РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1418/2007 НА КОМИСИЯТА от 29 ноември 2007 година относно износа за оползотворяване на някои отпадъци, изброени в приложение III или IIIA към Регламент (ЕО) № 1013/2006 на Европейския парламент и на Съвета, в някои страни, за които Решението на ОИСР относно контрола върху трансграничното движение на отпадъци не се прилага

Обн. L ОВ. бр.316 от 4 Декември 2007г.

Текст на документа в сайта на EUR-Lex


(Текст от значение за ЕИП)


Изменен с


>M1 РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 661/2011 НА КОМИСИЯТА от 8 юли 2011 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1418/2007 относно износа за оползотворяване на някои отпадъци в някои страни, които не са членки на ОИСР (текст от значение за ЕИП)


КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,


като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,


като взе предвид Регламент (ЕО) № 1013/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 14 юни 2006 г. относно превоз на отпадъци (1), и по-специално член 37, параграф 2, алинея трета от него,


след консултация със заинтересованите страни,


като има предвид, че:


(1) В съответствие с член 37, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1013/2006 Комисията изпрати писмено искане до всяка държава, към която не се прилага Решение C(2001)107/Окончателно на Съвета на ОИСР, отнасящо се до преразглеждането на Решение C(92)39/Окончателно относно контрола върху трансграничното движение на отпадъци, предназначени за операции по оползотворяване, с което изисква писмено потвърждение, че отпадъците, изброени в приложение III или IIIА към този регламент, износът на които не е забранен съгласно член 36 от регламента, могат да бъдат изнасяни от Общността за оползотворяване в тази държава, както и да бъде посочена контролната процедура, ако има такава, която ще се използва в страната по местоназначение.


(2) В тези искания, всяка страна беше помолена да посочи дали е избрала забрана или процедура за предварителна писмена нотификация и съгласие, или няма да упражни никакъв контрол по отношение на такива отпадъци.


(3) Съгласно член 37, параграф 2, алинея първа от Регламент (ЕО) № 1013/2006 и преди датата на влизане в сила на този регламент от Комисията бе изискано да приеме регламент, като се вземат предвид всички получени отговори. В съответствие с това Комисията прие Регламент (ЕО) № 801/2007 (2). Постъпилите оттогава нови отговори и разяснения обаче дават по-добра представа за това по какъв начин да се вземат под внимание отговорите на страните по местоназначение.


(4) Комисията получи отговори на писмените си запитвания от Алжир, Андора, Аржентина, Бангладеш, Беларус, Бенин, Ботсуана; Бразилия; Виетнам; Гвиана; Грузия; Египет; Израел; Индия; Индонезия; Кения; Киргизия; Китай; Китай (Хонконг); Китайски Тайпе; Коста Рика; Кот д’Ивоар; Куба; Ливан; Лихтенщайн; Макао (Китай); Малави; Малайзия; Мали; Мароко; Молдова; Оман; Пакистан; Парагвай; Перу; Руска федерация; Сейшели; Тайланд; Тунис; Филипини; Хърватия; Чили; Шри Ланка; ЮАР.


(5) Някои държави не издадоха писмено потвърждение, че отпадъците могат да бъдат изнасяни за оползотворяване от Общността в тях. Затова в съответствие с член 37, параграф 2, алинея втора от Регламент (ЕО) № 1013/2006 за тези държави се приема, че са избрали процедура на предварителна писмена нотификация и съгласие.


(6) В отговорите си някои държави са обявили намерението си да следват приложимите съгласно националното зако- нодателство контролни процедури, които се различават от посочените в член 37, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1013/2006. В допълнение, и в съответствие с член 37, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1013/2006, член 18 от този регламент следва да се прилага за такива превози mutatis mutandis, освенако отпадъците също са предмет на процедурата на предварителна писмена нотификация и съгласие.


(7) Регламент (ЕО) № 801/2007 следва да бъде съответно изменен. За по-голяма яснота с оглед броя на необхо- димите промени, целесъобразно е този регламент да бъде отменен и да бъде заменен с настоящия регламент. Въпреки това отпадъците, класифицирани в Регламент (ЕО) № 801/2007 като неподлежащи на контрол в страната по местоназначение, но за които в настоящия регламент се изисква предварителна писмена нотификация и съгласие, следва да продължат да бъдат класифицирани като неподлежащи на контрол в страната по местоназ- начение за преходен период от 60 дни след влизането в сила,


1) ОВ L 190, 12.7.2006 г., стр. 1.

2) ОВ L 179, 7.7.2007 г., стр. 6.


ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:Член 1


Износът за оползотворяване на отпадъците, изброени в приложение III или IIIA към Регламент (ЕО) № 1013/2006, които не са забранени съгласно член 36 от този регламент за някои държави, за които не се прилага Решение С(2001)107/Окончателно на Съвета на ОИСР относно прераз- глеждането на Решение C(92)39/Окончателно за контрол върху трансграничното движение на отпадъци, предназначени за операции по оползотворяване, се урежда съгласно процедурите, посочени в приложението.Член 2


Регламент (ЕО) № 801/2007 се отменя.Член 3


Настоящият регламент влиза в сила на четиринадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.


Той се прилага от датата на влизането му в сила.


Въпреки това Регламент (ЕО) № 801/2007 продължава да се прилага за период от 60 дни след тази дата за отпадъците, изброени в колона в) от приложението към този регламент и които са изброени в колона б) или в колони б) и г) от прило- жението към настоящия регламент.


Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.


Съставено в Брюксел на 29 ноември 2007 година.


