Д О Г О В О Р между КРАЛСТВО БЕЛГИЯ, ФЕДЕРАЛНА РЕПУБЛИКА ГЕРМАНИЯ, ФРЕНСКАТА РЕПУБЛИКА, ИТАЛИАНСКАТА РЕПУБЛИКА, ВЕЛИКОТО ХЕРЦОГСТВО ЛЮКСЕМБУРГ, КРАЛСТВО НИДЕРЛАНДИЯ, държави-членки на Европейските общности, КРАЛСТВО ДАНИЯ, ИРЛАНДИЯ, КРАЛСТВО НОРВЕГИЯ, и ОБЕДИНЕНОТО КРАЛСТВО ВЕЛИКОБРИТАНИЯ И СЕВЕРНА ИРЛАНДИЯ, относно присъединяването на Кралство Дания, Ирландия, Кралство Норвегия и Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия към Европейската икономическа общност и към Европейската общност за атомна енергия

Обн. L ОВ. бр.73 от 27 Март 1972г.

НЕГОВО ВЕЛИЧЕСТВО КРАЛЯТ НА БЕЛГИЙЦИТЕ, НЕЙНО ВЕЛИЧЕСТВО КРАЛИЦАТА НА ДАНИЯ, ПРЕЗИДЕНТЪТ НА ФЕДЕРАЛНА РЕПУБЛИКА ГЕРМАНИЯ, ПРЕЗИДЕНТЪТ НА ФРЕНСКАТА РЕПУБЛИКА, ПРЕЗИДЕНТЪТ НА ИРЛАНДИЯ, ПРЕЗИДЕНТЪТ НА ИТАЛИАНСКАТА РЕПУБЛИКА, НЕГОВО КРАЛСКО ВИСОЧЕСТВО ВЕЛИКИЯТ ХЕРЦОГ НА ЛЮКСЕМБУРГ, НЕЙНО ВЕЛИЧЕСТВО КРАЛИЦАТА НА НИДЕРЛАНДИЯ, НЕГОВО ВЕЛИЧЕСТВО КРАЛЯТ НА НОРВЕГИЯ, НЕЙНО ВЕЛИЧЕСТВО КРАЛИЦАТА НА ОБЕДИНЕНОТО КРАЛСТВО ВЕЛИКОБРИТАНИЯ И СЕВЕРНА ИРЛАНДИЯ, обединени от желанието си да работят за осъществяването на целите на Договора за създаване на Европейската икономическа общност и на Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия, твърдо решени в духа на тези договори да изградят все по-тесен съюз между народите на Европа върху вече създадените основи, като имат предвид, че член 237 от Договора за създаване на Европейската икономическа общност и член 205 от Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия, предоставят на европейските държави възможността да станат членове на тези Общности, като имат предвид, че Кралство Дания, Ирландия, Негово Величество кралят на Норвегия, и Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия са подали молби да станат членове на тези Общности, като имат предвид, че Съветът на Европейските общности, след като получи становището на Комисията, се произнесе в подкрепа на приемането на тези държави, решиха да определят с общо споразумение условията за приемане и измененията, които трябва да се направят в Договорите за създаване на Европейската икономическа общност и на Европейската общност за атомна енергия, и за тази цел посочиха техни упълномощени представители: НЕГОВО ВЕЛИЧЕСТВО КРАЛЯТ НА БЕЛГИЙЦИТЕ Г. Ейскенс, Министър-председател; П. Хармел, Министър на външните работи; Ж. ван дер Мьолен, Посланик, Постоянен представител към Европейските общности; НЕЙНО ВЕЛИЧЕСТВО КРАЛИЦАТА НА ДАНИЯ Ж. О. Краг, Министър-председател; И. Норгаард, Министър на външноикономическите отношения; Ж. Кристенсен, Генерален Секретар на външноикономическите връзки, Министерството на външните работи; ПРЕЗИДЕНТЪТ НА ФЕДЕРАЛНА РЕПУБЛИКА ГЕРМАНИЯ В. Шиил, Министър на външните работи; Х. - Г. Сакс, Посланик, Постоянен представител към Европейските общности; ПРЕЗИДЕНТЪТ НА ФРЕНСКАТА РЕПУБЛИКА М. Шуман, Министър на външните работи ; Ж. - М. Боегнер, Посланик, Постоянен представител към Европейските общности; ПРЕЗИДЕНТЪТ НА ИРЛАНДИЯ Д. А. Линч, Министър-председател ; П. Д. Хилари, Министър на външните работи ; ПРЕЗИДЕНТЪТ НА ИТАЛИАНСКАТА РЕПУБЛИКА Е. Коломбо, Министър-председател ; А. Моро, Министър на външните работи ; Дж. Бомбасеи Фраскани де Веттор, Посланик, Постоянен представител към Европейските общности; НЕГОВО КРАЛСКО ВИСОЧЕСТВО ВЕЛИКИЯТ ХЕРЦОГ НА ЛЮКСЕМБУРГ Г. Торн, Министър на външните работи; Ж. Доделингер, Посланик, Постоянен представител към Европейските общности; НЕЙНО ВЕЛИЧЕСТВО КРАЛИЦАТА НА НИДЕРЛАНДИЯ В. К. Н. Шмелцер, Министър на външните работи; Т. Е. Вестертерп, Държавен секретар, Министерство на външните работи; Е. М. Ж. А. Сасен, Посланик, Постоянен представител към Европейските общности; НЕГОВО ВЕЛИЧЕСТВО КРАЛЯТ НА НОРВЕГИЯ Т. Братели, Министър-председател; А. Капелен, Министър на външните работи; С. Хр. Сомерфелт, Извънреден и пълномощен посланик; НЕЙНО ВЕЛИЧЕСТВО КРАЛИЦАТА НА ОБЕДИНЕНОТО КРАЛСТВО ВЕЛИКОБРИТАНИЯ И СЕВЕРНА ИРЛАНДИЯ Достопочитаемият Едуард Хийт, M.B.E, член на Парламента, Министър-председател, Председател на Съвета, Министър на държавната служба; Достопочитаемият Сър Алек Дъглас - Хоум, K.T., член на Парламента, Главен държавен секретар на Нейно Величество за външните работи и Британската общност; Достопочитаемият Джефри Рипон, Q.C., член на Парламента, министър, представляващ кралицата на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия, КОИТО, след като си размениха своите пълномощия при констатираната им пълна надлежност, се договориха за следното: ЧЛЕН 1 1. С настоящия договор Кралство Дания, Ирландия, Кралство Норвегия и Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия стават членове на Европейската икономическа общност и на Европейската общност за атомна енергия и страни по Договорите за създаване на тези общности, така както те са изменени и допълнени. 2. Условията за приемането и изменението на Договорите за създаване на Европейската икономическа общност и на Европейската общност за атомна енергия, които произтичат от него, са уредени в акта, приложен към настоящия договор. Разпоредбите на този акт, които се отнасят за Европейската икономическа общност и за Европейската общност за атомна енергия, представляват неразделна част от настоящия договор. 3. Разпоредбите относно правата и задълженията на държавите-членки, както и до правомощията и юрисдикцията на институциите на Общностите, както са представени в договорите, посочени в параграф 1, се прилагат по отношение на настоящия договор. ЧЛЕН 2 Настоящият договор ще бъде ратифициран от високодоговарящите страни в съответствие със съответните им конституционни изисквания. Инструментите за ратификацията ще бъдат депозирани при правителството на Италианската република най-късно до 31 декември 1972 г. Настоящият договор ще влезе в сила на 1 януари 1973 г., при условие, че всички инструменти за ратификация са депозирани преди тази дата и че всички инструменти за присъединяване към Европейската общност за въглища и стомана са депозирани на тази дата. Ако обаче не всички държави, посочени в член 1, параграф 1, са депозирали своите инструменти за ратификация и присъединяване в определения срок, договорът влиза в сила за държавите, които са депозирали своите инструменти. В такъв случай Съветът на Европейските общности с единодушно решение приема незабавно станалите по тази причина безусловно необходими изменения на член 3 от настоящия договор и на членове 14, 16, 17, 19, 20, 23, 129, 142, 143, 155 и 160 от Акта относно условията за присъединяване и измененията на договорите, на разпоредбите на Приложение I към този Акт, които се отнасят до формирането и функционирането на различните комитети и на членове 5 и 8 от Протокола за устава на Европейската инвестиционна банка; той може също, при вземане на решение с единодушие, да обяви за загубили сила, или да измени онези разпоредби на горепосочения акт, които се отнасят изрично до държава, която не е депозирала своите инструменти за ратификация и присъединяване. ЧЛЕН 3 Настоящият договор, изготвен в единствен оригинал на датски, холандски, английски, френски, немски, ирландски, италиански и норвежки език, като всеки от текстовете на датски, холандски, английски, френски, немски, ирландски и италиански език е с еднаква автентичност, ще бъде депозиран в архивите на правителството на Италианската република, което ще предаде по едно заверено копие на всяко от правителствата на другите подписали го държави. Til bekr?ftelse heraf har undertegnede befuldm?gtigede underskrevet denne Traktat. Zu Urkund dessen haben die unterzeichneten Bevollmaechtigten ihre Unterschriften unter diesen Vertrag gesetzt. In witness whereof, the undersigned Plenipotentiaries have affixed their signatures below this Treaty. En foi de quoi, les plenipotentlaires soussignes ont appose leurs signatures au bas du present traite. Da fhianu sina fhianu sin, chuir na Lanchumhachtaigh thios-sinithe a lamh leis an gConradh seo. In fede di che, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente trattato. Ten blijke waarvan de ondergetekende gevolmachtigden hun handtekening onder dit Verdrag hebben gesteld. Til bekreftelse herav har nedenstaende befullmektigede undertegnet denne Traktat.<}0{>"Til bekreftelse herav har nedenstaende befullmektigede undertegnet denne Traktat. Udf?rdiget i Bruxelles, den toogtyvende januar nitten hundrede og tooghalvfjerds. Geschehen zu Brussel am zweiundzwanzigsten Januar neunzehnhundertzweiundsiebzig. Done at Brussels on this twenty-second day of January in the year one thousand nine hundred and seventy two. Fait a Bruxelles, le vingt-deux janvier mil neuf cent soixante-douze. Arna dheanamh sa Bhruiseil, an dou la is fiche d'Eanair, mile naoi gcead seachto a do. Fatto a Bruxelles, addi ventidue gennaio millenovecentosettantadue. Gedaan te Brussel, de tweeentwintigste januari negentienhonderdtweeenzeventig. Utferdiget i Brussel den tjueandre januar nitten hundre og syttito. Г. АЙСКЕНС П. ХАРМЕЛ Й. ВАН ДЕР МЬОЛЕН Й. О. КРАГ И. НОРГААРД Й. КРИСТЕНСЕН В. ШЕЛ Х. Г. САКС М. ШУМАН Й. М. БОГНЕР С. О ЛОЙНСИГ П. О ХИРИГИЛ КОЛОМБО А. МОРО Б. ДЕ ВЕТОР Г. ТОРН Д. ДОНДЕЛИНГЕР Н. ШМЕЛЦЕР Т. ВЕСТЕРТЕРП ЗАСЕН Т. БРАТЕЛИ А. КАПЕЛЕН С. ЗОМЕРФЕЛТ Е. ХИЙТ А. ДЪГЛАС ХОУМ Д. РИПОН РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ от 22 януари 1972 година относно присъединяването на Кралство Дания, Ирландия, Кралство Норвегия и Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия към Европейската общност за въглища и стомана СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ, като взе предвид член 98 от Договора за създаване на Европейската общност за въглища и стомана, като има предвид, че Кралство Дания, Ирландия, Кралство Норвегия и Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия са подали молби за присъединяване към Европейската общност за въглища и стомана, като взе предвид становището на Комисията, като има предвид, че условията за присъединяване, които се определят от Съвета, са договорени от горепосочените държави, РЕШИ КАКТО СЛЕДВА: ЧЛЕН 1 1. Кралство Дания, Ирландия, Кралство Норвегия и Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия могат да станат членове на Европейската общност за въглища и стомана, като се присъединят при условията, постановени в това решение, към Договора за създаване на тази Общност, така както е изменен и допълнен. 2. Условията за присъединяване и измененията на Договора за Европейската общност за въглища и стомана, които произтичат от тях, са уредени в Акта, приложен към настоящото решение. Разпоредбите на този акт, които се отнасят за Европейската общност за въглища и стомана, представляват неразделна част от настоящото решение. 3. Разпоредбите относно правата и задълженията на държавите-членки, както и относно правомощията и юрисдикцията на институциите на Общностите, както са представени в Договора, посочен в параграф 1, се прилагат по отношение на настоящото решение. ЧЛЕН 2 Инструментите за присъединяване на Кралство Дания, Ирландия, Кралство Норвегия и Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия към Европейската общност за въглища и стомана ще бъдат депозирани при правителството на Френската република на 1 януари 1973 г. Присъединяването ще влезе в сила на 1 януари 1973 г., при условие, че всички инструменти за присъединяване са депозирани на тази дата и че Договорът за присъединяване към Европейската икономическа общност и Европейската общност за атомна енергия е депозиран преди тази дата. Ако обаче всички държави, посочени в член 1, параграф 1, не са депозирали своите инструменти за присъединяване и ратификация в определения срок, присъединяването влиза в сила за останалите присъединяващи се държави. В този случай, Съветът на Европейските общности с единодушно решение приема незабавно станалите по тази причина безусловно необходими изменения на член 3 от настоящото решение и на членове 12, 13, 16, 17, 19, 20, 22, 142, 155 и 160 от Акта относно условията за присъединяване и измененията на договорите; той може също, при вземане на решение с единодушие, да обяви за загубили сила или да измени онези разпоредби на горепосочения акт, които се отнасят изрично до държава, която не е депозирала своите инструменти за ратификация и присъединяване. Правителството на Френската република ще изпрати заверено копие на инструмента за присъединяване на всяка присъединяваща се държава до правителствата на държавите-членки и на другите присъединяващи се държави. ЧЛЕН 3 Настоящото решение, изготвено на датски, холандски, английски, френски, немски, ирландски, италиански и норвежки език, като всеки от тези осем текста е с еднаква автентичност, ще бъде представено на държавите-членки на Европейската общност за въглища и стомана, на Кралство Дания, Ирландия, Кралство Норвегия и Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия. Съставено в Брюксел на 22 януари 1972 година. За Съвета Председател Г. ТОРН АКТ относно условията за присъединяване и измененията на договорите ЧАСТ ПЪРВА ПРИНЦИПИ ЧЛЕН 1 По смисъла на настоящия договор: - изразът "Учредителни договори" означава Договора за създаване на Европейската общност за въглищата и стоманата, Договора за създаване на Европейската икономическа общност и Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия, с допълненията или измененията, направени с договори или с други актове, влезли в сила преди присъединяването; изразите "Договор за ЕОВС", "Договор за ЕИО", "Договор за ЕВРАТОМ" означават съответните Учредителни договоритака както са допълнени или изменени; - изразът "държави-членки учредителки" означава Кралство Белгия, Федерална република Германия, Френската република, Италианската Република, Великото херцогство Люксембург и Кралство Нидерландия; - изразът "нови държави-членки" означава Кралство Дания, Ирландия и Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия. 1 ЧЛЕН 2 От датата на присъединяването разпоредбите на Учредителните договори и на актовете, приети от институциите на Общностите, стават задължителни за новите държави-членки и се прилагат в тези държави при условията, предвидени в тези договори и в настоящия акт. ЧЛЕН 3 1. По силата на настоящия акт новите държави-членки се присъединяват към решенията и споразуменията, приети от представителите на правителствата на държавите-членки, когато заседават в рамките на Съвета. Те се задължават да се присъединят, от датата на присъединяването, към всички други споразумения, сключени от първоначалните държави-членки относно функционирането на Общностите или във връзка с техните дейности. 2. Новите държави-членки се задължават да се присъединят към конвенциите, посочени в член 220 на Договора за ЕИО, както и към протоколите относно тълкуването на тези конвенции от Съда на Европейските общности, подписани от първоначалните държави-членки, и да започнат за тази цел преговори с първоначалните държави-членки, за да бъдат направени съответно необходимите изменения. 3. Новите държави-членки се намират в същото положение, както и първоначалните държави-членки по отношение на декларациите, резолюциите или други приети становища на Съвета, както и по отношение на тези, отнасящи се до Европейските общности, които са приети въз основа на взаимно съгласие на държавите-членки; те съответно спазват принципите и насоките, които произтичат от тези декларации, резолюции и други становища и ще предприемат такива мерки, които могат да бъдат необходими, за да бъде осигурено тяхното изпълнение. ЧЛЕН 4 1. Споразуменията или конвенциите, сключени от една от Общностите с една или повече трети държави, с международна организация или с гражданин на трета държава, обвързват новите държави-членки при условията, предвидени в Учредителните договори и в настоящия акт. 2. Новите държави-членки се задължават да се присъединят при условията, предвидени в настоящия акт, към споразуменията или конвенциите, сключени съвместно от държавите-членки учредителки и всяка една от Общностите, както и към споразуменията, сключени от държавите-членки учредителки, които са свързани с тези споразумения или конвенции. Общността и държавите-членки учредителки оказват съдействие на новите държави-членки в тази насока. 3. Новите държави-членки се присъединяват чрез настоящия акт и при условията, предвидени в него, към вътрешните споразумения, сключени от държавите-членки учредителки за прилагане на споразуменията или конвенциите, съгласно параграф 2. 4. Новите държави-членки вземат подходящи мерки, за да приспособят, когато това е необходимо, техните становища по отношение на международните организации и на международните споразумения, по които други държави-членки или една от Общностите са също страни, към правата и задълженията, които произтичат от тяхното присъединяване към Общностите. ЧЛЕН 5 За новите държави-членки член 234 от Договора за ЕИО и членове 105 и 106 от Договора ЕВРАТОМ се прилагат по отношение на споразуменията или конвенциите, сключени преди присъединяването. ЧЛЕН 6 Освен ако не е разпоредено нещо друго в настоящия акт, действието на разпоредбите, включени в него, не може да бъде спирано, разпоредбите му не могат да бъдат изменяни или отменяни, освен по реда, предвиден в Учредителните договори, който дава възможност тези договори да бъдат преразгледани. ЧЛЕН 7 Актовете, приети от институциите на Общностите, до които се отнасят преходните разпоредби на настоящия акт, запазват правния си статус; по-специално, процедурите за изменение на тези актове продължават да се прилагат по отношение на тях. ЧЛЕН 8 Разпоредбите на настоящия акт, чиято цел или действие е да отменят или да изменят, по друг начин освен като преходна мярка, актове, приети от институциите на Общностите, придобиват същата правен статут, като отменените или изменени с тях разпоредби и са предмет на същите правила като тези разпоредби. ЧЛЕН 9 1. За да бъде улеснено приспособяването на новите държави-членки към действащите правила в Общностите, прилагането на Учредителните договори и на актовете, приети от институциите като временна мярка, е предмет на дерогации, уредени в настоящия акт. 2. При спазване на датите, сроковете и специалните разпоредби, предвидени в настоящия акт, приложението на временните мерки приключва в края на 1977 г. ЧАСТ ВТОРА ИЗМЕНЕНИЯ НА ДОГОВОРИТЕ ДЯЛ I УСТРОЙСТВЕНИ РАЗПОРЕДБИ ЗА ИНСТИТУЦИИТЕ ГЛАВА 1 Асамблеята ЧЛЕН 10 Член 21, параграф 1 на Договора за ЕОВС, член 138, параграф 2 от Договора за създаване на ЕИО и член 108, параграф 2 от Договора за ЕВРАТОМ, се заменят от следните разпоредби: "Броя на делегатите се определя както следва: Белгия ..............................................................................................................................................14 Дания ...............................................................................................................................................10 Германия .........................................................................................................................................36 Франция ...........................................................................................................................................36 Ирландия .........................................................................................................................................10 Италия ..............................................................................................................................................36 Люксембург .......................................................................................................................................6 Нидерландия ....................................................................................................................................14 Обединено кралство ......................................................................................................................36" ГЛАВА 2 Съвет ЧЛЕН 11 Член 2 от Договора за създаване на Единен съвет и Единна комисия на Европейските общности се заменя от следните разпоредби: "Постът на председател се заема последователно от всеки член на Съвета за период от шест месеца, според следния ред на държавите-членки: Белгия, Дания, Германия, Франция, Ирландия, Италия, Люксембург, Нидерландия, Обединено кралство." ЧЛЕН 12 Член 28 от Договора за ЕОВС се заменя от следните разпоредби: "Член 28 Когато Върховният орган се консултира със Съвета, последният разглежда въпроса, без да е задължително да реши въпроса чрез гласуване. Протоколите от заседанията се предоставят на Върховния орган. Във всички случаи, при които настоящият договор изисква да бъде получено одобрението на Съвета, одобрението се счита за дадено, ако предложението, направено от Върховния орган, получи одобрението: - на абсолютно мнозинство на представителите на държавите-членки, включително и гласовете на представителите на две държави-членки, всяка от които произвежда поне една осма от общата стойност от продукцията на въглища и стомана на Общността; или - в случай на равно разпределение на гласовете и ако Върховният орган поддържа предложението си след повторно разискване, на представителите на три държави-членки, всяка от които произвежда поотделно поне една осма от общата стойност на продукцията на въглища и стомана на Общността. Във всички случаи, при които настоящият договор изисква единодушно решение или единодушно одобрение, решението или одобрението се считат за надлежно получени, ако всички членове на Съвета гласуват в подкрепа на това решение или одобрение. Независимо от това обаче за прилагането на членове 21, 32, 32а, 78г, 78е на настоящия договор и на член 16, трети параграф на член 20, пети параграф на член 28, и на член 44 от Протокола за статута на Съда на Европейските общности, въздържането от гласуване на членовете, които присъстват или са представени, не е пречка за приемането на актове на Съвета, за които се изисква единодушие. Решенията на Съвета, различни от тези, за които е необходимо квалифицирано мнозинство или единодушно съгласие, се приемат с гласуване от мнозинството от неговите членове; това мнозинство се счита за получено, ако представлява абсолютно мнозинство на представителите на държавите-членки, включително и гласовете на представителите на двете държави-членки, всяка една от които произвежда не по-малко от една осма от общата стойност на производството на въглища и на производството на стомана на Общността. За целите на прилагане на разпоредбите на членове 78, 78б и 78г на настоящия договор, които изискват квалифицирано мнозинство обаче, гласовете на членовете на Съвета се определят по следния начин: Белгия 5, Дания 3, Германия 10, Франция 10, Ирландия 3, Италия 10, Люксембург 2, Нидерландия 5, Норвегия 3, Обединено кралство 10. Решенията се приемат, ако са получили 43 положителни гласа, подадени дадени най-малко от шест члена. В случай на гласуване, всеки член на Съвета може да бъде упълномощен само от един от другите членове. Съветът осъществява връзка с държавите-членки чрез своя председател. Актовете на Съвета се публикуват по определения от него начин." ЧЛЕН 13 Четвърти параграф от член 95, на Договора за ЕОВС се заменя от следните разпоредби: "Тези изменения се предлагат съвместно от Върховния орган и от Съвета, който взема решение с мнозинство от осем девети от своите членове. Те се изпращат за становище до Съда. При разглеждане им Съдът има пълното право да прецени всички правни и фактически въпроси. Ако в резултат на това разглеждане Съдът признае съответствието на предложенията с разпоредбите на предходната параграф, те се предават на Асамблеята и влизат в сила, ако са одобрени с мнозинство от три четвърти от гласувалите и с мнозинство от две трети от членовете, които влизат в състава на Асамблеята." ЧЛЕН 14 Член 148, параграф 2 от Договора за ЕИО и член 118, параграф 2 от Договора за ЕВРАТОМ се заменят от следните разпоредби: "Когато се изисква решенията на Съвета да се приемат с квалифицирано мнозинство, гласовете на членовете се броят, както следва: Белгия .................................................................................................................................................5 Дания ...................................................................................................................................................3 Германия ...........................................................................................................................................10 Франция ............................................................................................................................................10 Ирландия ............................................................................................................................................3 Италия ...............................................................................................................................................10 Люксембург ........................................................................................................................................2 Нидерландия.......................................................................................................................................5 Обединено кралство ......................................................................................................................10" За приемането на актовете на Съвета се изискват най-малко: - четиридесет и един положителни гласа, когато по силата на настоящия договор те трябва да бъдат приети въз основа на предложение на Комисията, - четиридесет и един положителни гласа, подадени от най-малко от шест члена, в други случаи." ГЛАВА 3 Комисия ЧЛЕН 15 Член 10, първи параграф от Договора за създаване на Единен съвет и Единна комисия на Европейските общности се заменя със следните разпоредби: "Комисията се състои от четиринадесет члена, които се избират въз основа на тяхната обща компетентност и чиято независимост е извън съмнение." ЧЛЕН 16 Член 14, първи параграф от Договора за създаване на Единен съвет и Единна комисия на Европейските общности се заменя със следните разпоредби: "Председателят и петимата заместник-председатели на Комисията се избират измежду нейните членове за срок от две години, съгласно същата процедура като тази, предвидена за определянето на членовете на Комисията. Техният мандат може да бъде продължаван." ГЛАВА 4 Съд на Европейските общности ЧЛЕН 17 Първи параграф от член 32 от Договора за ЕОВС, първи параграф от член 165 от Договора за ЕИО и първи параграф от член 137 от Договора за ЕВРАТОМ се заменят със следните разпоредби: "Съдът на Европейските общности се състои от девет съдии." ЧЛЕН 18 Първи параграф от член 32а от Договора за ЕОВС, първи параграф от член 166 от Договора за ЕИО и първи параграф от член 138 от Договора за ЕВРАТОМ се заменят със следните разпоредби: "Съдът на Европейските общности се подпомага от трима генерални адвокати." ЧЛЕН 19 Втори и трети параграф от член 32б от Договора за ЕОВС, втори и трети параграф от член 167 от Договора за ЕИО и втори и трети параграф от член 139 от Договора за ЕВРАТОМ се заменят със следните разпоредби: "На всеки три години се осъществява частично подновяване на съдиите. То засяга последователно петима и четирима съдии. На всеки три години се осъществява частично подновяване на генералните адвокати. Последователно се заменят един и двама генерални адвокати." ЧЛЕН 20 Втори параграф от член 18 от Протокола за статута на Съда на Европейската общност за въглища и стомана, член 15 от Протокола за статута на Съда на Европейската икономическа общност и член 15 от Протокола за статута на Съда на Европейската общност за атомна енергия се заменят със следните разпоредби: "Решенията на съда са валидни само когато броят на членовете му, които участват в обсъжданията, е нечетен. Решенията на Съда, приети в пленарно заседание, са валидни, ако участват седем съдии. Решенията на съставите са валидни само ако са участвали трима съдии; в случай на невъзможност за някой съдия от една камара да изпълнява функциите си, той може да бъде заместен от съдия от друг състав при спазване на условията, определени в Процедурния правилник." ГЛАВА V Икономически и социален комитет ЧЛЕН 21 Първи параграф на член 194 от Договора за ЕИО и първи параграф на член 166 от Договора за ЕВРАТОМ се заменят със следните разпоредби: Броят на членовете на Комитета се определя, както следва: Белгия ...............................................................................................................................................12 Дания ...................................................................................................................................................9 Германия ...........................................................................................................................................24 Франция ............................................................................................................................................24 Ирландия ............................................................................................................................................9 Италия ..............................................................................................................................................24 Люксембург .......................................................................................................................................6 Нидерландия ....................................................................................................................................12 Обединено кралство ......................................................................................................................24" ГЛАВА 6 Консултативен комитет на ЕОВС ЧЛЕН 22 Член 18, първи параграф от Договора за ЕОВС се заменя със следните разпоредби: "Към Върховния орган се създава Консултативен комитет. Той се състои от не по-малко от шестдесет и не повече от осемдесет и четири члена и включва равен брой производители, работници и потребители и търговци." ГЛАВА 7 Научен и технически комитет ЧЛЕН 23 Първата алинея от член 134, параграф 2 от Договора за ЕВРАТОМ се заменя със следните разпоредби: "Комитетът се състои от двадесет и седем члена, определени от Съвета след консултации с Комисията." ДЯЛ II ДРУГИ ИЗМЕНЕНИЯ ЧЛЕН 24 1. Първото изречение от член 131 от Договора за ЕИО се допълва със записването на Обединеното кралство между държавите-членки, посочени в първото изречение на този член. 2. Списъкът, предмет на приложение IV от Договора за ЕИО, се допълва със записването на следните страни и територии: Общия френско-британски доминион на Новите Хебриди, Бахамските острови, Бермудските острови, Британската Антарктическа територия, Британски Хондурас, Британска територия от Индийски океан, Британски Соломонови острови, Британски Вирджински острови, Бруней, асоциираните държави от района на Карибско море: Антигуа, Доминиканската република, Гренада, Света Люси, Свети Венсан, Свети Кристоф-Невис-Ангила, Каймановите острови, Южните и централни острови от Линията, Фолклендсите острови и свързаните с тях територии, Островите Гилберт и Елис, Монсерат, Питкаирн, Света Елена и принадлежащите към нея територии, Сейшелските острови, Турските острови и островите Каик. ЧЛЕН 25 Към член 79 от Договора за ЕОВС след първия параграф се добавя параграф със следното съдържание: " Независимо от предходния параграф: а) Настоящият договор не се прилага по отношение на Фарьорските острови. Независимо от това, правителството на Кралство Дания може да уведоми с декларация, депозирана най-късно на 31 декември 1975 г. при правителството на Френската република, което изпраща заверено копие от нея на всяко от правителството на другите държави-членки, че настоящият договор се прилага по отношение на тези острови. В такъв случай, настоящият договор се прилага по отношение на тези острови, считано от първия ден на втория месец, следващ депозирането на тази декларация. б) Настоящият договор не се прилага по отношение на суверенните зони на Обединеното кралство на Великобритания и на Северна Ирландия в Кипър. в) Настоящият договор се прилага по отношение на англо-нормандските острови и по отношение на остров Ман, само доколкото е необходимо, за да се гарантира прилагането на режима, предвиден за тези острови в Решението на Съвета от 22 януари 1972 г. за присъединяването на нови държави-членки към Европейската общност за въглища и стомана." ЧЛЕН 26 1. Член 227, параграф 1 от Договора за ЕИО се заменя със следните разпоредби: "1. Настоящият договор се прилага по отношение на Кралство Белгия, на Кралство Дания, на Федерална република Германия, на Френската република, на Ирландия, на Италианската Република, на Великото херцогство Люксембург, на Кралство Нидерландия и на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия." 2. Член 227, параграф 3 от Договора за ЕИО се допълва чрез добавянето на следния параграф: "Настоящият договор не се прилага по отношение на страните и отвъдморските територии, поддържащи специални отношения с Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия, които не са споменати в предходния списък." 3. Член 227 от Договора за ЕИО се допълва чрез добавянето на следния параграф: "5. Независимо от разпоредбите на предходните параграфи: а) Настоящият договор не се прилага по отношение на Фарьорските острови. Независимо от това, правителството на Кралство Дания, може да уведоми чрез декларация, депозирана най-късно до 31 декември 1975 г. при правителството на Република Италия, което ще предаде по едно заверено копие от нея на всички правителства на останалите държави-членки, че настоящият договор се прилага по отношение на тези острови. В такъв случай настоящият договор се прилага по отношение на тези острови от първия ден на втория месец след депозирането на тази декларация. б) Настоящият договор не се прилага по отношение на суверенните зони на Обединеното кралство на Великобритания и Северна Ирландия в Кипър. в) Настоящият договор се прилага по отношение на англо-нормандските острови и по отношение на остров Ман само дотолкова, доколкото е необходимо, за да се гарантира прилагането на договореностиге, приети за тези острови в Договора относно присъединяването на нови държави-членки към Европейската икономическа общност и към Европейската общност за атомна енергия, подписан на 22 януари 1972 г." ЧЛЕН 27 Член 198 от Договора за ЕОАЕ се допълва чрез добавяне на следния параграф: "Независимо от предходните параграфи: а) Настоящият договор не се прилага по отношение на Фарьорските острови. Независимо от това, правителството на Кралство Дания може да уведоми за прилагането на настоящия договор по отношение на тези острови чрез декларация, депозирана най-късно до 31 декември 1975 г. при правителството на Италианската Република, което ще предаде по едно заверено копие от нея на всички правителства на останалите държави-членки. В такъв случай настоящият договор се прилага по отношение на тези острови от първия ден на втория месец след депозирането на тази декларация. б) Настоящият договор не се прилага по отношение на Суверенните бази на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия в Кипър. в) Настоящият договор не се прилага по отношение на страните и отвъдморските територии, които поддържат специални отношения с Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия, които не са споменати в списъка, включен в приложение IV към Договора за създаване на Европейската икономическа общност. г) Настоящият договор се прилага по отношение на англо-нормандските острови и по отношение на остров Ман само дотолкова, доколкото е необходимо, за да се гарантира прилагането на режима, предвиден за тези острови в Договора относно присъединяването на нови държави-членки към Европейската икономическа общност и към Европейската общност за атомна енергия, подписан на 22 януари 1972 г." ЧЛЕН 28 Актовете на институциите на Общността относно стоките от приложение II към Договора за ЕИО и стоките, подчинени на специални разпоредби при внос в Общността, като следствие от привеждането в действие на Общата селскостопанска политика, както и актовете в областта на хармонизиране на законодателството на държавите-членки относно данъка върху оборота не се прилагат по отношение на Гибралтар, освен ако Съветът не приеме друго решение с единодушие, въз основа на предложение на Комисията. ЧАСТ ТРЕТА ИЗМЕНЕНИЯ НА АКТОВЕТЕ, ПРИЕТИ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ ЧЛЕН 29 Актовете, изброени в списъка в приложение I към настоящия акт, са предмет на изменения, определени в посоченото приложение. ЧЛЕН 30 Промените в актовете, изброени в списъка в приложение II към настоящия акт, които са станали необходими в резултат на присъединяването, се изготвят в съответствие с насоките, определени от посоченото приложение и при спазване на процедурата и при условията, предвидени в член 153. ЧАСТ ЧЕТВЪРТА ПРЕХОДНИ МЕРКИ ДЯЛ I СВОБОДНО ДВИЖЕНИЕ НА СТОКИ ГЛАВА I Разпоредби относно митническите тарифи ЧЛЕН 31 1. За всяка стока основното мито, към което се прилагат последователните намаления, уредени в членове 32 и 59, е митото, което се прилага в действителност към 1 януари 1972 г. За всяка стока основното мито, взето предвид за привеждане в съответствие с общата митническа тарифа и с уеднаквената тарифа на ЕОВС, предвидени в членове 39 и 59, е митото, което е действително прилагано от новите държави-членки към 1 януари 1972 г. По смисъла на настоящия акт "уеднаквена тарифа на ЕОВС" означава съвкупност, състояща се от митническата номенклатура и съществуващите мита за стоките от приложение I към Договора за ЕОВС, с изключение на въглищата. 2. Ако след 1 януари 1972 г. всякакви намаления на митата, произтичащи от допълнителното споразумение към Женевския протокол (1967 г.), отнасящо се главно до химическите продукти, прибавено към Общото споразумение за митата и търговията, станат приложими, така намалените мита заменят основните мита, посочени в параграф 1. ЧЛЕН 32 1. Износните мита между Общността в нейния първоначален състав и новите държави-членки и между новите държави-членки се премахват постепенно, при спазване на следните срокове: - на 1 април 1973 г. всяко мито се намалява на 80% от основното мито; - четирите други намаления, от по 20% всяко, се извършват на: 1 януари 1974 г.; 1 януари 1975 г.; 1 януари 1976 г.; 1 юли 1977 г. 2. Независимо от параграф 1: а) вносните мита върху въглищата по смисъла на приложение I към Договора за ЕОВС се премахват между държавите-членки веднага след присъединяването; б) вносните мита върху стоките, изброени в приложение III на настоящия акт, се премахват на 1 януари 1974 г.; в) от датата на присъединяване безмитното внасяне се прилага за вноса, който се ползва от предимствата на разпоредбите, свързани с освобождаване от данъчно облагане, приложими за лицата, пътуващи от една държава-членка в друга. 3. За стоките, изброени в приложение IV към настоящия акт и които са предмет на преференциални договорни маржове между Обединеното кралство и някои други страни, ползващи преференциите на Британската общност, Обединеното кралство може да отложи първото от намаленията на митата, посочени в параграф 1, до 1 юли 1973 г. 4. Разпоредбите на параграф 1 не изключват възможността за отваряне на тарифните квоти за определени стоки от желязо и стомана, които не се произвеждат или се произвеждат само в недостатъчни количества или с недостатъчно добро качество в Общността, включващо само страните учредителки. ЧЛЕН 33 При никакви обстоятелства в рамките на Общността не се прилагат мита, по-високи от тези, които се прилагат по отношение на трети страни, ползващи се от клаузата на най-облагодетелствана нация. В случай на изменение или на временно преустановяване действието на митата от общата митническа тарифа или на прилагане от новите държави-членки на член 41, Съветът с решение, взето с квалифицирано мнозинство въз основа на предложение на Комисията, може да вземе необходимите мерки, за да запази преференцията на Общността. ЧЛЕН 34 Всяка нова държава-членка може да спре временно, изцяло или частично, събирането на митата, приложими по отношение на стоките, внасяни от другите държави-членки. Тя уведомява за това другите държави-членки и Комисията. ЧЛЕН 35 Всяка такса с равностоен на вносно мито ефект, въведена след 1 януари 1972 г. в търговския обмен между Общността в нейния първоначален състав и новите държави-членки и между новите държави-членки, се премахва от 1 януари 1973 г. Всяка такса с равностоен на вносно мито ефект, чийто размер към 31 декември 1972 г. е по-висок от действително прилагания към 1 януари 1972 г., от 1 януари 1973 г. се намалява до този последен размер. ЧЛЕН 36 1. Таксите с равностоен на вносно мито ефект между Общността в нейния първоначален състав и новите държавичленки и между новите държави-членки се премахват постепенно в съответствие със следните срокове: - всяка такса се намалява най- късно от 1 януари 1974 г. до 60% от размера, прилаган към 1 януари 1972 г.; - останалите три намаления, всяко от по 20 %, се правят: на 1 януари 1975 г.; на 1 януари 1976 г.; на 1 юли 1977 г. 2. Независимо от разпоредбата на параграф 1: а) таксите с равностоен на вносни мита ефект върху въглищата, по смисъла на приложение I към Договора за ЕОВС, се премахват между държавите-членки от датата на присъединяването; б) таксите с равностоен на вносни мита ефект, които се прилагат за стоките, изброени в приложение III на настоящия акт, се премахват от 1 януари 1974 г. ЧЛЕН 37 Износните мита и таксите, имащи равностоен ефект, между Общността в нейния първоначален състав и новите държави-членки и между новите държави-членки се премахват най-късно на 1 януари 1974 г. ЧЛЕН 38 1. Без да се засяга приложението на следващите параграфи, разпоредбите относно постепенното премахване на митата се прилагат по отношение на митата с фискален характер. 2. Новите държави-членки запазват правото да заменят едно мито с фискален характер или фискалния елемент на всяко такова мито с вътрешен данък, който е в съответствие с разпоредбите на член 95 от Договора за ЕИО. Ако една нова държава-членка се позове на тази възможност, елементът, евентуално непокрит от вътрешната такса, представлява основното мито по член 31. Този елемент се премахва в търговския обмен в рамките на Общността и се привежда в съответствие с общата митническа тарифа при условията, предвидени в членове 32, 39 и 59. 3. Когато Комисията установи, че при заменянето на едно мито с фискален характер или на фискалния елемент на едно мито среща сериозни трудности в нова държава-членка, тя разрешава на тази държава-членка, въз основа на молба, отправена преди 1 февруари 1973 г., да запази това мито или този елемент, при условие, че тя ще го премахне най-късно до 1 януари 1976 г. Решението на Комисията трябва да бъде взето преди 1 март 1973 г. Защитният елемент, чийто размер се определя преди 1 март 1973 г. от Комисията след консултиране със заинтересуваната държава, представлява основното мито, предвидено в член 31. Този елемент се премахва в търговията в рамките на Общността и се съгласува с общата митническа тарифа при условията, предвидени в членове 32, 39 и 59. 4. Комисията може да разреши на Обединеното кралство да запази митата с фискален характер или фискалния елемент на тези мита върху тютюна в продължение на две допълнителни години, ако на 1 януари 1976 г. преобразуването на тези мита във вътрешни такси върху ръчно обработените тютюни на хармонизирана основа, в съответствие с разпоредбите на член 99 от Договора за ЕИО, не е могло да се осъществи, или поради липсата на разпоредби на правото на Общността в тази област към 1 януари 1975 г., или понеже предвиденият срок за въвеждане на приложението на тези разпоредби на Общността изтича след 1 януари 1976 г. 5. Директивата на Съвета от 4 март 1969 г. за хармонизирането на законовите, подзаконовите и административните разпоредби относно отлагането на плащането на митата, таксите, имащи равностоен ефект, и селскостопанските облаги не се прилага в новите държави-членки по отношение на митата с фискален характер, посочени в параграфи 3 и 4 или по отношение на фискалния елемент на тези мита. 6. Директивата на Съвета от 4 март 1969 г. за хармонизирането на законовите, подзаконовите и административните разпоредби относно режима на активното усъвършенстване не се прилага в Обединеното кралство по отношение на митата с фискален характер, посочени в параграфи 3 и 4 или по отношение на фискалния елемент на тези мита. ЧЛЕН 39 1. За целите на постепенното въвеждане на Общата митническа тарифа и на уеднаквената тарифа на ЕОВС новите държави-членки изменят своите тарифи, приложими по отношение на трети страни, както следва: а) за тарифни позиции, по отношение на които основните мита не се отклоняват с повече от 15% в повече или по-малко от митата в Общата митническа тарифа или от уеднаквената тарифа на ЕОВС, посочените мита се прилагат, считано от 1 януари 1974 г.; б) в останалите случаи всяка нова държава-членка прилага от същата дата мито, намаляващо с 40 % разликата между основното мито и митото в Общата митническа тарифа или в уеднаквената тарифа на ЕОВС. Тази разлика се намалява отново с по 20 % на 1 януари 1975 г. и на 1 януари 1976 г. Новите държави-членки прилагат изцяло общата митническа тарифа и уеднаквената тарифа на ЕОВС, считано от 1 юли 1977 г. 2. От 1 януари 1974 г., ако някои мита от общата митническа тарифа бъдат променени или прилагането им бъде временно спряно, новите държави-членки същевременно променят или спират временно прилагането на техните тарифи в съотношението, което се получава в резултат на прилагането на параграф 1. 3. Новите държави-членки прилагат общата митническа тарифа от 1 януари 1974 г. по отношение на стоките, изброени в приложение III към настоящия акт, 4. Новите държави-членки прилагат от датата на присъединяването номенклатурата на Общата митническа тарифа. Независимо от това Дания и Обединеното кралство могат да отложат прилагането до 1 януари 1974 г. Новите държави-членки могат да включат в тази номенклатура съществуващите национални подразделения, които ще бъдат необходими, за да се осъществи постепенното изравняване на техните мита с тези на общата митническа тарифа при условията, предвидени в настоящия акт. 5. С оглед улесняването на постепенното въвеждане на общата митническа тарифа от новите държави-членки, Комисията определя, ако е необходимо, условията за приложението й, в съответствие с които те променят своите мита. ЧЛЕН 40 За следните стоки, които са включени в общата митническа тарифа: ~TABLE 0;30-1,1,L;150-1,1,L; -1,2 |Позиция от | Описание на стоките| |ОМТ № | (ЕОВС)| -1,2 |73.01|чугун, излят на блокове, чугун на отломки и чугун с обработена до огледален вид повърхност на блокове, на парчета и подобни форми| -1,2 |73.02.|Феросплави:| ||А. Феро-манган: | ||І. Съдържащи тегловно повече от 2% въглерод (въглероден феро-манган)| -1,2 |73. 07|Железни и стоманени междинни блокови заготовки, плочи и широки стоманени ленти (включително тънки плочи планки), парчета от желязо и стомана, грубо обработени чрез коване | ||А. междинни блокови заготовки| ||Пр.І. валцувани заготовки | -1,2 ~END_TABLE Ирландия прилага от 1 януари 1975 г., независимо от разпоредбата на член 39, мита, които намаляват с една трета разликата между действително прилаганите ставки към 1 януари 1972 г. и тези от уеднаквената тарифа на ЕОВС. Разликата, която се получава в резултат на това първо привеждане в съответствие, се намалява отново с 50% на 1 януари 1976 г. Ирландия прилага изцяло уеднаквената тарифа на ЕОВС, считано от 1 юли 1977 г.. ЧЛЕН 41 За да съгласуват тарифите си с Общата митническа тарифа и с уеднаквената тарифа на ЕОВС, новите държави-членки остават свободни да изменят своите мита с по-бързи темпове от предвидените в член 39 параграфи 1 и 3. Те уведомяват за тях държавите-членки и Комисията. ГЛАВА 2 Премахване на количествените ограничения ЧЛЕН 42 Количествените ограничения при вноса и износа между Общността в нейния първоначален състав и новите държави-членки и между новите държави-членки се премахват още от присъединяването. Мерките с равностоен на тези ограничения ефект се премахват най-късно на 1 януари 1975 г. ЧЛЕН 43 Независимо от разпоредбите на член 42, държавите-членки могат да запазят ограниченията при износа на старо желязо, остатъци и отпадъци от изделия от чугун, желязо или стомана от позицията 70.03 от Общата митническа тарифа за период от две години, доколкото този режим не е по-ограничителен от прилагания по отношение на износа към трети страни. За Дания този период е три години, а за Ирландия - пет години. ЧЛЕН 44 1. Новите държави-членки приспособяват постепенно държавните монополи с търговски характер по смисъла на член 37, параграф 1 от Договора за ЕИО, по такъв начин, че до 31 декември 1977 г. да се гарантира изключването на всякаква дискриминация между гражданите на държавите-членки относно условията за снабдяване и пазарите за продажба. Държавите-членки учредителки поемат по отношение на новите държави-членки същите задължения. 2. Комисията, считано от началото на 1973 г., отправя препоръки относно начините и сроковете, в които трябва да се осъществи предвидената в този член съответна промяна, като се има предвид, че тези начини и срокове трябва да бъдат едни и същи за новите държави-членки и за държавите-членки учредителки. ГЛАВА 3 Други разпоредби ЧЛЕН 45 1. Преди 1 април 1973 г. Комисията, като се съобразява с действащите разпоредби и по-специално с тези, отнасящи се до транзитното преминаване през Общността, определя методите на административно сътрудничество, предназначени да гарантират, че стоките отговарящи на необходимите за тази цел условия, се ползват от премахване на митата и таксите с равностоен ефект и на количествените ограничения и мерките с равностоен ефект. 2. Преди този срок да е изтекъл, Комисията определя приложимите разпоредби за търговията в рамките в Общността на стоките, произведени в Общността, в чието производство са включени: - стоки, на които не са били наложени мита или такси с равностоен ефект, приложими по отношение на тях в Общността в нейния първоначален състав или в някоя нова държава-членка, или за които е било направено частично или пълно връщане на такива мита или такси; - селскостопански продукти, които не отговарят на изискуемите условия, за да бъдат допуснати до свободното движение в Общността в нейния първоначален състав или в някоя нова държава-членка. Когато приема тези разпоредби, Комисията взема предвид правилата, предвидени в настоящия акт за премахване на митата между Общността в нейния първоначален състав и новите държави-членки и между новите държави-членки и за постепенното прилагане от тях на Общата митническа тарифа и на разпоредбите в областта на Общата селскостопанска политика. ЧЛЕН 46 1. Освен ако е предвидено друго в настоящия акт, действащите разпоредби в областта на митническото законодателство за търговията с трети страни се прилагат при същите условия към търговията в рамките на Общността, докато при този обмен се събират мита. За установяването на митническата стойност при тази търговия, митническата територия, която трябва да се вземе предвид, е територията, определена от съществуващите разпоредби в Общността и в новите държави-членки към 31 декември 1972 г. 2. Държавите-членки прилагат от датата на присъединяването номенклатурата на Общата митническа тарифа в търговския обмен в рамките на Общността. Независимо от това, Дания и Обединеното кралство могат да отложат прилагането до 1 януари 1974 г. Новите държави-членки могат да включат в рамките на тази номенклатура съществуващите национални подразделения, които ще бъдат необходими, за да се осъществи постепенното премахване на техните мита в рамките на Общността при условията, предвидени в настоящия акт. ЧЛЕН 47 1. Когато в търговията между Общността в нейния първоначален състав и новите държави-членки и между новите държави-членки се събират компенсаторните суми, предвидени в член 55, параграф 1, буква а) за основни изделия, за които се смята, че са използвани при производството на стоки, за които се прилага Регламент № 170/67 ЕИО относно общата система на търговия с яйчен албумин и млечен албумин и Регламент (ЕИО) № 1059/69 относно системата за търговския обмен, приложима за определени стоки, получени от преработката на селскостопански продукти, при вноса на тези стоки се прилага изравнителна такса, определена въз основа на посочените суми и според правилата, предвидени в горепосочените регламенти за изчисляването на таксата или на променливия елемент, приложим за разглежданите стоки. При вноса на същите тези стоки в новите държави-членки от трети страни облагането, предвидено в Регламент № 170/67/ЕИО и променливият елемент, предвиден в Регламент (ЕИО) № 1059/69, в зависимост от случая, се намалява или увеличава с изравнителна такса, при същите условия като предвидените в член 55, параграф 1, буква б). 2. Член 61, параграф 2 се прилага за определянето на митото, представляващо фиксирания елемент на облагането, приложимо в новите държави-членки по отношение на стоките, за които се прилага Регламент (ЕИО) № 1059/69. Всеки устойчив елемент, който се прилага в търговския обмен между Общността в нейния първоначален състав и новите държави-членки и между новите държави-членки, се премахва в съответствие с член 32, параграф 1. Всеки устойчив елемент, който се прилага от новите държави-членки при внос от трети страни, се привежда в съответствие с общата митническа тарифа в съответствие с член 39. 3. За стоките, за които се прилагат Регламентите № 170/67/ЕИО и (ЕИО) № 1059/69, новите държави-членки прилагат изцяло номенклатурата на Общата митническа тарифа, най късно от 1 февруари 1973 г.. 4. Новите държави-членки премахват митата и таксите с равностоен ефект, различни от посочените в параграфи 1 и 2, на 1 февруари 1973 г. На същата дата новите държави-членки премахват мерките с равностоен на количествените ограничения ефект в търговията между тях и с Общността в нейния първоначален състав. 5. Съветът, по предложение на Комисията, с решение, взето с квалифицирано мнозинство, приема разпоредбите за приложението на настоящия член, като отчита специалните обстоятелства, които могат да възникнат в резултат на прилагането на разпоредбите на първа алинея от параграф 1 на член 97 за същите стоки. ЧЛЕН 48 1. Разпоредбите на настоящия дял не са пречка за прилагането от Ирландия, по отношение на стоки с произход от Обединеното кралство, на договорености, даващи възможност за по-бързо премахване на митата и защитните елементи, съдържащи се в митата с фискален характер, в съответствие с разпоредбите на споразумението за създаване на зона за свободна търговия между Ирландия и Обединеното кралство, подписано на 14 декември 1965 г. и на свързаните с него споразумения. 2. От 1 януари 1974 г. разпоредбите, приети въз основа на член 45, параграф 2, се прилагат в рамките на митническите договорености, в сила между Ирландия и Обединеното кралство. ЧЛЕН 49 1. Протоколи с номера от 8 до 15, приложени към настоящия акт, не са пречка за каквото и да е изменение или временно спиране на действието на митата, за което е взето решение по силата на член 28 от Договора за ЕИО. 2. Протоколите, приложени към Споразумението относно създаването на една част от общата митническа тарифа, отнасяща се до стоките от списъка G, приложен към Договора ЕИО, понастоящем се отменят, с изключение на Протокол № ХVII. ДЯЛ II ЗЕМЕДЕЛИЕ ГЛАВА 1 Общи разпоредби ЧЛЕН 50 Освен ако в настоящия дял не е уредено друго, правилата, предвидени в настоящия акт, се прилагат по отношение на продуктите на селското стопанство. ЧЛЕН 51 1. Настоящият член се прилагат за цените, за които разпоредбите на глави 2 и 3 препращат към настоящия член. 2. Преди първата стъпка към изравняване на цените, посочена в член 52, цените, които трябва да се прилагат във всяка нова държава-членка, се фиксират според правилата, предвидени в общата организация на пазарите в съответния сектор на ниво, даващо възможност на производителите от този сектор да получат доходи, равни на получените при предходната национална система. 3. Въпреки това, за Обединеното кралство, тези цени се определят на такова ниво, че приложението на уредбата на Общността да води до ниво на пазарната цена, сравнимо с установеното в заинтересуваната държава-членка през един представителен период, предхождащ привеждането в действие на правилата на Общността. ЧЛЕН 52 1. Ако приложението на разпоредбите на настоящия дял има за резултат едно ниво на цени, което е различно от това на общите цени, цените, по отношение на които разпоредбите на глави 2 и 3 препращат към настоящия член, се доближават до нивото на общите цени на шест етапа. 2. При условието на параграф 4, етапите на изравняване на цените се осъществяват всяка година в началото на търговската година според следните разпоредби: а) когато цената за един продукт в една нова държава-членка е по-ниска от общата цена, цената на тази държава-членка се увеличава в момента на всеки етап на изравняване, последователно с една шеста, с една пета, с една четвърт, с една трета и с една втора от разликата между нивото на цената на тази нова държава-членка и нивото на общата цена, които се прилагат преди всяко сближаване; цената, която се получава при това изчисление, се увеличава пропорционално на евентуалното увеличение на общата цена за следващата търговска година; б) когато цената на един продукт в една нова държава-членка е по-висока от общата цена, съществуващата разлика между нивото на цената, приложима преди всеки етап на изравняване в новата държава-членка и нивото на общата цена, приложима за следващата търговска година се намалява последователно с една шеста, с една пета, с една четвърт, с една трета и наполовина. 3. В интерес на хармоничното протичане на процеса на интеграцията Съветът, при спазване на процедурата, предвидена в член 43, параграф 2 от Договора ЕИО, може да реши, в отклонение от параграф 2, цената на един или на няколко продукта, за една или за няколко от новите държави-членки, да се отклонява в продължение на една търговска година от цените, които се получават в резултат на прилагането на параграф 2. Това отклонение не може да надвишава 10% от стойността на цената, която ще се получи на следващия етап на изравняване. В този случай нивото на цената за следващата търговска година е това, което би се получило като резултат от прилагането на параграф 2, ако не беше взето решение за това отклонение. Независимо от това, за тази годишна кампания по пускането на пазара може да бъде взето решение за ново отклонение от нивото на цените, в съответствие с условията, предвидени в по-горните алинеи. 4. Общите цени се прилагат в новите държави-членки най-късно от 1 януари 1978 г. ЧЛЕН 53 Ако се установи, че разликата между нивото на цената за един продукт в една нова държава-членка и нивото на общата цена е минимална, Съветът може, при спазване на процедурата, предвидена в член 43, параграф 2 от Договора ЕИО, да реши, че общата цена е приложена в тази нова държава-членка за съответния продукт. ЧЛЕН 54 1. Докато в Обединеното кралство продължава да съществува разлика между цените, получени при националната система на гарантираните цени, и пазарните цени, които се получават в резултат на прилагането на механизмите на Общата селскостопанска политика и на разпоредбите на настоящия дял, тази държава-членка може да запази субсидиите за производство. 2. За всички продукти, за които се прилагат разпоредбите на параграф 1, Обединеното кралство полага усилия да премахне тези субсидии колкото е възможно по-бързо, през периода, предвиден в член 9, параграф 2. 3. Тези субсидии не могат да имат като резултат увеличаване на приходите на производителите над нивото, което би се получило при прилагането по отношение на тези приходи на правилата за сближаване на цените, предвидени в член 52. 4. Съветът, съгласно процедурата, предвидена в член 43, параграф 2 от Договора за ЕИО, определя необходимите способи за прилагането на разпоредбите на настоящия член, за да гарантира доброто действие на Общата селскостопанска политика и по-специално на общата организация на пазарите. ЧЛЕН 55 1. Разликите в нивото на цените се компенсират посредством следните способи: а) в търговията между новите държави-членки и между тях и Общността в нейния първоначален състав компенсаторни суми се събират от държавата-вносител или се отпускат от държавата-износител; б) в търговията между новите държави-членки и трети страни налозите и другите финансови задължения при внос, прилагани в рамките на Общата селскостопанска политика и възстановяването на суми при износ, според случая, се намаляват или увеличават с компенсаторните суми, приложими в търговския обмен с Общността в нейния първоначален състав. Митата обаче не могат да бъдат намалени с компенсаторната сума. 2. За продукти, по отношение на които цените са определени в съответствие с разпоредбите на членове 51 и 52, компенсаторните суми, приложими в търговията между новите държави-членки и Общността в нейния първоначален състав и новите държави- членки и между новите държави-членки и трети страни, се равняват на разликата между цените, определени за заинтересованата нова държава-членка и общите цени. За другите продукти компенсаторните суми се определят в случаите, предвидени в глави 2 и 3 и в съответствие с правилата, уредени в тях. 3. Компенсаторните суми, приложими в търговията между новите държави-членки, се определят в пряка връзка с компенсаторните суми, определени за всяка една от тях в съответствие с параграф 2. 4. Никакви компенсаторни суми, обаче не се определят, ако в резултат от прилагането на параграфи 2 и 3 се получава една минимална сума. 5. За продуктите, за които митото в Общата митническа тарифа е обвързано по Общото споразумение за митата и търговията, това обвързване се отчита. 6. Компенсаторната сума, събирана или отпускана от една държава-членка в съответствие с параграф 1, буква а), не може да надвишава общата сума, събрана от тази съща държава-членка при вноса от трети страни. Съветът, с квалифицирано мнозинство, въз основа на предложение на Комисията, може да въведе изключение от това правило, по-специално за да се избегне отклоняването в трафика и нарушаването на конкуренцията. ЧЛЕН 56 Когато за един продукт цената на световния пазар е по-висока от цената, взета за изчисляването на налога при вноса, определен по Общата селскостопанска политика, намалена с компенсаторната сума, която се приспада от налога при вноса в съответствие с член 55, или когато сумата, възстановена при износа към трети страни е по-ниска от компенсаторната сума, или ако не се прилага никакво възстановяване, могат да бъдат взети подходящите мерки, за да се гарантира правилното функциониране на общата организация на пазарите. ЧЛЕН 57 При определяне на нивата на различните елементи от режима на цените и на интервенцията, различни от цените, упоменати в членове 51 и 70, за новите държави-членки, доколкото това е необходимо за доброто функциониране на правилата на Общността, се отчита разликата в цените, отразена в компенсаторната сума. ЧЛЕН 58 Отпусканите компенсаторни суми се финансират от Общността по секция "Гарантиране" от Европейския фонд за ориентиране и гарантиране на селското стопанство. ЧЛЕН 59 За продуктите, върху които при вноса им от трети страни в Общността в първоначалния и състав се събират мита, се прилагат следните разпоредби: 1. Вносните мита между Общността в нейния първоначален състав и новите държави-членки и между новите държави-членки се премахват постепенно на пет етапа. Първото намаление, което намалява митата на 80% от основното мито, и четирите други намаления, от по 20% всяко, се осъществяват в съответствие със следните срокове: а) за продуктите, обхванати от областта на общата организация на пазарите на говеждо и телешко месо: в началото на всяка търговска година, като първото намаление се осъществява през 1973 г.; б) за продуктите, обхванати от Регламент № 23 за постепенното създаване на обща организация на пазарите в сектора на плодовете и зеленчуците, Регламент (ЕИО) № 234/68 за създаването на обща организация на пазарите в областта на живите дървета и други растения, луковици, корени и други подобни, рязани цветя и декоративна зеленина и Регламент (ЕИО) № 865/68 за създаване на обща организация на пазарите в сектора на продукти, произведени чрез преработката на плодове и зеленчуци: на 1 януари всяка година, като първото намаление се осъществи на 1 януари 1974 г.; в) за другите селскостопански продукти: в сроковете, определени в член 32, параграф 1, като първото намаление се осъществявана 1 юли 1973 г. 2. За целите на постепенното въвеждане на Общата митническа тарифа, всяка нова държава-членка намалява съществуващата разлика между основното мито и митото от Общата митническа тарифа с последователни суми от по 20%. Тези етапи към изравняване се осъществяват на датите, предвидени в параграф 1 за разглежданите продукти. За продуктите, посочени в параграф 1, буква в), етапите на изравняване следват сроковете, предвидени в член 39, параграф 1. Независимо от това, по отношение на тарифните позиции, за които основните мита не се отклоняват с повече от 15% в повече или в по-малко от митата от Общата митническа тарифа, тези последни мита се прилагат от датата на първото изравняване за всяка от категориите разглеждани продукти. 3. По отношение на продуктите, предвидени в параграф 1, буква б), за второто, третото и четвъртото намаляване или изравнявате, Съветът, по предложение на Комисията, може да реши с квалифицирано мнозинство, за една или няколко от новите държави-членки, приложимите за един или за няколко от тези продукти мита да се отклоняват в продължение на една година от митата, които се налагат при прилагането на параграф 1 или, според случая, на параграф 2. Това отклонение не може да превишава 10% от стойността на изменението, което трябва да се осъществи, за да бъдат приложени параграфи 1 и 2. В този случай, митата, които трябва да се прилагат през следващата година, са тези, които биха се получили при прилагането на параграф 1, или според случая, на параграф 2, ако не би било взето решение за това отклонение. Независимо от това, за тази година може да бъде взето решение за ново отклонение от тези мита, при условията, предвидени в горните алинеи. На 1 януари 1978 г. митата, прилагани по отношение на тези продукти, се премахват и новите държави-членки прилагат изцяло Общата митническа тарифа. 4. За продуктите, подчинени на общата организация на пазарите, на новите държави-членки може да бъде разрешено, съгласно процедурата, предвидена в член 26 от Регламент № 120/67/ЕИО за създаване на обща организация на пазарите в сектора на зърнените храни или, според случая, в съответните членове на другите регламенти за създаване на обща организация на селскостопанските пазари, да пристъпят към премахване на митата, включени в параграф 1, или към изравняването, предвидено в параграф 2, с по-бързи темпове от тези, предвидени в предходните параграфи, или към пълно или частично спиране на прилагането на митата за продуктите, внесени от други държави-членки. Не е необходимо разрешение, за да се пристъпи към мерките, предвидени в предходната алинея по отношение на другите продукти. Митата, получени в резултат на ускорено сближаване, не могат да бъдат по-ниски от тези, прилагани при внос на същите продукти от другите държави-членки. Всяка нова държава-членка уведомява другите държави-членки и Комисията за взетите мерки. ЧЛЕН 60 1. По отношение на продуктите, обхванати, на датата на присъединяване, от общата организация на пазара, от 1 февруари 1973 г. в новите държави-членки се прилага системата, приложима в Общността в нейния първоначален състав по отношение на митата и таксите с равностоен ефект и на количествените ограничения и мерките с равностоен ефект, при условията на разпоредбите на членове 55 и 59. 2. По отношение на продуктите, които не са обхванати, на датата на присъединяване, от общата организация на пазарите, разпоредбите на дял I относно постепенното премахване на таксите с равностоен на мито ефект и на количествените ограничения и на мерките с равностоен ефект, не се прилагат по отношение на тези такси, ограничения и мерки, ако те са част от национална организация на пазара на датата на присъединяване. Тази разпоредба се прилага само в степента, необходима, за да се осигури запазването на националната организация и до прилагането на общата организация на пазара на тези продукти. 3. Новите държави-членки прилагат номенклатурата на Общата митническа тарифа най-късно от 1 февруари 1973 г. за селскостопанските продукти, обхванати от обща организация на пазара. Доколкото това не води до трудности при прилагането на разпоредбите на Общността и по-специално за функционирането на общата организация на пазара и на преходните механизми, предвидени в настоящия дял, с квалифицирано мнозинство, по предложение на Комисията, Съветът може да разреши на една нова държава-членка да включи в тази номенклатура такива съществуващи национални подразделения, които ще бъдат безусловно необходими за провеждането на последователните етапи към изравняване с Общата митническа тарифа или за премахването на митата в Общността при условията, предвидени в настоящия акт. ЧЛЕН 61 1. Елементът за закрила на преработвателната промишленост, който се включва при изчисляването на налозите при внос от трети страни за продукти, обхванати от общата организация на пазарите в секторите на зърнените продукти, на ориза и на преработените продукти от плодове или зеленчуци, се събира при внос от новите държави-членки в Общността в нейния първоначален състав. 