Договор между кралство Белгия, кралство Дания, Федерална Република Германия, Република Гърция, кралство Испания, Френската Република, Ирландия, Италианската Република, Великото херцогство Люксембург, кралство Нидерландия, Република Австрия, Португалската, Република Финландия, кралство Швеция, Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия (държави-членки на Европейския съюз) и Чешката Република, Република Естония, Република Кипър, Република Латвия, Република Литва, Република Унгария, Република Малта, Република Полша, Република Словения, Словашката Република относно присъединяването на Чешката Република, Република Естония, Република Кипър, Република Латвия, Република Литва, Република Унгария, Република Малта, Република Полша, Република Словения, Словашката Република

Обн. L ОВ. бр.236 от 23 Септември 2003г.

към Европейския съюз НЕГОВО ВЕЛИЧЕСТВО КРАЛЯТ НА БЕЛГИЙЦИТЕ, ПРЕЗИДЕНТЪТ НА ЧЕШКАТА РЕПУБЛИКА, НЕЙНО ВЕЛИЧЕСТВО КРАЛИЦАТА НА ДАНИЯ, ПРЕЗИДЕНТЪТ НА ФЕДЕРАЛНА РЕПУБЛИКА ГЕРМАНИЯ, ПРЕЗИДЕНТЪТ НА РЕПУБЛИКА ЕСТОНИЯ, ПРЕЗИДЕНТЪТ НА РЕПУБЛИКА ГЪРЦИЯ, НЕГОВО ВЕЛИЧЕСТВО КРАЛЯТ НА ИСПАНИЯ, ПРЕЗИДЕНТЪТ НА ФРЕНСКАТА РЕПУБЛИКА, ПРЕЗИДЕНТЪТ НА ИРЛАНДИЯ, ПРЕЗИДЕНТЪТ НА ИТАЛИАНСКАТА РЕПУБЛИКА, ПРЕЗИДЕНТЪТ НА РЕПУБЛИКА КИПЪР, ПРЕЗИДЕНТЪТ НА РЕПУБЛИКА ЛАТВИЯ, ПРЕЗИДЕНТЪТ НА РЕПУБЛИКА ЛИТВА, НЕГОВО КРАЛСКО ВИСОЧЕСТВО ВЕЛИКИЯТ ХЕРЦОГ НА ЛЮКСЕМБУРГ, ПРЕЗИДЕНТЪТ НА РЕПУБЛИКА УНГАРИЯ, ПРЕЗИДЕНТЪТ НА МАЛТА, НЕЙНО ВЕЛИЧЕСТВО КРАЛИЦАТА НА НИДЕРЛАНДИЯ, ФЕДЕРАЛНИЯТ ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКА АВСТРИЯ, ПРЕЗИДЕНТЪТ НА РЕПУБЛИКА ПОЛША, ПРЕЗИДЕНТЪТ НА ПОРТУГАЛСКАТА РЕПУБЛИКА, ПРЕЗИДЕНТЪТ НА РЕПУБЛИКА СЛОВЕНИЯ, ПРЕЗИДЕНТЪТ НА СЛОВАШКАТА РЕПУБЛИКА, ПРЕЗИДЕНТЪТ НА РЕПУБЛИКА ФИНЛАНДИЯ, ПРАВИТЕЛСТВОТО НА КРАЛСТВО ШВЕЦИЯ, НЕЙНО ВЕЛИЧЕСТВО КРАЛИЦАТА НА ОБЕДИНЕНОТО КЛАЛСТВО ВЕЛИКОБРИТАНИЯ И СЕВЕРНА ИРЛАНДИЯ, ОБЕДИНЕНИ в своето желание и стремеж към постигането на целите на Учредителните договори на Европейския съюз, ТВЪРДО РЕШЕНИ в духа на тези договори да продължат процеса на създаване на все по-тесен съюз между народите на Европа върху вече положените основи, КАТО ВЗЕХА ПРЕДВИД, че член 49 от Договора за Европейския съюз предвижда възможността, европейските държави да станат членове на Съюза, КАТО ВЗЕХА ПРЕДВИД, че Чешката република, Република Естония, Република Кипър, Република Латвия, Република Литва, Република Унгария, Република Малта, Република Полша, Република Словения и Словашката република са подали молба за членство в Съюза, КАТО ВЗЕХА ПРЕДВИД, че Съветът на Европейския съюз, след като получи мнението на Комисията и одобрението на Европейския парламент, изрази своето съгласие за приемането на тези държави, РЕШИХА с общо споразумение да установят условията на приемането и необходимите промени, които трябва да се направят в Учредителните договори на Европейския съюз, и с тази цел за техни упълномощени представители бяха определени: ЗА НЕГОВО ВЕЛИЧЕСТВО КРАЛЯТ НА БЕЛГИЙЦИТЕ, ЗА ПРЕЗИДЕНТА НА ЧЕШКАТА РЕПУБЛИКА, ЗА НЕЙНО ВЕЛИЧЕСТВО КРАЛИЦАТА НА ДАНИЯ, ЗА ПРЕЗИДЕНТА НА ФЕДЕРАЛНА РЕПУБЛИКА ГЕРМАНИЯ, ЗА ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКА ЕСТОНИЯ, ЗА ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКА ГЪРЦИЯ, ЗА НЕГОВО ВЕЛИЧЕСТВО КРАЛЯ НА ИСПАНИЯ, ЗА ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКА ФРАНЦИЯ, ЗА ПРЕЗИДЕНТА НА ИРЛАНДИЯ, ЗА ПРЕЗИДЕНТА НА ИТАЛИАНСКАТА РЕПУБЛИКА, ЗА ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКА КИПЪР, ЗА ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКА ЛАТВИЯ, ЗА ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКА ЛИТВА, ЗА НЕГОВО КРАЛСКО ВИСОЧЕСТВО ВЕЛИКИЯ ХЕРЦОГ НА ЛЮКСЕМБУРГ, ЗА ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКА УНГАРИЯ, ЗА ПРЕЗИДЕНТА НА МАЛТА, ЗА НЕЙНО ВЕЛИЧЕСТВО КРАЛИЦАТА НА НИДЕРЛАНДИЯ, ЗА ФЕДЕРАЛНИЯ ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКА АВСТРИЯ, ЗА ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКА ПОЛША, ЗА ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКА ПОРТУГАЛИЯ, ЗА ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКА СЛОВЕНИЯ, ЗА ПРЕЗИДЕНТА НА СЛОВАШКАТА РЕПУБЛИКА, ЗА ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКА ФИНЛАНДИЯ, ЗА ПРАВИТЕЛСТВОТО НА КРАЛСТВО ШВЕЦИЯ, ЗА НЕЙНО ВЕЛИЧЕСТВО КРАЛИЦАТА НА ОБЕДИНЕНОТО КРАЛСТВО ВЕЛИКОБРИТАНИЯ И СЕВЕРНА ИРЛАНДИЯ, КОИТО, след като размениха своите пълномощия, признати за валидни и съставени в надлежната форма, СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО: ЧЛЕН 1 1. Чешката република, Република Естония, Република Кипър, Република Латвия, Република Литва, Република Унгария, Република Малта, Република Полша, Република Словения и Словашката република с настоящото стават членове на Европейския съюз и страни по Учредителните договори, с промените и допълненията в тях. 2. Условията за приемане и промените в договорите, свързани с присъединяването, са установени в приложения към настоящия договор акт. Разпоредбите на този акт са неразделна част от настоящия договор. 3. Разпоредбите, които се отнасят се до правата и задълженията на държавите-членки, както и до правомощията и юрисдикцията на институциите на Съюза, както са определени в договорите, посочени в параграф 1, се прилагат по отношение на настоящия договор. ЧЛЕН 2 1. Настоящият договор се ратифицира от високодоговарящите се страни според изискванията на съответните техни конституции. Ратификационните инструменти се депозират пред правителството на Италианската република най-късно до 30 април 2004 г. 2. Настоящият договор влиза в сила на 1 май 2004 г., при условие че всички ратификационни инструменти са депозирани преди тази дата. Ако, въпреки това, споменатите в член 1, параграф 1 държави не са депозирали своите ратификационни инструменти в надлежен срок, договорът влиза в сила само за тези държави, които са депозирали своите инструменти. В този случай, Съветът на Европейския съюз, с единодушие, приема незабавно необходимите промени в чл. 3 от настоящия договор, в член 1, член 6, параграф 6, членове11 - 15, членове18, 19, 25, 26, 29 до 31, членове 33 - 35, членове 46 - 49, членове 58 и 61 от Акта за присъединяване, в приложение ІІ - ХV и техните допълнения към този акт и в приложените към него протоколи от 1 - 10; с единодушие, той може също да обяви тези разпоредби на гореспоменатия Акт, които се отнасят изрично до държава, която не е депозирала своите ратификационни инструменти, за невалидни или да ги промени, включително неговите приложения, допълнения и протоколи.. 3. Независимо от разпоредбите на параграф 2, институциите на Съюза могат да приемат, преди присъединяването, мерките, посочени в член 6, параграф 2, втора алинея, член. 6, параграф 6, втора алинея, член 6, параграф 7, втора и трета алинеи, член 6, параграф 8, втора и трета алинеи, член 6, параграф 9, трета алинея, член 21, член 23, член 28, параграф 1, член 32, параграф 5, член 33, параграф 1, член 33 параграф 4, член 33, параграф 5, член 38, член 39, член 41, член 42 и членове 55 - 57 от Акта за присъединяване, приложения III до XIV от този Акт, и Протокол 2, член 6 от Протокол 3, член 2, параграф 2 от Протокол 4, Протокол 8 и членове 1, 2 и 4 от Протокол 10, приложен към него. Тези мерки влизат в сила само при условие и от датата на влизане в сила на този договор. ЧЛЕН 3 Настоящият договор, който е изготвен в един оригинал на английски, гръцки, датски, естонски, ирландски, испански, италиански, латвийски, литовски, малтийски, немски, нидерландски, полски, португалски, словашки, словенски, унгарски, фински, френски, чешки, шведски езици, като текстовете на всеки един от тези езици са еднакво автентични, се депозира в архивите на Правителството на Италианската република, което изпраща заверено копие на всяко от правителствата на другите държави, страни по договора. POUR SA MAJESTE LE ROI DES BELGES / VOOR ZIJNE MAJESTEIT DE KONING DER BELGEN / FUR SEINE MAJESTAT DEN KONIG DER BELGIER Cette signature engage egalement la Communaute francaise, la Communaute flamande, la Communaute germanophone, la Region wallonne, la Region flamande et la Region de Bruxelles-Capitale. Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Diese Unterschrift bindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flamische Gemeinschaft, die Franzosische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flamische Region und die Region Brussel-Hauptstadt. ZA PREZIDENTA CESKE REPUBLIKY FOR HENDES MAJEST?T DANMARKS DRONNING FUR DEN PRASIDENTEN DER BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND EESTI VABARIIGI PRESIDENDI NIMEL ??? ??? ??????? ??? ????????? ??????????? POR SU MAJESTAD EL REY DE ESPANA POUR LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE THAR CEANN UACHTARAN NA HEIREANN / FOR THE PRESIDENT OF IRELAND PER IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA ??? ??? ??????? ??? ????????? ??????????? LATVIJAS REPUBLIKAS VALSTS PREZIDENTES VARDA LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTO VARDU POUR SON ALTESSE ROYALE LE GRAND-DUC DE LUXEMBOURG A MAGYAR KOZTARSASAG ELNOKE RESZEROL GHALL-PRESIDENT TA' MALTA VOOR HARE MAJESTEIT DE KONINGIN DER NEDERLANDEN FUR DEN BUNDESPRASIDENTEN DER REPUBLIK OSTERREICH ZA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ PELO PRESIDENTE DA REPUBLICA PORTUGUESA ZA PREDSEDNIKA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA PREZIDENTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY SUOMEN TASAVALLAN PRESIDENTIN PUOLESTA / FOR REPUBLIKEN FINLANDS PRESIDENT FOR KONUNGARIKET SVERIGES REGERING FOR HER MAJESTY THE QUEEN OF THE UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND АКТ ОТНОСНО УСЛОВИЯТА НА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕТО НА ЧЕШКАТА РЕПУБЛИКА, РЕПУБЛИКА ЕСТОНИЯ, РЕПУБЛИКА КИПЪР, РЕПУБЛИКА ЛАТВИЯ, РЕПУБЛИКА ЛИТВА, РЕПУБЛИКА УНГАРИЯ, РЕПУБЛИКА МАЛТА, РЕПУБЛИКА ПОЛША, РЕПУБЛИКА СЛОВЕНИЯ И СЛОВАШКАТА РЕПУБЛИКА И ПРОМЕНИТЕ В УЧРЕДИТЕЛНИТЕ ДОГОВОРИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЧАСТ ПЪРВА ПРИНЦИПИ ЧЛЕН 1 За целите на този акт: - изразът "Учредителни договори" означава: а) Договорът за създаване на Европейската Общност ("Договорът за ЕО") и Договорът за създаване на Европейската общност за атомна енергия ("Договорът за Евратом"), с техните допълнения и изменения с договорите или другите актове, които са влезли в сила преди настоящото присъединяване, б) Договорът за Европейския съюз ("Договор за ЕС"), с промените и допълненията с договорите или другите актове, които са влезли в сила преди настоящото присъединяване; - изразът "настоящи държави-членки" означава Кралство Белгия, Кралство Дания, Федерална република Германия, Република Гърция, Кралство Испания, Френската република, Република Ирландия, Италианската република, Великото херцогство на Люксембург, Кралство Нидерландия, Република Австрия, Португалската република, Република Финландия, Кралство Швеция и Обединеното кралство на Великобритания и Северна Ирландия; - изразът "Съюзът" означава Европейския съюз, създаден с Договора за ЕС; - изразът "Общността" означава едната или двете общности по смисъла на тире първо, в зависимост от случая; - изразът "нови държави-членки" означава Чешката република, Република Естония, Република Кипър, Република Латвия, Република Литва, Република Унгария, Република Малта, Република Полша, Република Словения и Словашката република; - изразът "институции" означава институциите, създадени по силата на Учредителните договори. ЧЛЕН 2 От датата на присъединяване разпоредбите на Учредителните договори и актовете, приети от институциите и от Европейската централна банка преди присъединяването, са задължителни за новите държави-членки и се прилагат в тези държави при условията, предвидени в посочените договори и в настоящия акт. ЧЛЕН 3 1. Разпоредбите на достиженията на правото от Шенген така, както са включени в рамките на Европейския съюз чрез протокола, приложен към Договора за създаване на Европейската Общност (по-нататък, наричан "Протокол от Шенген") и актовете, които се основат на тях или които по друг начин са свързани с тях, изброени в приложение І към настоящия акт, както и всички бъдещи такива актове, които могат да бъдат приети преди датата на присъединяването, са задължителни за и ще се прилагат в новите държави-членки от датата на присъединяване. 2. Разпоредбите на достиженията на правото от Шенген така, както са включени в рамките на Европейския съюз и актовете, на които се основават на тях или които по друг начин са свързани с тях, но които не са изброени в параграф 1, макар и да са задължителни за новите държави-членки от датата на присъединяването, ще се прилагат в нова държава-членка само след приемането на решение от Съвета за това, след извършване на проверка в съответствие с приложимите процедури за оценка по Шенген, че необходимите условия за прилагането на всички части от въпросните достижения на правото на ЕС са спазени в тази нова държава-членка и след консултиране с Европейския парламент. Съветът взема решение с единодушие на своите членове, представляващи правителствата на държавите-членки, по отношение на които разпоредбите по смисъла на настоящия параграф вече са влезли в сила и от представителя на правителството на Държавата-членка, по отношение на която тези разпоредби ще влязат в сила. Членовете на Съвета, представляващи правителствата на Ирландия и на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия взимат участие в това решение, доколкото то се отнася до разпоредбите на достиженията на правото от Шенген и на актовете, които се основават на тях или които по друг начин са свързани с тях, в които тези държави-членки участват. 3. Споразуменията, сключени от Съвета по силата на член 6 от Протокола от Шенген, са задължителни за новите държави-членки от датата на присъединяване. 4. Новите държави-членки се задължават по отношение на тези конвенции или инструменти в областта на правосъдието и вътрешните работи, които са неотделими от постигането на целите на Договора за ЕС: - да се присъединят към тези, които към датата на присъединяването, са открити за подписване от настоящите страни-членки и към тези, които са изготвени от Съвета в съответствие с дял VІ на Договора за ЕС, и които се препоръчва да бъдат приети от държавите-членки; - да въведат административни и други мерки като тези, които настоящите държави-членки са приели до датата на присъединяването или от Съвета, за облекчаване на практическото сътрудничество между институциите на държавите-членки и организациите, работещи в областта на правосъдието и вътрешните работи. ЧЛЕН 4 Всяка от новите държави-членки участва в Икономическия и паричен съюз от датата на присъединяването като държава-членка, като се дерогира член 122 от Договора за ЕС. ЧЛЕН 5 1. Новите държави-членки се присъединяват с настоящия акт към решенията и споразуменията, приети от Представителите на правителствата на държавите-членки, заседаващи в рамките на Съвета. Те се задължават да се присъединят от датата на присъединяване към всички други споразумения, сключени от настоящите държави-членки, отнасящи се до функционирането на Съюза или свързани с неговите дейности. 2. Новите държави-членки се задължават да се присъединят към конвенциите, предвидени от член 293 от Договора за ЕС и към тези, които са неотделими от постигането на целите на Договора за ЕС, и също към протоколите за тълкуването на тези конвенции от Съда на Европейските общности, подписани от настоящите държави-членки, като те се задължават да започнат преговори с настоящите държави-членки, за да бъдат направени необходимите промени в тези актове. 3. Новите държави-членки са в същото положение като настоящите държави-членки по отношение на декларациите или резолюциите, или другите позиции, изразени от Европейския съвет или Съвета, както и по отношение на тези, засягащи Общността или Съюза, приети по общо съгласие на държавите-членки; те съответно ще спазват принципите и ръководните указания, които произтичат от тези декларации, резолюции или други позиции и ще предприемат необходимите мерки, за да гарантират тяхното изпълнение. ЧЛЕН 6 1. Споразуменията или конвенциите, сключени или временно прилагани от Общността или съгласно член 24 или член 38 от Договора за ЕС, с една или повече трети държави, с международна организация или с лице на трета държава, са задължителни за новите държави-членки, при спазване на условията предвидени в Основните договори и в настоящия акт. 2. Новите държави-членки се задължават да се присъединят, при спазване на условията, предвидени в настоящия акт, към споразуменията или конвенциите, сключени съвместно или временно прилагани от настоящите държави-членки и Общността, и към споразуменията, сключени от тези държави, които се отнасят до посочените споразумения или конвенции. Присъединяването на новите държави-членки към споразуменията или конвенциите, споменати в параграф 6 по-долу, както и към споразуменията с Белорусия, Китай, Чили, МЕРКОСУР и Швейцария, които са били сключени или подписани съвместно от Общността и нейните държави-членки, се приемат посредством сключването на протокол към тези споразумения или конвенции между Съвета, който действа с единодушие от името на държавите-членки, и третата страна или страни или международната държавна организация, с която е сключено споразумението или конвенцията. Тази процедура не засяга компетенциите на Общността и разпределението на правомощията между Общността и държавите-членки по отношение на сключването на такива споразумения в бъдеще или всякакви други изменения, които не се отнасят до присъединяването. Комисията договаря тези протоколи от името на държавите-членки въз основа на мандат за водене на преговори, одобрен от Съвета, който взема решение с единодушие и след консултации с комитет, състоящ се от представителите на държавите-членки. Тя представя на Съвета проект на протоколите, които ще бъдат сключени. 3. При присъединяването си към споразуменията и конвенциите посочени в параграф 2, новите държави-членки придобиват същите права и задължения, произтичащи от тези споразумения и конвенции, като настоящите държави-членки. 4. Новите държави-членки се присъединяват с настоящия акт към Споразумението за партньорство между членовете на групата държави от Африка, Карибския и Тихоокеанския басейн от една страна, и Европейската общност и нейните държави членки, от друга, подписано в Котону на 23 юни 2000 г. 5. Новите държави-членки се задължават да се присъединят, при спазването на условията, предвидени в настоящия акт, към Споразумението за Европейското икономическо пространство1, в съответствие с член 128 от това споразумение. 