За Комисията Peter MANDELSON Член на Комисията


ПРИЛОЖЕНИЕ


Заглавията на колоните в настоящото приложение се отнасят до следното:


а) забрана;


б) предварителна писмена нотификация и съгласие, както е описано в член 35 от Регламент (ЕО) № 1013/2006;


в) никакъв контрол в страната по местоназначение;


г) други контролни процедури ще се използват в страната по местоназначение съгласно приложимото национално законодателство. По отношение на отпадъците, изброени в колона в), общите информационни изисквания, посочени в член 18 от Регламент (ЕО) № 1013/2006, се прилагат mutatis mutandis, освенако даденотпадък е включенсъщо и в колона б).


Когато два кода са разделени с тире, се подразбират двата кода и всички кодове между тях.


Когато два кода са разделени с точка и запетая, се подразбират въпросните два кода.


Алжирa) б) в) г)
       
GC030 GC030 ex890800:   GC030 ex890800:
ex890800: освенако структурата може   ако структурата може да
само ако да съдържаазбест   съдържа азбест
структурата      
може да      
съдържа азбест      
       
GG030 GG030 ex2621:   GG030 ex2621:
ex2621: ако е представен анализ като дока-   акоепредставенанализкатодоказа-
ако не е зателство,   телство, че отпадъците са
представен че   безопасни
анализ като отпадъците    
доказателство, са безопасни    
че      
отпадъците      
са безопасни      
       
GG040 GG040 ex2621:   GG040 ex2621:
ex2621: акоепредставенанализкатодока-   акоепредставенанализкатодоказа-
ако не е зателство,   телство, че отпадъците са
представен че   безопасни
анализ като отпадъците    
доказателство, са безопасни    
че      
отпадъците      
са безопасни      
       
      всички други отпадъци,
      изброени в приложение III към
      Регламент (ЕО)
      №1013/2006


Андора

a) б) в) г)
       
всички отпадъци, изброени в приложение III към Регламент (ЕО) № 1013/2006      


Аржентина

a) б) в) г)
       
  B1010    
B1020      
  B1030—B1050    
B1060      
  B1070—B1130    
       
B1140      
       
  B1150—B1170    
       
B1180;B1190      
       
  B1200—B1230    
       
B1240      
       
  B1250—B2110    
       
B2120;B2130      
       
от B3010: отB3010:    
— скрап от пластмаса на следните всичкиостаналиотпадъци    
нехалогенирани      
полимери и съполимери:      
— поливиниловалкохол      
— поливиниловалкохол      
— втвърдениотпадъци от      
смоли или продукти на кондензация      
— отпадъци от флуорирани полимери1(1)      
       
от B3020: отB3020:    
— от хартия или картонпроиз- ведени всичкиостаналиотпадъци    
 основно от механична дървесинна      
хартиенамаса (пулп),      
(напр. вестници, списания      
 и подобни печатни материали),      
— други, включително, но не огра-      
ничени до 2. несортиран скрап.      
       
  B3030;B3035   B3030;B3035
       
  B3040;B3050    
       
  B3060   B3060
       
  B3065    
       
от B3070: отB3070:   B3070
— неактивенгъбенмицелотпроиз- водството на всичкиостаналиотпадъци    
 пеницилин, който може да бъде      
 използванкато храназаживотни      
       
  B3080—B3110    
       
  B3120   B3120
       
B3130—B4020      
       
  B4030    
  GB040    
  262030    
  262090    
       
  GC010    
       
GC020      
       
  GC030   GC030
  ex890800   ex890800
       
  GC050    
       
  GE020    
  ex7001    
  ex701939    
       
  GF010    
       
GG030      
ex2621      
       
GG040      
ex2621      
       
GH013      
391530      
ex390410—40      
       
  GN010   GN010
  ex050200   ex050200
       
  GN020   GN020
  ex050300   ex050300
       
  GN030   GN030
  ex050590   ex050590


(1) Вж. бележката под линия на стр. 64 от Регламент (ЕО) № 1013/2006 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 190, 12.7.2006 г., стр. 1).


Бангладеш


a) б) в) г)
       
от B1010: всички останали отпадъци     от B1010:
      — скрап от желязо и стомана
      — скрап от алуминий
B1020—B2130      
от B3010:     от B3010:
всички останали отпадъци     — скрап от пластмаса на следните нехалогенирани полимери и съполимери:
      — етилен
      — стирен
от B3020:     от B3020:
всички останали отпадъци     — следните
       отпадъци и скрап
       от
      хартияилитънъккартон:
      — неизбелена хартия
      или картон, или
       от гофрирана
      хартияиликартон
      — друга хартия
       или картон,
      произведени основно
      от химически
      избелена хартиена
      маса (пулп),
      неоцветенавмасата
       
B3030—B4030      
       
GB040 262030      
262090      
       
GC010      
       
GC020      
       
GC030 ex890800      
       
GC050      
       
GE020 ex7001      
ex701939      
       
GF010      
       
GG030 ex2621      
       
GG040 ex2621      
       
GH013 391530      
ex390410—40      
       
GN010 ex050200      
       
GN020 ex050300      
       
GN030 ex050590      


Беларус

a) б) в) г)
       
  от B1010: от B1010:  
  — скрап от германий всички останали отпадъци  
  — скрап от ванадий    
  — скрап от хафний, индий, ниобий, рений и галий    
  — скрап от торий    
  от B1020: от B1020:  
  — скрап от берилий всички останали отпадъци  
  — скрап от телур    
отB1030: отB1030:    
Прахотванадийсамо всичкиосвенотпадъци,съдържащи    
  прахотванадий    
       
отB1031: отB1031:    
Прахоттитансамо всичкиосвенотпадъци,съдържащи    
  прахоттитан    
       
    B1040;B1050  
       
  B1060    
       
    B1070  
       
  B1080    
       
    B1090  
       
  B1100;B1115    
       
  отB1120: отB1120:  
  — преходниметали — лантаниди(редкиметали)  
       