2. За вноса в новите държави-членки размерът на този елемент се определя, като се изолира в рамките на закрилата, прилагана към 1 януари 1972 г., елементът или елементите, които са били предназначени да осигурят закрила на преработвателната промишленост. Такъв елемент или елементи се събират при внос от други държави-членки; те заместват, що се отнася до налозите при внос от трети страни, защитния елемент на Общността. 3. Разпоредбите на член 59 се прилагат по отношение на елемента, предвиден в параграфи 1 и 2. Независимо от това, разглежданите намаления или изравнявания се осъществяват за продуктите от зърнените храни или ориз, в началото на търговската година, определена за разглеждания основен продукт. ЧЛЕН 62 1. Съветът, по предложение на Комисията, с квалифицирано мнозинство, приема разпоредбите, необходими, за да се приложат разпоредбите от този дял. 2. Съветът, по предложение на Комисията и след консултиране с Асамблеята, може с единодушие да приеме необходимите изменения на разпоредбите, включени в глави 2, 3 и 4 от този дял, ако необходимостта произтича от промяна на правилата на Общността. ЧЛЕН 63 1. Ако са необходими преходни мерки, за да се улесни преминаването от съществуващия в новите държави-членки режим към този, произтичащ от прилагането на общата организация на пазарите при условията, предвидени в настоящия дял, по-конкретно, ако прилагането на новия режим за някои продукти на предвидената дата срещне значителни трудности, тези мерки се приемат по реда, предвиден в член 26 от Регламент № 120/67/ЕИО или, в зависимост от случая, в съответните членове на другите регламенти по общата организация на селскостопанските пазари. Такива мерки могат да бъдат взети през периода до 31 януари 1974 г., но тяхното приложение не може да бъде продължено след тази дата. 2. Съветът, по предложение на Комисията, след консултиране с Асамблеята, може с единодушие да удължи срока, определен в параграф 1, до 31 януари 1975 г. ЧЛЕН 64 Разпоредбите на настоящия дял не засягат степента на свободата на търговия със селскостопански продукти, която произтича от Англо-Ирландското споразумение за създаване на зона за свободна търговия, подписано на 14 декември 1965 г., и от свързаните с него споразумения. ГЛАВА 2 Разпоредби, свързани с общата организация на определени пазари Раздел 1 Плодове и зеленчуци ЧЛЕН 65 1. Определя се компенсаторна сума за плодовете и зеленчуците, по отношение на които: а) заинтересованата нова държава-членка е прилагала през 1971 г. количествени ограничения или мерки с равностоен ефект, б) е определена обща основна цена, и в) производствената цена в тази нова държава-членка надвишава съществено основната цена, приложима в Общността в нейния първоначален състав през периода, предхождащ прилагането по отношение на новите държави-членки на режима на Общността. 2. Производствената цена, предвидена в параграф 1, буква в), се изчислява като към националните данни от заинтересованите нови държави-членки се прилагат принципите, предвидени в член 4, параграф 2 на Регламент № 159/66/ЕИО, уреждащ допълнителни разпоредби за общата организация на пазара на плодове и зеленчуци. 3. Компенсаторна сума се прилага само през периода, през който е в сила базисната цена. ЧЛЕН 66 1. До първата стъпка към изравняване компенсаторната сума, приложима в търговията между една нова държава-членка, в която са изпълнени условията, предвидени в член 65, параграф 1, и Общността в нейния първоначален състав, друга нова държава-членка, с изключение на посочените в следващите алинеи или трети страни, е равна на разликата между цените, предвидени в член 65, параграф 1, буква в). За търговията между две нови държави-членки, в които са изпълнени условията, предвидени в член 65, параграф 1, компенсаторната сума е равна на разликата между техните съответни производствени цени. Компенсаторната сума не се прилага, ако тази разлика е незначителна. Разликите, посочени в предходните алинеи, се коригират до необходимата степен с действието на митата. 2. При случаите на последващо определяне на компенсаторната сума същата се намалява на 1 януари всяка година с една пета от първоначалната стойност, като първото намаление е на 1 януари 1974 г. Разпоредбите на член 52, параграф 3 се прилагат по аналогия. Компенсаторната сума се отменя на 1 януари 1978 г. ЧЛЕН 67 За определяне на цените при влизане, котировките на цените, записани за новите държави-членки, се намаляват: а) с евентуалната компенсаторна сума; б) с митата, приложими по отношение на вноса от трети страни в тези държави-членки, вместо с митата от Общата митническа тарифа. ЧЛЕН 68 Разпоредбите, свързани с общите стандарти за качество, се прилагат за пускането на местно производство в търговската мрежа на Обединеното кралство от: а) 1 февруари 1974 г. за артишока, аспержите, брюкселското зеле, целината с листа, дивата цикория, различните видове чесън и лук; б) 1 февруари 1975 г. за боба, за видовете зеле с плътно прилепнали листа, морковите, салатите, къдравата цикория и цикория със слабо нарязани листа, граха на шушулки, спанака и ягодите. Раздел 2 Вино ЧЛЕН 69 До 31 декември 1975 г. Ирландия и Обединеното кралство могат да продължат да използват съставни наименования, съдържащи име на вино, за означаване на определени напитки, за които използването на такива наименования не е съвместимо с правилата на Общността. Това изключение обаче не се прилага за стоките, които се изнасят за държавите-членки на Общността в нейния първоначален състав. Раздел 3 Маслодайни семена ЧЛЕН 70 1. За маслодайните семена се прилагат разпоредбите на член 52 по отношение на производните интервенционни цени. 2. Интервенционните цени, приложими в новите държави-членки до първия етап на изравняване, се определят според правилата, предвидени в рамките на общата организация на пазарите, като се отчита нормалното съотношение, което трябва да съществува между дохода, който трябва да се получи от маслодайните семена и този, който се получава от производството на продукти, с които се конкурират тези семена при редуването на посевите. ЧЛЕН 71 Размерът на помощта за маслодайните семена, произведени в една нова държава-членка, се коригира с компенсаторната сума, приложима в тази държава, увеличена с размера на митата, които се прилагат в нея. ЧЛЕН 72 В търговията с маслодайни семена компенсаторната сума се прилага само по отношение на сумите, възстановявани при износ към третите страни на маслодайни семена, отглеждани и събирани в нова държава-членка. Раздел 4 Зърнени култури ЧЛЕН 73 В сектора на зърнените култури разпоредбите на членове 51 и 52 се прилагат по отношение на производните интервенционни цени. ЧЛЕН 74 Компенсаторните суми, приложими в търговията между Общността в първоначалния й състав и новите държави-членки и между последните и третите страни, се определят както следва: 1. По отношение на зърнените култури, за които няма определена производна интервенционна цена за новите държави-членки, компенсаторната сума, приложима до първия етап на изравняване, е производна на компенсаторната сума, приложима в случая на конкурентна зърнената култура, с която се редува съответната култура при редуването на посевите, за която конкурентна зърнената култура има определена производна интервенционна цена, като се вземе предвид съществуващото съотношение между праговите цени на съответните зърнени култури. Независимо от това, в случай че съотношението на праговите цени се отклонява съществено от съотношението между цените, установено на пазара на заинтересованата нова държава-членка, това последно съотношение може да бъде взето предвид. Следващите компенсаторни суми се определят въз основа на определените в първа алинея и според правилата, установени в член 52 за изравняване на цените. 2. Компенсаторната сума за продуктите, посочени в член 1, букви в) и г) на Регламент № 120/67/ЕИО, се получава от компенсаторната сума, приложима за зърнените култури, с които те са свързани, с помощта на коефициентите или на правилата, възприети за определянето на налозите или на променливия елемент на налозите за тези продукти. Раздел 5 Свинско месо ЧЛЕН 75 1. Компенсаторната сума, приложима за килограм свинско месо, се изчислява въз основа на компенсаторните суми, приложими по отношение на количеството фуражни зърнени култури, необходимо за производството в Общността на един килограм свинско месо. 2. За продуктите, различни от свински кланични трупове, посочени в член 1, параграф 1 от Регламент № 121/67/ЕИО за създаване обща организация на пазарите на свинско месо, компенсаторната сума се получава от предвидената в параграф 1, с помощта на коефициентите, използвани за изчисляването на налога. ЧЛЕН 76 1. До 31 декември 1975 г. продуктите, които не съответстват на разпоредбите на точка 23 от Приложение I към Директива № 64/433/ЕИО относно санитарните проблеми в областта на търговията с прясно месо в рамките на Общността, могат да бъдат купени чрез интервенционна агенция в Дания, в Ирландия и в Обединеното кралство. 2. До 31 октомври 1974 г. Обединеното кралство може да не прилага таблицата на Общността за класифициране на свински кланични трупове. Раздел 6 Яйца ЧЛЕН 77 1. Компенсаторната сума, приложима за килограм яйца с черупки, се изчислява на основата на компенсаторните суми, приложими за количеството фуражни зърнени култури, необходими за производството на килограм яйца с черупки в Общността. 2. Компенсаторната сума, приложима за яйцата за люпене, се изчислява на основата на компенсаторните суми, приложими към количеството фуражни зърнени култури, необходимо за производството на едно яйце за люпене в Общността. 3. За продуктите, посочени в член 1, параграф 1, буква б) на Регламент № 122/67/ЕИО за създаване на обща организация на пазара в сектора на яйцата, компенсаторната сума се получава от компенсаторната сума за яйца с черупки с помощта на коефициентите, използвани за изчисляване на налога. ЧЛЕН 78 По отношение на стандартите за пускане на пазара на яйца Ирландия и Обединеното кралство могат да запазят на техните пазари класифициране съответно в четири и в пет категории тегло, при условие, че пускането на пазара на яйца, които отговарят на стандартите в Общността, не подлежи на ограничения, произтичащи от различните системи на класифициране. Раздел 7 Птиче месо ЧЛЕН 79 1. Компенсаторната сума, която се прилага за килограм птиче месо, се изчислява въз основа на компенсаторните суми, които се прилагат за количеството фуражни зърнени култури, необходимо за производството в Общността на един килограм птиче месо, диференцирано по видове. 2. Компенсаторната сума, която се прилага за едно новоизлюпено пиле, се изчислява въз основа на компенсаторните суми, които се прилагат за количеството фуражни зърнени култури, необходимо за производството на едно новоизлюпено пиле в Общността. 3. За продуктите, посочени в член 1, параграф 2, буква г) от Регламент № 123/67/ЕИО за създаване на обща организация на пазарите в сектора на птичето месо, компенсаторната сума се получава от компенсаторната сума за птиче месо с помощта на коефициентите, използвани за изчисляване на налога. Раздел 8 Ориз ЧЛЕН 80 Компенсаторните суми, които се прилагат в търговията между Общността в нейния първоначален състав и новите държави-членки и между тези държави-членки и третите страни, се определят както следва: 1. За лющения ориз с кръгли зърна, лющения ориз с продълговати зърна и малките начупени парчета компенсаторната сума, която се прилага до първия етап на изравняване, се определя въз основа на разликата между праговата цена и пазарната цена, установена през един представителен период на пазара на заинтересованата нова държава-членка. За следващите определяния сумите се определят въз основа на посочените в първата алинея и според правилата за изравняване на цените, установени в член 52. 2. За нелющения ориз, за полуизбеления ориз, за избеления ориз и за продуктите, посочени в член 1, параграф 1, буква в) на Регламент № 359/67/ЕИО за създаване на обща организация на пазарите в сектора на ориза, компенсаторната сума за всеки един от тези продукти се получава от компенсаторната сума, която се прилага за продукта, посочен в параграф 1, с който той е свързан, с помощта на коефициентите, възприети за определянето на налога или на променливия му елемент. Раздел 9 Захар ЧЛЕН 81 В сектора на захарта разпоредбите на членове 51 и 52 се прилагат по отношение на производната интервенционна цена на суровата захар, на интервенционната цена на необработената захар и на минималната цена на цвеклото. ЧЛЕН 82 Компенсаторните суми, които се прилагат в търговския обмен между Общността в нейния първоначален състав и новите държави-членки, както и между последните и трети страни, се получават: а) за продуктите с изключение на прясното цвекло, включени в член 1, параграф 1, буква б) на Регламент № 1009/67/ЕИО за създаване на обща организация на пазарите на захар, от компенсаторната сума, която се прилага по отношение на разглеждания основен продукт, според действащите правила за изчисляване на налога; б) за продуктите, включени в член 1, параграф 1, буква г) на Регламент № 1009/67/ЕИО, от компенсаторната сума, която се прилага по отношение на разглеждания основен продукт, според действащите правила за изчисляването: - на налога, когато става въпрос за компенсаторната сума, приложима при внос, - на сумата, подлежаща на възстановяване, когато става въпрос за компенсаторната сума, приложима при износ. ЧЛЕН 83 Сумата, назована в член 25, параграф 3 на Регламент № 1009/67/ЕИО, се коригира в новите държави-членки с компенсаторната сума, изчислена съобразно с член 55, параграф 2. Раздел 10 Живи растения и на цветарски продукти ЧЛЕН 84 Разпоредбите относно общите стандарти за качество не се прилагат при търговското разпространение на местното производство в Обединеното кралство преди 1 февруари 1974 г., а за цветята на стръкове, преди 1 февруари 1975 г. Раздел 11 Мляко и млечни продукти ЧЛЕН 85 Разпоредбите на членове 51 и 52 се прилагат по отношение на интервенционните цени на маслото и на обезмасленото мляко на прах. ЧЛЕН 86 В търговията между Общността в нейния първоначален състав и новите държави-членки, както и между последните и трети страни, компенсаторните суми се определят както следва: 1. За пилотните продукти, освен тези посочени в член 85, компенсаторната сума, която се прилага до първия етап на изравняване, се установява въз основа на разликата между нивото на представителната пазарна цена на заинтересованата нова държава-членка и нивото на представителната пазарна цена на Общността в нейния първоначален състав по време на един представителен период, предхождащ въвеждането на правната уредба на Общността в съответната нова държава-членка. За определянето на компенсаторните суми, които се прилагат, считано от първия етап на изравняване, се взема предвид сумата, определена в съответствие с разпоредбите на първа алинея и параграф 3 и на правилата, установени в член 52 за изравняване на цените. 2. За продуктите извън пилотните продукти компенсаторните суми се формират въз основа на компенсаторната сума, която се прилага за пилотния продукт от групата, към която принадлежи съответният продукт, според действащите правила за изчисляване на налога. 3. Ако разпоредбите на първа алинея на параграф 1 и на параграф 2 не могат да бъдат приложени или ако тяхното прилагане води до компенсаторни суми, предизвикващи отклонения в съотношенията на цените, компенсаторната сума се изчислява въз основа на компенсаторните суми, които се прилагат за маслото и за обезмасленото мляко на прах. ЧЛЕН 87 1. Ако в една нова държава-членка преди присъединяването е съществувал режим за повишаване на цената на млякото, различен според употребата и ако прилагането на разпоредбите на член 86 води до трудности на пазара, компенсаторната сума, която се прилага до първото сближаване за един или няколко продукта, включени в позицията 04.01 от Общата митническа тарифа, се определя въз основа на разликата между пазарните цени. За следващите определяния компенсаторната сума се намалява всяка година в началото на кампанията с една шеста от първоначалната стойност и се отменя от 1 януари 1978 г. 2. Следва да бъдат приети подходящи мерки, за да се избегне нарушаване на конкуренцията, което може да се получи в резултат на прилагането на параграф 1, или за разглежданите продукти, или за други млечни продукти, както и за да бъдат отчетени евентуалните изменения на общата цена. ЧЛЕН 88 1. На Ирландия се разрешава да отпуска субсидии за прякото потребление на масло в степента, необходима, за да бъде дадена възможност, през преходния период, за постепенно приспособяване на цената, плащана от крайния потребител, към нивото на цената, която се прилага в Общността в нейния първоначален състав. В случай че Ирландия използва разрешението, посочено в алинея първа, тя отпуска субсидия за потреблението в същия размер за маслото, внасяно от другите държави-членки. 2. Тази субсидия се отменя на шест етапа, съвпадащи с етапите на изравняване на цената на маслото. ЧЛЕН 89 1. Доставянето до потребителите на мляко, чието съдържание на мазнини не достига 3,5 %, като пълномаслено мляко, е разрешено до 31 декември 1975 г. в Обединеното кралство и до 31 декември 1977 г. в Ирландия. Млякото, продавано като пълномаслено мляко, по силата на първата алинея обаче не трябва да е било подлагано на никакво обезмасляване. Освен това, разпоредбите, отнасящи се до пълномасленото мляко, се прилагат по отношение на това мляко. 2. На Дания се разрешава да запази до 31 декември 1977 г. изключителните концесии за доставка на мляко, съществуващи към датата на присъединяването в някои зони. Концесиите, чийто срок изтича преди 1 януари 1978 година, не могат да бъдат подновени. Раздел 12 Говеждо и телешко месо ЧЛЕН 90 Разпоредбите на членове 51 и 52 се прилагат по отношение на ориентировъчните цени за говедата и за телетата. ЧЛЕН 91 1. Компенсаторната сума за телетата и за говедата, изчислена в съответствие с член 55, се коригира в нужната степен посредством ефекта на митата. Ако ефектът на митото, приложимо в търговския обмен между Общността в нейния първоначален състав и новите държави-членки и между новите държави-членки е по-висок от компенсаторната сума, изчислена в съответствие с член 55, митото се задържа на такова ниво, че ефектът му да отговаря на компенсаторната сума. 2. В случай на прилагане на третата алинея на член 10, параграф 1 или на член 11, параграф 1 на Регламент ЕИО № 805/68 за създаване на обща организация на пазарите в сектора на говеждото и телешкото месо, се взимат подходящи мерки с оглед запазването на преференциите на Общността и избягването на отклоняването на търговски потоци. 3. Компенсаторната сума за продуктите, посочени в приложението към Регламент (ЕИО) № 805/68, се определя, като се вземат предвид разпоредбите на предходните параграфи и с помощта на правилата, предвидени за определянето на налозите, които се прилагат за тези продукти. ЧЛЕН 92 За продуктите, предвидени в член 1, букви б) и в) на Регламент (ЕИО) № 805/68, възстановяването при износ от новите държави-членки към третите страни се коригира чрез ефекта на разликата между митата, прилагани по отношение на продуктите, включени в приложението към цитирания регламент при внос от трети страни в Общността в нейния първоначален състав, от една страна, и в новите държави-членки, от друга страна. ЧЛЕН 93 Докато Обединеното кралство запазва, по силата на член 54, субсидиите за производството на добитък за клане, на Ирландия се разрешава, за да избегне нарушенията на ирландския пазар на добитък, да запази мерките в областта на износа на говеждо и телешко месо, които е прилагала преди присъединяването, във връзка с режима на субсидиите, прилаган в Обединеното кралство. Раздел 13 Преработени продукти на основата на плодове и зеленчуци ЧЛЕН 94 Компенсаторните суми се определят въз основа на компенсаторните суми, определени в зависимост от случая, за захарта, глюкозата или сиропа от глюкоза и според правилата, които се прилагат за изчисляването: - на налога, по отношение на компенсаторната сума, приложима при внос, - на възстановената сума, по отношение на компенсаторната сума, приложима при износ. Раздел 14 Лен ЧЛЕН 95 1. Размерът на помощта за лена се определя за новите държави-членки въз основа на разликата между дохода, който трябва да се получи от производителите на лен, и приходите, резултат от предвидимата пазарна цена за този продукт. 2. Доходите, които трябва да се получат от производителите на лен, се установяват, като се държи сметка за цената на продуктите, с които той се конкурира при редуването на посевите в разглежданата нова държава-членка и за съществуващото съотношение в Общността в нейния първоначален състав, между дохода, произхождащ от производството на лен и този, произхождащ от производството на конкурентни продукти. Раздел 15 Семена ЧЛЕН 96 Когато една помощ се отпуска за производството на семена, размерът на помощта може да бъде определен, за новите държави-членки, на различно ниво от това, определено за Общността в нейния първоначален състав, ако преди това доходът, получаван от производителите от една нова държава-членка, се е различавал съществено от този, получен от производителите на Общността в нейния първоначален състав. В този случай размерът на помощта за новата държава-членка трябва да бъде съобразен с дохода, получаван преди това от производителите на семена и с необходимостта да се избегне всяко нарушение на моделите на производство, както и постепенно този размер да се изравни със сумата на Общността. Раздел 16 Селскостопански продукти, изнасяни под формата на стоки, които са извън предмета на приложение II на Договора за ЕИО ЧЛЕН 97 Компенсаторните суми се определят на основата на компенсаторните суми, определени за основните продукти и според правилата, приложими при изчисляването на сумите, подлежащи на възстановяване, предвидени в Регламент (ЕИО) № 204/69, установяващ за някои селскостопански продукти, изнасяни под формата на стоки, които не попадат в предмета на приложение II към Договора, общите правила относно отпускането на сумите, подлежащи на възстановяване при износ и критериите за определянето на техния размер. ГЛАВА 3 Разпоредби относно риболова Раздел 1 Обща организация на пазара ЧЛЕН 98 За продуктите от риболова разпоредбите на членове 51 и 52 се прилагат по отношение на ориентировъчната цена. Етапите към изравняване на цените се осъществяват в началото на риболовния сезон и за първи път на 1 февруари 1973 г. ЧЛЕН 99 Компенсаторните суми се коригират в необходимата степен с ефекта на митата. Раздел 2 Режим на риболов ЧЛЕН 100 1. Държавите-членки на Общността могат да ограничат, в отклонение от разпоредбите на член 2 на Регламент (ЕИО) №2141/70 за създаване на общата политика на структурите в сектора на риболова, и до 31 декември 1982 г., осъществяването на риболов във водите, попадащи под техния суверенитет или юрисдикция, разположени от вътрешната страна на граница от шест морски мили, изчислена от основните линии на бреговата държава-членка до корабите, чиято риболовна дейност се осъществява традиционно в тези води и от пристанищата в крайбрежната географска зона; независимо от това, корабите от другите области на Дания могат да продължат да упражняват тяхната риболовна дейност във водите на Гренландия най-късно до 31 декември 1977 година. Държавите-членки, доколкото прилагат това изключение, не могат да приемат разпоредби относно условията за риболов в тези води, по-малко рестриктивни от тези, действително прилагани при присъединяването. 2. Разпоредбите, включени в предходния параграф и в член 101, не засягат специалните права на риболов, от които всяка една от държавите-членки учредителки и от новите държави-членки е могла да се ползва към 31 януари 1971 г. по отношение на една или на няколко други държави-членки; държавите-членки могат да упражняват тези права, докато във въпросните зони е в сила режим, отклоняващ се от общите правила. Независимо от това, по отношение на водите на Гренландия, специалните права се погасяват на датите, предвидени за тези права. 3. Ако държава-членка установи своите граници на риболов в някои зони до дванадесет морски мили, съществуващата практика на риболов в тези дванадесет морски мили трябва да се провежда по такъв начин, че да не се получи отстъпление в тази област по отношение на положението, съществувало към 31 януари 1971 г. 4. За да се даде възможност за установяването в рамките на Общността на задоволително всеобхватно равновесие в областта на упражняването на риболов през периода, посочен в параграф 1, държавите-членки могат да не използват изцяло възможностите, предоставени по силата на разпоредбите на параграф 1, алинея първа в някои зони на морските води, попадащи под техния суверенитет или по тяхната юрисдикция. Държавите-членки уведомяват Комисията за мерките, които те приемат за тази цел; Съветът разглежда положението, въз основа на доклад на Комисията и с оглед на него отправя, когато това е необходимо, препоръки до държавите-членки. ЧЛЕН 101 Границата от шест морски мили, посочена в член 100, се разширява на дванадесет морски мили за следните зони: 1. Дания - Фарьорските острови - Гренландия - Западния бряг, от Тиборон до Блавандшук. 2. Франция Бреговете на департаментите Ла Манш, Ил-е-Вилен, Кот дьо Нор, Финистер и Морбиан. 3. Ирландия - Северните и Западните брегове, от Лаф Фойл до Корк Харбър в югозападната част - Източния бряг, от Карлингфорд Лаф до Карнсор Пойнт, за лова на ракообразните и на мекотелите (черупчести животни). 5. Обединено кралство - Шетланд и Оркни - Северът и Изтокът на Шотландия, от Кейп Рат до Беруик - Североизтокът на Англия от реката Кокат до Фламбороу Хед - Югозападът от Лайм Реджис до Хартланд Пойнт (включително 12 морски мили около Лънди Айлънд) - Графството Даун. ЧЛЕН 102 Най-късно от шестата година след присъединяването Съветът, по предложение на Комисията, определя условията за упражняване на риболов с оглед осигуряването на опазването на морското дъно и запазването на биологичните морски ресурси. ЧЛЕН 103 До 31 декември 1982 г. Комисията представя на Съвета доклад относно икономическото и социалното развитие на крайбрежните зони на държавите-членки и относно състоянието на запасите. Въз основа на този доклад и на целите на общата политика на риболова, Съветът, по предложение на Комисията, разглежда разпоредбите, които биха могли да заменят изключенията в сила до 31 декември 1982 г. ГЛАВА 4 Други разпоредби Раздел 1 Ветеринарни мерки ЧЛЕН 104 Директива № 64/432/ЕИО относно някои проблеми на санитарния контрол при търговията с животни от рода на едрия рогат добитък и свинете, в рамките на Общността, се прилага, като се вземат предвид следните разпоредби: 1. До 31 декември 1977 г. на новите държави-членки се разрешава да запазят, съгласно общите разпоредби на Договора за ЕИО, разпоредбите от националните си законодателства, приложими по отношение на вноса на животни от рода на едрия рогат добитък и свинете за отглеждане, за получаване на продукти и за клане, с изключение, за Дания, на клането на едрия рогат добитък. В рамките на тези разпоредби от националните законодателства ще се търсят възможности за приспособяването им с оглед осигуряването на постепенното развитие на търговския обмен; за тази цел, тези разпоредби се подлагат на преценка в рамките на Постоянния ветеринарен комитет. 2. До 31 декември 1977 г. държавите-членки вносителки, предоставят на държавите-членки износителки на животни от вида на едрия рогат добитък, възможността да се ползват от изключението предвидено в член 7, параграф 1 А, буква а) на директивата. 3. До 31 декември 1977 г. на новите държави-членки се разрешава да продължат да прилагат методите, прилагани на тяхната територия за деклариране на стадо говеда, официално незасегнато от туберкулоза или незасегнато от бруцелоза по смисъла на член 2 от директивата, при условие, че се прилагат разпоредбите на директивата относно наличието на животни, ваксинирани срещу бруцелоза. Разпоредбите относно тестовете, предвидени за животните, които са предмет на търговски обмен в рамките на Общността, остават приложими, при условие, че се спазват разпоредбите на параграфи 4 и 6. 4. До 31 декември 1977 г. износът на едър рогат добитък от Ирландия към Обединеното кралство може да се осъществява: а) чрез дерогация от разпоредбите на директивата относно бруцелозата; разпоредбите относно теста, предвиден за животните, които са предмет на търговия в рамките на Общността обаче продължават да се прилагат при износ на некастриран едър рогат добитък; б) чрез дерогация от разпоредбите на директивата относно туберкулозата, при условие че при износ, бъде направена декларация удостоверяваща, че изнасяното животно произхожда от стадо, официално обявено за незасегнато от туберкулоза според методите приложими в Ирландия ; в) чрез дерогация от разпоредбите на директивата относно задължението да се отделят животните за отглеждане и за получаване на продукти, от една страна, и животните за клане, от друга. 5. До 31 декември 1975 г. на Дания се разрешава да използва алттуберкулин в отклонение от разпоредбите включени в приложението Б към директивата. 6. До влизането в сила на разпоредбите на Общността относно пускането в търговията в държавите-членки, когато става въпрос за областите предмет на директивата, на Ирландия и на Обединеното кралство се разрешава да запазят тяхната национална уредба регламентираща обмена между Ирландия и Северна Ирландия. Съответните държави-членки взимат подходящите мерки за да ограничат това изключение единствено до обмена, предвиден по-горе. ЧЛЕН 105 Директива № 64/433/ЕИО относно санитарните проблеми в областта на търговията в рамките на Общността на пресни меса, се прилага като се взимат предвид следните разпоредби: До 31 декември 1977 г. на Ирландия и на Обединеното кралство - само за Северна Ирландия, се разрешава да запазят, при вноса на пресни меса техните национални разпоредби относно предпазването от шап, съгласно общите разпоредби на Договора за ЕИО. ЧЛЕН 106 До изтичането на сроковете, предвидени в членове 104 и 105, ще се извърши преглед на положението в цялата Общност и в нейните различни части, в светлината на развитието във ветеринарната област. Най-късно до 1 юли 1976 г., Комисията представя на Съвета доклад, и доколкото това е необходимо, подходящи предложения, отчитащи това развитие. Раздел 2 Други разпоредби ЧЛЕН 107 Актовете, включени в списъка в приложение V към настоящия акт, се прилагат по отношение на новите държави-членки при условията, предвидени в това приложение. ДЯЛ III ВЪНШНИ ОТНОШЕНИЯ ГЛАВА 1 Споразуменията на Общностите с някои трети държави ЧЛЕН 108 1. Новите държави-членки прилагат от момента на присъединяването разпоредбите на споразуменията, предвидени в параграф 3, като се съобразяват с преходните мерки и с измененията, които биха могли да се окажат необходими и предмет на протоколи, които ще бъдат подписани с третите договарящи страни и ще бъдат присъединени към тези споразумения. 2. Тези преходни мерки, които трябва да отчитат съответните мерки, приети в рамките на Общността, и не могат да имат по-дълъг период на действие от тях, целят да гарантират постепенното прилагане от Общността на единен режим в отношенията с третите договарящи страни, както и еднакви права и задължения на държавите-членки. 3. Разпоредбите на параграфи 1 и 2 се прилагат по отношение на споразуменията, сключени с Гърция, Турция, Тунис, Мароко, Израел, Испания и Малта. Параграфи 1 и 2 се прилагат също и по отношение на споразуменията, които Общността евентуално би сключила до влизането в сила на настоящия акт с други трети страни от района на Средиземноморието. ГЛАВА 2 Отношения с асоциираните държави от Африка и Мадагаскар и с някои развиващи се страни от Британската общност ЧЛЕН 109 1. Договореностите, които произтичат от конвенциите за асоцииране между Европейската икономическа общност и африканските държави и остров Мадагаскар, асоциирани към тази общност, подписано на 29 юли 1969 г., както и от споразумението за асоцииране между Европейската икономическа общност и Обединената република Танзания, Република Уганда и Република Кения, подписано на 24 септември 1969 г., не се прилагат в отношенията между новите държави-членки и държавите, асоциирани към Общността по силата на актовете, предвидени по-горе. Новите държави-членки не трябва да се присъединяват към споразумението относно стоките, попадащи в приложното поле на Европейското споразумение за въглищата и стоманата, подписано на 29 юли 1969 г.. 2. Съгласно разпоредбите на членове 110 и 111 спрямо стоките с произход от асоциираните държави, посочени в параграф 1, при внос в новите държави-членки се прилага същия режим, който се е прилагал за тях преди присъединяването. 3. Съгласно разпоредбите на членове 110 и 111 стоките с произход от независимите страни на Британската общност, предвидени в приложение VI към настоящия акт, се подчиняват при техния внос в Общността на режима, който се е прилагал за тях преди присъединяването. ЧЛЕН 110 За тези стоки, изброени в списъка на приложение II към Договора за ЕИО, които са обект на обща организация на пазарите и за стоките, подчинени при внос в Общността на специфична уредба като последица от въвеждането в действие на Общата селскостопанска политика, които са с произход от асоциираните държави, посочени в член 109, параграф 1, или от независимите държави на Британската общност, посочени в член 109, параграф 3, новите държави-членки прилагат при внос законодателството на Общността съгласно условията предвидени в настоящия акт и съгласно следните разпоредби: а) когато разпоредбите на Общността предвиждат събирането на мита при внос с произход от трети страни, новите държави-членки прилагат съгласно разпоредбите на член 111 тарифния режим, който са прилагали преди присъединяването; б) относно защитните елементи, различни от митата, Съветът по предложение на Комисията с квалифицирано мнозинство определя, ако се окаже необходимо, измененията в уредбата на Общността, които могат да гарантират на вноса на тези стоки еднакви условия с тези, съществуващи преди присъединяването. ЧЛЕН 111 Когато изравняването с Общата митническа тарифа води в една нова държава-членка до намаляване на митото, новото мито, така както е намалено, се прилага по отношение на вноса, визиран в членове 109 и 110. ЧЛЕН 112 1. Стоките, внесени в Обединеното кралство, през периода между датите, определени въз основа на член 115, които са с произход от независимите страни на Британската общност, предвидени в член 109, параграф 3, не могат да се разглеждат като свободно търгувани по смисъла на член 10 от Договора за ЕИО, когато те се реекспортират към друга нова държава-членка или към Общността в нейния първоначален състав. 2. Стоките с произход от асоциираните държави, визирани в член 109, параграф 1, внесени в Общността в нейния първоначален състав през същия този период, не могат да се считат за свободно търгувани по смисъла на член 10 от Договора за ЕИО, когато се реекспортират към другите държави-членки. 3. Комисията може при липса на опасност от отклоняване на търговски потоци и по-специално в случай на минимални различия в режима на вноса да допусне изключения от разпоредбите на параграфи 1 и 2. ЧЛЕН 113 1. С присъединяването си новите държави-членки съобщават на държавите-членки учредителки и на Комисията вътрешните или договорните разпоредби относно режима, който прилагат по отношение на вноса на стоки с произход от независимите държави от Британската общност, визирани в член 109, параграф 3, както и от асоциираните държави, посочени в член 109, параграф 1. 2. С присъединяването Комисията уведомява новите държави-членки за вътрешните или договорните разпоредби относно режима, който се прилага по отношение на вноса в Общността в нейния първоначален състав на стоки с произход или идващи от независимите страни на Британската общност, посочени в член 109, параграф 3, както и от асоциираните държави, посочени в член 109, параграф 1. ЧЛЕН 114 При приемането на решенията от Съвета и на становищата, които трябва да бъдат дадени от Комитета на Европейския фонд за развитие, в рамките на Вътрешното споразумение относно мерките, които трябва да бъдат взети, и процедурите, които трябва да се следват за прилагането на Конвенцията за асоцииране между Европейската икономическа общност и африканските държави и остров Мадагаскар, асоциирани към тази Общност, подписано на 29 юли 1969 г., на Вътрешното споразумение относно финансирането и управлението на помощите на Общността, подписано на 29 юли 1969 г., и на Вътрешното споразумение относно мерките, които трябва да се вземат, и процедурите, които трябва да се спазват за прилагането на Споразумението за асоцииране между Европейската икономическа общност и Обединената република Танзания, Република Уганда и Република Кения, подписано на 24 септември 1969 г., се броят само гласовете на държавите-членки учредителки според случая, в съответствие или с намаляването на броя на гласовете в сила преди присъединяването, за изчисляването на квалифицираното мнозинство, или с разпоредбите на член 13, параграф 3 на Вътрешното споразумение относно финансирането и управлението на помощите на Общността, споменати по-горе. ЧЛЕН 115 1. Членове от 109 до 114 се прилагат до 31 януари 1975 г. 2. Независимо от това, вносът на стоки с произход от независимите страни на Британската общност, посочени в член 109 параграф 3, които преди тази дата са уредили отношенията си с Общността на основа, различна от асоциирането, се регулира в новите държави-членки, считано от датата на влизане в сила на тяхното споразумение с Общността и за областите, до които то не се отнася, на режима за трети страни, който се прилага по отношение на тях, като се вземат предвид преходните разпоредби на настоящия акт. 3. Съветът, с единодушно решение след консултиране с Комисията, може да отложи датата, предвидена в параграф 1, в случай на привеждане в действие на преходните разпоредби, предвидени в член 62, параграф втори, на Конвенцията за асоцииране между Европейската икономическа общност и африканските държави и остров Мадагаскар, асоциирани към тази Общност, подписано на 29 юли 1969 г., или в член 36, параграф втори от Споразумението за асоцииране между Европейската икономическа общност и Обединената република Танзания, Република Уганда и Република Кения, подписано на 24 септември 1969 г., и за времето на прилагане на тези преходни разпоредби. ГЛАВА 3 Отношения с Папуа - Нова Гвинея ЧЛЕН 116 1. Член 109, параграф 3 и членове от 110 до 113 се прилагат до 31 декември 1977 г. по отношение на стоките с произход или идващи от Папуа - Нова Гвинея, внесени в Обединеното кралство. 2. Тези договорености трябва да бъдат преразгледани, особено в случай на получаване на независимост от тази територия, преди 1 януари 1978 г. Съветът, по предложение на Комисията, с квалифицирано мнозинство, когато това е необходимо, приема подходящите разпоредби, които биха се оказали необходими. ДЯЛ IV АСОЦИИРАНЕ НА ОТВЪДМОРСКИТЕ СТРАНИ И ТЕРИТОРИИ ЧЛЕН 117 1. Асоциирането на неевропейските територии, поддържащи специални отношения с френско-британския кондоминион на Новите Хебриди, посочени в член 24, параграф 2, влиза в сила най-рано на 1 февруари 1975 г. по решение на Съвета, взето въз основа на член 136 от Договора за ЕИО. 2. Новите държави-членки не трябва да се присъединяват към Споразумението относно търговския обмен с отвъдморските страни и територии отнасящо се до стоките, попадащи в приложното поле на Европейската общност на въглища и стомана, подписано на 14 декември 1970 г. ЧЛЕН 118 Разпоредбите на третата част на Протокол № 22 за отношенията между Европейската икономическа общност и асоциираните африкански държави и остров Мадагаскар, както и независимите развиващи се държави от Британската общност, намиращи се в Африка, в Индийския океан, в Тихия океан и в Карибите, се прилагат както по отношение на отвъдморските страни и територии, предвидени в член 117, така и по отношение на неевропейските страни и територии, поддържащи специални отношения с първоначалните държави-членки. ЧЛЕН 119 1. Режимът, установен с решението на Съвета от 29 септември 1970 г. относно асоциирането на отвъдморските страни и територии към Европейската икономическа общност, не се прилага в отношенията между тези страни и територии и новите държави-членки. 2. Стоките с произход от страните и териториите, асоциирани към Общността, се подчиняват при техния внос в новите държави-членки на режима, който е бил прилаган за тях преди присъединяването. Стоките с произход от неевропейските територии, поддържащи специални отношения с Обединеното кралство и от Френско-британския кодоминион на Новите Хебриди, визирани в член 24 параграф 2, се подчиняват при техния внос в Общността на режима, който се е прилагал за тях преди присъединяването. Членовете от 110 до 114 са приложими. 3. Настоящият член се прилага до 31 януари 1975 г. В случай на прилагане на член 115, параграф 3 тази дата може да бъде отложена по реда и при условията, предвидени в този член. ДЯЛ V ДВИЖЕНИЕ НА КАПИТАЛИ ЧЛЕН 120 1. Новите държави-членки могат да отложат, при условията и в сроковете, посочени в членове от 121 до 126, либерализирането на движението на капиталите, предвидено в Първата директива на Съвета от 11 май 1960 г. за привеждането в действие на член 67 от Договора за ЕИО и от Втората директива на Съвета от 18 декември 1962 г. за допълнение и изменение на Първата директива за прилагане на член 67 от Договора за ЕИО. 2. Своевременно е целесъобразно да се проведат консултации между новите държави-членки и Комисията за начините на прилагане на мерките за либерализиране или облекчаване, чието привеждане в действие може да бъде отложено по силата на следващите разпоредби. ЧЛЕН 121 1. Дания може да отложи: а) за период от две години след присъединяването либерализацията при закупуването от лица, които не са постоянно пребиваващи, на облигации, емитирани в датски крони и търгувани на фондовата борса в Дания, включително физическото прехвърляне на съответните ценни книжа; б) за период от пет години след присъединяването либерализацията при закупуването от лица, постоянно пребиваващи в Дания, на чужди ценни книжа, търгувани на фондовата борса и закупуването от чужбина на датски ценни книжа, търгувани на фондовата борса, емитирани изцяло или частично в чужда валута, включително и физическото прехвърляне на съответните ценни книги. 2. Дания ще пристъпи веднага след присъединяването към постепенно либерализиране на операциите, посочени в параграф 1, буква а). ЧЛЕН 122 1. Ирландия може да отложи: а) за период от две години след присъединяването либерализирането на преките инвестиции, осъществени в държавите-членки от лица, постоянно пребиваващи в Ирландия, и освобождаването на ликвидирането на преките чуждестранни инвестиции, осъществени в държавите-членки от лица, постоянно пребиваващи в Ирландия; б) за период от тридесет месеца след присъединяването либерализирането на движенията на капитали от личен характер, изброени по-долу: - трансфери на капитали, принадлежащи на лица, постотянно пребиваващи в Ирландия, които емигрират, различни от трансферите, свързани със свободното движение на работници, които се либерализират от датата на присъединяването; - дарения и суми, отнесени по специални сметки, зестри, данъци върху наследствата, инвестиции в недвижими имоти, различни от свързаните със свободното движение на работниците, които се либерализират от датата на присъединяването; в) за период от пет години след присъединяването либерализирането на операциите, изброени в списъка Б, приложен към директивите, посочени в член 120 и осъществени от лица, постоянно пребиваващи в Ирландия. 2. Ирландия, признавайки, че е желателно да пристъпи от датата на присъединяването към значително смекчаване на правилата относно операциите, предвидени в параграф 1, буква а), ще положи усилия да вземе подходящите за тази цел мерки. ЧЛЕН 123 (отм. ) ЧЛЕН 124 1. Обединеното Кралство може да отложи: а) за период от две години след присъединяването либерализирането на преките инвестиции, осъществени в държавите-членки от лица, постоянно пребиваващи в Обединеното кралство и либерализирането на ликвидацията на преките инвестиции, осъществени в държавите-членки от лица, постоянно пребиваващи в Обединеното кралство; б) за период от тридесет месеца след присъединяването либерализирането на движението на капитали от личен характер, изброени по-долу: - трансферите на капитали, принадлежащи на лица, постоянно пребиваващи в Обединеното кралство, които емигрират, различни от трансферите, свързани със свободното движение на работници, които се либерализират от датата на присъединяването; - даренията и сумите, отнесени по специални сметки, зестрите, данъците върху наследствата, инвестициите в недвижими имоти, различни от свързаните със свободното движение на работниците, които се либерализират от датата на присъединяването; в) за период от пет години след присъединяването либерализирането на операциите, изброени в списък Б, приложен към директивите, посочени в член 120 и осъществени от лица, пребиваващи постоянно в Обединеното кралство. 2. Обединеното кралство ще пристъпи от датата на присъединяването си към значително смекчаване на правилата относно операциите, посочени в параграф 1, буква а). ЧЛЕН 125 Новите държави-членки ще осъществят, ако условията го позволяват, либерализиране на движението на капитали, предвидено в членове 121 до 124, преди изтичането на сроковете, предвидени в тези членове. ЧЛЕН 126 За прилагане на разпоредбите на настоящия дял Комисията може да се консултира с Паричния комитет и да представи всяко полезно предложение на Съвета. ДЯЛ VI ФИНАНСОВИ РАЗПОРЕДБИ ЧЛЕН 127 Решението от 21 април 1970 г. относно заменянето на паричните вноски на държавите-членки със собствени средства на Общността, наричано по-долу "Решение от 21 април 1970 година", се прилага, като се имат предвид следните разпоредби. ЧЛЕН 128 Приходите, предвидени в член 2 на Решението от 21 април 1970 г., включват също: а) от определените като селскостопански налози приходите, получавани от всяка компенсаторна сума, наложена при износ по силата на членове 47 и 55, и от постоянните елементи, прилагани в търговията между Общността в нейния първоначален състав и новите държави-членки, както и между новите държави-членки въз основа на член 61. б) ,от определените като мита митата, събирани от новите държави-членки в търговията им със страни, които не са членки на Общността, както и митата, събирани в търговския обмен между Общността в нейния първоначален състав и новите държави-членки, както и между новите държави-членки. ЧЛЕН 129 1. Паричните вноски на държавите-членки, предвидени в член 3, параграф 2 на Решението от 21 април 1970 г., се разпределят както следва: - за новите държави-членки: Дания 2,46% Ирландия 0,61% Обединено кралство 19,32% - и между държави-членки учредителки, според начина на разпределение, предвиден в член 3 параграф 2 на Решението от 21 април 1970 г., като се приспаднат паричните вноски на новите държави-членки, посочени по-горе. 2. За 1973 г. като основа за изчисляване на отклоненията, посочени в член 3, параграф 3 от Решението от 21 април 1970 г. се взимат: - за новите държави-членки, процентите, посочени в параграф 1; - за първоначалните държави-членки, техния относителен дял за предходната година, като се отчитат процентите на новите държави-членки, посочени по-горе. ЧЛЕН 130 Собствените средства на Общността, както и паричните вноски и по целесъобразност, вноските, предвидени в член 4, параграфи 2, 3 и 4 на решението от 21 април 1970 г., се дължат от новите държави-членки само до размер на: - 45, 0 % през1973 г. - 56, 0 % през 1974 г. - 67, 5% през 1975 г. - 79, 5% през 1976 г. - 92, 0% през 1977 г. ЧЛЕН 131 1. От 1 януари 1978 г. собствените средства, както и когато има такива, вноските визирани в член 4, параграфи 2, 3 и 4 на Решението от 21 април 1970 г. се дължат изцяло от новите държави-членки, като се спазват следните разпоредби: а) увеличението на относителния дял, който трябва да бъде внесен от всяка нова държава-членка за набиране на собствени средства на Общността и като вноски за 1978 г., по отношение на относителния дял, дължим за 1977 г., не трябва да надвишава две пети от разликата между относителния дял, дължим за собствени средства и като вноски за 1977 г. и относителния дял, който всяка нова държава-членка би трябвало да внесе на същото основание за същата година, ако този относителен дял беше изчислен по начина, предвиден за държавите-членки учредителки, считано от 1978 г. с Решението от 21 април 1970 г.; б) за 1979 г. увеличението на относителния дял на всяка нова държава-членка в сравнение с 1978 г. не трябва да надвишава увеличението за 1978 г. в сравнение с 1977 г. 2. Комисията прави необходимите изчисления за прилагането на този член. ЧЛЕН 132 До 31 декември 1979 г. частта от бюджета на Общностите, която остане неосигурена поради прилагането на членове 130 и 131, се включва в сумата, която се получава за държавите-членки учредителки при разпределението, извършено в съответствие с член 129. Общата сума, получена по този начин, се разпределя между държавите-членки учредителки според разпоредбите на Решението от 21 април 1970 г. ДЯЛ VII ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ ЧЛЕН 133 Актовете, включени в списъка в приложение VII към настоящия акт, се прилагат по отношение на новите държави-членки при условията, предвидени в това приложение. ЧЛЕН 134 1. През първите пет години след присъединяването Комисията ще проучва заедно със заинтересованите правителства дали съществуващите мерки, произтичащи от законите, подзаконовите и административните разпоредби, действащи в новите държави-членки, които, ако бяха въведени след присъединяването, щяха да попадат в приложното поле на член 67 от Договора за ЕОВС, биха могли, сравнени с мерките действащи в държавите-членки учредителки, да предизвикат сериозни нарушения на условията на конкуренцията във въгледобивната и стоманодобивната промишленост в рамките на Общия пазар или на пазарите за износ. Комисията може след консултиране със Съвета да предложи на заинтересованите правителства всяко действие, което тя оценява като подходящо, за да се коригират тези мерки или за да се неутрализира техният ефект. 2. До 31 декември 1977 г. цените, прилагани от предприятията за продажбите на стомана на ирландския пазар, сведени до тяхната равностойност, използвана като отправна точка за определяне на техните тарифи, не могат да бъдат по-ниски от цените, предвидени от цитираната тарифа за подобни транзакции, освен при дадено разрешение от Комисията, съгласувано с Ирландското правителство, без да се накърнява разпоредбата на член 60, параграф 2, буква б), последна алинея на Договора за ЕОВС. 3. В случай, че срокът на действие на Решението № 1/64 на Върховния орган от 15 януари 1964 г., установяващо забрана за изравняването на котировките на металургични продукти и на чугун с произход от страни или територии с държавна търговия, бъде продължен след присъединяването, тази забрана не се прилага до 31 декември 1975 г. по отношение на стоките, предназначени за датския пазар. ЧЛЕН 135 1. Ако до 31 декември 1977 г., възникнат сериозни трудности, които биха могли да се окажат трудно отстраними в даден сектор на икономическата дейност, както и трудности, които могат да се изразят в сериозно влошаване на икономическото положение в един регион, една нова държава-членка може да поиска да й бъде разрешено да приеме защитни мерки, даващи възможност да възстанови отново положението и да се приспособи съответният сектор към икономиката на Общия пазар. 2. По искане на заинтересованата страна Комисията чрез спешна процедура определя незабавно предпазните мерки, които тя счита за необходими, като уточнява условията и способите за прилагането им. 3. Мерките, разрешени по смисъла на параграф 2, могат да включват изключения от правилата на Договора за ЕИО и на настоящия акт, в степента и за сроковете, точно необходими, за да бъдат достигнати целите, посочени в параграф 1. С предимства ще се избират мерките, които ще внесат най-малко смущения във функционирането на Общия пазар. 4. При същите условия и съгласно същата процедура една държава-членка учредителка може да поиска да й бъде разрешено да предприеме предпазни мерки по отношение на една или на няколко нови държави-членки. ЧЛЕН 136 1. Ако до 31 декември 1977 г. Комисията по молба на някоя държава-членка или на всеки друг заинтересован констатира осъществяване на дъмпинг между Общността в нейния първоначален състав и новите държави-членки или между новите държави-членки, тя отправя препоръки до извършителя или извършителите на тези действия, за да бъдат те преустановени. В случай, че осъществяването на дъмпинг продължи, Комисията разрешава на засегнатите държава-членка или държави-членки да вземат предпазни мерки, чиито условия и вид определя тя. 2. За прилагането на настоящия член по отношение на стоките, изброени в приложението II към Договора за ЕИО, Комисията оценява всички релевантни фактори, по-специално нивото на цените, по които се осъществява вносът с произход от други държави на разглеждания пазар, като държи сметка за разпоредбите на Договора за ЕИО относно селското стопанство и особено за тези на член 39. ЧЛЕН 137 1. Независимо от разпоредбата на член 136, Ирландия може да вземе до 31 декември 1977 г. мерките, необходими в случай на крайна степен на спешност. Тя съобщава незабавно тези мерки на Комисията, която може да ги премахне или да ги измени. 2. Тази разпоредба не се прилага по отношение на стоките от приложение II към Договора за ЕИО. ЧЛЕН 138 Независимо от разпоредбата на член 95, параграф втори от Договора за ЕИО, Дания може да запази до 30 юни 1974 г. специалните акцизни данъци върху трапезните вина, внасяни в бутилки или в други подобни съдове. ЧАСТ ПЕТА РАЗПОРЕДБИ ОТНОСНО ПРИЛАГАНЕТО НА НАСТОЯЩИЯ ДОГОВОР ДЯЛ I КОНСТИТУИРАНЕ НА ИНСТИТУЦИИТЕ ЧЛЕН 139 1. Парламентите на новите държави-членки определят при присъединяването своите представители в Асамблеята. 2. Асамблеята се събира най-късно един месец след присъединяването. Тя внася в своя вътрешен правилник измененията, станали необходими поради присъединяването. ЧЛЕН 140 1. Веднага след присъединяването председателството на Съвета се осъществява от член на Съвета, който в съответствие с член 2 от Договора за създаване на Единен съвет и Единна комисия на Европейските общности в неговия първоначален текст трябва да осигури председателството. При изтичането на този мандат председателството се осъществява впоследствие по ред на държавите-членки, определен в члена цитиран по-горе, изменен с член 11. 2. Съветът внася във вътрешния си правилник измененията, станали необходими поради присъединяването. ЧЛЕН 141 1. Председателят, заместник-председателите и членовете на Комисията се назначават веднага след присъединяването. Комисията встъпва в длъжност на петия ден след деня на назначаването на нейните членове. Мандатът на членовете, които изпълняват функциите си към момента на присъединяването, се прекратява по същото време. 2. Комисията внася в своя вътрешен правилник измененията, които са станали необходими поради присъединяването. ЧЛЕН 142 1. При присъединяването в Съда на Европейските общности се назначават нови съдии, за да се достигне общият брой от девет съдии, както е предвидено в член 17 от настоящия акт. 2. Мандатът на един от съдиите, назначени в съответствие с параграф 1, изтича на 6 октомври 1976 г. Този съдия се определя чрез жребий. Мандатът на другия съдия изтича на 6 октомври 1979 г. 3. Веднага след присъединяването се назначава трети генерален адвокат. Неговият мандат изтича на 6 октомври 1979 г. 4. Съдът внася в процедурния си правилник измененията, станали необходими поради присъединяването. Така промененият процедурен правилник се представя за единодушното одобрение на Съвета. 5. За разглеждането на висящите пред Съда към 1 януари 1973 г. дела, за които устната процедура е била открита преди тази дата, пленумът на съда или съставите заседават в състава, който са имали преди присъединяването и прилагат процедурния правилник, който е бил в сила към 31 декември 1972 г. ЧЛЕН 143 При присъединяването съставът на Икономическия и социален комитет се разширява с назначаването на четиридесет и двама членове, представляващи разнообразни категории на икономически и социален живот в новите държави-членки. Мандатът на така назначените членове изтича едновременно с този на членовете, които изпълняват функциите си към момента на присъединяването. ЧЛЕН 144 При присъединяването Консултативният комитет на Европейската общност за въглища и стомана се попълва чрез назначаването на допълнителни членове. Мандатът на така назначените членове изтича едновременно с този на членовете, които изпълняват функциите си към момента на присъединяването. ЧЛЕН 145 Членовете на Научния и технически комитет се назначават при присъединяването съгласно процедурата, предвидена в член 134 от Договора за Евратом. Комитетът встъпва в длъжност на петия ден след деня на назначаването на неговите членове. Мандатът на членовете, които упражняват функциите си към момента на присъединяването, изтича към този момент. ЧЛЕН 146 Веднага след присъединяването Паричният комитет се попълва чрез назначаването на членове, представляващи новите държави-членки. Техният мандат изтича едновременно с този на членовете, които упражняват функциите си по време на присъединяването. ЧЛЕН 147 Измененията на Правилниците на комитетите, създадени с Учредителните договори, станали необходими в резултат на присъединяването, се осъществяват веднага, щом това е възможно след присъединяването. ЧЛЕН 148 1. За комитетите, изброени в приложение VIII, мандатът на новите членове изтича едновременно с този на членовете, които са упражнявали функциите си към момента на присъединяването. 2. Членството в комитетите, изброени в приложение IХ, се подновява изцяло при присъединяването. ДЯЛ II ПРИЛОЖИМОСТ НА АКТОВЕТЕ НА ИНСТИТУЦИИТЕ ЧЛЕН 149 От присъединяването новите държави-членки се считат за адресати на и получили уведомления за директивите и за решенията по смисъла на член 189 от Договора за ЕИО и на член 161 от Договора за Евратом, както и на препоръките и на решенията по смисъла на член 14 от Договора за ЕОВС, доколкото тези директиви, препоръки и решения са били съобщени на всички държави-членки учредителки. ЧЛЕН 150 Прилагането във всяка нова държава-членка на актовете, включени в списъка в приложение Х на настоящия акт, се отсрочва до датите, предвидени в този списък. ЧЛЕН 151 1. Следното се отлага до 1 февруари 1973 г.: а) прилагането по отношение на новите държави-членки на разпоредбите на Общността, установени за производството и търговията със селскостопански продукти и за търговския обмен на някои стоки, получени при преработката на селскостопански продукти, които са уредени в специален режим; б) прилагането по отношение на Общността в нейния първоначален състав на измененията, направени в тези разпоредби с настоящия акт, включително и тези, които са следствие на член 153. 2. Разпоредбите на параграф 1 не се прилагат по отношение на измененията, посочени в част II, точка А на приложение I, упоменато в член 29 от настоящия акт. 3. До 31 януари 1973 г. режимът, който се прилага в търговския обмен между една нова държава-членка, от една страна, и Общността в нейния първоначален състав, другите нови държави-членки или трети страни, от друга страна, е този, който е прилаган преди присъединяването. ЧЛЕН 152 Новите държави-членки привеждат в действие мерките, необходими, за да се съобразят, веднага след присъединяването, с разпоредбите на директивите и на решенията, по смисъла на член 189 от Договора за ЕИО и на член 161 от Договора за Евратом, както и на препоръките и решенията по смисъла на член 14 от Договора за ЕОВС, освен ако е предвиден срок в списъка, включен в приложение ХI или в други разпоредби на настоящия акт. ЧЛЕН 153 1. Измененията на актовете на институциите на Общността, които не се съдържат в настоящия акт или в неговите приложения и са осъществени от институциите преди присъединяването съгласно процедурата, предвидена в параграф 2, за да бъдат съгласувани тези актове с разпоредбите на настоящия акт, по-специално с включените в част четвърта, влизат в сила веднага при присъединяването. 2. Съветът по предложение на Комисията с квалифицирано мнозинство или Комисията, в зависимост от това, дали учредителните актове са били приети от някоя от тези две институции, изготвя за тази цел необходимите текстове. ЧЛЕН 154 Независимо от разпоредбата на член 3, параграф 3, принципите, които се отнасят до общите режими на помощите за регионални цели, създадени в рамките на прилагането на членове 92 до 94 от Договора за ЕИО и които се съдържат в съобщението на Комисията от 23 юни 1971 г., както и в резолюцията на представителите на правителствата на държавите-членки, събрани в рамките на Съвета от 20 октомври 1971 г., се прилагат по отношение на новите държави-членки най-късно от 1 юли 1973 г. Тези текстове ще бъдат допълнени, за да се отчете новото положение в Общността след присъединяването, за да могат всички държави-членки да се намират в еднакво положение по отношение на тях. ЧЛЕН 155 Текстовете на актовете на институциите на Общността, приети преди присъединяването и които са били изготвени от Съвета или от Комисията на датски и на английски език, имат еднаква сила от датата на присъединяването при същите условия, както текстовете, изготвени на четирите първоначални езика. Те се публикуват в Официален вестник на Европейските общности в случай, че текстовете на първоначалните езици са били предмет на такова публикуване. ЧЛЕН 156 Споразуменията, решенията и съгласуваните практики, съществуващи към момента на присъединяването и които влизат в приложното поле на член 65 от Договора за ЕОВС поради присъединяването, трябва да бъдат съобщени на Комисията в срок, който не може да надвишава три месеца след присъединяването. Единствено споразуменията и решенията, за които Комисията е уведомена от тези страни, остават временно в сила, докато Комисията приеме решение. ЧЛЕН 157 Законовите, подзаконовите и административните разпоредби, предназначени да гарантират на територията на новите държави-членки санитарната закрила на населението, на работниците и на всички хора срещу опасностите, произтичащи от йонизиращите лъчения, в съответствие с член 33 от Договора за Евратом, се съобщават от държавите-членки на Комисията в срок от три месеца от присъединяването. ДЯЛ III ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ ЧЛЕН 158 Приложенията от I до IХ, Протоколи № 1 до 30 и размяната на писма относно паричните въпроси, приложени към настоящия акт, са неразделна част от него. ЧЛЕН 159 Правителството на Френската република предава на правителствата на Кралство Дания, на Ирландия и на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия по едно заверено копие от Договора за създаване на Европейската общност за въглища и стомана и на договорите, с които той е изменен. ЧЛЕН 160 Правителството на Италианската република предава на правителствата на Кралство Дания, на Ирландия и на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия по едно заверено копие от Договора за създаване на Европейската икономическа общност, от Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия и от договорите, с които те са били изменени или допълнени, на холандски, френски, немски и италиански език. Текстовете на Договора за създаване на Европейската икономическа общност и на Договора за създаване на Европейската общност за атомната енергия, както и договорите, с които те са били изменени или допълнени, изготвени на датски, английски, ирландски и норвежки, се добавят към настоящия акт. Тези текстовете имат еднаква сила при същите условия, както оригиналните текстове на горепосочените договори. ЧЛЕН 161 Генералният секретар предава по едно заверено копие от международните договори, депозирани в архивите на Секретариата на Съвета на Европейските общности на правителствата на новите държави-членки. ПРИЛОЖЕНИЕ І Списък, предвиден в член 29 от Акта за присъединяване І. МИТНИЧЕСКО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО 1. Регламент (ЕИО) 802/68 на Съвета, от 27 юни 1968 година, ОВ L 148/1, 28 юни 1968 г. В член 14, параграф 2, думата "дванадесет" се заменя с думата "четиридесет и един". 2. Регламент (ЕИО) 803/68 на Съвета от 27 юни 1968 г., ОВ L 148/6, 28 юни 1968 г. В член 6, параграф 2 се заменя със следния текст: "2. За стоките, въведени на територията на eдна държава-членка и след това превозени до мястото на получаване в друга държава-членка през територията на трета държава или по море след превоз през територията на държава-членка, мястото на въвеждане в Общността, което следва да се вземе предвид, се определя по реда на процедурата, предвидена в член 17." В член 6, параграф 3, първа алинея се заменя със следния текст: "3. За стоките, въведени на митническата територия на Общността и превозени директно от някой от френските отвъдморски департаменти или от Гренландия към друга част от митническата територия на Общността или обратно, мястото на въвеждане, което следва да се вземе предвид е мястото, предвидено в параграфи 1 и 2 и намиращо се в частта от митническата територия на Общността, откъдето произхождат тези стоки, тогава, когато те са били предмет на разтоварване или на прехвърляне от едно превозно средство в друго, удостоверено от митническата служба." В член 17, параграф 2, думата "дванадесет" е заменена с думата "четиридесет и един". 3. Регламент (ЕИО) № 950/68 на Съвета от 28 юни 1968 г., ОВ L 172/1, 22 юли 1968 г. Точка В.3 от дял І на част І от приложението се заменя със следния текст: "Разчетната единица (РЕ), към която се препраща за някои специфични митни сборове или като критерий за определяне прилагането на някои позиции или подпозиции има стойност 0,88867088 грама фино злато. Обменният курс, който се прилага за обръщането й в белгийски франкове, датски крони, холандски гулдени, френски франкове, германски марки, ирландски лири, италиански лирети, люксембургски франкове или лири стерлинги е този, който съответства на паритета, деклариран за тези валути към Международния валутен фонд и признат от него." 4. Регламент (ЕИО) № 1496/68 на Съвета от 27 септември 1968 година, ОВ L 238/1, 28 септември 1968 г. Член 1 се заменя със следния текст: "Митническата територия на Общността обхваща следните територии: - територията на Кралство Белгия ; - територията на Кралство Дания, с изключение на Фарьорските острови; - германските територии, за които се прилага Договорът за създаване на Европейската икономическа общност, с изключение, от една страна, на остров Хелиголанд и, от друга страна, на територията на Бюзинген (Договор от 23 ноември 1964 г. между Федерална република Германия и Швейцарската конфедерация) ; - територията на Република Франция, с изключение на отвъдморските територии; - територията на Ирландия; - територията на Италианската република, с изключение на общините Ливиньо и Кампионе д'Италия, както и националните води на Луганското езеро, намиращи се между брега и политическата граница на зоната, разположена между Понте Треза и Порто Черезио ; - територията на Великото херцогство Люксембург; - територията на Кралство Нидерландия в Европа; - територията на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия, както и англо-нормандските острови и остров Ман." 5. Регламент (ЕИО) № 1769/68 на Комисията от 6 ноември 1968 г., ОВ L 285/1, 25 ноември 1968 г. В приложението, първа алинея на параграф 3 на Встъпителните разпоредби се заменя със следният текст: "По отношение на френските отвъдморски департаменти Гваделупа, Гвиана, Мартиника и Реюнион, както и на Гренландия, летищата на чиито територии не са включени в таблицата, се прилагат следните правила: а) за стоките, изпратени директно от трети държави, с местоназначение в тези територии, всички разходи за въздушен транспорт се включват в митническата стойност ; б) за стоките, изпратени директно от трети държави, с местоназначение европейската част на Общността, с междинно претоварване или разтоварване в някоя от тези територии, разходите за въздушен транспорт, които биха били направени за изпращането на стоките до тази територия, следва да се включат в митническата стойност; в) за стоките, изпратени от трети държави, с местоназначение тези територии, с претоварване или разтоварване в летище в европейската част на Общността, разходите за въздушен транспорт, които следва да бъдат включени в митническата стойност, са разходите, настъпили в резултат на прилагането на процентите, посочени в таблицата по-долу към разходите, които биха били направени за изпращането на стоките от летището на изпращане до летището, в което стоките са претоварени или разтоварени." 6. Регламент (ЕИО) № 97/69 на Съвета от 16 януари 1969 г., ОВ L 14/1, 21 януари 1969 г. В член 3 параграф 2, думата "дванадесет" е заменена от думата "четиридесет и един". 