6. От датата на присъединяването и при предстоящото сключване на протоколите посочени в параграф 2, новите държави-членки прилагат разпоредбите на споразуменията, сключени съвместно от настоящите държави-членки и Общността с Алжир, Армения, Азербайджан, България, Хърватска, Египет, БЮРМ, Грузия, Израел, Йордания, Казахстан, Киргизия, Ливан, Мексико, Молдова, Мароко, Румъния, Руската Федерация, Сан Марино, Южна Африка, Южна Корея, Сирия, Тунис, Турция, Туркмени стан, Украйна, и Узбекистан, както и разпоредбите на други споразумения, сключени съвместно от настоящите държави-членки и Общността преди присъединяването. Всички промени в тези споразумения се извършват след изготвянето на протоколи, сключвани със съ-договарящите страни съгласно параграф 2, втора алинея. Ако протоколите не са сключени към датата на присъединяване, Общността и държавите-членки вземат необходимите мерки, в рамките на съответните им компетенции с цел привеждане на ситуацията в съответствие преди присъединяването. 7. От датата на присъединяване новите държави-членки прилагат двустранните споразумения и договорености относно текстила, сключени от Общността с трети страни. Количествените ограничения, прилагани от Общността върху вноса на текстилни продукти и дрехи се променят така, че да се отчете присъединяването на новите държави-членки към Общността. За тази цел, промените в двустранните споразумения и договорености посочени по-горе могат да бъдат предмет на преговори между Общността и съответните трети страни преди датата на присъединяването. Ако промените към двустранните споразумения и договорености относно текстила не са влезли в сила към датата на присъединяването, Общността извършва необходимите промени в своите правила за вноса на текстилни продукти и дрехи от трети страни, за да отчете присъединяването на новите държави-членки към Общността. 8. Количествените ограничения, прилагани от Общността върху вноса на стомана и продукти от стомана се променят въз основа на вноса на новите държави-членки за последните години на продукти от стомана, произхождащи от съответните страни- доставчици. За тази цел, се договарят, преди датата на присъединяването, необходимите изменения към двустранните споразумения и договорености за стомана, сключени между Общността и трети страни. Ако промените в двустранните споразумения и уговорки не са влезли в сила до датата на присъединяване, се прилагат разпоредбите на първа алинея. 9. От датата на присъединяването споразуменията за риболова, сключени между новите държави-членки с трети страни се управляват от Общността. Правата и задълженията, произтичащи за новите държави-членки от тези споразумения, не се засягат през периода, в който разпоредбите на тези споразумения временно остават в сила. В най-кратки срокове, и във всеки случай, преди изтичането на срока на споразуменията посочени в първа алинея, Съветът с квалифицирано мнозинство по предложение на Комисията приема подходящи решения за продължаването на риболовните дейности по тези споразумения, включително и относно възможността за продължаването на срока на определени споразумения, но не по-дълго от една година. 10. Считано от датата на присъединяване, новите държави-членки се оттеглят от всякакви споразумения за свободна търговия с трети страни, включително и от Споразумението за Свободна Търговия в Централна Европа. В степента, в която споразуменията между една или повече от новите държави-членки от една страна, и една или повече трети страни от друга, са несъвместими със задълженията, произтичащи от настоящия акт, новите държави-членки предприемат необходимите стъпки, за да отстранят установените несъответствия. Ако нова държава-членка среща затруднения при адаптирането на споразумение, сключено с една или повече страни преди присъединяването, тя се оттегля от споразумението в съответствие с неговите разпоредби. 11. Новите държави-членки се присъединяват с настоящия акт и в съответствие с условията, предвидени в него, към вътрешните споразумения, сключени от настоящите държави-членки с оглед изпълнението на споразуменията или конвенциите посочени в параграфи 2 и 4 - 6. 12. Новите държави-членки взимат подходящи мерки, когато е необходимо, за да съобразят позицията на всяка от тях по отношение на международните организации, и по отношение на онези международни споразумения, по които Общността или други държави-членки също са страни, с правата и задълженията, произтичащи от присъединяването им към Съюза. В частност, те се оттеглят към датата на присъединяването или към най-ранната възможна дата след това, от международните споразумения за риболов и организациите, към които Общността също е страна, освен ако тяхното членство се отнася и до въпроси различни от риболова. ЧЛЕН 7 Разпоредбите на настоящия акт, не могат, освен ако друго не е предвидено в него, да бъдат суспендирани, изменяни или отменяни по друг начин, освен посредством процедурите, предвидени в Учредителните договори, които предвиждат възможността за ревизиране на тези договори. ЧЛЕН 8 Актовете, приети от институциите, към които се отнасят преходните разпоредби на настоящия акт, запазват своя правен характер; в частност процедурите за изменение на тези актове продължават да се прилагат. ЧЛЕН 9 Разпоредбите на настоящия акт, имащи за цел или чието действие е насочено към отменяне или изменение на актовете, приети от институциите, различни от временните мерки, имат същия правен характер като разпоредбите, които те отменят или изменят, и са подчинени на същите правила, които се прилагат към тези разпоредби. ЧЛЕН 10 Прилагането на Учредителните договори и на актовете, приети от институциите като временна мярка, подлежи на дерогация в хипотезите, предвидени в настоящия акт. ЧАСТ ВТОРА ПРОМЕНИ В ДОГОВОРИТЕ ДЯЛ І ИНСТИТУЦИОНАЛНИ РАЗПОРЕДБИ ГЛАВА 1 Европейски парламент ЧЛЕН 11 Първа алинея на член 190, параграф 2 от Договора за ЕО и на член 108, параграф 2 от Договора за Евратом, се заменят със следния текст и са в сила от началото на мандата 2004 - 2009. "Броят на представителите, избирани във всяка държава-членка е следният: ~TABLE 0;34-0,0,L;6-0,0,R;249-0,0,L; ^Белгия^12^ ^ ^Чешка ^12^ ^ ^република^~0,0,L;^^ ^Дания^9^ ^ ^Германия^24^ ^ ^Естония^7^ ^ ^Гърция^12^ ^ ^Испания^21^ ^ ^Франция^24^ ^ ^Ирландия^9^ ^ ^Италия^24^ ^ ^Кипър^6^ ^ ^Латвия^7^ ^ ^Литва^9^ ^ ^Люксембург^6^ ^ ^Унгария^12^ ^ ^Малта^5^ ^ ^ Нидерландия^12^ ^ ^Австрия^12^ ^ ^Полша^21^ ^ ^Португалия^12^ ^ ^Словения^7^ ^ ^Словакия^9^^ ^Финландия^9^^ ^Швеция^12^^ ^Обединеното кралство^24^^ ~END_TABLE ГЛАВА 2 Съвет ЧЛЕН 12 1. В сила от 1 ноември 2004 г.: а) В член 205 от Договора за ЕО и в член 118 от Договора за Евратом: (i) параграф две се заменя със следния текст: "2. Когато Съветът действа с квалифицирано мнозинство, гласовете на неговите членове имат следната тежест: ~TABLE 0;140-0,0,L;10-0,0,R; ^Белгия^12^ ^Чешка република^12^ ^Дания^7^ ^Германия^29^ ^Естония^4^ ^Гърция^12^ ^Испания^27^ ^Франция^29^ ^Ирландия^7^ ^Италия^29^ ^Кипър^4^ ^Латвия^4^ ^Литва^7^ ^Люксембург^4^ ^Унгария^12^ ^Малта^3^ ^ Нидерландия^13^ ^Австрия^10^ ^Полша^27^ ^Португалия^12^ ^Словения^4^ ^Словакия^7^ ^Финландия^7^ ^Швеция^10^ ^Обединеното ^29^ ^Кралство^~0,0,L;^ ~END_TABLE Актовете на Съвета се приемат най-малко с 232 гласа "за", подадени от мнозинството негови членове, когато настоящият договор изисква тези актове да бъдат приемани по предложение на Комисията. В други случаи, за приемането на актовете на Съвета, се изискват най-малко 232 гласа "за", подадени от най-малко от две трети от членовете. " (ii) добавя се следния параграф: "4. Когато Съветът приема решение с квалифицирано мнозинство, негов член може да поиска да се провери, дали държавите-членки, от които е формирано квалифицираното мнозинство, представляват поне 62% от общото население на Съюза. Ако се окаже, че това условие не е изпълнено, въпросното решение не се приема. "; б) В член 23, параграф 2 от Договора за ЕС, трета алинея се замества със следното: "Гласовете на членовете на Съвета се оценяват съгласно член 205, параграф 2 от Договора за създаването на Европейската общност. За да бъдат приети, решенията изискват най-малко 232 гласа "за", подадени от най-малко две трети от членовете. Когато Съветът решава с квалифицирано мнозинство, негов член може да поиска да се провери, дали държавите-членки, от които е образувано квалифицираното мнозинство представляват поне 62% от общото население на Съюза. Ако се окаже, че това условие не е изпълнено, въпросното решение не се приема. " в) В член 34 от Договора за ЕС, параграф 3 се замества със следното: "3. Когато Съветът действа с квалифицирано мнозинство, гласовете на неговите членове се оценяват в съответствие с член 205, параграф 2 от Договора за създаването на Европейската общност, а за да бъдат взети, решенията на Съвета изискват най-малко 232 гласа "за", подадени от най-малко две трети от членовете. Когато решението се приема от Съвета с квалифицирано мнозинство, негов член може да поиска да се провери, дали държавите-членки, от които е образувано квалифицираното мнозинство представляват поне 62% от общото население на Съюза. Ако се окаже, че това условие не е изпълнено, въпросното решение не се приема. " 2. Член 3, параграф 1 от Протокола за разширяването на Европейския съюз, приложен към Договора за ЕС и към Договора за ЕО, се отменя. 