    B1130—B1170  
       
  B1180    
       
    B1190  
       
  B1200—B1240    
       
    B1250  
       
  B2010    
       
  B2020 отB2020:  
    само отпадъци, които не  
     съдържат  
    вещества,посочениотБеларус  
       
    B2030  
       
  отB2040: отB2040:  
  — частично рафиниран — отпадъци от суха  
   калциев  мазилка от  
  сулфат,полученотгазовадесул- разрушаваненасгради  
  фуризация на димни — сяравтвърдаформа  
   газове (FGD) — варовик от  
  — шлака от производство на  производството на  
   мед, химически калциевцианамид(прирН9)  
   стабилизирана, с високо — натриеви, калиеви,  
   съдържание на желязо (над  калциеви хлориди  
  20%) и произведена съгласно  
   техническите специ- фикации  карборунд(силициевкарбид)  
   (напр. DIN 4301 и DIN — бетонниотломки  
   8201), основно за    
  строителнииабразивнинужди.    
  — Стъкленскрап със    
   съдържание на литий-тантал    
   и литий- ниобий.    
       
  B2060;B2070    
       
    B2080;B2090  
       
  B2100;B2110    
       
отB2120: отB2120:    
самоотпадъчникиселиилиосновни всичкиосвенотпадъчникиселиили    
разтвори, съдържащи вещества, основни разтвори, съдържащи    
посочениотБеларус вещества,посочениотБеларус    
       
    B2130  
       
  отB3010: отB3010:  
  — скрапотпластмасанаследните  
  нехалогенирани полимери  скрапотпластмасанаследните и съполимери: нехалогенирани
  — етилен  полимери и съполимери:  
  — стирен — полиацетали  
  — полипропилен — полиетери  
  — полиетилентерефталат — полифениленсулфиди  
  — акрилонитрил — алкани C10—C13  
  — бутадиен (пласти-  
  — полиамиди фикатори)  
  — полибутилентерефталат — полисилоксани  
  — поликарбонати — следните отпадъци от  
  — акрилниполимери флуорираниполимери(1):  
  — полиуретан(несъдържащ  
  CFCs)  перфлуороетилен/пропилен  
  — полиметилметакрилат (FEP)  
  — поливиниловалкохол — перфлуороалкоксиалкан  
  — поливинилбутирал — тетрафлуороетилен/  
  — поливинилацетат перфлуоро  
  — втвърдени отпадъци от смоли — винилетер(PFA)  
   или продукти на — тетрафлуороетилен/  
  кондензация перфлуорометилвинилетер  
    (MFA)  
    — поливинилфлуорид(PVF)  
    — поливинилиденфлуорид  
       
    B3020  
       
  отB3030: отB3030:  
  — отпадъци от вълна или всичкиостаналиотпадъци  
   фина    
  илигруба(необработена)живо-    
  тинска козина,    
   включително отпадъци от    
  прежди, но изключващиконци    
       
    B3035  
       
  B3040    
       
    B3050  
       
  отB3060: отB3060:  
  — дегра: остатъци всичкиостаналиотпадъци  
   получени от преработката на мазнини или от животински и растителни восъци    
  — отпадъциоткостиисърцевини от рога, необработени, обезмаслени, първично обработени (но не    
   нарязани на форми), обработени с киселина или дежелатинирани    
  — отпадъци от риба    
       
    B3065  
       
  отB3070: отB3070:  
  всичкиостаналиотпадъци  
   отпадъциотчовешкакоса    
       
  B3080—B3100    
       
    B3110;B3120  
       
  B3130;B3140    
       
    B4010—B4030  
       
отGB040 7112   отGB040: 7112  
262030   262030  
262090:   262090  
само галванична шлака, със   само шлаки от благородни  
съдържаниенамед    метали  
       
    GC010  
       
    GC020  
       
  GC030 ex890800    
       
  GC050    
       
отGE020 ex7001   отGE020 ex7001  
ex701939:   ex701939:  
само отпадъци от   всичкиосвенотпадъциотстъклени  
 стъклени влакна,   влакна, притежаващи физико-  
притежаващи   химични свойства,  
физикохимични    подобни на азбеста  
свойства,подобнинаазбеста      
       
    GF010  
       
  GG030 ex2621    
       
  GG040 ex2621    
       
  GH013 391530    
  ex390410—40    
       
  GN010 ex050200    
       
  GN020 ex050300    
       
  GN030 ex050590    


(1) Вж. бележката под линия на стр. 64 от Регламент (ЕО) № 1013/2006 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 190, 12.7.2006 г., стр. 1).


Бенин


a) б) в) г)
       
всички отпадъци, изброени в приложение III към Регламент (ЕО) № 1013/2006      >M1


„Босна и Херцеговина


       
a) б) в) г)
       
      от B1010:
       
      — скрап от желязо и стомана
       
      — скрап от мед
       
      — скрап от алуминий
       
      — скрап от цинк
       
      — скрап от калай
       
      от B1020:
       
      — скрап от олово (с изключение
      на оловнокисели батерии и
      акумулатори)
       
      B1050
       
      B1090
       
      B1100:
       
      — тантал съдържащи калаени
      шлаки със съдържание на
      калай под 0,5%
       
      от B1120:
       
     
      преходниметали,сизключение
      на отпадъчни катализатори
      (отработеникатализатори,отра­
      ботенитечникатализатори или
      други катализатори) от списък
      A
       
      скандий ванадий манган
      кобалт мед итрий ниобий
      хафний волфрам титан хром
      желязо никел цинк
      цирконий молибден тантал
      рений
       