7. Регламент (ЕИО) № 542/69 на Съвета от 18 март 1969 г., ОВ L 77/1, 29 март 1969 г. В член 11, алинея г) се заменя със следния текст: "г) "транзитно учреждение" означава: - входно митническо учреждение, намиращо се в държава-членка, различна от отправната държава-членка, - както и изходното учреждение от Общността, тогава, когато пратката напуска митническата територия на Общността, по време на транзитна операция на Общността през граница между държава-членка и трета страна." В член 11, алинея ж) се заменя със следния текст: "ж) вътрешна граница" означава граница, обща за две държави-членки Стоките, натоварени в морско пристанище на държава-членка и разтоварени в морско пристанище на друга държава-членка, се считат, че са пресекли вътрешна граница, при условие че пресичането на морето е обхванато само в един транспортен документ. Стоките, произхождащи от трета държава по море и прехвърлени от едно превозно средство на друго в морско пристанище на държава-членка, за да бъдат разтоварени в морско пристанище на друга държава-членка, не се считат, че са преминали вътрешна граница." Член 41 се допълва със следния нов параграф: "3. Разпоредбите на параграф 1 се прилагат също и за стоките, които пресичат вътрешна граница съгласно член 11 ж), втора алинея." Член 44 се заменя със следните разпоредби: "1. Независимо от разпоредбата на член 4, стоките, чието транспортиране включва пресичането на вътрешна граница по смисъла на член 11, ж), втора алинея, могат да не бъдат поставени под режима на Общността на транзитно преминаване, преди да пресекат посочената граница. 2. Разпоредбите на параграф 1 не се прилагат: - когато спрямо стоките се прилагат мерки на Общността, водещи до контрол на тяхното използване или на тяхното местоназначение; или - когато транспортната операция трябва да завърши в държава-членка, различна от тази, в която се намира пристанището на разтоварване, освен ако транспортът отвъд това пристанище не следва да се извърши при прилагане на член 7, параграф 2, алинея втора съгласно режима на Рейнския манифест. 3. Когато стоките са поставени под режима на транзитното преминаване през Общността, преди да преминат вътрешната граница, действието на същия режим се спира по време на преминаването през открито море. 4. Не се предоставя гаранция за транспорта на стоки по море." В член 47, след "... съгласно разпоредбите на член 44, параграф 1, алинея втора", се премахва следният израз: "съгласно разпоредбите на член 44" В член 58, параграф 2, думата "дванадесет" се заменя с израза "четиридесет и три". В приложение А, в заглавието на всеки образец се допълват знаците "EC" и "EF". В приложение Б, в заглавието на всеки формуляр се допълват знаците "EC" и "EF". В приложение В,в заглавието на всеки формуляр се допълват знаците "EC" и "EF". В приложение Г,в заглавието на всеки формуляр се допълват знаците "EC" и "EF". В приложение Д, в заглавието на формуляра се допълват знаците "EC" и "EF". В приложение Е, в заглавието на образец І се допълват знаците "EC" и "EF". В приложение Е, точка І. 1. на образец І се заменя със следния текст: "Долуподписаният(ната) ................................................................. (1) живущ (а) в ...................................................................................(2) се задължава да отговаря солидарно, в гаранционното учреждение в ..........................................................................в максимален размер от................................. в полза на Кралство Белгия, Кралство Дания, Федерална република Германия, Френската република, Ирландия, Италианската република, Великото херцогство Люксембург, Кралство Нидерландия и Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия за всичко, което............................................... главният длъжник дължи или би могъл да дължи на горепосочените държави-членки на Европейските общности, както за основното, така и за допълнителните задължения, задълженията за разноски и акцесорните задължения-включително мита, данъци, селскостопански облагания, и други облагания-с изключение на неустойките-поради нарушенията или нередностите, допуснати през или по повод на действието по транзитно преминаване през Общността, извършени от главния длъжник". В приложение Е, в заглавието на образец ІІ се допълват знаците "EC" и "EF". В приложение Е, точка І. 1. на образец ІІ се заменя със следния текст: "Долуподписаният (ната) .................................................................(1) живущ (а) в ...................................................................................(2) се задължава да отговаря солидарно отправното учреждение в .......................................................................... в полза на Кралство Белгия, Кралство Дания, Федерална република Германия, Република Франция, Ирландия, Италианската република, Великото херцогство Люксембург, Кралство Нидерландия и Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия(3) за всичко, което...............................................(4) главният длъжник дължи или би могъл да дължи на посочените по-горе държави-членки на Европейските общности," както за основното, така и за допълнителните задължения, задълженията за разноски и акцесорните задължения - включително мита, данъци, селскостопански облагания, и други облагания - с изключение на неустойките - поради нарушенията или нередностите, допуснати през или по повод на действието по транзитно преминаване през Общността, извършени от главния длъжник от отправното учреждение в ..............................в получаващото учреждение в........................... относно стоките, изброени по-горе:" В приложение Ж, в заглавието на формуляра се допълват знаците "EC" и "EF". На първата страница на формуляра на приложение Ж, след думите "следните ... държави-членки на Европейските общности" се добавят четири реда с многоточия. В приложение З, в образеца на етикет се вписват знаците "EC" и "EF". 8. Регламент (ЕИО) 582/69 на Комисията от 26 март 1969 г., ОВ L 79/1, 31 март 1969 г. В приложението, в заглавието на формуляра за "Сертификат за произход" и на неговия препис се допълва изразът: "EUROPEAN COMMUNITIES" "DE EUROPAESKE FAELLESSKABER" "DE EUROPEISKE FELLESSKAP" 9. Регламент (ЕИО) № 1062/69 на Комисията от 6 юни 1969 г., ОВ L 141/31, 12 юни 1969 г. В приложението текстът на "Сертификата", образецът за който се утвърждава с решение на Комисията, се заменя със следното: CERTIFICAT/BESCHEINIGUNG/CERTIFICATO/CERTIFICAAT/CERTIFICATE/ CERTIFIKAT/BEVIS №........................(..........) Pour les preparations dites ''Fondues" presentees emballages immediats d'un contenu net inferieur ou egal a 1 kg Fur "Kasefondue" genannte Zubereitungen in unmittelbaren Umschliessungen mit einem Gewicht des Inhalts von 1 kg oder weniger Per le preparazioni dette "Fondute" presentate in imballaggi immediati di un contenuto netto inferiore o uguale a 1 kg Voor de preparaten "Fondues" genaamd, in onmiddellijke verpakking, met een netto-inhoud van 1 kg of minder For preparations known as "Cheese Fondues" put up in immediate packings of a net capacity of 1 kg or less For tilberedte produkter betegnet "Oste-fondue" i eengangs emballage med et netto-indhold pa mindre end eller lig med 1 kg For sakalte "Oste-fondue" tilberedniger i direkte emballasje, med et netto-innhold pa 1 kg eller mindre L'autorite competente/ Die zustandige Stelle/L'autorita competente/De bevoegde autoriteit / The competent authority / Vedkommende myndighed / Vedkommende myndighed:............................ ........................................................................................................................ certifie que le lot de bescheinigt, dass die Sendung von certifica che la partita di bevestigt dat de partij van certifies that the parcel of bekraefter, at sendingen pa bekrefter at varepartiet pa kilogrammes de produit, faisant l'objet de la facture n? Kilogramm, fur welche die Rechnung Nr vom chilogrammi di prodotto, oggetto della fattura n. del kilogram van het produkt, waarvoor factuur nr. van kilogrammes of product, covered by Invoice No of kilogram af produktet, omhandlet i faktura nr. af kilo, med faktura nr. Av delivree par/ ausgestellt wurde durch / emessa da /afgegeven door / issued by / udstedt af / utstedt av:............................................................................. pays d'origine / Ursprungsland / paese d'origine / land van oorsprong / country of origin / oprindelsesland / opprinnelsesland:.................. pays de destination/ Bestimmungsland / paese destinatario / land van bestemming / country of destination / bestemmelsesland / bestemmelsesland ......... repond qux caracterestiques suivantes: folgende Merkmale aufweist: risponde alle seguenti caratteristiche: de volgende kenmerken vertoont: has the following characteristics: svarer til folgende karakteristika: har folgende kjennetegn: Ce produit a une teneur en poids en matieres grasses provenant du lait egale ou superieure a 12% et inferieure a 18%. Dieses Erweugnis hat einen Gehalt an Milchfett von 12 oder mehr, jedoch zeniger als 18 gezichtshundertteilen. Talle prodotto ha un tenore in peso grasse provinienti dal latta uguale o superiore a 12% e inferiore a 18%. Dit produkt heeft een gehalte aan van ,elk afkomstige verstoffen gelijk aan of hoger dan 12%, doch lqger dan 18 %. This product has a milkfat content equal or exceeding 12% and less than 18% by weight. Dette produkt har et v?gtindhold af m?lkefedt pa mindst 12 og hojst 18 procent. Dette produkt har et vektinnhold av melkefett pa 12% eller mer, men mindre enn 18%. Il a ete obtenu a partir de fromages fondus dans la fabrications desauels ne sont entres d'autres fromages que l'Emmental ou le Gruyere, Es ist hergestellt aus Schmelzkase, zu dessen Erzengung keine anderen Kasesortun als Emmentaler oder Greyerzer verwendet wurden, E stato ottenuto con formaggi fusi per la cui fabbricazione sono stati utilizzati solamente Emmental o Gruviera, Het werd verkegen uit gesmolten kaas, waarin bij de fabricatie ervan geen andere kaasoorten dan Emmental en Gruyere werden verwerkt, It is prepared with processed cheeses made exclusively from Emmental or Gruyere cheese, Fremstillet af smelteost, ved hvis fabrikation der ikke er anvendt andre ostesorter end Emmentaler eller Gruyere, Det er fremstilt av smelteost i hvis produksjon ikke er inngatt andre ostesorter enn Emmentaler eller Gruyere, mit Zusatzen von Wei?wein, Kirschwasser, Starke und Gewurzen. con l'aggiunta di vino bianco, acquavite di ciliege (kirsch), fecol e spezie. met toevoeging van witte wijn, brandewijn van kersen (kirsch), retmeel en specerijen. with added white wine, kirsch, starch and spices. med tils?tning af hvidvin, kirseb?rbr?ndevin (kirsch), stivel? og krydderier. tilsatt hvitvin, kireb?rbrennevin (kirsch), plantestivelse og krydder. Les fromages Emmental ou Gruyere utylises a sa fabrication ont ete fabriques dans le pays exportateur. Die zu seiner Herstellung verwendeten Kasesorten Emmentaler oder Greyerzer sind im Ausfuhrland erzeugt worden. I formaggi Emmental o Gruviera utilizzati per la sua fabbricazione sono stati fabbricati nel paese esportatore. De voor de bereiding ervan verwerkte Gruyere en Emmentaler kaassoorten werden in het uitvoerland bereid. The Emmental and Gruyere cheeses used in its manufacture were made in the exporting country. De ved fabrikationen anvendte Emmentaler - eller Gruyere-oste er fremstillet i eksportlandet. Ostesortene Emmentaler eller Gruyere som er brukt i produktets fremstilling, er fremstilt i eksportlandet. Licu et date d'emission: Austellungsort und -datum: Luogo e data d'emissione: Plaats en datum van afgifte: Place and date of issue: Sted og dato for udstedelsen: Sted og dato for utstedelsen: Cachet de l'organisme emetteur: Signature(s): Stempel der ausstellenden Stelle: Unterschrift(en): Timbro dell'organismo emittente: Firma(e): Stempel van het met de afgifte belaste bureau: Handtekening(en): Stamp of issuing body: Signature: Den udstedende myndigheds stemel: Underskrift(er): Den utstedende instans' stempel: 10. Регламент (ЕИО) № 1617/69 на Комисията от 31 юли 1969 г., ОВ L 212/1 от 25 август 1969 година В приложението, в заглавието на формуляра се допълват знаците "EC" и "EF". 11. Регламент (ЕИО) № 2311/69 на Комисията от 19 ноември 1969 г. , ОВ L 295/1, 24 ноември 1969 г. В приложение І в заглавието на формуляра се допълват знаците "EC" и "EF". Точка І.1. от образеца, възпроизведен в приложение І се заменя със следния текст: "Долуподписаният (ната) .................................................................(1) живущ (а) в ...................................................................................(2) се задължава да отговаря солидарно в гаранционното учреждение на .......................................................................... в полза на Кралство Белгия, Кралство Дания, Федерална република Германия, Република Франция, Ирландия, Италианската република, Великото херцогство Люксембург, Кралство Нидерландия и Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия за всички суми, за които главният длъжник би могъл да отговаря пред горепосочените държави-членки на Европейските общности, както за основното и за допълнителните задължения, така и за разноски и акцесорни задължения - включително за мита, данъци, селскостопански облаги, и други облагания - с изключение на неустойките - поради нарушения или нередности, допуснати при или по повод на действия по транзитно преминаване през Общността, по отношение на които долуподписаният(та) се е задължил да поеме отговорност посредством издаването на ваучерите за гаранция в максимален размер 5000 разчетни единици на документ." В таблицата, съдържаща се в точка І. 4. на същия образец, са добавени четири линии многоточия, номерирани съответно 6, 7, 8 и 9. В приложение ІІ в заглавието на формуляра се допълват знаците "EC" и "EF". 12. Регламент (ЕИО) № 2312/69 на Комисията от 19 ноември 1969 г., ОВ L 295/6, 24 ноември 1969 г. В приложението, в заглавието на формуляра се добавят знаците "EC" и "EF". В заглавието на същия формуляр се добавят думите: "RECEIPT' "ANKOMSTBEVIS" 13. Регламент (ЕИО) № 2313/69 на Комисията от 19 ноември 1969 г., ОВ L 295/8 от 24 ноември 1969 г. В член 5, параграф 3 след думите "Achteraf afgegeven", се добавят следните бележки: "ISSUED RETROACTIVELY" "UDSTEDT EFTERFOLGENDE" В приложението в заглавието на формуляра се добавят знаците "EC" и "EF". 14. Регламент (ЕИО) № 2314/69 на Комисията от 19 ноември 1969 г., ОВ L 295/13, 24 ноември 1969 г. В приложението в заглавието на формуляра се добавят знаците "EC" и "EF". В заглавието на същия формуляр се добавят думите: "TRANSIT ADVICE NOTE" "GRAENSEOVERGANGSATTEST" 15. Регламент (ЕИО) № 2315/ 69 на Комисията от 19 ноември 1969 г., ОВ L 295/14 от 24 ноември 1969 г. В приложението, в бланковата част на формуляра се добавят знаците "EC" и "EF". 16. Регламент (ЕИО) № 2552/69 на Комисията от 17 декември 1969 г., ОВ L 320/19 от 20 декември 1969 г. В приложение I, текстът на формуляра за "Сертификат за автентичност", образецът, за който е определен с решение на Комисията, се заменя с текста, както следва: ANNEX І - ANHANG І - ALLEGATO І - BIJLAGE І - BILAG І - VEDLEGG І ( Front - Vorderseite - recto- recto - forside - forside) (back - verso - Ruckseite - verso - verso - bagside - bakside)) The Internal Revenue Service certifies that the above whisky was distilled in the United States at L'Internal Revenue Service certifie que le whisky Bourbon decrit ci-dessus a ete obtenu aux U.S.A. Der Internal Revenue Service bestatigt, da? der obengenannte Bourbon-Whisky in den USA unmittelbar L'Internal Revenue Service certifica che il whisky Bourbon sopra descritto e stato ottenuto negli USA De Internal Revenue Service verklaart dat de hierboven omschreven Bourbon whisky met een sterkte The Internal Revenue Service bekr?fter, at forann?vnte Bourbon-whisky med en styrke pa hojst 160° Internal Revenue Service bekrefter at ovennevnte Bourbon whisky er fremstilt ved en produksjonsgang i not exceeding 160° proof (80° Gay-Lussac) from a fermented mash of grain of which not less than directement a 160° proof (80° Gay-Lussac) au maximum, exclusivement par distillation de mouts fermen- mit einer Starke von hochstens 160° proof (80° Gay-Lussac) durch Destillation aus vergorener Getreide- direttamente a non piu di 160° proof (80° Gay-Lussac) esclusivamente per distillazione di mosti fermen- van niet meer dan 160° proof (80° Gay-Lussac) in de Verenigde Staten van Noord-Amerika in een pro- proof (80° Gay-Lussac) er fremstillet i USA i en arbejdsgang udelukkende ved destillering af g?ret 51 % was corn grain (maize) and aged for not less than two years in charred new oak containers. tes d'un melange de cereales contenant au moins 51 % de grains de mais et qu'il a vieilli pendant au Maische mit einem Anteil an Mais von mindestens 51 Gewichtshundertteilen hergestellt wurde und da? tati di una miscela di cereali contenente almeno 51 % di granturco e che e stato invecchiato per almeno duktiegang is verkregen uitsluitend door distillatie van gegist beslag van gemengde granen bestaande uit urt af en kornblanding indeholdende mindst 51 % majs, og at den er lagret i mindst 2 ar i ny, indvendigt moins deux ans en futs de chene neufs superficiellement carbonises. er mindestens 2 Jahre in neuen, innen angekohlten Eichenfassern gelagert hat. due anni in fusti nuovi di quercia carbonizzati superficialmente. ten minste 51 gewichtspercenten (%) mais en dat deze whisky gedurende ten minste twee jaar is gelagerd in nieuwe, aan de binnenzijde verkoolde, eikehouten vaten. forkullede egetr?sfade. karbonisert innside. Place and date of issuance US Treasury Department Lieu et date d'emission Internal Revenue Service Officer Ort und Datum der Ausstellung Luogo e data di emissione Plaats en datum van afgifte Sted og dato for udstedelsen Sted og dato for utstedelsen Seal of the Internal Revenue Service Sceau de l'Internal Revenue Service Stempel des Internal Revenue Service Timbro dell'Internal Revenue Service Stempel van het Internal Revenue Service Internal Revenue Service's stempel Internal Revenue Service's stempel 17. Регламент (ЕИО) № 2588/69 на Комисията от 22 декември 1969 г., ОВ L 322/32, 24 декември 1969 г., изменен с: - Регламент (ЕИО) № 2631/70 на Комисията от 23 декември 1970 г., ОВ L 279/34, 24 декември 1970 г. - Регламент (ЕИО) № 1571/71 на Комисията от 22 юли 1971 г., ОВ L 165/25, 23 юли 1971 г. Приложението се заменя със следния текст: "Списък на авиокомпаниите, по отношение на които се прилага освобождаването от предоставяне на гаранция: 1. Aer Lingus Teoranta (Irish Air Lines), Dublin 2. Aeroflot, Moskwa 3. Aerolineas Argentinas, Buenos Aires 4. Aerolinee Itavia, Roma 5. Aer Turas, Dublin 6. African Safari Airways, Nairobi 7. Air Afrique, Abidjan 8. Air Algerie (Compagnie generale de transports aeriens), Alger 9. Air Anglia, Norwich 10. Air Bahama (International), Nassau 11. Air Canada, Montreal 12. Air Ceylon, Colombo 13. Air Franve, Paris 14. Air India, Bombay 15. Air Inter, Paris 16. Airlift International, USA 17. Air Madagascar (Societe nationale malgache de transports aeriens), Tananarivo 18. Air Senegal (Compagnie senegalaise de transports aeriens), Dakar 19. Air Viking, Reykjavik 20. Air Zaira, Kinshasa 21. Alaska Airlines, USA 22. Alia (Royal Jordan Airlines), Amman 23. Alitalia (Linee Aeree Italiane), Roma 24. APSA, Lima 25. Arco Bermuda 26. Ariana (Afghan Airlines), Kabul 27. ATI, Napoli 28. Aurigny (Channel Islands), Alderney 29. Austrien Airlines, Wien 30. Avianca (Aerovias Nacionales de Colombia S. A.) Bogota 31. "Balkan" Bulgarian Airlines, Sofia 32. "Basco" Brothers Air Services Co., Aden 33. Bavaria Fluggesellschaft Schwabe & Co., Munchen 34. B.E.A. (British European Airways Corporation), Ruislip 35. B.K.S., Air Transport Ltd., London 36. BOAC (British Overseas Airways Corporation), Heathrow Airport, London 37. Britannia, Luton 38. British Air Ferries, Southend 39. British Island Airways, Gatwick Airport, London 40. British Midland, Castle Donington 41. British United Airways, Gatwick Airport, London 42. Caledonian-BUA, Gatwick Airport, London 43. Cambrian, Rhoose 44. Canadian Pacific - Air, Vancouver 45. Ceskoslovenske Aerolinie (C.S.A.), Praha 46. Channel Airways, Stansed Airport, London 47. Condor Flugdienst GmbH, Frankfurt / Main 48. Cyprus Airways, Nicosia 49. Dan-Air Services Ltd., London 50. Deutche Lufthansa AG, Koln 51. Donaldson, Gatwick Airport, London 52. East African Airways Corporation, Nairobi 53. El Al Israel Airlines, Ltd., Tel Aviv 54. Elivie (Societa Italiana Esercizio Elicoterri S.p.A.), Napoli 55. Ethiolian Airlines, Addis Ababa 56. Fairflight, Biggin Hill Airport, London 57. Finnair, Helsinki 58. Garuda Indonesian Airways, Djakarta 59. General Air Nord GmbH, Hamburg 60. Germanair Bedarfsluftfahrtgesellschaft mbH, Frankfurt / Main 61. Ghana Airways Corporation, Accra 62. Humber Airways, Hull 63. Iberia (Lineas Aereas de Espana), Madrid 64. Icelandic Airlines (Flugfelag), Reykjavik 65. Interregional-Fluggesellschaft mbH, Dusseldorf 66. Intra Airways, Jersey 67. Invicta Airways, Manston 68. Iran National Airlines Corporation, Teheran 69. Iraqi Airways, Baghdad 70. Japan Airlines Co. Ltd., Tokio 71. JAT (Jugoslovenski Aerotransport), Beograd 72. KLM (Koninklijke Luchtvaart Maatschappi), Den Haag 73. Kuwait Airways Corporation, Koweit 74. Laker Airways, Gatwick Airport, London 75. Lubian Arab Airlines, Tripoli 76. Lloyd International, Stansted Airport, London 77. Loftleidir H.F. Reykjavik 78. Loganair, Glasgow 79. LOT (Polskie Linie Lotnicze), Warszawa 80. Lufttransport - Unternehmen GmbH, Dusseldorf 81. Luftverkehrsunternehmen Atlantis AG, Frankfurt / Main-Niederrad 82. Luxair (Luxembourg Airlines), Luxembourg 83. Malaysia_Singapore Airlones, Singapore 84. Malev (Magyar Legikozlekedesi Vallalat), Budapest 85. Martinair Holland N.V. (MAC) Amsterdam 86. MEA (Middle East Airlines Airliban S.A.L.), Beyrouth 87. Monarch, Luton 88. National Airlines Inc., Miami 89. Nigerian Airways, Lagos 90. NLM (Nederlandse Luchtvaart Maatschappij), Amsterdam 91. (Fred), Olsen, Oslo 92. Olympic Airways, Athenai 93. Ontario World Air, Toronto 94. Pacific Western, Vancouver 95. Pakistan International Airlines Corporation, Karachi 96. Panair Luftverkehrsgesellschaft mbH & Co., Munchen 97. Pan American World Airways Inc., New York 98. Qantas Airways Ltd., Sydney 99. Rousseau Aviation, Dinard 100. Royal Air Maroc, Casablanca 101. SAA (South African Airways), Johannesburg 102. Sabena-Belgian World Airlines, Bruxelles-Brussel 103. SAM (Societa Aerea Mediterranea), Roma 104. SAS (Scandinavian Airlines System), Stockholm 105. Saturn, Oakland 106. Saudi Arabian Airlines, Jeddah 107. Seabord World Airlines Inc., New York 108. Sierra Leone Airways, Freetown 109. Skyways Coach Air, Ashford 110. Southern Air Transport, Miami 111. South-West Aviation Ltd., Exeter 112. Spantax SA, Madrid 113. Strathallan, Perth 114. Sudan Airways, Khartoum 115. Swissair (Swiss Air Transport Company Ltd.), Zurich 116. Syrian Arab Airlines, Damascus 117. TAP (TransportesAereos Portugueses SARL), Lisboa 118. Tarom (Romanian Air Transport), Bucuresti 119. TF - Transport Flug GmbH & Co., Frankfurt / Main 120. Tradewinds, Gatwicu Airport, London 121. Transavia (Holland N.V.), Amsterdam 122. Trans-Mediterranean Airways, Beyrouth 123. Transmeridian, Stansted Airport, London 124. Trans-Union, Paris 125. Tunis Air, Tunis 126. Turk Hava Yollari Anonim Ortakligi, Istanbul 127. TWA, Trans World Airlines Inc.), New York 128. United Arab Airlines, Heliopolis 129. UTA (Union de Transports Aeriens), Paris 130. VARIG (Empresa Viacao Aerea Riograndese), Rio de Janeiro 131. VIASA (Venezolana Internacional de Aviacion S.A.), Caracas 132. Zambia Airways, Lusaka 18. Регламент (ЕИО) № 1570/70 на Комисията от 3 август 1970 г., ОВ L 171/10, 4 август 1970 г. В член 1, алинея б) се заменя със следния текст: "б) под център за търговия: един от следните центрове: - за Германия: Кьолн, Франкфурт, Хамбург и Мюнхен; - за Дания: Копенхаген; - за Франция: Диеп, Хавър, Марсилия, Париж-Рюнжис, Перпинян и Руан; - за Ирландия: Дъблин; - за Италия: Милано; - за Нидерландия: Ротердам; - за Обединеното кралство: Лондон, Ливърпул, Хъл и Глазгоу; - за Икономически съюз на Белгия и Холандия: Антверпен и Брюксел." В член 4, параграф 2 се заменя със следния текст: "2. Средната цена франко граница се изчислява на основата на брутния продукт от продажбите, извършени между вносителите и търговците на едро. Но за центровете в Париж-Рюнжис, Милано, Лондон, Осло и Копенхаген следва да се взема предвид нивото на най-често извършваните продажби в тези центрове. Брутните приходи от тези продажби се намаляват: - с интервенционен марж от 15 % за центровете в Париж-Рюнжис, Милано, Лондон, Осло и Копенхаген и от 6 % за другите центрове за разпространение; - с транспортните разходи в рамките на Общността; - със стандартна сума от 2,5 разчетни единици, представляващи съвкупността от всички други разходи, които не следва да се включват в митническата стойност; - митните сборове и такси, които не следва да се включват в митническата стойност." 19. Регламент (ЕИО) № 304/71 на Комисията от 11 февруари 1971 г., ОВ L 35/31, 12 февруари 1971 г. Член 5 се заменя със следния текст: "Управленията на железниците осигуряват използването на етикети, съдържащи следния текст "Douane / Zoll / Dogana / Customs / Told / Toll" в областта на превозите, извършени под режима на транзитното преминаване на Общността. Етикетите се закрепват върху стоковата разписка или върху известието за изпращане на експресна пратка, както и върху вагона, ако става въпрос за пълно товарене или върху пратката или пратките в останалите случаи." 20. Регламент (ЕИО) № 1279/71 на Комисията от 17 юни 1971 г., ОВ L 133/32, 19 юни 1971 г. Член 2 се заменя със следния текст: "Когато стоките, посочени в член 1, параграф 1 са поставени за целите на тяхното изпращане под режим на Общността за транзитно преминаване, главният длъжник вписва в графата "Обозначаване на стоките" на декларацията за транзитно преминаване в Общността едно от следните текстове, в зависимост от случая: Sortie de la Communaute soumise a des restrictions. Ausgang aus der Gemeinschaft Beschrankungen unterworfen. Uscita dalla Comunita assoggettata a restrizioni. Verlaten van de Gemeenschap aan beperkingen onderworpen. Export from the Community subject to restrictions. Udforsel fra Faellesskabet undergivet restriktioner. Sortie de la Communaute soumise a imposition. Uscita dalla Comunita assoggettata n tassazione. Verlaten van de Gemeenschap nan belastingheffing onderworpen. Export from the Community subject to duty. Udforsel fra F?llesskabet betinget af afgiftsbetaling. 21. Решение № 64/503/ЕИО на Комисията от 30 юли 1964 г., ОВ 137/2293, 28 август 1964 г. В приложението, в заглавието на формуляра D.D. 5 се добавят знаците "EC" и "EF". В заглавието на същия формуляр се добавят думите: "MOVEMENT CERTIFICATE" "GODSTRANSPORTBEVIS" 22. Решение № 70/41/ЕИО на Комисията от 19 декември 1969 г., ОВ L13/13, 19 януари 1970 г. В приложението, на първата страница на формуляра D. D. 3 се добавят знаците "EC" и "EF". На първата страница на същия формуляр се добавят думите: "MOVEMENT CERTIFICATE" "GODSTRANSPORTBEVIS" 23. Директива № 68/312/ЕИО на Съвета от 30 юли 1968 г., ОВ L194/13, 6 август 1968 г. В края на приложението се добавя, както следва: "6. Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия - Transit sheds (Section 17 of Customs and Excise Act 1952, as amended by Section 10 of the Finance Act of 1966) 7. Ирландия - Transit sheds (Customs Code, vol. II) - Transit depots (Section 16, Finance Act of 1967) 8. Kingdom of Norway - Pakkhus og opplagssteder (Tolloven, SS 45-55)" 24. Директива № 69/73/ЕИО на Съвета от 4 март 1969 г., ОВ L58/1, 8 март 1969 г. В член 28, параграф 2, думата "дванадесет" се заменя с думата "четиридесет и тедин". 25. Директива № 69/74/ЕИО на Съвета от 4 март 1969 г., ОВ L 58/7, 8 март 1969 г. В края на приложението се допълва както следва: "7. Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия - Private bonded warehouses (Customs & Excise Act 1952, part III) - General bonded warehouses" 8. Ирландия Approved warehouses (Customs Consolidation Act 1876, Section 12) 26. Директива № 69/75/ЕИО на Съвета от 4 март 1969 г., ОВ L 58/11, 8 март 1969 г. В края на приложението се допълва както следва: "6. Ирландия Shannon Customs-Free Airport (Customs-Free Airport Act 1947) 7. Кралство Дания Frihavne (Toldloven, Kapitel 9) ІІ. ЗЕМЕДЕЛИЕ А - Общи положения В актовете, които следват, думата "дванадесет" се заменя с израза "четиридесет и един". 1. Регламент № 23, ОВ 30/965, 20 април 1962 г., член 13, параграф 2. 2. Регламент № 24, ОВ 30/989, 20 април 1962 г., член 7, параграф 2. 3. Регламент № 17/64/ЕИО на Съвета от 5 февруари 1964 г., ОВ 34/586, 27 февруари 1964 г., член 26, параграф 2. 4. Регламент № 79/65/ЕИО на Съвета от 15 юни 1965 г., ОВ 109/1859, 23 юни 1965 г., член 19, параграф 2. 5. Регламент № 136/66/ЕИО на Съвета от 22 септември 1966 г., ОВ 172/3025 от 30 септември 1966 г., член 38, параграф 2. 6. Регламент № 120/67/ЕИО на Съвета от 13 юни 1967 г., ОВ 117/2269, 19 юни 1967 г., член 26, параграф 2. 7. Регламент № 121/67/ЕИО на Съвета от 13 юни 1967 г., ОВ 117/2283, 19 юни 1967 г., член 24, параграф 2. 8. Регламент № 122/67/ЕИО на Съвета от 13 юни 1967 г., ОВ 117/2293, 19 юни 1967 г., член 17, параграф 2. 9. Регламент № 123/67/ЕИО на Съвета от 13 юни 1967 г., ОВ 117/2301, 19 юни 1967 г., член 17, параграф 2. 10. Регламент № 359/67/ ЕИО на Съвета от 25 юли 1967 г., ОВ 174/1, 31 юли 1967 г., член 26, параграф 2. 11. Регламент № 1009/67/ЕИО на Съвета от 18 декември 1967 г., ОВ 308/1, 18 декември 1967 г., член 40, параграф 2. 12. Регламент (ЕИО) № 234/68 на Съвета от 27 февруари 1968 г., ОВ L 55/1, 2 март 1968 г., член 14, параграф 2. 13. Регламент (ЕИО) № 804/68 на Съвета от 27 юни 1968 г., ОВ L 148/13 от 28 юни 1968 г., член 30, параграф 2. 14. Регламент (ЕИО) № 805/68 на Съвета от 27 юни 1968 г., ОВ L 148/24, 28 юни 1968 г., член 27, параграф 2. 15. Регламент (ЕИО) № 865/68 на Съвета от 28 юни 1968 г., ОВ L 153/8 , 1 юли 1968 г., член 15, параграф 2. 16. Регламент (ЕИО) № 727/70 на Съвета от 21 април 1970 г., ОВ L 94/1, 28 април 1970 г., член 17, параграф 2. 17. Регламент (ЕИО) № 729/70 на Съвета от 21 април 1970 г., ОВ L 94/13, 28 април 1970 г., член 13, параграф 2. 18. Регламент (ЕИО) № 1308/70 на Съвета от 29 юни 1970 г., ОВ L 146/1, 4 юли 1970 г., член 12, параграф 2. 19. Регламент (ЕИО) № 2142/70 на Съвета от 20 октомври 1970 г., ОВ L 236/5, 27 октомври 1970 г., член 29, параграф 2. 20. Регламент (ЕИО) № 1696/71 на Съвета от 26 юли 1971 г., ОВ L 175/1, 4 август 1971 г., член 20, параграф 2. 21. Регламент (ЕИО) № 2358/71 на Съвета от 26 октомври 1971 г., ОВ L 246/1, 5 ноември 1971 г., член 11, параграф 2. 22. Директива на Съвета от 23 октомври 1962 г., ОВ 115/2645, 11 ноември 1962 г., изменена с: - Директива № 70/358/ЕИО на Съвета от 13 юли 1970 г., ОВ L 157/36, 18 юли 1970 г., член 11a, параграф 2. 23. Директива, № 64/54/ЕИО на Съвета от 5 ноември 1963 г., ОВ 12/161, 27 януари 1964 г., изменена с: - Директива № 70/359/ЕИО на Съвета от 13 юли 1970 г., ОВ L 157/38, 18 юли 1970 г., член 8a, параграф 2. 24. Директива № 64/432/ЕИО на Съвета от 26 юни 1964 г., ОВ 121/1977, 29 юли 1964 г., изменена с: - Директива № 71/285/ЕИО на Съвета от 19 юли 1971 г., ОВ L 179/1, 9 август 1971 г., член 12, параграф 3. 25. Директива № 64/433/ЕИО на Съвета от 26 юни 1964 г., ОВ 121/2012, 29 юли 1964 г. изменена с: - Директива № 69/349/ЕИО на Съвета от 6 октомври 1969 г., ОВ L 256/5, 11 октомври 1969 г., член 9a, параграф 3. 26. Директива № 66/400/ЕИО на Съвета от 14 юни 1966 г., ОВ 125/2290, 11 юли 1966 г., член 21, параграф 3. 27. Директива № 66/401/ЕИО на Съвета от 14 юни 1966 г., ОВ 125/2298, 11 юли 1966 г., член 21, параграф 3. 28. Директива № 66/402/ЕИО на Съвета от 14 юни 1966 г., ОВ 125/2309, 11 юли 1966 г., член 21, параграф 3. 29. Директива № 66/403/ЕИО на Съвета от 14 юни 1966 г., ОВ 125/2320 от 11 юли 1966 г., член 19, параграф 3. 30. Директива № 66/404/ЕИО на Съвета от 14 юни 1966 г., ОВ 125/2326 , 11 юли 1966 г., член 17, параграф 3. 31. Директива № 68/193/ЕИО на Съвета от 9 април 1968 г., ОВ L 93/15, 17 април 1968 г., член 17, параграф 3. 32. Директива № 69/208/ЕИО на Съвета от 30 юни 1969 г., ОВ L 169/3, 10 юли 1969 г., член 20, параграф 3. 33. Директива № 70/357/ЕИО на Съвета от 13 юли 1970 г., ОВ L 157/31, 18 юли 1970 г., член 6, параграф 2. 34. Директива № 70/373/ЕИО на Съвета от 20 юли 1970 г., ОВ L 170/2 , 3 август 1970 г., член 3, параграф 2. 35. Директива № 70/457/ЕИО на Съвета от 29 септември 1970 г., ОВ L 225/1, 12 октомври 1970 г., член 23, параграф 3. 36. Директива № 70/458/ЕИО на Съвета от 29 септември 1970 г., ОВ L 225/7, 12 октомври 1970 г., член 40, параграф 3. 37. Директива № 71/118/ЕИО на Съвета от 15 февруари 1971 г., ОВ L 55/23, 8 март 1971 г., член 12, параграф 3. 38. Директива № 71/161/ЕИО на Съвета от 30 март 1971 г., ОВ L 87/14 , 17 април 1971 г., член 18, параграф 3. Б - Обща организация на пазарите а) Плодове и зеленчуци 1. Регламент № 158/66/ЕИО на Съвета от 25 октомври 1966 г., ОВ 192/3282, , 27 октомври 1966 г., изменен с: - Регламент № 1040/67/ЕИО на Съвета от 21 декември 1967 г., ОВ 314/7, 23 декември 1967 г. - Регламент (ЕИО) № 161/69 на Съвета от 28 януари 1969 г., ОВ L 23/1, 30 януари 1969 г. - Регламент (ЕИО) № 2516/69 на Съвета от 9 декември 1969 г., ОВ L 318/14, 18 декември 1969 г. - Регламент (ЕИО) № 2423/70 на Съвета от 30 ноември 1970 г., ОВ L 261/1, 2 декември 1970 г. В края на член 2, параграф 3 се добавя следната алинея: "Независимо от това, допълнителните качествени категории за карфиола, доматите, ябълките и крушите, прасковите, цитрусовите плодове, десертното грозде, марулите, къдравата цикория и компасната салата, лука, цикорията, черешите, ягодите, аспержите и краставиците, могат да станат приложими до 31 декември 1971 г." 2. Регламент (ЕИО) № 193/70 на Комисията от 2 февруари 1970 г., ОВ L26/6, 3 февруари 1970 г., изменен с: - Регламент (ЕИО) № 304/70 на Комисията от 19 февруари 1970 г., ОВ L 40/24, 20 февруари 1970 г. - Регламент (ЕИО) № 344/70 на Комисията от 25 февруари 1970 г., ОВ L 46/1, 27 февруари 1970 г. - Регламент (ЕИО) №2509/70 на Комисията от 11 декември 1970 г., ОВ L 269/10, 12 декември 1970 г. - Регламент (ЕИО) № 282/71 на Комисията от 9 февруари 1971 г., ОВ L 33/13, 10 февруари 1971 г. В края на член 9, трети параграф се добавя следното: "goods to be put on the market in................(1) by.....................................................(2)" "varer bestemt til forbrug i..........................(1) af......................................................(2)" 3. Регламент (ЕИО) №1559/70 на Комисията от 31 юли 1970 г., ОВ L 169/55, 1 август 1970 г. В края на член 10, параграф 2, втора алинея се добавя следното: "for processing into feedingstuffs under Article 7 (b) of Regulation No 159/66/EEC" "bestemt til omdannelse til dyrefoder I overensstemmelse med artikel 7, litra b I forordning nr. 159/66/EOF." 4. Регламент (ЕИО) №1562/70 на Комисията от 31 юли 1970 г. ОВ L 169/67 от 1 август 1970 г. В края на член член 10, параграф 2, втора алинея се добавя следното: "intended for distillation under Article 7 (b) of Regulation No 159/66/EEC" 'bestemt til destillering i overen sstemmelse med artikel 7, litra b I forordning nr. 159/66/EOF" б) Вино 1. Регламент № 143 на Комисията, ОВ 127/2789, 1 декември 1962 г., изменен с: - Регламент № 26/64/ЕИО на Комисията от 28 февруари 1964 г., ОВ 48/753, 19 март 1964 г. В член 1, първи параграф се заменя със следният текст: " С оглед установяването на кадастъра на лозята, предвиден в член 1 на Регламент № 24 на Съвета относно постепенно установяване на обща организация на лозаро-винарския пазар физическо или юридическо лице, отглеждащо лично или чрез друго лице лозя на открито в държава-членка, в която общата площ лозя на открито надхвърля 100 хектара, е длъжно да подаде пред органа, посочен от държавите-членки, декларация за отглеждане на лозя." 2. Регламент № 26/64/ЕИО на Комисията от 28 февруари 1964 г., ОВ 48/753, 19 март 1964 г., изменен с: - Регламент (ЕИО) № 39/68/ на Комисията от 11 януари 1968 г., ОВ L 9/17, 12 януари 1968 г. Текстът на член 4 става параграф 1. Добавя се следният параграф: "2. Разпоредбите на предходния параграф се прилагат също така и в случай на лозя, отглеждани на открито в държава-членка, в която общата площ на лозя на открито не надхвърля 100 хектара." 3. Регламент (ЕИО) № 1594/70 на Комисията от 5 август 1970 г., ОВ L 173/23, 6 август 1970 г. В член 3, параграф 2 се заменя със следния текст: "2. В Белгия, Ирландия, Нидерландия и Обединеното кралство, добавянето на захароза във воден разтвор е възможно само за продуктите, посочени в член 19 параграф 1a) и параграф 1б) на Регламент (ЕИО) № 816/70, които са били получени или приготвени от грозде, набрано в площи, намиращи се в общини или други административни единици, където лозата е била отглеждана в момента на влизане в сила на настоящия регламент по отношение на Белгия и Нидерландия, от датата на присъединаването за Ирландия и Обединеното кралство." 4. Регламент (ЕИО) № 1698/70 на Комисията от 25 август 1970 г., ОВ L 190/4, 26 август 1970 г. В края на член 4, параграф 2 се добавя следното: "intended for making into wine under Regulation (EEC) No 1698/70 for the production of quality wine psr" "bestemt til vinfremstilling i overensstemmelse med forordning (EOF) nr. 1698/70 med henblik pa produktion af k.v.b.d" 5. Регламент (ЕИО) № 1699/70 на Комисията от 25 август 1970 г. ОВ L 190/6, 26 август 1970 г. В края на член 2 a), буква аа) се добавя следното: "not to be made into wine nor to be used in making of wine" "ikke tilladt til vinfremstilling eller til anvendelse ved vinfremstilling" В края на член 2 a), буква бб) се добавя следното: "not to be used for the preparation of wine or of beverages intended for direct human consumption with the exception of alcohol, poTABLE spirits and piquette, in so far as the making of the latter is authorized by the member State concerned" "ikke tilladt til tilberedning af vin eller drikkevarer bestemt til direkte menneskeligt forbrug, med undtagelse af alkohol, braendevin og eftervin, for sa vidt fremstillingen af denne sidstnaevnte er tilladt I den pagaeldende medlemsstat" В края на член 2 a), буква вв) се добавя следното: "intended for distillation" "bestemt til destillering" В член 2 б), буква aa) се добавят следните преводи: "not to be made into wine nor to be used in the making of wine" "ikke tilladt til vinfremstilling eller til anvendelse ved vinfremstilling" "ikke tillatt ved fremstilling av vin og heller ikke til bruk ved vinfremstilling av vin" В края на член 2 б), буква бб) се добавя следното: "not to be used for the preparation of wine or beverages intended for direct human consumption" "ikke tilladt til tilberedning af vin eller drikkevarer bestemt til direkte menneskeligt forbrug" "ikke tillatt ved bearbeidelse av vin og heller ikke ved drikkevarer som er bestemt for direkte konsum for mennesker" В края на член 2 б), буква вв) се добавя следното: "intended for the production of poTABLE spirits" "bestemt til fremstilling af braendevin" "bestemt til produksjon av eau-de-vie" 6. Регламент (ЕИО) № 1700/70 на Комисията от 25 август 1970 г. ОВ L 190/9, 26 август 1970 г. В края на член 1, параграф 2, буква а) се добавя следното: "not for direct human consumption in the unaltered state" "ikke tilladt I denne stand til direkte menneskeligt forbrug" "ikke tillatt i en tilstand som mulliggjor direkte konsum for mennesker" В края на член 1, параграф 2, буква б) се добавя следното: "not for direct human consumption" "ikke tilladt til direkte menneskeligt forbrug" "ikke tillatt til direkte konsum for mennesker" в) Мазнини 1. Регламент № 225/67/ЕИО на Комисията от 28 юни 1967 г. ОВ 136/2919, 30 юни 1967 г., изменен с: - Регламент (ЕИО) № 1486/69 на Комисията от 28 юли 1969 г., ОВ L 186/7, 30 юли 1969 г. - Регламент (ЕИО) № 458/70 на Комисията от 11 март 1970 г., ОВ L 57/19, 12 март 1970 г. - Регламент (ЕИО) № 1382/70 на Комисията от 14 юли 1970 г., ОВ L 154/14, 15 юли 1970 г. - Регламент (ЕИО) № 1478/71 на Комисията от 12 юли 1971 г., ОВ L 156/9, 13 юли 1971 г. В точка А от приложението, текстът: "семена, идващи от Дания" и съответният коефициент за приравняване: "0,08" са заличават. 2. Регламент (ЕИО) № 911/68 на Комисията от 5 юли 1968 г., ОВ L 158/8, 6 юли 1968 г., изменен с: - Регламент (ЕИО) № 1469/68 на Комисията от 23 септември 1968 г., ОВ L 239/1, 28 септември 1968 г. - Регламент (ЕИО) № 52/69 на Комисията от 11 януари 1969 г., ОВ L 8/1, 14 януари 1969 г. - Регламент (ЕИО) № 474/69 на Комисията от 13 март 1969 г., ОВ L 63/21, 14 март 1969 г. - Регламент (ЕИО) № 971/69 на Комисията от 28 май 1969 г., ОВ L 127/10, 29 май 1969 г. - Регламент (ЕИО) № 1486/69 на Комисията от 28 юли 1969 г., ОВ L 186/7, 30 юли 1969 г. - Регламент (ЕИО) № 1851/69 на Комисията от 18 септември 1969 г., ОВ L 236/31, 19 септември 1969 г. - Регламент (ЕИО) № 2478/69 на Комисията от 11 декември 1969 г., ОВ L 312/35, 12 декември 1969 г. - Регламент (ЕИО) № 329/70 на Комисията от 23 февруари 1970 г., ОВ L 43/22, 24 февруари 1970 г. - Регламент (ЕИО) № 1480/71 на Комисията от 12 юли 1971 г., ОВ L 156/12, 13 юли 1971 г. - Регламент (ЕИО) № 2193/71 на Комисията от 13 октомври 1971 г., ОВ L 231/23 , 14 октомври 1971 г. В края на член 10, параграф 1 б), буква aa) се добавя следното: "seeds or mixtures not imported from third countries or from Greece" "fro eller blandinger heraf ikke importeret fra tredjelande eller Graekenland" "fro eller blandinger av fro som ikke er importert fra tredjeland eller Hellas" В края на член 10, параграф 1 б), буква бб) се добавя следното: "seeds or mixtures denatured in accordance with Article 9 of Regulation (EEC) No 911/68" "fro eller blandinger heraf denaturetet i overensstemmelse med artikel 9 i iforordning (EOF) nr. 911/68" "fro eller blandinger av fro denaturert i henhold til artikel 9 i forordning (EOF) nr. 911/68" В края на член 10 параграф 1 б), вв) се добавя следното: "seeds recognized as seeds for sowing" "fro anerkendt som udsaed" "fro godkjent som savare" г) Житни култури 1. Регламент № 131/67/ЕИО на Съвета от 13 юни 1967 г., ОВ 120/2362, 21 юни 1967 г., изменен с: - Регламент (ЕИО) № 538/68 на Съвета от 29 април 1968 г., ОВ L 104/1, 3 май 1968 г. - Регламент (ЕИО) № 1205/69 на Съвета от 26 юни 1969 г., ОВ L 155/6, 28 юни 1969 г. В член 2, втори параграф втори се заменя със следния текст: "Тогава, когато размерите на навлото за превоз по река или по море не са резултат от прилагането на тарифа, се взема пред вид средната най-ниска стойност на тези навла, установени по време на два месеца, избрани между дванадесетте месеца, предхождащи този, по време на който са били определени цените." 2. Регламент № 158/67/ ЕИО на Комисията от 23 юни 1967 г., ОВ 128/2536, 27 юни 1967 г., изменен с: - Регламент № 478/67/ ЕИО на Комисията от 23 август 1967 г., ОВ 205/2, 24 август 1967 г. - Регламент (ЕИО) № 213/68 на Комисията от 22 февруари 1968 г., ОВ L 47/18, 23 февруари 1968 г. - Регламент (ЕИО) № 405/69 на Комисията от 3 март 1969 г., ОВ L 53/10, 4 март 1969 г. - Регламент (ЕИО) № 2204/69 на Съвета от 5 ноември 1969 г., ОВ L 279/19, 6 ноември 1969 г. - Регламент (ЕИО) № 1637/71 на Комисията от 28 юли 1971 г., ОВ L 170/20, 29 юли 1971 г. В приложението от различните графи се заличават: по отношение на меката пшеница текстовете, отнасящи се за "Великобритания" по отношение на ръжта текстовете, отнасящи се за "Дания" по отношение на ечемика текстовете, отнасящи се за "Дания" и за "Великобритания" по отношение на овеса текстовете, отнасящи се за "Дания" и за "Великобритания" д) Яйца 1. Регламент № 129/63/ЕИО на Съвета от 12 декември 1963 г., ОВ 185/2938, 19 декември 1963 г., изменен с: - Регламент № 122/67/ЕИО на Съвета от 13 юни 1967 г., ОВ 117/2293, 19 юни 1967 г. - Регламент № 123/67/ЕИО на Съвета от 13 юни 1967 г., ОВ 117/2301, 19 юни 1967 г. В края на член 1, параграф 1, буква а), се добавя следното: "for hatching" "rugeaeg" 2. Регламент (ЕИО) № 95/69 на Комисията от 17 януари 1969 г., ОВ L 13/13, 18 януари 1969 г., Датски текст, изменен с: - Регламент (ЕИО) № 927/69 на Комисията от 20 май 1969 г., ОВ L 120/6, 21 май 1969 г. В член 2, параграф 2 се добавят следните държави-членки и съответстващи отличителни номера: Дания 7 Ирландия 8 Обединеното кралство 10 е) Свинско месо Регламент (ЕИО) № 2108/70 на Съвета от 20 октомври 1970 г., ОВ L 234/1, 23 октомври 1970 г. В приложение І, втората колонка "тегло на скелета" и третата колонка "дебелина на сланината" са изменени съгласно следната таблица: ~TABLE 0;20-1,1,L;38-1,1,C;30-1,1,L; -1,3 | |Тегло на |Дебелина на | ||кланичния труп|сланината| ||в килограми|в милиметри| -1,3 |в |50 до по-малко от |до 15 | |подклас |60 |включително| -2,3 ~END_TABLE ~TABLE 0;20-1,1,L;68-1,1,C; -2,2 |ЕАА се |(останалото без изменение)| |добавя:|~1,1,L;| -1,2 ~END_TABLE ~TABLE 0;20-1,1,L;22-1,1,L;46-1,1,L; -1,3 |в |50 до |до 18 включително| |подклас |по-малко || |І А се |от 60|| |добавя:||| -1,3 ~END_TABLE ~TABLE 0;20-1,1,L;68-1,1,C; -1,2 | |(останалото без изменение)| -1,2 ~END_TABLE ~TABLE 0;20-1,1,L;38-1,1,L;30-1,1,L; -1,3 |в |50 до по-малко от |до 22 | |подклас |60 |включително| |ІІ А се ||| |добавя:||| -1,3 ~END_TABLE ~TABLE 0;20-1,1,L;68-1,1,C; -1,2 | |(останалото без изменение)| -1,2 ~END_TABLE ~TABLE 0;20-1,1,L;22-1,1,L;46-1,1,L; -1,3 |в |50 до |до 27 включително| |подклас |по-малко || |ІІІ А се |от 60|| |добавя:||| -1,3 ~END_TABLE ~TABLE 0;20-1,1,L;68-1,1,C; -1,2 | |(останалото без изменение)| -1,2 ~END_TABLE ж) Ориз 1. Регламент (ЕИО) № 2085/68 на Комисията от 20 декември 1968 г., ОВ L 307/11, 21 декември 1968 г., изменен с: - Регламент (ЕИО) № 316/70 на Комисията от 20 февруари 1970 г., ОВ L 41/14, 21 февруари 1970 г. В член 4, тире второ се добавят следните преводи: "intended for the manufacture of starch, of "quellmehl" or for use in the brewing industry, in accordance with the provisions of Regulation (EEC) No 2085/68" "bestemt til fremstilling af stivelse, kvaeldemel eller til anvendelse i bryggerier overensstemmelse med bestemmelserne i forordning (EOF) nr. 2085/68" 2. Регламент (ЕИО) № 559/68 на Комисията от 6 май 1968 г. ОВ L 106/6, 7 май 1968 г., изменен с: - Регламент (ЕИО) № 316/70 на Комисията от 20 февруари 1970 г., ОВ L 41/14 , 21 февруари 1970 г. - Регламент (ЕИО) № 1607/71 на Комисията от 26 юли 1971 г., ОВ L 168/16, 27 юли 1971 г. В края на член 2, параграф 2, второ тире се добавя следното: "intended for use in the brewing industry, in accordance with the provisions of Regulation (EEC) No 559/68" "bestemt til anvenselse i brygerrier i overensstemmelse med bestemmelserne i forordning (EOF) nr 559/68" "bestemt til anvendelse i brygerrinaeringen i samsvar med bestemmelsene i forordning (EOF) nr 559/68" з) Захар 1. Регламент № 1009/67/ ЕИО на Съвета от 18 декември 1967 г., ОВ 308/1, 18 декември 1967 г., изменен с: - Регламент (ЕИО) № 2100/68 на Съвета от 20 декември 1968 г., ОВ L 309/4, 24 декември 1968 г. - Регламент (ЕИО) № 1393/69 на Съвета от 17 юли 1969 г., ОВ L 179/1, 21 юли 1969 г. - Регламент (ЕИО) № 2485/69 на Съвета от 9 декември 1969 г., ОВ L 314/6, 15 декември 1969 г. - Регламент (ЕИО) № 853/70 на Съвета от 12 май 1970 г., ОВ L 103/2, 13 май 1970 г. - Регламент (ЕИО) № 1253/70 на Съвета от 29 юни 1970 г., ОВ L 143/1, 1 юли 1970 г. - Регламент (ЕИО) № 1060/71 на Съвета от 25 май 1971 г., ОВ L 115/16, 27 май 1971 г. Член 23, параграф 1, първа алинея се допълва със следното изречение: "Независимо от това, новите се държави-членки могат да използват вместо средната годишна продукция на захар по време на годишните кампании за пускането на пазара от 1961/1962 до 1965/1966, тази от кампаниите 1965/1966 до 1969/1970 г." Текстът на член 23, параграф 1, алинея втора се заменя със следния текст: "Основното количество е за: Дания - 290 000 метрични тона бяла захар Германия - 1 750 000 метрични тона бяла захар Франция - 2 400 000 метрични тона бяла захар Ирландия - 150 000 метрични тона бяла захар Италия - 1 230 000 метрични тона бяла захар Нидерландия - 550 000 метрични тона бяла захар Икономически съюз на Белгия и Люксембург - 550 000 метрични тона бяла захар Обединено кралство - 900 000 метрични тона бяла захар Член 24, параграф 2 се допълва със следната алинея: "Независимо от това, коефициентът, който следва да се прилага за Обединеното кралство за определянето на максималната квота, за периода до края на захарната кампания 1974/1975 е установен на 1,0." Текстът на член 26, параграф 2, първа алинея се заменя със следния текст: "Това количество е равно на предвидената човешка консумация, изразена в количество бяла захар, предвидимо в Общността за захарната кампания за пускането на пазара, за която е установено, намалено с количеството измерено в бяла захар, което може да бъде внесено при режима, предвиден в протокол № 17 относно вноса в Обединеното кралство на захар, идваща от държави и територии вносителки, предвидени в споразумението на Британската общност за захарта." Добавя се член 33 a, със следното съдържание: "Член 33 а 1. Новите държави-членки пристъпват към инвентаризация на захарните резерви, които се търгуват свободно на тяхна територия в момента на прилагане на настоящия регламент. 2. За всяка нова се държава-членка е установено количество захар, което може да се приема като представляващо нормален резерв към момента, предвиден в параграф 1. Това количество се определя като се има предвид: а) един нормален полезен резерв, б) предвидимата консумация в съответната държава-членка до началото на новата реколта захарно цвекло, в) положението със снабдяването от местното производство и вноса или износа на тази държава-членка. 3. Когато количествата, установени при описа, предвиден в параграф 1, надхвърлят количеството, предвидено в алинея първа на параграф 2, се взимат необходимите мерки, за да бъдат избегнати финансови тежести за Общността, които могат да бъдат последица от пласирането на количество, равно на количеството в излишък. 4. Условията на прилагане на настоящия член се определят по реда, предвиден в член 40." 2. Регламент № 1027/67/ ЕИО на Съвета от 21 декември 1967 г., ОВ 313/2, 22 декември 1967 г. В член 3, параграф 1 се добавя следната алинея: "За новите държави-членки тази разпоредба се прилага за първата захарна кампания, следваща датата на присъединяването." В член 4, параграф 1 се добавя следната алинея: "За новите държави-членки тази разпоредба се прилага от първата захарна кампания, следваща датата на присъединяването." 3. Регламент (ЕИО) № 206/68 на Съвета от 20 февруари 1968 г., ОВ L 47/1, 23 февруари 1968 г. След член 8 се добавя следният член 8 а: "Член 8 а За новите държави-членки, частта от изречението: - "кампания 1967/1968", предвидена в член 4, параграф 2, в член 5, параграф 2, в член 6, параграф 2 и в член 10, параграф 2 е заменена с: "кампания 1972/1973" ; - "преди захарната кампания 1968/1969", предвидена в член 5, параграф 3 и в член 8, г) се заменя с: "преди кампанията 1973/1974"." В член 5 се добавя следния параграф: "4. Независимо от това, когато в нова държава-членка захарното цвекло се доставя франко захарната фабрика, договорът предвижда участие на производителя в транспортните разходи и определя процентната част или размера им. 4. Регламент (ЕИО) № 2061/69 на Комисията от 20 октомври 1969 г., ОВ L 263/19, 21 октомври 1969 г., изменен с: - Регламент (ЕИО) № 267/70 на Комисията от 12 февруари 1970 г., ОВ L 35/25, 13 февруари 1970 г. - Регламент (ЕИО) № 1068/70 на Комисията от 5 юни 1960 г., ОВ L 123/10 от 6 юни 1960 г. - Регламент (ЕИО) № 772/71 на Комисията от 14 април 1971 г., ОВ L 85/18, 15 април 1971 г. В член 16, втори параграф се добавят следните преводи: "intended for denaturing by one of the process set out in the Annex to regulation (EEC) No 2061/69 and approved by the Member State of destination" "bestemt til denaturering efter en af de fremgangsmader, der er fastsat i bilaget til forordning (EOF) nr. 2061/69 og tilladt af den modtagende medlemstat" В член 21, параграф 1 се добавя следното: "denatured sugar" "denatureret sukker" 5. Регламент (ЕИО) № 1734/70 на Комисията от 26 август 1970 г., ОВ L 191/30, 27 август 1970 г., изменен с: - Регламент (ЕИО) № 2462/70 на Комисията от 4 декември 1970 г., ОВ L 264/16, 5 декември 1970 г. - Регламент (ЕИО) № 1739/71 на Комисията от 6 август 1971 г., ОВ L 178/15, 7 август 1971 г. В член 4 се добавя следният параграф: "5. По време на неприлагането в Ирландия и в Обединеното кралство на т. нар. лятно часово време за крайните срокове, определени в предходните параграфи, в тези държави-членки се приема времето с един час по-рано." 6. Регламент (ЕИО) № 258/71 на Комисията от 4 февруари 1971 г., ОВ L 29/29, 5 февруари 1971 г., изменен с: - Регламент (ЕИО) № 2164/71 на Комисията от 8 октомври 1971 г., ОВ L 228/11, 9 октомври 1971 г. В член 4 се добавя следния параграф: "5. По време на неприлагането в Ирландия и в Обединеното кралство на т. нар. лятно часово време за крайните срокове, определени в предходните параграфи, в тези държави-членки се приема времето с един час по-рано." и) Млечни продукти 1. Регламент (ЕИО) № 823/68 на Съвета от 28 юни 1968 г., ОВ L 151/3, 30 юни 1968 г., изменен с: - Регламент (ЕИО) № 2197/69 на Съвета от 28 октомври 1969 г., ОВ L 279/3, 6 ноември 1969 г. - Регламент (ЕИО) № 2307/70 на Съвета от 10 ноември 1970 г., ОВ L 249/13 , 17 ноември 1970 г. - Регламент (ЕИО) № 668/71 на Съвета от 30 март 1971 г., ОВ L 77/1, 1 април 1971 г. - Регламент (ЕИО) № 1578/71 на Съвета от 19 юли 1971 г., ОВ L 166/1, 24 юли 1971 г., В приложение ІІ, под номер 04. 04 на Общата митническа тарифа, в точка Е, І б) 2 се заличават следните изрази: "Havarti, Esrom" 2. Регламент (ЕИО) № 987/68 на Съвета от 15 юли 1968 г. ОВ L 169/6, 18 юли 1968 г. Член 1, а) се заменя със следния текст: "а) мляко: Продуктът от издояването на една или повече крави или кози, към който не е добавено нищо и който също така не е бил обработен освен чрез частично обезмасляване;" 3. Регламент (ЕИО) № 1053/68 на Комисията от 23 юли 1968 г., ОВ L 179/17, 25 юли 1968 г., изменен с: - Регламент (ЕИО) № 196/69 на Комисията от 31 януари 1969 г., ОВ L 26/28, 1 февруари 1969 г. - Регламент (ЕИО) № 2605/70 на Комисията от 22 декември 1970 г., ОВ L 278/17, 23 декември 1970 г. - Регламент (ЕИО) № 2369/71 на Комисията от 4 ноември 1971 г., ОВ L 246/27, 5 ноември 1971 г. В заглавието на втория образец на удостоверение се заличават следните изрази: "Havarti или Esrom" 4. Регламент (ЕИО) № 1054/68 на Комисията от 23 юли 1968 г., ОВ L 179/25, 25 юли 1968 г., изменен с: - Регламент (ЕИО) № 196/69 на Комисията от 31 януари 1969 г., ОВ L 26/28, 1 февруари 1969 г. - Регламент (ЕИО) № 2262/69 на Комисията от 13 ноември 1969 г., ОВ L 286/25, 14 ноември 1969 г. - Регламент (ЕИО) № 2632/69 на Комисията от 29 декември 1969 г., ОВ L 327/21, 30 декември 1969 г. - Регламент (ЕИО) № 1183/70 на Комисията от 24 юни 1970 г., ОВ L 138/13 от 25 юни 1970 г. - Регламент (ЕИО) № 50/71 на Комисията от 12 януари 1971 г., ОВ L 10/9, 13 януари 1971 г. - Регламент (ЕИО) № 375/71 на Комисията от 22 февруари 1971 г., ОВ L 44/9, 23 февруари 1971 г. - Регламент (ЕИО) № 1106/71 на Комисията от 28 май 1971 г., ОВ L 177/13 от 29 май 1971 г. - Регламент (ЕИО) № 1660/71 на Комисията от 28 юли 1971 г., ОВ L 172/16, 31 юли 1971 г. В третото съображение се заличава следният текст: "Дания: - Mejeribrugets Osteeksportudvalg в Аархус, за Аварти от подпозиция 04.04 Е І, б) 2:" В приложението заглавието "Дания" и съответните текстове в различните колони се заличават. 5. Регламент (ЕИО) № 1098/68 на Комисията от 27 юли 1968 г., ОВ L 184/10, 29 юли 1968 г., изменен с: - Регламент (ЕИО) № 412/69 на Комисията от 4 март 1969 г., ОВ L 54/9, 5 март 1969 г. - Регламент (ЕИО) № 849/69 на Комисията от 7 май 1969 г., ОВ L 109/7, 8 май 1969 г. - Регламент (ЕИО) № 1353/69 на Комисията от 15 юли 1969 г., ОВ L 174/10, 16 юли 1969 г. - Регламент (ЕИО) № 951/71 на Комисията от 7 май 1971 г., ОВ L 103/10, 8 май 1971 г. В приложението, - под заглавието зона Д, текста "Територия на Обединеното кралство......" до ".........с изключение на Гибралтар" се заличава; - зона Е става зона Д. 6. Регламент (ЕИО) № 1106/68 на Комисията от 27 юли 1968 г., ОВ L 184/26, 29 юли 1968 г., изменен с: - Регламент (ЕИО) № 2044/69 на Комисията от 17 октомври 1969 г., ОВ L 262/9, 18 октомври 1969 г. - Регламент (ЕИО) № 332/70 на Комисията от 23 февруари 1970 г., ОВ L 44/1, 25 февруари 1970 г. - Регламент (ЕИО) № 2026/71 на Комисията от 21 септември 1971 г., ОВ L 214/9, 22 септември 1971 г. Във втора алинея на член 7, параграф 2 се добавя следното: "intended for denaturing or processing in accordance with Regulation (EEC) No 1106/68" "bestemt til at underkastes kontrol med henblik pa denaturering eller forarbejdning i overensstemmelse med forordning (EOF) nr. 1106/68" "bestemt til a kontrolleres med sikte pa denaturering eller bearbeidelse i samsvar med forordning (EOF) nr. 1106/68" 7. Регламент (ЕИО) № 1324/68 на Комисията от 29 август 1968 г. ОВ L 215/25, 30 август 1968 г. Приложение І на регламента е заменено със следното приложение: ~TABLE 0;46-1,1,L;60-1,1,C; -1,2 |Подпозиции, |Продукти| |фигуриращи в |~1,1,L;| |Приложение ІІ към |~1,1,L;| |Регламент (ЕИО) № |~1,1,L;| |823/68|~1,1,L;| -1,2 |04.04 E I б) 2|Tilsit| -1,2 | | | |ех 04.04 E I б) 3|Butterkse| ||Danbo| ||Edam| ||Elbo| ||Esrom| ||Fontal| ||Fontina| ||Fynbo| ||Galantine| ||Gouda| ||Havarti| ||Italico| ||Jarlsberg| ||Maribo| ||Molbo| ||Mimalette| ||Norvegia| ||Samso| ||St. Paulin| ||Tybo| ||други сирена с тегловно съдържание на мазнини | ||в сухото вещество, равно или по-високо от 30 % и с | ||тегловно съдържание на вода в немазното вещество, | ||по-високо от 52 % и по-ниско или равно на 67 %| -1,2 ~END_TABLE 8. Регламент (ЕИО) № 685/69 на Комисията от 14 април 1969 г., ОВ L 90/12, 15 април 1969 г., изменен с: - Регламент (ЕИО) № 880/69 на Комисията от 12 май 1969 г., ОВ L 114/11, 13 май 1969 г. - Регламент (ЕИО) № 1064/ 69 на Комисията от 10 юни 1969 г., ОВ L 139/13, 11 юни 1969 г. - Регламент (ЕИО) № 1273/69 на Комисията от 2 юли 1969 г., ОВ L 161/9, 3 юли 1969 г. - Регламент (ЕИО) № 332/70 на Комисията от 23 февруари 1970 г., ОВ L 44/1, 25 февруари 1970 г. - Регламент (ЕИО) № 603/70 на Комисията, от 31 март 1970 г., ОВ L 72/62, 1 април 1970 г. - Регламент (ЕИО) № 757/70 на Комисията от 24 април 1970 г., ОВ L 91/31, 25 април 1970 г. - Регламент (ЕИО) № 878/70 на Комисията от 14 май 1970 г., ОВ L 105/24, 15 май 1970 г. - Регламент (ЕИО) № 606/71 на Комисията от 23 март 1971 г., ОВ L 70/16, 24 март 1971 г. - Регламент (ЕИО) № 1179/71 на Комисията от 4 юни 1971 г., ОВ L 123/18, 5 юни 1971 г. Текстът на член 3 се заменя със следния текст: 1. "Маслото е било произведено в млечна фабрика, разполагаща с подходящи технически съоръжения: a) от заквасена пастьоризирана сметана и б) при условия, позволяващи производството на масло с добра трайност. 3. Независимо от това, интервенционните агенции на държавите-членки, в които производството на масло от пастьоризирана сладка сметана достига поне 65 % от общото производство на масло, купуват също и масло, произведено от сладка сметана." В член 18, параграф 1, б) се добавят следните преводи: "Butter for intervention" "Interventionssmor" В алинея втора на член 19, параграф 2 се добавят следните преводи: "for processing in accordance with Regulation (EEC) No 685/69" "bestemt til forarbejdning i overensstemmelse med forordning (EOF) nr. 685/69" 9. Регламент (ЕИО) № 2683/70 на Комисията от 29 декември 1970 г., ОВ L 285/36, 31 декември 1970 г., изменен с: - Регламент (ЕИО) № 994/71 на Комисията от 13 май 1971 г., ОВ L 108/24, 14 май 1971 г. - Регламент (ЕИО) № 1638/71 на Комисията от 28 юли 1971 г., ОВ L 170/23, 29 юли 1971 г. - Регламент (ЕИО) № 2369/71 на Комисията от 4 ноември 1971 г., ОВ L 246/27, 5 ноември 1971 г. В приложението текстовете: "от 04.03", "Масло с тегловно съдържание на мазнини, по-ниско или равно на 99,5 %" и "зона Д" се заличават. 10. Регламент (ЕИО) № 757/71 на Комисията от 7 април 1971 г., ОВ L 83/53, 8 април 1971 г., изменен с: - Регламент (ЕИО) № 1189/71 на Комисията от 7 юни 1971 г., ОВ L 124/15, 8 юни 1971 г. - Регламент (ЕИО) № 1549/71 на Комисията от 20 юли 1971 г., ОВ L 163/62, 21 юли 1971 г. - Регламент (ЕИО) № 1688/71 на Комисията от 30 юли 1971 г., ОВ L 174/1, 3 август 1971 г. В края на член 3, параграф 2 се добавя следното: "Exported from the Community subject to payment of the amount laid down in Regulation (EEC) No 757/71" "Udforsel fra Faellesskabet undergivet opkraevning af det belob, der er omhandlet i forordning (EOF) nr. 757/71" 11. Регламент (ЕИО) № 1411/71 на Съвета от 29 юни 1971 г., ОВ L 148/4, 3 юли 1971 г. В член 6, се добавя следният параграф: "1а. Държавите-членки могат да предвидят допълнителна категория пълномаслено мляко с маслено съдържание, определено от тях с размер най-малко 3,8 %." й) Говеждо и телешко месо 1. Регламент (ЕИО) № 805/68 на Съвета от 27 юни 1968 г. ОВ L 148/24, 28 юни 1968 г., изменен с: - Регламент (ЕИО) № 1253/70 на Съвета от 29 юни 1970 г. ОВ L 143/1, 1 юли 1970 г. - Регламент (ЕИО) № 1261/71 на Съвета от 15 юни 1971 г. ОВ L 132/1, 18 юни 1971 г. Член 10 се заменя, както следва: "Член 10 1. За телетата и за говедата се установява цена при вноса, изчислена за всеки един от тези продукти на основата на цените на предлагане франко границата на Общността в зависимост от най-представителните покупателни способности по отношение на качеството и количеството и до развитието на пазара на тези продукти. Тази цена при вноса се установява посредством наличните данни за цени на телетата, говедата или на някой от продуктите, изброени в приложение към раздел а), подпозициите 02.01, А ІІ а), 1 аа) или 02.01, А ІІ а) 1 бб), като за тези последни продукти данните се трансформират в цена на предлагане, приложима за телетата и за говедата. 2. Ако износът на живи животни или на тяхното прясно и замразено месо от една или повече трети държави се извършва на неестествено ниски цени, по-ниски от цените на предлагане в другите трети страни, установява се специална цена при внос на телетата или на говедата за вноса от тези трети страни. 3. В случай, че една или повече от износните цени на телетата или на говедата, увеличена с тежестта на митните сборове, е по-ниска от ориентировачната цена, разликата между ориентировачната цена и съответната цена при вноса, увеличена с тази тежест, се компенсира чрез облагане при вноса на този продукт в Общността. Независимо от това, този налог се определя като: а) 75 % от разликата, посочена по-горе, ако е установено, че цената на съответния продукт на представителните пазари на Общността е по-висока от ориентировачната цена и по-ниска или равна на 102 % от тази цена; б) 50 % от разликата, посочена по-горе, ако е установено, че цената на съответния продукт на представителните пазари на Общността е по-висока от 102 % от ориентировачната цена и по-ниска или равна на 104 % от тази цена; в) 25 % от разликата, посочена по-горе, ако е установено, че цената на съответния продукт на представителните пазари на Общността е по-висока от 104 % от ориентировачната цена и по-ниска или равна на 106 % от тази цена; г) нула, ако е установено, че цената на съответния продукт на представителните пазари на Общността е по-висока от 106 % от ориентировачната цена. 4. За прилагането на разпоредбите на параграф 3 не се взима предвид разлика в цената при вноса или на цената, установена на представителните пазари на Общността, която не надхвърля размер, подлежащ на определяне. 5. Цената, установена на представителните пазари на Общността, е цената установена посредством цените, установени на представителния пазар или пазари на всяка държава-членка за различните качества, според случая, на телета, говеда или на месото от тези животни, като се има предвид, от една страна, значението на всяко от тези качества, и от друга страна, относителното значение на едрия рогат добитък за всяка държава-членка. 6. Условията на прилагане на настоящия член се решават по реда, предвиден в член 27. 7. Облагането с налози в резултат от прилагането на параграф 2 се определя по реда, предвиден в член 27. Облагането в резултат от прилагането на параграф 1 се определя от Комисията. 2. Регламент (ЕИО) № 1027/68 на Комисията от 22 юли 1968 година, ОВ L 174/14, 23 юли 1968 г., изменен с: - Регламент (ЕИО) № 705/71 на Комисията от 31 март 1971 г., ОВ L 77/79, 1 април 1971 г. Член 8, който се отнася за търговията с Дания, се заличава. Текстът на член 9 се заменя както следва: "Освен ако разпоредбите на член 6 на Регламент (ЕИО) № 1026/68 на Комисията от 22 юли 1968 г. относно изчисляването на специална вносна цена за телетата и говедата не предвиждат друго, налозите, посочени в член 10, параграф 1 на Регламент (ЕИО) № 805/68 се определят веднъж седмично и действат от понеделника, следващ тяхното определяне." 3. Регламент (ЕИО) № 1097/68 на Комисията от 27 юли 1968 г., ОВ L 184/5, 29 юли 1968 г., изменен с: - Регламент (ЕИО) № 1261/68 на Комисията от 20 август 1968 г., ОВ L 208/7, 21 август 1968 г. - Регламент (ЕИО) № 1556/68 на Комисията от 4 октомври 1968 г., ОВ L 244/15, 5 октомври 1968 г. - Регламент (ЕИО) № 1585/68 на Комисията от 10 октомври 1968 г., ОВ L 248/16, 11 октомври 1968 г. - Регламент (ЕИО) № 1809/69 на Комисията от 12 септември 1969 г., ОВ L 232/6, 13 септември 1969 г. - Регламент (ЕИО) № 1795/71 на Комисията от 17 август 1971 г., ОВ L 187/5, 19 август 1971 г. В края на член 9, параграф 1 се добавя следното: "this copy of the contract entitles to the special import arrangements provided for in Article 14 (3), subparagraph (b) (aa) of Regulation (EEC) No 805/68" "Dette kontrakteksemplar berettiger til at nyde godt af den saerlige importordning, der er omhandlet i artikel 14, stk.3, litra b, underlitra aa), i forordning (EOF) nr. 805/68" "Dette kontrakteksemplar berettiger til a nyte godt av den saerlige importordning, som er omhandlet i artikkel 14, nr.3, b), aa, i forordning (EOF) nr. 805/68" к) Тютюн - Регламент (ЕИО) № 1726/70 на Комисията от 25 август 1970 г., ОВ L 191/1, 27 август 1970 г., изменен с: - Регламент (ЕИО) № 2596/70 на Комисията от 21 декември 1970 г., ОВ L 277/7, 22 декември 1970 г. В края на член 4, параграф 1, буква а) се добавя следното: "leaf tobacco harvested in the Community" "tobaksblade hostet i Faelleskabet" "bladtobakk innhostet innen Felleskapet" В края на член 4 параграф 1, буква б) се добавя следното: "leaf tobacco imported from third countries" "tobaksblade importeret fra tredjelande" "bladtobakk importert fra tredjeland" В края на член 5, параграф 3 се добавя следното: "tobacco imported from third countries" "tobak importeret fra tredjelande" "tobakk importert fra tredjeland" л) Рибарство 1. Регламент (ЕИО) № 2142/70 на Съвета от 20 октомври 1970 г., ОВ L 236/5, 27 октомври 1970 г. В член 6, параграф 3 се заменя, както следва: "3. Държавите-членки учредителки могат да запазят помощите, предоставени на организациите на производители, създадени преди влизане в сила на настоящия регламент и новите държави-членки могат да запазят помощите, предоставени на организациите на производители, създадени преди датата на присъединяване с оглед улесняване на тяхното приспособяване и функциониране в рамките на мерките, посочени в член 5, параграф 1, доколкото тези помощи не надвишават като размер и продължителност тези, които могат да бъдат предоставени по силата на разпоредбите на параграф 1." След член 7, се добавя нов член: "Член 7а Когато организацията на производителите се счита за представителна в отрасъла на продуктите на рибарството и на пазара в определен икономически район, то тя може да бъде призната за изключително представителна от държавите-членки, ако същата е представителна за производството и за пазара на продукти на рибарството в този район. Производителите, които не членуват в така признатата организация на производителите и които пласират продукцията си в съответния район, могат да бъдат задължени от държавите-членки да спазват: а) общите правила за производство и пускане на пазара, посочени в член 5, параграф 1, втора алинея, второ тире; б) правилата, приети от съответната организация и отнасящи се до цената при изтегляне от пазара, ако тя е равна или по-висока от цената, установена в приложение на член 10, параграф 5, но не надвишава ориентировъчната цена и ако съответства на разпоредбите в приложение на член 7, параграф 1, трета алинея." В член 10, параграф 4, втора алинея се заменя както следва: "За да осигури на производителите от зони с пристанища, много отдалечени от основните потребителски центрове на Общността, достъп до пазарите при задоволителни условия, цената, посочена в предходната алинея, може да бъде изменена за тези зони с изравнителни коефициенти; тези коефициенти се определят така, че разликите между така изравнените цени съответстват на разликата в цените, която следва да се предвиди в случай на нормално производство на основата на естествените условия на образуване на пазарните цени. С решение, взето съгласно процедурата за гласуване, предвидена в член 43, параграф 2 на Договора за ЕИО, и по предложение на Комисията, Съветът определя общите правила относно определянето на процента от ориентировъчната цена, който се използва при изчисляването на цената за изтегляне от пазара и за определяне на пристанищните зони, посочени в предходната алинея. Съветът, на основата на доклад на Комисията, пристъпва към разглеждане на евентуалните последици от прилагането на изравнителните коефициенти при изчисляването на размера на финансовата компенсация, като има предвид положението на рибарите от много отдалечените райони. Съветът, по предложение на Комисията, съгласно правилата за гласуване, предвидени в предходната алинея, взима необходимите решения." След член 25 се добавя нов член: "Член 25а За замразените продукти Съветът съгласно правилата, предвидени в член 43, параграф 2 от Договора за ЕИО, приема в необходимото отношение подходящите разпоредби, за да избегне нестабилността на цените, както и неравните условия на конкуренция между рибата, замразявана на борда на кораб и тази замразявана на земята. Съветът, съгласно същите правила, определя също така подходящите мерки, за да отстрани трудностите, които биха могли да възникнат по отношение на равновесието на снабдяването." 