3. В случай, че се присъединят по-малко от десет нови държави членки към Европейския съюз, прагът на квалифицираното мнозинство се фиксира с решение на Съвета чрез прилагането на строга линейна аритметична интерполация, закръглена нагоре или надолу към най-близкия глас, между 71% за Съвет с 300 гласа и ниво от 72,27% за ЕС от 25 държави-членки. ГЛАВА 3 Съд на Европейските общности ЧЛЕН 13 1. Член 9, първи параграф от Протокола за статута на съда на Европейските общности, приложен към Договора за ЕС, Договора за ЕО и Договора за Евратом, се заменя със следното: "Обновяването на състава на съдиите, което се извършва на всеки три години, се провежда като се заменят последователно тринадесет и дванадесет съдии. " 2. Член 48 от Протокола за статута на съда на Европейските общности, приложен към Договора за ЕС, Договора за ЕО и Договора за Евратом, се заменя със следното: "Член 48 Първоинстанционният съд се състои от двадесет и пет съдии. ". ГЛАВА 4 Икономически и социален комитет ЧЛЕН 14 Параграф втори на член 258 от Договора за ЕО и параграф втори на член 166 от Договора за Евратом се заменят със следния текст: "Броят на членовете на Комитета се определя както следва: ~TABLE 0;34-0,0,L;6-0,0,R; ^Белгия^12^ ^Чешка ^12^ ^република^~0,0,L;^ ^Дания^9^ ^Германия^24^ ^Естония^7^ ^Гърция^12^ ^Испания^21^ ^Франция^24^ ^Ирландия^9^ ^Италия^24^ ^Кипър^6^ ^Латвия^7^ ^Литва^9^ ^Люксембург^6^ ^Унгария^12^ ^Малта^5^ ^ ^ Нидерландия^12^ ^Австрия^12^ ^Полша^21^ ^Португалия^12^ ^Словения^7^ ^Словакия^9^ ^Финландия^9^ ^Швеция^12^ ^Обединеното кралство^24^ ~END_TABLE ГЛАВА 5 Комитет на регионите ЧЛЕН 15 Параграф трети на член 263 от Договора за ЕО се заменя със следното: "Броят на членовете на Комитета се определя както следва: ~TABLE 0;34-0,0,L;6-0,0,R; ^Белгия^12^ ^Чешка ^12^ ^република^~0,0,L;^ ^Дания^9^ ^Германия^24^ ^Естония^7^ ^Гърция^12^ ^Испания^21^ ^Франция^24^ ^Ирландия^9^ ^Италия^24^ ^Кипър^6^ ^Латвия^7^ ^Литва^9^ ^Люксембург^6^ ^Унгария^12^ ^Малта^5^ ^ ^ Нидерландия^12^ ^Австрия^12^ ^Полша^21^ ^Португалия^12^ ^Словения^7^ ^Словакия^9^ ^Финландия^9^ ^Швеция^12^ ^Обединеното кралство^24"^ ~END_TABLE ГЛАВА 6 Научен и технически комитет ЧЛЕН 16 В член 134, параграф 2, алинея първа от Договора за Евратом, се извършва следната промяна: "2. Комитетът се състои от тридесет и девет членове, назначени от Съвета след консултиране с Комисията. ". ГЛАВА 7 Европейската централна банка ЧЛЕН 17 В Протокол № 18 относно Устава на Европейската система от централни банки и Европейската централна банка, приложен към Договора за създаване на Европейската общност, към член 49 се добавя следния параграф: "49.3 При присъединяването на една или повече страни, които стават държави-членки и съответните им централни банки стават част от ЕСЦБ, записаният капитал на ЕЦБ и ограничението на размера на валутните активи, които могат да се прехвърлят в ЕЦБ, автоматично се увеличава. Увеличението се определя, като се умножат преобладаващите към момента съответни размери по съотношението в рамките на разширения алгоритъм, между претеглянето на включващите се национални централни банки и претеглянето на националните банки, които са вече членове на ЕСЦБ. Претеглянето на всяка национална банка в алгоритъма, се изчислява по аналогия с член 29.1 и в съответствие с член 29.2. Референтните периоди, които се използват за статистическите данни, са идентични на онези, които са се прилагали към последната петгодишна корекция на претеглянията, предвидена в чл. 29.3". ДЯЛ ІІ ДРУГИ ПРОМЕНИ ЧЛЕН 18 В член 57, параграф 1 от Договора за ЕО, се добавя следното: "По отношение на ограниченията, които съществуват по силата на националните законодателства на Естония и Унгария, съответната дата ще бъде 31 декември 1999 г. ". ЧЛЕН 19 Член 299, параграф 1 от Договора за ЕО се заменят от следното: "1. Този Договор се прилага за Кралство Белгия, Чешката република, Кралство Дания, Федерална република Германия, Република Естония, Република Гърция, Кралство Испания, Френската република, Ирландия, Италианската република, Република Кипър, Република Латвия, Република Литва, Великото херцогство на Люксембург, Република Унгария, Република Малта, Кралство Нидерландия, Република Австрия, Република Полша, Португалската република, Република Словения, Словашката република, Република Финландия, Кралство Швеция, Обединеното кралство на Великобритания и Северна Ирландия. " ЧАСТ ІІІ ПОСТОЯННИ РАЗПОРЕДБИ ДЯЛ І ПРОМЕНИ НА АКТОВЕТЕ, ПРИЕТИ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ ЧЛЕН 20 Актовете, изброени в приложение ІІ към настоящия акт се променят, както е посочено в това приложение. ЧЛЕН 21 Промените на актовете, изброени в приложение ІІІ на настоящия акт, които са необходими поради присъединяването, се изготвят в съответствие с указанията, предвидени в това приложение и в съответствие с процедурата и условията, предвидени в член 57. ДЯЛ ІІ ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ ЧЛЕН 22 Мерките, изброени в приложение ІV на настоящия акт, се прилагат съобразно условията, предвидени това приложение. ЧЛЕН 23 Съветът, с единодушие по предложение на Комисията и след консултации с Европейския парламент, може да приема промени в разпоредбите на настоящия акт, относно Общата селскостопанска политика, които могат да се окажат необходими в резултат на изменение в правилата на Общността. Такива промени могат да се извършат преди датата на присъединяването. ЧАСТ ЧЕТВЪРТА ВРЕМЕННИ РАЗПОРЕДБИ ДЯЛ І ВРЕМЕННИ МЕРКИ ЧЛЕН 24 Мерките, изброени в приложения V, VІ, VІІ, VІІІ, ІХ, Х, ХІ, ХІІ, ХІІІ и ХІV на настоящия акт, се прилагат по отношение на новите държави-членки в съответствие с условията, предвидени в тези приложения. ЧЛЕН 25 1. Чрез дерогация от разпоредбата на втори параграф на член 189 от Договора за ЕО и на втори параграф на член 107 от Договора за Евратом и с оглед на член 190, параграф 2 от Договора за ЕО и член 108, параграф 2 от Договора за Евратом, броят на местата в Европейския парламент за новите държави-членки за периода, започващ от датата на присъединяването до началото на мандата на Европейския парламент 2004 - 2009 г., се определя както следва: ~TABLE 0;34-0,0,L;6-0,0,R; ^Чешка република^24^ ^Естония^6^ ^Кипър^6^ ^Латвия^9^ ^Литва^13^ ^Унгария^24^ ^Малта^5^ ^Полша^54^ ^Словения^7^ ^Словакия^14^ ~END_TABLE 2. Чрез дерогация от разпоредбата на член 190, параграф 1 от Договора за ЕО и член 108, параграф 2 от Договора за Евратом, представителите в Европейския парламент на народите на новите държави-членки за периода, започващ от датата на присъединяването до началото на мандата на Европейския парламент 2004-2009 г., се назначават от парламентите на тези държави измежду техните членове, в съответствие с процедурата, предвидена от всяка от тези държави. ЧЛЕН 26 За периода до 31 октомври 2004 г. се прилагат следните разпоредби: а) по отношение на член 205, параграф 2 от Договора за ЕО и член 118, параграф 2 от Договора за Евратом: Когато се изисква, Съветът да действа с квалифицирано мнозинство, гласовете на членовете му имат следната тежест: ~TABLE 0;34-0,0,L;6-0,0,R; ^Белгия^5^ ^Чешка република^5^ ^Дания^3^ ^Германия^10^ ^Естония^3^ ^Гърция^5^ ^Испания^8^ ^Франция^10^ ^Ирландия^3^ ^Италия^10^ ^Кипър^2^ ^Латвия^3^ ^Литва^3^ ^Люксембург^2^ ^Унгария^5^ ^Малта^2^ ^Нидерландия^5^ ^Австрия^4^ ^Полша^8^ ^Португалия^5^ ^Словения^3^ ^Словакия^3^ ^Финландия^3^ ^Швеция^4^ ^Обединеното кралство^10^ ^~END_TABLE б) по отношение на втора и трета алинеи на член 205, параграф 2 от Договора за ЕО и на член 118, параграф 2 от Договора за Евратом: За да бъдат приети, актовете на Съвета изискват най-малко: - 88 гласа "за", когато настоящият договор изисква да бъдат приемани по предложение на Комисията, - 88 гласа "за", подадени от поне две трети от членовете в другите случаи. в) по отношение на второто изречение на трета алинея на член 23, параграф 2 от Договора за ЕС: За да бъдат приети, решенията изискват най-малко 88 гласа "за", подадени от най-малко две трети от неговите членове. г) по отношение на член 34, параграф 3 от Договора за ЕС: Когато Съветът действа с квалифицирано мнозинство, тежестта на гласовете на неговите членове се определя в съответствие с член 205, параграф 2 от Договора за създаването на Европейската общност и, за да бъдат приети, актовете на Съвета изискват най-малко 88 гласа "за", подадени от най-малко две трети от неговите членове. 2. В случай, че по-малко от десет нови държави-членки се присъединят към Съюза, прагът на квалифицираното мнозинство за периода до 31 октомври 2004 г. се фиксира посредством с решение на Съвета, така че да отговаря, колкото е възможно по-близо, на 71.26% от общия брой на гласовете. ЧЛЕН 27 1. Приходът, обозначаван като "Общи митнически тарифни мита и други мита" по смисъла на член 2, параграф 1, б) от Решение на Съвета 2000/597/ЕО, Евратом за системата на собствените ресурси на Общностите 2 или съответните разпоредби на всяко Решение, с което се заменя, включва митата, изчислявани въз основа на ставките, предвидени в Общата митническа тарифа и всяко друго митническо облекчение, отнасящо се до тях, прилагано от Общността в търговията на новите държави-членки с трети страни. 2. За 2004 година, хармонизираната система за определяне на основата на ДДС и на основата на БНП (брутен национален продукт) на всяка нова държава-членка, по смисъла на член 2, параграф 1, в) и г) от Решение на Съвета 2000/597/ЕО, Евратом, се равнява на две трети от годишната основа. Основата на БНП за всяка нова държава-членка, която ще се вземе предвид за изчисляване на финансирането по отношение на бюджетния дисбаланс, предоставено на Обединеното кралство, по смисъла на член 5, параграф 1 от Решение на Съвета 2000/597/ЕО, също се равнява на две трети от годишната основа. 