      B1130
       
      B2020
       
      B3010
       
      B3020
       
      B3050
       
      B3065
       
      B3140
       
      GC020“
Ботсуана

a) б) в) г)
       
  всички отпадъци, изброени в приложение III към Регламент (ЕО) № 1013/2006    


Бразилия


a) б) в) г)
       
       
    отB1010: отB1010:
    — благородни метали — скрапотмед
    (злато, сребро, метали — скрапоталуминий
     от платиновата — скрапотторий
    група,безживак)
     скрапотредкоземниелементи
     скрапотжелязоистомана  
    — скрапотникел  
    — скрапотцинк  
    — скрапоткалай  
    — скрапотволфрам  
    — скрапотмолибден  
    — скрапоттантал  
    — скрапотмагнезий  
    — скрапоткобалт  
    — скрапотбисмут  
    — скрапоттитан  
    — скрапотцирконий  
    — скрапотманган  
    — скрапотгерманий  
    — скрапотванадий  
    — скрап от хафний, индий, ниобий,ренийигалий  
    — скрапотхром  
       
  B1020—B1040    
       
    B1050  
       
  B1060    
       
    B1070;B1080  
       
  B1090    
       
отB1100: отB1100: отB1100: отB1100:
— цинксъдържащишлаки/утайки: — твърд цинк от горещо поцин- — алуминиевапяна(илиогрибки), — твърд цинк от горещо
— повърхностнидросиотгалва- коване с изключение на солеви шлаки  поцин-
низация(90%Zn) — цинк съдържащи шлаки/утайки   коване
— дънни утайки от галва- — цинкова шлака при леене   — цинксъдържащишлаки/утайки:
низация(92%Zn) (85%Zn)   — цинкова шлака при леене
— цинкова шлака от горещо — цинковапяна   (85%Zn)
галванизация(92%Zn) — шлака от производството   — цинковапяна
— отпадъци от огнеупорни  на благородни метали,   — шлака от
облицовки, вкл. тигли, произ-  предназ- начени за    производството на благородни
хождащиоттопененамед  последващо рафи- ниране   метали, предназ- начени за
  — тантал съдържащи калаени    последващо рафи- ниране
  шлаки със съдържание на   — тантал съдържащи калаени шлаки
  калайпод0,5%    със съдържание на калай
      под0,5%
       
B1115      
       
  B1120;B1130   B1120;B1130
       
B1140      
       
  B1150;B1160   B1150;B1160
       
B1170—B1190      
       
B1180      
       
  B1200—B1250   B1200—B1250
       
    B2010;B2020  
       
  отB2030: отB2030: отB2030:
  — отпадъци и скрап от всичкиостаналиотпадъци — отпадъци и скрап от
   металоке-    металоке-
  рамичниматериали   рамичниматериали
       
отB2040: отB2040: отB2040: отB2040:
— шлака от производство на — отпадъци от суха мазилка от всичкиостаналиотпадъци — отпадъци от суха
 мед, химически стабилизирана, с разрушаваненасгради    мазилка от
високо съдържание на — стъкленскрап със съдържание   разрушаваненасгради
 желязо (над 20%) и произведена на   — стъкленскрапсъссъдържаниена
съгласно техническите специ- литий-танталилитий-ниобий   литий-танталилитий-ниобий
фикации (напр. DIN 4301 и      
DIN 8201), основно за      
строителнииабразивнинужди      
       
    B2060  
       
  B2070—B2110   B2070—B2110
       
B2120;B2130      
       
    B3010;B3020  
       
отB3030: отB3030:   отB3030:
— употребявани дрехи и всичкиостаналиотпадъци   всичкиостаналиотпадъци
 други износенитекстилниартикули      
       
  B3035   B3035
       
B3040      
       
    B3050—B3065  
       
    B3060  
       
отB3070:   отпозицияB3070:  
   
 неактивенгъбенмицелотпроиз-    отпадъциотчовешкакоса  
водството на пеницилин,   — отпадъциотслама  
 който може да бъде      
 използванкато      
храназаживотни      
       
    B3080;B3090  
       
B3100—B3120      
       
    B3130  
       
B3140—B4030      
       
  GB040   GB040
  7112   7112
  262030   262030
  262090   262090
       
  GC010   GC010
       
  GC020   GC020
       
GC030 ex890800      
       
GC050      
       
    GE020 ex7001  
    ex701939  
       
    GF010  
       
  GG030   GG030
  ex2621   ex2621
       
  GG040   GG040
  ex2621   ex2621
       
    GH013 391530  
    ex390410—40  
       
    GN010 ex050200  
       
    GN020 ex050300  
       
    GN030 ex050590  


Виетнам


a) б) в) г)
       
       
отB1010:     отB1010:
— благородни метали (злато,     — скрапотжелязоистомана
сребро, метали от     — скрапотмед
 платиновата група,безживак)     — скрапотникел
— скрапоттантал     — скрапоталуминий
— скрапоткобалт     — скрапотцинк
— скрапотбисмут     — скрапоткалай
— скрапотгерманий     — скрапотволфрам
— скрапотванадий     — скрапотмолибден
    — скрапотмагнезий
 скрапотхафний,индий,ниобий,     — скрапоттитан
ренийигалий     — скрапотцирконий
— скрапотторий     — скрапотманган
— скрапотредкоземниелементи     — скрапотхром
       
отB1020     отB1020
— скрапотберилий     — скрапотантимон
— скрапоткадмий     — скрап от олово
— скрапотселен      (без оловно-
— скрапоттелур     киселибатериииакумулатори)
       
B1030—B1190      
       
      B1200
       
B1210—B2010      
       
      B2020
       
B2030      
       
отB2040:     отB2040:
всичкиостаналиотпадъци     — частично рафиниран
      калциев сулфат, полученот
       газова десул-
      фуризация на
       димни газове (FGD)
       