2. Регламент (ЕИО) № 166/ на Съвета 71 от 26 януари 1971 г., ОВ L 23/3, 29 януари 1971 г. В член 10 параграф 1, буква б) се добавят следните преводи: "shrimps" "gra rejer" "strandreker" м) Хмел Регламент (ЕИО) № 1696/71 на Съвета от 26 юли 1971 г., ОВ L 175/1, 4 август 1971 г. В член 17, параграф 5 размера от: "1,6 милиона разчетни единици" се заменя с този от: "2,4 милиона разчетни единици" В - Актове с общ характер 1. Регламент (ЕИО) № 1373/70 на Комисията от 10 юли 1970 г., ОВ L 158/1, 20 юли 1970 г., изменен с: - Регламент (ЕИО) № 2638/70 на Комисията от 23 декември 1970 г., ОВ L 283/34, 29 декември 1970 г. В член 6, параграф 3 се заменя със следния текст: "3. Крайните часове, установени в настоящия член се: а) връщат с един час в Италия за времето на прилагане в тази държава-членка на т. нар. лятно часово време, б) преместват с един час напред в Ирландия и в Обединеното кралство за времето на неприлагане в тези държави-членки на т. нар. лятно часово време." В алинея втора на член 12, параграф 4 второто изречение се заменя, както следва: "Номерът се предхожда от следните букви според държавата на издаване на документа: B за Белгия, DK за Дания, D за Германия, F за Франция, IR за Ирландия, I за Италия, L за Люксембург, NL за Нидерландия и UK за Обединеното кралство." 2. Регламент (ЕИО) № 2637/70 на Комисията от 23 декември 1970 г., ОВ L 283/15, 29 декември 1970 г. изменен с: - Регламент (ЕИО) № 434/71 на Комисията от 26 февруари 1971 г., ОВ L 48/71, 27 февруари 1971 г. - Регламент (ЕИО) № 435/71 на Комисията от 26 февруари 1971 г., ОВ L 48/72, 27 февруари 1971 г. - Регламент (ЕИО) № 589/71 на Комисията от 19 март 1971 г., ОВ L 67/15, 20 март 1971 г. - Регламент (ЕИО) № 952/71 на Комисията от 7 май 1971 г., ОВ L 103/11, 8 май 1971 г. - Регламент (ЕИО) № 1391/71 на Комисията от 30 юни 1971 г., ОВ L 145/44, 1 юли 1971 г. - Регламент (ЕИО) № 1605/71 на Комисията от 26 юли 1971 г., ОВ L 168/13, 27 юли 1971 г. - Регламент (ЕИО) № 1607/71 на Комисията от 26 юли 1971 г., ОВ L 168/16, 27 юли 1971 г. - Регламент (ЕИО) № 1614/71 на Комисията от 26 юли 1971 г., ОВ L 168/34, 27 юли 1971 г. - Регламент (ЕИО) № 2128/71 на Комисията от 4 октомври 1971 г., ОВ L 224/16 от 5 октомври 1971 г. - Регламент (ЕИО) № 2195/71 на Комисията от 13 октомври 1971 г., ОВ L 231/26, 14 октомври 1971 г. - Регламент (ЕИО) № 2256/71 на Комисията от 21 октомври 1971 г., ОВ L 237/25, 22 октомври 1971 г. В края на втора алинея на член 8, параграф 2 се добавя следното: "without cash refund" "uden kontant restitution" "uten restitusjon i kontanter" В края на четвърта алинея на член 8, параграф 3 се добавя следното: "exempt from levies" "fritagelse for importafgift" В края на член 10, първи параграф се добавя следното: "the quantity relates to the standard quality" "maengden refererer til standardkvaliteten" В член 11, параграф 2, буква б) се заличават следните думи: "Дания" и "Великобритания" В края на втора алинея на член 16, параграф 1 се добавя следното: "valid for..............(quantity given in figures and in letters)" "gyldig for............(maengde i tal og bogstaver)" "gyldig for............(mengde i tall og bogstaver)" В края на първи параграф на член 18 се добавя следното: "the abbreviations AAMS/OCT" "forkortelserne A.A.S.M./O.L.T." "forkortelsene A.A.S.M./O.L.T." В края на втори параграф на член 18 се добавя следното: "levy applied for in accordance with Article 3 (2) of Regulation No 540/70" "importafgift begaeres i overensstemmelse med artikel 3, stk. 2, i forordning nr. 540/70" В края на първи параграф на член 19 се добавя следното: "food aid" "fodevarehjaelp" В края на член 30, параграф 2 се добавя следното: "Tender regulation No .............. (OJ No........, ...) final date for the submission of tenders expiring on........" "licitationsforordning nr. ...............(EFT nr. .......af ....) tilbudsfristen udlober.........." В края на член 31, първи параграф се добавя следното: "for export in pursuance of Article 25 of regulation No 1009/67/EEC" "til eksport I medfor af artikel 25 i forordning nr. 1009/67/EOF" В края на член 31, втори параграф се добавя следното: "for export without refund" "til eksport uden restitution" В края на член 35, параграф 2, буква б) заглавието: "ех 04.04 E І б) 1 Cheddar и Chester за износ към зона Д" се заличава. В член 35 параграф 4 се заличава. В края на първа алинея на член 36, параграф 1 се добавя следното: "target quantity" "anslaet maengde" В края на втора алинея на член 36, параграф 3 се добавя следното: "additional licence" "ekstra licens" В края на член 41, параграф 1 се добавя следното: "meat intended for processing - system bb)........." "kod bestemt til forarbejdning - ordning bb....." В края на член 41, параграф 2 се добавя следното: "suspension of the levy at .......% in respect of ........(quantity in figures and in letters) kg" "nedsaettelse af importafgiften til ...........% for.......(kvantum i tal og bogstaver) kg" В края на втора алинея на член 47, параграф 1 се добавя следното: "density tolerance of 0.03" "tolerance for vaegtfylde pa 0.03" "tillatt avvik I romvekt pa 0,03" В края на втора алинея на член 49, параграф 2 се добавя следното: "tolerance of 0.04 degree" "tolerance 0,4 grader" "tillatt avvik pa 0,4 grader" Г. Законодателство за посевен и посадъчен материал 1. Директива № 66/401/ЕИО на Съвета от 14 юни 1966 г., ОВ 125/2298, 11 юли 1966 г., изменена с: - Директива № 69/63/ЕИО на Съвета от 18 февруари 1969 г., ОВ L 48/8, 26 февруари 1969 г. - Директива № 71/162/ЕИО на Съвета от 30 март 1971 г., ОВ L 87/24, 17 април 1971 г. В член 14 се добавя следният нов параграф: "1 а. Комисията разрешава, съгласно правилата предвидени в член 21, за пускането на пазара на семена за фуражни култури, за цялата или за части от територията на една или повече държави-членки, взимането на по-строги мерки от тези, предвидени в приложение ІІ, що се отнася до наличието на Avena fatua в тези семена, ако подобни разпоредби се прилагат спрямо местната продукция от семена и ако е водена ефективна кампания за унищожаване на Avena fatua в тези култури фуражни растения в съответния район." 2. Директива № 66/402/ЕИО на Съвета от 14 юни 1966 г., ОВ 125/2309, 11 юли 1966 г., изменена с: - Директива № 69/60/ЕИО на Съвета от 18 февруари 1969 г., ОВ L 48/1, 26 февруари 1969 г. - Директива № 71/162/ЕИО на Съвета от 30 март 1971 г., ОВ L 87/24, 17 април 1971 г. В член 14 се добавя следният нов параграф: "1 а. Комисията разрешава, съгласно правилата предвидени в член 21, за пускането на пазара на семена за зърнени култури, за цялата или за части от територията на една или повече държави-членки взимането на по-строги мерки от тези, предвидени в приложение ІІ, по отношение на наличието на Avena fatua в тези семена, ако подобни разпоредби се прилагат спрямо местната продукция от такива семена и ако е водена ефективна кампания за унищожаване на Avena fatua в зърнените култури в съответния район." 3. Директива № 70/457/ЕИО на Съвета от 29 септември 1970 г., ОВ L 225/1, 12 октомври 1970 г. В член 3, параграф 3 се добавя следната алинея: "По отношение новите държави-членки датата 1 юли 1970 г., посочена по-горе, се заменя с датата 1 януари 1973 г." В член 15, параграф 1 се добавя следната алинея: "По отношение новите държави-членки датата 1 юли 1972 г., посочена по-горе, се заменя с датата 1 юли 1973 г." В член 16, параграф 1 се добавя следната алинея: "По отношение на новите държави-членки датата 1 юли 1972 г., посочена по-горе, се заменя с датата 1 юли 1973 г." В член 17 се добавя следната алинея: "По отношение на новите държави-членки датата 1 юли 1972 г., посочена по-горе, се заменя с датата 1 юли 1973 г." 4. Директива № 70/458/ЕИО на Съвета от 29 септември 1970 г., ОВ L 225/7, 12 октомври 1970 г., изменена с: - Директива № 71/162/ЕИО на Съвета от 30 март 1971 г., ОВ L 87/24, 17 април 1971 г. В края на член 9, параграф 1 се добавя следната алинея: "По отношение на новите държави-членки датите 1 юли 1970 г. и 30 юни 1975 г., посочени по-горе, се заменят съответно с датите 1 януари 1973 г. и 31 декември 1977 г." В края на член 9, параграф 2 се добавя следната алинея: "По отношение на новите държави-членки датата 1 юли 1970 г., посочена по-горе, се заменя с датата 1 януари 1973 г." В края на член 12, параграф 1 се добавя следната алинея: "По отношение на новите държави-членки датата 1 юли 1970 г., посочена по-горе, се заменя с датата 1 януари 1973 г." В края на член 16, параграф 4 се добавя следната алинея: "По отношение на новите се държави-членки датата 1 юли 1972 г., посочена по-горе, се заменя с датата 1 юли 1973 г." В края на член 26, параграф 2 се добавя следната алинея: "По отношение на новите държави-членки датата 1 юли 1970 г., посочена по-горе, се заменя с датата 1 януари 1973 г." В приложение ІІ, точка 3, буква а): а) след реда относно Asparagus Officinalis се въвеждат: следният вид "Beta vulgaris" (вид цвекло Cheltenham)" и в колонките относно минималната специфична чистота, максималното съдържание на семена от други видове растения и минималната способност за покълване, съответно следните проценти: "97 - 0,5 - 50 (гломерули) б) текстът "Beta vulgaris (всички видове)" се заменя с: "Beta vulgaris (други видове)" Д. Земеделска статистика 1. Директива № 68/161/ЕИО на Съвета от 27 март 1968 г., ОВ L 76/13, 28 март 1968 г., изменена с: Списък на грешките на Директива № 68/161/ЕИО на Съвета от 27 март 1968 г., ОВ L 132б15, 14 юни 1968 г. В член 1, параграф 1, буква б) се добавя следното изречение: "Новите държави-членки пристъпват към това проучване през 1973 г." 2. Директива № 69/400/ЕИО на Съвета от 28 октомври 1969 г., ОВ L 288/1, 17 ноември 1969 г. В края на член 6, параграф 2, се добавя следната алинея: "За новите държави-членки предаването на данните, с които те разполагат, се извършва в най-кратки срокове след присъединяването." Е) Ветеринарно законодателство 1. Директива № 64/432/ЕИО на Съвета от 26 юни 1964 г., ОВ 121/1977, 29 юли 1964 г., изменена с: - Директива № 66/600/ЕИО на Съвета от 25 октомври 1966 г., ОВ 192/3294, 27 октомври 1966 г. - Директива № 70/360/ЕИО на Съвета от 13 юли 1970 г., ОВ L 157/40, 18 юли 1970 г. - Директива № 71/285/ЕИО на Съвета от 19 юли 1971 г., ОВ L 179/1, 9 август 1971 г. Датата, посочена в член 7, параграф 1, точка В, алинея втора, се заменя с датата 31 декември 1977 г. В приложение Е: а) - препратка (3) се добавя към точка ІV, пети ред от образеца на сертификат І след думата "кораб" - препратка (4) се добавя към точка ІV, пети ред от образеца на сертификат ІІ след думата "кораб" - препратка (3) се добавя към точка ІV, пети ред от образеца на сертификат ІІІ след думата "кораб" - препратка (4) се добавя към точка ІV, пети ред от образеца на сертификат ІV след думата "кораб" б) - бележка под линия (3) от образеца на сертификат І - бележка под линия (4) от образеца на сертификат ІІ - бележка под линия (3) от образеца на сертификат ІІІ - бележка под линия (4) от образеца на сертификат ІV се заменят с изречението: "За вагоните и камионите да се обозначи регистрационният номер, за самолетите номерът на полета и за корабите името." 2. Директива № 64/433/ЕИО на Съвета от 26 юни 1964 г., ОВ 121/2012, 29 юли 1964 г., изменена с: - Директива № 66/601/ЕИО на Съвета от 25 октомври 1966 г., ОВ 192/3302, 27 октомври 1966 г. - Директива № 69/349/ЕИО на Съвета от 6 октомври 1969 г., ОВ L 256/5, 11 октомври 1969 г. - Директива № 70/486/ЕИО на Съвета от 27 октомври 1970 г., ОВ L 239/42, 30 октомври 1970 г. В приложение І, глава ІX, трето тире на първа алинея на точка 40 и трето тире на трета алинея на точка 43 се заменят със следната част от изречение: "в долната част един от знаците ЕИО - EEG - EWG - EOF - EEC." В приложение ІІ, бележката под линия (3) на образеца на сертификат за хигиеничност се заменя със следното изречение: "За вагоните и камионите да се обозначи регистрационният номер, за самолетите номерът на полета и за корабите името." 3. Директива № 71/118/ЕИО на Съвета от 15 февруари 1971 г., ОВ L 55/23, 8 март 1971 г. В приложение І, глава ІІ, точка 2, буква б) първа алинея се допълва, както следва: "Независимо от това, в държавите-членки, в които се предписва гълъбите да бъдат убивани съгласно разпоредбите на настоящата директива, пресните меса от тези гълъби могат да бъдат складирани в същото помещение като пресните меса от домашни животни, принадлежащи към видовете, посочени в член 1, параграф 1." В приложение І, глава ІV, текстът на номер 16 се допълва със следното изречение: "Независимо от това, зашеметяване може да не бъде практикувано, когато е забранено от религиозно вероизповедание." В приложение І, глава VІІ, точка 31, третото тире на алинея втора, буква а) и третото тире на алинея втора, в) се заменят със следната част от изречение: "в долната част един от знаците ЕИО - EEG - EWG - EOF - EEC." В приложение ІІ, текстът на точка 1,буква а) се допълва със следното изречение: "Когато такова удостоверение не е издадено в държава-членка, то може да бъде заменено с клетвена декларация или с тържествено изявление, направено от заинтересованото лице пред съдебен или административен орган, пред нотариус или пред квалифициран професионален орган на тази държава-членка." В приложение ІV, бележката под линия (3) на образеца на сертификат за хигиеничност се заменя с изречението: "За вагоните и камионите да се обозначи регистрационният номер, за самолетите номерът на полета и за корабите името." ІІІ. ПРАВО НА УСТАНОВЯВАНЕ, СВОБОДНО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ, КООРДИНАЦИЯ И ПРОЦЕДУРИТЕ В ОБЛАСТТА НА ДОГОВОРИТЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ ЗА СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ И СБЛИЖАВАНЕ НА ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО А. Земеделие, горско стопанство, градинарство, рибарство 1. Директива на Съвета № 65/1/ЕИО на Съвета от 14 декември 1964 г., ОВ 1/65, 8 януари 1965 г. В края на член 5, параграф 2 се добавя: "г) В Дания: - изискването за лицата, които не са постоянно пребиваващи в Дания, и за дружествата и фирмите, чието седалище не се намира там, да получат предварително разрешение от Министерство на правосъдието за придобиване на недвижима собственост (Закон от 23 декември 1959 г. за придобиване на недвижима собственост)". Член 6, параграф 2 се заменя със следния текст: "2. Когато страната по произход или страната, от която идва бенефициентът, не издава такъв документ, който да служи като доказателство за добра репутация или за предишно необявяване в несъстоятелност, такова доказателство може да бъде заменено от клетвена декларация - или, в държавите, където такава клетва не съществува, от тържествена декларация - направена от заинтересованото лице пред компетентен съдебен или административен орган или в съответния случай пред нотариус от страната по произход или страната, от която това лице идва, който ще издаде удостоверение, потвърждаващо автентичността на тази клетва или на тази тържествена декларация. Декларацията по отношение на предишно необявяване в несъстоятелност може да бъде направена също така и пред квалифициран професионален или търговски орган от посочената държава." 2. Директива № 67/530/ЕИО на Съвета от 25 юли 1967 г., ОВ 190/1, 10 август 1967 г. В края на член 3, параграф 2 се добавя: "В Дания: - изискването за лицата, които не постоянно пребиваващив Дания, и за дружествата и фирмите, чието седалище не се намира там, да получат предварително разрешение от Министерство на правосъдието за придобиване на недвижима собственост върху (Закон от 23 декември 1959 г. за придобиване на недвижима собственост)". В Норвегия: - изискването за лицата, които отглеждат северни елени да имат норвежко гражданство (Закон от 22 май 1933 г.). 3. Директива № 67/531/ЕИО на Съвета от 25 юли 1967 г., ОВ 190/3, 10 август1967 г. В края на член 3, параграф 2 се добавя: "В Дания: - изискването за лицата, които не са постоянно пребиваващи в Дания, и дружествата и фирмите, които не са регистрирани, да получат предварително разрешение от Министерство на правосъдието за придобиване на недвижима собственост (закон от 23 декември 1959 г. за придобиване на недвижима собственост)". 4. Директива № 67/532/ЕИО на Съвета от 25 юли 1967 г., ОВ 190/5, 10 август1967 г. В края на член 2, параграф 1, буква б) се добавя: "В Обединеното кралство: "Cooperative association" (Finance Act 1965, section 70 (9)); В Ирландия: "Cooperative Society" (Industrial and Provident Societies Acts, 1893 - 1966) ; В Дания: "Andelsselskab" ; 5. Директива № 67/654/ЕИО на Съвета от 24 октомври 1967 г., ОВ 263/6, 30 октомври1967 г. В края на член 3, параграф 2 се добавя: "г) В Дания: - изискването за лицата, които не са постоянно пребиваващив Дания, и за дружествата и фирмите, които не са регистрирани там, да получат предварително разрешение от Министерство на правосъдието за придобиване на недвижима собственост (закон от 23 декември 1959 г. за придобиване на недвижима собственост)". д) В Норвегия: - правилото за ограничаване придобиването на горска земя от норвежки граждани (Закон от 18 септември, 1909 г.)" Член 6, параграф 2 се заменя както следва: "Когато такъв документ не е издаден от страната по произход или страната, от която идва бенефициентът, свързан с добрата репутация или за предишно необявяване в несъстоятелност, той може да бъде заместен от клетвена декларация - или, в държавите, където такава клетва не съществува, от тържествена декларация - направена от заинтересованото лице пред компетентен съдебен или административен орган или, в съответния случай пред нотариус в страната по произход или в страната, от която идва това лице, който ще издаде удостоверение, имащо силата на тази клетва или на тази тържествена декларация. Декларацията за предишно необявяване в несъстоятелност може да се направи също така и пред квалифициран професионален орган от същата тази страна." 6. Директива № 68/192/ЕИО на Съвета от 5 април 1968 г., ОВ L 93/13, 17 април1968 г. В края на член 3, параграф 2 се добавя: "В Дания: - изискването за притежаване на датско гражданство за отпускането и удължаването на кредити, гарантирани при определени благоприятни условия за дребните фермери (член 5, раздел 1 на закона за дребните фермери стопани № 117 от 10 април 1967 г.)" 7. Директива № 71/18/ЕИО на Съвета от 16 декември 1970 г., ОВ L 8/24, 11 януари1971 г. В края на член 3, параграф 2 се добавя: "в) В Дания - изискването за лицата, които не са постоянно пребиваващи в Дания, и за дружествата и фирмите, чието седалище не се намира там, да получат предварително разрешение от Министерство на правосъдието за придобиване на недвижима собственост (закон от 23 декември 1959 г. за придобиване на недвижима собственост)". Член 7, параграф 2 се заменя със следния текст: "Когато такъв документ не е издаден от страната по произход или страната, от която идва бенефициентът, свързан с добра репутация име или предишно необявяване в несъстоятелност, той може да бъде заместен от клетвена декларация - или, в държавите, където такава клетва не съществува, от тържествена декларация - направена от заинтересованото лице пред компетентен съдебен или административен орган или, в съответния случай пред нотариус в страната по произход или страната, от която идва това лице,, който ще издаде удостоверение, имащо силата на тази клетва или на тази тържествена декларация. Декларацията за предишно необявяване в несъстоятелност може да се направи също така и пред квалифициран професионален орган н посочената държава." Б. Минодобив, електричество, газ и вода 1. Директива № 64/428/ЕИО на Съвета от 7 юли 1964 г., ОВ 117/1871, 23 юли1964 г. В края на член 4, параграф 2 се добавя: "д) В Обединеното кралство: - ограничаването на издаването на лицензии за проучване или добиване на петрол и природен газ на лицата, които са граждани на Обединеното кралство и на колониите и са постоянно пребиваващи в Обединеното кралство, или са дружества, вписани в Обединеното кралство (Регламент № 4 от Регламентите от 1966 г. за петрола (производство); "е) В Дания: - изискването за лицата, които не са постоянно пребиваващи в Дания и за дружествата и фирми, които не са регистрирани там, да получат предварително разрешение от Министерството на правосъдието за придобиване на недвижима собственост (закон от 23 декември 1959 г. за придобиване на недвижима собственост); ж) В Норвегия: - правилото, забраняващо да се извършват дейности по проучване и да се представят декларации и молби за предоставяне на лицензии, на чуждите граждани или за дружествата или фирмите, асоциациите (korporasjoner) и фондациите (stiftelser), които не са регистрирани в Норвегия и ръководните органи на които не са съставени само от норвежки граждани (закон от 14 юли 1842 г., член 66); - правилото за освобождаване на норвежки граждани от задължението да получат лицензии при придобиване на подлежащи на отдаване под лицензия залежи или мини чрез наследяване, при прехвърляне на имоти в семейството, и т. н. (закон № 16 от 14 декември 1917 г., член 11, параграф 1); - подобните разпоредби по отношение на придобиването на залежи от вар (закон № 5 от 3 юли 1914 г., член 2, буква а)); - подобните разпоредби по отношение на придобиването на залежи от кварц (закон № 3 от 17 юни 1949 г., член 2, буква а)); - общото правило, че всяко дружество, сдружение (korporasjon) или фондация (stiftelse), на което е предоставена лицензия за придобиването и разработването на залежи или мини, които подлежат на отдаване под лицензия, би следвало да има седалище в Норвегия и в ръководния й орган мнозинството от членовете, включително председателят, да са норвежки граждани (закон № 16 от 14 декември 1917 г., член 13, параграф 1); - подобните разпоредби по отношение на придобиването на залежи от вар (закон № 5 от 3 юли 1914 г., 4); - подобните разпоредби по отношение на придобиването на кварц (закон № 3 от 17 юни 1949 г., член 4) ; Член 6, параграф 2 се заменя със следния текст: "Когато такъв документ не е издаден от страната по произход или страната, от която идва бенефициентът, свързан с добрата репутация или с предишно необявяване в несъстоятелност, той може да бъде заместен от клетвена декларация - или, в държавите, където такава клетва не съществува, от тържествена декларация - направена от заинтересованото лице пред компетентен съдебен или административен орган или в съответния случай, пред нотариус от страната по произход или страната, от която идва лицето, който ще издаде удостоверение, имащо силата на тази клетва или на тази тържествена декларация. Декларацията за предишно необявяване в несъстоятелност може да се направи също така и пред квалифициран професионален или търговски орган в посочената държава." 2. Директива № 66/162/ЕИО на Съвета от 28 февруари 1966 г., ОВ 42/584 от 8 март1966 г. В края на член 4, параграф 2 се добавя: "д) В Дания: - изискването за лицата, които не са постоянно пребиваващи в Дания, и за дружествата и фирмите, чието седалище не се намир там, да получат предварително разрешение от Министерство на правосъдието за придобиване на недвижима собственост (закон от 23 декември 1959 г. за придобиване на недвижима собственост) ; е) В Норвегия: - правилото, ограничаващо предоставянето на концесии за придобиването на водопади само на дружества или фирми, асоциации (korporasjoner) и фондации (stiftelser), които са регистрирани в Норвегия, и мнозинството от тези членове, включително председателят, имат норвежко гражданство (закон № 16 от 14 декември 1917 г., член 2) ; - с освобождаването на норвежките граждани от задължението да получат концесии за придобиването на водопади чрез наследяване, при прехвърляне на имоти в семейството, и т. н. (член 1, параграф 2 на същия закон) ; - с установяването на по-благоприятни условия в полза на норвежките граждани по отношение на определени способи за придобиване на водопади (член 3 на същия закон)." Член 7, параграф 2 се заменя със следното: "Когато такъв документ не е издаден от страната по произход или страната, от която идва бенефициентът, свързан с добрата репутация или предишно необявяване в несъстоятелност, той може да бъде заместен от клетвена декларация - или, в държавите, където такава клетва не съществува, от тържествена декларация - направена от заинтересованото лице пред компетентен съдебен или административен орган или в съответния случай, пред нотариус от страната по произход или от страната, от която идва, който ще издаде удостоверение, имащо силата на тази клетва или на тази тържествена декларация. Декларацията за предишно необявяване в несъстоятелност може да се направи също така и пред компетентен професионален орган в посочената държава." 3. Директива № 69/82/ЕИО на Съвета от 13 март 1969 г., ОВ L 68/4 от 19 март1969 г. В края на член 3, параграф 2 се добавя: "г) В Обединеното кралство: - ограничението за предоставяне на концесия за проучване на петрол и природен газ по отношение на лица, които са граждани на Обединеното кралство и на колониите и са постоянно пребиваващи в Обединеното кралство или са дружества, установени в Обединеното кралство (Регламент № 4 от Регламентите за петрола (Добиване) от 1966 г.) ; "д) В Дания: - изискването за лицата, които не са постоянно пребиваващи в Дания и за дружествата, които не са регистрирани там, да получат предварително разрешение от Министерство на правосъдието за придобиване на недвижима собственост (закон от 23 декември 1959 г. за придобиване на недвижима собственост ; е) (отм.) В. Промишленост 1. Директива № 68/365/ЕИО на Съвета от 15 октомври 1968 г., ОВ L 260/9, 22 октомври1968 г. В края на член 3, параграф 2 се добавя: "г) В Дания: - изискването за притежаване на датско гражданство за членовете на съвет на директорите на дружествата или фирмите, имащи разрешение да произвеждат алкохол и мая (член 3, раздел 1 от закон № 74 от 15 март 1934 г. за алкохола и маята) ; - изискването за лицата, които не са постоянно пребиваващи в Дания, и за дружествата и фирмите, чието седалище не се намира там, да получат предварително разрешение от Министерство на правосъдието за придобиване на недвижима собственост (закон от 23 декември 1959 г. за придобиване на недвижима собственост); д) В Норвегия: - правилото, забраняващо придобиването на собственост или права на ползване върху недвижими имоти от всяко физическо или юридическо лице, различно от норвежката държава, норвежките общини, норвежките граждани, както и дружествата, асоциациите (korporasjoner) и фондациите (stiftelser) със седалище в Норвегия, със съвет на директорите, съставен само от норвежки граждани, и по отношение на дружествата или фирмите, поне осем-десети от капитала на които е норвежки (закон № 16 от 14 декември 1917 г., раздел III) ; - ограниченията относно придобиването от чужди граждани на акции в дружества, притежаващи право на собственост или право на ползване по отношение на недвижими имоти (членове 37 и 37 а, параграф 2 от същия закон)." - правилото, ограничаващо предоставянето на лицензии за придобиването на средствата за производство на електрическа енергия над определено количество само на тези дружества или фирми, асоциации (korporasjoner) и фондации (stiftelser), чието седалище е в Норвегия и чийто съвет на директорите е съставен в мнозинството си, включително и председателят, от норвежки граждани (член 23, параграф 1 на същия закон) ; - правото да бъде допълнено по тези лицензии право държавата впоследствие да откупи изцяло собствеността от притежателя, когато този притежател е чужд гражданин или чуждо дружество или фирма (разпоредба на член 23, параграф 7 на посочения закон) ; - правилото, че се издава лиценз за развиване на дейност като занаятчия (handverksbrev) само при условието за предварително пребиваване в Норвегия (закон от 19 юни 1970 г. относно дребните занаяти (handverk), член 7)." Член 6, параграф 1, алинея втора се заменя със следния текст: "Тогава, когато такъв документ не е издаден от страната по произход или от страната, от която идва бенефициентът, свързан с добрата репутация или предишно необявяване в несъстоятелност, той може да бъде заместен от клетвена декларация - или, в държавите където такава клетва не съществува, от тържествена декларация - направена от заинтересованото лице пред компетентен съдебен или административен орган или в съответния случай пред нотариус от страната по произход или от страната, от която идва това лице, който ще издаде удостоверение, имащо действието на тази клетва или на тази тържествена декларация. Декларацията за предишно необявяване в несъстоятелност може да бъде направена и пред компетентен професионален орган в посочената държава." 2. Директива № 64/429/ЕИО на Съвета от 7 юли 1964 г. ОВ 117/1880, 23 юли1964 г. В края на член 4, параграф 2 се добавя: "е) В Дания: - изискването за лицата, които не са постоянно пребиваващи в Дания, и за дружествата или фирмите, които не са регистрирани там, да получат предварително разрешение от Министерство на правосъдието за придобиване на недвижима собственост (закон от 23 декември 1959 г. за придобиване на недвижима собственост ); ж) (отм.) - правилото, че лиценз за развиване на дейност като занаятчия (handverksbrev) се издава само при условиеза предварително пребиваване в Норвегия (закон от 19 юни 1970 г. относно дребните занаяти, член 7)." - правилото, определящо предварителното пребиваване в Норвегия като условие за издаването на одобрение за предприемач (закон от 24 октомври 1952 г. относно издаването на одобрение за предприемачите)." Член 7, параграф 2 се заменя със следното: "Когато такъв документ не е издаден от страната по произход или страната, от която идва бенефициентът, свързан с добрата репутация или с предишно необявяване в несъстоятелност, той може да бъде заместен от клетвена декларация - или, в държавите където такава клетва не съществува, от тържествена декларация - направена от заинтересованото лице пред компетентен съдебен или административен орган или, в съответния случай пред нотариус от страната по произход или от страната, от която идва това лице, , който ще издаде удостоверение, имащо силата на тази клетва или на тази тържествена декларация. Декларацията за предишно необявяване в несъстоятелност може да се направи също така и пред компетентен професионален орган в посочената държава." Г. Търговски дейности, включително тези по посредничество 1. Директива № 64/223/ЕИО на Съвета от 25 февруари 1964 г., ОВ 56/863, 4 април1964 г. В края на член 3, параграф 2 се добавя: "д) В Дания: - изискването за лицата, които не са постоянно пребиваващи в Дания, и за дружествата, които не са регистрирани там, да получат предварително разрешение от Министерство на правосъдието за придобиване на недвижима собственост (закон от 23 декември 1959 г. за придобиване на недвижима собственост имоти); е) (отм): 2. Директива № 64/224/ЕИО на Съвета от 25 февруари 1964 г., ОВ 56/869, 4 април1964 г. В края на член 3 се добавя: "В Обединеното кралство: Self-employed person - Paid employees Agent - Commercial traveller Commission agent - Commission salesman Broker - Representative Factor - Representative Wholesale auctioneer В Ирландия: Agent - Commercial traveller Broker - Sales representative Commercial (or Commission) Agent В Дания: Handelsagent -- Handelsrejsende Varem?gler - Repr?sentant Kommissionaer В Норвегия: Handelsagent- Kommisjon?r- Handelsreisende - Handelsreisende Byselger - Byselger" В края на член 4, параграф 2 се добавя: "В Обединеното кралство: - продажбата на стоки в изпълнение на съдебно постановление а) в Англия или в Уелс от шерифите, подшерифите или "sheriffs' officers" или б) в Шотландия от "messengers-at-arms", "sheriffs' officers" или всяко друго лице, упълномощено от шериф да действа по този начин; В Ирландия: - продажбата на имущества в изпълнение на съдебно постановление от шерифи, подшерифи или пратеници на съда (court messengers) ; В Дания: - публичната продан на стоки от аукционери" В края на член 5, параграф 2 се добавя: "е) В Дания: - изискването за притежаване на датско гражданство за получаването на разрешение за организиране на публична продажба на риба и черупкови (член 3, раздел 1 на закон № 72 от 13 март 1969 г. за покупко-продажбата на риба на публична продажба); - изискването за притежаване на датско гражданство за упражняване на професията оторизиран брокер и оторизиран помощник-брокер (член 1, раздел 2 и член 7, раздел 4 на Закон № 69 от 15 март 1967 г. за морските брокери и за брокерите); - изискването за лицата, които не са постоянно пребиваващив Дания, и за дружествата, чието седалище не се намира там, да получат предварително разрешение от Министерството на правосъдието за придобиване на недвижима собственост (закон от 23 декември 1959 г. за придобиване на недвижима собственост ) ; ж) В Норвегия: - изискването да е осъществено пребиваване от две години, за да се счита едно лице за постоянно пребиваващ в кралството (Закон от 8 март 1935 г., член 1); - изискването за всеки, който не е жител на Кралството, да притежава паспорт на търговец (handelspass) (Закон от 8 март 1935 г., член 47)." - изискването за притежаване на норвежко гражданство за упражняване на професията аукционер (Закон от 1 февруари 1936 г.)." Член 8, параграф 2 се заменя със следното: "Когато такъв документ не е издаден от страната по произход или от страната, от която идва бенефициентът, свързан с добра репутация име или с предишно необявяване в несъстоятелност, той може да бъде заместен от клетвена декларация - или, в държавите където такава клетва не съществува, от тържествена декларация - направена от заинтересованото лице пред компетентен съдебен или административен орган или в съответния случай пред нотариус от страната по произход или по месторождение, който ще издаде удостоверение, имащо силата на тази клетва или на тази тържествена декларация. Декларацията за предишно необявяване в несъстоятелност може да се направи също така и пред компетентен професионален орган в посочената държава." 3. Директива № 68/363/ЕИО на Съвета от 15 октомври 1968 г., ОВ L 260/1, 22 октомври 1968 г. В края на член 4 се добавя: "В Обединеното кралство: - продажбата на имущества в изпълнение на съдебно постановление а) в Англия или в Уелс от шерифите, подшерифите или "sheriffs' officers" или б) в Шотландия от "messengers-at-arms", "sheriffs' officers" или всяко друго лице, упълномощено от шериф да действа по този начин; В Ирландия: - продажбата на имущество в изпълнение на съдебно постановление от шерифи, подшерифи или пратеници на съда (court messengers) ; В Дания: - публичната продан на стоки от аукционери. В края на член 5, параграф 2 се добавя: "е) В Дания: - изискването за лицата, които не са постоянно пребиваващив Дания и за дружествата, които не са регистрирани там, да получат предварително разрешение от Министерството на правосъдието за придобиване на недвижима собственост (закон от 23 декември 1959 г. за придобиване на недвижима собственост); ж) В Норвегия: - изискването за предварително пребиваване в продължение на две години, за да се счита едно лице за постоянно пребиваващо в кралството (закон от 8 март 1935 г., член 1); - изискването за всеки, който не е постоянно пребиваващ в Кралството, да притежава паспорт на търговец (handelspass) (закон от 8 март 1935 г., член 47). - изискването за притежаване на норвежко гражданство за упражняване на професията аукционер (закон от 1 февруари 1936 г.)." В Член 8, параграф 1 алинея втора се заменя със следния текст: "Когато такъв документ не е издаден от страна по произход или от страната, от която идва бенефициентът, свързан с добра репутация или с предишно необявяване в несъстоятелност, той може да бъде заместен от клетвена декларация - или, в държавите където такава клетва не съществува, от тържествена декларация - направена от заинтересованото лице пред компетентен съдебен или административен орган или в съответния случай пред нотариус от държавата по произход или по месторождение, който ще издаде удостоверение, имащо силата на тази клетва или на тази тържествена декларация. Декларацията за отсъствието на предишно обявяване в несъстоятелност може да се направи също така и пред компетентен професионален орган в посочената." 4. Директива № 70/522/ЕИО на Съвета от 30 ноември 1970 г., ОВ L 267/14, 10 декември 1970 г. В края на член 4, параграф 2 се добавя: "г) В Дания: - поради необходимостта лицата, които не са постоянно пребиваващи в Дания, и за дружествата, които не са регистрирани там, да получат предварително разрешение от Министерството на правосъдието за придобиване на недвижима собственост (закон от 23 декември 1959 г. за придобиване на недвижима собственост) ; д) В Норвегия: - изискването за предварително пребиваване в продължение на две години , за да се счита едно лице за постоянно пребиваващо в Кралството (закон от 8 март 1935 г., член 1); - изискването за всеки, който не е постоянно пребиваващ в Кралството да притежава паспорт на търговец (handelspass) (закон от 8 март 1935 г., член 47)." Член 7, параграф 2 се заменя със следния текст: "Когато такъв документ не е издаден от страната по произход или от страната, от която идва бенефициентът, свързан с добра репутация или предишно необявяване в несъстоятелност, той може да бъде заместен от клетвена декларация - или, в държавите, където такава клетва не съществува, от тържествена декларация - направена от заинтересованото лице пред компетентен съдебен или административен орган или в съответния случай пред нотариус от страната по произход или от страната, от която идва това лице, който ще издаде удостоверение, имащо силата на тази клетва или на тази тържествена декларация. Декларацията за предишно необявяване в несъстоятелност може да се направи също така и пред компетентен професионален орган в посочената държава." Д. Предприятия, предоставящи услуги (включително лични и бизнес услуги) 1. Директива № 67/43/ЕИО на Съвета от 12 януари 1967 г., ОВ 10/140, 19 януари 1967 г. В края на член 2, параграф 3 се добавя: "В Обединеното кралство: - estate agents including accomodation and house agents, - estate or property developers - estate, house or property factors, - estate or property managers, - property investment or development companies, - property consultants, - property valuers ; В Ирландия: - auctioneers, - estate agents, - house agents, - property developers, - estate consultants, - estate managers, - estate valuers ; В Дания: - ejendomsm?glere, - ejendomshandlere, - ejendomsudlejningsbureauer; В Норвегия: - eiendomsmeglere." В края на член 4 се добавя: "в) В Обединеното кралство: - verderers of the New Forest and the Forest of Dean," В края на член 5, параграф 2 се добавя: "д) В Дания: - условието за притежаване на датско гражданство за допускане до упражняването на професията брокер на недвижими имоти (член 1, раздел 2 на закон № 218 от 8 юни 1966 г. за брокерите на недвижими имоти) ; - условието за притежаване на датско гражданство за допускане на лицата, извършващи писмени и устни преводи (член 1, раздел 2 на закон № 213 от 8 юни 1966 г. за лицата, извършващи писмени и устни преводи) - изискването лицата, които не са постоянно пребиваващи в Дания, и за дружествата или фирмите, които не са регистрирани в страната, да получат предварително разрешение от Министерство на правосъдието за придобиване на недвижима собственост (закон от 23 декември 1959 г. за придобиване на недвижима собственост); е) В Норвегия: - изискването за притежаване на норвежко гражданство, за да се получи лиценз в качеството на брокер на недвижими имоти (eiendomsm?gler) (закон № 13 от 24 юни 1938 г., член 4)." Член 8, параграф 3 се заменя със следното: "Когато такъв документ не е издаден от страната по произход или от страната, от която идва бенефициентът, свързан с добра репутация или предишно необявяване в несъстоятелност, той може да бъде заместен от клетвена декларация - или, в държавите, където такава клетва не съществува, от тържествена декларация - направена от заинтересованото лице пред компетентен съдебен или административен орган или в съответния случай пред нотариус от страната по произход или от страната, от която идва това лице, който ще издаде удостоверение, имащо силата на тази клетва или на тази тържествена декларация. Декларацията за предишно необявяване в несъстоятелност може да се направи също така и пред компетентен професионален орган в посочената държава." 2. Директива № 68/367/ЕИО на Съвета от 15 октомври 1968 г., ОВ L 260/16, 22 октомври 1968 г. В края на член 3, параграф 2 се добавя: "е) В Дания: - изискването, лицата , които не са постоянно пребиваващи в Дания, и дружествата или фирмите, които не са регистрирани в страната, да получат предварително разрешение от Министерство на правосъдието за придобиване на недвижима собственост (закон от 23 декември 1959 г. за придобиване на недвижима собственост) ; ж) В Норвегия: - условието за притежаване на норвежко гражданство или за пребиваване в Норвегия през последните пет години за получаване на лиценз за хотелиер (закон № 3, от 5 април 1957 г., член 18) ; - условието за притежаване на норвежко гражданство или пребиване в Норвегия през последните пет години за получаване на лиценз за ресторантьор (закон № 3 от 5 април 1957 г., член 19) ; Член 6, параграф 1, алинея втора се заменя със следния текст: "Когато такъв документ не е издаден от страната по произход или от страната, от която идва бенефициентът, свързан с добра репутация или предишно необявяване в несъстоятелност, той може да бъде заместен от клетвена декларация - или, в държавите, където такава клетва не съществува, от тържествена декларация - направена от заинтересованото лице пред компетентен съдебен или административен орган или в съответния случай пред нотариус от страната по произход или от страната, от която идва това лице, който ще издаде удостоверение, имащо силата на тази клетва или на тази тържествена декларация. Декларацията за предишно необявяване в несъстоятелност може да се направи също така и пред компетентен професионален орган в посочената държава." Е. Кино 1. Директива № 68/369/ЕИО на Съвета от 15 октомври 1968 г., ОВ L 260/22 , 22 октомври 1968 г. В края на член 3, параграф 2 се добавя: "г) В Дания: - изискването лицата, които не са постоянно пребиваващи в Дания, и за дружествата, които не са регистрирани в страната, да получат предварително разрешение от Министерството на правосъдието за придобиване на недвижима собственост (закон от 23 декември 1959 г. за придобиване на недвижима собственост) ; Член 4, параграф 1, втора алинея се заменя както следва: "Когато такъв документ не е издаден от страната по произход или от страната, от която идва бенефициентът, свързан с добра репутация или предишно необявяване в несъстоятелност, той може да бъде заместен от клетвена декларация - или, в държавите, където такава клетва не съществува, от тържествена декларация - направена от заинтересованото лице пред компетентен съдебен или административен орган или в съответния случай пред нотариус от страната по произход или от страната, от която идва това лице, който ще издаде удостоверение, имащо силата на тази клетва или на тази тържествена декларация. Декларацията за предишно необявяване в несъстоятелност може да се направи също така и пред компетентен професионален орган в посочената държава." 2. Директива № 70/451/ЕИО на Съвета от 29 септември 1970 г., ОВ L 218/37, 3 октомври 1970 г. В края на член 3, параграф 2 се добавя: "д) В Обединеното кралство: - правилото, че само дружество с регистрация в Обединеното кралство или чието главно управление и контрол на дейността се упражнява в Обединеното кралство, може да поиска да се ползва от финансова помощ от Британския филмов фонд (параграф 3, параграф 1, (ii) от SI 1970 г. № 1146) ; е) В Дания: - условието за притежаване на датско гражданство за получаване на финансова помощ за филмови продукции от Датския филмов фонд (член 33 на закон № 155 от 27 май 1964 г. за филмите и киното); - изискването, че лицата, които не са постоянно пребиваващи в Дания, и за дружествата и фирмите, които не са регистрирани в страната, да получат предварително разрешение от Министерство на правосъдието за придобиване на недвижима собственост (закон от 23 декември 1959 г. за придобиване на недвижима собственост)." Член 6, параграф 1, алинея втора се заменя със следния текст: "Когато такъв документ не е издаден от страната по произход или от страната, от която идва бенефициентът, свързан с добра репутация или предишно необявяване в несъстоятелност, той може да бъде заместен от клетвена декларация - или, в държавите, където такава клетва не съществува, от тържествена декларация - направена от заинтересованото лице пред компетентен съдебен или административен орган или в съответния случай пред нотариус от страната по произход или от страната, от която идва това лице, който ще издаде удостоверение, имащо силата на тази клетва или на тази тържествена декларация. Декларацията за предишно необявяване в несъстоятелност може да се направи също така и пред компетентен професионален орган в посочената държава." Ж.. Банки и финансови институции, застраховане 1. Директива № 64/225/EИО на Съвета от 25 февруари 1964 г., ОВ 56/878, 4 април 1964 г. В края на член 3, параграф 1, се добавя алинея а): "По отношение на Кралство Дания: Закон от 23 декември 1959 г. за придобиването на собственост върху недвижими имоти." В края на член 3 параграф 1 се добавя алинея б): "По отношение на Кралство Дания: Закон от 23 декември 1959 г. за придобиване на собственост върху недвижими имоти." З. Дружествено право 1. Директива № 68/151/EИО на Съвета от 9 март 1968 г., ОВ L 65/8 от 14 март 1968 г. В края на член 1 се добавя: "За Обединеното кралство: - Companies incorporated with limited liability ; За Ирландия: - Companies incorporated with limited liability ; За Дания: - Aktieselskab ; Kommandit-Aktieselskab ; За Норвегия: - Aksjeselskap ; Kommandittaksjeselskap." Член 2, параграф 1, е) се заменя със следния текст: "е) Счетоводния баланс и отчета за печалбите и загубите за всяка финансова година. Документът, който съдържа счетоводния баланс, трябва да съдържа подробни данни за лицата, които по закон са длъжни да го заверят. Независимо от това, по отношение на Gessellschaft mit beschrankter Haftung, societe de personnes a responsabilite limitee, personenvennooschap met beperkte aansprakelijkheid, societe a responsabilite limitee and societa a responsabilita limitata по немското, белгийското, френското, италианското или люксембургското право, посочени в член 1, besloten naamloze venootschap по нидерландското право, private companies съгласно ирландското право и private companies съгласно правото на Северна Ирландия, задължителното прилагане на тази разпоредба се отлага до датата на привеждане в действие на директива относно координирането на съдържанието на счетоводния баланс и на отчетите за печалбите и загубите и относно освобождаването от задължението за разкриване, изцяло или отчасти на посочените документи, на тези дружества, чийто общ счетоводен баланс е по-нисък от от посочения в директивата. Съветът ще приеме такава директива в рамките на две години, след приемането на настоящата директива." И. Договори за обществени поръчки за строителни работи 1. Директива № 71/305/EИО на Съвета от 26 юли 1971 г., ОВ L 185/5 от 16 август 1971 г. В член 1, б), след "публично право" се добавя: "(или в държавите-членки, които не познават това понятие, съответстващите такива)" В член 23 след думите "под клетва" се добавя: "(или в държавите-членки, където не съществува разпоредба за клетвена декларация, с тържествена декларация.)" В края на член 24 се добавя следното: "За Дания, "Aktieselskabsregistret, foreningsregistret og handelsregistret"; за Норвегия, "Register over autoriserte entreprenoorer". За Обединеното кралство и за Ирландия, удостоверение от Registrar of Companies, посочващо, че дружеството е вписано служи вместо доказването на вписване в търговския регистър за "Registered companies". В приложение I на директивата: а) Заглавието се заменя с: "Списък на юридическите лица на публичното право (или в държавите-членки, които не познават това понятие, съответстващите органи), посочени в член 1, буква б)." б) Списъкът се допълва, както следва: "VIII. В Обединеното кралство: - local authorities, - new towns' corporations - Commission for the New Towns - Scottish Special Housing Association; - Northern Ireland Housing Executive ; IX. В Дания: - andre forvaltningssubjekter ; X. В Норвегия: - andre offentlige forvaltningsorganer ; XI. В Ирландия: - other public authorities whose public works contracts are subject to control by the State." IV. ТРАНСПОРТ 1. Регламент (EИО) № 1191/69 на Съвета от 26 юни 1969 г., ОВ L 156/1 от 28 юни 1969 г. Член 19, параграф 1 се заменя, както следва: "1. По отношение на железопътните предприятия, настоящият регламент се прилага за железопътния транспорт относно следните предприятия: - Societe nationale des chemins de fer belges (SNCB)/Nationale Maatschappij der belgische Spoorwegen (NMBS) - Danske Statsbaner (DSB) - Deutsche Bundesbahn (DB) - Societe nationale des chemins de fer francais(SNCF) - Coras Iompair Eireann (CIE) - Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato (FS) - Societe nationale des chemins de fer luxembourgeois (CFL) - Naamloze Vennootschap Nederlandse Spoorwegen (NS) - Norges Statsbaner (NSB) - British Railways Board (BRB) - Northern Ireland Railways Company Ltd. (NIR)." 2. Регламент (EИО) № 1192/69 на Съвета от 26 юни 1969 г., ОВ L 156/8 от 28 юни 1969 г. Член 3, параграф 1 се заменя със следното: "1. Железопътните предприятия, спрямо които се прилага настоящият регламент са: - Societe nationale des chemins de fer belges (SNCB)/Nationale Maatschappij der belgische Spoorwegen (NMBS) - Danske Statsbaner (DSB) - Deutsche Bundesbahn (DB) - Societe nationale des chemins de fer francais (SNCF) - Coras Iompair Eireann (CIE) - Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato (FS) - Societe nationale des chemins de fer luxembourgeois (CFL) - Naamloze Vennootschap Nederlandse Spoorwegen (NS) - Norges Statsbaner (NSB) - British Railways Board (BRB) - Northern Ireland Railways Company Ltd. (NIR)." 3. Регламент (EИО) № 1108/70 на Съвета от 4 юни 1970 г., ОВ L 130/4 от 15 юни 1970 г. В Приложение II точките А и Б се заменят със следното: "А. ЖЕЛЕЗНИЦИ Кралство Белгия - Societe nationale des chemins de fer belges (SNCB)/Nationale Maatschappij der belgische Spoorwegen (NMBS) Кралство Дания - Danske Statsbaner (DSB) Федерална република Германия - Deutsche Bundesbahn (DB) Френска република - Societe nationale des chemins de fer francais (SNCF) Ирландия - Coras Iompair Eireann (CIE) Италианска република - Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato (FS) Великото херцогство Люксембург - Societe nationale des chemins de fer luxembourgeois (CFL) Кралство Нидерландия - N. V. Nederlandse Spoorwegen (NS) Кралство Норвегия - Norges Statsbaner (NSB) Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия - British Railways Board (BRB) - Northern Ireland Railways Company Ltd. (NIR) Б. ПЪТИЩА Кралство Белгия 1. Autoroutes / Autosnelwegen 2. Qutres routes de l'Etat / Andere rijkswegen 3. Routes provinciales/ Provinciale wegen 4. Routes communales/Gemeentewegen Кралство Дания 1. Motorveje 2. Hovedlandeveje 3. Landeveje 4. Biveje Федерална република Германия 1. Bundesautobahnen 2. Bundesstra?en 3. Land-(Staats-)stra?en 4. Kreisstrassen 5. Gemeindestra?en Френска република 1. Autoroutes 2. Routes nationales 3. Che,ins departementaux 4. Voies communales Ирландия 1. National primary roads 2. Main roads 3. County roads 4. County borough roads 5. Urban roads Италианска република 1. Autostrade 2. Strade statali 3. Strade regionali e provinciali 4. Strade comunali Великото херцогство Люксембург 1. Routes d'Etat 2. Chemins repris 3. Chemins vicinaux Кралство Нидерландия 1. Autosnelwegen van het Rijkswegenplan) 2. Overige wegen van het Rijkswegenplan) (primaire wegen) 3. Wegen van de secundaire wegenplannen 4. Wegen van de tertiaire wegenplannen 5. Overige verharde wegen Кралство Норвегия 1. Rijksveger 2. Fylkesveger 3. Kommunale veger Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия 1. Motorways and trunk roads 2. Principal roads 3. Non-principal and other roads." 4. Регламент (EИО) № 1463/70 на Съвета от 20 юли 1970 г., ОВ L 164/1, 27 юли 1970 г. В приложение II под точка I.1, изразите в скоби се заменят с: "(1 за Германия, 2 за Франция, 3 за Италия, 4 за Нидерландия, 6 за Белгия, 11 за Обединеното кралство, буквите DK за Дания, буквите IRL за Ирландия, буквата L за Люксембург и буквата N за Норвегия)." 5. Регламент (EИО) №281/71 на Комисията от 9 февруари 1971 г., ОВ L 33/11, 10 февруари 1971 г. В приложението под думите: "Gent-Terneuzen Canal" се добавя: "Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия - Weaver Navigation (Northwich to the junction with the Manchester Ship Canal) - Gloucester and Sharpness Canal." 6. Директива № 65/269/EИО на Съвета от 13 май 1965 г., ОВ 88/1469 от 24 май 1965 г. В приложението на трети ред думата "четири" се заменя с думата "седем". 7. Директива № 68/297/EИО на Съвета от 19 юли 1968 г., ОВ L 175/15 от 23 юли 1968 г. Член 1 се допълва с нов член със следното съдържание: "Член 1а" По смисъла на настоящата директива се приемат като пресичащи обща граница между държавите-членки товарните автомобилни коли с регистрационен номер от една държава-членка, които пресичат морето на борда на кораб с морски транспорт между две пристанища, всяко от които разположено на територията на държавите-членки." В член 5, параграф 1 се добавя ново изречение със следното съдържание: "За превозите, посочени в член 1а, границите на тази зона се определят от точката на слизане на брега." V. КОНКУРEНЦИЯ 1. Регламент №17 на Съвета от 6 февруари 1962 г., ОВ 13/204, 21 февруари 1962 г., изменен с: - Регламент № 59 на Съвета от 3 юли 1962 г., ОВ 58/1655, 10 юли 1962 г. - Регламент (EИО) № 118/63/EИО на Съвета от 5 ноември 1963 г., ОВ 162/2696, 7 ноември 1963 г. В член 24 се добавя нов член със следното съдържание: "Член 25" 1. По отношение на споразуменията, решенията и съгласуваните практики, които по силата на присъединяването попадат в приложното поле на член 85 от договора, датата на присъединяване се счита за дата на влизане в сила на настоящия регламент, винаги когато в настоящия регламент се препраща към тази последна дата. 2. Споразуменията, решенията и съгласуваните практики, съществуващи към датата на присъединяването, които по силата на присъединяването попадат в приложното поле на член 85 от Договора, трябва да бъдат предмет на уведомленията, предвидени в член 5, параграф 1 и член 7, параграфи 1 и 2 преди изтичането на шестмесечен срок, считано от датата на присъединяването. 3. Глобите, предвидени в член 15, параграф 2, буква а) не могат да се налагат за действия, предхождащи уведомяването за споразуменията, решенията и практиките, посочени в параграф 2 и съобщени в сроковете, предвидени в този параграф. 4. Новоприсъединилите се държави-членки взимат мерките, предвидени член 14, параграф 6, преди изтичането на шестмесечен срок, считано от датата на присъединяването и след консултиране с Комисията." 2. Регламент № 19/65/EИО на Съвета от 2 март 1965 г., ОВ 36/533, 6 март 1965 г. Член 4, параграф 1, алинея първа се допълва с: "Регламент, приет по силата на член 1, може да разпорежда, че забраната, наложена в член 85, параграф 1 от договора не се прилага за времето, което той определя, за споразуменията и съгласуваните практики, които са съществували към датата на присъединяването и които по силата на присъединяването попадат в приложното поле на член 85 и които не отговарят на условията на член 85, параграф 3, където:" Член 4, параграф 2 се допълва със следния текст: "Параграф 1 не се прилага за споразуменията и съгласуваните практики, които по силата на присъединяването, попадат в приложното поле на член 85, параграф 1 от Договора и които трябва да бъдат заявени преди 1 юли 1973 г., съгласно членове 5 и 25 на Регламент № 17, освен ако не са били заявени преди тази дата." 3. Регламент (EИО) № 1017/68 на Съвета от 19 юли 1968 г., ОВ L 175/1, 23 юли 1968 г. В член 21, параграф 6 второто изречение се допълва с: "За тази цел новите държави-членки взимат необходимите мерки преди изтичането на шестмесечния срок от датата на присъединяването и след консултиране с Комисията." 4. Регламент № 67/67/EИО на Комисията от 22 март 1967 г., ОВ 57/849, 25 март 1967 г. В член 5 първото изречение се допълва с: "Забраната, установена в член 85, параграф 1 на Договора, не се прилага за споразуменията, решенията и съгласуваните практики при сделките за предоставяне на изключителни права, които са съществували към датата на присъединяването и които по силата на присъединяването попадат в приложното поле на член 85, параграф 1, ако шест месеца от датата на присъединяването те бъдат изменени така, че да отговарят на условията, установени от настоящия регламент." 5. Решение на Върховния орган на EОВС № 33/56 от 21 ноември 1956 г., ОВ 26/334, 25 ноември 1956 г., изменено с: - Решение на Върховния орган на EОВС № 2/62 от 8 март 1962 г., ОВ 20/376, 19 март 1962 г. В приложението на Решение № 2/62, след колонка 07 колонки 08 и 09 се премахват и се заменят със следните колонки: ~TABLE 0;17-1,1,L;24-1,1,L;22-1,1,L;30-1,1,L;17-1,1,L;32-1,1,L; -1,6 |Дания|Ирландия|Норвегия|Обединеното |Трети |Процент на | ||||кралство |страни|товарите по | ||||||01 от общото | ||||||производство | ||||||(равно на 100)| -1,6 |08|09|10|11|12|13| -1,6 ~END_TABLE VI. ДАНЪЧНА ПОЛИТИКА 1. Директива № 69/335/EИО на Съвета от 17 юли 1969 г., ОВ L 249/25, 3 октомври 1969 г. Член 3, параграф 1, а) се заменя със следното: "1. Под "капиталови дружества" по смисъла на тази директива следва да се разбират: а) дружествата съгласно белгийското, датското, немското, френското, ирландското, италианското, люксембургското, нидерландското, норвежкото право и съгласно правото на Обединеното кралство, съответно известни като: - societe anonyme/naamloze vennootschap, aktieselskab, Aktiengesellschaft, societe anonyme, companies incorporated with limited liability, societa per azioni, societe anonyme, naamloze vennootschap, aksjeselskap, companies incorporated with limited liability; - societe en commandite par actions/commanditaire vennootschap op aandelen, kommandit-aktieselskab, Kommanditgesellschaft auf Aktien, societe en commandite par actions, societa i accomandita per azioni, societe en commandite par actions, commanditaire vennootschap op aandelen, kommandittaksjeselskap; - societe de personnes a responsabilite limitee/personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid, Gesellschaft mit beschrКnkter Haftung, societe a responsabilite limitee, societa a responsabilite limitee, societe a responsabilite limitee." VII. ИКОНОМИЧEСКА ПОЛИТИКА 1. Решение на Съвета от 18 март 1958 г., ОВ 17/390 от 6 октомври 1958 г. В член 7, думата "осем" се заменя с думата "дванадесет". В член 10, първи параграф, думата "осем" се заменя с думата "дванадесет". 2. Решение № 71/143/EИО на Съвета от 22 март 1971 г., ОВ L 73/15, 27 март 1971 г. В член 1, параграф 2 след "Това задължение има действие за период от четири години, считано от 1 януари 1972 г. ;" се добавя: "за новите държави-членки то има действие от датата на присъединяването и ще преустанови действието си на 31 декември 1975 г." В следващото изречение, думата "то" се заменя с "Това задължение". В член 6 след "считано от 1 януари 1972 г.": се добавя: "а за новите държави-членки от датата на присъединяването." Приложението се заменя със следното: "ПРИЛОЖEНИE Горните граници на кредитите, предвидени в член 1, параграф 1 на настоящото решение, са следните: ~TABLE 0;43-1,1,L;22-1,1,L;22-1,1,L; -1,3 | |Милиони |процент | ||разчетни |от общата | ||единици|сума| -1,3 |Германия|600|21,4| |Белгия-Люксембург|200|7,2| |Дания| 90|3,2| |Франция|600|21,4| |Ирландия| 35|1,2| |Италия|400|14,3| |Нидерландия|200|7,2| |Обединеното |600|21,4| -2,3 |кралство|2 800 |100,0| | ||| |Общо||| -1,3 ~END_TABLE 3. Директива на Съвета от 11 май 1960 г., ОВ 43/921, 12 юли 1960 г. Текстът на алинея 1, от член 3, параграф 2 се заменя със следния текст: "2. Тогава, когато свободното движение на капитали може да представлява пречка за осъществяването на целите на икономическата политика на държава-членка, последната може да запази или да въведе отново ограниченията за обмяна на валута при движението на тези капитали, съществуващи към датата на влизане в сила на настоящата директива (за новите държави-членки от датата на присъединяването). Тя се консултира с Комисията по този въпрос." Член 6 се заменя със следния текст: "Държавите-членки полагат усилия да не въвеждат в Общността никакво ново ограничение на валутния режим, засягащо движенията на капитали, освободени към датата на влизане в сила на настоящата директива (за новите държави-членки от датата на присъединяването) и да не придават по-ограничителен характер на съществуващата уредба. Член 7, алинея 1 се заменя с: "Държавите-членки ще запознаят Комисията най-късно три месеца след влизане в сила на настоящата директива (за новите държави-членки три месеца след датата на присъединяването) с: а) законовите, подзаконовите и административните разпоредби, които уреждат движенията на капитали към датата на влизане в сила на настоящата директива; б) разпоредбите, приети в приложение на същата; в) реда за прилагане, отнасящ се до цитираните по-горе разпоредби." Член 8 се заличава. VIII. ТЪРГОВСКА ПОЛИТИКА 1. Регламент (EИО) № 1023/70 на Съвета от 25 май 1970 г., ОВ L 124/1, 8 юни 1970 г. В член 11, параграф 2, думата "дванадесет" се заменя с думата "четиридесет и три". 2. Регламент (EИО) № 1025/70 на Съвета от 25 май 1970 г. ОВ L 124/6, 8 юни 1970 г., изменен с: - Регламент (EИО) № 1984/70 на Съвета от 29 септември 1970 г. ОВ L 218/1, 3 октомври 1970 г. - Регламент (EИО) № 724/71 на Съвета от 31 март 1971 г. ОВ L 80/3 , 5 април 1971 г. - Регламент (EИО) № 1080/71 на Съвета от 25 май 1971 г. ОВ L 116/8, 28 май 1971 г. - Регламент (EИО) № 1429/71 на Съвета от 2 юли 1971 г. ОВ L 151/8, 7 юли 1971 г. В приложение II списъкът на държавите се заменя със следния списък: "СПИСЪК НА ДЪРЖАВИТE Афганистан Алжир Андора Антигуа Нидерландски Антили (включващи островите Кюрасо, Аруба, Бонер, Саба, Свети Eвстатий и нидерландската част на Свети Мартин) Саудитска Арабия Арабска република Eгипет Аржентина Австралия (включително Папуа Нова Гвинея под австралийско управление, остров Норфак и Кокосовите острови (Кийлинг)) Австрия Бахрейн Барбадос Бермуди (острови) Бирма Боливия Ботсуана Бутан Бразилия (включително островите Фернандо-де-Нороня (Скалите на Сао Педро и Сао Паоло, Атол дас Рокас включително), Тринидад и Мартин Ваз) Бруней Бурунди Камерун Канада Централноафриканската република Цейлон Чили (включително следните острови: архипелагът Хуан Фернандес, Великденските острови, Сала-и-Гомес, Сан Фелис, Сан Амброзио, и западната част на Огнена земя) Република Китай (Тайван) Кипър Колумбия Комори (архипелаг) Конго (Демократична република) Корея (Южна) Коста Рика Бряг на слоновата кост Дахомей Доминиканската република (включително островите Саона, Каталина, Беата и няколко други острови с по-малка площ) Доминика Eкватор Испания Територия в полуострова и Балеарските острови, Канарските острови, Сеута и Мелила, Алхуцемас, Чафаринас и Пенйон де Велез де ла Гомера, Ифни и Сахара Съединени Американски щати Гуам Кингман Риф Мидуейски острови Порто Рико Американска Самоа (включително Суейнс) Територии, подчинени на тихоокеанските острови (Каролински острови, островите Маршал и Марианските острови, с изключение на Гуам) Островите Рио-Кио (Окинава) и Дайто Вирджински острови (принадлежащи на Съединените щати) Островите Фейк Зоната на Панамския канал Eтиопия Финландия Габон Гамбия Гана Гърция (включително остров Eвгий и Спорадите, островите Додекански, Цикладите, Йонийските острови, островите в Eгейско море, Крит) Гранада Гватемала Република Гвинея Eкваториална Гвинея Гвиана Хаити (включително Костенурковия остров, Гонавски остров, Саемити, Остров на кравата, Наваски остров и Голямата Кай) Горна Волта Хондурас Британски Хондурас Хонгконг Бахамски острови Кайманови острови Фолкландски острови и зависими територии Фарьорски острови Островите Фиджи Малдивски острови Остров Мавриций Островите Норю Островите Тромлин, Глориоз, Хуан де Нова, Eвропа и Баса-да-Индия Турски и Каикски острови Британски Вирджински острови Острови Валис и Футуна Индия (включително островите Андаман и Никобар, Лакдиви, Миникой и Аминдиви) Индонезия (Ява, Суматра, Калимантан, Сулавези, Бали и Нузатенгара (включително индонезийската част от Тимор), Малуку, Ириан Барат) Ирак Иран Исландия Израел Ямайка Япония Йордания Катар (Шейхство Катар) Кения Кхмерска република Кувейт Лаос Лесото Ливан Либерия Либия Лихтенщайн Малайзия (включително бивше британско Северно Борнео и Саравак) Малави Малгашка република Мали Малта Мароко Маскат и Оман Мавритания Мексико Монсерат Непал Никарагуа Нигер Федерална република Нигерия Норвежки територии в Антарктика (остров Буве, остров Петър I и Земя на кралица Мод) Нова Каледония и зависими територии (включително Борови острови, острови Хуон, остров Лоялност, остров Фалпол и Сюрприз, островите Честърфилд) Нови Хебриди Нова Зеландия (включително островите Кермадек и Чатам) Островите Кук: 1. Северна група (Пенрин, Манихики, Ракаханга, Пукапука, Палмерстън, Суваров и Насау) 2. Южна група (Раротонга, Айтутаки, Атиу, Митиаро, Мауке, Мангайа, Такутея и Мануае) 3. Остров Ниуе Уганда Пакистан Панама Парагвай Перу Филипини Френска Полинезия: острови Сосиете, Подветрени острови, архипелаг на Маркизите, архипелаг на Туамоту, архипелаг Гамбие, архипелаг Тубуе, остров Рапа и остров Клипертън Португалия Eвропейска територия (включително остров Мадейра и Азорските острови) Ангола Кабинда Португалска Гвинея Островите Зелени нос Островите Принсипи и Сан Томе Макао Мозамбик Португалска Гвинея Португалски Тимор Сао Томе и острови Принсипе Катар Рио Муни Руанда Света Eлена (включително зависимите територии: островите Асонсион и Тристан да Куня) Свети Китс (Свети Кристоф), Ниев и Ангила Света Лусия Свети Петър и Миколон Свети Винсент Салвадор Западна Самоа Сенегал Сейшелите Сиера Леоне Сиким Сингапур Сомалия Судан Свалбард (наричан също архипелаг Шпицберген, включително Мечият остров) Южноафриканската република (включително югозападна Африка и островите Принц Eдуард, включващи остров Марион и остров Принц Eдуард) Швеция Швейцария Суринам Суазиланд Сирия Танзания Чад Южните и антарктически земи (Отвъдморска френска територия: архипелаг Кергулен, Крозейски, островите Свети Павел и Амстердам, земя Адели) Британска територия в Антарктика Британска територия в Индийския океан (архипелаг на Чагос, островите Алдабра, Фаркхар и Дерош) Френска територия на Афарите и Исасите Територии, числящи се към Върховната Комисия на Западния Тих Океан (включително митническите територии, отделени от протектората на британските Соломонови острови и от колонията на островите Гилбърт и Eлис) Тайланд Того Тонга Тринидад и Тобаго Тунис Турция Обединените Арабски Eмирства (Абу Даби, Дубай, Шарджах, Айман, Ум ал Кеван, Фуджайра), както и Рас ал Каймах Уругвай Венецуела Виетнам (Южен) Йемен Южен Йемен (включително островите Перим и Сокотра) Югославия Заир Замбия Зони под суверенитета на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия в Кипър" 3. Регламент (EИО) № 2384/71 на Съвета от 8 ноември 1971 г. ОВ L 249/1, 10 ноември 1971 г. В приложението заглавната част се заменя със следния текст: "ANLAGE - ANNEXE - ALLEGATO - BIJLAGE - ANNEX - BILAG - VEDLEGG" Заглавната част на таблицата се заменя със следния текст: "Warenbezeichnung - Nr. des GZT- Dеsignation des produits - No du T.D.C.- Dezignazione dei prodotti - No della T.D.C. - Opgave van de produkten - Nr. G.D.T. - Description of product - CCT No - Verebescrivelse - Pos. nr. i FTT - Vareslag - Pos. nr. i FTT -" 4. Регламент (EИО) № 109/70 на Съвета от 19 декември 1969 г. ОВ L 19/1, 26 януари 1970 г., изменен с: - Регламент (EИО) № 1492/70 на Съвета от 20 юли 1970 г. ОВ L 166/1, 29 юли 1970 г. - Регламент (EИО) № 2172/70 на Съвета от 27 октомври 1970 г. ОВ L 239/1, 30 октомври 1970 г. - Регламент (EИО) № 2567/70 на Съвета от 14 декември 1970 г. ОВ L 276/1, 21 декември 1970 г. - Регламент (EИО) № 532/71 на Съвета от 8 март 1971 г. ОВ L 60/1, 13 март 1971 г. - Регламент (EИО) № 725/71 на Съвета от 30 март 1971 г. ОВ L 80/4, 5 април 1971 г. - Регламент (EИО) № 1073/71 на Съвета от 25 май 1971 г. ОВ L 119/1, 1 юни 1971 г. - Регламент (EИО) №1074/71 на Съвета от 25 май 1971 г. ОВ L 119/35, 1 юни 1971 г. - Регламент (EИО) № 2385/71 на Съвета от 8 ноември 1971 г. ОВ L 249/3, 10 ноември 1971 г. В приложението заглавната част се заменя със следния текст: "ANLAGE - ANNEXE - ALLEGATO - BIJLAGE - ANNEX - BILAG - VEDLEGG" Изброяването на съкращенията се допълва със следните три колонки: "Abbreviations - Forkortelser - Forkortelser Bulgaria Bulgarien Bulgaria Hungary Ungarn Ungarn Poland Polen Polen Romania Rum?nien Romania Czechoslovakia Tjekkoslovakiet Tsjekkoslovakia". Заглавието в първата колонка от таблицата се заменя със следния текст: "Warenbezeichnung - Nr. des GZT- Dеsignation des produits - No du T.D.C.