3. За целите на определянето на фиксирана ставка за 2004 г. в съответствие с член 2, параграф 4, б) от Решение на Съвета 2000/597/ЕО, Евратом, основите за определяне на ограничен ДДС на новите държави-членки се изчислява въз основа на две трети от тяхната основа на неограничен ДДС и на две трети от техния БНП. ЧЛЕН 28 1. Общият бюджет на Европейската общност за финансовата 2004 година са адаптира, за да от се отчете присъединяването на новите държави-членки, посредством промени в бюджета, което ще влязат в сила на 1 май 2004 г. 2. Дванадесетте месечни дванадесети от източниците, които се основават на ДДС и БНП, платими от новите държави-членки по силата на така променения бюджет, както и промяната с обратно действие в месечните дванадесети за периода януари-април 2004 г., които се отнасят само до настоящите държави-членки, се преобразуват в осми, които се изчисляват за периода май-декември 2004 г. Промените, които имат обратно действие и които произтичат от всяко последващо изменение на бюджета, прието през 2004 г. по същия начин се преобразуват в равни части, които се дължат по време на останалата част от годината. ЧЛЕН 29 На първия работен ден на всеки месец Общността заплаща на Чешката република, Кипър, Малта и Словения, като разходно перо по смисъла на общия бюджет на Европейските общности, една осма през 2004 г., към датата на присъединяването, и една дванадесета през 2005 г. и 2006 г. от следните суми за временна бюджетна компенсация: (ЕUR милиона, 1999 г. цени) ~TABLE 0;50-1,1,L;30-1,1,L;30-1,1,L;30-1,1,L; -1,4 ||2004|2005|2006| ||||| -1,4 |Чешка република|125,4|178,0|85,1| -1,4 |Кипър|68,9|119,2|112,3| -1,4 |Малта|37,8|65,6|62,9| -1,4 |Словения|29,5|66,4|35,5| -1,4 ~END_TABLE ЧЛЕН 30 На първия работен ден на всеки месец Общността заплаща на Чешката република, Естония, Кипър, Латвия, Литва, Унгария, Малта, Полша, Словения и Словашката република като разходно перо по смисъла на общия бюджет на Европейските общности, една осма през 2004 г., към датата на присъединяването, и една дванадесета през 2005 г. и 2006 г. от следните суми за специалните еднократни плащания по инструмента за улесняване на бюджетните парични потоци. (ЕUR милиона, 1999 г. цени) ~TABLE 0;50-1,1,L;30-1,1,L;30-1,1,L;30-1,1,L; -1,4 ||2004|2005|2006| ||||| -1,4 |Чешка република|174,7|91,55|91,55| -1,4 |Естония|15,8|2,9|2,9| -1,4 |Кипър|27,7|5,05|5,05| -1,4 |Латвия|19,5|3,4|3,4| -1,4 |Литва|34,8|6,3|6,3| -1,4 |Унгария|155,3|27,95|27,95| -1,4 |Малта|12,2|27,15|27,15| -1,4 |Полша|442,8|550,0|450,0| -1,4 |Словения |65,4|17,85|17,85| -1,4 |Словакия|63,2|11,35|11,35| -1,4 ~END_TABLE 1 милиард евро за Полша и 100 милиона евро за Чешката република, включени специалните еднократни плащания по инструмента за улесняване на бюджетните парични потоци, се взимат предвид при всяко изчисляване, свързано с разпределението на структурните фондове за 2004-2006 година. ЧЛЕН 31 1. Изброените по-долу държави-членки заплащат следните суми във Фонда за изследване на въглищата и стоманата по смисъла на Решение 2002/234/ЕОВС на Представителите на Правителствата на държавите-членки, които заседават в рамките на Съвета, от 27 февруари 2002 г. за финансовите последици от изтичането на Договора за ЕОВС и за Фонда за изследване на въглищата и стоманата 3: (EUR милиона, настоящи цени) ~TABLE 0;50-1,1,L;50-1,1,L; -1,2 |Чешка република|39,88| -1,2 |Естония|2,5| -1,2 |Латвия|2,69| -1,2 |Унгария|9,93| -1,2 |Полша|92,46| -1,2 |Словения|2,36| -1,2 |Словакия|20,11| -1,2 ~END_TABLE Вноските във Фонда за изследване на въглищата и стоманата се правят на четири части, които започват през 2006 г. и се заплащат както следва, във всеки случай през първия работен ден от първия месец на всяка година: 2006 г. : 15% 2007 г.: 20% 2008 г.: 30% 2009 г.: 35%. ЧЛЕН 32 1. Освен, ако друго не е предвидено в настоящия договор, след 31 декември 2003 г. не се поемат финансови ангажименти в полза на новите държави-членки по силата на програма ФАР 4, програмата на ФАР за транс гранично сътрудничество 5, пред присъединителните фондове за Кипър и Малта 6, програма ИСПА 7 и програма САПАРД 8. Новите държави-членки се третират по същия начин като настоящите държави-членки що се отнася до разходите по силата на първите три бюджетни статии от Финансовата перспектива, както е определено в Междуинституционалното споразумение от 6 май 1999 г. 9, от 1 януари 2004 г. при условията на отделните уточнения и изключенията, посочени по-долу или по друг начин, предвидени в настоящия договор. Максималните допълнителни суми по глави 1, 2, 3 и 5 от Финансовата перспектива, свързани с разширяването, са предвидени в приложение ХV. Въпреки това, не може да се поема финансов ангажимент по бюджета за 2004 година, за която и да е програма или агенция, преди присъединяването на съответната нова държава-членка да се е осъществило. 2. Параграф 1 не се прилага към разходите, предвидени по силата на Европейския фонд за ориентиране и гарантиране на селското стопанство, Секция гарантиране, в съответствие с член 2, параграф 1, член 2, параграф 2, член 3, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1258/1999 на Съвета за финансирането на общата селскостопанска политика 10, които ще отговарят на условията за финансиране от Общността само от датата на присъединяването, в съответствие с член 2 от настоящия акт. Въпреки това, параграф 1 от настоящия член се прилага към разходите за селско развитие по смисъла на Европейския фонд за ориентиране и гарантиране на селското стопанство, Секция Гарантиране в съответствие с член 47а от Регламент (ЕО) № 1257/1999 на Съвета за подпомагане на развитието на селските райони от Европейския фонд за ориентиране и гарантиране на селското стопанство (ФЕОГА), с което се изменят и отменят определени регламенти 11, при условията, предвидени в изменението на този регламент в приложение ІІ към настоящия акт. 3. При спазване на условията, предвидени в последното изречение на параграф 1, към 1 януари 2004 г., новите държави-членки ще участват в програмите и агенциите на Общността, при същите условия както настоящите държави-членки, с финансиране от общия бюджет на Европейските Общности. Условията, предвидени в решенията на Съвета по присъединяване, споразуменията и меморандумите за разбирателство между Европейските общности и новите държави-членки за участието в програмите и агенциите на Общността се заменят с разпоредбите, уреждащи съответните програми и агенции, с действие от 1 януари 2004 г. 4. Ако някоя от държавите, посочена в член 1, параграф 1 от Договора за присъединяване, не се присъедини към Общността през 2004 г., всяко заявление отправено от нея или от нейно име за финансиране посредством разход, попадащ в първите три бюджетни статии на Финансовата перспектива за 2004 г., няма или загубва юридическа сила. В този случай, съответното решение на Съвета по присъединяване, споразумението или меморандума за разбирателство продължават да се прилагат по отношение на тази страна през цялата 2004 г. 5. Ако са необходими мерки, които да улеснят прехода от предприсъединителния режим към този, който произтича от прилагането на настоящия член, Комисията приема необходимите мерки. ЧЛЕН 33 1. Предлагането на оферти, договарянето на изпълнението и плащанията от пред-присъединителната помощ на ПрограмаФАР 12, Програмата на ФАР за трансгранично сътрудничество 13 и предприсъединителните фондове за Кипър и Малта 14, се управляват от изпълнителни агенции в новите държави-членки от датата на присъединяване. Предварителният контрол, осъществяван от Комисията върху предлагането на оферти и сключването на договори, се отменя с нарочно Решение на Комисията, след положителната оценка на Разширената децентрализирана система за изпълнение (ЕДИС) в съответствие с критериите и условията предвидени в приложението към Регламента (ЕО) № 1266/1999 г. на Съвета за координиране на помощта за страните-кандидатки в рамката на предприсъединителната стратегия, с който се изменя Регламент (ЕИО) № 3906/89 15. Ако това решение на Комисията за отмяна на предварителния контрол не е взето преди датата на присъединяването, всички договори, сключени между датата на присъединяването и датата, на която решението на Комисията е взето, няма да бъдат одобрени за предприсъединителна помощ. Въпреки това, като изключение, ако приемането на решението на Комисията за отмяна на предварителния контрол се забави след датата на присъединяването поради причини, независещи от властите на нова държава-членка, Комисията може да приеме, в надлежно обоснованите случаи, че договори, които са подписани между датата на присъединяване и датата на решението на Комисията, могат да бъдат одобрени за получаване на предприсъединителната помощ за ограничен период и че пред присъединителната помощ продължава да се използва за ограничен период при предварителен контрол на Комисията върху предлагането и сключването на договори. 