F-Aurillac: Обслужване на редовни въздушни линии Обслужване на редовни въздушни линии между Орияк и Париж (Orly) Обявление за конкурентна тръжна процедура от страна на Франция по силата на член 4, параграф 1, буква г) от Регламент (ЕИО) № 2408/92 на Съвета с цел възлагане на обществена услуга 2007/C 290/14

Обн. C ОВ. бр.290 от 4 Декември 2007г.

1. Въведение: В приложение на разпоредбите на член 4, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕИО) № 2408/92 от 23 юли 1992 г., относно достъпа на въздушни превозвачи на Общността до вътрешните въздушни трасета на Общността, Франция наложи задължения за обществена услуга по отношение на редовните въздушни линии, обслужвани между Орияк и Париж (Orly). Стандартите относно тези задължения за обществена услуга бяха публикувани в Официален вестник на Европейския съюз от 1 декември 2007, с референтен номер C 289.


В случай, че към 1 май 2008 г. нито един въздушен превозвач не е започнал или не е готов да започне да обслужва редовните въздушни линии по този маршрут, в съответствие с наложените задължения за обществена услуга и без да търси финансова компенсация, Франция реши, в рамките на процедурата, предвидена в член 4, параграф 1, буква г) на същия регламент, да ограничи достъпа до линията до един-единствен превозвач и да предостави, след покана за представяне на оферти, правото на обслужване на тези линии, считано от 1 юни 2008 г.


2. Възложител: Chambre de commerce et d'industrie du Cantal, 44, boulevard du Pont Rouge, -15013 Aurillac Cedex. Tel. (33) 471 45 40 41. Fax (33) 471 48 48 12. E-mail: @####67108864#mailto:cdouhet@cantal.cci.fr#cdouhet@cantal.cci.f@@####67108864#mailto:cdouhet@cantal.cci.fr#r@.


3. Цел на консултацията: Извършване на полети по редовни въздушни линии, считано от 1 юни 2008 г., в съответствие с посочените в параграф 1 задължения за обществена услуга.


4. Основни характеристики на договора: Договор за възлагане на извършване на обществена услуга, сключен между превозвача - la Сhambre de commerce et d'industrie de Castres-Mazamet (Търговска и промишлена камара на Cantal) и държавата, в съответствие с член 8 от Декрет № 2005-473 от 16 май 2005 г. относно правилата за отпускане от държавата на финансови компенсации.


Изпълнителят получава приходите. Търговската и промишлена камара на Cantal и държавата му изплащат вноска в размер на разликата между действителните разходи, без данъците (ДДС, специфични такси за въздушния транспорт), по извършването на услугата и получените от него търговски приходи без данъците (ДДС, специфични такси за въздушния транспорт), в рамките на максималната компенсация, по която се е ангажирал изпълнителят, след като се приспаднат, ако е необходимо, посочените парични санкции от член 9—4 на настоящото обявление.


5. Период на действие на договора: Периодът на действие на договора (споразумение за възлагане на обществена услуга) е три години, считано от 1 юни 2008 г.


6. Участие в консултацията: Могат да участват всички въздушни превозвачи, които притежават валиден оперативен лиценз, издаден в съответствие с Регламент (ЕИО) № 2407/92 на Съвета от 23 юли 1992 г. относно лицензирането на въздушни превозвачи.


7. Процедура по възлагане и критерии за избор на кандидати: Настоящата по кана за представяне на оферти се подчинява на разпоредбите на член 4, параграф 1, букви г), д), е), ж), з), и и) от Регламент (ЕИО) № 2408/92, на разпоредбите на глава IV, раздел 1 на закон № 93-122 от 29 януари 1993 г. относно предотвратяването на корупцията и прозрачността на обществения живот и публичните процедури, както и текстовете, приети за прилагането им (по-специално Декрет № 97-638 от 31 май 1997 г., приет за прилагането на закон № 97-210 от 11 март 1997 г. за засилване на борбата срещу незаконния пазар на труда), и на Декрет № 2005-473 от 16 май 2005 г. относно правилата за отпускане на финансови компенсации от държавата, както и на трите наредби от 16 май 2005 г., приети във връзка с неговото приложение.


7-1. Съдържание на документите за кандидатстване: Документите за кандидатстване трябва да бъдат изготвени на френски език. При необходимост, оферентите трябва да разполагат с превод на френски на издадените от държавни органи документи, които са съставени на един от официалните езици на Европейския съюз. Оферентите могат да приложат към френската версия и превод на друг официален език на Общността, който не е автентичен.