- Dezignazione dei prodotti - No della T.D.C. - Opgave van de produkten - Nr. G.D.T. - Description of product - CCT No - Verebescrivelse - Pos. nr. i FTT - Vareslag - Pos. nr. i FTT -" 5. Регламент на Съвета (EИО) № 2386/71 от 8 ноември 1971 г. ОВ L 249/12, 10 ноември 1971 г. В приложението заглавната част се заменя със следния текст: "ANLAGE - ANNEXE - ALLEGATO - BIJLAGE - ANNEX - BILAG - VEDLEGG" Изброяването на съкращенията се допълва със следните три колонки: "- Abbreviations- Forkortelser- Forkortelser Albania Albanien Albania USSR Sovjetunionen Sovjetunionen" Заглавната част на първата колонка от таблицата се заменя със следния текст: "Warenbezeichnung - Nr. des GZT- Dеsignation des produits - No du T.D.C.- Dezignazione dei prodotti - No della T.D.C. - Opgave van de produkten - Nr. G.D.T. - Description of product - CCT No - Verebescrivelse - Pos. nr. i FTT - Vareslag - Pos. nr. i FTT -" 6. Регламент на Съвета (EИО) № 2406/71 от 9 ноември 1971 г. ОВ L 250/1, 11 ноември 1971 г. В приложението заглавната част се заменя със следния текст: "ANLAGE - ANNEXE - ALLEGATO - BIJLAGE - ANNEX - BILAG - VEDLEGG" Изброяването на съкращенията се допълва със следните три колонки: "Abbreviations - Forkortelser - Forkortelser People`s Repub- Folkerepublik- Folkerepubli- lic of China ken Kina ken China North Korea Nordkorea Nord-Korea Mongolia Den mongolske Mongolia Folkerepublik North Vietnam Nordvietnam Nord-Vietnam" Заглавната част на първата колонка се заменя със следния текст: "Warenbezeichnung - Nr. des GZT- Dеsignation des produits - No du T.D.C.- Dezignazione dei prodotti - No della T.D.C. - Opgave van de produkten - Nr. G.D.T. - Description of product - CCT No - Verebescrivelse - Pos. nr. i FTT - Vareslag - Pos. nr. i FTT -" Бележката под линия се допълва в края по следния начин: "The references to Chapter 73 do not allude to ECSC treaty products. Oplysningerne vedrorende kapitel 73 sigter ikke til produkter, der falder ind under EKSF-traktaten. Opplysningene vedrorende kapittel 73 angar ikke varer som horer under EKSF-traktaten." 7. Регламент на Съвета (EИО) № 2407/71 от 9 ноември 1971 г. ОВ L 250/7, 11 ноември 1971 г. В приложението заглавната част се заменя със следния текст: "ANLAGE - ANNEXE - ALLEGATO - BIJLAGE - ANNEX - BILAG - VEDLEGG" Изброяването на съкращенията се допълва със следните три колонки: "Abbreviations - Forkortelser - Forkortelser People`s Repub- Folkerepublik- Folkerepubli- lic of China ken Kina ken China North Vietnam Nordvietnam Nord-Vietnam North Korea Nordkorea Nord-Korea Mongolia Den mongolske Mongolia" Folkerepublik Заглавната част на първата колонка от таблицата се заменя със следния текст: "Warenbezeichnung - Nr. des GZT- Dеsignation des produits - No du T.D.C.- Dezignazione dei prodotti - No della T.D.C. - Opgave van de produkten - Nr. G.D.T. - Description of product - CCT No - Verebescrivelse - Pos. nr. i FTT - Vareslag - Pos. nr. i FTT -" 8. Директива № 70/509/EИО на Съвета от 27 октомври 1970 г. ОВ L 254/1, 23 ноември 1970 г. Бележката, намираща се на първа страница от приложение А, се заменя със следната бележка: ~TABLE 0;32-0,0,L;39-0,0,L; ^"(1) Белгия:^Office national du ^ ^^ducroire/ Nationale ^ ^^Delcrederedienst^ ^Дания:^Eksportkreditradet^ ^Франция:^Compagnie ^ ^^franсaise ^ ^^d'assurances pour ^ ^^le commerce ^ ^^exterieur^ ^Германия:^Федерална ^ ^^република ^ ^^Германия^ ^Ирландия:^The Minister for ^ ^^Industry and ^ ^^Commerce^ ^Италия:^Istituto nazionale ^ ^^delle assicurazioni^ ^Люксембург^Office du ducroire ^ ^^du Luxem bourg^ ^Нидерландия:^Nederlandsche ^ ^^Credietverze ^ ^^kering ^ ^^Maatschappij N.V^ ^Норвегия:^Garanti-Instituttet ^ ^^for Eksport kreditt^ ^Обединено ^The Export Credits ^ ^кралство^Guarantee ^ ^^Department^ ~END_TABLE 9. Директива № 70/510/EИО на Съвета, от 27 октомври 1970 г. ОВ L 254/26, 23 ноември 1970 г. Бележката, намираща се на първа страница на приложение А, се заменя със следната бележка: ~TABLE 0;32-0,0,L;39-0,0,L; ^"(1) Белгия:^Office national du ^ ^^ducroire/ Nationale ^ ^^Delcrederedienst^ ^Дания:^Eksportkreditradet^ ^Франция:^Compagnie ^ ^^franсaise ^ ^^d'assurances pour ^ ^^le commerce ^ ^^exterieur^ ^Германия:^Федерална ^ ^^република ^ ^^Германия^ ^Ирландия:^The Minister for ^ ^^Industry and ^ ^^Commerce^ ^Италия:^Istituto nazionale ^ ^^delle assicurazioni^ ^Люксембург^Office du ducroire ^ ^^du Luxem bourg^ ^Нидерландия:^Nederlandsche ^ ^^Credietverze ^ ^^kering ^ ^^Maatschappij N.V^ ^Норвегия:^Garanti-Instituttet ^ ^^for Eksport kreditt^ ^Обединено ^The Export Credits ^ ^кралство^Guarantee ^ ^^Department^ ~END_TABLE IX. СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА 1. Регламент (EИО) № 1408/71 на Съвета от 14 юни 1971 г. ОВ L 149/2, 5 юли 1971 г. В член 1, й) се заменя както следва: "й) "законодателство" означава за всяка държава-членка законовите, подзаконови и други разпоредби и всички други съществуващи или бъдещи мерки по прилагането във всяка държава членка, които се отнасят до секторите и схемите за социално осигуряване, посочени в член 4, параграфи 1 и 2. Терминът изключва разпоредбите на съществуващи или бъдещи колективни трудови договори, независимо от това дали са били предмет на решение на властите, които са оправомощени да им придадат задължителен характер или да разширят приложното им поле. Независимо от това, що се отнася до такива разпоредби: (i) служещи за привеждането в действие на задължително осигуряване, наложено от законовите или подзаконови разпоредби, посочени в предходната алинея, или (ii) установяващи схема, чието управление е осигурено от същата институция като тази, която управлява схемите, установени със законови или подзаконови разпоредби, посочени в предходната алинея, ограничението на това условие може да бъде премахнато по всяко време с декларация, направена от заинтересованата държава-членка, като се уточняват тези схеми, за които се прилага настоящият регламент. Тази декларация се обявява и публикува съгласно разпоредбите на член 96. Разпоредбите на предходната алинея не могат да имат за резултат изключването от приложното поле на настоящия регламент на схемите, за които се е прилагал Регламент № 3." След член 1, параграф т) се добавя нова алинея със следното съдържание: "т) a) понятието "периоди на пребиваване" означава периоди на пребиваване, определени или приети като такива от законодателството, съгласно което са приключили;" В член 15, параграф 1 се заменя със следния текст: "1. Разпоредбите на членове 13 и 14 се прилагат в областта на доброволното осигуряване или продължено осигуряване по избор на лицата, само ако за един от клоновете, посочени в член 4, в дадена държава-членка съществува само една схема за доброволно осигуряване." В член 18, заглавието и параграф 1 се заменят със следния текст: "Натрупване на осигурителните периоди или на периодите на заетост 1. Отговорната институция на държава-членка, чието законодателство поставя придобиването, запазването или възстановяването на правото на обезщетение в зависимост от завършването на осигурителни периоди или периоди на заетост, разглежда, в необходимата степен, периодите на осигуряване или периодите на заетост, завършили според законодателството на която и да е друга държава-членка, като периоди, завършени при действието на законодателството, което прилага тя." В член 19, параграф 2 се заменя със следния текст: "2. Разпоредбите на параграф 1 се прилагат по аналогия за членовете на семейството, които пребивават постоянно на територията на държава-членка, различна от компетентната държава, дотолкова, доколкото те нямат право на тези обезщетения по силата на законодателството на държавата, на чиято територия пребивават постоянно." Член 20 се заменя със следния текст: "Член 20 Погранични работници и членове на техните семейства - Специални разпоредби Пограничен работник може също да получава обезщетения на територията на държавата, която отговаря за това. Тези обезщетения се издават от компетентната институция съгласно законодателството на тази държава, както ако лицето пребивава постоянно в нея. Членовете на неговото семейство могат да получават обезщетения при същите условия; независимо от това, ползването на тези обезщетения, освен в случай на спешност, зависи от наличието на споразумение между заинтересованите държави или между отговорните органи на тези държави или при липсата на такова споразумение, на предварителното разрешение на компетентната институция." В член 22, параграф 3 се заменя със следния текст: "3. Разпоредбите на параграфи 1 и 2 се прилагат по аналогия за членовете на семейството на работника." В член 25, параграф 3 се заменя със следния текст: "3. Тогава когато безработно лице отговаря на условията, посочени от законодателството на държавата-членка, която е задължена да изплаща обезщетенията за безработица, за да може да се ползва от правото на обезщетенията поради болест и майчинство, като се имат предвид, когато са налице основания за това, разпоредбите на член 18, членовете на неговото семейство се ползват от тези обезщетения, независимо от това на територията на коя държава-членка пребивават постоянно или временно. Тези обезщетения се изплащат: (i) по отношение на обезщетенията в натура от институцията по мястото на постоянното или временно пребиваване, в съответствие с разпоредбите на законодателството, което то прилага, за сметка на отговорната институция на държавата-членка, която е задължена да изплаща обезщетенията за безработица; (ii) по отношение на паричните обезщетения, от компетентната институция на държавата-членка, която е задължена да изплаща обезщетенията за безработица, в съответствие с разпоредбите на законодателството, което тя прилага." Член 27 и заглавието му се заменят със следния текст: "Член 27 Пенсии, дължими по силата на законодателството на няколко държави, когато правото на обезщетения съществува в страната по постоянно пребиваване Титулярът на право на пенсия, дължими на основание законодателствата на две или повече държави-членки, който има право на обезщетения на основание законодателството на държавата-членка, на чиято територия той пребивава постоянно, като се имат предвид разпоредбите на член 18 и на приложение V, както и членовете на неговото семейство, получават тези обезщетения от институцията по мястото на постоянно пребиваване и за сметка на тази институция, както ако заинтересованото лице е титуляр на право на пенсия, дължима само по силата на законодателството на последната държава." В член 28, заглавието и параграф 1 се заменят със следния текст: "Пенсии, дължими съгласно законодателството на една или повече държави, когато правото на такива обезщетения не съществува в страната по постоянно пребиваване. 1. Титулярът на право на пенсия, дължима по силата на законодателството на държава-членка, , който няма право на обезщетения съгласно законодателството на държавата-членка, на чиято територия пребивава постоянно, независимо от това, ползва тези обезщетения за него и за членовете на неговото семейство, доколкото той би имал право по силата на законодателството на отделната държавата-членка или на поне една от държавите-членки, компетентни в областта на пенсиите, като се имат предвид, когато са налице основания за това, разпоредбите на член 18 и на приложение V, ако той постоянно пребивава на територията на заинтересованатата държава. Отпускането на обезщетения се осигурява при следните условия: а) обезщетенията в натура се предоставят за сметка на институцията, посочена в параграф 2, от институцията по мястото на постоянно пребивававне, както ако заинтересованото лице е титуляр на право на пенсия съгласно законодателството на държавата, на чиято територия той постоянно пребивава и би имал право на такива обезщетения; б) паричните обезщетения се отпускат, когато има основания от институцията, която е отговорна за това, определена в разпоредбите на параграф 2, в съответствие със законодателството, което тя прилага. Независимо от това, след споразумение между отговорната институция и институцията по мястото на постоянно пребиваване, тези обезщетения могат да се отпускат от последната институция за сметка на първата съгласно законодателството на отговорната държава." Член 29 се заменя със следния текст: "Член 29 Постоянно пребиваване на членовете на семейството в държава, различна от тази, в която пенсионерът постоянно пребивава - Прехвърляне на постоянното пребиваване в държавата, в която пенсионерът постоянно пребивав 1. Членовете на семейството на титуляра на право на пенсия, съгласно законодателството на една или повече държави-членки, , които пребивават постоянно на територията на държава-членка, различна от тази, в която пенсионерът постоянно пребивава, получават обезщетения, както ако песионерът постоянно пребивава на същата територия като членовете на неговото семейство, доколкото той има право на посочените обезщетения съгласно законодателството на една държава-членка. Предоставянето на обезщетенията се осигурява при следните условия: а) обезщетенията в натура се предоставят от институцията по мястото на постоянно пребиваване на членовете на семейството съгласно законодателството, което се прилага от тази институция, за сметка на институцията по мястото на постоянно пребиваване на пенсионера; б) паричните обезщетения се изплащат, когато са налице основания за това, от компететната институция, определена съгласно разпоредбите на член 27 или на член 28, параграф 2 в съответствие със законодателството, което тя прилага. Независимо от това, след споразумение между компетентната институция и институцията по мястото на постоянно пребиваване на членовете на семейството, такива обезщетения могат да се отпускат от последната институция за сметка на първата, съгласно законодателството на държавата, която носи отговорност за това. 2. Членовете на семейството, посочени в параграф 1, които прехвърлят постоянното си пребиваване на територията на държавата-членка, където постоянно пребивава пенсионерът, се ползват от: а) обезщетенията в натура съгласно законодателството на тази държава, дори ако те вече са ползвали обезщетения за същите случаи на болест или майчинство, преди прехвърлянето на постоянното им пребиваване; б) парични обезщетения, предоставяни, когато са налице основания за това, от институцията, която е отговорна за това, съгласно разпоредбите на член 27 или на член 28 параграф 2, в съответствие със законодателството, което тя прилага. Независимо от това, след споразумение между отговорната институция и институцията по мястото на постоянно пребиваване на пенсионера, тези обезщетения могат да се отпускат от последната институция за сметка на първата, в съответствие със законодателството на отговорната държава." Член 31 се заменя със следния текст: "Член 31 Временно пребиваване на пенсионера и/или на членовете на неговото семейство в държава, различна от тази, в която те постоянно пребивават Пенсионерът, посочен в членове 27 или 28, както и членовете на неговото семейство, които временно пребивават на територията на държава-членка, различна от тази, в която постоянното пребивават , се ползват от: а) обезщетения в натура, предоставени от институцията по мястото на временно пребиваване, съгласно законодателството, което тя прилага, за сметка на институцията по мястото на постоянно пребиваване на пенсионера; б) парични обезщетения, отпускани, в съответния случай, от отговорната институция, съгласно разпоредбите на член 27 или на член 28, параграф 2, в съответствие със законодателството, което тя прилага. Независимо от това, след споразумение между отговорната институция и институцията по мястото на временно пребиваване, тези обезщетения могат да се отпускат от последната институция за сметка на първата, съгласно законодателството на отговорната държава." Член 33 се заменя със следния текст: "Член 33 Вноски, които се дължат от пенсионерите Институцията на държава-членка, която дължи изплащането на пенсия и която прилага законодателство, предвиждащо удръжки върху пенсиите по отношение на осигурителни вноски, платими от на пенсионерите за покриването на обезщетения поради болест и майчинство, има право да направи тези удръжки, изчислени според съответното законодателство, върху пенсията, която дължи, доколкото обезщетенията, които се предоставят по силата на членове 27, 28, 29, 31 и 32 са дължими от ведомство на тази държава-членка." Член 34 се заменя със следния текст: "Член 34 Общи разпоредби Разпоредбите на членове 27 до 33 не се прилагат за пенсионер или за членовете на неговото семейство, които имат право на обезщетения съгласно законодателството на държава-членка, в резултат на упражняването на професионална дейност. В този случай, заинтересованото лице се счита за работник или за член на семейството на работник, за целите на прилагането на разпоредбите на настоящата глава." Заглавието на глава 2, раздел 1 от дял ІІІ се заменя както следва: "Работници, които са подчинени изключително на законодателства, според които размерът на обезщетенията за инвалидност не зависи от продължителността на осигурителните периоди или на периодите на пребиваване." В член 37, параграф 1 се заменя както следва: "1. Работник, който последователно или алтернативно е подлежал на законодателствата на две или повече държави-членки и за когото са завършени осигурителни периоди или периоди на пребиваване само съгласно законодателства, според които размерът на обезщетенията за инвалидност не зависи от продължителността, съответно на осигурителните периоди или на периодите на пребиваване в зависимост от случая се ползва от обезщетения съгласно разпоредбите на член 39. Този член не се отнася за допълнителните помощи за деца, отпуснати съгласно разпоредбите на глава 8." В член 38, заглавието и параграф 1 се заменят със следното: "Натрупване на осигурителните периоди и на периодите на пребиваване 1. Компетентната институция на държава-членка, чието законодателство поставя придобиването, запазването или възстановяването на правото на обезщетения в зависимост от изтичането на осигурителни периоди или на периоди на пребиваване, разглежда, в необходимата степен, осигурителните периоди, завършени при действието на законодателството на която и да е друга държава-членка, както и когато са налице основания за това, периодите на пребиваване, завършени след възрастта на завършване на задължителното образование, така както се е прилагало спрямо заинтересованото лице при действието на законодателството на всяка друга държава-членка, която поставя правото на обезщетения в зависимост от изтичането на периоди на пребиваване, както ако става въпрос за периоди, завършени при действието на законодателството, което тя прилага." В дял ІІІ, глава 2, заглавието на раздел 2 се заменя със следното: "Работниците, обхванати или само от законодателства, според които размерът на обезщетенията за инвалидност зависи от продължителността на осигурителните периоди или от периодите на пребиваване, или от законодателства от този вид и от вида, посочен в раздел 1" В член 45, заглавието и параграф 1 се заменят със следното: "Признаване на осигурителните периоди или на периодите на пребиваване, завършени при действието на законодателствата, които са се прилагали спрямо работника за придобиването, запазването или възстановяването на правото на обезщетения 1. Компетентната институция на държава-членка, чието законодателство поставя придобиването, запазването и възстановяването на правото на обезщетения в зависимост от изтичането на осигурителните периоди или на периодите на пребиваване, разглежда, в необходимата степен, осигурителните периоди, завършени при действието на законодателството на която и да е друга държава-членка, както и когато са налице основания за това, периодите на постоянно пребиваване, завършени след възрастта на завършване на задължителното образование, така както се е прилагало спрямо заинтересованото лице при действието на законодателството на всяка друга държава-членка, която поставя правото на обезщетения в зависимост от изтичането на периоди на пребиваване, както ако става въпрос за периоди, завършени при действието на законодателството, което то прилага." В член 45 се добавя параграф 4: "4. Ако законодателството на държава-членка поставя отпускането на обезщетения в зависимост от условието заинтересованото лице да е пребивавал постоянно непосредствено преди настъпването на осигурителния риск на територията на тази държава-членка, това условие се счита изпълнено, ако през същия този период, заинтересованото лице е постоянното пребивавал на територията на друга държава-членка и или спрямо него е действало законодателството на държава-членка, или то е получавало пенсия според законодателството на държава-членка." В член 46, параграфи 1 и 2 се заменят със следния текст: "1. Компетентната институция на всяка от държавите-членки, чиито законодателства са се прилагали спрямо работника и на чиито условия за придобиване на право на обезщетения той отговаря, без да се прилагат разпоредбите на член 45, определя, според разпоредбите на законодателството, което прилага, размера на обезщетението, съответстващ на общата продължителност на осигурителните периоди или на периодите на пребиваване, които да се вземат под внимание съгласно това законодателство. Тази институция пристъпва и към изчисляването на размера на обезщетението, който ще бъде получен посредством прилагането на правилата, предвидени в параграф 2, а) и б). Взема се предвид само най-високия размер. 2. Отговорната институция на всяка от държавите-членки, чието законодателство се е прилагало спрямо работника и когато работникът не отговаря на условията за придобиване на право на обезщетения, прилага следните правила, освен ако се вземат предвид разпоредбите на член 45: а) институцията изчислява теоретичния размер на обезщетението, което заинтересованото лице може да претендира, ако всички осигурителни периоди и периоди на пребиваване, които са завършени при действието на законодателствата на държавите-членки по отношение на него, са били завършени в съответната държава-членка и при действието на законодателството, което тя прилага към датата на определяне на обезщетението. Ако съгласно това законодателство размерът на обезщетението не зависи от продължителността на изтеклите периоди, този размер се счита за теоретичния размер, посочен в настоящата алинея; б) институцията определя действителния размер на обезщетението на основата на теоретичния размер, посочен в предходната алинея, съразмерно на продължителността на осигурителните периоди и на периодите на пребиваване, завършени преди настъпването на риска при действието на законодателството, което тя прилага, спрямо общата продължителност на осигурителните периоди и на периодите на пребиваване, изтекли преди настъпването на риска, при действието на законодателствата на всички съответни държави-членки; в) ако общата продължителност на осигурителните периоди и на периодите на пребиваване, завършени преди настъпването на риска при действието на законодателствата на всички съответни държави-членки, е по-висока от максималната продължителност, изискуема в съответствие със законодателството на една от тези държави-членки за получаването на пълно обезщетение, компетентната институция на тази държава по смисъла на настоящия параграф взима предвид тази максимална продължителност вместо общата продължителност на вече завършените периоди; този метод за изчисляване не може да има за резултат да наложи на тази институция разходите за обезщетение с размер по-висок от този на пълното обезщетение, предвидено от законодателството, което то прилага; г) за прилагането на правилата за изчисление, посочени в настоящия параграф, редът за взимане под внимание на периодите, които се натрупват, се определят в регламента за прилагане, посочен в член 97." В член 47, параграф 1, букви б), в) и г) и параграф 2 се заменят със следния текст: "б) отговорната институция на държава-членка, чието законодателство предвижда, че изчисляването на обезщетенията се основава на размера на заплатите или възнагражденията, на вноските или на нарастването на вноските, определя заплатите или възнагражденията, вноските или увеличенията, които се взимат предвид по силата на осигурителните периоди или на периодите на пребиваване, завършени при действието на законодателствата на други държави-членки, въз основа на средния размер на заплатите или възнагражденията, на вноските или на увеличенията, установен за осигурителните периоди, завършени при действието на законодателството, което тя прилага; в) отговорната институция на държава-членка, чието законодателство предвижда, че изчисляването на обезщетенията става на основата на заплатата или възнаграждението или предварително определена еднократна сума, приема че заплатата или възнаграждението или предварително определената еднократна сума, които следва да се вземат предвид съгласно осигурителните периоди или периодите на пребиваване, завършени при действието на законодателствата на други държави - членки, са равни на заплатата или възнаграждението или на предварително определената еднократна сума или в съответния случай на средния размер на заплатата или възнаграждението или предварително определената еднократна сума, съответстващи на осигурителните периоди, завършени при действието на собственото й законодателство; г) отговорната институция на държава-членка, чието законодателство предвижда, че изчисляването на обезщетенията се основава, за някои периоди, на размера на заплатата или възнаграждението, а за други периоди, на заплата или на предварително определена еднократна сума, взима предвид за осигурителните периоди и периодите на пребиваване, завършени при действието на законодателствата на други държави-членки, заплатите или възнагражденията или еднократните суми, определени съгласно разпоредбите на букви б) или в) или в съответния случай, средния размер на заплатите или възнагражденията или на предварително определените еднократни суми; ако за всички периоди, завършени при действието на законодателството, което тази отговорна институция прилага, изчисляването на обезщетенията става на основата на заплата или на предварително определено еднократно плащане, тя приема, че заплатата или възнаграждението, която следва да се вземе предвид за осигурителните периоди или периодите на пребиваване, завършени при действието на законодателствата на други държави - членки, е равна на предполагаемата заплата или възнаграждение, съответстваща на тази заплата или възнаграждение или предварително определени еднократни плащания. 2. Законодателните разпоредби на държава-членка относно преизчисляването на елементите, взети предвид при изчисляването на обезщетенията, се прилагат, когато са налице основания за това, за елементите, взети предвид от компетентната институция на тази държава, съгласно разпоредбите на параграф 1, по силата на осигурителните периоди или периодите на пребиваване, завършени при действието на законодателствата на други държави-членки." В член 48, заглавието и параграф 1 се заменят със следния текст: "Осигурителни периоди или периоди на пребиваване по-кратки от една година. 1. Независимо от разпоредбите на член 46 параграф 2, ако общата продължителност на осигурителните периоди или на периодите на пребиваване, завършени при действието на законодателството на една държава-членка, не достига една година и ако, като се имат предвид само тези периоди, не е придобито право на обезщетение съгласно разпоредбите на това законодателство, институцията на тази държава, не е длъжна да предостави обезщетения за тези периоди." В член 48, параграф 3 се заменя със следния текст: "3. Когато прилагането на разпоредбите на параграф 1 би имало за резултат освобождаване от техните задължения на всички институции на заинтересованите държави-членки, обезщетенията се отпускат само по силата на законодателството на последната от тези държави, чиито условия са били изпълнени, както ако всички осигурителни периоди и периоди на пребиваване, взети предвид съгласно разпоредбите на член 45, параграф 1 и 2, са завършени при действието на законодателството на тази държава." Заглавието на член 49 се заменя със следния текст: "Изчисляване на обезщетенията, когато заинтересованото лице не отговаря едновременно на условията, поставени от всички законодателства, при действието на които са изтекли осигурителни периоди и периоди на пребиваване." В член 49, параграф 1, б) се заменя със следния текст: "б) независимо от това: i) ако заинтересованото лице отговаря най-малко на условията на две законодателства, без да се налага отчитането на осигурителните периоди или на периодите на пребиваване, завършени при действието на законодателствата, чиито условия не са били спазени, тези периоди не се взимат предвид по смисъла на член 46, параграф 2; ii) ако заинтересованото лице отговаря на условията само на едно законодателство, без да се налага отчитането на осигурителните периоди или на периодите на пребиваване, завършени при действието на законодателствата, чиито условия не са били спазени, размерът на дължимото обезщетение се изчислява съгласно разпоредбите на единственото законодателство, чиито условия са изпълнени и като се имат предвид само периодите, завършени при действието на това законодателство." Член 50 се заменя със следния текст: "Член 50 Предоставяне на добавка, когато сумата на обезщетенията, дължими по силата на законодателствата на различните държави-членки не достига минимума, предвиден от законодателството на тази държава, на чиято територия ползващото се от нея лице постоянно пребивава. Получателят на обезщетения, спрямо когото се прилага настоящата глава, не може в държавата, на чиято територия пребивава постоянно и по силата на чието законодателство има право на обезщетение, да получи обезщетения в размер, по-нисък от минималния размер на обезщетенията, установен от посоченото законодателство за осигурителен период или за период на пребиваване, равен на всички периоди, взети предвид за изплащането му, съгласно разпоредбите на предходните членове. Компетентната институция на тази държава му изплаща, по целесъобразност, през целия период на пребиваването му на територията на тази държава, добавка равна на разликата между сумата на обезщетенията, дължими съгласно настоящата глава и минималния размер на обезщетението." В Дял ІІІ, глава 4 заглавието на раздел 1 се заменя със следния текст: "Обща разпоредба" След това заглавие се добавя нов член със следното съдържание: "Член 51а Натрупване на осигурителните периоди или на периодите на заетост Компетентната институция на държава-членка, чието законодателство поставя придобиването, запазването или възстановяването на правото на обезщетение в зависимост от завършването на периоди на заетост, взема предвид, в необходимата степен, осигурителните периоди или периодите на заетост, завършени при действието на законодателството на която и да е друга държава-членка, както ако се касаеше за периоди, завършени съгласно законодателството, което тя прилага." Преди член 52, "раздел 1" се заменя с "раздел 2". В член 57, параграф 3, в) се заменя както следва: "в) разходите за паричните обезщетения, включително пенсиите, се разпределя между компетентните институции на държавите-членки, на чиято територия заинтересованото лице е упражнявало дейност, която е могла да предизвика това заболяване. Това разпределяне се осъществява като съотношение между продължителността на периодите на осигуряване за риска старост или на периодите на пребиваване, посочени в член 45, параграф 1, завършени при действието на законодателството на всяка от тези държави, и общата продължителност на осигурителните периоди за риска старост или на периодите на постоянно пребиваване, завършени при действието на законодателството на всички държави, към датата на която е започнало изплащането на тези обезщетения." Преди член 60 "раздел 2" се заменя с "раздел 3". Преди член 61 "раздел 3" се заменя с "раздел 4". Преди член 63 "раздел 4" се заменя с "раздел 5". Член 72 се заменя със следния текст: "Член 72 Натрупване на осигурителните периоди или на периодите на заетост Компетентната институция на държава-членка, чието законодателство поставя придобиването на правото на обезщетение в зависимост от изтичането на осигурителни периоди или периоди на заетост, взема предвид за тази цел, в необходимата степен, осигурителните периоди или периодите на заетост, завършени на територията на която и да е друга държава-членка, както ако става въпрос за периоди, завършени съгласно законодателството, което прилага тя." В член 79, параграф 1, а) се заменя както следва: "а) ако това законодателство предвижда, че придобиването, запазването или възстановяването на правото на обезщетение зависи от продължителността на осигурителните периоди, периодите на заетост или на постоянно пребиваване, тази продължителност се определя, като се имат предвид, когато са налице основания за това, разпоредбите на член 45 или на член 72 в зависимост от случая." Член 79, параграф 3 се допълва както следва: "4. По смисъла на параграф 2, както и на член 77, параграф 2, б), ii) и член 78, параграф 2, б), (ii), периодите на постоянно пребиваване, завършени след достигане на възрастта за задължително образование от заинтересованото лице, при действието на законодателство, което поставя правото на обезщетения в зависимост от завършването на периодите на постоянно пребиваване, се считат за осигурителни периоди." В член 82, параграф 1 изразът "тридесет и шест" се заменя с думата "шестдесет". В член 94, параграфи от 1 до 7 се заменят, както следва: "1. Настоящият регламент не дава никакво право на обезщетения за предходен период спрямо датата на влизането му в сила или спрямо датата на прилагането му на територията на заинтересованата държава-членка. 2. Всички осигурителни периоди, както и когато са налице основания за това, всеки период на заетост или на пребиваване, завършен при действието на законодателството на държава-членка преди влизането в сила на настоящия регламент или преди датата на прилагането му на територията на тази държава-членка, се взема предвид при определянето на правата на обезщетение, породени съгласно разпоредбите на настоящия регламент. 3. В съответствие с разпоредбите на параграф 1, право се поражда по силата на настоящия регламент, дори тогава когато то се отнася до възможност, осъществена преди датата на влизане в сила на настоящия регламент или преди датата на прилагането му на територията на заинтересованата държава-членка. 4. Всяко обезщетение, което не е било определено или е било временно спряно поради гражданството или мястото на постоянно пребиваване на заинтересованото лице, по молба на това лице се определя или възстановява с влизането в сила на настоящия регламент или от датата на прилагането му на територията на заинтересованата държава-членка, освен ако определените преди това права са били общо изплатени с основна сума. 5. Лицата, чиито права на пенсия са били определени преди влизането в сила на настоящия регламент или преди датата на прилагането му на територията на заинтересованата държава-членка, могат да бъдат преразгледани по тяхна молба, като се имат предвид разпоредбите на настоящия регламент. Тази разпоредба се прилага и за другите обезщетения, посочени в член 78. 6. Ако молбата, посочена в параграфи 4 или 5, е подадена в срок от две години от датата на влизане в сила на настоящия регламент или от датата на прилагането му на територията на заинтересованата държава-членка, правата, възникнали съгласно този регламент, се придобиват от тази дата, без разпоредбите на законодателството на всяка друга държава-членка относно лишаването от права или давността да могат да се прилагат по отношение заинтересованите лица. 7. Ако молбата, посочена в параграфи 4 или 5, се подаде след изтичане на срока от две години от датата на влизане в сила на настоящия регламент, или от датата на прилагането му на територията на заинтересованата държава-членка, правото на обезщетение, което не е било прекратено или погасено по давност, се придобива от датата на подаване на молбата, освен ако в законодателството на всяка друга държава-членка няма по-благоприятни разпоредби." В член 94, параграф 9 се заменя със следния текст: "9. Прилагането на разпоредбите на член 73, параграф 2 не води до намаляване на правото на обезщетение, от които се ползват заинтересованите лица към датата на влизане в сила на настоящия регламент или към датата на прилагането му на територията на заинтересованата държава-членка. За лицата, които се ползват към тази дата от по-благоприятни обезщетения по силата на двустранни споразумения, сключени с Франция, тези споразумения продължават да се прилагат по отношение на тях, докато тези лица са под действието на френското право. Не се вземат предвид прекъсванията с продължителност по-малка от един месец, нито периодите, през които се получават обезщетения поради болест или безработица. Редът на прилагане на тези разпоредби е установен с регламента за прилагане, посочен в член 97." приложение І се заменя със следния текст: "ПРИЛОЖЕНИЕ І (Член 1, ф) от Регламента) Специални обезщетения за майчинство, изключени от приложното поле на регламента съгласно член 1, ф) А. БЕЛГИЯ Помощи при раждане Б. ДАНИЯ Няма В. ГЕРМАНИЯ Няма Г. ФРАНЦИЯ а) Помощи преди раждането б) Помощи за майчинство съгласно системата за социално осигуряване Д. ИРЛАНДИЯ Няма Е. ИТАЛИЯ Няма Ж. ЛЮКСЕМБУРГ а) Помощи при раждане З. НИДЕРЛАНДИЯ Няма И. НОРВЕГИЯ Няма Й. ОБЕДИНЕНОТО КРАЛСТВО Няма В приложение ІІ, части А и Б се заменят със следния текст: "А Разпоредби на конвенции за социално осигуряване, които продължават да се прилагат независимо от член 6 от регламента (Член 7, параграф 2, буква в) от Регламента) 1. БЕЛГИЯ - ДАНИЯ Няма конвенция 2. БЕЛГИЯ - ГЕРМАНИЯ а) Членове 3 и 4 от заключителния протокол от 7 декември 1957 г. към Общата конвенция от същата дата в редакцията, която се намира в Допълнителния протокол от 10 ноември 1960 г. б) Допълнително споразумение № 3 от 7 декември 1957 г. към Общата конвенция от същата дата в редакцията, която се намира в Допълнителния протокол от 10 ноември 1960 г. (плащане на пенсиите, дължими за периода, предхождащ влизането в сила на Общата конвенция). 3. БЕЛГИЯ - ФРАНЦИЯ а) Членове 13, 16 и 23 от Допълнителното споразумение от 17 януари 1948 г. към Общата конвенция от същата дата (работници от мините и сходни предприятия); б) Размяната на писма от 27 февруари 1953 г. (прилагане на член 4, параграф 2 от Общата конвенция от 17 януари 1948 г.); в) Размяната на писма от 29 юли 1953 г. относно помощите за възрастни заети лица. 4. БЕЛГИЯ - ИРЛАНДИЯ Няма конвенция 5. БЕЛГИЯ - ИТАЛИЯ Член 29 от Конвенцията от 30 април 1948 г. 6. БЕЛГИЯ - ЛЮКСЕМБУРГ Членовете 3, 4, 5, 6 и 7 от Конвенцията от 16 ноември 1959 г., в редакцията, която се намира в Конвенцията от 12 февруари 1964 г. (погранични работници) 7. БЕЛГИЯ - НИДЕРЛАНДИЯ Няма 8. БЕЛГИЯ - НОРВЕГИЯ Няма 9. БЕЛГИЯ - ОБЕДИНЕНОТО КРАЛСТВО Няма 10. ДАНИЯ - ГЕРМАНИЯ а) Член 3, параграф 4 от Конвенцията за социалното осигуряване от 14 август 1953 г.; б) Точка 15 от заключителния протокол към посочената по-горе конвенция; в) Допълнителното споразумение от 14 август 1953 г. към посочената по-горе конвенция. 11. ДАНИЯ - ФРАНЦИЯ Няма конвенция 12. ДАНИЯ - ИРЛАНДИЯ Няма конвенция 13. ДАНИЯ - ИТАЛИЯ Няма конвенция 14. ДАНИЯ - ЛЮКСЕМБУРГ Няма конвенция 15. ДАНИЯ -НИДЕРЛАНДИЯ Няма конвенция 16. ДАНИЯ - НОРВЕГИЯ Няма конвенция 17. ДАНИЯ - ОБЕДИНЕНОТО КРАЛСТВО Няма конвенция 18. ГЕРМАНИЯ - ФРАНЦИЯ а) Член 11, параграф 1, член 16, параграф 2 и член 19 от общата Конвенция от 10 юли 1950 г.; б) Член 9 от Допълнителното споразумение № 1 от 10 юли 1950 г. към Общата конвенция от същата дата (работници в мини и подобни предприятия); в) Допълнителното споразумение № 4 от 10 юли 1950 г. към Общата конвенция от същата дата в редакцията й, която се намира в приложения раздел № 2 от 18 юни 1955 г.; г) Раздели І и ІІІ от приложения раздел № 2 от 18 юни 1955 г.; д) Точки 6, 7 и 8 на Общия протокол от 10 юли 1950 г. към Общата конвенция от същата дата; е) Дялове ІІ, ІІІ и ІV на Споразумението от 20 декември 1963 г. (социално осигуряване в Саарската област). 19. ГЕРМАНИЯ - ИРЛАНДИЯ Без предмет 20. ГЕРМАНИЯ - ИТАЛИЯ а) Член 3, параграф 2, член 23, параграф 2, членове 26 и 36, параграфи 3 от Конвенцията от 5 май 1953 г. (социално осигуряване); б) Допълнителното споразумение от 12 май 1953 г. към Конвенцията от 5 май 1953 г. (изплащане на пенсии, дължими за периода, предхождащ влизането в сила на конвенцията). 21. ГЕРМАНИЯ - ЛЮКСЕМБУРГ Членове 4, 5, 6 и 7 от Договора от 11 юли 1959 г. (уреждане на германско-люксембургския спор) и член 11, параграф 2, буква б) от Договора от 14 юли 1960 г. (обезщетения за болест и майчинство за лицата, които са избрали да се прилага законодателството на държавата по произхода). 22. ГЕРМАНИЯ - НИДЕРЛАНДИЯ а) Член 3, параграф 2 на Конвенцията от 29 март 1951 г. б) Членове 2 и 3 от Допълнителното споразумение № 4 от 21 декември 1956 г. към Конвенцията от 29 март 1951 г. (изплащане на суми, правата за които са придобити при немската схема за социално осигуряване от нидерландските работници между 13 май 1940 г. и 1 септември 1945 г.). 23. ГЕРМАНИЯ - НОРВЕГИЯ Няма 24. ГЕРМАНИЯ - ОБЕДИНЕНОТО КРАЛСТВО а) Член 3, параграф 6 и член 7, параграфи 2 до 6 на Конвенцията за социално осигуряване от 20 април 1960 г.; б) Членове 2 до 7 от заключителния протокол към Конвенцията за социално осигуряване от 20 април 1960 г.; в) Член 2, параграф 5 и член 5, параграфи 2 до 6 от Конвенцията за осигуряване срещу безработица от 20 април 1960 г. 25. ФРАНЦИЯ - ИРЛАНДИЯ Няма конвенция 26. ФРАНЦИЯ - ИТАЛИЯ а) Членове 20 и 24 от Общата конвенция от 31 март 1948 г.; б) Размяната на писма от 3 март 1956 г. (обезщетения за болест на сезонните работници, наети в селското стопанство). 27. ФРАНЦИЯ - ЛЮКСЕМБУРГ Членове 11 и 14 от Допълнителното споразумение от 12 ноември 1949 г. към Общата конвенция от 7 януари 1950 г. (работници в мини и подобни предприятия). 28. ФРАНЦИЯ - НИДЕРЛАНДИЯ Член 11 от Допълнителното споразумение от 1 юни 1954 г. към Общата конвенция от 7 януари 1950 г. (работници в мини и подобни предприятия). 29. ФРАНЦИЯ - НОРВЕГИЯ Няма конвенция 30. ФРАНЦИЯ - ОБЕДИНЕНОТО КРАЛСТВО Размяната на ноти от 27 и 30 юли 1970 г. относно социално-осигурителния статус на преподавателите от Обединеното кралство, упражняващи временно професията си във Франция в съответствие с Конвенцията за културата от 2 март 1948 г. 31. ИРЛАНДИЯ - ИТАЛИЯ Няма конвенция 32. ИРЛАНДИЯ - ЛЮКСЕМБУРГ Няма конвенция 33. ИРЛАНДИЯ -НИДЕРЛАНДИЯ Няма конвенция 34. ИРЛАНДИЯ - НОРВЕГИЯ Няма конвенция 35. ИРЛАНДИЯ - ОБЕДИНЕНОТО КРАЛСТВО Няма конвенция 36. ИТАЛИЯ - ЛЮКСЕМБУРГ Член 18, параграф 2 и член 24 от Общата конвенция от 29 май 1951 г. 37. ИТАЛИЯ - НИДЕРЛАНДИЯ Член 21, параграф 2 от Общата конвенция от 28 октомври 1952 г. 38. ИТАЛИЯ - НОРВЕГИЯ Няма конвенция 39. ИТАЛИЯ - ОБЕДИНЕНОТО КРАЛСТВО Няма конвенция 40. ЛЮКСЕМБУРГ - НИДЕРЛАНДИЯ Няма конвенция 41. ЛЮКСЕМБУРГ - НОРВЕГИЯ Няма конвенция 42. ЛЮКСЕМБУРГ - ОБЕДИНЕНОТО КРАЛСТВО Няма 43. НИДЕРЛАНДИЯ - НОРВЕГИЯ Няма конвенция 44. НИДЕРЛАНДИЯ- ОБЕДИНЕНОТО КРАЛСТВО Няма 45. НОРВЕГИЯ - ОБЕДИНЕНОТО КРАЛСТВО Няма Б. Разпоредби на конвенциите, от които не се ползват всички лица, спрямо които се прилага регламентът (Член 3, параграф 3 от регламента) 1. БЕЛГИЯ - ДАНИЯ Няма конвенция 2. БЕЛГИЯ - ГЕРМАНИЯ а) Членове 3 и 4 от Заключителния протокол от 7 декември 1957 г. към Общата конвенция от същата дата в редакцията, която се намира в Допълнителния протокол от 10 ноември 1960 г.; б) Допълнително споразумение № 3 от 7 декември 1957 г. към Общата конвенция от същата дата в редакцията, която се намира в Допълнителния протокол от 10 ноември 1960 г. (изплащане на пенсии, дължими за периода преди влизане в сила на Общата конвенция). 3. БЕЛГИЯ - ФРАНЦИЯ а) Размяна на писма от 29 юли 1953 г. относно помощите за възрастните заети лица; б) Член 23 от Допълнителното споразумение от 17 януари 1948 г. към Общата конвенция от същата дата (работници в мини и подобни предприятия); в) Размяна на писма от 27 февруари 1953 г. (прилагане на член 4, параграф 2 от Общата конвенция от 17 януари 1948 г.). 4. БЕЛГИЯ -ИРЛАНДИЯ Няма конвенция 5. БЕЛГИЯ - ИТАЛИЯ Няма 6. БЕЛГИЯ - ЛЮКСЕМБУРГ Няма 7. БЕЛГИЯ - НИДЕРЛАНДИЯ Няма 8. БЕЛГИЯ - НОРВЕГИЯ Няма конвенция 9. БЕЛГИЯ - ОБЕДИНЕНОТО КРАЛСТВО Няма 10. ДАНИЯ - ГЕРМАНИЯ а) Член 3, параграф 4 от Конвенцията за социално осигуряване от 14 август 1953 г.; б) Точка 15 от Заключителния протокол към цитираната по-горе конвенция; в) Допълнителният протокол от 14 август 1953 г. към цитираната по-горе конвенция. 11. ДАНИЯ - ФРАНЦИЯ Няма 12. ДАНИЯ - ИРЛАНДИЯ Няма конвенция 13. ДАНИЯ - ИТАЛИЯ Няма конвенция 14. ДАНИЯ - ЛЮКСЕМБУРГ Няма конвенция 15. ДАНИЯ - НИДЕРЛАНДИЯ Няма конвенция 16. ДАНИЯ - НОРВЕГИЯ Няма 17. ДАНИЯ - ОБЕДИНЕНОТО КРАЛСТВО Няма 18. ГЕРМАНИЯ - ФРАНЦИЯ а) Член 16, параграф 2 и член 19 на Общата конвенция от 10 юли 1950 г.; б) Допълнително споразумение № 4 от 10 юли 1950 г. към Общата конвенция от същата дата в редакцията, която се намира в Допълнение № 2 от 18 юни 1955 г.; в) Дялове І и ІІІ от приложено Допълнение № 2 от 18 юни 1955 г. г) Точки 6, 7 и 8 от Общия протокол от 10 юли 1950 г. към Общата конвенция от същата дата; д) Дял ІІ, ІІІ и ІV от Споразумението от 20 декември 1963 г. (социално осигуряване в Саарската област). 19. ГЕРМАНИЯ - ИРЛАНДИЯ Няма конвенция 20. ГЕРМАНИЯ - ИТАЛИЯ а) Член 3, параграф 2 и член 26 на Конвенцията от 5 май 1953 г. (социално осигуряване); б) Допълнителното споразумение от 12 май 1953 г. към Конвенцията от 5 май 1953 г. (изплащане на пенсии, дължими за периода, предхождащ влизането в сила на Конвенцията). 21. ГЕРМАНИЯ - ЛЮКСЕМБУРГ Членове 4, 5, 6 и 7 от Договора от 11 юли 1959 г. (уреждане на спора между Германия и Люксембург). 22. ГЕРМАНИЯ - НИДЕРЛАНДИЯ а) Член 3, параграф 2 от Конвенцията от 29 март 1951 г.; б) Членове 2 и 3 от Допълнително споразумение № 4 от 21 декември 1956 г. към Конвенцията от 29 март 1951 г. (уреждане на правата, придобити съгласно немската социално осигурителна схема от холандски работници между 13 май 1940 г. и 1 септември 1945 г.). 23. ГЕРМАНИЯ - НОРВЕГИЯ Няма 24. ГЕРМАНИЯ - ОБЕДИНЕНОТО КРАЛСТВО а) Член 3, параграф 6 и член 7, параграфи от 2 до 6 от Конвенцията за социалното осигуряване от 20 април 1960 г. б) Член 2, параграф 5 и член 5, параграфи от 2 до 6 от Конвенцията за осигуряване срещу безработица от 20 април 1960 г. 25. ФРАНЦИЯ - ИРЛАНДИЯ Няма конвенция 26. ФРАНЦИЯ - ИТАЛИЯ а) Членове 20 и 24 от Общата конвенция от 31 март 1948 г.; б) Размяна на писма от 3 март 1956 г. (обезщетения за болест на сезонните работници в селското стопанство). 27. ФРАНЦИЯ - ЛЮКСЕМБУРГ Няма 28. ФРАНЦИЯ - НИДЕРЛАНДИЯ Няма 29. ФРАНЦИЯ - НОРВЕГИЯ Няма 30. ФРАНЦИЯ - ОБЕДИНЕНОТО КРАЛСТВО Размяната на ноти от 27 и 30 юли 1970 г. относно социално осигурителния статус на преподавателите от Обединеното кралство, временно упражняващи професията си във Франция по силата на Конвенцията за културата от 2 март 1948 г.. 31. ИРЛАНДИЯ - ИТАЛИЯ Няма конвенция 32. ИРЛАНДИЯ - ЛЮКСЕМБУРГ Няма конвенция 33. ИРЛАНДИЯ - НИДЕРЛАНДИЯ Няма конвенция 34. ИРЛАНДИЯ - НОРВЕГИЯ Няма конвенция 35. ИРЛАНДИЯ - ОБЕДИНЕНОТО КРАЛСТВО Няма 36. ИТАЛИЯ - ЛЮКСЕМБУРГ Няма 37. ИТАЛИЯ - НИДЕРЛАНДИЯ Няма 38. ИТАЛИЯ - НОРВЕГИЯ Няма 39. ИТАЛИЯ - ОБЕДИНЕНОТО КРАЛСТВО Няма 40. ЛЮКСЕМБУРГ - НИДЕРЛАНДИЯ Няма 41. ЛЮКСЕМБУРГ - НОРВЕГИЯ Няма конвенция 42. ЛЮКСЕМБУРГ - ОБЕДИНЕНОТО КРАЛСТВО Няма 43. НИДЕРЛАНДИЯ - НОРВЕГИЯ Няма конвенция 44. НИДЕРЛАНДИЯ - ОБЕДИНЕНОТО КРАЛСТВО Няма 45. НОРВЕГИЯ - ОБЕДИНЕНОТО КРАЛСТВО Няма." Приложение ІІІ се заменя със следния текст: "ПРИЛОЖЕНИЕ III (член 37, параграф 2 от Регламента) Законодателства, предвидени в член 37, параграф 1 на регламента, съгласно които размерът на помощите за инвалидност не зависи от продължителността на осигурителния период или на периода на пребиваване А. БЕЛГИЯ Законодателствата относно общата схема за инвалидност, специалната схема за инвалидност на миньорите и специалната схема за моряците от Търговския флот. Б. ДАНИЯ Законът за пенсиите на лица с увреждания (обнародван на 15 април 1970 г.). В. ГЕРМАНИЯ Няма Г. ФРАНЦИЯ Цялото законодателство за осигуряването за инвалидност, с изключение на законодателството за осигуряването за инвалидност по схемата за социално осигуряване на миньорите. Д. ИРЛАНДИЯ Раздел 6 от Закона за социалната сигурност от 29 юли 1970 г. Е. ИТАЛИЯ Няма Ж. ЛЮКСЕМБУРГ Няма З. НИДЕРЛАНДИЯ Законът от 18 февруари 1966 г. за осигуряването срещу неработоспособност. И. НОРВЕГИЯ Няма Й. ОБЕДИНЕНО КРАЛСТВО Законът за обезщетенията за инвалидност от 14 юли 1971 г." Приложение V се изменя и допълва както следва: "А. БЕЛГИЯ ... (без промяна) Б. ДАНИЯ 1. Счита се за работник, по смисъла на член 1, а), ii) от регламента, лицето, което поради упражняването на дейност като заето лице е подчинено на законодателството за трудовите злополуки и професионалните болести. 2. Условието едно лице да е било задължително осигурено по-рано за същия риск при действието на система, организирана в полза на заетите лица от същата държава-членка, предвидена в член 1, а), iii) от регламента, не се прилага по отношение на лицата, които са членове на одобрен фонд за осигуряване срещу безработица. 3. Завършените осигурителни периоди или периодите на заетост, в държава-членка различна от Дания, се взимат предвид за приемането за член в одобрен фонд за осигуряване срещу безработица, по същия начин, както ако те са периоди на заетост, завършени в Дания. 4. Работниците, подалите молби за пенсии или пенсиите, както и членовете на техните семейства, които претендират за обезщетения в натура въз основа на членове 19 до 22, на член 25, параграфи 1 и 3, на членове 26, 28, 29 и 31 от регламента, имат право на такива обезщетения, при същите условия като тези, предвидени от датското законодателство за членовете от категория А, когато разходите за горното обезщетение е за сметка на институцията на държава - членка различна от Дания. 5. По смисъла на дял III, глава 1 от регламента, членовете на семейството, освен децата под 16 години: а) на работник, субект на датското законодателство, или б) на титуляр на право на пенсия, дължима по силата на датското законодателство и пребиваващ постоянно в Дания, които са основно на издръжка на този работник или на този пенсионер и които постоянно пребивават в държава-членка различна от Дания, автоматично стават членове на здравната каса, в която е осигурен въпросният работник или въпросният пенсионер, при същите условия (член или член, плащащ осигурителни вноски, категория А или Б), като него. В. ГЕРМАНИЯ ... (без промяна) Г. ФРАНЦИЯ ... (без промяна) Д. ИРЛАНДИЯ 1. Счита се за работник по смисъла на член 1, алинея а), ii) от регламента, лицето, което е осигурено задължително или доброволно в съответствие с разпоредбите на раздел 4 от Закона за социалната сигурност от 1952 г.. 2. Условието едно лице да е било по-рано задължително осигурено за същия риск, в рамките на система, организирана в полза на заетите лица от същата държава-членка, както е предвидено в член 1, алинея а), iii) от регламента, не се прилага по отношение на лицата, които са доброволно включени към пенсионно-осигурителната система, гарантираща пенсии за възраст, за старост и за вдовици, както и към системата за помощи при смърт. 3. Работниците, подалите молби за пенсии и пенсионерите, заедно с членовете на техните семейства, които претендират за лечение въз основа на членове 19 и 22, на член 25, параграфи 1 и 3, на членове 26, 28, 29 и 31 от регламента, ползват безплатно пакета от медицински услуги, предвиден от ирландското законодателство, когато разходите за тези грижи се поемат от институцията на държава - членка, различна от Ирландия. 4. Ако един работник, субект на ирландското законодателство, претърпи злополука, след като е напуснал територията на една държава-членка, за да отиде, през време на своето наемане на работа, на територията на друга държава-членка, но преди да е пристигнал там, неговото право на обезщетение за тази злополука се установява: а) все едно, че тази злополука е станала на територията на Ирландия и, б) като не се отчита неговото отсъствие от територията на Ирландия, за да се определи дали по силата на неговото наемане на работа, той е бил осигурен при действието на посоченото законодателство. Е. ИТАЛИЯ ...(без промени) Ж. ЛЮКСЕМБУРГ ...(без промени) З. НИДЕРЛАНДИЯ ... (без промени) И. НОРВЕГИЯ 1. Счита се за работник, по смисъла на член 1, а), ii) от регламента, лицето, чийто доход, взет предвид за определянето на пенсията, попада в категорията на доходите, изброени в глава 6, раздел 4, параграф 1 от Закон № 12 за националното осигуряване от 17 юни 1966 г.. 2. Преходните разпоредби за изчисляването на допълнителните пенсии, предвидени в глава 7, раздел 5 от Закон № 12 за националното осигуряване от 17 юни 1966 г., се прилагат по отношение на ползващите се от регламента лица, пребиваващи постоянно на територията на една държава-членка, различна от Норвегия, при условие, че работникът е пребивавал на територията на Норвегия: а) най-малко пет години след навършването на шестнадесетата се година и преди 1 януари 1967 г., и б) най-малко десет години след навършването на шестнадесетата си и преди навършването на седемдесетата се година, или преди смъртта си, ако тя настъпи преди навършването на седемдесетата му година. 3. а) Помощите за самотните майки, предвидени в глава 12, раздел 2 и раздел 3, параграф втори от Закон № 12 за националното осигуряване от 17 юни 1966 г. се изплащат на територията на друга държава-членка, при условията предвидени от цитирания закон, ако заинтересованата е пребивавала постоянно на територията на Норвегия от първия ден на десетия месец преди датата, предвидена за раждането. б) Обезщетенията за самотните майки, предвидени в глава 12, раздел 3, параграф първи от Закон № 12 за националното осигуряване от 17 юни 1966 г. се отпускат само ако заинтересованата пребивава постоянно на територията на Норвегия. Й. ОБЕДИНЕНО КРАЛСТВО 1. Счита се за работник по смисъла на член 1, а), ii) от регламента, всяко лице, което е задължено да прави осигурителни вноски в качеството си на заето лице. 2. Когато едно лице пребивава обичайно на територията на Обединеното кралство или след своето последно пристигане на тази територия, то е било задължено да прави осигурителни вноски в съответствие със законодателството на Обединеното кралство в качеството си на заето лице, и по причини на неработоспособност, майчинство или безработица същото поиска да бъде освободено от плащане на осигурителни вноски за определен период, както и осигурителните вноски да бъдат отнесени по неговата сметка за този период, всеки период, през който лицето е било заето на територията на друга държава-членка се счита, по смисъла на това искане, като период, през който то е било наето на работа на територията на Обединеното кралство и за който то е правило осигурителни вноски в качеството си на заето лице съгласно законодателството на Обединеното кралство. 3. По смисъла на разпоредбите на дял III, глава 3 от регламента, когато съгласно законодателството на Обединеното кралство, една жена подаде молба за пенсия за старост а) въз основа на осигуряването на своя съпруг, или б) въз основа на своето лично осигуряване и нейният брак е бил прекратен вследствие на смъртта на нейния съпруг или на друго основание, осигурителните вноски на последния се взимат предвид за определянето на нейните пенсионни права, всяко позоваване на осигурителен период, завършен за нея, се счита, за определяне на средната годишна стойност на внасяните от нейния съпруг или отнесени по неговата сметка осигурителни вноски, за включващо позоваване на осигурителен период, завършен за съпруга. 4. Доколкото законодателството на Обединеното кралство поставя правото на обезщетения при безработица в зависимост от условието за постоянно пребиваване, счита се, че всяко осигурено лице е пребивавало постоянно на територията на Обединеното кралство през всеки период, предхождащ датата на неговото искане за обезщетение, през който той е пребивавал постоянно, или се е осигурявал или е бил нает на работа на територията на друга държава-членка. 5. Ако в съответствие с разпоредбите на дял II от Регламента, законодателството на Обединеното кралство се прилага по отношение на един работник, той се третира за целите на възникването на правото на семейни помощи: а) така, както ако неговото място на раждане или това на неговите деца или на лицата, които той издържа е на територията на Обединеното кралство, ако това място се намира на територията на друга държава - членка, и б) все едно че той е бил на територията на Обединеното кралство преди неговото искане за помощи, през всеки период на осигуряване или на наемане на работа, завършен за него на територията или при действието на законодателството на друга държава-членка. 6. Всеки работник, спрямо който се прилага законодателството на Обединеното кралство в съответствие с разпоредбите на дял II от регламента, се третира, за целите на правото на социални помощи: а) както ако неговото основно установяване би било на територията на Обединеното кралство, ако то е на територията на една друга държава-членка, и б) както, ако той обичайно е пребивавал постоянно на територията на Обединеното кралство, и както ако той би бил там през целия осигурителен период или период на заетост, който за него е завършен на територията или при действието на законодателството на една друга държава-членка. 7. Във всеки случай, когато работник, субект на законодателството на Обединеното кралство, е пострадал при злополука след като е напуснал територията на една държава-членка, за да отиде, по време на неговото наемане на работа, на територията на една друга държава-членка, но преди да е пристигнал там, неговото право на обезщетение във връзка с тази злополука се определя: а) както, ако тази злополука е настъпила на територията на Обединеното кралство, и б) като не се отчита неговото отсъствие от територията на Обединеното кралство, за да бъде определено дали, по силата на своето наемане на работа, той е бил осигурен при действието на посоченото законодателство 8. Регламентът не се прилага по отношение на разпоредбите на законодателството на Обединеното кралство, предназначени да приведат в действие което и да е споразумение за социално осигуряване, сключено между Обединеното кралство и трета държава. 9. Винаги когато законодателството на Обединеното кралство го изисква за нуждите на определянето на право на обезщетения, гражданин на една държава-членка, роден в една трета държава, е приравнен на гражданин на Обединеното кралство, роден в трета държава." 2. Регламент на Съвета (ЕИО) №2396/71 от 8 ноември 1971 г. ОВ L 249/54, 10 ноември 1971 г. Член 4 се заменя със следния текст: "За целите на прилагането на член 8, параграф 2 от Решението на Съвета от 1 февруари 1971 г., всяка държава-членка изпраща до Комисията, която осигурява публикуването му в Официален вестник на Европейските общности, списъка на публичните власти, оправомощени от нея да предоставят финансова помощ в полза на дейности, осъществявани от орган или други структури на частното право (или, в държавите-членки, за които това понятие не е познато, на равностойни единици) и да гарантират успешното осъществяване на техните действия." 3. Решение на Съвета от 25 август 1960 г. ОВ 56/1201, 31 август 1960 г. изменено с: - Решение №68/188/ЕИО на Съвета от 9 април 1968 г. ОВ L 91/25, 12 април 1968 г. В член 2 изразът "тридесет и шест" се заменя с думата "шестдесет" и думата "шест" се заменя с думата "десет". 4. Решение № 63/688/ЕИО на Съвета от 18 декември 1963 г. ОВ 190/3090, 30 декември 1963 г., изменено с: Решение №68/189/ЕИО на Съвета от 9 април 1968 г. ОВ L91/26, 12 април 1968 г. В член 1, числото "36" се заменя с числото "60". 5. Решение на представителите на правителствата на държавите-членки, заседавали в рамките на специалния Съвет на министрите, на 9 юли 1957 г. ОВ 28/487, 31 август 1957 г., изменено с: Решение на представителите на правителствата на държавите-членки, заседавали в рамките на специалния Съвет на министрите, на 11 март 1965 г. ОВ 46/698, 22 март 1965 г. В член 3 от приложението цифрата "24" се заменя с цифрата "40". Член 5 от приложението се заличава (както и неговото заглавие). В член 9 от приложението думата "три" се заменя с думата "пет". В член 13, параграф 3 от приложението думата "четири" се заменя с думата с думата "седем". В член 15, параграф 1 от приложението се заличават думите "както и на наблюдателите на Обединеното кралство". В член 18, параграф 1 от приложението думата "шестнадесет" се заменя с израза "двадесет и шест". В член 18, параграф 2 от приложението думата "тринадесет" се заменя с израза "двадесет и едно". 6. Директива №68/360/ЕИО на Съвета от 15 октомври 1968 г. ОВ L 257/13, 19 октомври 1968 г. Бележката към приложението се заменя с: "(1) Белгийски, датски, немски, френски, ирландски, италиански, люксембургски, нидерландски, норвежки, на Обединеното Кралство, според страната, която издава картата." Х. ТЕХНИЧЕСКИ БАРИЕРИ 1. Директива № 69/493/ЕИО на Съвета от 15 декември 1969 г. ОВ L 326/36, 29 декември 1969 г. В приложение I, в колона б) се добавят - срещу № 1 изразът: "full lead crystal 30% krystal 30 % krystall 30 %" - срещу № 2 изразът: "lead crystal 24% krystal 24 % krystall 24 %" - срещу № 3 изразът: "crystal glass, crystallin krystallin krystallin" - срещу № 4 изразът: "crystal glass, crystallin krystallin krystallin" 2. Директива № 70/156/ЕИО на Съвета от 6 февруари 1970 г. ОВ L 42/1, 23 февруари 1970 г. Член 2, буква а) се заменя със следната разпоредба: "По смисъла на настоящата директива под а) "одобряване с национално значение" означава административният акт, известен като: - agreation par type/aanneming в белгийското законодателство, - standardtypegodkendelse в датското законодателство, - allgemeine Betriebserlaubnis в немското законодателство, - reception par type (приемане по типове) във френското законодателство, - type approval в ирландското законодателство, - omologazione или approvazione del typo в италианското законодателство, - agreation (утвърждаване) в люксембургското законодателство, - typegeodkeuring в нидерландското законодателство, - type approval в законодателството на Обединеното кралство." Член 10, параграф 1 се заменя с: "1. Веднага след влизането в сила на настоящата директива и постепенно с влизането в сила на отделните директиви, необходими за да стане приложимо одобрението за тип на ЕИО: - в държавите-членки, в които превозните средства или една категория превозни средства са предмет на одобряване с национално значение, се прилагат хармонизираните технически изисквания вместо съответстващите национални изисквания, като основа за това одобряване, ако този, който иска одобряването пожелае това, - в държавите-членки, в които превозните средства или една категория превозни средства не са предмет на одобряване с национално значение, продажбата, регистрацията, пускането в движение или използването на тези превозни средства не може да бъде отказано или забранено поради това, че са били спазени хармонизираните технически изисквания вместо съответните изисквания с национален произход, ако производителят или негов упълномощен представител е информирал за това компетентните органи на тези държави, - по искане на един производител или на неговия упълномощен представител и след представяне на документа с информация, предвиден в член 3, заинтересованата държава-членка попълва графите на сертификата за одобрение , предвиден в член 2, буква б). На молителя се издава копие от този сертификат. Другите държави-членки приемат този документ за същия тип превозно средство, като доказателство, че предвидените проверки са били извършени." В член 13, параграф 2 думата "дванадесет" се заменя с израза "четиридесет и три". 3. Директива №70/157/ЕИО на Съвета от 6 февруари 1970 г. ОВ L 42/16, 23 февруари 1970 г. След член 2 се добавя член със следното съдържание: "Член 2а Държавите-членки не могат да откажат или да забранят продажбата, регистрацията, пускането в движение или използването на автомобилите по съображения, свързани с допустимото ниво на шума или устройството за отвеждане на отработените газове, ако те отговарят на изискванията включени в приложението." 4. Директива №70/220/ ЕИО на Съвета от 20 март 1970 г. ОВ L 76/1, 6 април 1970 г. След член 2 се добавя член със следното съдържание: "Член 2а Никоя държава-членка не могат да откаже или да забрани продажбата, регистрацията, пускането в движение или използването на автомобилите по съображения, свързани със замърсяването на въздуха от газовете, получени от мотора с принудително запалване, с който е оборудвано съответното превозно средство, ако това превозно средство отговаря на изискванията, включени в приложения I, II, III, IV, V и VI." 5. Директива №70/221/ЕИО на Съвета от 20 март 1970 г. ОВ L 76/23, 6 април 1970 г. След член 2 се добавя член със следното съдържание: "Член 2а Никоя държава-членка не могат да откаже или да забрани продажбата, регистрацията, пускането в движение или използването на автомобилите по съображения, свързани с резервоарите за течно гориво, или със задните регистрационни табели, ако те отговарят на изискванията, включени в приложението." 6. Директива №70/222/ЕИО на Съвета от 20 март 1970 г. ОВ L 76/25 от 6 април 1970 г. След член 2 се добавя член със следното съдържание: "Член 2а Никоя държава-членка не може да откаже или да забрани продажбата, регистрацията, пускането в движение или използването на автомобилите по съображения, свързани с разположението или с монтажа на задните регистрационни номера, ако те отговарят на изискванията, включени в приложението." 7. Директива №70/311/ЕИО на Съвета от 8 юни 1970 г. ОВ L 133/10, 18 юни 1970 г. След член 2 се добавя член със следното съдържание: "Член 2а Никоя държава-членка не може да откаже или да забрани продажбата, регистрацията, пускането в движение или използването на автомобилите по съображения, свързани с устройствата за управление, ако те отговарят на изискванията, включени в приложението." 8. Директива №70/387/ЕИО на Съвета от 27 юли 1970 г. ОВ L 176/5, 10 август 1970 г. След член 2 се добавя член със следното съдържание: "Член 2а Никоя държава-членка не може да откаже или да забрани продажбата, регистрацията, пускането в движение или използването на автомобилите по съображения, свързани с вратите им, ако те отговарят на изискванията, включени в приложенията." 9. Директива №70/388/ЕИО на Съвета от 27 юли 1970 г. ОВ L 176/12, 10 август 1970 г. След член 7 се добавя член със следното съдържание: "Член 7а Никоя държава-членка не може да откаже или да забрани продажбата, регистрацията, пускането в движение или използването на автомобилите по съображения, свързани със звуковия сигнализатор, ако той носи маркирането за одобрение ЕИО и ако е монтиран в съответствие с изискванията, посочени в приложение I, точка 2." В приложение I, точка 1.4.1 трети и четвърти ред текстът в скоби се заменят със следния текст: "(1 за Германия, 2 за Франция, 3 за Италия, 4 за Нидерландия, 6 за Белгия, 11 за Обединеното кралство, 12 за Люксембург, буквите DK за Дания, буквите IRL за Ирландия и буквата N за Норвегия)." 