2. Финансови ангажименти, поети по предприсъединителните финансови инструменти посочени в параграф 1, включително окончателното формулиране и регистрирането на последващи отделни правни задължения и плащания, направени след присъединяването, продължават да се регулират съгласно правилата и разпоредбите на пред-присъединителните финансови инструменти и се отразяват в съответните бюджетни глави до приключването на съответните програми и проекти. Въпреки това, процедурите за обществени поръчки, които са открити след присъединяването, се провеждат в съответствие с релевантните директиви на Общността. 3. Последното програмиране за пред-присъединителната помощ, посочена в параграф 1, се осъществява през последната пълна календарна година преди присъединяването. Дейностите по тези програми трябва да бъдат договорени в рамките на следващите две години, а паричните преводи, извършени в съответствие с Финансовия меморандум 16, обикновено до края на третата година след поемане на задължението. Не се дават никакви отсрочки за периода на изпълнение на договора. По изключение и случаите, когато това е съответно обосновано, могат да бъдат дадени ограничени отсрочки за продължителността на изпълнение на договорите. 4. За да се осигури необходимото приключване на използването на пред-присъединителните финансови инструменти посочени в параграф 1, както и на програмата ИСПА 17 и гладкото преминаване от правилата, преди към тези, които се прилагат след присъединяването, Комисията може да предприеме всички подходящи мерки, за да осигури поддържането на, необходимия законоустановен персонал в новите държави-членки максимум в рамките на петнадесет месеца след присъединяването. По време на този период, служителите и наетите временно или по граждански договор за длъжността служители в новите държави-членки преди присъединяването и, от които се изисква да останат на служба в тези държави след присъединяването се ползват, по изключение, от същите финансови и материални условия като тези, които се прилагат от Комисията преди присъединяването в съответствие с приложение Х към регламентите за длъжностните лица и Условията за работа на други служители в Европейските общности, предвидени в Регламент (ЕИО, Евратом, ЕОВС) № 259/68 18. Административните разходи, включващи заплатите на другите служители, необходими за управлението на пред присъединителната помощ се покриват от раздел "Поетапно приключване на присъединителната помощ за нови държави-членки" (бивша част Б от бюджета), или неговия еквивалент в съответната област на политика от общия бюджет на Европейските Общности за разширяването. за цялата 2004 г. и до края на юли 2005 г., от раздел "помощни оперативни разходи" 5. Когато проектите, одобрени по силата на Регламент (ЕО) № 1268/1999 не могат да бъдат финансирани по смисъла на този инструмент, те могат да се включат в програмирането на развитието на селските райони и да се финансират от Европейския фонд за ориентиране и гарантиране на селското стопанство. Ако, с оглед това, са необходими специфични преходни мерки, същите се приемат от Комисията в съответствие с процедурите, предвидени в член 50, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1260/1999 г. на Съвета относно общите разпоредби за Структурните фондове 19. ЧЛЕН 34 1. Между датата на присъединяване и края на 2006 г., Съюзът предвижда временна финансова помощ, по-нататък, наричана "Преходен финансов инструмент", за новите държави-членки за развитието и укрепването на техния административен капацитет, за изпълнението и прилагането на законодателството на общността и подпомагането на обмяната на най-добрите практики между партньорите. 2. Помощта е насочена към продължаващата нужда за укрепване на институционалния капацитет в определени области посредством действия, които не могат да се финансират от Структурните фондове, особено в следните области: - правосъдие и вътрешни работи (укрепване на съдебната система, външния граничен контрол, стратегията, насочена срещу корупцията, укрепването на полицейския капацитет), - финансовия контрол, - закрилата на финансовите интереси на общностите и борбата с измамите, - вътрешния пазар, включително митническия съюз, - околната среда, - ветеринарните служби и изграждането на административния капацитет, свързан с безопасността на храните, - административните и контролните структури за земеделското и селското развитие, включващо Интегрираната система за администрация и контрол (ИСАК), - ядрената безопасност (укрепването на ефективността и компетентността на властите по ядрена безопасност и техните организации за техническо подпомагане, както и публичните агенции за управление на радиоактивните отпадъци) - статистиката, - укрепването на публичната администрация в съответствие с нуждите, които не се покриват от Структурните фондове, посочени в подробния доклад за наблюдение на Комисията. 3. Помощта, по силата на Преходен финансов инструмент, се определя в съответствие с процедурите, предвидени в член 8 от Регламент на Съвета (ЕИО) № 3906/89 г. на Съвета за икономическата помощ за определени страни от Централна и Източна Европа 20. 4. Програмата се изпълнява в съответствие с член 53, параграф 1, а) и б) от финансовия регламент, приложим към общия бюджет на Европейските общности 21. За туининг-проектите между публичните администрации с оглед институционалното изграждане, процедурата за възлагане посредством мрежата от контактни точки в държавите-членки продължава да се прилага, така както е предвидена в Рамковите споразумения с настоящите държави-членки за целта на пред присъединителната помощ. Бюджетните ангажименти по Преходния финансов инструмент, на цени от 1999 г., възлизат на EUR 200 милиона през 2004 г., EUR 120 милиона през 2005 г. и EUR 60 милиона през 2006 г. Годишните предназначени суми се разрешават от бюджетния орган в рамките на финансовата перспектива. ЧЛЕН 35 1. Създава се инструмент по Шенген за подпомагане изпълнението на Шенгенското споразумение, като временен инструмент за подпомагане на държавите-членки бенефициенти между датата на присъединяването и края на 2006 г. за финансиране на действията по новите външни граници на Съюза за изпълнението на достиженията на правото от Шенген и контрола по външните граници. За да се премахнат слабостите, посочени в подготовката за участие в Шенген, следните видове действия отговарят на условията за финансиране по смисъла на Шенгенския финансов инструмент: - инвестирането в построяването, подновяването или модернизирането на граничната пропускателна инфраструктура и свързаните с нея сгради, - инвестициите във всякакъв вид оперативно оборудване (например, лабораторно оборудване, средства за разкриване, Шенгенската информационна система - ШИС ІІ 2 хардуер и софтуер, транспортни средства), - обучение на граничната охрана, - подкрепа за разходите за логистични и оперативни действия. 2. Следните суми се предоставят по силата на инструмента за подпомагане изпълнението на Шенгенското споразумение под формата на еднократни безвъзмездни плащания към датата на присъединяването за държавите-членки, изброени по-долу: (EUR милиона, цени 1999 г.) ~TABLE 0;50-1,1,L;30-1,1,L;30-1,1,L;30-1,1,L; -1,4 ||2004|2005|2006| ||||| -1,4 |Естония|22,9|22,9|22,9| -1,4 |Латвия|23,7|23,7|23,7| -1,4 |Литва|44,78|61,07|29,85| -1,4 |Унгария|49,3|49,3|49,3| -1,4 |Полша|93,34|93,33|93,33| -1,4 |Словения|35,64|35,63|35,63| -1,4 |Словакия|15,94|15,93|15,93| -1,4 ~END_TABLE 3. Държавите-членки бенефициенти отговарят за избора и изпълнението на отделните дейности в съответствие с настоящия член. Те също отговарят за съгласуваното използване на финансовия инструмент с подпомагането от други инструменти на Общността, като осигуряват съвместимостта с политиките и мерките на Общността и съобразяването с Финансовия регламент, който се прилага към общия бюджет на Европейските общности. Еднократните безвъзмездни плащания се използват в рамките на три години от първото плащане и всяка неизползвана или необосновано изразходена сума се връща на Комисията. Държавата-членка бенефициент предоставя, не по-късно от шест месеца след изтичането на тригодишния краен срок, подробен доклад за финансовото изпълнение на еднократните безвъзмездни плащания, придружено с обосновка на разходите. Държавата-членка бенефициент осъществява тази отговорност, без да се нарушава отговорността на Комисията за изпълнението на общия бюджет на Европейските общности и в съответствие с разпоредбите на Финансовия регламент, който се прилага към децентрализираното ръководство. 4. Комисията си запазва правото на проверка, осъществявана чрез Бюрото за борба срещу измамите (ОЛАФ). Комисията и Сметната палата могат също да извършват проверки на място в съответствие с подходящите процедури. 5. Комисията може да приеме всички технически разпоредби, необходими за действието на този Финансов инструмент. ЧЛЕН 36 Размерът на сумите по смисъла на членове 29, 30, 34 и 35 се уточнява всяка година, като част от техническото уточняване, предвидено в параграф 15 на Междуинституционалното споразумение от 6 май 1999 г. ДЯЛ ІІ ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ ЧЛЕН 37 1. Ако, до края на период от не повече от три години след присъединяването, възникнат трайни и сериозни затруднения в който и да е сектор на икономиката, или затруднения, които могат да причинят сериозни нарушения в икономическата ситуация в дадена област, нова държава-членка може да поиска разрешение да предприеме защитни мерки, за да възстанови положението до нормалното и да адаптира засегнатия сектор към икономиката на вътрешния пазар. При същите обстоятелства, всяка настояща държава-членка може да поиска разрешение да вземе защитни мерки по отношение на една или повече от новите държави-членки. 