B2060—B2130      
       
  отB3010:   B3010
  всички отпадъци освенскрап от пластмаса на следните нехалогенирани полимери и съполимери:    
  газова десулфуризация на димни газове(FGD)    
  — етилен    
  — стирен    
  — полипропилен    
     
   полиетилентерефталат    
  — поликарбонати    
       
      B3020
       
B3030—B4030      
       
GB040 7112      
2620 30      
2620 90      
       
      GC010
       
GC020      
       
      GC030 ex 8908 00
       
GC050      
       
GE020 ex 7001      
ex 7019 39      
       
GF010      
       
GG030 ex 2621      
       
GG040 ex 2621      
       
GH013 3915 30      
ex 3904 10—40      
       
GN010 ex 0502 00      
       
GN020 ex 0503 00      
       
GN030 ex 0505 90      


Гвиана


a) б) в) г)
       
      всички отпадъци, изброени в приложение III към Регламент (ЕО) № 1013/2006


Грузия


a) б) в) г)
       
       
    B1010;B1020  
       
  B1030    
       
B1031—B1080      
       
  B1090    
       
B1100;B1115      
       
  B1120—B2130    
       
    B3010—B3030  
       
  B3035    
       
B3040      
    B3050  
  B3060; B3065    
B3070; B3080      
  B3090—B3110    
B3120—B4010      
       
  B4020    
B4030      
GB040 7112      
2620 30      
2620 90      
GC010      
GC020      
GC030 ex      
8908 00      
GC050      
    GE020 ex  
    7001  
    ex 7019 39  
GF010      
GG030 ex      
2621      
GG040 ex      
2621      
    GH013 3915  
    30  
    ex 3904 10—40  
    GN010 ex  
    0502 00  
    GN020 ex  
    0503 00  
  GN030 ex    
  0505 90    


Египет


a) б) в) г)
       
       
отB1010:     отB1010:
    всичкиостаналиотпадъци
 скрапотхром      
       
B1020—B1040      
       
  B1050—B1070    
       
B1080—B1140      
       
    B1150  
       
  B1160—B1190    
       
       
       
    B1240  
       
       
       
  B2010;B2020    
       
    B2030  
       
  отB2040: отB2040:  
  — шлака от производство на всичкиостаналиотпадъци  
   мед, химически стабилизирана, с    
  високо съдържание на    
   желязо (над 20%) и произведена    
  съгласно техническите специ-    
  фикации (напр. DIN 4301 и    
  DIN8201),основнозастроит    
       
    B2060—B2080  
       
  B2090    
       
    B2100—B2110  
       
  B2120    
       
    B2130  
       
  B3010    
       
  отB3020: отB3020:  
  отпадъци и остатъци от хартия всичкиостаналиотпадъци  
   или картонот    
  — други    
  2.несортиранскрап    
       
    B3030—B3110  
       
  B3120    
       
    B3130—B4030  
       
  GB040 7112    
  262030    
  262090    
       
  GC010    
       
  GC020    
       
  GC030 ex890800    
       
  GC050    
       
GE020 ex7001      
ex701939      
       
  GF010    
       
GG030      
ex2621      
       
GG040      
ex2621      
       
GH013      
391530      
ex390410—40      
       
GN010      
ex050200      
       
GN020      
ex050300      
       
GN030      
ex050590      


Израел

a) б) в) г)
       
       


Индия


a) б) в) г)
       
       
      отB1010:
     
       скрапотжелязоистомана
      — скрапотмед
      — скрапотникел
      — скрапоталуминий
      — скрапотцинк
      — скрапоткалай
      — скрапотмагнезий
       
    B1020  
       
  отB3010: отB3010:  
  всичкиостаналиотпадъци  
     скрапотпластмасанаследните  
    нехалогенирани  
     полимери и съполимери:  
    — полиетилентерефталат  
       
    B3020  
       
  от B3030:   от B3030:
  всички останали   — употребявани
  отпадъци    парцали, въжета,
      корда, шнурове и
       кабели и износени
       артикули от
       въжета, корда,
       шнурове или кабели
       от текстилни материали
       
  всички други отпадъци,    
  изброени в приложение    
   III към Регламент (ЕО)    
  № 1013/2006    


Индонезия


a) б) в) г)
       
       
      B1010;B1020
       
B1030—B1100      
       
      B1115
       
B1120—B2010      
       
      B2020
       
отB2030:     отB2030:
— керамични влакна, неупоменати или невключени другаде     — отпадъци и скрап от металокерамични материали
       
отB2040:     B2040:
всички останали отпадъци    
       стъкленскрапсъссъдържаниена литий-тантал и литий-ниобий
       
B2060—B3010      
       
      B3020
       
отB3030:     отB3030:
— употребявани     всичкиостаналиотпадъци
 дрехи и други износенитекстилниартикули      
— употребявани парцали, въжета, корда, шнурове и кабели и износени артикули от въжета, корда, шнурове или кабели от текстилниматериали      
       
B3035      
       
      B3040—B3090
       
B3100—B3130      
       
      B3140
       
B4010—B4030      
       
GB040 7112      
2620 30      
2620 90      
       
      GC010
       
      GC020
       
GC030 ex 8908 00      
       
GC050      
       
      GE020 ex 7001
      ex 7019 39
       
      GF010
       
GG030 ex 2621      
       
GG040 ex 2621      
       
GH013 3915 30      
ex 3904 10—40      
       
      GN010 ex 0502 00
       
      GN020 ex 0503 00
       
      GN030 ex 0505 90


Кения

a) б) в) г)
       