10. Директива № 71/127/ЕИО на Съвета от 1 март 1971 г. ОВ L 68/1, 22 март 1971 г. След член 7 се добавя нов член: "Член 7а Държавите-членки не могат да откажат или да забранят продажбата, регистрацията, пускането в движение или използването на автомобилите по съображения, свързани с техните огледала за обратно виждане, ако те отговарят на изискванията, включени в приложенията." В приложение I, точка 2.6.1 се заменя със следния текст: "2.6.1 Маркирането на типовото одобрение се състои от правоъгълник, във вътрешността на който е разположена малка буква "е", последвана от отличителен номер или буква за държавата издала одобрението (1 за Германия, 2 за Франция, 3 за Италия, 4 за Нидерландия, 6 за Белгия, 11 за Обединеното кралство, DK за Дания, IRL за Ирландия, L за Люксембург и N за Норвегия) и от номер за одобрение, съответстващ на номера на сертификата за одобрение, изготвен за прототипа, разположен произволно в близост до правоъгълника." В приложение I, точка 3.2.1 се заменя със следния текст: "3.2.1. Всеки автомобил трябва да бъде снабден с вътрешно огледало за обратно виждане и с външно огледало за обратно виждане. Последното трябва да бъде монтирано от лявата страна на автомобила в държавите-членки, в които автомобилите трябва да се движат вдясно, и от дясната страна на автомобила, в държавите-членки, в които автомобилите трябва да се движат вляво." В приложение I, точка 3.2.2 се заменя със следния текст: "3.2.2. В случая, че условията, определени в точка 3.5. относно обхвата на видимост на вътрешното огледало за обратно виждане не са изпълнени, се изисква едно допълнително външно огледало за обратно виждане. Последното трябва да бъде монтирано от дясната страна на автомобила в държавите-членки, в които движението е вдясно, и от лявата страна на автомобила в държавите-членки, в които движението е вляво." В приложение I, точка 3.3.2 се заменя със следния текст: "3.3.2. Външните огледала за обратно виждане трябва да бъдат видими през частта на предното стъкло почиствана от чистачката, или през страничните стъкла. Тази разпоредба не се прилага по отношение на огледалата за обратно виждане монтирани, отдясно, в държавите-членки, където движението е вдясно или отляво, в държавите-членки, където движението е вляво, върху автомобилите от международните категории М2 и М3 по смисъла на директивата на Съвета относно сближаването на законодателствата на държавите-членки във връзка с одобряването на моторните превозни средства и на техните ремаркета." В приложение I, точка 3.3.3 се заменя със следния текст: "3.3.3. За автомобилите с ляво управление в държавите-членки, в които движението е вдясно и с дясно управление в държавите-членки, в които движението е вляво, предписаното външно огледало за обратно виждане трябва да бъде поставено съответно от лявата страна или от дясната страна на колата, по такъв начин, че ъгълът между средния надлъжен вертикален разрез на автомобила и вертикалния разрез, минаващ през центъра на огледалото за обратно виждане и през средата на сегмента, свързващ зрителните точки на водача, да не бъде по-голям от 55°." В приложение I, точка 3.5.3 се заменя със следния текст: "3.5.3. Ляво външно огледало за обратно виждане а) държави-членки, в които движението е вдясно: Зрителното поле трябва да бъде такова, че водачът да може да вижда поне една равна и хоризонтална част от пътя с широчина 2,50 м, ограничена отдясно от сечението, успоредно на средното надлъжно вертикално сечение, минаващо през левия край на най-широката част на колата и която се простира на 30 м от хоризонта зад зрителните точки на водача (фигура 4). б) държави-членки, в които движението е вляво: Зрителното поле трябва да бъде такова, че водачът да може да вижда поне една равна и хоризонтална част от пътя с широчина 3,50 м, ограничена отдясно от сечението, успоредно на средното надлъжно вертикално сечение, минаващо през левия край на най-широката част и която се простира на 30 м от хоризонта зад зрителните точки на водача (фигура 4). Освен това, водачът трябва да има видимост на част от пътя с широчина от 0,75 м, от точка на 4 м. зад вертикалното сечение, минаващо през зрителните точки на водача (фигура 5)." В приложение I, точка 3.5.4 се заменя със следния текст: "3.5.4. Дясно външно огледало за обратно виждане а) държави-членки, в които движението е вдясно: Зрителното поле трябва да бъде такова, че водачът да може да вижда поне една равна и хоризонтална част от пътя с широчина 3,50 м, ограничена отляво от сечението, успоредно на средното надлъжно вертикално сечение, минаващо през десния край на най-широката част и която се простира на 30 м от хоризонта зад зрителните точки на водача. Освен това водачът трябва да има видимост на част от пътя с широчина от 0,75 м, от 4 м зад вертикалното сечение минаващо през зрителните точки на водача (фигура 4)." б) държави-членки, в които движението е вляво: Зрителното поле трябва да бъде такова, че водачът да може да вижда поне една равна и хоризонтална част от пътя с широчина 2,50 м, ограничена отляво от сечението, успоредно на средното надлъжно вертикално сечение, минаващо през десния край на най-широката част на колата и която се простира на 30 м от хоризонта зад зрителните точки на водача (фигура 5)." В приложение I наименованието на фигура 4 се заменя със следното наименование: "Външни огледала за обратно виждане (случаи на автомобили, движещи се вдясно)." В приложение I се добавя фигура 5. Чертежът на тази фигура е симетричен на този на фигура 4, спрямо една права от сечението на последната. Наименованието на фигура 5 е следното: "Външни огледала за обратно виждане (случаи на автомобили, които се движат вляво)." 11. Директива №71/307/ЕИО на Съвета от 26 юли 1971 г. ОВ L 185/16, 16 август 1971 г. В член 5, параграф 1 след четвъртото тире се добавя: - "fleece wool" или "virgin wool" Член 8, параграф 1 се заменя със следния текст: "1. Текстилните продукти, по смисъла на настоящата директива, са с поставени етикети или маркирани по повод на всяка операция по пускане на пазара, присъща на производствения или на търговския цикъл; поставянето на етикети и маркирането могат да бъдат заменени или допълнени с придружаващи търговски документи, когато тези продукти не са предназначени за продажба на крайния потребител или когато те се доставят в изпълнение на държавна поръчка или на друго юридическо лице на публичното право или в държавите, в които това понятие не съществува, на равностойна структура." В приложение I, рубрика 2 след името "guanaco - лама (1)" се добавят следните имена: "castor - бобър , loutre - видра." В приложение I се добавят следните три рубрики: "номер наименование описание на влакната 16 a Sunn влакно, получено от liber de Crotalaria juncea 16 b Henequen влакно, получено от Fourcroydes 16 c Maguey влакно, получено от liber de Agave Cantala" В приложение II се добавят следните три рубрики: "номер влакна влакна процентно съдържание 16 a Sunn 12 16 б Henequen 14 16 в Maguey 14" В приложение III се добавят следните рубрики: "28. тъкани и ръкавици за изваждане на съдовете от фурната 29. похлупаци за яйца 30. калъфчета за грим 31. кесии за тютюн от плат 32. кутии от плат за очила, за цигари и за пури, за запалки и гребени 33. предпазни продукти за спорт, с изключение на ръкавиците 34. тоалетни несесери 35. несесери за обувки" 12. Директива №71/316/ЕИО на Съвета от 26 юли 1971 г. ОВ L 202/1, 6 септември 1971 г. В приложение I, точка 3.1, тире първо се заменя със: "- в горната част главната буква за означаване на държавата, издала одобрението (B за Белгия, DK за Дания, D за Федерална република Германия, F за Франция, IR за Ирландия, I за Италия, L за Люксембург, N за Норвегия, NL за Нидерландия и UK за Обединеното кралство) и означаване на г.та на одобрението." В приложение II, точка 3.1.1.1 буква а), първо тире се заменя с: "- в горната половина главната буква за означаване на държавата, издала одобрението (B за Белгия, DK за Дания, D за Федерална република Германия, F за Франция, IR за Ирландия, I за Италия, L за Люксембург, N за Норвегия, NL за Нидерландия и UK за Обединеното кралство), придружена, доколкото е необходимо, от една или две цифри, уточняващи териториалното или функционалното подразделение." В член 19, параграф 2 думата "дванадесет" се заменя с израза "четиридесет и три". 13. Директива №71/320/ЕИО на Съвета от 26 юли 1971 г. ОВ L 202/37, 6 септември 1971 г. Добавя се нов член със следното съдържание: "Член 2а Никоя държава-членка не може да откаже или да забрани продажбата, регистрацията, пускането в движение или използването на автомобили по съображения, свързани със спирачната система, ако автомобилът е снабден с устройствата, предвидени в Приложения от I до VIII и ако тези устройства отговарят на изискванията, съдържащи се в същите тези приложения." 14. Директива №71/347/ЕИО на Съвета от 12 октомври 1971 г. ОВ L 239/1, 25 октомври 1971 г. Член 1, буква а) се заменя със следния текст: "а) определението на характеристиките на зърнените култури, означени като маса на хектолитър ЕИО (EEG natuurgewicht, EWGISchuttdichte, peso ettolitrico CEE, EEC standard mass per storage volume, EOF-masse af hectoliter korn, EOF-masse av hectoliter korn)," В края на член 4 се добавя параграф 3 със следното съдържание: "3. През целия период, през който законно използваната от датата на присъединяването в Англия и Ирландия мерна единица (pounds per bushel) остава разрешена, изразът "маса на хектолитър ЕИО" ще може да се използва за определяне на житните растения, които са били измерени в Обединеното кралство и в Ирландия с инструментите и методите, използвани в тези страни. В този случай, мерките, получени в pounds per bushel се обръщат в мярката на ЕИО маса на хектолитър, като се умножат по коефициент от 1, 25." 15. Директива №71/348/ЕИО на Съвета от 12 октомври 1971 г. ОВ L 239/9, 25 октомври 1971 г. В глава IV към приложението в края на раздел 4.8.1 се добавят следните тирета: "- 0, 1 ирландско penny - 0, 1 penny sterling - 1 датско ore" 16. Директива №71/354/ЕИО на Съвета от 18 октомври 1971 г. ОВ L 243, 29 октомври 1971 г. В член 1, параграфи 1 и 2, думата "приложение" се заменя с "приложение I". В член 1, параграф 3 се заменя със следното: "3. Задължението за използване на мерните единици, запазени временно при условията определени в глави II и III на приложение I, както и в приложение II, не може да бъде въведено от държавите-членки, там където тези единици не са разрешени към датата на влизане в сила на настоящата директива." В член 1, се добавя нов параграф 4 със следното съдържание: "4. Класифицирането в приложение I на мерните единици, включени в приложение II, ще бъде решено най-късно на 31 август 1976 г. Мерните единици, за които няма да бъде взето решение до 31 август 1976 г., трябва да изчезнат най-късно на 31 декември 1979 г. За някои от тези мерни единици може да бъде взето решение за подходящо удължаване на срока, ако това е оправдано от специални съображения." Заглавието на приложението се заменя с "приложение I" Добавя се приложение II със следното съдържание: "ПРИЛОЖЕНИЕ II Мерни единици от имперската система, чието подреждане в приложение I ще бъде решено най-късно до 31 август 1976 г. ~TABLE 0;29-1,1,L;29-1,1,L;26-1,1,L; -1,3 |Количество|Име на |Фактор за | ||единицата|конверсия | |||Имперска | |||единица| |||Единица | |||по | |||системата | |||СИ| -1,3 | |Inch|2,54·102| | |Hand|0,1016| | |Foot|0,3048| |Дължина |Yard|0,9144| |метър (м)|Fathom|1,829| ||Chain|20,12| ||Furlong|201,2| ||Mile|1609| ||Nautical |1853| ||Mile (UK)|| -1,3 ~END_TABLE ~TABLE 0;29-1,1,L;29-1,1,L;26-1,1,L; -1,3 |Количество|Име на |Фактор за | ||единицата|конверсия | |||Имперска | |||единица| |||Единица по | |||системата | |||СИ| -1,3 |Повърхност |Square Inch|6,452·104| |квадратни |Square Foot |0,929·l0-1| |метри (м2)|Square Yard |0,8361 | ||Rood |1012 | ||Acre|4047 | ||Square Mile |2,59·10-6| || | | -1,3 |Обем|Cubic Inch |16,39·10-6| |кубични |Cubic Foot |0,0283 | |метри (м3)|Cubic Yard |0,7646 | ||Fluid Ounce |28,41·10-6| ||Gill |0,1421·10-3 | ||Pint |0,5682·10-3| ||Quart |1,136·10-3| ||Gallon |4,546·10-3| ||Bushel |36,37·l0-3| ||Cran|170,5·l0-3| || || -1,3 |Маса |Grain |0,0648·10-3 | |килограм (кг.)|Dram |l,772·10-3 | ||Ounce |28,35·10-3 | ||(avoirdupois) |31,10·10-3| ||Ounce Troy |0,4536 | ||Pound |6,35 | ||Stone |12,70 | ||Quarter |45,36 | ||Cental |50,80 | ||Hundredweight |1016| ||Ton| | || || -1,3 |Сила |Pound Force |4,448 | |Нютон (N)|Ton Force|9,964·103| -1,3 |Налягане|Inch Water |249,089| |Паскал (Pa)|Gauge| | -1,3 |Енергия|British |1055,06 | |Джаул (J)|Thermal Unit |1,356 | ||Foot Pound |105,506·l06| ||Force Therm|| -1,3 |Мощност|Horsepower|745,7| |Ват (W)||| -1,3 |Осветеност |Foot Candle|10,76| |Лумен (Lx)||| -1,3 |Температура|Degree || |Келвин (К)|Fahrenheit|| -1,3 |Скорост |Knot (UK)|0,51472 | |метри в ||| |секунда ||| |(м./с.)||| -1,3 ~END_TABLE ХI. ХРАНИ 1. Директива на Съвета от 23 октомври 1962 г. ОВ 115/2645, 11 ноември 1962 г., изменена с: - Директива № 65/469/ЕИО о на Съвета т 25 октомври 1965 г. ОВ 178/2793, 26 октомври 1965 г. - Директива № 67/653/ЕИО от 24 на Съвета октомври 1967 г. ОВ 263/4, 30 октомври 1967 г. - Директива № 68/419/ЕИО на Съвета от 20 декември 1968 г. ОВ L309/24, 24 декември 1968 г. - Директива № 70/358/ЕИО на Съвета от 13 юли 1970 г. ОВ L 157/36, 18 юли 1970 г. В член 9, параграф 2 се заменя със следния текст: "2. Ако подробните данни, предвидени в параграф 1, са отбелязани върху опаковките или съдовете и ако записката, предвидена в параграф 1, буква в) е била написана на поне един официален език на Общността, държавите-членки не могат да забранят вноса на оцветителите, изброени в приложение I, единствено по причина, че те смятат етикетирането за недостатъчно. Независимо от това, всяка държава-членка вносител може да изиска последните думи да бъдат изписани на нейния официален език или на нейните официални езици." 2. Директива № 64/54/ЕИО на Съвета от 5 ноември 1963 г. ОВ 12/661, 27 януари 1964 г., изменена с: - Директива № 67/427/ЕИО на Съвета от 27 юни 1967 г. ОВ 148/1 от 11 юли 1967 г. - Директива № 68/420/ЕИО на Съвета от 20 декември 1968 г. ОВ L 309/25, 24 декември 1968 г. - Директива № 70/359/ЕИО на Съвета от 13 юли 1970 г. ОВ L 157/38 , 18 юли 1970 г. - Директива № 71/160/ЕИО на Съвета от 30 март 1971 г. ОВ L 87/12, 17 април 1971 г. В раздел I от приложението в съответстващите колони се добавят следните елементи: "Е 218 метилов р-хидроксибензоат (метилов естер на р-хидроксибензоената киселина) Е 227 Кисел калциев сулфит (калциев бисулфит)" В член 9, параграф 2 се заменя със следния текст: "2. Държавите-членки не могат да забранят доставянето на тяхна територия и пускането на пазара на консервиращите вещества, изброени в приложението, единствено по причина, че те считат етикетирането за недостатъчно, ако инструкциите, предвидени в параграф 1, фигурират върху опаковките или съдовете и ако тези, предвидени в алинеи б), в) и г), са написани на поне един официален език на Общността. Независимо от това, всяка държава-членка вносител може да изиска последните думи да бъдат изписани на нейния или на нейните официални езици." 3. Директива № 70/357/ЕИО на Съвета от 13 юли 1970 г. ОВ L157/31, 18 юли 1970 г. В член 8, параграф 2 се заменя със следния текст: "2. Държавите-членки не могат да забранят доставянето на тяхна територия и пускането на пазара на веществата, изброени в приложението единствено по причина, че те считат етикетирането за недостатъчно, ако подрибните данни, предвидени в параграф 1, фигурират върху опаковките или съдовете и ако тези, предвидени в алинеи б), в) и г) са написани на поне един официален език на Общността. Независимо от това, всяка държава-членка вносител може да изиска тази записка да бъде написана на нейния или на нейните официални езици." ХII. ЕНЕРГИЙНА ПОЛИТИКА 1. Директива № 68/416/ЕИО на Съвета от 20 декември 1968 г. ОВ L 308/19 , 23 декември 1968 г. В член 1, параграф 1 след "Комисията" се добавя: "Когато става въпрос за нови държави-членки, този срок тече от датата на присъединяването." ХIII. СТАТИСТИКА 1. Директива № 64/475/ЕИО на Съвета от 30 юли 1964 г. ОВ 131/2193, 13 август 1964 г. В член 1 след "... бъде направена през 1965 г." се добавя: "а, когато става въпрос за новите държави-членки, за да може едно първо изследване за 1973 г., да бъде направено през 1974 г." 2. Директива №69/467/ЕИО на Съвета от 8 декември 1969 г. ОВ L 323/7, 24 декември 1969 г. В член 2, цифрата "57" се заменя с цифрата "76". В приложение II се добавят: "ДАНИЯ 100 Vest fot Storeb?lt 101 Ost for Storeb?lt ekskl. Storkobenhavn 102 Storkobenhavn ИРЛАНДИЯ 110 Irlande НОРВЕГИЯ 120 Їstre handelsfelt 121 Vestre handelsfelt 122 Midtre handelsfelt 123 Nordre handelsfelt ОБЕДИНЕНО КРАЛСТВО 130 South West Region 131 South East Region 132 Wales and Monmouthshire 133 West Midlands 134 East Midlands 135 East Anglia 136 North West Region 137 Yorkshire and Humberside 138 Norhern Region 139 Scotland 140 Northern Ireland." ХIV. РАЗНИ 1. Регламент №1 на Съвета от 15 април 1958 г. ОВ 17/385, 6 октомври 1958 г. Член 1 се заменя със следния текст: "Официалните езици и работните езици на Общността са английският, датският, италианският, немският, норвежкият, , френският и холандският." В член 4 думата "четири" се заменя с думата "седем". В член 5 думата "четири" се заменя с думата "седем". 2. Решение на Съветите на ЕИО и на Евратом от 15 май 1959 година ОВ 861/59 , 17 август 1959 година В член 2 думата "шест" се заменя с думата "десет". ПРИЛОЖЕНИЕ II Списък, предвиден в член 30 на Акта за присъединяване I. МИТНИЧЕСКО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО Регламент (ЕИО) №1769/68 на Комисията от 6 ноември 1968 г. ОВ L285/1, 25 ноември 1968 г. Приложението към този регламент, което възпроизвежда процентите на разходите за въздушен транспорт, които трябва да се включат в митническата стойност, трябва да бъде променено в съответствие с положението, което се получава от определянето на митническата територия на Общността. II. ЗЕМЕДЕЛИЕ А. Обща организация на пазарите а) Плодове и зеленчуци 1. Регламент № 80/63/ЕИО на Комисията от 31 юли 1963 г. ОВ 121/2137, 3 август 1963 г. Агенциите, на които е възложено осъществяването на контрола във всяка нова държава-членка, са добавени към списъка в приложението. 2. Регламент № 41/66/ЕИО на Съвета от 29 март 1966 г. ОВ 69/1013, 19 април 1966 г. В приложението I/2 общите норми за качество за брюкселското зеле трябва да бъдат допълнени с добавянето на една допълнителна категория за качество. 3. Регламент (ЕИО) №2638/69 на Комисията от 24 декември 1969 г. ОВ L 327/33, 30 декември 1969 г. Приложението I трябва да бъде допълнено със списъка на зоните за изпращане на всяка нова държава-членка. 4. Регламент (ЕИО) №496/70 на Комисията от 17 март 1970 г. ОВ L62/11, 18 март 1970 г. Агенциите, на които е възложено осъществяването на контрола във всяка нова държава-членка са добавени към списъка в приложението. 5. Регламент (ЕИО) №1291/70 на Комисията от 1 юли 1970 г. ОВ L 144/10, 2 юли 1970 г. Член 3, параграф 2 трябва да бъде допълнен със списъка на представителните пазари на новите държави-членки. 6. Регламент (ЕИО) №1559/70 на Комисията от 31 юли 1970 г. ОВ L 169/55, 1 август 1970 г. Приложението трябва да бъде допълнено със списъка на структурите, посочени от всяка нова държава-членка. 7. Регламент (ЕИО) №1560/70 на Комисията от 31 юли 1970 г. ОВ L 169/59, 1 август 1970 г. Агенциите, на които е възложено осъществяването на контрола във всяка нова държава-членка са добавени към списъка в приложението. 8. Регламент (ЕИО) №1561/70 на Комисията от 31 юли 1970 г. ОВ L 169/63, 1 август 1970 г. Агенциите, на които е възложено осъществяването на контрола във всяка нова държава-членка, са добавени към списъка в приложението. 9. Регламент (ЕИО) №1562/70 на Комисията от 31 юли 1970 г. ОВ L 169/67, 1 август 1970 г. Приложението трябва да бъде допълнено със списъка на структурите, определени от всяка нова държава-членка. 10. Регламент (ЕИО) №604/71 на Комисията от 23 март 1971 г. ОВ L 70/9 , 24 март 1971 г. Приложенията I, II, V и VI трябва да бъдат допълнени с представителните пазари на новите държави-членки. б) Вино Регламент (ЕИО) № 2005/70 на Комисията от 6 октомври 1970 г. ОВ L 224/1, 10 октомври 1970 г. изменен с: - Регламент (ЕИО) № 756/71 на Комисията от 7 април 1971 г. ОВ L 83/48, 8 април 1971 г. - Регламент (ЕИО) №1985/71 на Комисията от 14 септември 1971 г. ОВ L 209/9, 15 септември 1971 г. Приложението трябва да бъде допълнено с разрешените или препоръчвани разновидности лози в Ирландия и в Обединеното кралство. в) Свинско месо 1. Регламент №213/67/ЕИО на Съвета от 27 юни 1967 г. ОВ 135/2887, 30 юни 1967 г., изменен с: - Регламент (ЕИО) № 85/68 на Съвета от 23 януари 1968 г. ОВ L 21/3, 25 януари 1968 г. - Регламент (ЕИО) №1705/68 на Съвета от 30 октомври 1968 г. ОВ L 267/1, 31 октомври 1968 г. - Регламент (ЕИО) № 2112/69 на Съвета от 28 октомври 1969 г. ОВ L 271/1 от 29 октомври 1969 г. - Регламент (ЕИО) № 2090/70 на Съвета от 20 октомври 1970 г. ОВ L 232/1 от 21 октомври 1970 г. Приложението трябва да бъде допълнено със списъка на представителните пазари на новите държави-членки. 2. Регламент (ЕИО) №2108/70 на Съвета от 20 октомври 1970 г. ОВ L 234/1 от 23 октомври 1970 г. В приложение I, втора колона "тегло на трупа" и третата колона "дебелина на сланината" трябва евентуално да бъдат изменени, за да бъдат взети предвид категориите свине, чието тегло е между 30 и 50 килограма. г) Мляко и млечни продукти 1. Регламент (ЕИО) № 985/68 на Съвета от 15 юли 1968 г. ОВ L 169/1 от 18 юли 1968 г., изменен с: - Регламент (ЕИО) № 750/69 на Съвета от 22 април 1969 г. ОВ L 98/2 от 25 април 1969 г. - Регламент (ЕИО) №1211/69 на Съвета от 26 юни 1969 г. ОВ L 155/13 от 28 юни 1969 г. - Регламент на Съвета (ЕИО) №1075/71 от 25 май 1971 г. ОВ L 116/1 от 28 май 1971 г. Член 1, параграф 3, а) и член 8, параграф 4 трябва да бъдат допълнени с определенията за маслото на всяка нова държава-членка, което е възможно да бъде закупено от интерванционните агенции на държавите-членки, по такъв начин, че това масло да отговаря на условия, съответствуващи на условията, приложими по отношение на маслото, което към момента може да бъде предмет на намеса в Общността. 2. Регламент (ЕИО) №1053/68 на Комисията от 23 юли 1968 г. ОВ L 179/17 от 25 юли 1968 г., изменен с: - Регламент (ЕИО) №196/69 на Комисията от 31 януари 1969 г. ОВ L 26/28 от 1 февруари 1969 г. - Регламент (ЕИО) № 2605/70 на Комисията от 22 декември 1970 г. ОВ L 278/17 от 23 декември 1970 г. - Регламент (ЕИО) № 2369/71 на Комисията от 4 ноември 1971 г. ОВ L 246/27 от 5 ноември 1971 г. В приложението, образците на сертификати трябва да бъдат допълнени чрез добавянето на различните текстове на езиците на новите държави-членки. 3. Регламент (ЕИО) №1324/68 на Комисията от 29 август 1968 г. ОВ L 215/25 от 30 август 1968 г. Приложение II трябва да бъде допълнено чрез добавянето на текстовете на езиците на новите държави-членки. д) Месо от едър рогат добитък 1. Регламент (ЕИО) №1024/68 на Комисията от 22 юли 1968 г. ОВ L 174/7 от 23 юли 1968 г., изменен с: - Регламент (ЕИО) №863/69 на Комисията от 8 май 1969 г. ОВ L 111/26 от 9 май 1969 г. Този регламент трябва да бъде изменен с оглед на това да се отчете изменението, направено в член 10 на Регламент (ЕИО) № 805/68. 2. Регламент (ЕИО) №1026/68 на Комисията от 22 юли 1968 г. ОВ L 174/12 от 23 юли 1968 г. Този регламент трябва да бъде изменен с оглед на това да се отчете изменението, направено в член 10 от Регламент (ЕИО) № 805/68. 3. Регламент (ЕИО) №1027/68 на Комисията от 22 юли 1968 г. ОВ L 174/14 от 23 юли 1968 г., изменен с: - Регламент (ЕИО) №705/71 на Комисията от 31 март 1971 г. ОВ L 77/79 от 1 април 1971 г. Член 9 трябва, ако е необходимо, да бъде приспособен така, че да се отчетат измененията на член 6 от Регламент (ЕИО) № 1026/68, които евентуално биха били направени. Приложение I, буква б) трябва да бъде допълнено с новите коефициенти на държавите-членки. Елементите, които отговарят на тези, включени понастоящем в приложение II, трябва да бъдат определени за всяка нова държава-членка и включени в това приложение. 4. Регламент (ЕИО) №1097/68 на Комисията от 27 юли 1968 г. ОВ L 184/5 от 29 юли 1968 г., изменен с: - Регламент (ЕИО) № 1261/68 на Комисията от 20 август 1968 г. ОВ L 208/7 от 21 август 1968 г. - Регламент (ЕИО) №1556/68 на Комисията от 4 октомври 1968 г. ОВ L 244/15 от 5 октомври 1968 г. - Регламент (ЕИО) №1585/68 на Комисията от 10 октомври 1968 г. ОВ L 248/16 от 11 октомври 1968 г. - Регламент (ЕИО) №1809/69 на Комисията от 12 септември 1969 г. ОВ L 232/6 от 13 септември 1969 г. - Регламент (ЕИО) №1795/71 на Комисията от 17 август 1971 г. ОВ L 187/5 от 19 август 1971 г. Приложение I трябва да бъде допълнено с коефициентите, приложими за изкупните цени в новите държави-членки. е) Рибарство 1. Регламент (ЕИО) №2518/70 на Комисията от 10 декември 1970 г. ОВ L 271/15 от 15 декември 1970 г. Приложението трябва да бъде допълнено с представителните пазари на едро и пристанища на новите държави-членки. 2. Регламент (ЕИО) №1109/71 на Комисията от 28 май 1971 г. ОВ L 117/18 , 29 май 1971 г. Приложение II трябва да бъде допълнено с представителните пазари и пристанища за внос на новите държави-членки. Б. Актове с общ характер 1. Регламент (ЕИО) №1373/70 на Комисията от 10 юли 1970 г. ОВ L 158/1 от 20 юли 1970 г., изменен с: - Регламент (ЕИО) № 2638/70 на Комисията от 23 декември 1970 г. ОВ L 283/34 от 29 декември 1970 г. В приложението наименованията на сертификатите трябва да бъдат допълнени с добавянето на езиците на новите държави-членки на означението "Сертификати за внос или за предварително определяне". 2. Регламент (ЕИО) № 729/70 на Съвета от 27 април 1970 г. ОВ L 94/13 от 28 април 1970 г. Годишната сума от 285 милиона разчетни единици, записана в член 6, параграфи 4 и 5, трябва да бъде приспособена, за да бъде съобразена с нуждите на Общността след датата на присъединяването на новите държави-членки. В. Ветеринарно законодателство 1. Директива № 64/432/ЕИО на Съвета от 26 юни 1964 г. ОВ 121/1977 от 29 юли 1964 г., изменена с: - Директива № 66/600/ЕИО на Съвета от 25 октомври 1966 г. ОВ 192/3294 от 27 октомври 1964 г. - Директива № 70/360/ЕИО на Съвета от 13 юли 1970 г. ОВ L 157/40 от 18 юли 1970 г. - Директива № 71/285/ЕИО на Съвета от 19 юли 1971 г. ОВ 179/1 от 9 август 1971 г. В приложение Б точка 8 трябва да бъде допълнена с държавните институти, натоварени с официалния контрол на туберкулините във всяка нова държава-членка. В приложение В точка 9 трябва да бъде допълнена с държавните институти, натоварени с официалния контрол на антигените във всяка нова държава-членка. В приложение Е - бележка под линия (4) на образеца на сертификат I, - бележка под линия (5) на образеца на сертификат II, - бележка под линия (4) на образеца на сертификат III, - бележка под линия (5) на образеца на сертификат IV, трябва да бъдат допълнени за всяка нова държава-членка с качеството на лицето, определено да подписва удостоверенията. 2. Списък № 66/340/ЕИО от 6 май 1966 г. ОВ 100/1604 от 7 юни 1966 г. Точки А и Б трябва да бъдат допълнени с имената, гражданството, адресите и телефонните номера на ветеринарните експерти на новите държави-членки. 3. Решение № 69/100/ ЕИО на Комисията от 18 март 1969 г. ОВ L88/9 от 11 април 1969 г. Член 1 трябва да бъде допълнен с имената и гражданството на ветеринарните експерти на новите държави-членки. Г. Земеделска статистика 1. Регламент № 79/65/ЕИО на Съвета от 15 юни 1965 г. ОВ 109/1859 от 23 юни 1965 г. Приложението трябва да бъде допълнено със списъка на районите на новите държави-членки. 2. Регламент № 91/66/ЕИО на Комисията от 29 юни 1966 г. ОВ 121/2249 от 4 юли 1966 г., изменен с: - Регламент № 349/67/ЕИО на Комисията от 25 юли 1967 г. ОВ 171/1 от 28 юли 1967 г. - Регламент (ЕИО) №1696/68 на Комисията от 28 октомври 1968 г. ОВ L 266/4 от 30 октомври 1968 г. - Регламент (ЕИО) №1697/68 на Комисията от 28 октомври 1968 г. ОВ L 266/7 от 30 октомври 1968 г., поправен с: - Списък на грешките на Регламент №91/66/ЕИО на Комисията от 29 юни 1966 г. ОВ L 277/32 от 15 ноември 1968 г. Приложение III трябва да бъде допълнено с определянето на броя на стопанствата, чиито резултати ще се отчитат и които трябва да бъдат избрани във всеки район в новите държави-членки. 3. Регламент №184/66/ЕИО на Комисията от 21 ноември 1966 г. ОВ 213/3637, 23 ноември 1966 г., изменен с: - Регламент (ЕИО) №747/68 на Комисията от 20 юни 1968 г. ОВ L 140/13 от 22 юни 1968 г. Втората част на приложението трябва да бъде допълнена с допълнителните разпоредби относно новите държави-членки. 4. Директива №71/286/ЕИО на Съвета от 26 юли 1971 г. ОВ L 179/21, 9 август 1971 г. Приложението трябва да бъде допълнено със списъка на районите във всяка нова държава-членка. III. ДРУЖЕСТВЕНО ПРАВО Директива №68/151/ЕИО на Съвета от 9 март 1968 г. ОВ L 65/8 от 14 март 1968 г. Член 2, параграф 1, е) трябва евентуално да бъде изменен. IV. ТРАНСПОРТ Директива на Съвета от 23 юли 1962 г. ОВ 70/2005 от 6 август 1962 г. Настоящата директива трябва евентуално да бъде изменена с оглед гарантирането на либерализацията на сухопътния транспорт, предвидена с тази директива, в частта, която се отнася за сухопътния транспорт между някои крайбрежни области на Общността разделени от морето. V. КОНКУРЕНЦИЯ Решение на Върховния орган № 3/58 от 18 март 1958 г. ОВ 11/157 от 29 март 1958 г., допълнено с: Решение на Върховния орган № 27/59, от 29 април 1959 г. ОВ 30/578 от 1 май 1959 г. Член 2, параграф 1 трябва да бъде допълнен с изброяването на "Национален съвет по въглищата" (UК) и на големите предприятия на въгледобивната индустрия, съществуващи в другите нови държави-членки. Член 3, параграф 2 трябва да бъде допълнен с изброяването на областите за продажба на новите държави-членки. VI. ТЪРГОВСКА ПОЛИТИКА Регламент на Съвета (ЕИО) №1025/70 от 25 май 1970 г. ОВ L 124/6 от 8 юни 1970 г., изменен с: - Регламент (ЕИО) №1984/70 на Съвета от 29 септември 1970 г. ОВ L218/1 от 3 октомври 1970 г. - Регламент (ЕИО) № 724/71 на Съвета от 31 март 1971 г. ОВ L 80/3 от 5 април 1971 г. - Регламент (ЕИО) №1 080/71 на Съвета от 25 май 1971 г. ОВ L 116/8 от 28 май 1971 г. - Регламент (ЕИО) № 1429/71 на Съвета от 2 юли 1971 г. ОВ L 151/8 от 7 юли 1971 г. - Регламент (ЕИО) № 2384/71 на Съвета от 8 ноември 1971 г. ОВ L 249/1 от 10 ноември 1971 г. Проблемът, който възниква в резултат на премахването на позоваването на Гибралтар в приложение II трябва да бъде разрешен по такъв начин, че да гарантира на Гибралтар да бъде поставен в същото положение, от гледна точка на либерализационния режим при внос в Общността, в което се е намирал преди присъединяването. VII. СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА 1. Регламент (ЕИО) №1408/71 на Съвета от 14 юни 1971 г. ОВ L 149/2 от 5 юли 1971 г. Регламентът трябва да бъде изменен, доколкото това се налага от измененията, направени в датското законодателство. 2. Решение № 70/532/ЕИО на Съвета от 14 декември 1970 г. ОВ L 273/25 от 17 декември 1970 г. Доколкото развитието на структурата на организациите на социалните партньори, посочени в това решение, създава необходимост за това, броят на представителите на тези организации в рамките на Постоянния комитет по заетостта трябва евентуално да бъде изменен. 3. Решение № 63/326/ЕИО на Комисията от 17 май 1963 г. ОВ 80/1534 от 29 май 1963 г., изменено с: - Решение № 64/19/ЕИО на Комисията от 19 декември 1963 г. ОВ 2/27 от 10 януари 1964 г. - Решение № 70/254/ЕИО на Комисията от 15 април 1970 г. ОВ L 96/37 от 30 април 1970 г. 4. Решение № 65/362/ЕИО на Комисията от 5 юли 1965 г. ОВ 130/2184 от 16 юли 1965 г. 5. Решение №67/745/ЕИО на Комисията от 28 ноември 1967 г. ОВ 297/13 от 7 декември 1967 г. 6. Решение № 68/252/ЕИО на Комисията от 7 юни 1968 г. ОВ L 132/9 от 14 юни 1968 г. 7. Решение 71/122/ЕИО на Комисията от 19 февруари 1971 г. ОВ L 57/22 от 10 март 1971 г. Доколкото развитието на структурата на организациите на социалните партньори, посочени в петте решения, създава такава необходимост, броят на представителите на организациите в рамките на Комитетите, трябва евентуално да бъде изменен. VIII. ТЕХНИЧЕСКИ БАРИЕРИ 1. Директива № 71/307/ЕИО на Съвета от 26 юли 1971 г. ОВ L 185/16 от 16 август 1971 г. Член 5, параграф 1 от тази директива трябва да бъде допълнен като се добавят на датски език значенията на термините, използвани в този член. Възприетите термини не могат да бъдат " ny uld " (на датски), нито други равнозначни изрази. Приложение I на тази директива трябва да бъде допълнено с включването на "Hibiscus species " 2. Директива №71/316/ЕИО на Съвета от 26 юли 1971 г. ОВ L 202/1, 6 септември 1971 г. Буквите, на които се позовава приложение II, точка 3.2.1., трябва да бъдат допълнени със знаците, необходими за новите означения: UK, IR и DK. 3. Директива № 71/318/ЕИО на Съвета от 26 юли 1971 г.. ОВ L 202/21 от 6 септември 1971 г. Равностойността на методите за изпитване, които обикновено се използват в Обединеното кралство с тези, предвидени в директивата, трябва да бъде проверена преди директивата да може да бъде изменена, за да въведе тези методи в Общността. Точка 5.2.4. от глава I, част Б от приложението трябва да бъде евентуално изменена, за да има възможност за фотоелектрическо отчитане на броя на оборотите, осъществени от барабана на брояча. ПРИЛОЖЕНИЕ III Списък на стоките, посочени в членове 32, 36 и 39 на Акта за присъединяване (Евратом) ПРИЛОЖЕНИЕ IV Списък на стоките, посочени в членове 32 на Акта за присъединяване (Стоки от Британската общност, които са предмет на договорни преференциални маржове в Обединеното кралство) ~TABLE 0;27-1,1,C;180-2,1,L; -1,2 |№ в общата | | |митническа |Наименование на стоките| |тарифа|| -1,2 |05.07|Кожи и други части от птици, покрити с техните пера или с техния пух, пера и части от пера (включително и подрязани) и пух, необработени или само почистени, дезинфекцирани или обработени с оглед тяхното запазване, прах или отпадъци от пера или части от пера: | ||Б. Пера на бали, чували или сходни опаковки, без вътрешни съдове ; пух: | ||1. Почистени по способа описан в параграф 8 на част 12 от Британски стандарт 1425: 1960 (и добавка), така както е бил изменен до ноември 1967 г.| ||Г. други| -1,2 |05.08|Необработени кости и рога, от които е отстранена мазнината или само обработени (но ненарязани в някаква форма) окиселени или от които е отстранен желатина, прахове и отпадъци от тези материи: | ||В. Други| -1,2 |05.09|Рога, еленови рога, копита, нокти, нокти и човки на птици, необработени или само обработени без да са нарязани в определена форма, включително отпадъци и прах, балени - китови и на сходни животни, необработени, или само обработени, но ненарязани в определена форма, включително бради и висулки и отпадъци| -1,2 |05.14|Сива амбра, кастореум, цибетова мас и мускус; испанска муха и жлъчка, включително изсушени; вещества с животински произход използвани за производство на фармацевтични продукти, пресни, охладени, замразени, или временно консервирани по друг начин | ||Б. Други| -1,2 |13.01|Растителни суровини за боядисване и дъбене: | ||Г. други| -1,2 |15.08|Растителни или животински масла, изпечени, окислени, обработени със сяра, дехидратирани, продухани, сгъстени, или обработени по друг начин| ||Б. Рициново масло| ||В. Кокосово масло, фъстъчено масло, ленено масло, рапично масло, сусамено масло, соево масло, слънчогледово масло, | ||Г. други| -1,2 |15.14|Китова мас и мас от други китообразни (спермацети), необработена, изцедена или рафинирана, дори и изкуствено оцветена| -1,2 |19.03|Макарони, спагети и подобни продукти | -1,2 |19.05|Хранителни заготовки на основата на зърнени храни, получени посредством продухване или изпържване: "едър ориз", "зърнени закуски" и други подобни| -1,2 |21.07|Ненаименовани хранителни продукти, невключени другаде: | ||З. други: | ||2. други| -1,2 |22.06|Вермути и други вина от прясно грозде, приготвени с помощта на ароматни растения или вещества| -1,2 |57.10|Тъкани от юта или от други естествени текстилни влакна от №57.03| ||Б. несъдържащи синтетични или изкуствени текстилни влакна| |58.01|Килими с ресни вързани или навити, включително шити:| ||А. ръчно изработени:| ||2. други| ||Б. други:| ||3. други| -1,2 |58.02|Други килими, включително шити, тъкани наричани "Kelim", или "Kilim", "Schumacks" или "Soumak", "Karamanie" и подобни на тях, включително шити:| ||А. Килими-изтривалки и изтривалки | ||Б. други:| ||3. други| -1,2 |58.05|Пасмантерия и панделки без вътък от успоредно слепени влакна и нишки (bolducs) , с изключение на продуктите от №58.06:| ||Б. Не съдържащи нито коприна, нито синтетични или изкуствени влакна| -1,2 |59.02|Филц и изделия от филц, включително импрегнирани или промазани:| ||А. изделия от филц:| ||2. други| -1,2 |59.04|Връвчици, въжета и дебели въжета, плетени или не:| ||Б. не съдържащи нито коприна, нито синтетични или изкуствени текстилни влакна:| ||3. други| -1,2 |60.05|Връхни дрехи, аксесоари за дрехи и други трикотажни изделия не еластични и негумирани:| ||Б. други изделия:| ||2. други| -1,2 |61.05|Носни кърпи и чантички:| ||В. други| -1,2 |61.06|Шалове, ешарпи, кърпи за глава, дълги правоъгълни шалове, мантили, була и воалетки и подобни артикули| ||В. други| -1,2 |62.01|Покривала:| ||други| |62.02|Спално бельо, покривки и салфетки за хранене, чаршафи, калъфки за възглавници, калъфи за дълги валчести възглавници и за дюшеци, както и кърпи за лице, кърпи за ръце, кърпи за баня, само от памук без бродерии, мрежи, дантела или имитация на дантела| ||други| -1,2 |62.03|Чували и пакети за амбалаж | ||Б. други:| ||2. други:| ||б) други| -1,2 |62.05|Други изделия, изработени от плат, включително кройки за дрехи| ||Б. други| -1,2 |67.01|Пера и други части от птици покрити с техните пера или техния пух, пера, части от пера, пух и изделия от тези материи, с изключение на изделията от №05.07, както и на кухата част и дръжката на обработени пера| -1,2 |68.01|Павета, бордюри за тротоари плочи за паваж от естествен камък (различни от плочите за покриви):| ||Б. Плочи за паваж от гранит| -1,2 |79.01|Необработен цинк, отпадъци и отломки от цинк:| ||А. Цинк, с изключение на цинковите сплави| -1,2 |97.06|Изделия и апарати за игри на открито,за гимнастика, атлетика и други спортове, с изключение на изделията от №97.04:| ||Б. Ракети с тегло повече от 255 г едната| ||В. Рамки за ракети, без корди| ||Г. Други| -1,2 |97. 07|Стръв и рибарски сакове за всякаква употреба ; изделия за риболов с въдица ; изкуствени птици служещи за примамка при лов на птици, съоръжения с огледала използвани за примамка за птици и други сходни изделия за лов.| -1,2 ~END_TABLE ПРИЛОЖЕНИЕ V Списък, предвиден в член 107 на Акта за присъединяване А. Законодателство за посевен и посадъчен материал 1. Директива № 66/400/ЕИО на Съвета от 14 юни 1966 г. ОВ 125/2290, 11 юли 1966 г. изменена с: - Директива № 69/61/ЕИО на Съвета от 18 февруари 1969 г. ОВ L 48/4, 26 февруари 1969 г. - Директива № 71/162/ЕИО на Съвета от 30 март 1971 г. ОВ 87/24, 17 април 1971 г. а) Разпоредби, идентични с тези на член 2, параграф 2 на цитираната по-горе директива ще се прилагат по отношение на новите държави-членки до 30 юни 1977 г. б) За новите държави-членки, законовите, подзаконовите и административните разпоредби, изменени в съответствие с разпоредбите на разглежданата директива, различни от тези, които са необходими, за да се спазят разпоредбите на член 14, параграф 1 на тази директива се прилагат: - най-късно от 1 юли 1974 г., за тези които се отнасят до основното семе; - от 1 юли 1976 г., за останалите разпоредби. 2. Директива № 66/401/ЕИО на Съвета от 14 юни 1966 г. ОВ 125/2298, 11 юли 1966 г., изменена с: - Директива № 69/63/ЕИО на Съвета от 18 февруари 1969 г. ОВ L 48/8, 26 февруари 1969 г. - Директива № 71/162/ЕИО на Съвета от 30 март 1971 г. ОВ L 87/24, 17 април 1971 г. а) Разпоредби, идентични с тези на член 2, параграф 2 от цитираната по-горе директива, се прилагат по отношение на новите държави-членки до 30 юни 1977 г. б) За новите държави-членки, законовите, подзаконовите и административните разпоредби, изменени в съответствие с разпоредбите на разглежданата директива, различни от тези, които са необходими за да се спазят разпоредбите на член 14, параграф 1 от тази директива се прилагат: - най-късно от 1 юли 1974 г., за тези които се отнасят до основното семе; - от 1 юли 1976 г., за останалите разпоредби. 3. Директива №66/402/ЕИО на Съвета от 14 юни 1966 г. ОВ 125/2309, 11 юли 1966 г., изменена с: - Директива №69/60/ЕИО на Съвета от 18 февруари 1969 г. ОВ L 48/1, 26 февруари 1969 г. - Директива №71/162/ЕИО на Съвета от 30 март 1971 г. ОВ L 87/24, 17 април 1971 г. а) Разпоредби, идентични с тези на член 2, параграф 2 от цитираната по-горе директива, се прилагат по отношение на новите държави-членки до 30 юни 1976 г. б) За новите държави-членки законовите, подзаконовите и административните разпоредби, изменени в съответствие с разпоредбите на разглежданата директива, различни от тези, които са необходими, за да се спазят разпоредбите на член 14, параграф 1 на тази директива се прилагат: - най-късно от 1 юли 1974 г. за тези които се отнасят до основните семена; - от 1 юли 1976 г. за останалите разпоредби. 4. Директива №66/403/ЕИО на Съвета от 14 юни 1966 г. ОВ 125/2320, 11 юли 1966 г., изменена с: - Директива № 69/62/ЕИО на Съвета от 18 февруари 1969 г. ОВ L 48/7, 26 февруари 1969 г. - Директива № 71/162/ЕИО на Съвета от 30 март 1971 г. ОВ L 87/24, 17 април 1971 г. а) Разпоредби, идентични с тези на член 2, параграф 2а на цитираната по-горе директива, се прилагат по отношение на новите държави-членки до 30 юни 1975 г. б) За новите държави-членки законовите, подзаконовите и административните разпоредби, изменени в съответствие с разпоредбите на разглежданата директива, различни от тези, които са необходими, за да се спазят разпоредбите на член 13, параграф 1 на тази директива се прилагат: - най-късно от 1 юли 1974 г. за тези които се отнасят до основните разсади; - от 1 юли 1976 г. за останалите разпоредби. 5. Директива № 69/208/ЕИО на Съвета от 30 юни 1969 г. ОВ L 169/3, 10 юли 1969 г., изменена с: - Директива №71/162/ЕИО на Съвета от 30 март 1971 г. ОВ L 87/24, 17 април 1971 г. а) Разпоредби, идентични с тези на член 2, параграф 2а на цитираната по-горе директива, се прилагат по отношение на новите държави-членки до 30 юни 1976 г. б) За новите държави-членки законовите, подзаконовите и административните разпоредби, изменени в съответствие с разпоредбите на разглежданата директива, различни от тези, които са необходими, за да се спазят разпоредбите на член 13, параграф 1 на тази директива се прилагат: - най-късно от 1 юли 1974 г. за тези които се отнасят до базовите семена; - от 1 юли 1976 г. за останалите разпоредби. 6. Директива № 70/458/ЕИО на Съвета от 29 септември 1970 г. ОВ L 225/7, 12 октомври 1970 г., изменена с: - Директива № 71/162/ЕИО на Съвета от 30 март 1971 г. ОВ L 87/24, 17 април 1971 г. Разпоредби, идентични с тези на член 2, параграф 2 на цитираната по-горе директива, се прилагат по отношение на новите държави-членки до 30 юни 1976г. 7. Директива № 66/404/ЕИО на Съвета от 14 юни 1966 г. ОВ 125/2325, 11 юли 1966 г., изменена с: - Директива № 69/64/ЕИО на Съвета от 18 февруари 1969 г. ОВ L 48/12, 26 февруари 1969 г. а) Разпоредби, идентични с тези на член 18, параграф 2 на цитираната по-горе директива, се прилагат по отношение на новите държави-членки до 1 юли 1975 г. б) Разпоредби, идентични с тези на член 18, параграф 3 от разглежданата директива, се прилагат по отношение на новите държави-членки до 1 юли 1977 г. Б. Законодателство за храните за животни Директива №70/524/ЕИО на Съвета от 23 ноември 1970 г. ОВ L 270/1, 14 декември 1970 г. До 31 декември 1977 г. новите държави-членки могат да запазят разпоредбите от националните законодателства, съществуващи към датата на присъединяването, по силата на които е забранена, за храненето на животните, употребата в храните за животни на следните добавки: Е 701 Тетрациклин Е 702 Хлортетрациклин Е 703 Окситетрациклин Е 704 Олеандомицин Е 705 Пеницилин G - калий Е 706 Пеницилин G - натрий Е 707 Пеницилин G - прокаин Е 708 Пеницилин G - бензатен Е 709 Пеницилин G - стрептомицин Е 710 Спирамицин Е 711 Виржиниамицин Е 712 Флавофосфолипол След изтичането на този срок използването на тези добавки ще бъде разрешено при условията, предвидени с директивата, освен ако, съгласно процедурата на членове 43 и 100 на Договора за ЕИО, за да бъде взето предвид научното и техническото развитие, е било взето решение, изключващо тези добавки от приложенията на директивата. Това изключение не може да има никакво друго въздействие върху приложението на директивата. В. Структурни проучвания Директива №68/161/ЕИО на Съвета от 27 март 1968 г. ОВ L 76/13, 28 март 1968 г., поправена със: - Списък на грешките на Директива № 68/161/ЕИО на Съвета от 27 март 1968 г. ОВ L 132/15, 14 юни 1968 г. а) До 1 декември 1973 г. Обединеното кралство може да осъществява проучвания за поголовието свине на всеки три месеца. б) До 1 декември 1973 г. Ирландия може да извършва проучвания за свинете по възрастов критерий. Г. Разни Регламент на Съвета (ЕИО) №2513/69 от 9 декември 1969 г. ОВ L 318/6, 18 декември 1969 г. До датата на изтичане на срока на действие на режима, предвиден в член 115 на Акта за присъединяване, Обединеното кралство има възможност да запази за грейпфрутите количествените ограничения, които са се прилагали към 1 януари 1972 г.. ПРИЛОЖЕНИЕ VI Списък на страните, посочени в член 109 на Договора за присъединяване и в Протокол №22 Барбадос Ботсуана Фиджи Гамбия Гана Гвиана Остров Мавриций Ямайка Кения Лесото Малави Нигерия Уганда Западна Самоа Сиера Леоне Свазиленд Танзания Тонга Тринидад и Тобаго Замбия ПРИЛОЖЕНИЕ VII Списък, предвиден в член 133 на Акта за присъединяване I. МИТНИЧЕСКО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО 1. Директива № 69/73/ЕИО на Съвета от 4 март 1969 г. ОВ L 58/1, 8 март 1969 г. а) Обединеното кралство въвежда в действие необходимите мерки, за да се съобрази, най-късно на 1 януари 1975 г., с разпоредбите на директивата, различни от тези, предвидени в членове 5 и 15 до 18. б) Ако обаче условията, които се прилагат, за конкуренция са засегнати от това, по-специално вследствие на разликите в нормите на рентабилност, се взимат подходящи мерки, за да се възстанови нормалното положение в рамките на процедурата, предвидена в тази директива. 2. Директива № 69/76/ЕИО на Съвета от 4 март 1969 г. ОВ L 58/14, 8 март 1969 г. Дания се ползва до 31 декември 1974 г. със същата възможност като тази, предвидена в член 2, параграф 3. 3. Директива № 69/73/ЕИО на Съвета от 4 март 1969 г. ОВ L 58/1, 8 март 1969 г. Директива № 69/76/ЕИО на Съвета от 4 март 1969 г. ОВ L 58/14, 8 март 1969 г. В новите държави-членки тези директиви не се прилагат по отношение на митата с фискален характер до датата на решението на Комисията, предвидено в член 38, параграф 3 от Акта за присъединяване. II. ФАРМАЦЕВТИЧНИ ПРОДУКТИ Директива № 65/65/ЕИО на Съвета от 26 януари 1963 г. ОВ 22/369, 9 февруари 1965 г. Новите държави-членки прилагат постепенно, но най-късно до 1 януари 1978 г., уредбата предвидена от тази директива, по отношение на специалните продукти, за които е било получено разрешение за пускане на пазара преди присъединяването. III. ТРАНСПОРТ 1. Регламент на Съвета (ЕИО) № 543/69 от 25 март 1969 г. ОВ L 77/69, 29 март 1969 г. Прилагането на този регламент по отношение на националния транспорт на новите държави-членки се отлага до 1 януари 1976 г. за Дания, 1 януари 1976 г. за Ирландия, 1 януари 1976 г. за Обединеното кралство. 2. Регламент на Съвета (ЕИО) № 1191/69 от 26 юни 1969 г. ОВ L 156/1, 28 юни 1969 г. Правото на компенсация, предвидено в член 6, параграф 3, алинея втора в член 9, параграф 2, първа алинея започва да се прилага в Ирландия и в Обединеното кралство, считано от 1 януари 1974 г. 3. Регламент на Съвета (ЕИО)№1107/70 от 4 юни 1970 г. ОВ L 130/1, 15 юни 1970 г. По отношение на Ирландия и Обединеното кралство помощите, посочени в член 5, параграф 2 се съобщават на Комисията в началото на 1974 г. 4. Регламент на Съвета (ЕИО) № 1463/70 от 20 юли 1970 г. ОВ L 164/1, 27 юли 1970 г. Разпоредби, идентични с тези предвидени в член 4, параграф 1 се прилагат по отношение на Дания, на Ирландия и на Обединеното кралство, считано от 1 януари 1976 г.. 5. Решение № 70/108/ЕИО на Съвета от 27 януари 1970 г. ОВ L 23/24, 30 януари 1970 г. Разпоредби, идентични с тези на член 1, параграф 5, се прилагат по отношение на Дания, считано от 1 януари 1974 г.. IV. КОНКУРЕНЦИЯ Регламент на Съвета (ЕИО )№ 1017/68 от 19 юли 1968 г. ОВ L 175/1, 23 юли 1968 г. По отношение на Обединеното кралство, забраната, наложена в член 2 на този рагламент, се прилага от 1 юли 1973 г. по отношение на споразуменията, решенията и съгласуваните практики, съществуващи към датата на присъединяването и които, в резултат на присъединяването попадат в приложното поле на забраната. V. ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ 1. Директива № 69/169/ЕИО на Съвета от 28 май 1969 г. ОВ L 133/6, 4 юни 1969 г. а) Дания има правото да изключи, до 31 декември 1975 г. включително, от освобождаването от данък върху оборота и от акцизи, следните стоки - тютюневи изделия ; - алкохолни напитки: дестилирани напитки и спиртни напитки, с алкохолен градус по-висок от 22? алкохолни градуса ; - бири, доколкото количеството надвишава 2 литра. б) Правилата, които Дания прилага въз основа на тази възможност в рамките на движението на пътници, идващи от трети страни, не могат да бъдат по-благоприятни от тези, приложими в рамките на движението на пътници между държавите-членки. в) Преди изтичането на споменатия по-горе срок Съветът решава по реда на процедурата, предвидена в член 100 от Договора за ЕИО, дали и в каква степен се оказва необходимо продължаване действието на това изключение, като се държи сметка за степента на постигнатия напредък на Икономическия и паричен съюз, и по-специално за напредъка в данъчната хармонизация. г) Разпоредбите, посочени по-горе, не засягат прилагането на член 32, параграф 2 в) от Акта за присъединяване. 2. Директива № 69/335/ЕИО на Съвета от 17 юли 1969 г. ОВ L 249/25, 3 октомври 1969 г. Ако работата по разширяването на приложното поле на член 7, параграф 1б не е била завършена преди присъединяването, Ирландия и Обединеното кралство ще въведат в действие необходимите мерки, за да се съобразят най-късно до 1 януари 1974 г. с разпоредбите на член 7, параграф 1. VI. ТЪРГОВСКА ПОЛИТИКА 1. Регламент (ЕИО) №459/68 на Съвета от 5 април 1968 г. ОВ L 93/1, 17 април 1968 г. Разпоредба, идентична на тази, предвидена в член 26, се прилага по отношение на Ирландия, на Обединеното кралство и на Норвегия до 30 юни 1977 г. 2. Регламент (ЕИО) № 2603/69 на Съвета от 20 декември 1969 г. ОВ L 324/25, 27 декември 1969 г. Съгласно сключените споразумения или на споразуменията, които ще бъдат сключени от Общността, Ирландия има право до 30 юни 1975 г. включително да запази, по отношение на третите страни, количествени ограничения за ирландския износ за стоките, изброени по-долу: ~TABLE 0;27-1,1,C;180-2,1,L; -1,2 |№ в общата митническа тарифа |Наименование на стоките| ||| -1,2 |44.01|Дърва за огрев на трупчета, пънчета, клонки или, дървени отпадъци, включително стърготини| -1,2 |44.03|Необработен дървен материал, дори с обелена кора или само грубо издялан| -1,2 |44.04|Само издялано дърво| -1,2 |44.05|Дървен материал, надлъжно нарязан на трупи, разрязан или обелен с дебелина по-голяма от 5 мм| -1,2 ~END_TABLE 3. Регламент (ЕИО)№109/70 на Съвета от 19 декември 1969 г. ОВ L 19/1, 26 януари 1970 г., изменен с: - Регламент (ЕИО)№1492/70 на Съвета от 20 юли 1970 г. ОВ L 166/1, 29 юли 1970 г. - Регламент (ЕИО)№2172/70 на Съвета от 27 октомври 1970 г. ОВ L 239/1, 30 октомври 1970 г. - Регламент (ЕИО )№ 2567/70 на Съвета от 14 декември 1970 г. ОВ L 276/1, 21 декември 1970 г. - Регламент (ЕИО) № 532/71 на Съвета от 8 март 1971 г. ОВ L 60/1, 13 март 1971 г. - Регламент на Съвета (ЕИО) № 725/71 от 30 март 1971 г. ОВ L 80/4 от 5 април 1971 г. - Регламент (ЕИО) № 1073/71 на Съвета от 25 май 1971 г. ОВ L 119/1, 1 юни 1971 г. - Регламент (ЕИО) № 1074/71 на Съвета от 25 май 1971 г. ОВ L 119/35, 1 юни 1971 г. - Регламент (ЕИО) № 2385/71 на Съвета от 8 ноември 1971 г. ОВ L 249/3, 10 ноември 1971 г. - Регламент (ЕИО) № 2386/71 на Съвета от 8 ноември 1971 г. ОВ L 249/12, 10 ноември 1971 г. - Регламент (ЕИО) № 2406/71 на Съвета от 9 ноември 1971 г. ОВ L 250/1, 11 ноември 1971 г. - Регламент (ЕИО) № 2407/71 на Съвета от 9 ноември 1971 г. ОВ L 250/7, 11 ноември 1971 г. а) Съгласно разпоредбите на системата за обобщените преференции на Общността, която новите държави-членки прилагат от 1 януари 1974 г. и съгласно сключените споразумения или на тези, които предстои да бъдат сключени от Общността, Обединеното кралство има право да запази количествените ограгничения при износ до 31 декември 1974 г. за стоките изброени по-долу: ~TABLE 0;27-1,1,C;180-2,1,L; -1,2 |№ в общата митническа тарифа |Наименование на стоките| ||| -1,2 |ex. 52. 01|метални нишки, комбинирани с памучни нишки (метални влакна), включително памучни влакна омотани с метал и метализирани памучни влакна| -1,2 |ex. 52. 02|Тъкани от метални нишки, от метални влакна или от тектилни метализирани влакна от № 52.01 комбинирани с памучни влакна за облекла, мебели и сходна употреба| -1,2 |ex. 59. 09|Тъкани със съдържание на памук и памучни тъкани импрегнирани или промазани| -1,2 |ex. 59. 11|Гумирани памучни тъкани, различни от трикотажните,| -1,2 |ex. 59. 14|Тъкани, преплетени или плетени памучни фитили за лампи, спиртници, свещи и други подобни| -1,2 |ex. 59. 15|тръби за помпи и подобни на тях тръби изцяло или частично направени от памук| -1,2 |ex. 59. 17|памучни тъкани и изделия с техническо предназначение| -1,2 |ex. 61. 08|памучни яки, якички, ленти за покриване глава, украшения за шапки, пластрони, жаба, маншети, парчета плат и други подобни гарнитури за дамски дрехи и бельо| -1,2 |ex. 65. 02|Форми или калъпи за шапки, преплетени или получени посредством съединяването на ленти (преплетени, тъкани или получени по друг начин) от всякакви материи, неоформени, без подплънки, с изключение на калъпите за панамени шапки| -1,2 |ex. 65. 04|Шапки и други аксесоари за глава, преплетени или произведени посредством съединяването на ленти (преплетени, тъкани или получени по друг начин) от всякакви материи, украсени или не, с изключение на панамените шапки| -1,2 |ex. 65. 07|Ленти за подплънки, шапки, за покриване на прически, форми (включително форми с пружини за механични шапки), козирки и каишки за шапкарството| -1,2 ~END_TABLE б) Съгласно разпоредбите на системата за обобщените преференции на Общността, която новите държави-членки прилагат от 1 януари 1974 г. и съгласно сключените споразумения или на тези, които предстои да бъдат сключени от Общността, Обединеното кралство има право да запази количествените ограгничения при износ най-късно до 31 декември 1977 г. за стоките изброени по-долу: ~TABLE 0;27-1,1,C;180-2,1,L; -1,2 |№ в общата митническа тарифа |Наименование на стоките| ||| -1,2 |ex. 39. 07|Ръкавици от материите на номерата 39.01 до 39.06 включително| |ex. 40. 13|Ръкавици от вулканизиран невтвърден каучук за всякакви нужди| |ex. 43. 03|Ръкавици от кожа| |ex. 43. 04|Ръкавици от изкуствена кожа| -1,2 ~END_TABLE Въпреки това, между Комисията и Обединеното кралство се провеждат ежегодни консултации, за да се провери дали е възможно този срок да бъде скъсен. в) Съгласно разпоредбите на системата на Общността за обобщените преференции, която новите държави-членки прилагат от 1 януари 1974 г. и съгласно сключените споразумения или съгласно тези, които предстои да бъдат сключени от Общността, Ирландия и Обединеното кралство имат възможността да запазят количествените ограничения при износ най-късно и включително до 31 декември 1975 г. за стоките изброени по-долу: ~TABLE 0;27-1,1,C;180-2,1,L; -1,2 |54. 03|Влакна от лен или рами, непредназначена за продажба на дребно| |54. 04|Влакна от лен или рами, предназначена за продажба на дребно| -1,2 ~END_TABLE Ако това се окаже необходимо, този срок може да бъде продължен от Съвета, който взема решение с квалифицирано мнозинство, въз основа на предложение на Комисията, най-късно и включително до 31 декември 1977 г. г) Съгласно разпоредбите на системата на Общността за обобщените преференции, която новите държави-членки прилагат от 1 януари 1974 г. и съгласно сключените споразумения или съгласно тези, които предстои да бъдат сключени от Общността, Ирландия има право да запази по отношение на - Чехословакия - Румъния - Китайската народна република - Унгария - България - Полша - СССР количествени ограничения при вноса, най-късно и включително до 30 юни 1977 г., за стоките изброени по- долу: ~TABLE 0;27-1,1,C;180-2,1,L; -1,2 |№ в общата митническа тарифа |Наименование на стоките| ||| -1,2 |ex. 59. 09|Мушами и други промазани или покрити с мазно покритие тъкани:| ||- мушами и кожени материи с ширина по-голяма от 4 палеца (1, 8 см)| ||- други, тъкани| |ex. 59. 11|Гумирани тъкани, нетрикотажни:| ||- кожени материи с ширина по-голяма от 1, 8 см.| ||- щамповани, рисувани, гофрирани| ||- други, тъкани, с ширина не по-малка от 30 см., (с изключение на тъкани с тегловно съдържание 33 1/3 % или повече каучук, различни от тъканите от типа платно за покриване)| ||- други, тъкани, с тегловно съдържание повече от 60 % памук (с изключение на тъкани с тегловно съдържание 33 1/3 % или повече каучук, различни от тъканите от типа платно за покриване)| |ex. 61.08|памучни яки, якички, ленти за глава, украшения за шапки, пластрони, жаба, маншети, парчета плат и други подобни гарнитури за дамски дрехи и бельо| |ex. 62.01|покривки, с изключение на одеалата за пътуване| -1,2 ~END_TABLE Въпреки това, най-късно от 1 януари 1975 г., този срок ще бъде разглеждан по време на годишните консултации между Комисията и Ирландия и ще бъде съкратен, ако това се окаже възможно, като се държи сметка, по-специално, за резултатите от преговорите между Общността и основните страни доставчици на въпросните стоки. 4. Регламент (ЕИО) № 1025/70 на Съвета от 25 май 1970 г. ОВ L 124/6, 8 юни 1970 г., изменен с: - Регламент (ЕИО) № 1984/70 на Съвета от 29 септември 1970 г. ОВ L 218/1, 3 октомври 1970 г. - Регламент (ЕИО) № 724/71 на Съвета от 30 март 1971 г. ОВ L 80/3, 5 април 1971 г. - Регламент (ЕИО) № 1080/71 на Съвета от 25 май 1971 г. ОВ L 116/8, 28 май 1971 г. - Регламент (ЕИО) № 1429/71 на Съвета от 2 юли 1971 г. ОВ L 151/8, 7 юли 1971 г. - Регламент (ЕИО) № 2384/71 на Съвета от 8 ноември 1971 г. ОВ L 249/1, 10 ноември 1971 г. а) До датата на изтичане на срока на режима, предвиден в член 115 на Акта за присъединяване, Обединеното кралство има право да запази количествените ограничения, които е прилагало към 1 януари 1972 г. за стоките, изброени по-долу: ~TABLE 0;27-1,1,C;180-2,1,L; -1,2 |№ в общата митническа тарифа |Наименование на стоките| ||| -1,2 |08. 02|Цитрусови плодове, пресни или изсушени:| ||Г. жълти и розови грейпфрути| |ex. 20. 03|Плодове в замразено състояние, с добавена захар:| ~END_TABLE - жълти и розови грейпфрути б) Съгласно разпоредбите на системата на Общността за обобщените преференции, която новите държави-членки прилагат от 1 януари 1974 г. и съгласно сключените споразумения или съгласно тези, които предстои да бъдат сключени от Общността, Ирландия има право да запази по отношение на: - Япония - Индия - Малайзия - Макао - Хон Конг - Република Китай (Формоза) - Пакистан - Югославия количествени ограничения при вноса най-късно и включително до 30 юни 1970 г. за стоките изброени по- долу: ~TABLE 0;27-1,1,C;180-2,1,L; -1,2 | позиция № в ОМТ |Наименование на стоките| ||| -1,2 |ex. 51. 01|Цели синтетични или изкуствени конци и влакна, неоформени за продажба на дребно с изключение на:| ||- влакна изцяло от изкуствена вискозна коприна, ацетатна коприна или купроамонячена коприна| ||- влакна, които не са били подложени на нито една от по-долните операции: обработка на структурата, боядисване, укрепване, усукване, апретиране или на сходни операции и ненавити на конус или макара| ||| |54.05|плетени тъкани от лен или рами| ||| |55.05|памучни влакна, непредназначени за продажба на дребно| ||| |55.06|памучни влакна, предназначени за продажба на дребно| ||| |55.07|газени памучни тъкани| |ex. 56.06|Навити синтетични или изкуствени текстилни прежди (или отпадъци от синтетични или изкуствени текстилни прежди), предназначени за продажба на дребно:| ||- съдържащи вълна, косми, памук, лен или коноп| ||| |ex. 57.06|Влакна от юта или други текстилни влакна от лико от № 57.03| ||- от юта| ||| |ex. 59.07|Тъкани, промазани с лепило или нишестени материали от видовете използвани за подвързване, картонажното производство, производството на калъфи или други подобни приложения (импрегниран перкалин и т. н.), копирни платна и транспаранти за рисуване, платна подготвени за рисуване, твърдо гумирано платно и подобни твърди тъкани от използваните в шапкарството:| ||- тъкани, с изключение на боядисаните платна за подвързия| ||| |ex. 59.08|Импрегнирани тъкани, промазани или покрити с производни на целулозата или други изкуствени пластмасови материи и тъкани или покрити със същите материи| ||- Панделки и летни за поръбване| ||- Други, с ширина по- голяма от 4 палеца (1, 8 см)| ||| |ex. 59. 09|Мушами и други промазани или покрити с мазно покритие тъкани:| ||- мушами и кожени материи с ширина по-голяма от 1, 8 см| ||- други, тъкани| ||| |ex. 59. 11|Гумирани тъкани, нетрикотажни:| ||- кожени материи с ширина по-голяма от 4 палеца (1, 8 см)| ||- щамповани, рисувани, гофрирани| ||- други, тъкани, с ширина не по-малка от 30 см, (с изключение на тъкани с тегловно съдържание 33 1/3 % или повече каучук, различни от тъканите от типа платно за покриване)| ||- други, тъкани, с тегловно съдържание повече от 60 % памук (с изключение на тъкани с тегловно съдържание 33 1/3 % или повече каучук, различни от тъканите от типа платно за покриване)| ||| |ex. 59.12|Други импрегнирани или промазани тъкани, рисувани платна за театрални декори, за фон на ателиета или други аналогични приложения:| ||- Щамповани тъкани, рисувани или гофрирани (различни от трикотажните)| ||- Панделки от лен, с ширина не по- голяма от 2 палеца (0, 9 см), поръбени от двете страни| ||- Трикотажни тъкани| ||- други, тъкани| ||| |ex. 60.01|Нееластични, нито гумирани трикотажни платове, на парчета, изработени не на една кука| |60.03|Дълги чорапи, долни чорапи, къси чорапи, чорапи до глезена, предпазни чорапи, и сходни трикотажни артикули нееластични и негумирани| ||| |ex. 60.04|Долни дрехи от нееластично и негумирано трико:| ||- Чорапогащи| ||| |ex. 60.06|Платове на парчета и други артикули ( включително наколенки и чорапи за разширени вени) от еластично трико и от гумирано трико, с изключение на:| ||- платове от еластично трико с ширина по-голяма от 1 палец (0, 45 см)| ||- платове от гумирано трико изплетено на една кука| ||- артикули от еластично или гумирано трико| ||| |61.07|Вратовръзки| ||| |61.08|яки, якички, ленти за покриване глава, украшения за шапки, пластрони, жаба, маншети, парчета плат и други подобни гарнитури за дамски дрехи и бельо| ||| |61.09|Корсети, колани-корсети, стягащи колани, сутиени, тиранти, жартиери, ластици за закрепване на чорапи, за къси чорапи и сходни артикули, от плат или от трико, включително и еластични.| ||| |61.10|Нетрикотажни ръкавици, дълги чорапи, чорапи, къси чорапи до глезените| |ex. 61.11|Други шити аксесоари за дрехи: подложки за ръкави, подплънки, подплънки за раменете за костюми, колани или военни колани, маншони, предпазни ръкави и т. н. с изключение на емблеми, петлици и мотиви.| ||| |ex. 62. 01|Покривки| ||| |ex. 62.04|Покривала, платна за плавателни съдове, външни щори, палатки и съоръжения за къмпинг:| ||- Платна за плавателни съдове| ||- Покривала| ||- Килими за под| ||- Раници и хамаци| ||- Външни щори| ||- Палатки| ||- Спални чували| ||| |ex. 94.04|Матраци; дюшеци, не каучукуви; меки широки табуретки, възглавници от гъбообразни полиуретани; или клетъчни, одеала и юргани, други артикули за спане| -1,2 ~END_TABLE Въпреки това, най-късно от 1 януари 1975 г., този срок ще бъде разглеждан по време на годишните консултации между Комисията и Ирландия и ще бъде скъсен, ако това се окаже възможно, като се държи сметка, по-специално за резултатите от преговорите между Общността и главните доставчици на въпросните стоки. VII. СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА 1. Регламент (ЕИО)№1612/68 на Съвета от 15 октомври 1968 г. ОВ L 257/2, 19 октомври 1968 г. 2. Решение №68/359/ЕИО на Съвета от 15 октомври 1968 г. ОВ L 257/1, 19 октомври 1968 г. 3. Директива на Съвета от 5 март 1962 г. ОВ 57/1650, 9 юли 1962 г. 4. Директива №68/360/ЕИО на Съвета от 15 октомври 1968 г. ОВ L 257/13, 19 октомври 1968 г. Ирландия и Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия имат право да запазят включително до 31 декември 1977 г. своите национални разпоредби, подлагащи на предварително разрешение имиграцията в Ирландия и в Северна Ирландия с цел достъп до заетост и/или достъп до заетост на гражданите на другите държави-членки в Ирландия и в Северна Ирландия. 5. Регламент (ЕИО) № 1408/71 на Съвета от 14 юни 1971 г. ОВ L 149/2, 5 юли 1971 г. През период максимум от пет години, считано от датата на приложението на този регламент в Ирландия, тя може да ограничи ползването на обезщетения за безработица и на социалните плащания за старост, за вдовици, за сираци и за слепи, само до лицата, пребиваващи постоянно само на територията на Ирландия, при условие, че посочените по-горе плащания са в приложното поле на законодателството относно клоновете на социалното осигуряване, предвидени в член 4, параграф 1 и че през посочения период равното третиране ще бъде гарантирано в Ирландия на гражданите на държави-членки учредителки и на другите нови държави-членки, както и на бежанците и лицата без гражданство. VIII. ТЕХНИЧЕСКИ БАРИЕРИ Директива № 71/307/ЕИО на Съвета от 26 юли 1971 г. ОВ L 185/16, 16 август 1971 г. Дания се ползва от преходен период, който изтича на 31 декември 1974 г. за въвеждането на новите наименования, съответстващи на термините, съдържащи се в член 5, параграф 1 от тази директива. IХ. ХРАНИ Директива на Съвета от 23 октомври 1962 г. ОВ 115/2645, 11 ноември 1962 г., изменена с: - Директива №65/469/ЕИО на Съвета от 25 октомври 1965 г. ОВ 178/2793, 26 октомври 1965 г. - Директива № 67/653/ЕИО на Съвета от 24 октомври 1967 г. ОВ 263/4, 30 октомври 1967 г. - Директива №68/419/ЕИО на Съвета от 20 декември 1968 г. ОВ L 309/24, 24 декември 1968 г. - Директива №70/358/ЕИО на Съвета от 13 юли 1970 г. ОВ L 157/36, 18 юли 1970 г. 1. Включително до 31 декември 1977 г., новите държави-членки могат да запазят своите национални законодателства, съществуващи към датата на присъединяването, по силата на които се допуска използването: а) на оцветителите, изброени в пункт 2 в хранителните продукти б) на следните вещества за разреждане или разтваряне на оцветителите: Етилацетат Диетилетер Глицеринмоноацетат Глицериндиацетат Глицеринтриацетат Изопропилов алкохол Пропилен гликол (1, 2 пропендиол) Оцетна киселина Натриев хидроксид Амониев хидроксид До 31 декември 1977 г. Съветът може да вземе решение съгласно процедурата, предвидена в член 100 от Договора за ЕИО, по предложение, имащо за цел да бъдат добавени: а) към списъка на приложение I на разглежданата директива, веществата, предвидени в предходната алинея, а), б) към списъка на член 6 на тази директива веществата, изброени в предходната алинея, буква б). За включването на тези вещества в списъците на приложение I или на член 6 може да се вземе решение само ако научните изследвания са доказали тяхната безвредност за човешкото здраве и ако тяхното използване е необходимо от икономическа гледна точка. 2. Оцветителите за оцветяване на веществото в дълбочина и на повърхността, посочени в параграф 1, а), са следните: ~TABLE 0;32-1,1,L;18-1,1,L;13-1,1,L;16-1,1,L;130-1,1,L; -1,5 |Общоприето |По |C.I.|D.F.G.|химическо наименование или описание| |наименование|Schultz|М.К.|| | -1,5 |виолетово 6 B|805|(697)|-|мононатриева сол на 4-{ [4 -(N тил-p-сулфобензиламино)-фенил]-[4 | | | |42.640| |(N-етил-p-сулфобензиламино)-фенил]-метилен,} (N, N-диметил- | | | | | |2,5-циклохексадиен-имин)| | | | | | | | | | | |смес включваща основно динатриевата сол на | |кафяво FK|-|-|-|1,3-диамино-4-(р-сулфофенилазо) бензол и натриевата сол на 2, | | | | | |4-диамино-5-(р-сулфофенилазо) толуол| | | | | | | | | | | |продукт получен от сливането на диазотната нафтионова киселина със смес от | |шоколадово |-|-|-|морин (СI. 75.660) и от маклурин (СI. 75.240)| |кафяво FB| | | | | | |-| | |динатирева сол на киселината 4,4'-[[2,4 | | | | | |дихидрокси-5-(хидроксиметил)-m-фенилен] бис (азо)] ди-1-сулфон нафталин| |шоколадово |-|20.285|-| | |кафяво HT| | | |динатриева сол на киселината 1-фенилазо 6,8 -дисулфонафтол-2| | | | | | | | |39| |-| мононатриева сол на киселината 1-фенилазо-6,8 сулфо- нафтол-2 | |оранжево G| |(27)| | | | | |16.230| |динатриева сол на киселината 5-ацетамидо, 4 хидрокси-(фенилазо), -2,7 | | |36| |-|дисулфонафталин 3| |оранжево RN | |15.970| | | | | | | |динатриева сол на киселината 4{ | | |40| |-|[4-(N-етил-р-сулфобензиламино)-фенил]-(2сулфофенил)-метилен}- [1 | |червено 2 G| |18.050| |(N-етил-N-р-сулфобензил)-G2,5-) циклохексадиен-имин)| | | | | | | | |770| |-|динатриева сол на | |блестящо | |(671)| |1-2(2,5-дихлоро-4-сулфофенил-5-хидрокси-3-метил-4-р-сулфофенилазопиразол| |синьо FCF| |42.090| | | | | | | | | | | | | | | | | | |-| | |жълто 2 G| |18.965| | | | | | | | | | |1.418| |-| | |титанов | |(1.264)| | | |двуокис(E 171)| |77.891| | | | | | | | | |железни окиси |1.428| |-|смес от алуминий, натрий, силиций и сяра| |и хидроокиси |1.429|77.489| | | |(E 172)|1.470|77.491| | | | | |77.492| |екстракт от корена на Alcanna tinctoria| |ултрамарин| |77.499| | | | |1.435| | | | | | |(1.290)| | | |орканет, | |77.007| |динатриева сол на киселината (сулфо-4-нафтилазо-1)-1 нафтол-2 сулфонова-6| |алканин|1.382| |140| | | | |(1.240)| || | | |75.520| || |устойчиво | |75.530| || |червено|210| | || | ||(182)| || |||16.045||| -1,5 ~END_TABLE 3. Включително до 31 декември 1975 г. новите държави-членки могат да запазят в сила разпоредбите на националната уредба, съществуващи към датата на присъединяването, по силата на които е забранено използването на следните оцветители за оцветяване на продуктите, предназначени за консумиране от хора: - Е 103 хризоин S - Е 105 устойчиво жълто - Е 111 оранжево GGN - Е 120 кошений - Е 121 орсей-орсеин - Е 125 алено GN - Е 126 понсо 6 R В края на този срок, използването на тези вещества ще бъде разрешено при условията, предвидени в директивата, освен ако не е било взето решение съгласно процедурата, предвидена в член 100 от Договора за ЕИО, с цел научното и техническото развитие, изключващо тези вещества от приложение I към директивата. 4. Без да се нарушават разпоредбите, предвидени по-горе, законодателството на новите държави-членки, изменено в съответствие с разпоредбите на тази директива, се прилага по отношение на продуктите, доставяни за продажба в тези държави-членки, най-късно от 1 юли 1974 г. 2. Директива № 64/54/ЕИО на Съвета от 5 ноември 1963 г. ОВ 12/161, 27 януари 1964 г., изменена с: - Директива № 67/427/ЕИО на Съвета от 27 юни 1967 г. ОВ 148/1, 11 юли 1967 г. - Директива № 68/420/ЕИО на Съвета от 20 декември 1968 г. ОВ L 309/25, 24 декимври 1968 г. - Директива № 70/359/ЕИО на Съвета от 13 юли 1970 г. ОВ L 157/38, 18 юли 1970 г. - Директива №71/160/ЕИО на Съвета от 30 март 1971 г. ОВ L 87/12, 17 април 1971 г. 1. До 31 декември 1977 г., новите държави-членки могат да запазят в сила своите национални законодателства, съществуващи към датата на присъединяването, относно използването в хранителните продукти на: - мравчена киселина - калиев нитрит - калиев пропионат (калиева сол на пропионовата киселина) - натриево производно на метиловия естер на р-хидроксибензоената киселина - както и водни екстракти на пушек До 31 декември 1977 г. Съветът, съгласно процедурата, предвидена в член 100 от Договора за ЕИО, може да вземе решение по предложение за включване на тези вещества в член 3 на цитираната по-горе директива. Решение за включването на тези вещества може да бъде взето само ако научните изследвания са доказали тяхната безвредност за здравето на хората и ако тяхното използване е необходимо от икономическа гледна точка. 