2. По искане от засегната държава, Комисията, посредством ускорена процедура, определя защитните мерки, които счита за необходими, като уточни реда и условията, при които те трябва да влязат в сила. В случай на сериозни икономически трудности и при изрично поискване от засегнатата държава-членка, Комисията действа в рамките на пет работни дни от получаването на искането, придружено от съответната информация в негова подкрепа. Така приетите мерки се изпълняват незабавно, като отчитат интересите на всички засегнати страни, но без да предвиждат осъществяването на граничен контрол. 3. Мерките, разрешени съгласно параграф 2, може да включват дерогации от прилагането на правилата на Договора за ЕО и от настоящия акт до такава степен и за такива периоди, колкото това е строго необходимо за постигането на целите по смисъла на параграф 1. Отдава се приоритет на тези мерки, които най-леко засягат функционирането на вътрешния пазар. ЧЛЕН 38 Ако нова държава-членка не успее да изпълни ангажиментите, поети в контекста на преговорите за присъединяване, като с това причини сериозно нарушение на функционирането на вътрешния пазар, включително наруши свои ангажименти по отношение на всички секторни политики, които засягат икономическите дейности с трансграничен ефект, или представляват неизбежен риск за такова нарушение, Комисията може, до края на периода от три години след датата на влизане в сила на настоящия акт, след мотивирано искане от държава-членка или по своя собствена инициатива, да предпрпиеме необходимите мерки. Мерките трябва да са пропорционални, като се отдава приоритет на мерките, които най-слабо нарушават функционирането на вътрешния пазар и, когато е подходящо, на прилагането на съществуващите секторни защитни механизми. Тези защитни мерки няма да се налагат като мерки за арбитражна дискриминация или прикрито ограничение на търговията между държавите-членки. Защитната клауза може да бъде приведена в действие дори преди присъединяването въз основа на заключенията от мониторинг и приетите мерки влизат в сила от датата на присъединяването. Мерките се прилагат не по-дълго, отколкото е строго необходимо и във всеки случай се вдигат, когато съответното задължение е изпълнено. Въпреки това, те могат да се прилагат и след периода, определен в параграф първи, доколкото съответните ангажименти не са изпълнени. В отговор на напредъка, който новата въпросна държава-членка е постигнала при изпълнението на своите ангажименти, Комисията може да адаптира мерките, когато е подходящо. Комисията информира Съвета с предизвестие преди да отмени защитните мерки, и надлежно отчита всички забележки на Съвета в това отношение. ЧЛЕН 39 Ако съществуват сериозни недостатъци или някакъв неизбежен риск от настъпването на такива недостатъци при транспонирането, състоянието на изпълнение или прилагането на рамкови решения или на други съответни задължения, инструменти за сътрудничество и решения, отнасящи се до взаимното признаване в областта на наказателните дела по смисъла на дял VІ от Договора за ЕС и директивите и регламентите, отнасящи се до взаимното признаване на решенията по граждански дела по смисъла на дял ІV от Договора за ЕО в нова държава-членка, Комисията може, до края на период от най-много три години след датата на влизане в сила на настоящия акт, след мотивирано искане от държава-членка или по своя собствена инициатива, и след консултиране с държавите-членки, да предприеме подходящи мерки и да определи реда и условията, съгласно които тези мерки се привеждат в действие. Тези мерки могат да се изразят във временно спиране на прилагането на съответните разпоредби и решения в отношенията между нова държава-членка и всяка друга държава-членка или държави-членки, без да се нарушава продължаването на тясното съдебно сътрудничество. Защитната клауза може да бъде приложена дори преди присъединяването въз основа на заключенията от мониторинга и влиза в сила считано от датата на присъединяването. Мерките остават в сила не по-дълго, отколкото е строго необходимо и във всеки случай се отменят, когато недостатъците се отстранят. Въпреки това, те могат да се прилагат и след периода, определен в първа параграф, доколкото съответните недостатъци съществуват. В отговор на напредъка, който въпросната нова държава-членка е постигнала в коригирането на констатираните недостатъци, Комисията може, след консултиране с държавите-членки, да адаптира мерките, доколкото е необходимо. Комисията информира Съвета преди да отмени защитните мерки и надлежно отчита всички забележки на Съвета в това отношение. ЧЛЕН 40 За да не възпре правилното функциониране на вътрешния пазар, прилагането на вътрешноправните правила на новите държави-членки през преходните периоди по смисъла на приложения V - ХІV не трябва да води до установяването на граничен контрол между държавите-членки. ЧЛЕН 41 Ако са необходими преходни мерки за подпомагане на прехода от съществуващия режим в новите държави-членки към такъв, които произтича от прилагането на общата селско-стопанска политика съгласно условията, предвидени в настоящия акт, тези мерки се приемат от Комисията в съответствие с процедурата по смисъла на член 42, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1260/2001 на Съвета за общата организация на пазарите в сектора на захарта 22, или доколкото е подходящо, в съответните членове на другите регламенти за общата организация на селскостопанските пазари или съответните процедури, или съответната процедура на комитета, както е предвидено в приложимото законодателство. Преходните мерки по смисъла на настоящия член могат да бъдат предприети в продължение на тригодишен период, който започва от датата на присъединяването и, тяхното прилагане се ограничава за този период. Съветът, произнасяйки се с единодушие, по предложение от Комисията и след консултации с Европейския парламент, може да удължи този период. Преходните мерки, които се отнасят до осъществяването на инструментите, засягащи общата селскостопанска политика и, които не са определени в настоящия акт, но които се налагат в резултат на присъединяването, се приемат от Съвета преди датата на присъединяване, с квалифицирано мнозинство по предложение от Комисията или, когато засягат инструментите, първоначално приети от Комисията, те се приемат от Комисията в съответствие с процедурата, която се изисква за приемането на въпросните инструменти. ЧЛЕН 42 Ако са необходими преходни мерки за подпомагане на прехода от съществуващия режим в новите държави-членки към такъв, които произтича от прилагането на ветеринарните и фитосанитарните правила в Общността, тези мерки се приемат от Комисията в съответствие със съответната комитологична процедура, както е определена в приложимото законодателство. Тези мерки се приемат в продължение на тригодишен период, който започва от датата на присъединяването и прилагането им се ограничава за този период. ЧАСТ ПЕТА РАЗПОРЕДБИ, ОТНАСЯЩИ СЕ ДО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА НАСТОЯЩИЯ АКТ ДЯЛ І СЪЗДАВАНЕ НА ИНСТИТУЦИИТЕ И ОРГАНИТЕ ЧЛЕН 43 Европейският парламент приема промени в своите Процедурни правила, които са налагат от присъединяването. ЧЛЕН 44 Съветът приема промени в своите Процедурни правила, които са налагат от присъединяването. ЧЛЕН 45 1. Всяка държава, която се присъединява към Съюза, има право да определи един свой гражданин за член на Комисията. 2. Независимо от разпоредбата на втора алинея на член 213, параграф 1, на първа алинея на член 214, параграф 1, на член 214, параграф 2 от Договора за ЕО и на първа алинея от член 126 от Договора за Евратом: а) гражданин на всяка нова държава-членка се назначава в Комисията от датата на нейното присъединяване. Новите членове на Комисията се назначават от Съвета, който се произнася с квалифицирано мнозинство и в съгласие с Председателя на Комисията, б) мандатът на членовете на Комисията, назначени съгласно а), както и мандатът на тези, назначени считано от 23 януари 2000 г., изтичат на 31 октомври 2004 г., в) новата Комисия, състояща се от един гражданин на всяка държава-членка, встъпва в длъжност от 1 ноември 2004; мандатът на членовете на новата Комисия изтича на 31 октомври 2009 г., г) датата 1 ноември 2004 г. се заменя с датата 1 януари 2005 г. в член 4, параграф 1 от Протокола за разширяването на Европейския съюз, приложен към Договора за ЕС и Договорите за създаването на Европейските общности. 3. Комисията приема промени в своите Процедурни правила, които са налагат от присъединяването. ЧЛЕН 46 1. В Съда на Европейските общности се назначават десет съдии, както и в Първоинстанционния съд на Европейските общности се назначават десет съдии. 2. а) Мандатът на пет от съдиите в Съда на Европейските общности, назначени съгласно параграф 1, изтича на 6 октомври 2006 г. Тези съдии се избират чрез жребий. Мандатът на другите съдии изтича на 6 октомври 2009 г. б) Мандатът на пет от съдиите в Първоинстанционния съд на Европейските общности, назначени съгласно параграф 1, изтича на 31 август 2004 г. Тези съдии се избират чрез жребий. Мандатът на другите съдии изтича на 31 август 2007 г. 3. а) Съдът на Европейските приема промени в своите Процедурни правила, които са налагат от присъединяването. б) Първоинстанционният съд, в съгласие със Съда на Европейските общности приема промени в своите процедурни правила, които са налагат от присъединяването. в) Промените в правилниците за дейността изискват одобрението на Съвета, който се проиднася с квалифицирано мнозинство. 