  B1010—B1030    
       
B1031      
       
  B1040—B1080    
       
B1090      
       
от B1100: от B1110:    
— цинк съдържащи — твърд цинк от горещо поцинковане    
шлаки/утайки:      
— цинкова шлака от горещо галванизиране ( 92 — цинк съдържащи шлаки/утайки:    
% Zn)      
— цинкова пяна      
— алуминиева пяна    
(или огрибки), с  повърхностни дроси от галванизация (90 % Zn)    
изключение на солеви шлаки      
— отпадъци от      
огнеупорни облицовки, вкл. — дънни утайки от галвани зиране ( 92 % Zn)    
       
 тигли, произхождащи от топене на мед      
— шлака от — цинкова шлака при леене ( 85 % Zn)    
 производството на благородни метали, предназначени за последващо рафиниране      
— тантал      
съдържащи калаени шлаки със съдържание на калай под 0,5 %      
       
от B1120: от B1120:    
всички останали отпадъци — манган    
  — желязо    
  — цинк    
       
B1130—B2130      
       
  B3010    
       
B3020      
       
от B3030: от B3030:    
— влакна и всички останали отпадъци    
отпадъци (включително отпадъци от прежди и конци) от коноп (Cannabis sativa L.)      
— употребявани парцали, въжета, корда, шнурове и кабели и износени      
 артикули от въжета, корда, шнурове или кабели от текстилни      
 материали, различни от сортирани      
       
B3035—B3130      
       
  B3140    
       
B4010—B4030      
       
GB040 7112      
2620 30      
2620 90      
       
GC010      
       
GC020      
       
GC030 ex 8908 00      
       
GC050      
       
GE020 ex 7001      
ex 7019 39      
       
GF010      
       
GG030 ex 2621      
       
GG040 ex 2621      
       
GH013 3915 30      
ex 3904 10—40      
       
GN010 ex 0502 00      
       
GN020 ex 0503 00      
       
GN030 ex 0505 90      


Киргизия

a) б) в) г)
      всички отпадъци, изброени в приложение III към Регламент (ЕО) № 1013/2006


Китай


a) б) в) г)
       
отB1010:     отB1010:
— благородни метали (злато, сребро, метали от платиновата група,безживак)     — скрапотжелязоистомана
      — скрапотмед
      — скрапотникел
— скрапотмолибден     — скрапоталуминий
— скрапоткобалт     — скрапотцинк
— скрапотбисмут     — скрапоткалай
— скрапотцирконий     — скрапотволфрам
— скрапотманган     — скрапоттантал
— скрапотгерманий     — скрапотмагнезий
— скрапотванадий     — скрапоттитан
     
 скрапотхафний,индий,ниобий ренийигалий      
— скрапотторий      
— скрапотредкоземниелементи      
— скрапотхром      
       
отB1020:     отB1020:
всичкиостаналиотпадъци     — преходни метали — ако съдържат10%V2O5
       
B1030      
       
от B1031:     от B1031:
всички останали отпадъци     волфрам, титан, тантал
       
B1040      
       
      B1050
       
B1060      
       
      B1070; B1080
       
B1090      
       
от B1100:     от B1100:
всички останали отпадъци     — твърд цинк от горещо поцинковане
       
      B1115
       
от B1120:     от B1120:
— лантаниди (редки метали)     всички останали отпадъци
       
B1130—B1200      
       
      B1210
       
B1220      
       
      B1230
       
B1240      
       
      B1250
       
B2010; B2020      
       
от B2030:     от B2030:
— отпадъци и скрап от металоке- рамични материали освен скрап от WC всички останали отпадъци     — отпадъци и скрап от металоке- рамични материали само скрап от WC
       
B2040—B2130      
       
от B3010:     от B3010:
— следните втвърдени отпадъци от смоли или продукти на кондензация :     — скрап от пластмаса нехалогенирани полимери и съполимери
— карбамидформалдехидни смоли      
      — следните втвърдени
— меламинформалдехидни смоли      отпадъци от смоли или продукти на кондензация:
— епоксидни смоли;     — фенолформалдехидни
— алкидни смоли     смоли
      — полиамиди
      — следните отпадъци
       от флуорирани полимери (1):
     
       перфлуороетилен/пропилен
      (FEP)
      — перфлуороалкоксиалкан
     
       тетрафлуороетилен/перфлуоровинилетер (PFA)
     
       
      — поливинилфлуорид (PVF)
      — поливинилиденфлуорид (PVDF)
       
      B3020
       
от B3030:     от B3030:
всички останали     — следните отпадъци от
      памук:
      — отпадъци от прежда
       (включително отпадъци от конци)
      — други отпадъци
      — следните отпадъци (включително дреб, отпадъци от прежди и конци) от синтетични влакна
      — от синтетични влакна
      — от изкуствени влакна
       
B3035; B3040      
       
      B3050
       
от B3060:     от B3060:
всички останали     — отпадъци от кости и сърцевини от рога, необработени, обезмаслени, първично обработени (но не нарязани на форми), обработени с киселина или дежелатинирани
       
B3065—B4030      
       
от GB040 7112     от GB040 7112
2620 30     2620 30
2620 90:     2620 90:
всички останали отпадъци     само шлака от обработка на мед
       
      GC010
       
от GC020:     от GC020:
всички останали отпадъци     само скрап от жици и двигатели
       
      GC030: ex 8908 00
       
GC050      
       
GE020 ex 7001      
ex 7019 39      
       
GF010      
       
GG030 ex 2621      
       
GG040 ex 2621      
       
      GH013 3915 30
      ex 3904 10—40
       
GN010 ex 0502 00      
       
GN020 ex 0503 00      
       
GN030 ex 0505 90      


(1) Вж. бележката под линия на стр. 64 от Регламент (ЕО) № 1013/2006 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 190, 12.7.2006 г., стр. 1).