2. Без да се нарушават предвидените по-горе разпоредби, законодателството на новите държави-членки, изменено в съответствие с разпоредбите на тази директива, се прилага по отношение на продуктите, които се доставят за продажба в тези държави-членки, най-късно от 1 юли 1974 г.. 3. Директива № 70/357/ЕИО на Съвета от 13 юли 1970 г. ОВ L 157/31, 18 юли 1970 г. 1. Включително до 31 декември 1977 г. новите държави-членки могат да запазят в сила съществуващото си към датата на присъединяването национално законодателство относно употребата в хранителните продукти на етоксикина, на киселия натриев пирофосфат, на натриевия пирофосфат, на калиевия пирофосфат, на калциевия пирофосфат, на натриевия триполифосфат, на калиевия полиметафосфат, на натриевия метафосфат и на пропилен галат. До 31 декември 1977 г., Съветът, съгласно процедурата, предвидена в член 100 от Договора за ЕИО, може да вземе решение въз основа на предложение, имащо за цел да бъдат добавени в списъка към приложението на разглежданата директива веществата, посочени в предходната алинея. Решение за включването на тези вещества в списъка на приложението може да бъде взето само ако научните изследвания са доказали тяхната безвредност за здравето на хората и ако тяхното използване е необходимо от икономическа гледна точка. 2. Без да се нарушават предвидените по-горе разпоредби, законодателствата на новите държави-членки, изменени в съответствие с разпоредбите на тази директива, се прилага по отношение на продуктите, които се доставят за продажба в тези държави-членки, най-късно от 1 юли 1974 г. ПРИЛОЖЕНИЕ VIII Списък, предвиден в член 148, параграф 1 от Акта за присъединяване 1. Комитет на Европейския социален фонд посочен в член 124 от Договора за ЕИО 2. Съвещателен комитет за свободното движение на работници, създаден с Регламент № 15 от 16 август 1961 г. ОВ 57/1073, 26 август 1961 г., изменен с: - Регламент № 38/64/ЕИО на Съвета от 25 март 1964 г. ОВ 62/965, 17 април 1964 г. - Регламент (ЕИО) № 1612/68 на Съвета от 15 октомври 1968 г. ОВ L 257/2, 19 октомври 1968 г. 3. Съвещателен комитет за професионално обучение, създаден с Решение № 63/266/ЕИО на Съвета от 2 април 1963 г. ОВ 63/1338, 20 април 1963 г. 4. Съвещателен комитет за социалното осигуряване на работниците-мигранти, създаден с Регламента (ЕИО) № 1408/71 на Съвета от 14 юни 1971 г. ОВ L 149/2, 5 юли 1971 г. 5. Съвещателен комитет на Агенцията по снабдяване, създаден с Устава на Агенцията от 6 ноември 1958 г. ОВ 27/534, 6 декември 1958 г ПРИЛОЖЕНИЕ IХ Списък, предвиден в член 148, параграф 2 от Акта за присъединяване 1. Съвместен съвещетелен комитет за социалните въпроси, свързани с платените селскостопански работници, създаден с Решение №63/326/ЕИО на Комисията от 17 май 1963 г. ОВ 80/1534, 29 май 1963 г. 2. Съвместен съвещетелен комитет за социалните въпроси в морската рибарска индустрия, създаден с Решение № 68/252/ЕИО на Комисията от 7 юни 1968 г. ОВ L 132/9, 14 юни 1968 г. 3. Комитет по транспорта, създаден с Решение на Съвета от 15 септември 1958 г. ОВ 25/509, 27 ноември 1958 г., изменено с: - Решение на Съвета от 22 юни 1964 г. ОВ 102/1602, 29 юни 1964 г. 4. Съвместен съвещетелен комитет по социалните проблеми в сухопътния транспорт, създаден с Решение №65/362/ЕИО, от 5 юли 1965 г. ОВ 130/2184, 16 юли 1965 г. 5. Съвместен съвещетелен комитет по социалните проблеми във вътрешното корабоплаване, създаден с Решение №67/745/ЕИО на Комисията от 28 ноември 1967 г. ОВ 297/13 от 7 декември 1967 г. 6. Съвещателен комитет по социалните проблеми в железниците (тристранен), създаден с Решение № 71/122/ЕИО на Комисията от 19 февруари 1971 г. ОВ L 57/22 от 10 март1971 г. 7. Арбитражен комитет, предвиден в член 18 от Договора за Евратом 8. Съвещателен комитет по млякото и млечните продукти, създаден с Решение № 64/435/ЕИО на Комисията от 20 юли 1964г. ОВ 122/2049, 29 юли 1964 г., изменено с: - Решение № 70/290/ЕИО на Комисията от 15 май 1970 г. ОВ L 121/24, 4 юни 1970 г. 9. Съвещателен комитет по свинското месо, създаден с Решението от 18 юли 1962 г. ОВ 72/2028, 8 август 1962 г., изменено с: - Решение № 70/283/ЕИО на Комисията от 15 май 1970 г. ОВ L 121/11, 4 юни 1970 г. 10. Съвещателен комитет по говеждото месо, създаден с Решение № 64/434/ЕИО на Комисията от 20 юли 1964 г. ОВ 122/2047, 29 юли 1964 г., изменено с: Решение № 70/288/ЕИО на Комисията от 15 май 1970 г. ОВ L 121/20, 4 юни 1970 г. 11. Съвещателен комитет по птичето месо и яйцата, създаден с Решение от 18 юли 1962 г. ОВ 72/2030, 8 август 1962 г., изменено с: Решение №70/291/ЕИО на Комисията от 15 май 1970 г. ОВ L 121/26, 4 юни 1970 г. 12. Съвещателен комитет по зърнените култури, създаден с Решение от 18 юли 1962 г. ОВ 72/2026, 8 август 1962 г., изменено с: Решение №70/286/ЕИО на Комисията от 15 май 1970 г. ОВ L 121/16, 4 юни 1970 г. 13. Специализирана секция "Ориз" към Съвещателен комитет по зърнените култури, създадена с Решение №64/436/ЕИО на Комисията от 20 юли 1964 г. ОВ 122/2051, 29 юли 1964 г., изменено с: Решение № 70/285/ЕИО на Комисията от 15 май 1970 г. ОВ L 121/14, 4 юни 1970 г. 14. Съвещателен комитет по мазнините, създаден с Решение №676/388/ЕИО на Комисията от 9 юни 1967 г. ОВ 119/2343, 20 юни 1967 г., заменено с: Решение №71/90/ЕИО на Комисията от 1 февруари 1971 г. ОВ L 43/42, 22 февруари 1971 г. 15. Съвещателен комитет по захарта, създаден с Решение №69/146/ЕИО на Комисията от 29 април 1969 г. ОВ L 122/2, 22 май 1969 г. 16. Съвещателен комитет по плодовете и зеленчуците, създаден с Решение от 18 юли 1962 г. ОВ 72/2032, 8 август 1962 г., изменено с: Решение №70/287/ЕИО на Комисията от 15 май 1970 г. ОВ L 121/18 , 4 юни 1970 г. 17. Съвещателен комитет по лозаро-винарство, създаден с Решение от 18 юли 1962 г. ОВ 72/2034 от 8 август 1962 г., изменено с: Решение № 70/292/ЕИО на Комисията от 15 май 1970 г. ОВ L 121/28, 4 юни 1970 г. 18. Съвещателен комитет по живите растения и по произведенията на цветарството, създаден с Решение № 69/84/ЕИО на Комисията от 25 февруари 1969 г. ОВ L 68/8, 19 март1969 г., изменено с: Решение № 70/289/ЕИО на Комисията от 15 май 1970 г. ОВ L 121/22, 4 юни 1970 г. 19. Съвещателен комитет по рибарството, създаден с Решение №71/128/ЕИО на Комисията от 25 февруари 1971 г. ОВ L 68/18, 22 март1971 г. 20. Съвещателен комитет по суровия тютюн, създаден с Решение № 71/31/ЕИО на Комисията, 22 декември 1970 г. ОВ L 14/8, 18 януари 1971 г. 21. Съвещателен комитет по лена и конопа, създаден с Решение №71/32/ЕИО на Комисията от 22 декември 1970 г. ОВ L 14/11, 18 януари 1971 г. 22. Съвещателен комитет по проблемите на политиката на селскостопанската структура, създаден с Решение №64/488/ЕИО на Комисията от 29 юли 1964 г. ОВ 134/2256, 20 август 1964 г., изменено с: Решение № 65/371/ЕИО на Комисията от 8 юли 1965 г. ОВ 132/2209, 20 юли 1965 г. Решение № 71/79/ЕИО на Комисията от 26 януари 1971 г. ОВ L 32/15, 9 февруари 1971 г. 23. Съвещателен комитет по социалните проблеми на селските стопани, създаден с Решение №64/18/ЕИО на Комисията от 19 декември 1963 г. ОВ 2/25, 10 януари 1964 г., изменено с: Решение № 70/284/ЕИО на Комисията от 15 май 1970 г. ОВ L 121/13, 4 юни 1970 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Х Списък, предвиден в член 150 от Акта за присъединяване I. ТРАНСПОРТ 1. Регламент №11 на Съвета от 27 юни 1960 г. ОВ 52/1121, 16 август 1960 г. Ирландия: 1 октомври 1973 г. Обединено кралство: 1 октомври 1973 г. 2. Регламент №141 от 26 на Съвета ноември 1962 г. ОВ 124/2751, 28 ноември 1962 г. 3. Регламент №117/66/ЕИО от 28 юли 1966 г. ОВ 147/2688, 9 август 1966 г. Ирландия: 1 юли 1973 г. Обединено кралство: 1 юли 1973 г. 4. Регламент (ЕИО) №1016/68 на Комисията от 9 юли 1968 г. ОВ L 173/8, 22 юли 1968 г. Ирландия: 1 юли 1973 г. Обединено кралство: 1 юли 1973 г. 5. Регламент (ЕИО) №543/69 на Съвета от 25 март 1969 г. ОВ L 77/49, 29 март 1969 г. Ирландия: 1 април 1973 г. Обединено кралство: 1 април 1973 г. 6. Регламент (ЕИО) № 1191/69 на Съвета от 26 юни 1969 г. ОВ L 156/1, 28 юни 1969 г. Ирландия: 1 януари 1974 г. Обединено кралство: 1 януари 1974 г. 7. Регламент (ЕИО) №1192/69 на Съвета от 26 юни 1969 г. ОВ L 156/8, 28 юни 1969 г. Ирландия: 1 октомври 1973 г. Обединено кралство: 1 октомври 1973 г. 8. Регламент (ЕИО) №1107/70 на Съвета от 4 юни 1970 г. ОВ L 130/1, 15 юни 1970 г. 9. Регламент (ЕИО) №1108/70 на Съвета от 4 юни 1970 г. ОВ L 130/4, 15 юни 1970 г. Дания: 1 януари 1974 г. Ирландия: 1 януари 1974 г. Норвегия: 1 април 1973 г. Обединено кралство: 1 януари 1974 г. 10. Регламент (ЕИО) №1463/70 на Съвета от 20 юли 1970 г. ОВ L 164/1, 27 юли 1970 г. Норвегия: 1 април 1973 г. 11. Регламент (ЕИО) №2598/70 на Комисията от 18 декември 1970 г. ОВ L 278/1, 23 декември 1970 г. Дания: 1 януари 1974 г. Ирландия: 1 януари 1974 г. Обединено кралство: 1 януари 1974 г. 12. Регламент (ЕИО) №281/71 на Комисията от 9 февруари 1971 г. ОВ L 33/11, 10 февруари 1971 г. Дания: 1 януари 1974 г. Обединено кралство: 1 януари 1974 г. II. ТЪРГОВСКА ПОЛИТИКА 1. Регламент (ЕИО) №459/68 на Съвета от 5 април 1968 г. ОВ L 93/1, 17 април 1968 г., поправен с: - Списък на грешките на Регламент (ЕИО) № 459/68 на Съвета от 5 април 1968 г. ОВ L 103/38 , 1 май 1968 г. 2. Регламент (ЕИО) №2603/69 на Съвета от 20 декември 1969 г. ОВ L 324/25, 27 декември 1969 г. 3. Регламент (ЕИО) №109/70 на Съвета от 19 декември 1969 г. ОВL 19/1, 26 януари 1970 г., изменен с: - Регламент (ЕИО) №1492/70 на Съвета от 20 юли 1970 г. ОВ L 166/1, 29 юли 1970 г. - Регламент (ЕИО) 2172/70 на Съвета от 27 октомври 1970 г. ОВ L 239/1, 30 октомври 1970 г. - Регламент на Съвета (ЕИО) №2567/70 от 14 декември 1970 г. ОВ L 276/1, 21 декември 1970 г. - Регламент (ЕИО) №532/71 на Съвета от 8 март 1971 г. ОВ L 60/1, 13 март 1971 г. - Регламент (ЕИО) №725/71 на Съвета от 30 март 1971 г. ОВ L 80/4, 5 април 1971 г. - Регламент (ЕИО) №1073/71 на Съвета от 25 май 1971 г. ОВ L 119/1, 1 юни 1971 г. - Регламент (ЕИО) №1074/71 на Съвета от 25 май 1971 г. ОВ L 119/35, 1 юни 1971 г. - Регламент (ЕИО) №2385/71 на Съвета от 8 ноември 1971 г. ОВ L 249/3, 10 ноември 1971 г. - Регламент (ЕИО) №2386/71 на Съвета от 8 ноември 1971 г. ОВ L 249/12, 10 ноември 1971 г. - Регламент на Съвета (ЕИО) №2406/71 от 9 ноември 1971 г. ОВL 250/1, 11 ноември 1971 г. - Регламент (ЕИО) №2407/71 на Съвета от 9 ноември 1971 г. ОВ L 250/7, 11 ноември 1971 г. Норвегия: 1 април 1973 г. Обединено кралство: 1 април 1973 г. 4. Регламент (ЕИО) №1025/70 на Съвета от 25 май 1970 г. ОВ L 124/6, 8 юни 1970 г., изменен с: - Регламент (ЕИО) №1984/70 на Съвета от 29 септември 1970 г. ОВ L 218/1, 3 октомври 1970 г. - Регламент (ЕИО) №724/71 на Съвета от 30 март 1971 г. ОВ L 80/3, 5 април 1971 г. - Регламент (ЕИО) №1080/71 на Съвета от 25 май 1971 г. ОВ L 116/8 от 28 май 1971 г. - Регламент (ЕИО) №1429/71 на Съвета от 2 юли 1971 г. ОВ L 151/8, 7 юли 1971 г. - Регламент (ЕИО) №2384/71 на Съвета от 8 ноември 1971 г. ОВ L 249/1, 10 ноември 1971 г. Обединено кралство: 1 април 1973 г. 5. Регламент (ЕИО) №1023/70 на Съвета от 25 май 1970 г. ОВ L 124/1, 8 юни 1970 г. Обединено кралство: 1 април 1973 г. 6. Регламент (ЕИО) № 1471/70 на Съвета от 20 юли 1970 г. ОВ L 164/41, 27 юли 1970 г. 7. Решение от 6 март 1953 г. на представителите на правителствата, заседаващи в рамките на Съвета, относно забраната за износ на старо желязо непубликувано Обединено кралство: 1 април 1973 г. 8. Решение от 8 октомври 1957 г. на Координационния комитет на Съвета на министрите относно уредбата на износа на стоки втора употреба непубликувано Обединено кралство: 1 април 1973 г. 9. Решение от 18 декември 1958 г. на Координационния комитет на Съвета на министрите относно уредбата на износа на старо желязо от стоманени сплави. непубликувано съчетано с 10. Решение от 19 ноември 1962 г. на представителите на правителствата, заседаващи в рамките на Съвета, относно приравняването на старо желязо от стоманени сплави на отпадъците във вид на кюлчета от стоманени сплави, включени в позиция 73.15 Б I б) 1 аа) непубликувано Обединено кралство: 1 април 1973 г. 11. Решение от 2 март 1959 г. на представителите на правителствата, заседаващи в рамките на Съвета относно износа на старо желязо от разрушени кораби непубликувано изменено с: - Решение от 15 януари 1962 г. на Координационния комитет на Съвета на министрите непубликувано Обединено кралство: 1 април 1973 г. 12. Решение от 7 октомври 1959 г. на Координационен комитет на Съвета на министрите относно общия списък на продуктите, по отношение на които се прилага решението от 8 октомври 1957 г. на представителите на правителствата, заседаващи в рамките на Съвета относно уредбата на износа на продукти втора употреба непубликувано Обединено кралство: 1 април 1973 г. 13. Решение от 26 октомври 1961 г. на представителите на правителствата, заседаващи в рамките на Съвета, относно уредбата, която трябва да се прилага считано от 1 януари 1962 г. в областта на износа на стари ЖП-релси непубликувано Обединено кралство: 1 април 1973 г. III. СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА 1. Регламент (ЕИО) №1408/71 на Съвета от 14 юни 1971 г. ОВ L 149/2 от 5 юли 1971 г. Дания: 1 април 1973 г. Ирландия: 1 април 1973 г. Обединено кралство: 1 април 1973 г. IV. ЕВРАТОМ 1. Решение на Съвета от 9 септември 1961 г. относно предоставянето на предимства на Съвместното предприятие "Френско-белгийско дружество за ядрена енергия от Ардените (SENA)" и за предоставянето на информации от това предприятие. непубликувано Обединено кралство: 1 април 1973 г. 2. Решение на Съвета от 18 юни 1963 г. относно предоставянето на предимства на съвместното предприятие "Kernkraftwerk RWE-Baуernwerk GmbH" (KRB) и предаването на информации от това предприятие. Непубликувано Обединено кралство: 1 април 1973 г. 3. Решение на Съвета от 12 декември 1964 г. относно предоставянето на предимства на съвместното предприятие "Kernkraftwerk Lingen GmbH" непубликувано Обединено кралство: 1 април 1973 г. 4. Решение на Съвета от 28 юли 1966 г. относно предоставянето на предимства на съвместното предприятие "Kernkraftwerk Obrigheim GmbH" непубликувано Обединено кралство: 1 април 1973 г. ПРИЛОЖЕНИЕ ХI Списък, предвиден в член 152 от Акта за присъединяване I. МИТНИЧЕСКО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО 1. Директива № 68/312/ЕИО на Съвета от 30 юли 1968 ОВ L 194/13, 6 август 1968 г. Норвегия: 1 юли 1973 г. 2. Директива № 69/73/ЕИО на Съвета от 4 март 1969 ОВ L 58/1, 8 март 1969 г. Норвегия: 1 юли 1973 г. 3. Директива № 69/74/ЕИО на Съвета от 4 март 1969 ОВ L 194/13, 8 март 1969 г.. Норвегия:1 юли 1973 г. 4. Директива 69/74/ЕИО на Съвета от 4 март 1969 ОВ L 58/11, 8 март 1969 г. Норвегия:1 юли 1973 г. 5. Директива 69/76/ЕИО на Съвета от 4 март 1969 ОВ L 58/44, 8 март 1969 г. Норвегия:1 юли 1973 г. II. ЗЕМЕДЕЛИЕ А. Законодателство за храните и животните 1. Директива 70/373/ЕИО на Съвета от 20 юли 1970 г. ОВ L 170/2, 3 август 1970 г. Ирландия: 1 юли 1973 г. Обединено кралство: 1 юли 1973 г. 2. Директива №70/524/ЕИО на Съвета от 23 ноември 1970 г. ОВ L 270/1, 14 декември 1970 г. Обединено кралство: 1 юли 1973 г. 3. Директива №71/250/ЕИО на Комисията от 15 юни 1971 г. ОВ L 155/1, 12 юли 1971 г. Обединено кралство: 1 юли 1973 г. Б. Законодателство за семената и растенията 1. Директива № 66/400/ЕИО на Съвета от 14 юни 1966 г. ОВ 125/2290, 11 юли 1966 г., изменена с: - Директива № 69/61/ЕИО на Съвета от 18 февруари 1969 г. ОВ L 48/4 , 26 февруари 1969 г. - Директива № 71/162/ЕИО на Съвета от 30 март 1971 г. ОВ L 87/24, 17 април 1971 г. Дания: 1 юли 1973 г. Ирландия: 1 юли 1973 г. Обединено кралство: 1 юли 1973 г. 2. Директива № 66/401/ЕИО на Съвета от 14 юни 1966 г. ОВ 125/2298 , 11 юли 1966 г., изменена с: - Директива 69/63/ЕИО на Съвета от 18 февруари 1969 г. ОВ L 48/8, 26 февруари 1969 г. - Директива №71/162/ЕИО на Съвета от 30 март 1971 г. ОВ L 87/24, 17 април 1971 г. Дания: 1 юли 1973 г. Ирландия: 1 юли 1973 г. Обединено кралство: 1 юли 1973 г. 3. Директива 66/402/ЕИО на Съвета от 14 юни 1966 г. ОВ 125/2309, 11 юли 1966 г., изменена с: - Директива 69/60/ЕИО на Съвета от 18 февруари 1969 г. ОВ L 48/1, 26 февруари 1969 г. - Директива №71/162/ЕИО на Съвета от 30 март 1971 г. ОВ L 87/24, 17 април 1971 г. Дания: 1 юли 1973 г. Ирландия: 1 юли 1973 г. Обединено кралство: 1 юли 1973 г. 4. Директива № 66/403/ЕИО на Съвета от 14 юни 1966 г. ОВ 125/2320, 11 юли 1966 г., изменена с: - Директива №69/62/ЕИО на Съвета от 18 февруари 1969 г. ОВ L 48/7, 26 февруари 1969 г. - Директива №71/162/ЕИО на Съвета от 30 март 1971 г. ОВ L 87/24, 17 април 1971 г. Дания: 1 юли 1973 г. Ирландия: 1 юли 1973 г. Обединено кралство: 1 юли 1973 г. 5. Директива №68/193/ЕИО на Съвета от 9 април 1968 г. ОВ L 93/15, 17 април 1968 г., изменена с: - Директива №71/140/ЕИО на Съвета от 22 март 1971 г. ОВ L 71/16, 25 март 1971 г. Обединено кралство: 1 юли 1973 г. 6. Директива 69/208/ЕИО на Съвета от 30 юни 1969 г. ОВ L 169/3, 10 юли 1969 г., изменена с: - Директива №71/162/ЕИО на Съвета от 30 март 1971 г. ОВ L 87/24, 17 април 1971 г. Ирландия: 1 юли 1973 г. Обединено кралство: 1 юли 1973 г. 7. Директива №70/457/ЕИО на Съвета от 29 септември 1970 г. ОВ L 225/1, 12 октомври 1970 г. Дания: 1 юли 1973 г. Ирландия: 1 юли 1973 г. Обединено кралство: 1 юли 1973 г. 8. Директива № 70/458/ЕИО на Съвета от 29 септември 1970 г. ОВ L 225/7, 12 октомври 1970 г., изменена с: - Директива №71/162/ЕИО на Съвета от 30 март 1971 г. ОВ L 87/24 , 17 април 1971 г. Дания: 1 юли 1973 . Ирландия: 1 юли 1973 г. Обединено кралство: 1 юли 1973 г. В. Ветеринарно законодателство 1. Директива № 64/432/ЕИО на Съвета от 26 юни 1964 г. ОВ 121/1977, 29 юли 1964 г., изменена с: - Директива №66/600/ЕИО на Съвета от 25 октомври 1966 г. ОВ 192/3294, 27 октомври 1966 г. - Директива №70/360/ЕИО на Съвета от 13 юли 1970 г. ОВ L 157/40, 18 юли 1970 г. - Директива №71/285/ЕИО на Съвета от 19 юли 1971 г. ОВ L 179/1, 9 август 1971 г. Дания: 1 юли 1973 г. Обединено кралство: 1 юли 1973 г. 2. Директива 64/433/ЕИО на Съвета от 26 юни 1964 г. ОВ 121/2012, 29 юли 1964 г., изменена с: - Директива №66/601/ЕИО на Съвета от 25 октомври 1966 г. ОВ 192/3302, 27 октомври 1966 г. - Директива №69/349/ЕИО на Съвета от 6 октомври 1969 г. ОВ L 256/5, 11 октомври 1969 г. - Директива №70/486/ЕИО на Съвета от 27 октомври 1970 г. ОВ L 239/42, 30 октомври 1970 г. Дания: 1 юли 1973 г. Обединено кралство: 1 юли 1973 г. 3. Директива №65/276/ЕИО на Съвета от 13 май 1965 г. ОВ 93/1607, 29 май 1965 г. Норвегия: 1 юли 1973 г. Обединено кралство: 1 юли 1973 г. 4. Директива №65/277/ЕИО на Комисията от 13 май 1965 г. ОВ 93/1610, 29 май 1965 г.. Обединено кралство: 1 юли 1973 г. 5. Директива №71/118/ЕИО на Съвета от 15 февруари 1971 г. ОВ L 55/23, 8 март 1971 г. Дания: 1 юли 1973 г. Ирландия: 1 юли 1973 г. Обединено кралство: 1 юли 1973 г. Г. Фитосанитарно законодателство 1. Директива №69/464/ЕИО на Съвета от 8 декември 1969 г. ОВ L 323/1, 24 декември 1969 г. Ирландия: 1 юли 1973 г. Обединено кралство: 1 юли 1973 г. 2. Директива №69/465/ЕИО на Съвета от 8 декември 1969 г. ОВ L 323/3, 24 декември 1969 г. Ирландия: 1 юли 1973 г. Норвегия: 1 юли 1973 г. Обединено кралство: 1 юли 1973 г. 3. Директива №69/466/ЕИО на Съвета от 8 декември 1969 г. ОВ L 323/5, 24 декември 1969 г. Ирландия: 1 юли 1973 г. Обединено кралство: 1 юли 1973 г. Д. Законодателство за горите 1. Директива № 66/404/ЕИО на Съвета от 14 юни 1966 г. ОВ 125/2326, 11 юли 1966 г., изменена с: - Директива №69/64/ЕИО на Съвета от 18 февруари 1969 г. ОВ L 48/12, 26 февруари 1969 г. Дания: 1 юли 1973 г. Ирландия: 1 юли 1973 г. Обединено ралство: 1 юли 1973 г. 2. Директива №68/89/ЕИО на Съвета от 23 януари 1968 г. ОВ L 32/12, 6 февруари 1968 г. Обединено кралство: 1 юли 1973 г. 3. Директива 71/161/ЕИО на Съвета от 30 март 1971 г. ОВ L 87/14, 17 април 1971 г. Обединено кралство: 1 юли 1973 г. Е. Структурни проучвания Директива №68/161/ЕИО на Съвета от 27 март 1968 г. ОВ L 76/13, 28 март 1968 г. Обединено кралство: 1 юли 1973 г. III. ПРАВО НА УСТАНОВЯВАНЕ, СВОБОДНО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ 1. Директива №63/261/ЕИО на Съвета от 2 април 1963 г. ОВ 62/1323, 20 април 1963 г. Дания: 1 януари 1978 г. 2. Директива №63/262/ЕИО на Съвета от 2 април 1963 г. ОВ 62/1326, 20 април 1963 г. Дания: 1 януари 1978 г. 3. Директива №64/220/ЕИО на Съвета от 25 февруари 1964 г. ОВ 56/845, 4 април 1964 г. Дания: 1 юли 1973 г. 4. Директива №64/221/ЕИО на Съвета от 25 февруари 1964 г. ОВ 56/850, 4 април 1964 г. Дания: 1 юли 1973 г. 5. Директива №64/222/ЕИО на Съвета от 25 февруари 1964 г. ОВ 56/863, 4 април 1964 г. Обединено кралство: 1 юли 1973 г. 6. Директива №64/223/ЕИО на Съвета от 25 февруари 1964 г. ОВ 56/863, 4 април 1964 г. Норвегия: 1януари 1976 г. 7. Директива №64/224/ЕИО на Съвета от 25 февруари 1964 г. ОВ 56/869, 4 април 1964 г. Норвегия: 1януари 1976 г. 8. Директива №64/427/ЕИО на Съвета от 7 юли 1964 г. ОВ 117/1863, 23 юли 1964 г. Обединено кралство: 1 юли 1973 г. 9. Директива №64/428/ЕИО на Съвета от 7 юли 1964 г. ОВ 117/1871, 23 юли 1964 г. Обединено кралство: 1 юли 1973 г. 10. Директива №64/429/ЕИО на Съвета от 7 юли 1964 г. ОВ 117/1880, 23 юли 1964 г. Норвегия: 1януари 1976 г. 11. Директива №65/264/ЕИО на Съвета от 13 май 1965 г. ОВ 85/1437, 19 май 1965г. Обединено кралство: 1 юли 1973 г. 12. Директива № 67/530/ЕИО на Съвета от 25 юли 1967 г. ОВ 190/1, 10 август 1967 г. Дания: 1 януари 1978 г. 13. Директива № 67/531/ЕИО на Съвета от 25 юли 1967 г. ОВ 190/3, 10 август 1967 г. Дания: 1 януари 1978 г. 14. Директива №67/654/ЕИО на Съвета от 24 октомври 1967 г. ОВ 263/6, 30 октомври 1967 г. Дания: 1 януари 1978 г. 15. Директива №68/151/ЕИО на Съвета от 9 март 1968 г. ОВ L 65/8, 14 март 1968 г. Дания: 1 юли 1973 г. Ирландия: 1 юли 1973 г. Обединено кралство: 1 юли 1973 г. 16. Директива №68/363/ЕИО на Съвета от 15 октомври 1968 г. ОВ L 260/1, 22 октомври 1968 г. Норвегия: 1януари 1976 г. 17. Директива №68/364/ЕИО на Съвета от 15 октомври 1968 г. ОВ L 260/6, 22 октомври 1968 г. Норвегия: 1януари 1976 г. Обединено кралство: 1 януари 1976 г. 18. Директива №68/365/ЕИО на Съвета от 15 октомври 1968 г. ОВ L 260/9, 22 октомври 1968 г. Норвегия: 1януари 1976 г. 19. Директива №68/364/ЕИО на Съвета от 15 октомври 1968 г. ОВ L 260/12, 22 октомври 1968 г. Норвегия: 1януари 1976 г. 20. Директива №68/368/ЕИО на Съвета от 15 октомври 1968 г. ОВ L 260/19, 22 октомври 1968 г. Обединено кралство: 1 юли 1973 г. 21. Директива №69/77/ЕИО на Съвета от 4 март 1969 г. ОВ L 59/8, 10 март 1969 г. Обединено кралство: 1 юли 1973 г. 22. Директива №69/82/ЕИО на Съвета от 13 март 1969 г. ОВ L 68/4, 19 март 1969 г. Обединено кралство: 1 юли 1973 г. 23. Директива 70/451/ЕИО на Съвета от 29 септември 1970 г. ОВ L 218/37, 3 октомври 1970 г. Обединено кралство: 1 юли 1973 г. 24. Директива №70/523/ЕИО на Съвета от 30 ноември 1970 г. ОВ L 267/18, 10 декември 1970 г. Обединено кралство: 1 юли 1973 г. IV. ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ ЗА СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ Директива №71/305/ЕИО на Съвета от 26 юли 1971 г. ОВ L 185/5 , 16 август 1971 г. Дания: 1 юли 1973 г. Ирландия: 1 юли 1973 г. Обединено кралство: 1 юли 1973 г. V. ТРАНСПОРТ 1. Директива на Съвета от 23 юли 1962 г. ОВ 70/2005, 6 август 1962 г. Ирландия: 1 юли 1973 г. Обединено кралство: 1 юли 1973 г. 2. Директива №65/269/ЕИО на Съвета от 13 май 1965 г. ОВ 88/1469, 24 май 1965 г. Обединено кралство: 1 юли 1973 г. 3. Директива №68/297/ЕИО на Съвета от 19 юли 1968 г. ОВ L 175/15, 23 юли 1968 г. Норвегия: 1 юли 1973 г. 4. Препоръка №1/61 на Върховния орган на ЕОВС от 1 март 1961 г. до правителствата на държавите-членки ОВ 18/469, 9 март 1961 г. Дания: 1 юли 1973 г. Ирландия: 1 юли 1973 г. Обединено кралство: 1 юли 1973 г. VI. ДАНЪЧНА ПОЛИТИКА 1. Директива №67/227/ЕИО на Съвета от 11 април 1967 г. ОВ 71/1301, 14 април 1971 г. Ирландия: 1 януари 1974 г. Обединено кралство: 1 юли 1973 г. 2. Директива №67/228/ЕИО на Съвета от 11 април 1967 г. ОВ 71/1303, 14 април 1967 г. Ирландия: 1 януари 1974 г. Обединено кралство: 1 юли 1973 г. 3. Директива №69/335/ЕИО на Съвета от 17 юли 1969 г. ОВ L 249/25, 3 октомври 1969 г. Дания: 1 юли 1973 г. 4. Директива 69/463/ЕИО на Съвета от 9 декември 1969 г. ОВ L 320/34, 20 декември 1969 г. Обединено кралство: 1 юли 1973 г. VII. ТЪРГОВСКА ПОЛИТИКА 1. Директива №70/509/ЕИО на Съвета от 27 октомври 1970 г. ОВ L 254/1, 23 ноември 1970 г. Дания: 1 юли 1973 г. Ирландия: 1 януари 1974 г. Обединено кралство: 1 юли 1973 г. 2. Директива №70/510/ЕИО на Съвета от 27 октомври 1970 г. ОВ L 254/26, 23 ноември 1970 г. Дания: 1 юли 1973 г. Ирландия: 1 януари 1974 г. Обединено кралство: 1 юли 1973 г. 3. Директива на Съвета №71/86/ЕИО от 1 февруари 1971 г. ОВ L 36/44, 13 февруари 1971 г. Дания: 1 юли 1973 г. Ирландия: 1 януари 1975 г. Обединено кралство: 1 януари 1975 г. VIII. СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА Директива №68/360/ЕИО на Съвета от 15 октомври 1968 г. ОВ L 257/13, 19 октомври 1968 г. Дания: 1 юли 1973 г. IХ. ТЕХНИЧЕСКИ БАРИЕРИ 1. Директива №67/548/ЕИО на Съвета от 27 юни 1967 г. ОВ 196/1, 16 август 1967 г., изменена с: - Директива №69/81/ЕИО на Съвета от 13 март 1969 г. ОВ L 68/1, 19 март 1969 г. - Директива №71/144/ЕИО на Съвета от 22 март 1971 г. ОВ L 74/15, 29 март 1971 г. Ирландия: 1 януари 1975 г. 2. Директива 69/493/ЕИО на Съвета от 15 декември 1969 г. ОВ L 326/36, 29 декември 1969 г. Обединено кралство: 1 юли 1973 г. 3. Директива №70/156/ЕИО на Съвета от 6 февруари 1970 г. ОВ L 42/1, 23 февруари 1970 г. Ирландия: 1 юли 1973 г. Обединено кралство: 1 юли 1973 г. 4. Директива № 70/157/ЕИО на Съвета от 6 февруари 1970 г. ОВ L 42/16, 23 февруари 1970 г. Ирландия: 1 юли 1973 г. Обединено кралство: 1 юли 1973 г. 5. Директива № 70/220/ЕИО на Съвета от 20 март 1970 г. ОВ L 76/1, 6 април 1970 г. Ирландия: 1 юли 1973 г. Обединено кралство: 1 юли 1973 г. 6. Директива №70/221/ЕИО на Съвета от 20 март 1970 г. ОВ L 76/23, 6 април 1970 г. Ирландия: 1 юли 1973 г. Обединено кралство: 1 юли 1973 г. 7. Директива №70/222/ЕИО на Съвета от 20 март 1970 г. ОВ L 76/25, 6 април 1970 г. Ирландия: 1 юли 1973 г. Обединено кралство: 1 юли 1973 г. 8. Директива №70/311/ЕИО на Съвета от 8 юни 1970 г. ОВ L 133/10, 18 юни 1970 г. Ирландия: 1 юли 1973 г. Обединено кралство: 1 юли 1973 г. 9. Директива №70/387/ЕИО на Съвета от 27 юли 1970 г. ОВ L 176/5, 10 август 1970 г. Ирландия: 1 юли 1973 г. Обединено кралство: 1 юли 1973 г. 10. Директива №70/388/ЕИО на Съвета от 27 юли 1970 г. ОВ L 176/12, 10 август 1970 г. Ирландия: 1 юли 1973 г. Обединено кралство: 1 юли 1973 г. 11. Директива №71/127/ЕИО на Съвета от 1 март 1971 г. ОВ L 68/1, 22 март 1971 г. Ирландия: 1 юли 1973 г. Обединено кралство: 1 юли 1973 г. 12. Директива №71/307/ЕИО на Съвета от 26 юли 1971 г. ОВ L 185/16, 16 август 1971 г. Обединено кралство: 1 юли 1973 г. 13. Директива №71/316/ЕИО на Съвета от 26 юли 1971 г. ОВ L 202/1, 6 септември 1971 г. Дания: 1 юли 1973 г. Обединено кралство: 1 юли 1973 г. 14. Директива №71/317/ЕИО на Съвета от 26 юли 1971 г. ОВ L 202/14, 6 септември 1971 г. Обединено кралство: 1 юли 1973 г. 15. Директива №71/318/ЕИО на Съвета от 26 юли 1971 г. ОВ L 202/21, 6 септември 1971 г. Обединено калство: 1 юли 1973 г. 16. Директива №71/319/ЕИО на Съвета от 26 юли 1971 г. ОВ L 202/32, 6 септември 1971 г. Обединено кралство: 1 юли 1973 г. 17. Директива №71/320/ЕИО на Съвета от 26 юли 1971 г. ОВ L 202/37, 6 септември 1971 г. Ирландия: 1 юли 1973 г. Обединено кралство: 1 юли 1973 г. 18. Директива №71/347/ЕИО на Съвета от 12 октомври 1971 г. ОВ L 239/1, 25 октомври 1971 г. Обединено кралство: 1 юли 1973 г. 19. Директива №71/348/ЕИО на Съвета от 12 октомври 1971 г. ОВ L 239/9, 25 октомври 1971 г. Обединено кралство: 1 юли 1973 г. 20. Директива №71/349/ЕИО на Съвета от 12 октомври 1971 г. ОВ L 239/15, 25 октомври 1971 г. Дания: 1 юли 1973 г. Обединено кралство: 1 юли 1973 г. 21. Директива №71/354/ЕИО на Съвета от 18 октомври 1971 г. ОВ L 243/29, 29 октомври 1971 г. Дания: 1 юли 1973 г. Х. ХРАНИ 1. Директива на Съвета от 23 октомври 1962 г. ОВ 115/2645, 11 ноември 1962 г., изменена с: - Директива №65/469/ЕИО на Съвета от 25 октомври 1965 г. ОВ 178/2793, 26 октомври 1965 г. - Директива №67/653/ЕИО на Съвета от 24 октомври 1967 г. ОВ 263/4, 30 октомври 1967 г. - Директива №68/419/ЕИО на Съвета от 20 декември 1968 г. ОВ L 309/24, 24 декември 1968 г. - Директива №70/358/ЕИО на Съвета от 13 юли 1970 г. ОВ L 157/36, 18 юли 1970 г. Дания: 1 юли 1973 г. Ирландия: 1 юли 1973 г. Обединено кралство: 1 юли 1973 г. 2. Директива №64/54/ЕИО на Съвета от 5 ноември 1963 г. ОВ 12/161, 27 януари 1964 г., изменена с: - Директива №67/427/ЕИО на Съвета от 27 юни 1967 г. ОВ 148/1, 11 юли 1967 г. - Директива № 68/420/ЕИО на Съвета от 20 декември 1968 г. ОВ L 309/25, 24 декември 1968 г. - Директива №70/359/ЕИО на Съвета от 13 юли 1970 г. ОВ L 157/38, 18 юли 1970 г. - Директива №71/160/ЕИО на Съвета от 30 март1971 г. ОВ L 87/12 , 17 април 1971 г. Дания: 1 юли 1973 г. Ирландия: 1 юли 1973 г. Обединено кралство: 1 юли 1973 г. 3. Директива №65/66/ЕИО на Съвета от 26 януари1965 г. ОВ 22/22, 9 февруари 1965 г., изменена с: - Директива №67/428/ЕИО на Съвета от 27 юни1967 г. ОВ 148/10, 11 юли 1967 г. Дания: 1 юли 1973 г. Ирландия: 1 юли 1973 г. Обединено кралство: 1 юли 1973 г. 4. Директива №67/427/ЕИО на Съвета от 27 юни1967 г. ОВ 148/1 от 11 юли 1967 г. Дания: 1 юли 1973 г. Ирландия: 1 юли 1973 г. Обединено кралство: 1 юли 1973 г. 5. Директива №70/357/ЕИО на Съвета от 13 юли1970 г. ОВ L 157/31 от 18 юли 1970 г. Дания: 1 юли 1973 г. Ирландия: 1 юли 1973 г. Обединено кралство: 1 юли 1973 г. ХI. ЕНЕРГИЙНА ПОЛИТИКА Директива №68/414/ЕИО на Съвета от 20 декември 1968 г. ОВ L 308/14, 23 декември 1968 г. Обединено кралство: 1 юли 1973 г. ХII. СТАТИСТИКА 1. Директива №64/475/ЕИО на Съвета от 30 юли 1964 г. ОВ 131/2193, 13 август 1964 г. Обединено кралство: 1 юли 1973 г. 2. Директива №69/467/ЕИО на Съвета от 8 декември 1969 г. ОВ L 323/7, 24 декември 1969 г. Дания: 1 юли 1973 г. Ирландия: 1 януари 1974 г. Обединено кралство: 1 януари 1974 г. ХIII. ЕВРАТОМ Директива на Съвета от 2 февруари 1959 г. ОВ 11/221, 20 февруари 1959 г., изменена с: - Директива на Съвета от 5 март 1962 г ОВ 57/1633, 9 юли 1962 г. - Директива №66/45/Евратом на Съвета от 27 октомври 1966 г. ОВ 216/3693, 26 ноември 1966 г. Ирландия: 1 януари 1974 г. Обединено кралство: 1 юли 1973 г. ПРОТОКОЛИ Протокол 1 Изменения на устава на Европейската инвестиционна банка ЧАСТ ПЪРВА Промени в устава на Европейската инвестиционна банка ЧЛЕН 1 Член 3 от Протокола за устава на Европейската инвестиционна банка се заменя със следните разпоредби: "Член 3 В съответствие с член 129 от Договора, членове на банката са: - Кралство Белгия ; - Кралство Дания ; - Федерална република Германия ; - Френска република ; - Ирландия ; - Италианска република ; - Великото херцогство Люксембург ; - Кралство Нидерландия ; - Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия." ЧЛЕН 2 Член 4, параграф 1, алинея 1 от Протокола за устава на Банката се заменя със следните разпоредби: "1. Капиталът на банката е два милиарда и седемдесет милиона разчетни единици, записан от държавите-членки в следните размери: Германия ........................................................450 милиона Франция ...........................................................450 милиона Обединено кралство ......................................450 милиона Италия .............................................................360 милиона Белгия ..............................................................118, 5 милиона Нидерландия....................................................118, 5 милиона Дания .................................................................60 милиона Ирландия ............................................................15 милиона Люксембург .........................................................3 милиона" ЧЛЕН 3 Член 5 от Протокола за устава на Банката се заменя със следните разпоредби: "Член 5 1. Записаният капитал се внася от държавите-членки до размер на 20% от сумите, определени в член 4, параграф 1. 2. В случай на увеличаване на записания капитал Съветът на директорите с единодушно решение определя процента, който трябва да бъде внесен, както и условията на внасянето. 3. Съветът на директорите може да изисква внасянето на остатъка от записания капитал, доколкото това внасяне е станало необходимо, за да бъдат посрещнати задълженията на Банката по отношение на нейните кредитори. Внасянето се осъществява от всяка държава-членка пропорционално на нейния дял от записания капитал във валутите, от които Банката има нужда, за да посрещне задълженията си." ЧЛЕН 4 Член 9, параграф 3, букви а) и в) от Протокола за устава на Банката се заменя със следните разпоредби: "а) взема решение за увеличаване на записания капитал в съответствие с член 4, параграф 3 и член 5, параграф 2; в) упражнява правомощията, предвидени в членове 11 и 13 за назначаването и освобождаването от длъжност на членовете на Съвета на директорите и на Управителния комитет, както и тези предвидени в член 13, параграф 1, алинея 2." ЧЛЕН 5 Член 10 от Протокола за устава на банката се заменя със следните разпоредби: "Член 10 Ако друго не е предвидено в този устав, решенията на Съвета на гуверньорите се взимат с мнозинство от неговите членове. Това мнозинство трябва да представлява най-малко 40% от записания капитал. Гласуването от Съвета на гуверньорите се осъществява съгласно разпоредбите на член 148 от Договора." ЧЛЕН 6 Член 11, параграф 2, алинеи 1 до 5 от Протокола за устава на Банката се заменят със следните разпоредби: "2 Съветът на директорите се състои от 19 директори и 10 алтернативни директори. Директорите се назначават от Съвета на гуверньорите за период от пет години както е посочено по-долу: 3 директори, посочени от Федерална република Германия; 3 директори, посочени от Френската република; 3 директори, посочени от Италианската република; 3 директори, посочени от Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия; 1 директор, посочен от Кралство Белгия; 1 директор, посочен от Кралство Дания; 1 директор, посочен от Ирландия; 1 директор, посочен от Великото херцогство Люксембург; 1 директор, посочен от Кралство Нидерландия; 1 директор, посочен от Комисията. Алтернативните директори се назначават за период от пет години от Съвета на гуверньорите, както е посочено по-долу: 2 алтернативни директори, посочени от Федерална република Германия ; 2 алтернативни директори, посочени от Френската република; 2 алтернативни директори, посочени от Италианската република ; 2 алтернативни директори, посочени от Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия ; 1 алтернативен директор, посочен по взаимно съгласие от страните от Бенелюкс ; 1 алтернативен директор, посочен от Комисията. Назначаването на директорите и на алтернативните директориможе да бъде подновявано. Алтернативните директоримогат да присъстват на заседанията на Съвета на деректорите. Алтернативните директори, предложени от една държава, или по взаимно съгласие от няколко държави, или от Комисията, могат да заместват директорите, съответно предложени от тази държава, от една от тези държави или от Комисията. Алтернативните директоринямат право на глас, освен ако заместват един или няколко директори или са им били делегирани права за тази цел, в съответствие с разпоредбите на член 12, параграф 1." ЧЛЕН 7 Член 12, параграф 1 от Протокола за устава на Банката се заменя със следните разпоредби: "1. Всеки директор има право на един глас в Съветата директорите. Той може да делегира правото си на глас във всички случаи, при условията, които ще бъдат определени във вътрешния правилник на Банката. ЧЛЕН 8 Член 12, параграф 2, изречение второ от Протокола за устава на Банката се заменя със следното изречение: "За квалифицираното мнозинство се изисква да бъдат получени тринадесет гласа "за"." ЧЛЕН 9 Член 13, параграф 1 от Протокола за устава на банката се заменя със следния текст: "1. Управителният комитет се състои от един председател и от четири заместник-председатели, назначени за срок от шест години от Съвета на гуверньорите по предложение на Съвета на директорите. Същите могат да бъдат преизбирани. Съветът на гуверньорите с решение, прието с единодушие, може да промени броя на членовете на Управителния комитет." ЧАСТ ВТОРА Други разпоредби ЧЛЕН 10 1. Новите държави-членки правят най-късно в срок от два месеца, считано от датата на присъединяването, вноските предвидени в член 5, параграф 1 на Устава на банката, изменен с член 3 на настоящия протокол. Тези вноски трябва да бъдат направени в съответната национална валута. Една пета от вноската трябва да бъде направена в брой, а остатъкът - в нелихвоносни съкровищни бонове, чийто падеж е на четири равни транша, съответно девет месеца, шестнадесет месеца, двадесет и три месеца и тридесет месеца, считано от датата на присъединаването. Тези съкровищни бонове могат да бъдат изплатени изцяло или отчасти преди падежа им, по споразумение между банката и съответната нова държава-членка. Вноските в брой, както и сумите, получени в резултат на изплащането на съкровищните бонове, трябва да бъдат свободно конвертируеми. 2. Разпоредбите на член 7 на устава на банката се прилагат по отношение на всички плащания, направени от новите държави-членки в тяхната съответна национална валута по силата на настоящия член. Всички корекции, свързани с още неизплатените съкровищни бонове трябва да бъдат направени към датата на падежа или към датата на предсрочното изплащане на тези бонове. ЧЛЕН 11 Новите държави-членки внасят в уставния резерв и в провизиите, приравнени на резерви, установени към 31 декември на годината, предхождаща присъединяването, така както са описани в одобрения от банката баланс, сумите, отговарящи на следните проценти от тези резерви: Обединено кралство 30% Дания 4% Ирландия 1% 2. Размерите на плащанията, посочени в настоящия член, се изчисляват в разчетни единици след одобряването на годишния баланс на банката за годината, предхождаща присъединяването. 3. Внасянето на тези суми се извършва на пет равни вноски, най-късно два месеца, девет месеца, шестнадесет месеца, двадесет и три месеца и тридесет месеца след присъединяването. Всяка от тези пет вноски се внася в националната свободно конвертируема валута на всяка една от новите държави-членки. ЧЛЕН 12 1. Веднага след присъединяването Съветът на гуверньорите попълва състава на Съвета на директорите, като назначава: 3 директори, посочени от Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия ; 1 директор, посочен от Кралство Дания ; 1 директор, посочен от Ирландия ; 1 директор, посочен от Великото херцогство Люксембург ; 2 алтернативни директори, посочени от Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия. 2. Мандатът на така назначените директори и алтернативни директори изтича в края на годишното заседание на Съвета на гуверньорите, по време на което се разглежда годишният отчет за финансовата 1977 година. 3. В края на годишното заседание, по време на което се разглежда годишният отчет за финансовата 1972 година, Съветът на гуверньорите назначава с петгодишен мандат: 3 директори, посочени от Федерална република Германия ; 3 директори, посочени от Френската република ; 3 директори, посочени от Италианската република; 1 директор, посочени от Кралство Белгия ; 1 директор, посочен от Кралство Нидерландия; 1 директор, посочен от Комисията ; 2 алтернативни директори, посочени от Федерална република Германия ; 2 алтернативни директори, посочени от Френската република ; 2 алтернативни директори, посочени от Италианската република; 1 алтернативен директор, посочен по взаимно съгласие между страните от Бенелюкс; 1 алтернативен директор, посочен от Комисията. ЧЛЕН 13 Веднага след присъединяването Управителният комитет се попълва чрез назначаване на един заместник-председател. Неговият мандат изтича едновременно с този на членовете на Управителния комитет, които са на тази позиция към момента на присъединяването. Протокол 2 за Фарьорските острови ЧЛЕН 1 Докато датското правителство не направи декларациите, предвидени в членове 25, 26 и 27 от Акта за присъединяване и най-късно до 31 декември 1975 година, не се изисква никаква промяна на митническия режим, приложим към датата на присъединяването по отношение на вноса в другите области на Дания на стоки с произход и идващи от Фарьорските острови. Стоките, внесени от Фарьорските острови в другите области на Дания в съответствие с посочения по-горе режим не могат да се считат за свободно търгувани в тази държава по смисъла на член 10 от Договора за ЕИО, когато са реекспортирани в друга държава-членка. ЧЛЕН 2 Ако датското правителство направи декларациите, посочени в член 1, разпоредбите на Акта за присъединяване са приложими по отношение на Фарьорските острови, като се спазват следните разпоредби: - вносът във Фарьорските острови подлежи на обмитяване с митата, които биха се прилагали, ако договорът и решението относно присъединяването бяха прилагани от 1 януари 1973 година ; - институциите на Общността ще търсят в рамките на общата организация на пазарите за продуктите от рибарството решения, подходящи за специфичните проблеми на Фарьорските острови ; - властите на Фарьорските острови могат да запазят под контрола на Общността подходящи мерки с оглед осигуряването на снабдяването на населението на Фарьорските острови с мляко на разумни цени. ЧЛЕН 3 Ако през периода, посочен в член 1, датското правителство уведоми Съвета, вследствие на решение, взето от местното правителство на Фарьорските острови, че то не е в състояние да направи декларациите, посочени в член 1, Съветът разглежда, по искане на датското правителство, така създалото се положение. Съветът решава, по предложение на Комисията, какви мерки да бъдат взети, за да се разрешат проблемите, които могат да произтекат за Общността от това положение, и по-специално за Дания и за Фарьорските острови. ЧЛЕН 4 Датските граждани, пребиваващи постоянно на Фарьорските острови, се считат за граждани на държава-членка, по смисъла на Учредителните договори, не по-рано от датата, на която тези договори ще станат приложими по отношение на тези острови. ЧЛЕН 5 Декларациите, посочени в член 1, трябва да бъдат направени едновременно и могат да дадат основание само за едновременно прилагане на Учредителните договори по отношение на Фарьорските острови. Протокол 3 за англо-нормандските острови и остров Ман ЧЛЕН 1 1. Правилата на Общността в митническата област и в областта на количествените ограничения и по-специално тези от Акта за присъединяване се прилагат по отношение на англо-нормандските острови и на остров Ман при същите условия, както по отношение на Обединеното кралство. По-специално митата и таксите с равностоен ефект между тези територии и Общността в нейния първоначален състав и между тези територии и новите държави-членки се намаляват постепенно в сроковете, предвидени в членове 32 и 36 от Акта за присъединяване. Общата митническа тарифа и уеднаквената тарифа на ЕОВС се прилагат постепенно в съответствие със сроковете, предвидени в членове 39 и 59 от Акта за присъединяване, като се отчита съдържанието на членове 109, 110 и 119 от този Акт. 2. По отношение на селскостопанските продукти и продуктите, получени в резултат на тяхната преработка, които са предмет на специален режим на търговия, се прилагат спрямо трети страни, налозите и другите мерки при внос, предвидени по силата на общностното право и приложими по отношение на Обединеното кралство. Прилагат се също онези разпоредби на Общността и по-специално тези от Акта за присъединяване, които са необходими с оглед осигуряването на свободното движение и спазването на нормалните условия на конкуренция в търговията с тези продукти. Съветът, с решение, взето с квалифицирано мнозинство, по предложение на Комисията, определя условията за прилагане по отношение на тези територии на разпоредбите, посочени в предходните алинеи. ЧЛЕН 2 Правата, с които се ползват гражданите на англо-нормандските острови и на остров Ман в Обединеното кралство, не се засягат от Акта за присъединяване. Тези лица обаче не се ползват от разпоредбите на Общността относно свободното движение на хора и услуги. ЧЛЕН 3 Разпоредбите на Договора за Евратом, приложими по отношение на лицата или предприятията по смисъла на член 196 от този договор, се прилагат по отношение на тези лица или предприятия, когато те са установени в посочените по-горе територии. ЧЛЕН 4 Властите в тези територии третират по еднакъв начин всички физически и юридически лица от Общността. ЧЛЕН 5 Ако при прилагането на режима, определен в настоящия протокол, възникнат трудности от едната или от другата страна в отношенията между Общността и тези територии, Комисията незабавно предлага на Съвета защитните мерки, които тя счита за необходими, като определя условията и начините за тяхното прилагане. Съветът се произнася с квалифицирано мнозинство в едномесечен срок. ЧЛЕН 6 По смисъла на настоящия протокол за гражданин на англо-нормандските острови или на остров Ман е всеки гражданин на Обединеното кралство и неговите колонии, който има това гражданство по силата на факта, че лично той, някой от неговите родители или баба или дядо е роден, осиновен, натурализиран или вписан в регистрите за гражданското състояние в един от въпросните острови; независимо от това, такова лице не се счита в това отношение за гражданин на тези територии, ако самото то, някой от неговите родители или неговите баба или дядо е роден, осиновен, натурализиран или вписан в регистрите за гражданското състояние на Обединеното кралство. То не се счита за такъв също, ако през даден период обичайно е пребивавал постоянно в продължение на пет години в Обединеното кралство. Административните разпоредби, необходими за идентифицирането на тези лица, се съобщават на Комисията. Протокол 4 за Гренландия ЧЛЕН 1 Разрешава се на Дания да запази разпоредбите на вътрешното си право, по смисъла на които се изисква шестмесечен период на постоянно пребиваване в Гренландия, за получаването на лицензия за осъществяване на някои търговски дейности на тази територия. Съветът, при спазване на процедурата, предвидена в член 57 от Договора за ЕИО, може да вземе решение за либерализиране на тази система. ЧЛЕН 2 Институциите на Общността ще търсят, в рамките на общата организация на пазарите за произведенията на рибарството, подходящи решения за специфичните проблеми на Гренландия. Протокол 5 (отм.) Протокол № 6 за някои количествени ограничения по отношение на Ирландия I. ИРЛАНДИЯ 1. Количествените ограничения при вноса, действащи в Ирландия, за стоките изброени по-долу се премахват постепенно посредством откриването на следните общи квоти: ~TABLE 0;19-1,1,L;21-1,1,L;19-1,1,L;23-1,1,L;22-1,1,L;24-1,1,L; -1,6 |Период|Чорапи |Ресори |Свещи за |Четки и |Четки и | ||[1]|за коли|коли и |метли с |метли с | ||ОМТ |[2]|техните |дълги |дълги | ||позиция |ОМТ |метални |дръжки |дръжки на | ||№ ех. |позиция |части и |на |стойност | ||60.03 и |№ ех. |резервни |стойност |не | ||60,04|60.03|части |не |най-малко | ||||позиция |по-малко |1.50 | ||||ех. 85.08 |от 1.50 |паунда за | ||||D от ОМТ|паунда |дузина | |||||за |позиция | |||||дузина |ОМТ № ех | |||||позиция |96.01 и ех | |||||ОМТ № ех |96.02| |||||96.01 и ех || |||||96.02|| -1,6 | |чифтове|паунда|бройки|бройки|бройки| -1,6 |от 1 | | | | | | -2,6 |януари |2 000 000|50 000|300 000|13 000 |600 000| |1973 г.|||||| |до 30 |||||| |юни |||||| |1973 г.|||||| -1,6 |от 1 юли | | | | | | -2,6 |1973 г.|5 000 000|150 000|900 000|460 000|1 600 000| |до 30 |||||| |юни |||||| |1974 г|||||| -1,6 |от 1 юли | | | | | | -2,6 |1973 г.|6 000 000|200 000|1 250 000|660 000|2 200 000| |до 30 |||||| |юни |||||| |1974 г|||||| -1,6 ~END_TABLE Тези ограничения се премахват на 1 юли 1975 г. (1) Квотата се прилага по отношение на чорапогащниците и по отношение на чорапите, без три-четвъртите чорапи, изцяло или главно направени от коприна или от изкуствени или синтетични текстилни влакна, на стойност ненадвишаваща 2,50 паунда за една дузина чифтове. (2) Квотата се прилага за ресорите и лентите за ресори от ламинирани желязо или стомана, предназначени за използване като части за коли. 2. На Ирландия се разрешава да запази по отношение на другите страни, без Обединеното кралство, квота за вноса на суперфосфатите от позиция 31.03 А I от Общата митническа тарифа. Обемът на тази квота се определя, като се вземе за сравнение ирландското производство, записано през 1970 г.: като 3% от обема на това производство през 1973 г., като 6% от обема на това производство през 1974 г., като половината от 8% от това производство за първото полугодие на 1975 г. Тази квота се премахва на 1 юли 1975 г. 3. На Ирландия се разрешава да запази до 1 юли 1975 г. количествените ограничения при износ на стоките, изброени по-долу, предназначени за другите държави-членки. ~TABLE 0;27-1,1,C;180-2,1,L; -1,2 | № на позиция в ОМТ |Наименование на стоките| ||| -1,2 |ex. 41.01|Сурови кожи (пресни, осолени, сушени, съхранявани в солена вода, избелени с вар), включително и овчи кожи с вълна:| ||- Сурови овчи кожи (пресни, осолени, сушени, съхранявани в солена вода, избелени с вар), включително и овчи кожи с вълна| ||| |44.01|Дърво за огрев на трупчета, пънчета, клонки или вързопи съчки, дървени отпадъци, включително стърготини| ||| |44.03|Необработен дървен материал, дори с обелена кора или само грубо издялан| ||| |44.04|Само издялано дърво| |44.05|Дървен материал, надлъжно нарязан на трупи, разрязан или обелен с дебелина по-голяма от 5 мм.| ||| |ex. 74.01|Меден щайн; необработена мед (пречистена или не), медни отпадъци и скрап:| ||- медни отпадъци и скрап| ||| |ex. 75.01|Никелов щайн, шпайза и други междинни продукти при обработката на никел, необработен никел (с изключение на анодите от №75.05), никелови отпадъци и скрап:| ||- никелови отпадъци и скрап| ||| |76.01|Необработен алуминий, алуминиеви отпадъци и скрап:| ||Б. Отпадъци и скрап| ||| |78.01|Необработено олово (включително със съдържание на сребро) ; оловни отпадъци и скрап:| ||Б. Отпадъци и скрап| ||| |79.01|Необработен цинк ; цинкови отпадъци и скрап:| ||Б. Отпадъци и скрап| ||| -1,2 ~END_TABLE Протокол 7 за вноса на моторни превозни средства и монтажната промишленост в Ирландия ЧЛЕН 1 На Ирландия се разрешава да запази до 1 януари 1985 г. режима, приложим по отношение на монтажа и вноса на моторни превозни средства, наричан по-долу "Схема", прилаган в съответствие с разпоредбите на "Закона за моторни превозни средства (регистрация на внос), 1968", наричан по-долу "Закон". ЧЛЕН 2 1. Веднага след присъединяването на всички вносители, сглобяващи автомобили от марките, произвеждани в Общността, които са регистрирани в рамките на "Закона" и които продължават да отговарят на условията, изискуеми за регистрацията, се разрешава да внасят без ограничения сглобени автомобили, с произход от другите държави-членки, от марките, произвеждани в тези държави. 2. В рамките на тарифните намаления, направени от Ирландия в съответствие с разпоредбите на член 32 от Акта за присъединяване, тази държава прилага, считано от 1 януари 1974 г. недискриминационен тарифен режим по отношение на автомобилите, внасяни от вносителите, сглобяващи коли, посочени в параграф 1. 3. Ирландия си запазва правото да замени фискалните елементи, съдържащи се в митата върху моторните превозни средства и техните резервни части, с вътрешни такси, съответстващи на разпоредбите на член 95 от Договора за ЕИО и на член 38 от Акта за присъединяване. По-специално тези такси не трябва да съдържат никаква дискриминация между размерите, с които се облагат: - резервните части, произведени в Ирландия, и резервните части, внесени от другите държави-членки; - автомобилите, сглобени в Ирландия, и сглобените автомобили, внесени от другите държави-членки; - резервните части, произведени в Ирландия или внесени от другите държави-членки и автомобилите, сглобени в Ирландия или внесени от другите държави-членки. ЧЛЕН 3 1. Тарифният режим, посочен в член 2, параграф 2 се прилага също, считано от 1 януари 1974 г., по отношение на общата квота, открита от Ирландия веднага след присъединяването за другите държави-членки за автомобилите с произход от Общността, освен тези, по отношение на които се разпростира специалният режим, произтичащ от "Схемата". 2. Обемът на квотата се определя всяка година на основата на процент от броя на автомобилите, сглобени в Ирландия през предходната година. Този процент е 3% през 1973 г. и се увеличава всяка година с един пункт, за да достигне 14% през 1984 г. Ирландия може да разпредели обема на тази квота между следните категории автомобили: I. Лични моторни превозни средства а) с обем на двигателя, по-малък или равен на 1 500 см3 б) с обем на двигателя, по-голям от 1 500 см3. II. Товарни автомобили а) с тегло без товар, по-малко или равно на 3, 5 тона б) с тегло без товар, по-голямо от 3, 5 тона Теглото без товар се установява в съответствие с правилата за категоризиране на автомобили за нуждите на определянето на пътните такси в Ирландия. 3. В рамките на това разпределение, Ирландия може да определи квоти, както следва: Категория I - Лични моторни превозни средства ... 85 % от общата квота, разпределени както следва: I. а) (до 1 500 см3) ......................................75 % I.б) (над 1 500 см3) ....................................25 % Категория II - Товарни автомобили ......................15 % от общата квота, разпределени както следва: II. а) (до 3, 5 тона) .......................................75 % II. б) (над 3,5 тона) .......................................25 % 4. Ако през периода на прилагане на системата на квотите стане ясно, че квотата не е изцяло използвана по причини, свързани с разпределянето на квотата според горните правила, Комисията може да определи, след консултиране с ирландското правителство, подходящите мерки, които то ще трябва да вземе, за да улесни пълното използване на общата квота. ЧЛЕН 4 Ако прилагането на настоящия протокол и по-специално на член 2, параграф 1 предизвика между вносителите, сглобяващи автомобили, установени в Ирландия, нарушения на конкуренцията, които могат да попречат на постепенното преминаване от режима, прилаган към датата на присъединяването, към режима, съответстващ на Договора за ЕИО, Комисията може да разреши на ирландското правителство да вземе подходящите мерки за урегулиране на положението. Тези мерки не могат да променят крайния срок за премахване на "Схемата". ЧЛЕН 5 Ирландия внася всички необходими изменения в "Схемата" с оглед улесняването на преминаването от режима, прилаган към датата на присъединяването, към режима, съответстващ на Договора за ЕИО. Протокол 8 за фосфора от подпозиция 28.04 С IV от Общата митническа тарифа 1. От 1 януари 1974 г. до 31 декември 1977 г. на Обединеното кралство се разрешава да открие годишна тарифна квота за фосфора от подпозиция 28.04 С IV от Общата митническа тарифа с обем, отговарящ на нуждите на тази страна, но ненадвишаващ 40 000 тона годишно. 2. През годините 1974, 1975 и 1976, тази квота се съчетава с нулева ставка на митото. Съветът може да вземе с единодушие решение за промяна на приложимото по отношение на тази тарифна квота мито, с оглед на конкурентната среда, на снабдяването и на производството на пазара на фосфора. 3. За 1977 г. Съветът определя с единодушие митото, приложимо по отношение на тази квота. При липса на такова решение квотата се съпътства от мито, равно на половината от приложимото мито от Общата митническа тарифа. 4. От 1 януари 1978 г. Обединеното кралство прилага митото от Общата митническа тарифа. 5. Обединеното кралство прилага от 1 април 1973 г. мито с нулева ставка при внос на фосфор с произход от Общността в нейния първоначален състав. Протокол 9 за алуминиевия окис и алуминиевия хидрат (алумин) от подпозиция 28.20 А от Общата митническа тарифа 1. Най-късно на 1 януари 1975 г. автономното мито от Общата митническа тарифа за алуминиевия окис и за алуминиевия хидрат от подпозиция 28.20 А от Общата митническа тарифа се спира на ниво 5,5 % за неопределен срок. 2. Новите държави-членки осъществяват първото доближаване на техните мита към Общата митническа тарифа за този продукт на 1 януари 1976 г., като намаляват от тази дата с 50 % разликата между базовото мито и митото от 5,5 %. 3. Новите държави-членки прилагат митото от 5,5 %, считано от 1 юли 1977 г. 4. Съветът преразглежда положението, в случай че не бъде прилагано мито с нулева ставка от Общността по отношение на вноса на алуминиев окис и алуминиев хидрат с произход от независимите развиващи се страни от Британската общност и по-специално от тези, разположени в Антилите, от една страна, и от друга страна - в случай, че присъщите на алуминиевата индустрия условия биха го наложили. Протокол 10 за дъбилните екстракти от мимоза от подпозиция 32.01 А от Общата митническа тарифа и дъбилните екстракти от кестеново дърво от подпозиция ех. 32.01 С от Общата митническа тарифа 1. Най-късно на 1 януари 1974 г. автономното мито от Общата митническа тарифа върху дъбилните екстракти от мимоза от подпозицията 32.01 А от Общата митническа тарифа се спира на ниво 3% за неопределен срок. 2. Ирландия и Обединеното кралство прилагат, считано от 1 юли 1973 г., мито с нулева ставка при внос от Общността в нейния първоначален състав на дъбилни екстракти от мимоза от подпозицията 32.01 А от Общата митническа тарифа и на дъбилни екстракти от кестеново дърво от подпозицията 32.01 С от Общата митническа тарифа. Протокол 11 за шперплата от позиция ех. 44.15 от Общата митническа тарифа 1. За описаните по-долу изделия: ех. 44.15 Пресован облицован иглолистен дървен материал, без добавка на други вещества, с дебелина по-голяма от 9 мм., чиито страни са необработени след отрязването ех. 44 15 Пресован облицован иглолистен дървен материал, без добавка на други вещества, шлифован и с дебелина по-голяма от 18,5 мм се откриват две самостоятелни тарифни квоти на Общността с нулева ставка, считано от 1 януари 1974 г. Обемите се определят ежегодно, когато се установи, че всички възможности за снабдяване на вътрешния пазар на Общността са изчерпани през периода, за който са открити квотите. 2. Съветът преразглежда положението в случай, че бъде направено съществено изменение на вноса на облицовани дървени плоскости с произход от Финландия при нулева ставка на митото в Ирландия и в Обединеното кралство или на режима на тарифни преференции, прилаган от Общността за някои стоки с произход от развиващи се страни. 3. Дания, Ирландия и Обединеното кралство прилагат, считано от 1 април 1973 г., мито с нулева ставка при внос на пресовани дървени плоскости с произход от Общността в нейния първоначален състав. Протокол 12 за пулпа от подпозиция 47.01 А II от Общата митническа тарифа 1. Автономното мито от Общата митническа тарифа за хартиените каши от подпозицията 47.01 А II от Общата митническа тарифа се премахва изцяло в срокове, които предстои да бъдат определени. 2. До датата на пълното премахване на споменатото по-горе мито на държавите-членки се разрешава да открият за стоките, предвидени в параграф 1, тарифни квоти при нулева ставка на митото. Те уведомяват Комисията за това. Протокол 13 за вестникарската хартия от подпозиция 48.01 А от Общата митническа тарифа 1. Определението на вестникарската хартия от подпозицията 48.01 А от Общата митническа тарифа се изменя така, че да се снижи от 48 на 40 грама долната граница на теглото на един м2. 2. Тарифната квота на 625 000 тона с нулева ставка на митото, консолидирана в рамките на Общото споразумение за митата и търговията се намалява. 3. Всяка година се открива автономна тарифна квота на Общността при нулева ставка на митото, когато се установи, че всички възможности за снабдяване на вътрешния пазар на Общността ще бъдат изчерпани през периода, за който е открита квотата. Протокол 14 за необработеното олово от подпозиция 78.01 А от Общата митническа тарифа 1. За оловото за обработване, определено, както следва: 78.01 А I Необработено олово с тегловно съдържание 0, 02 % или повече сребро и предназначено за обработване (олово за обработване) се открива тарифна квота на Общността с нулева ставка на митото до влизането в сила на пълното премахване за неопределен срок на митото върху оловото за обработка. Новите държави-членки участват в тази тарифна квота, считано от 1 януари 1974 г. Годишният й обем е равен на сбора от представените искания от заинтересованите държави-членки плюс определена резерва. Управлението на тарифната квота на Общността се осъществява по система, даваща възможност да се гарантира, че така внесеното олово за обработка е наистина обработвано от ползвателя. 2. Оловото за обработка се облага с мито върху стойността от 4, 5 %. 3. Автономното мито върху оловото за обработка се установява на ниво 2 %, считано от 1 януари 1975 г. 4. Съветът извършва ежегодно изследване на възможността да се премахне изцяло за неопределен срок автономното мито върху оловото за обработка. 5. По отношение на необработеното олово, освен това за обработка, се прилагат следните мерки: а) настоящото мито от 1,32 разчетни единици на 100 кг се преобразува в мито върху стойността от 4,5% при минимално събрано мито от 1,1 разчетни единици на 100 кг към 1 януари 1974 г.; б) от 1 януари 1974 г. новите държави-членки участват в тарифната квота на Общността с 55 000 тона при нулева ставка на митото за необработеното олово, различно от оловото, предназначено за обработка. От 1975 г. обемът се намалява, за да се достигне до премахването на квотата до 31 декември 1977 г.; в) преди премахването на квотата Съветът разглежда положението с оглед взимането на решение за евентуално намаляване на автономното мито върху необработеното олово, освен върху предназначеното за обработка, като се има предвид, че така намаленото мито трябва да включва събиране на минимално мито от 1,1 разчетни единици за 100 кг. Протокол 15 за необработения цинк от подпозиция 79.01 А от Общата митническа тарифа 1. От 1 януари 1974 г. необработеният цинк от подпозиция 79.01 А от Общата митническа тарифа се облага с мито от 4,5% с минимално заплащане на 1, 1 разчетни единици за 100 кг. 2. От същата дата новите държави-членки участват в намаляващата годишна тарифна квота на Общността с нулева ставка на митото за необработения цинк, чийто първоначален обем е бил 30 000 тона през 1971 г. Тарифната квота за 1974 г. се определя за обем, равен на този от 1973 г. Обемът отново започва да спада веднага от 1975 г. до премахването на квотата на 31 декември 1977 г. Протокол 16 за пазарите и търговския обмен на селскостопански произведения 1. Прилагането от новите държави-членки на разпоредбите за селското стопанство на Общността, съчетано с преходните мерки, предвидени в част четвърта, дял II от Акта за присъединяване, ще има за резултат, веднага след привеждане в действие на тези разпоредби, разширяването на преференциите на Общността за селскостопанските произведения за цялата общност. 2. Основна характеристика на организацията на пазарите е да дава възможност на търговския обмен в рамките на Общността да се развива при условия, сравними със съществуващите на вътрешния пазар. 3. Географското разширяване на Общността може обаче да постави проблеми, които от гледна точка на гладкото функциониране на търговския обмен, по-специално в сектора на зърнените култури (жито и ориз), е добре да се избегнат. Институциите на Общността следят, при прилагането на регламентите за общата организация на пазарите, свободното движение на всички стоки да остане гарантирано, в съответствие с целите, записани в Договора за ЕИО и във въпросните регламенти. 4. Промените в структурата на международния търговски обмен представляват нормална последица от разширяването на Общността. 5. Съгласно разпоредбите на членове 39 и 110 от Договора за ЕИО би трябвало да бъде възможно през периода на прилагане на преходните мерки да се посрещнат, когато настъпи моментът, проблемите, които биха могли да възникнат за някои трети страни и в някои конкретни случаи(1). Ако възникнат такива проблеми, институциите ще разгледат конкретните случаи в светлината на всички фактори, които имат значениев съответния момент, така както са го правили досега в аналогични случаи; през периода на прилагане на преходните мерки те ще трябва да вземат, доколкото това е необходимо, мерки, които могат да доведат до разрешаване на тези проблеми в съответствие с принципите на Общата селскостопанска политика и в рамките на механизмите на тази политика. 6. За да бъдат преодолени трудностите, които ще възникнат на пазарите на Общността поради прилагането на преходните механизми, институциите на Общността разполагат с и ще използват, ако възникне нужда от това, различни способи за действие, уредени в разпоредбите на Договора за ЕИО и актовете, приети за прилагането му, и в разпоредбите на настоящия договор. Протокол 17 за вноса в Обединеното кралство на захар с произход от страните и териториите-износителки, посочени в Споразумението на Британската общност за захарта 1. До 28 февруари 1975 г. на Обединеното кралство се разрешава да внася, при изложените по-долу условия, от страните и териториите-износителки, посочени в Споразумението на Британската общност за захарта количества захар, отговарящи на квотите с договорени цени, определени в рамките на това споразумение. 2. При този внос се събира: а) специална вноска, равняваща се на разликата между договорената покупна цена при доставка C.I.F. и цената, на която захарта се продава на пазара на Обединеното кралство. Разпоредбите на член 55, параграф 1 б) от Акта за присъединяване не са приложими; б) такса, определена на основата на разликата между цената, практикувана на световния пазар за нерафинираната захар при доставка C.I.F. и договорената изкупна цена при доставка C.I.F.; тази такса ще се използва за финансиране на действията по продажбата на Службата по захарта на Обединеното кралство. Въпреки това, ако световната цена C.I.F. на нерафинираната захар е по-висока от договорената изкупна цена при доставка C.I.F., разликата се заплаща от Службата на вносителя. 3. Цената, на която въпросната захар се продава на пазара на Обединеното кралство, се определя на ниво, даващо възможност да се продадат ефективно разглежданите количества, без да се поставя в опасност продажбата на захарта на Общността. 4. В отклонение от разпоредбите, предвидени в член 15, параграф 1 от Регламента (ЕИО) № 766/68, установяващ общи правила относно изплащането на компенсации при износ на захар, компенсациите при износ, приложими в Обединеното кралство, могат да бъдат изплатени за бялата захар, произведена от нерафинирана захар, внесена по силата на настоящия протокол. 5. Съветът, с решение, взето с квалифицирано мнозинство по предложение на Комисията, определя мерките, необходими за привеждането в действие на разпоредбите на настоящия протокол по начин, който гарантира доброто функциониране на общата организация на пазарите в сектора на захарта и по-специално спазването на продажните цени на тази захар на пазара на Обединеното кралство при прилагането на разпоредбите, предвидени в параграф 2. Протокол 18 за вноса в Обединеното кралство на масло и сирене с произход от Нова Зеландия ЧЛЕН 1 1. На Обединеното кралство се разрешава, при изложените по-долу условия и като преходна мярка, да внася определени количества масло и сирене с произход от Нова Зеландия. 2. Количествата, посочени в параграф 1, достигат: а) по отношение на маслото за първите пет години: през 1973 г. 165 811 тона през 1974 г. 158 902 тона през 1975 г. 151 994 тона през 1976 г. 145 085 тона през 1977 г. 138 176 тона б) по отношение на сиренето: през 1973 г. 68 580 тона през 1974 г. 60 960 тона през 1975 г. 45 720 тона през 1976 г. 30 480 тона през 1977 г. 15 240 тона. Съветът, по предложение на Комисията, с решение, взето с квалифицирано мнозинство, може да извърши разместване между тези количества масло и сирене, при условие, че се съобразява с тонажа, изразен като еквивалент в мляко, отговарящ на цялото предвидено количество за двата продукта за съответната година. 3. Количествата масло и сирене, предвидени в параграф 2, се внасят в Обединеното кралство на цена, чието спазване трябва да бъде гарантирано на ниво C.I.F. от Нова Зеландия. Тази цена се определя на ниво, даващо възможност на Нова Зеландия да получи цена, отговаряща на осреднената цена, на която тази страна е имала право на пазара на Обединеното Кралство през 1969, 1970, 1971 и 1972 г.г. 4. Стоките, внесени в Обединеното кралство в съответствие с разпоредбите на настоящия протокол, не могат да бъдат предмет на търговски обмен в рамките на Общността или на реекспорт към трети страни. ЧЛЕН 2 1. При внос в Обединеното кралство на количествата масло и сирене, посочени в член 1, се прилагат специални налози. Член 55, параграф 1 б) от Акта за присъединяване не се прилага. 