Документите за кандидатстване трябва да включват:

— писмена кандидатура, подписана от управителя или негов представител и придружена от документите, които го упълномощават да се подписва;

— кратко писмено изложение, представящо предприятието и поясняващо професионалните и финансови възможности на кандидата в областта на въздушния транспорт, както и евентуалните му препоръки в областта. Този документ трябва да позволи оценяването на способността на кандидата да осигури непрекъснатост на обществената услуга и равнопоставеност на ползващите услугата; по желание кандидатът може да следва образеца на формуляр DC5, ползван при възлагането на обществени поръчки;

— общият размер на оборота и оборота, свързан с предоставянето на въпросната услуга през последните три години, или по инициатива на кандидата — счетоводните баланси и резултати от последните три години. Ако кандидатът не може да представи съответната информация, трябва да посочи причините за това;

— методологическа бележка относно начина, по който кандидатът смята да отговори на досието за консултация, ако бъде допуснат от Търговска и промишлена камара на Cantal да представи оферта, като посочи по-специално:

— техническите и човешки ресурси, които кандидатът ще мобилизира за обслужването на линията,

— броя, квалификацията и разпределението на персонала, и евентуалните новоназначения, до които кандидатът смята да пристъпи,

— видовете самолети, които използва и по възможност тяхната регистрация,

— копие от оперативния лиценз за въздушен превозвач на оферента,

— ако оперативният лиценз е бил издаден от държава-членка на ЕС, различна от Франция, оферентът трябва да уточни и следните елементи:

— в коя държава е бил издаден лицензът на пилотите,

— действащото законодателство по отношение на трудовите договори,

— принадлежност към социално-осигурителните органи,

— направените постъпки за съгласуване с разпоредбите на членове L. 342-1— L. 342-6 и членове D. 341-5 и сл. от Кодекса на труда относно временното командироване на работници за извършване на услуги на националната територия;

— сертификатите и удостоверенията под клетва, предвидени в член 8 от Декрет № 97-638 от 31 май 1997 г. и приетата на 31 януари 2003 г. наредба относно прилагането на член 8 от посочения декрет, които да удостоверят редовността на кандидата спрямо неговите данъчни и социални задължения, и по-специално по отношение на:

— корпоративния данък,

— данъка върху добавената стойност,

— вноските за социално осигуряване, трудови злополуки и професионални заболявания и семейни надбавки,

— такса за гражданска авиация,

— летищни такси,

— такси за шумово замърсяване от самолетите,

— данък солидарност; за оферентите от държава-членка на Европейския съюз, различна от Франция, административните органи на съответната държава на произход трябва да изготвят еквивалентни сертификати и удостоверения;

— клетвена декларация за отсъствие на присъда, отбелязана в бюлетин № 2, за някои от правонарушенията, посочени в членове L. 324-9, L. 324-10, L. 341-6, L. 125-1 и L. 125-3 от Кодекса на труда;

— клетвена декларация и/или документи, които доказват съблюдаване на задължението за наемане на хора с увреждания, предвидено в член L. 323-1 от Кодекса на труда;

— извлечение K bis за вписване в търговския регистър на дружествата, или равностоен документ;

— съгласно член 7 от Регламент (ЕИО) № 2407/92 от 23 юли 1992 г., удостоверение за издадена преди по-малко от три месеца застраховка „Гражданска отговорност“ срещу злополука, в частност, по отношение на пътници, багаж, товари, пощенски пратки и трети страни, и в съответствие с Регламент (ЕО) № 785/2004 от 21 април 2004 г., и по-специално с член 4 от него;

— в случай на предохранителна мярка или колективно производство — копие от съдебното решение или решения, произнесени по този повод (ако не е/са изготвен/и на френски език е необходим придружаващ легализиран превод).


7-2. Процедура на разглеждане на кандидатурите: Кандидатурите ще бъдат подбирани въз основа на следните критерии:

— професионални и финансови гаранции на кандидатите,

— способност на последните да осигурят непрекъснатост на обществената въздухоплавателна услуга и равнопоставеност на ползващите посочената услуга,

— съблюдаване от страна на кандидатите на задължението за наемане на хора с увреждания, предвидено в член L. 323-1 от кодекса на труда;


8. Критерии за възлагане на поръчката: Превозвачите, чиято кандидатура е била приета и одобрена, ще бъдат поканени впоследствие да представят офертата си, съгласно условията, определени в специалните правила на поканата за представяне на оферти, които ще им бъдат предоставени.


Така представените оферти ще бъдат свободно договаряни от отговорния орган в Търговската и промишлена камара на Cantal


Съгласно разпоредбите на член 4, параграф 1, буква е) от Регламент (ЕИО) № 2408/92, изборът между представените оферти ще бъде направен, като се вземе под внимание доколко услугата съответства на поставените условия, включително цени и условия, предлагани на ползващите услугата, както и размера на исканата компенсация.