Китай (Хонконг);


a) б) в) г)
       
отB1010:     отB1010:
— скрапоттантал     всичкиостаналиотпадъци
       
      B1020
       
B1030—B1040      
       
      B1050
       
B1060—B1090      
       
отB1100:     отB1100
— отпадъци от огнеупорни облицовки, вкл. тигли, произхождащи от топенена мед     всичкиостаналиотпадъци
       
      B1115
       
отB1120:     отB1120:
— лантаниди(редкиметали)     всичкиостаналиотпадъци
       
      B1130
       
B1140—B1190      
       
      B1200
       
B1210; B1220      
       
      B1230
       
B1240      
       
      B1250—B2060
       
B2070; B2080      
       
      B2090
       
B2100—B2130      
       
от B3010:     от B3010:
— скрап от пластмаса на следните нехалогенирани полимери и съполимери:     — скрап от на следните нехалогенирани полимери и съполимери:
— полиацетали      
— полиетери     — етилен
— алкани C10—C13     — стирен
 (пластификатори)     — полипропилен
— следните отпадъци от флуорирани полимери (1):      —полиетилентерефталат
      — акрилонитрил
      — бутадиен
— перфлуороетилен/пропилен(FEP)     — полиамиди
      — полибутилентерефталат
— перфлуороетилен/     — поликарбонати
- тетрафлуороетилен/перфлуоровинилетер (PFA)      -полифениленсулфиди
      — акрилни полимери
      — полиуретан
- тетрафлуороетилен/перфлуорометилвинилетер (MFA)     (несъдържащ CFCs)
— поливинилфлуорид (PVF)     — полисилоксани
— поливинилиденфлуорид (PVDF)      
      - полиметилметакрилат
      — поливинилов алкохол
      — поливинилбутирал
      — поливинилацетат
      — втвърдени отпадъци от смоли или продукти на кондензация
       
      B3020; B3030
       
B3035      
       
      B3040—B3060
       
B3065      
       
      B3070—B3090
       
B3100—B3130      
       
      B3140
       
B4010—B4030      
       
      GB040 7112
      2620 30
      2620 90
       
      GC010
       
      GC020
       
      GC030 ex 8908 00
       
      GC050
       
      GE020 ex 7001
      ex 7019 39
       
      GF010
       
      GG030 ex 2621
       
      GG040 ex 2621
       
      GH013 3915 30
      ex 3904 10—40
       
      GN010 ex 0502 00
       
      GN020 ex 0503 00
       
      GN030 ex 0505 90


(1) Вж. бележката под линия на стр. 64 от Регламент (ЕО) № 1013/2006 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 190, 12.7.2006 г., стр. 1).


Китайски Тайпе


a) б) в) г)
       
  от B1010:   от B1010:
  -   - скрап от желязо и
  благородни   стомана
  метали   - скрап от мед
  (злато, сребро, метали от   - скрап от никел
  платиновата група, без живак)   - скрап от алуминий
  - скрап от молибден   - скрап от цинк
  - скрап от тантал   - скрап от калай
  - скрап от кобалт   - скрап от волфрам
  - скрап от бисмут   - скрап от магнезий
  - скрап от цирконий   - скрап от титан
  - скрап от манган   - скрап от германий
  - скрап от ванадий    
  - скрапот хафний, индий,    
  ниобий, рений и галий    
  - скрап от торий    
  - скрап от редкоземни елементи    
  - скрап от хром    
       
  B1020-B1031    
       
B1040      
       
  B1050-B1090    
       
  от B1100:   от B1100:
  - алуминиева пяна (или огрибки),   - твърд цинк
  с изключение на солеви   от горещо
  шлаки   поцин-
  - отпадъциот   коване
  огнеупорни облицовки, вкл.   - цинк-съдържащи
  Тигли, произ- хождащи от   шлаки/утайки
  топене на мед   - повърхностни дроси
  - шлака от   от галва-
  производството на   низация ( 90 % Zn)
  благородни метали,   - Galvanising slab
  предназ- начени за   zinc bottom dross
  последващо рафи- ниране   дънни утайки
  - тантал   от галва- низиран
  съдържащи калаени   ( 92 % Zn)
  шлаки със   - цинкова
  съдържание на калай   шлака
  под 0,5 %   при леене
      ( 85 % Zn)
      - цинкова шлака от
      горещо галва-
      низиран ( 92 % Zn)
      - цинкова пяна
       
  B1115; B1120    
       
      B1130
       
  B1140-B1220    
       
      B1230
       
  B1240    
       
B1250      
       
  B2010-B2030    
a) б) в) г)
       
  от B1010:   от B1010:
  -   - скрап от желязо и
  благородни   стомана
  метали   - скрап от мед
  (злато, сребро, метали от   - скрап от никел
  платиновата група, без живак)   - скрап от алуминий
  - скрап от молибден   - скрап от цинк
  - скрап от тантал   - скрап от калай
  - скрап от кобалт   - скрап от волфрам
  - скрап от бисмут   - скрап от магнезий
  - скрап от цирконий   - скрап от титан
  - скрап от манган   - скрап от германий
  - скрап от ванадий    
  - скрапот хафний, индий,    
  ниобий, рений и галий    
  - скрап от торий    
  - скрап от редкоземни елементи    
  - скрап от хром    
       