4. С оглед решаване на делата, който са висящи пред Съдилищата на датата на присъединяването, по отношение на които устните заседания са започнали преди тази дата, съставите на Съдилищата или на Отделенията имат същия състав като преди присъединяването и прилагат Процедурните правила, които са в сила към деня преди датата на присъединяването. ЧЛЕН 47 Съставът на Сметнатата палата се разширява чрез назначаването на десет допълнителни членове с мандат от шест години. ЧЛЕН 48 Съставът на Икономическия и социален комитет се разширява с назначаването на 95 членове, които представляват различните икономически и социални компоненти на организираното гражданско общество в новите държави-членки. Мандатът на така назначените членове изтича по същото време като мандата членовете в длъжност към момента на присъединяването. ЧЛЕН 49 Съставът на Комитета на регионите се увеличава с назначаването на 95 членове, представляващи регионалните и местните органи в новите държави членки, които заемат изборна длъжност в местната или регионалната власт, или са политически отговорни пред изборно събрание. Мандатът на така назначените членове изтича по същото време като мандата членовете в длъжност към момента на присъединяването. ЧЛЕН 50 1. Мандатът на настоящите членове на Научния и техническия комитет изтича на датата на влизане в сила на настоящия акт, съгласно член 134, параграф 2 от Договора за Евратом. 2. Към момента на присъединяване Съветът назначава новите членове на Научния и технически комитет съгласно ппроцедурата, предвидена в член 134, параграф 2 от Договора за Евратом. ЧЛЕН 51 Промените в уставите и в процедурните правила на Комитетите, създадени с учредителните Договори, които се налагат от присъединяването, се извършват в най-кратки срокове след присъединяването. ЧЛЕН 52 1. Мандатът на новите членове на Комитетите, групите и другите органи, създадени с договорите и от законодателя, изброени в приложение ХVІ, изтича в същия момент като този на членовете в длъжност към момента на присъединяването. 2. Мандатът на новите членове на Комитетите, групите, създадени с договорите и от законодателя, изброени в приложение ХVІІ, изтича в същия момент като този на членовете в длъжност към момента на присъединяването. 3. Към момента на присъединяването, членовете на Комитетите, изброени в приложение ХVІІІ, се подменят напълно. ДЯЛ ІІ ПРИЛОЖЕНИЕ НА АКТОВЕТЕ НА ИНСТИТУЦИИТЕ ЧЛЕН 53 Към момента на присъединяването, новите държави-членки се считат за адресати на директивите и решенията по смисъла на член 249 от Договора за ЕО и член 161 от Договора за Евратом, при условие, че тези директиви и решения се отнасят до всички настоящи държави-членки. С изключение на директивите и решенията, които влизат в сила съгласно член 254, параграф 1 и член 254, параграф 2 от Договора за ЕО, за новите държави-членки се приема, че са получили уведомленията за тези директиви и решения към момента на присъединяване. ЧЛЕН 54 Новите държави-членки привеждат в действие необходимите мерки, за да се съобразят, от датата на присъединяване, с разпоредбите на директивите и решенията по смисъла на член 249 от Договора за ЕО и член 161 от Договора за Евратом, освен ако не е предвиден друг срок за това в приложенията по смисъла на член 24, или която и да е друга разпоредба на настоящия акт или неговите приложения. ЧЛЕН 55 По надлежно мотивирано искане от една от новите държави-членки, Съветът, единодушно, по предложение от Комисията, може, преди 1 май 2004 г., да вземе мерки, които се състоят във временна дерогация от прилагането на актовете на институциите, приети между 1 ноември 2002 г. и датата на подписването на Договора за присъединяване. ЧЛЕН 56 Освен ако не е уговорено друго, Съветът с квалифицирано мнозинство по предложение от Комисията, приема необходимите мерки за изпълнението на разпоредбите, които се съдържат в приложения ІІ, ІІІ и ІV посочени в членове 20, 21 и 22 на настоящия акт. ЧЛЕН 57 1. Когато актовете на институциите отпреди присъединяването изискват изменение, дължащо се на присъединяването и необходимите изменения не са предвидени в настоящия акт или в неговите приложения, тези промените се извършват съгласно процедурата, предвидена в параграф 2. Тези изменения влизат в сила считано от момента на присъединяване. 2. За тази цел, Съветът с квалифицирано мнозинство по предложение на Комисията или Комисията, в зависимост от това, коя от двете институции е издала първоначалните актове, приемат необходимите текстове. ЧЛЕН 58 Текстовете на актовете на институциите и на Европейската централна банка, приети преди присъединяването и изготвени от Съвета, Комисията или Европейската централна банка на езиците на Чешката република, Естония, Унгария, Латвия, Малта, Полша, Словашката република и Словения от датата на присъединяването, се считат за автентични при същите условия като текстовете, изготвени на настоящите единадесет езика. Те се обнародват в Официалния вестник на Европейските общности, ако текстовете на настоящите езици също са били публикувани по този начин. ЧЛЕН 59 Разпоредбите, предвидени от закон, регламент или административно действие, предназначени да осигурят закрилата на здравето на работниците и населението на територията на новите държави-членки срещу опасностите, възникващи от йонизиращото лъчение, се изпращат от тези държави на Комисията в съответствие с член 33 от Договора за Евратом в рамките на три месеца от присъединяването. ДЯЛ ІІІ ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ ЧЛЕН 60 Приложения І до ХVІІІ, допълненията към тях и Протоколи № от 1 - 10, приложени към настоящия акт, представляват неразделна част от него. ЧЛЕН 61 Правителството на Италианската република изпраща на Правителствата на новите държави-членки заверено копие от Договора за Европейския съюз, Договора за създаването на Европейската общност и от Договора за създаването на Европейската общност за атомна енергия, и договорите, с които те са изменени или допълнени, включително Договора за присъединяването на Кралство Дания, Ирландия и Обединеното кралство на Великобритания и Северна Ирландия към Европейската икономическа общност, Договора за присъединяването на Република Гърция към Европейската икономическа общност и към Европейската общност за атомна енергия, Договорът за присъединяването на Кралство Испания и Португалската република към Европейската икономическа общност и към Европейската общност за атомна енергия, и Договора за присъединяването на Република Австрия, Република Финландия и Кралство Швеция към Европейския съюз на английски,, гръцки, датски, ирландски, испански, италиански, немски, нидерландски, португалски, фински, френски и шведски езици. Текстовете на тези договори, изготвени на естонски, латвийски, литовски, малтийски, полски, словашки, словенски, унгарски и чешки езици, се прилагат към настоящия акт. Тези текстове са автентични при същите условия като текстовете на договорите по смисъла на предходния параграф, изготвени на настоящите езици. ЧЛЕН 62 Заверено копие на международните договори, депозирани в архивите на главния секретариат на Съвета на Европейския съюз, се изпращат на Правителствата на новите държави-членки от главния-секретар.

_________________________ 1 ОВ L 1,3.1.1994 г., стр. 3. 2 ОВ L 253, 7.10.2000 г., стр. 42. 3 ОВ L 79, 22.3.2002 г., стр. 42. 4 Регламент (ЕИО) № 3906/89 (ОВ L 375, 23.12.1989 г., стр.11), така, както е изменен. 5 Регламент (ЕО) № 2760/98 (ОВ L 345, 19.12.1998 г., стр.49), така, както е изменен. 6 Регламент (ЕО) № 555/2000 (ОВ L 68, 16.3.2000 г., стр.3), така, както е изменен. 7 Регламент (ЕО) № 1267/1999 (ОВ L 161, 26.6.1999 г., стр.73), така, както е изменен. 8 Регламент (ЕО) № 1268/1999 (ОВ L 161, 26.6.1999 г., стр.87), така, както е изменен. 9 Междуинституционалното споразумение от 6 май 1999 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията по бюджетната дисциплина и подобрение на бюджетната процедура (ОВ С 172, 18.6.1999 г., стр.1). 10 ОВ L 160, 26.6.99, стр.103. 11 ОВ L 160, 26.6.1999 г., стр.80. 12 Регламент (ЕИО) № 3906/89 (ОВ L 375 23.12.1989 г., стр.11), така, както е изменен. 13 Регламент (ЕО) № 2760/98 (ОВ L 345 19.12.1998 г., стр.49),.така, както е изменен. 14 Регламент (ЕО) № 555/2000 (ОВ L 68 16.3.2000 г., стр.3),.така, както е изменен. 15 ОВ L 232, 2.9.1999 г., стр.34. 16 Както е предвидено в Указанията по Фар (SEC (1999) 1596, актуализирани на 6.9.2002 г. с С 3302/2). 17 Регламент (ЕО) №1267/99 (ОВ L 161, 26.6.1999 г., стр.73) така, както е изменен. 18 ОВ L 56, 4.3.1968 г., стр.1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО, Евратом) №2265/02 (ОВ L 347, 20.12.2002 г., стр.1). 19 ОВ L 161, 26.6.1999 г., стр.1). Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) №1447/2001 (ОВ L 198, 21.7.2001 г., стр.1). 20 ОВ L 375, 23.12.1989 г., стр.11. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 2500/2001 (ОВ L 248, 16.9.2002 г., стр.1). 21 Регламент (ЕО, Евратом) №1605/2002 (ОВ L 248, 16.9.2002 г., стр.1). 22 ОВ L 178, 30.6.2001 г., стр.1. AA2003/TR/bg 73

Untitled Page