9. Важна допълнителна информация:


9-1. Финансова компенсация: Офертите, представени от оферентите, чиято кандидатура бъде одобрена, ще трябва изрично да посочват максималната сума, която се изисква в качеството на компенсация за обслужването на линията в продължение на три години, считано от 1 юни 2008 г., с годишно приспадане. Точната сума на окончателно отпуснатата компенсация ще се определя всяка година, ex post, в зависимост от разходите и приходите, реално породени от услугата, в рамките на сумата, фигурираща в офертата. Тази максимална сума подлежи на преразглеждане единствено в случай на непредвидено изменение в условията на обслужване. Годишните плащания се извършват под формата на авансови плащания и изравняване на салдото. Изплащането на изравнителното салдо се извършва едва след одобрение на счетоводните сметки на превозвача за въпросната линия и след проверка за изпълнението на услугата при предвидените по-долу в точка 9-2 условия. В случай на предсрочно прекратяване на договора, разпоредбите в точка 9-2 се прилагат възможно най-скоро, за да се изплати на превозвача дължимият му остатък от финансовата компенсация, като максималната сума, предвидена в алинея първа, се намалява пропорционално на времето на обслужване.


9-2. Проверка на изпълнението на услугата и на сметките на превозвача: Изпълнението на услугата и отчитането на разходите на превозвача за въпросната линия, ще бъдат обект най-малко на една проверка годишно в сътрудничество с превозвача.


9-3 Изменение и прекратяване на договора: Когато превозвачът прецени, че преразглеждането на максималната сума на финансовата компенсация е оправдано в резултат на непредвидена промяна в условията на обслужване, той следва да предостави обосновано искане на останалите страни по договора, които разполагат с двумесечен срок да се произнесат. Тогава договорът може да бъде изменен чрез допълнение. Договорът може да се прекрати от всяка от подписалите страни преди изтичането на валидността му, при условие че е спазен срок на предизвестие от шест месеца. В случай на сериозни нарушения на договорните задължения, се счита, че превозвачът е прекратил договора без предизвестие, ако не възоб- нови обслужването в съответствие с посочените задължения, в срок от един месец след официалното предупреждение.


9-4 Парични санкции и други предвидени от договора удръжки: Неспазването от страна на превозвача на срока за предизвестие, посочен в точка 9-3, се санк- ционира с административна глоба, в съответствие с член R. 330-20 от Закона за гражданската авиация или чрез парична санкция, изчислена въз основа на броя месеци неизпълнение и действителното отсъствие на полети по линията през въпросната година, без да надвишава предвидената в точка 9-1 максимална финансова компенсация. В случай на по-маловажни нарушения спрямо задълженията за обществена услуга, се прилагат удръжки върху предвидената в точка 9-1 максимална финансова компенсация, без това да засяга прилагането на член R. 330-20 от Закона за гражданската авиация.


Такива намаления вземат под внимание съответно броя на анулираните полети по вина на превозвача, броя на полетите с по-нисък от изисквания капацитет, броя на извършените полети, при които не са спазени задълженията за обществената услуга по отношение на междинните кацания и тарифите.


10. Условия на подаване на кандидатурите: Кандидатурите трябва да бъдат запечатани в плик със следния надпис: „Reponse a l'appel de candidatures Ligne aerienne Aurillac / Paris (Orly) – A n'ouvrir que par le destinataire“ (Отговор на поканата за търг относно въздушна линия Aurillac / Paris (Orly) – Да се отвори само от получателя.) Те трябва да пристигнат на посочения по долу адрес, не по-късно от 12 часа местно време на 16 януари 2008 г. (сряда), чрез препоръчана поща с обратна разписка, като датата на обратната разписка или разписката за доставка на място служат за удостоверение.


Chambre de commerce et d'industrie du Cantal, 44, boulevard du Pont Rouge, F-15013 Aurillac Cedex.


11. Последваща процедура: Търговската и промишлена камара на Cantal ще изпрати на избраните кандидати, най късно до 21 януари 2008 г. (понеделник), досие за консул- тация, което се състои по точно от правилата за консултацията и проект на споразумение.


Избраните кандидати трябва да подадат офертите си най-късно до 18 февруари (понеделник), преди 12 часа, местно време. Оферентът се обвързва с направената оферта за период от 280 дни, считано от деня на подаването.


12. Валидност на поканата за представяне на оферти: Поканата за представяне на оферти е валидна при условие, че нито един превозвач от Общността не представи, преди 1 май 2008 г., програма за обслужване на въпросната линия, считано от 1 юни 2008 г. в съответствие с наложените задължения за обществена услуга, без да получава каквато да било финансова компенсация.


13. Заявления за допълнителна информация: За получаването на нужната им допълнителна информация кандидатите могат да се обърнат към председателя на Търговската и промишлена камара на Cantal, само чрез писмо или факс, чиито координати са посочени в точка 2.


2007-C290-14


Untitled Page