2. Специалните налози се определят на основата на цената C.I.F., посочена в член 1, параграф 3 и на пазарната цена на разглежданите продукти в Обединеното кралство на ниво даващо възможност да бъдат ефективно реализирани на пазара количествата масло и сирене, без да се поставя в опасност продажбата на масло и сирене на Общността. ЧЛЕН 3 Съветът, по предложение на Комисията, с решение, взето с квалифицирано мнозинство, определя необходимите мерки за привеждането в действие на разпоредбите на членове 1 и 2. ЧЛЕН 4 Комисията ще продължи усилията си за сключването на международно споразумение за млечните продукти, така че да бъдат подобрени възможно най-бързо условията, утвърдени на световния пазар. ЧЛЕН 5 1. През 1975 г. Съветът ще проучи въпроса за маслото с оглед на положението и на развитието на предлагането и търсенето в основните страни производители и потребители в света, особено в Общността и в Нова Зеландия. При това проучване ще бъдат взети предвид, наред с други елементи, следните елементи: а) отбелязаният напредък за постигане на ефективно световно споразумение относно млечните продукти, по което Общността и другите страни големи потребители и производители ще бъдат страни, б) значимостта на напредъка, постигнат от Нова Зеландия с цел разнообразяване на нейната икономика и нейния износ, като се изхожда от това, че Общността ще положи усилия да следва търговска политика, която избягва да пречи на нейните усилия. 2. Мерките, които са в състояние да гарантират след 31 декември 1977 г. запазването на специалния режим за вноса на масло от Нова Зеландия, както и условията за тяхното прилагане, се определят от Съвета с единодушно решение, взето по предложение на Комисията, в светлината на това проучване. 3. След 31 декември 1977 година, специалният режим, предвиден за вноса на сирене от Нова Зеландия, няма да може да бъде запазен. Протокол 19 за спиртните напитки, получени от житни растения 1. Съветът, съгласно процедурата, предвидена в член 43, параграф 2 на Договора за ЕИО, взима необходимите мерки, за да улесни използването на житни растения от Общността за производството на спиртни напитки, получени от житни растения, и по-специално на уиски, изнасяни в трети страни, по такъв начин, че тези мерки да могат да бъдат приложени в реално време. 2. Тези мерки, които могат да бъдат взети в рамките на Регламента за обща организация на пазарите в сектора на житните култури или на Регламента за обща организация на пазарите в сектора на алкохола, който предстои да бъде приет, трябва да бъдат включени в рамките на общата политика на Общността по отношение на алкохола, като се избегне всяка дискриминация между тези продукти и друг алкохол, като се държи сметка за особените положения, присъщи на всеки случай. Протокол 20 За норвежкото селско стопанство (отм.) Протокол 21 за режима на риболова за Норвегия (отм.) Протокол 22 за отношенията между Европейската икономическа общност и асоциираните държави от Африка и Мадагаскар, както и развиващите се независими страни от Британската общност, разположени в Африка, в Индийския океан, в Тихия океан и на Карибските острови I 1. Европейската икономическа общност предлага на независимите страни от Британската общност, предвидени в приложение VI на Акта за присъединяване, възможността да уредят отношенията си с нея в духа на Декларацията за намерение, приета от Съвета по време на сесията от 1 и 2 април 1963 г., според един от следните варианти по избор: - участие в Конвенцията за присъединяване, която ще урежда след изтичането на срока на действие на Конвенцията за присъединяване, подписана на 29 юли 1969 г., отношенията между Общността и асоциираните държави от Африка и Мадагаскар, подписали тази конвенция; - сключване на една или няколко отделни Конвенции за асоцииране, въз основа на член 238 от Договора за ЕИО, съдържащи взаимни права и задължения, по-специално в областта на търговията; - сключване на търговски споразумения с оглед улесняването и развитието на търговията между Общността и тези страни. 2. По практични съображения Общността изразява желание независимите страни от Британската общност, към които е отправено предложението на Общността, да изразят становище по това предложение колкото е възможно по-рано след присъединяването. Общността предлага на независимите страни от Британската общност, посочени в приложение VI от Акта за присъединяване, преговорите предвидени за сключването на споразумения по един от трите варианта на предложението да започнат от 1 август 1973 г. Поради това Общността поканва тези от независимите страни от Британската общност, които изберат да преговарят в рамките на първия вариант, да участват наред с асоциираните държави от Африка и Мадагаскар в преговорите за нова конвенция, която ще замени подписаната на 29 юли 1969 г. 3. Ако Ботсуана, Лесото и Свазиленд насочат избора си към един от двата първи варианта на предложението: - трябва да бъдат намерени подходящи разрешения за да бъдат уредени специфичните проблеми, които поставя особеното положение на тези страни, които са в митнически съюз с трети страни; - Общността трябва да се ползва на територията на тези държави с тарифно третиране, еднакво благоприятно с прилаганото от тях по отношение на най-облагодетелстваната трета страна; - особеностите на прилагания режим и по-специално правилата за произход трябва да дават възможност да се избегне всякакъв риск от отклоняване на трафик във вреда на Общността в резултат на участието на тези държави в митнически съюз с трети страни. II 1. По отношение на режима на асоцииране, който трябва да бъде предвиден, при изтичане на срока на Конвенцията за асоцииране, подписана на 29 юли 1969 г., Общността е готова да продължи политиката си на асоцииране, както по отношение на държавите от Африка и Мадагаскар, така и по отношение на независимите развиващи се страни от Британската общност, които ще бъдат страни по същото асоцииране. 2. Присъединяването към Общността на новите държави-членки и евентуалното разширяване на политиката на асоцииране не би трябвало да бъде причина за отслабване на отношенията на Общността с асоциираните държави от Африка и Мадагаскар, страни по Конвенцията за асоцииране, подписана на 29 юли 1969 г. Отношенията на Общността с асоциираните държави от Африка и Мадагаскар гарантират на тези държави една съвкупност от привилегии и се основават на структури, които дават на асоциирането неговия собствен облик в областта на търговските отношения, на финансовото и техническо коопериране и на смесените институции. 3. Целта на Общността в нейната политика по асоцииране остава запазването на основните достижения и принципи, припомнени по-горе. 4. Разпоредбите във връзка с това асоцииране, които ще бъдат определени по време на преговорите, посочени в част I, точка 2, трета алинея на настоящия протокол, трябва да отчитат по аналогичен начин специфичните икономически условия, които са общи за независимите развиващи се страни от Британската общност, разположени в Африка, в Индийския океан, в Тихия океан и в Карибския басейн и за асоциираните държави от Африка и Мадагаскар, за опита, придобит в рамките на асоциирането, за желанията на асоциираните държави и за последиците за тях от привеждането в действие на общата система на преференции. III Общността ще вземе присърце защитата на интересите на всички страни, посочени в настоящия протокол, чиято икономика зависи в значителна степен от износа на основни продукти и по-специално на захар. Въпросът за захарта ще бъде уреден в тези рамки и като се отчита, когато става въпрос за износа на този продукт, неговото значение за икономиката на повечето от тези страни, по-специално тези от Британската общност. Протокол 23 за прилагането от новите държави-членки на системата на общи тарифни преференции, прилагана от Европейската икономическа общност 1. На новите държави-членки се разрешава да отложат до 1 януари 1974 г. прилагането на системата на общите тарифни преференции, прилагана от Европейската икономическа общност за стоките с произход от развиващи се страни. 2. Независимо от това, за стоките, по отношение на които се прилагат Регламентите (ЕИО) № 2796/71, № 2797/71, № 2798/71 и 2799/71, на Ирландия се разрешава до 31 декември 1975 г. да прилага по отношение на страните, ползващи се от общи преференции, мита, равни на митата, прилагани за същите стоки по отношение на държавите-членки, с изключение на Обединеното кралство. Протокол 24 за участието на новите държави-членки във фондовете на Европейската общност за въглища и стомана Вноските на новите държави-членки във фондовете на Европейската общност за въглища и стомана се определят както следва: Обединено кралство 57 000 000 разчетни единици Дания 635 500 разчетни единици Ирландия 77 500 разчетни единици Плащането на тези вноски става на три равни годишни транша, считано от присъединяването. Всеки от траншовете се плаща в свободно конвертируема национална валута на всяка от новите държави-членки. Протокол 25 за обмена на информация с Дания в областта на ядрената енергия ЧЛЕН 1 1. От датата на присъединяването информациите, съобщени на държавите-членки, на лицата и на предприятията, в съответствие с член 13 от Договора за Евратом, се поставят на разположение на Дания, която ги разпространява ограничено на своя територия при условията, предвидени в цитирания по-горе член. 2. От датата на присъединяването Дания предоставя на разположение на Европейската общност за атомна енергия равностоен обем от информация в уточнените по-долу сектори. Подробното излагане на тези информации ще бъде предмет на документ, предаден на Комисията. Последната съобщава тези информации на предприятията на Общността при условията, предвидени в споменатия по-горе член. 3. Секторите, в които Дания предоставя информация на разположение на Общността, са следните: - DОR Умерен реактор с тежка вода и охлаждан с органична течност; - DТ - 350, DK - 400 Реактори с тежка вода с резервоар под налягане; - газов цикъл с висока температура; - инструментариум и специална електронна апаратура; - надеждност; - физика на реакторите, динамика на реакторите и отдаване на топлина; - изпитване на материали и оборудване на реактора. 4. Дания се задължава да предостави на Общността всяка информация, допълваща докладите, които тя предава, а именно при посещенията на представителите на Общността или на държавите-членки в центъра Ризьо, при условия, които ще бъдат определени по взаимно съгласие за всеки случай поотделно. ЧЛЕН 2 1. В секторите, в които Дания предоставя информации на разположение на Общността, компетентните органи, понастоящем "Atomenergikommission", предоставят при поискване, лицензии при търговски условия, на държавите-членки, на лицата и на предприятията на Общността, когато същите притежават изключителни права по отношение на патенти, депозирани в държавите-членки на Общността и доколкото те нямат, по отношение на трети лица, никакво задължение или ангажимент да предоставят или да предложат предоставяне на изключителна или ограничена изключителна лицензия за правата на тези патенти. 2. Ако е бил дадена изключителна или ограничена изключителна лицензия, Дания поощрява и улеснява даването, при търговски условия, на подлицензии на държавите-членки, лицата и предприятията на Общността от притежателите на такива лицензии. Предоставянето на такива изключителни или ограничени изключителни лицензии се осъществява въз основа на нормалната търговска практика. Протокол 26 за обмена на информация с Ирландия в областта на ядрената енергия ЧЛЕН 1 1. Веднага след присъединяването, информациите, съобщени на държавите-членки, на лицата и на предприятията в съответствие с член 13 от Договора за Евратом се поставят на разположение на Ирландия, която ги разпространява ограничено на своя територия, при условията, предвидени в цитирания по-горе член. 2. Веднага след присъединяването Ирландия предоставя на Европейската общност за атомна енергия информации, подлежащи на ограничено разпространение, получени в областта на ядрената енергия в Ирландия, доколкото не става въпрос за чисто търговски приложения. Комисията съобщава тези информации на предприятията на Общността, при условията, предвидени в споменатия по-горе член. 3. Тази информация се отнася главно до изследванията в областта на подготовката на един мощен реактор и работата върху радиоизотопите и тяхното използване в медицината, включително проблемите на предпазването от излъчвания. ЧЛЕН 2 1. В секторите, в които Ирландия доставя информация на Общността, компетентните органи, предоставят при поискване лицензии при търговски условия на държавите-членки, на лицата и на предприятията на Общността, когато притежават изключителни права по отношение на патенти, регистрирани в държавите-членки на Общността и доколкото те нямат, по отношение на трети лица, никакво задължение или ангажимент да предоставят или да предложат предоставяне на изключителни или на ограничени изключителни лицензии за правата по тези патенти. 2. Ако е била дадена изключителна или ограничена изключителна лицензия, Ирландия поощрява и улеснява даването, при търговски условия, на подлицензии на държавите-членки, лицата и предприятията на Общността от притежателите на такива лицензи. Предоставянето на такива изключителни или ограничени изключителни лицензии се осъществява на нормална търговска основа. Протокол 27 за обмена на информация с Норвегия в областта на ядрената енергия (отм.) Протокол 28 за обмена на информация с Обединеното кралство в областта на ядрената енергия ЧЛЕН 1 1. От датата на присъединяване такава информация, която е била съобщена на държавите-членки, на лицата и на предприятията в съответствие с член 13 от Договора за Евратом се предоставят на Обединеното кралство, което ги разпространява ограничено на своя територия, при условията, предвидени в цитирания по-горе член. 2. От датата на присъединяването Обединеното кралство предоставя на Европейската общност за атомна енергия равностоен обем от информация в секторите, чийто списък е даден като приложение. Подробното излагане на тази информация ще бъде предмет на документ, предаден на Комисията. Последната съобщава тази информация на предприятията на Общността, при условията, предвидени в споменатия по-горе член. 3. Като се има предвид по-големият интерес на Общността в някои сектори, Обединеното кралство обръща по-специално внимание на предаването на информация в следните сектори: - изследователска и развойна дейност в областта на реакторите с ускороени неутрони (включително безопасност) ; - фундаментални изследвания (приложими по отношение на технологията за производство на ядрена енергия на реакторите); - безопасност на реакторите, без тези с ускорени неутрони; - металургия, стомани, циркониеви сплави и бетони; - съвместимост на структурните материали; - експериментално производство на гориво; - термохидродинамика; - оборудване. ЧЛЕН 2 1. В секторите, в които Обединеното кралство доставя информация на Общността, компетентните органи, които понастоящем са Орган на Обединеното кралство по Атомна енергия и Органи на Обединеното кралство по производство предоставят при поискване лицензии при търговски условия на държавите-членки, на лицата и на предприятията на Общността, когато притежават изключителни права по отношение на патенти, регистрирани в държавите-членки на Общността и доколкото те нямат, по отношение на трети лица, никакво задължение или ангажимент да предоставят или да предложат предоставяне на изключителна или ограничена изключителна лицензия за правата на тези патенти. 2. Ако е била дадена изключителна или ограничена изключителна лицензия, Обединеното кралство поощрява и улеснява даването, при търговски условия, на подлицензии на държавите-членки, лицата и предприятията на Общността от притежателите на такива лицензи. Предоставянето на такива изключителни или ограничени изключителни лицензии се осъществява на нормална търговска основа. ПРИЛОЖЕНИЕ Списък на секторите, предоставени в член 1, параграф 2 I. Фундаментални науки - Физика на реакторите - Фундаментални изследвания в областта на металургията и на химията - Изследвания на изотопите - Химически технологии II. Реактори а) Изследователска и развойна дейност в областта на системите на реакторите б) Оперативен опит във връзка с реакторите Магнокс (включително изследвания на функционирането на реакторите) в) Безопасност на реакторите (с изключение на реакторите с ускорени изотопи) г) Изследователска и развойна дейност в областта на реакторите с ускорени изотопи (включително безопасност) д) Оперативен опит с реактори за изпитване на материали. III. Материали и съставни елементи а) Химия на графита и на охладителя б) Съвместимост на структурните материали за реактори в) Стомана и бетон (включително корозия), заваряване и изпитвания на заваряването г) Опитно производство на горивни елементи и оценка на тяхната концепция и на техните резултати д) Топлообмен е) Металургия. IV. Оборудване (включително санитарно оборудване) V. Радиобиология VI. Корабни двигатели Протокол 29 за Споразумението с Международната агенция за атомна енергия Кралство Дания и Ирландия се задължават да се присъединят, при условията, които ще бъдат определени в него, към споразумението между, от една страна, някои държави-членки учредителки съвместно с Европейската общност за атомна енергия и от друга страна, Международната агенция за атомна енергия, за прилагането на териториите на някои държави-членки на Общността на гаранциите, предвидени в Договора за неразпространение на ядрените оръжия. Протокол 30 за Ирландия ВИСОКОДОГОВАРЯЩИТЕ СЕ СТРАНИ, В желанието си да разрешат някои специфични въпроси, засягащи Ирландия, Като се споразумяха за изложените по-долу разпоредби, припомнят, че основните цели на Европейската икономическа общност включват постоянното подобряване на условията на живот и на работа на народите на държавите-членки, както и хармоничното развитие на техните икономики, като се намаляват различията между отделните области и изостаналостта на най-необлагодетелстваните; отбелязват обстоятелството, че ирландското правителство се е заело с привеждането в действие на политика на индустриализация и икономическо развитие, която има за цел да доближи жизненото равнище в Ирландия до това на другите европейски нации и да премахне непълната заетост, като в същото време постепенно отстрани регионалните различия в нивото на развитие; приемат, че в техен общ интерес е целите на тази политика да бъдат постигнати; постигат съгласие да препоръчат за тази цел на институциите на Общността да използват всички средства и процедури, предвидени от Договора за ЕИО, като прибегнат по-специално до подходящо използване на средствата на Общността, предназначени за осъществяване на целите на Общността, споменати по-горе; признават, по-специално, че в случай на прилагане на членове 92 и 93 от Договора за ЕИО, ще трябва да се държи сметка за целите за икономическа експанзия и за повишаване на жизненото равнище на населението. РАЗМЯНА НА ПИСМА ОТНОСНО ПАРИЧНИТЕ ВЪПРОСИ Брюксел, 22 януари 1972 г. Ваше Превъзходителство, 1. По време на срещата на министрите на Конференцията на 7 юни 1971 г. беше постигнато съгласие, че декларацията, която направих по време на тази среща по повод на паричните въпроси ще бъде предмет на размяна на писма, приложени към Акта относно условията за присъединяване и за изменения на Договорите. Ето защо сега имам честта да потвърдя, че по време на тази среща аз направих следната декларация: "а) Ние сме склонни да обмислим едно планирано постепенно намаляване на официалните баланси на стерлинга след нашето присъединяване. б) След нашето присъединяване към Общностите ние ще бъдем готови да разискваме подходящите мерки, за да осъществяваме постепенно изравняване на особеностите и на външните практики, свързани с лирата стерлинг, с тези на другите валути на Общността, в областта на напредъка в осъществяването на Икономическия и паричен съюз в рамките на разширената Общност и ние сме убедени, че официалният стерлинг(*) ще може да бъде третиран по начин, който ще ни даде възможност да вземем пълноценно участие в осъществяването на това развитие. в) Междувременно, ние ще водим нашата политика, така че да стабилизираме официалните баланси на стерлинга, по начин, който в дългосрочен план да бъде съвместим с тези цели. г) Надявам се, че Общността ще приеме, че тази декларация урежда по задоволителен начин въпроса за лирата стерлинг и въпросите свързани с него, така че по време на преговорите да остане да се уредят само споразуменията относно съобразяването на Обединеното кралство с директивите относно движението на капитали, приети в съответствие с Римския договор." 2. По време на същата тази среща на 7 юни делегацията на Общността изрази своето съгласие с цитираната по-горе декларация. 3. Разбирам, че делегациите на Кралство Дания, на Ирландия и на Кралство Норвегия също са изразили своето съгласие с цитираната по-горе декларация, така, както е потвърдена от настоящото писмо. ________________________ (*)"официален стерлинг" означава "официални баланси на стерлинга" М. Г. ТОРН Министър на външните работи на Великото херцогство Люксембург 4. Ще Ви бъда благодарен, ако благоволите да потвърдите получаването на настоящото писмо и съгласието на правителствата на държавите-членки на Общността, както и на правителствата на Кралство Дания, на Ирландия и на Кралство Норвегия с цитираната по-горе декларация. Приемете, Ваше Превъзходителство, уверенията ни за най-голяма почит и уважение. Г. РИПОН министър, представляващ кралицата на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия Брюксел, 22 януари 1972 година Ваше превъзходителство, С Вашето писмо с днешна дата Вие сте пожелали да ми отправите следното съобщение: "1. По време на срещата на министрите на Конференцията на 7 юни 1971 година беше постигнато съгласие, че декларацията, която направих по време на тази среща по повод на паричните въпроси, ще бъде предмет на размяна на писма, приложени към Акта относно условията за присъединяване и за изменения на договорите. Ето защо, сега имам честта да потвърдя, че по време на тази среща аз направих следната декларация: "а) Ние сме склонни да обмислим едно планирано постепенно намаляване на официалните баланси на стерлинга след нашето присъединяване. б) След нашето присъединяване към Общностите ние ще бъдем готови да разискваме подходящите мерки за осъществяване на постепенно изравняване на особеностите и на външните практики, свързани с лирата стерлинг, с тези на другите валути на Общността в областта на напредъка в осъществяването на Икономическия и паричен съюз в рамките на разширената Общност, и ние сме убедени че официалният стерлинг може да бъде третиран по начин, който ще ни даде възможност да вземем пълноценно участие в осъществяването на това развитие. в) Междувременно ние ще водим нашата политика така, че да стабилизираме официалните баланси на стерлинга, по начин, който в дългосрочен план да бъде съвместим с тези цели. г) Надявам се, че Общността ще приеме, че тази декларация урежда по задоволителен начин въпроса за лирата стерлинг и въпросите свързани с него, така че по време на преговорите да остане да се уредят само споразуменията относно съобразяването на Обединеното кралство с директивите относно движението на капитали, приети в съответствие с Римския договор." 2. По време на същата тази среща на 7 юни, делегацията на Общността изрази своето съгласие с цитираната по-горе декларация. ________________________ (*)"официален стерлинг" означава "официални баланси на стерлинга" Г. РИПОН министър, представляващ кралицата на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия 3. Разбирам, че делегациите на Кралство Дания и на Ирландия също са изразили своето съгласие с цитираната по-горе декларация, така, както е потвърдена от настоящото писмо. 4. Ще Ви бъда благодарен, ако благоволите да потвърдите получаването на настоящото писмо и съгласието на правителствата на държавите - членки на Общността, както и на правителствата на Кралство Дания, на Ирландия и на Кралство Норвегия с цитираната по-горе декларация". Имам честта да потвърдя получаването на това съобщение и да потвърдя съгласието на правителствата на държавите-членки на Общността, както и на правителствата на Кралство Дания, на Ирландия и на Кралство Норвегия с декларацията, включена в параграф 1 на Вашето писмо. Приемете, Ваше превъзходителство, уверенията ни за най-голяма почит и уважение. Г. ТОРН Министър на външните работи на Великото херцогство Люксембург G. THORN Ministre des affaires etrangeres du Grand-Duche de Luxembourg P. HARMEL Ministre des affaires etrangeres du Royaume de Belgique Minister van Buitenlandse Zaken van her Koninkrijk Belgie P. J. HILLERY Aire Gnothai Eachtracha na hEireann I. NORGAARD Kongeriget Danmarks udenrigsokonomiminister A. MORO Ministro per gli Affari Esteri della Repubblica Italiana W. SCHEEL Bundesminister des Auswartigen der Bundesrepublik Deutschland W. K. N. SCHMELZER Minister van Buitenlandse Zaken van het Koninkrijk der Nederlanden ЗАКЛЮЧИТЕЛЕН АКТ Упълномощените представители на Негово величество Краля на белгийците, на Нейно величество Кралицата на Дания, на Президента на Федерална република Германия, на Президента на Френската република, на Президента на Ирландия, на Президента на Италианската република, на Негово кралско височество Великия херцог на Люксембург, на Нейно величество Кралицата на Нидерландия, на Негово величество Краля на Норвегия, на Нейно величество Кралицата на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия и Съветът на Европейските общности, представляван от неговия председател, събрани в Брюксел на двадесет и втори януари хиляда деветстотин седемдесет и втора година, по случай подписването на Договора за присъединяването към Европейската икономическа общност и към Европейската общност за атомна енергия на Кралство Дания, Ирландия, Кралство Норвегия и Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия, установиха, че следните текстове са били изготвени и приети в рамките на Конференцията между Европейските общности и държавите, пожелали присъединяване към тези Общности: I. Договор за присъединяването към Европейската икономическа общност и към Европейската общност за атомна енергия на Кралство Дания, Ирландия, Кралство Норвегия и Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия ; II. Акт относно условията за присъединяване и измененията на Договорите; III. текстовете, изброени по-долу, които са приложени към Акта относно условията за присъединяване и измененията на Договорите: А. Приложение I Списък, предвиден в член 29 от Акта за присъединяване, Приложение II Списък, предвиден в член 30 от Акта за присъединяване, Приложение III Списък на стоките, предвидени в членове 32, 36 и 39 от Акта за присъединяване (Евратом) Приложение IV Списък на стоките, предвидени в член 32 от Акта за присъединяване (стоки от Британската общност, които са предмет на договорени преференциални маржове в Обединеното кралство), Приложение V Списък, предвиден в член 107 от Акта за присъединяване, Приложение VI Списък на страните, предвидени в член 109 от Акта за присъединяване и в Протокол №22, Приложение VII Списък, предвиден в член 133 от Акта за присъединяване, Приложение VIII Списък, предвиден в член 148, параграф 1 от Акта за присъединяване, Приложение IХ Списък, предвиден в член 148, параграф 2 от Акта за присъединяване, Приложение Х Списък, предвиден в член 150 от Акта за присъединяване, Приложение ХI Списък, предвиден в член 152 от Акта за присъединяване; Б. Протокол 1 за устава на Европейската инвестиционна банка, Протокол 2 за Фарьорските острови, Протокол 3 за англо-нормандските острови и остров Ман, Протокол за Гренландия, Протокол 5 за Свалбарг (Шпицберген) Протокол 6 за някои количествени ограничения по отношение на Ирландия и Норвегия, Протокол 7 за вноса на моторни превозни средства и индустрията по сглобяването в Ирландия, Протокол 8 за фосфора от подпозиция 28.04 С IV от Общата митническа тарифа, Протокол 9 за алуминиевия окис и алуминиевия хидроокис (алумин) от подпозиция 28.20 А от Общата митническа тарифа, Протокол 10 за дъбилните екстракти от мимоза от подпозиция 32.01 А от Общата митническа тарифа, и дъбилните екстракти от кестеново дърво от подпозиция ех 32.01 С от Общата митническа тарифа, Протокол 11 за пресованите облицовани дървени плоскости от подпозиция ех 44.15 от Общата митническа тарифа, Протокол 12 за пулпа от подпозиция 47.01 А II от Общата митническа тарифа, Протокол 13 за вестникарската хартия от подпозицията 48.01 А от Общата митническа тарифа, Протокол 14 за необработеното олово от подпозиция 78.01 А от Общата митническа тарифа, Протокол 15 за необработения цинк от подпозиция 79.01 А от Общата митническа тарифа, Протокол 16 за пазарите и търговския обмен на селскостопански произведения, Протокол 17 за вноса в Обединеното кралство на захар с произход от страните и териториите-износителки, посочени в Споразумението на Британската общност за захарта, Протокол 18 за вноса в Обединеното кралство на масло и сирене с произход от Нова Зеландия, Протокол 19 за спиртните напитки, получени от житни растения, Протокол 20 за норвежкото земеделие, Протокол 21 за режима на риболов за Норвегия, Протокол 22 за отношенията между Европейската икономическа общност и асоциираните държави от Африка и Мадагаскар, както и развиващите се независими страни от Британската общност, разположени в Африка, в Индийския океан, в Тихия океан и в Антилите, Протокол 23 за прилагането от новите държави-членки на системата на общи тарифни преференции, прилагана от Европейската икономическа общност, Протокол 24 за участието на новите държави-членки във фондовете на Европейската общност за въглища и стомана, Протокол 25 за обмена на информация с Дания в областта на ядрената енергия, Протокол 26 за обмена на информация с Ирландия в областта на ядрената енергия, Протокол 27 за обмена на информация с Норвегия в областта на ядрената енергия, Протокол 28 за обмена на информация с Обединеното кралство в областта на ядрената енергия, Протокол 29 за Споразумението с Международната агенция за атомна енергия, Протокол 30 за Ирландия; В. Размяна на писма относно паричните въпроси; Г. Текстовете на Договора за създаване на Европейската икономическа общност и на Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия, както и на Договорите, с които те са изменени или допълнени на английски, датски, ирландски и норвежки език. Упълномощените представители се съобразиха с решението на Съвета на Европейските общности от 22 януари 1972 г. относно присъединяването към Европейската общност за въглища и стомана на Кралство Дания, на Ирландия, на Норвегия и на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия. Освен това, упълномощените представители и Съветът приеха декларациите, изброени по-долу и приложени към настоящия заключителен акт: 1. Съвместна декларация относно Съда на Европейските общности, 2. Съвместна декларация относно суверенните бази на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия в Кипър, 3. Съвместна декларация относно сектора на рибарството, 4. Съвместна декларация за намерения относно развиването на търговски отношения с Цейлон, Индия, Малайзия, Пакистан и Сингапур, 5. Съвместна декларация относно свободното движение на работници. Упълномощените представители и Съвета се съобразиха също и със следната декларация, приложена към настоящия заключителен акт: Декларация на правителството на Федерална република Германия относно прилагането по отношение на Берлин на решението относно присъединяването към Европейската общност за въглища и стомана и на Договора за присъединяването към Европейската икономическа общност и към Европейската общност за атомна енергия. Упълномощените представители и Съвета се съобразиха също така със Споразумението относно процедурата за приемане на някои решения и други мерки, които трябва да бъдат взети през периода, предхождащ присъединяването, постигнато в рамките на конференцията между Европейските общности и държавите, поискали присъединяване към тези Общности, което е приложено към настоящия заключителен акт. И накрая бяха направени следните декларации, които са приложени към настоящия заключителен акт: 1. Декларация на правителството на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия относно дефиницията на термина "граждани", 2. Декларации относно икономическото и индустриално развитие на Ирландия, 3. Декларации относно течното мляко, свинското месо и яйцата, 4. Декларации относно системата за определяне на селскостопанските цени на Общността, 5. Декларации относно селскостопанските дейности в хълмистите области. Til bekr?ftelse heraf har undertegnede befuldm?gtigede underskrevet denne Slutakt. Zu urkund dessen haben die unterzeichneten Bevollmachtigten ihre Unterschriften unter diese Schlu?akte gesetzt. In witness whereof, the undersigned Plenipotentiaries have signed this Final Act. En foi de quoi, les plenipotentiaires soussignes ont appose leurs signatures au bas du present acte final. Da fhianu sin, chuir na Lanchumhachtaigh thios-sinithe a lamh leis an Ionstraim Chrioch-naitheach seo. In fede di che, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto la loro firma in clace al presente Atto finale. Ten blijke waarvan de ondergetekende gevolmachtigden hun handtekening onder deze Slotakte hebben geplaatst. Til bekreftelse herav har nedenstaende befullmektigede undertegnet denne Sluttakt. Съставено в Брюксел на двадесет и втори януари хиляда деветстотин седемдесет и втора година. Udf?rdiget i Bruxelles, den toogtyvende januar nitten hundrede og tooghalvfjerds. Geschehen zu Brussel am zweiundzwanzigsten Januar neunzehnhundertundsiebzig. Done at Brussels this twenty-second day of January in the year one thousand nine hundred and seventy-two. Fait a Bruxelles, le vingt-deux janvier mil neuf cent soixante-douze. Arna dheanamh sa Bhruiseil, an dou la is fiche d'Eanair mile naoi gcead seachto a do. Fatto a Bruxelles, addi 22 gennaio millenovecentosettantadue. Gedaan te Brussel, de tweeentwintigste januari negentienhonderdtweeenzeventig. Utferdiget i Brussel den tjueandre januar nitten hundre og syttito. Съвместна декларация относно Съда на Европейските общности Допълнителните мерки, които биха могли да се окажат необходими вследствие на присъединяването на новите държави-членки, следва да бъдат взети от Съвета, който по искане на съда може да увеличи на четири броя на генералните адвокати и да измени разпоредбите на член 32, параграф трети от Договора за ЕОВС, на член 165, параграф трети от Договора за ЕИО и на член 137, параграф трети от Договора за Евратом. Съвместна декларация относно суверенните бази на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия в Кипър Режимът, приложим за отношенията между Европейската икономическа общност и суверенните бази на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия в Кипър ще бъде определен в рамките на евентуално Споразумение между тази Общност и Република Кипър. Съвместна декларация относно сектора на рибарството 1. Институциите на Европейската икономическа общност ще разгледат проблемите на сектора на брашната и маслата от риба, с цел да приспособят мерките, които биха могли да се окажат необходими в този сектор по отношение на използваната суровина. Тези мерки ще трябва да отговарят на изискванията за опазване и рационално използване на биологическите ресурси на морето, като в същото време избягват създаването или поддържането на недостатъчно рентабилни производствени единици. 2. Прилагането на общите норми за пускане на пазара на някои пресни или замразени риби не трябва да има за резултат изключването на нито един метод на търгуване и обратно, нито един метод не трябва да бъде пречка за прилагането на посочените норми; по този начин проблемите, които ще възникнат, ще могат да бъдат решени в подходящия момент от институциите на Европейската икономическа общност. 3. Европейската икономическа общност съзнава значението на норвежкия износ към трети страни на продуктите на рибарствоа, които са подчинени, както другите експортни стоки, на разпоредбите на Регламент (ЕИО) № 2142/70. 4. Постигнато е съгласие, че норвежкият закон за "пускането на пазара на рибата, произведена от преработващите производства" от 18 декември 1970 г., ще бъде предмет, в най-кратки срокове, на задълбочено проучване, с оглед изследването на условията, при които той би могъл да се прилага, като се имат предвид разпоредбите на правото на Общността. Съвместна декларация за намерения относно развитието на търговските отношения с Цейлон, Индия, Малайзия, Пакистан и Сингапур Вдъхновена от желанието да разшири и засили търговските отношения с независимите развиващи се страни от Британската общност, намиращи се в Азия (Цейлон, Индия, Малайзия, Пакистан и Сингапур), Европейската икономическа общност е готова, веднага след присъединяването, да разгледа с тези страни проблемите, които биха могли да възникнат в търговската област, за да потърси подходящи решения, отчитащи разпростирането на системата на общите тарифни преференции, както и положението на развиващите се страни, разположени в същата географска област. Въпросът за износа на захар от Индия към Общността след изтичането, на 31 декември 1974 г., на срока на действие на Споразумението на Британската общност за захарта, трябва да бъде уреден от Общността в светлината на настоящата декларация за намерения и като се държи сметка за разпоредбите, които може да бъдат приети относно вноса на захар с произход от независимите страни от Британската общност визирани в Протокол № 22 относно отношенията между Европейската икономическа общност и асоциираните държави от Африка и Мадагаскар, както и независимите развиващи се страни от Британската общност, намиращи се в Африка, в Индийския океан, в Тихия океан и на Карибите. Съвместна декларация относно свободното движение на работниците Разширяването на Общността би могло да създаде известни трудности за социалното положение в една или повече държави-членки от гледна точка на прилагането на разпоредбите относно свободното движение на работниците. Държавите-членки декларират, че си запазват възможността, в случай че се появят трудности от такова естество, да се обръщат към институциите на Общността, за да постигнат разрешаване на този проблем в съответствие с разпоредбите на Договорите за създаване на Европейските общности и с разпоредбите приети въз основа на тях. Декларация на правителството на Федерална република Германия относно прилагането по отношение на Берлин на решението относно присъединяването към Европейската общност за въглищата и стоманата и на Договора относно присъединяването към Европейската икономическа общност и Европейската общност за атомната енергия Правителството на Федерална република Германия си запазва правото да декларира при осъществяване на присъединяването към Европейската общност за въглища и стомана на Кралство Дания, на Ирландия, на Норвегия и на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия и при депозирането на неговия документ за ратифициране на Договора относно присъединяването на цитираните по-горе държави към Европейската икономическа общност и към Европейската общност за атомна енергия, че решението на Съвета от 22 януари 1972 г. относно присъединяването към Европейската общност за въглищата и стоманата и посоченият по-горе договор се прилагат също така и по отношение на провинция Берлин. Декларация на правителството на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия относно определението на термина "граждани" По повод на подписването на Договора за присъединяване правителството на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия прави следната декларация: "Що се отнася до Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия, изразите "граждани" и "граждани на държавите-членки", или "граждани на държави-членки и на отвъдморски страни и територии", когато се използват в Договора за създаване на Европейската икономическа общност, в Договора за създаване на Европейската общност за атомната енергия или в Договора за създаване на Европейската общност за въглища и стомана, или във всеки друг акт на Общността, приет въз основа на тези договори, трябва да се разбират като отнасящи се до: а) лицата, които са граждани на Обединеното кралство и на колониите, или британски поданици, които нямат това гражданство или гражданството на друга държава или територия на Британската общност, които, в единия или другия от тези случаи, имат право на местожителство в Обединеното кралство и поради това обстоятелство са освободени от имиграционния контрол в Обединеното кралство. б) лицата, които са граждани на Обединеното кралство и на колониите, тъй като са родени или са били записани в регистъра за гражданското състояние, или са били натурализирани в Гибралтар, или чийто баща е роден или е бил записан в регистъра за гражданското състояние, или натурализиран в Гибралтар." Декларация относно икономическото и индустриално развитие на Ирландия По време на шестата сесия на министрите по време на преговорите между Общността и Ирландия, състояла се на 19 октомври 1971 г., г-н А. Моро, министър на външните работи на Италианската република, направи от името на делегацията на Общността декларацията, изложена по-долу като I. Г-н П. Т. Хилари, министър на външните работи на Ирландия, отговори от името на ирландската делегация, с декларацията изложена по-долу като II. I. Декларация направена от г-н А. Моро, министър на външните работи на Италианската република, от името на делегацията на Общността I 1. Ирландската делегация подчерта, че ирландското правителство е изправено пред сериозни икономически и социални дисбаланси от регионален и структурен характер. Тази делегация декларира, че тези дисбаланси трябва да се отстранят, за да бъде достигнато ниво на хармонизиране, съвместимо с целите на Общността и по-специално с осъществяването на икономическия и паричен съюз. Ирландската делегация поиска от Общността да поеме ангажимент да подпомага със свои средства програмите на ирландското правителство, целящи премахването на тези различия и да отчита напълно специфичните проблеми на Ирландия в тази област, при по-нататъшното развитие на една мащабна регионална политика на Общността. 2. Ирландската делегация представи на делегацията на Общността документи, които указват насоките и инструментите на ирландските регионални програми. Ирландската делегация обясни също така как ирландските експортно ориентирани производства са подпомагани посредством данъчни облекчения. В това отношение става въпрос също така за мерки, чиято цел е да премахнат социалните и икономическите дисбаланси посредством развитието на промишлеността. II 1. Делегацията на Общността подчертава в това отношение, че както следва от преамбюла на Римския Договор, основните цели на Общността включват постоянното подобряване на условията на живот и на труд на народите на държавите-членки, както и хармоничното развитие на икономическите връзки чрез намаляване на различията между отделните региони и закъснението на поставените в най-неблагоприятно положение. 2. Общите политики и различните инструменти, които Общността е създала в икономическата и социалната области, конкретизират целите, споменати по-горе, и са освен всичко останало призвани да се развиват. Европейският социален фонд вече получава нова насока. Европейската инвестиционна банка разширява непрестанно сферата на своята дейност. Към настоящия момент институциите на Общността разискват, за да определят инструментите на Общността, които могат да бъдат приведени в действие и начина, по който това може да бъде направено, за да се осъществят целите на регионалната политика. Помощите, отпускани от държавите, включително и тези предоставяни посредством освобождаването от данъци, са подчинени на правилата, предвидени в членове 92 до 94 от Договора за ЕИО. По отношение на държавните помощи с регионална насоченост, следва да се подчертае, че по смисъла на член 92, параграф 3, буква а) "помощите, предназначени да облагодетелстват икономическото развитие на регионите, в които жизненото равнище е ненормално ниско, или в които има сериозна безработица", могат да се считат за съвместими с Общия пазар. Опитът показва, че тази разпоредба е достатъчно гъвкава, за да могат органите на Общността да отчитат специфичните изисквания на недоразвитите региони. Освобождаванията от данъци, както и другите помощи, съществуващи в Ирландия към момента на присъединяването, ще бъдат разгледани от Комисията в нормалните рамки за постоянно изследване на съществуващите помощи. Ако това изследване покаже, че една или друга помощ не би могла да се запази под формата, в която съществува, Комисията ще е тази, която съгласно правилата на договора трябва да определи подходящите срокове и правила за прехода. 3. Като се имат предвид специфичните проблеми, посочени по-горе, с които се сблъсква Ирландия, делегацията на Общността предлага към Акта за присъединяване да се приложи протокол относно икономическото и индустриалното развитие на Ирландия. II. Декларация, направена от г-н П. Т. Хилари, министър на външните работи на Ирландия от името на делегацията на Ирландия Щастлив съм да отбележа приемането от ирландската делегация на предложения текст на протокол относно Ирландия, който беше предмет на разисквания между нашите две делегации и чиито основни данни бяха изложени с толкова яснота във Вашата встъпителна декларация. Приетият текст ща позволи на Ирландското правителство да продължи осъществяването на своите планове за икономическо и социално развитие и като знае, че Общността, чрез своите институции и своите агенции, ще бъде готова да сътрудничи с нас при осъществяването на целите, които ние сме си поставили. По време на преговорите много пъти привлякох вниманието върху проблемите, поставени от дисбалансите между различните нива на икономическо развитие в едно цяло, каквото е разширената Общност. Също така положих усилия да Ви обясня трудностите, които страна като Ирландия, разположена в периферията на разширената Общност, трябва да преодолее, за да доближи нивото си на икономическо развитие до това на другите държави-членки. Имам ясното съзнание за волята и намерението на Общността да достигне целите, обявени в Договора за ЕИО, изразяващи се в постоянното подобряване на условията на живот и труд на народите на държавите-членки и хармоничното развитие на техните икономики. Протоколът, по който днес ние постигнахме съгласие, представлява убедителна демонстрация на решимостта на Общността да придаде реално съдържание на тези основни цели. Този протокол ще бъде инструмент с практическа стойност, тъй като той ще позволи на моята страна да играе пълноценна роля при осъществяването на тези цели в рамките на разширената Общност. Неговата ефективност по отношение на осъществяването на тези цели ще бъде повишена от определянето на една обща регионална селскостопанска политика. В тази връзка си позволявам да декларирам, че съм окуражен от усилията, които се полагат понастоящем, за да бъде решен този важен въпрос в светлината на развитието на Общността. В положението, в което се намира Ирландия, ефективността на приетите мерки в областта на развитието, както в национален план, така и на ниво на Общността, трябва да бъде оценена според постигнатия напредък в намаляване на безработицата и емиграцията, както и в повишаването на жизненото равнище. Става въпрос най-вече да се предоставят на нашата увеличаваща се работна ръка необходимите работни места, без които една голяма част от нашия най-ценен икономически ресурс ще остане неизползвана или ще се загуби поради емиграцията и без които темповете на икономическото развитие ще се забавят. Моето правителство ще се поздрави с факта, че нашите днешни разисквания са показали, че присъединяването на Ирландия към Общността ще й позволи да продължи дейността, осъществявана за постигането на нейните цели, така както са изложени в този протокол. Имам по-специално предвид постоянното развитие на промишлеността, което заема господстващо положение в нашите общи цели в областта на икономическото развитие. За нас е изключително важно да продължим да се развиваме в тази област благодарение на прилагането на ефикасни мерки за развитие на промишлеността. Разбирам, че като всяка друга система на стимулиране, помощите, отпускани на нашата промишленост, след нашето присъединяване ще бъдат оценявани в светлината на правилата на Общността. Щастлив съм да мога да констатирам, че вие признавате необходимостта, в Ирландия да бъде провеждана политика на насърчаване, но че биха могли да се поставят въпроси, що се отнася до специфичните аспекти, които е възприела нашата система на насърчаване, тогава, когато сме били извън Общността. Бих искал да привлека вниманието Ви върху факта, че в това отношение ще се постави въпросът за задълженията, които сме поели преди. Разбира се, ние ще трябва да изпълняваме тези задължения, но ние сме готови да разискваме върху всички аспекти на преминаването към съвсем новата система на подпомагане, която ще бъде установена и ние ще предоставим нашето съдействие, за да бъдат решени тези проблеми по подходящ начин. Предвид казаното от Вас по повод на гъвкавостта, характеризираща отнасящите се до това разпоредби на Договора, аз съм напълно убеден, че институциите на Общността ще отчетат изцяло нашите специфични проблеми при разглеждането на нашата система на подпомагане. Като се има предвид еднаквостта на целите, преследвани от Ирландското правителство и от Общността, аз съм убеден, също така, че ако се налага изменяне на тази система на подпомагане, Ирландското правителство ще бъде в състояние да поддържа темповете на промишленото развитие в Ирландия и да осигури постоянното подобряване на нивото на заетостта, както и на жизненото равнище. Накрая, в заключение, си позволявам да декларирам, че оценявам симпатията и разбирането, които показа Общността, в своя подход и изучаване на въпросите, свързани с нашите регионални проблеми и със стимулите за промишлеността, които имат най-голямо значение за моята страна. Споразумението, което ние постигнахме, е добро предзнаменование за нашето бъдещо сътрудничество в рамките на разширената Общност с оглед осъществяването на основните цели на договора. Виждам в това бъдещо сътрудничество средството, чрез което ние, в Ирландия, можем най-добре да осъществим нашите национални цели в икономическата област. Декларация относно течното мляко, свинското месо и яйцата По време на Втората сесия на министрите от преговорите между Общността и Обединеното кралство, състояла се на 27 октомври 1970 г. г-н Рипон, министър, представляващ кралицата на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия, от името на делегацията на Обединеното кралство, и г-н В. Шиил, министър на външните работи на Федерална република Германия, от името на делегацията на Общността, изразиха двете изложени по-долу становища. В заключение, двете делегации установиха, че въз основа на тези две декларации е било постигнато споразумение. I. Становище, направено от г-н Рипон, министър, представляващ кралицата на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия, от името на делегацията на Обединеното кралство 1. По време на първата сесия, състояла се на 21 юли, моят предшественик е заявил, че Обединеното кралство е склонно да приеме Общата селскостопанска политика в рамките на една разширена Общност. Той е уточнил обаче, че ще ни бъде необходимо да разгледаме внимателно определен брой въпроси, по-специално влиянието, което ще имат върху британското производство, търговия и потребление режимите на Общността, приложими по отношение на млякото, на свинското месо и на яйцата. 2. Оттогава се състояха голям брой изследователски разисквания и разговори с Комисията и в по-общ план по време на срещите на заместниците. Нашата цел беше да определим дали има опасност да възникнат сериозни трудности и в случай че това е така, да проучим най-добрите средства за избягването им. Щастлив съм да мога да декларирам, че Общността ни предостави многобройни уточнения и показа разбиране, което допринесе за същественото изясняване на положението и което ми позволява да се надявам, че ще можем да постигнем споразумение по тези въпроси и да ги отстраним по този начин от нашия бъдещ дневен ред. Мляко Ние считаме, че от гледна точка на интереса на Общността и на Обединеното кралство е важно да бъдем в състояние да осигурим подходящо снабдяване с течно мляко, за да задоволим потребителското търсене на цялата страна, през цялата година. Ние смятаме, че това ще бъде възможно в светлината на потвърждението, което получихме от Общността относно нашето тълкуване на обхвата и естеството на сегашните споразумения и на предложените споразумения. Важно е следователно да припомня основните положения на това тълкуване, а именно: i) една от целите на Общата селскостопанска политика е да се използва млякото, доколкото е възможно, за да бъде консумирано в течно състояние в цялата Общност; тази политика, следователно, не би трябвало да бъде прилагана по начин, който да пречи на тази цел ; ii) разликата между цената на млякото, доставяно за преработка и млякото, предназначено да бъде консумирано в течно състояние, съдържаща се в резолюцията на Съвета от 24 юли 1966 г. , няма никаква задължителна сила; тази резолюция ще бъде заменена в необходимия момент от регламент на Общността относно млякото; според действащите към настоящия момент разпоредби държавите-членки са свободни да определят цената на дребно за млякото, предназначено да бъде консумирано в течно състояние, но не са длъжни да го правят; iii) Регламент (ЕИО) №804/68 посочва само мерките, взети от правителствата на държавите-членки с оглед да се пристъпи към справедливо определяне на цените; следователно една неправителствена организация на производители е свободна при положение, че се придържа към разпоредбите на Договора за ЕИО и на правото, създадено въз основа на него, да доставя самостоятелно мляко на избраното от нея място, за да получи най-добра доходност за своите членове, да обедини печалбите и да възнагради членовете си, така както тя намери за добре. Свинско месо Ние смятаме следователно, че е в интерес на една разширена Общност, чиято продукция би трябвало да превишава нуждите от свинско месо, да гарантира достатъчна стабилност на пазара, включително стабилност на британския пазар на бекон. От само себе си се разбира, че сегашната система на Общността не е отчитала по никакъв начин този важен пазар, който поглъща в момента около 640 000 тона бекон на стойност, надхвърляща един милиард разчетни единици. Този пазар обаче би могъл да допринесе в широка степен за желаната стабилност и това е не само в интерес на производителите на бекон от Обединеното кралство и от други страни, които са пряко заинтересовани, но на всички производители на свинско месо в разширената Общност. Ние не сме стигнали до извода в резултат на нашите разисквания, че сегашните правила на Общността относно свинското месо, са непременно неподходящи или че няма да дадат възможност да се реагира на новото положение, създало се в резултат на разширяването. Ние смятаме все пак, че е необходимо да се уверим, че вие съзнавате значението, присъщо на пазара на бекон в една разширена Общност, както и предимствата, които той би могъл да донесе за свинепроизводството на цялата Общност, ако бъде запазена неговата стабилност, при условия на лоялна конкуренция, а оттам и необходимостта да се изследва внимателно това положение през преходния период и впоследствие. Яйца Разширената Общност ще бъде в състояние да задоволи нуждите си от яйца, така че цените ще бъдат вероятно определени по-скоро от силите, регулиращи вътрешния пазар, а не чрез прилагането на мерки относно вноса. Като се има предвид, че това положение съществува вече в Общността и в Обединеното кралство, пазарът на разширената Общност може да бъде подложен на колебания на цените от едно и също естество, макар и може би по-значителни от тези, на които в момента са подложени индивидуалните пазари. От друга страна, тенденцията към концентриране на производството в полза на специализираните производители и успоредното развитие на търговията, би трябвало да намалят нестабилността в дългосрочен план. Ето защо аз мисля, че ние ще бъдем в състояние да се приспособим към правилата на Общността. 3. Ако Ви е възможно, потвърдете официално, че правилно сме разбрали какви възможности се откриват пред нас по отношение на млякото, че вие можете да приемете идеите, които изразих по повод значението на особеностите на пазара на бекон в една разширена Общност и да признаете грижата за стабилността за свинското месо и яйцата, ние можем да ви уверим от наша страна, че ние няма повече да изпитваме нужда да повдигаме други въпроси, свързани с тези продукти по време на преговорите, освен в общите рамки на преходните споразумения. II. Становище, направено от г-н В. Шиил, министър на външните работи на Федерална република Германия, от името на делегацията на Общността Делегацията на Общността е съгласна с анализа, който Вие направихте по отношение на целите на общата политика в сектора на млечните продукти, на сегашните възможности в областта на определянето на цените на дребно на млякото за консумация и в областта на дейностите на неправителствените организации на производителите. Тя припомня, доколкото това е необходимо, че забраната на националните мерки, даващи възможност за изравняване на цените на различните млечни продукти, уредена в Регламент (ЕИО) № 804/68, важи еднакво за всяко вътрешно законодателство, имащо за цел едно такова изравняване. Делегацията на Общността може да приеме вашата декларация относно значението и особеностите на пазара на бекон в разширената Общност. В светлината на целите, преследвани от общата политика в сектора на свинското месо и на яйцата, тя споделя вашата загриженост за стабилността в тези сектори. Като се съобразява с декларацията на делегацията на Обединеното кралство, делегацията на Общността констатира със задоволство, че няма да се налага да бъде изменяна съществуващата уредба относно трите споменати сектора, за да бъде взета предвид изразената от делегацията на Обединеното кралство загриженост. Декларация относно системата за определяне на селскостопанските цени на Общността По време на 2-та сесия на министрите от преговорите между Общността и Обединеното кралство, състояла се на 27 октомври 1970 г., г-н В. Шиил, министър на външните работи на Федерална република Германия, направи от името на делегацията на Общността декларация относно системата за определяне на селскостопанските цени на Общността. Г-н Рипон, министър, представляващ кралицата на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия, отбеляза от името на делегацията на Обединеното кралство съгласието си с тази декларация. Той добави, че не се съмнява в значението за всички на тези прегледи в селскостопанската област и в намерението да са поддържат съдържателни и ефективни контакти, особено с професионалните организации на производителите, организирани в рамките на Общността. В заключение двете делегации констатираха, че е било постигнато съгласие по смисъла на следната декларация направена от г-н В. Шиил: "1. След разискванията, проведени през 1962 година по този въпрос, се установи годишен преглед на положението на селското стопанство и на селскостопанските пазари в Общността. Той се вписва в рамките на процедурата по определянето на цените на Общността. Тази процедура има следните особености: Като общо правило, различните селскостопански регламенти разпореждат, че Съветът, по предложение на Комисията, определя всяка година за Общността, преди 1 август, за кампанията по пускането на пазара, започваща следващата година, съвкупността от селскостопанските цени, за които общата организация на пазарите налага това определяне на цената. При представяне на предложенията си Комисията връчва годишен доклад за положението на селското стопанство и на селскостопанските пазари. Връчването на годишния доклад е в изпълнение на правни задължения и на ангажименти поети от Комисията. Този доклад се изготвя от Комисията и се основава на съответните статистически и счетоводни данни от всякакви разполагаеми източници, както национални, така и на Общността. Анализът, който се прави в него съдържа преглед: - на икономическото положение на селското стопанство и на неговото развитие като цяло, на национално ниво и на ниво на Общността, както и в светлината на общата икономика ; - на пазара по продукти или групи продукти, за да бъде даден обзор на положението и на развитието на особеностите му. Прегледът на сведенията, осъществен от Комисията, включва по-специално сведения относно тендециите на цените и на себестойностите, заетостта, производителността и доходите в селското стопанство. Селскостопанските цени се определят по процедурата предвидена в член 43, параграф 2 на Договора за ЕИО, което предполага допитване до Асамблеята. За тази цел, предложенията на Комисията, към които е приложен годишният доклад, й се изпращат и въз основа на тях се провеждат общи разисквания върху Общата селскостопанска политика. От друга страна, се правят редовни допитвания до Икономическия и социален комитет, съставен от представители на различните категории на икономическия и социален живот, във връзка с предложенията и въпросния доклад. Що се отнася до функциите, които има да изпълнява този комитет, член 47 от Договора за ЕИО предвижда, че отдела по селско стопанство има за задача да бъде на разположение на Комисията с оглед подготвянето на разискванията с оглед взимането на решение на Комитета, в съответствие с разпоредбите на членове 197 и 198 от Договора за ЕИО. Преди, по време на и след изготвянето от Комисията на годишния доклад и на предложенията за цените, се осъществяват контакти със селскостопанските професионални организации, създадени на ниво на Общността. Тези контакти включват разискване по статистическите и други данни, които имат значение за положението и за икономическите перспективи на селското стопанство, които Комисията взима предвид в своя доклад до Съвета. Естеството на цените, определени в рамките на Общата селскостопанска политика е заставило Комисията да не ограничава тези контакти единствено до селскостопанските сектори, но да ги поддържа също и с промишлените, търговските и синдикалните среди и с потребителите. Тези контакти дават повод на всички заинтересовани среди да съобщят своите възражения или искания. От друга страна, те дават възможност на Комисията да изготви своя годишен доклад за положението на селското стопанство, както и своите предложения в областта на цените, при пълно познаване на становищата на заинтересованите. Консултациите с Асамблеята и с Икономическия и социален комитет, през време на процеса на формиране на политическата воля, което ще доведе до крайното решение на Съвета, съчетани с постоянните преки контакти между институцията натоварена с изготвянето на доклада и на предложенията и организациите на заинтересованите среди, дават подходящи гаранции за балансирано отчитане на интересите на всички тези, които са засегнати от въпросните решения. 2. Подразбира се, че тази процедура не изключва възможността държавите- членки да пристъпят също към годишни изследвания на положението на тяхното собствено селско стопанство, във връзка със заинтересованите професионални организации и по реда на техните национални процедури. 3. Делегацията на Общността предлага: - Конференцията да констатира, че процедурите и практиките на Общността, както и съществуващите национални процедури и практики, ще предвидят подходящи контакти със заинтересованите професионални структури ; - Конференцията да вземе също така предвид намерението на институциите на Общността да разпрострат по отношение на разширената Общност практиките и процедурите описани в първия параграф, по-горе ; - Конференцията да приеме, че чрез прилагането на двете предходни параграфи, ще бъде гарантирана в разширената Общност, система даваща възможност да се прегледат икономическите условия и перспективите на селското стопанство и да се поддържат подходящи контакти с професионалните организации на производителите, както и с другите заинтересовани организации и среди." Декларация относно селскостопанските дейности в хълмистите области По време на 8-та сесия на министрите от преговорите между Общността и Обединеното кралство, състояла се на 21, 22 и 23 юни 1971 г., г-н Г. Рипон, министър, представляващ кралицата на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия, направи, от името на делегацията на Обединеното кралство декларацията изложена по-долу като I. Г-н М. Шуман, министър на външните работи на Френската република, отговори, от името на делегацията на Общността, с декларацията изложена по-долу като II. I. Декларация направена от г-н Г. Рипон, министър, представляващ кралицата на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия, от името на делегацията на Обединеното кралство В декларацията при откриването, произнесена по време на Конференцията на 30 юни 1970 г., г-н Барбър спомена, между другите селскостопански въпроси, проблемите, които поставят хълмистите области, посветили се на селското стопанство. Някои части от Шотландия, от Уелс, от Северна Ирландия, както и Севера и Северозапада на Англия, са хълмисти области, които поради климата, естеството на почвите и географията, са подходящи само за екстензивно животновъдство. В тези области стопанствата имат ограничено поле за дейност и по силата на обстоятелствата са особено чувствителни към условията на пазара, дотолкова, че ако бъдат оставени да се справят сами, крайните високи цени не биха им позволили да останат жизнеспособни. Те получават също, според нашата сегашна система, помощ, както в рамките на нашата обща икономическа и социална политика, така и в рамките на нашата селскостопанска политика. Не един член на сегашната Общност има сигурно области, които имат аналогични проблеми и, разбира се, ние ще решаваме нашите проблеми, така както вие го правите вече, в съответствие с договора и с Общата селскостопанска политика. Ще бъда признателен на Общността, ако пожелае да потвърди моята гледна точка, според която е необходимо за всички членове на разширената Общност, които трябва да се справят с положения от този род, да разрешат проблема като запазят на селските стопани от тези области разумни доходи. II. Декларация направена от г-н М. Шуман, министър на външните работи на Република Франция, от името на делегацията на Общността Делегацията на Общността отбеляза с внимание декларацията на делегацията на Обединеното кралство по въпроса за селскостопанските дейности в хълмистите райони на Обединеното кралство и взетите в тяхна полза мерки. В отговор на тази декларация, делегацията на Общността е в състояние да направи следното съобщение: Общността си дава сметка за специфичните условия на хълмистите селскостопански райони, в сравнение с другите райони на Обединеното кралство, както впрочем и за различията, понякога много значителни, между районите в държавите-членки на сегашната Общност. Специфичните условия на някои региони на разширената Общност могат наистина да изискват действия с оглед търсене на разрешение на проблемите поставени от тези специфични условия, по-конкретно за да се запазят за селските стопани от тези региони разумни доходи. Разбира се, такива действия трябва да бъдат, Вие току що го казахте, съобразени с разпоредбите на договора и на Общата селскостопанска политика. ПРОЦЕДУРА ЗА ПРИЕМАНЕ НА НЯКОИ РЕШЕНИЯ И ДРУГИ МЕРКИ, КОИТО ТРЯБВА ДА БЪДАТ ВЗЕТИ ПРЕЗ ПЕРИОДА, ПРЕДХОЖДАЩ ПРИСЪЕДИНЯВАНЕТО I. Процедура за информиране и допитване за приемането на някои решения 1. За да осигури подходящата информация на Кралство Дания, Ирландия, Кралство Норвегия и Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия, по-долу наричани присъединяващи се държави, всяко предложение или съобщение на Комисията на Европейските общности, което може да доведе до решения на Съвета на тези Общности, се свежда до знанието на присъединяващите се държави след като е било предадено на Съвета. 2. Консултациите се провеждат въз основа на мотивирано искане на една присъединяваща се държава, която излага изрично в него своите интереси, като бъдещ член на Общностите и представя своите забележки. 3. Управленските решения, като правило, не трябва да дават повод за консултации. 4. Консултациите се осъществяват в рамките на Временен комитет, съставен от представители на Общността и на присъединяващите се държави. 5. От страна на Общностите, членове на Временния комитет са членовете на Комитета на постоянните представители или тези, които те посочат за тази цел и които, като правило са техни помощници. Комисията е поканена да изпрати свой представител при осъществяването на тази дейност. 6. Временният комитет е подпомаган от Секретариат, който е този на Конференцията, чието съществуване е продължено за тази цел. 7. Консултациите обикновено се осъществяват, веднага щом подготвителните работи провеждани на ниво на Общността с цел вземането на решения от Съвета са стигнали до общи насоки, даващи възможност да бъде от полза да се предвидят такива консултации. 8. Ако консултациите оставят неразрешени сериозни трудности, въпросът може да бъде повдигнат на министерско ниво, по искане на една присъединяваща се държава. 9. Процедурата предвидена в по-горните параграфи се прилага също и по отношение на всяко решение, което трябва да бъде взето от присъединяващите се държави, което би могло да има влияние върху задълженията произтичащи от качеството им на бъдещи членове на Общностите. II Кралство Дания, Ирландия, Кралство Норвегия и Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия взимат необходимите мерки за да стане тяхното присъединяване към договорите или конвенциите визирани в член 3, параграф 2 и член 4, параграф 2 на Акта относно условията за присъединяването и към измененията на договорите, в рамките на възможното, и при условията предвидени в този договор, едновременно с влизането в сила на Договора за присъединяване. Доколкото договорите и конвенциите между държавите-членки визирани в член 3, параграф 1, изречение второ и параграф 2 съществуват само въ