  B1020-B1031    
       
B1040      
       
  B1050-B1090    
       
  от B1100:   от B1100:
  - алуминиева пяна (или огрибки),   - твърд цинк
  с изключение на солеви   от горещо
  шлаки   поцин-
  - отпадъциот   коване
  огнеупорни облицовки, вкл.   - цинк-съдържащи
  Тигли, произ- хождащи от   шлаки/утайки
  топене на мед   - повърхностни дроси
  - шлака от   от галва-
  производството на   низация ( 90 % Zn)
  благородни метали,   - Galvanising slab
  предназ- начени за   zinc bottom dross
  последващо рафи- ниране   дънни утайки
  - тантал   от галва- низиран
  съдържащи калаени   ( 92 % Zn)
  шлаки със   - цинкова
  съдържание на калай   шлака
  под 0,5 %   при леене
      ( 85 % Zn)
      - цинкова шлака от
      горещо галва-
      низиран ( 92 % Zn)
      - цинкова пяна
       
  B1115; B1120    
       
      B1130
       
  B1140-B1220    
       
      B1230
       
  B1240    
       
B1250      
       
  B2010-B2030    
a) б) в) г)
       
  от B2040:   от B2040:
  всички останали отпадъци   - шлака от
      производство на мед,
      химически
      стабилизирана, с
      високо съдържание
      на желязо (над
      20 %)
      и произведена
      съгласно техническите
      специ-
      фикации (напр.
      DIN 4301 и
      DIN
      8201),
      основно за
      строителни и абразивни нужди.
       
  B2060-B2130    
       
  от B3010:   от B3010:
  -   всички останали отпадъци
  скрап от пластмаса на следните    
  нехалогенирани полимери    
  и съполимери:    
  - полиуретан (не    
  съдържащ    
  CFCs)    
  -    
  втвърдени    
  отпадъци от    
  смоли или продукти    
  на кондензация    
       
      B3020
       
  B3030; B3035    
       
      B3040; B3050
       
  B3060-B4030    
       
GB040      
7112      
2620 30      
2620 90      
       
GC010      
       
GC020      
       
GC030      
ex 8908 00      
       
      GC050
       
      GE020 ex 7001
      ex 7019 39
       
  GF010    
       
GG030      
ex 2621      
       
GG040      
ex 2621      
       
      GH013 3915 30
      ex 3904 10-40
       
GN010      
ex 0502 00      
       
  GN020 ex 0503 00    
       
  GN030 ex 0505 90    


Коста Рика


a) б) в) г)
       
всички      
отпадъци, изброени      
в приложение към      
Регламент (ЕО) № 1013/2006      


Кот д’Ивоар


a) б) в) г)
      от B3030:
      употребявани дрехи
      дрехи и други
      износени
      текстилни артикули
      B3140
всички други отпадъци,      
изброени в приложение към      
Регламент (ЕО) № 1013/2006      
a) б) в) г)
       
      B1250
      от B3030:
      употребявани дрехи
      и други износени
      текстилни артикули
      B3140
всички други отпадъци,      
изброени в приложение      
III към Регламент (ЕО)      
№ 1013/2006      


Куба


a) б) в) г)
       
    всички отпадъци, изброени  
    в приложение  
    III към Регламент (ЕО)  
    № 1013/2006  


Ливан


a) б) в) г)
       
от B1010: от B1010:   B1010
- скрап от хром всички останали отпадъци    
       
B1020-B1090     B1020-B1090
от B1100: от B1100:   B1100
- цинкова пяна - твърд цинк от горещо поцинковане    
алуминиева - цинк-съдържащи шлаки/утайки    
пяна (или      
огрибки), с - повърхностни дроси от галванизация    
изключение ( повече от 90 % Zn)    
на солеви шлаки - дънни утайки от    
  галванизиране ( повече 92 % Zn)    
  - цинкова шлака при леене    
  ( 85 % Zn)    
  - цинкова шлака от горещо    
  галванизиране ( 92 % Zn)    
  - отпадъци от огнеупорни облицовки, вкл. тигли,    
  произхождащи от топене на мед    
  - шлака от производството    
  на благородни метали,    
  предназ- начени за    
  последващо рафиниране    
  - тантал съдържащи калаени шлаки    
  със съдържание на калай под 0,5 %    
a) б) в) г)
       
  B1115   B1115
B1120-B1140     B1120-B1140
  B1150-B2030   B1150-B2030
от B2040: от B2040:   B2040
всички останали отпадъци - шлака от производство на мед,    
  химически стабилизирана, с високо съдържание на    
  желязо (над 20 ) и произведена    
  съгласно техническите спецификации (напр. DIN 4301 и DIN 8201)    
  основно за строителни и абразивни нужди    
       
B2060-B2130     B2060-B2130
от B3010: от B3010:   B3010:
- скрап от пластмаса на - скрап от пластмаса на следните    
следните нехалогенирани полимери и    
нехалогенирани съполимери:    
полимери и съполимери: - етилен    
- поливинилов алкохол - стирен    
- поливинилбутирал - полипропилен    
- поливинилацетат - полиетилентерефталат    
- втвърдени отпадъци от - акрилонитрил    
смоли или продукти на кондензация - бутадиен    
- следните отпадъци от - полиацетали    
флуо- - полиамиди    
рирани полимери (1): - полибутилентерефталат    
- перфлуороетилен/пропилен - поликарбонати    
(FEP) - полиетери    
- перфлуороалкоксиалкан - полифениленсулфиди    
- тетрафлуороетилен/перфлуо- - акрилни полимери    
ровинилетер (PFA) - алкан C10-C13 (пластифи-    
- тетрафлуороетилен/перфлуо- катори)    
рометилвинилетер (MFA)      
- поливинилфлуорид (PVF) полиуретан (несъдържащ CFCs)    
- поливинилиденфлуорид      
(PVDF)      
  - полисилоксани    
  - полиметилметакрилат    
  B3020-B3130   B3020-B3130
B3140     B3140
  B4010-B4030   B4010-B4030
  GB040 7112   GB040
  2620 30   7112
  2620 90   2620 30
      2620 90
  GC010   GC010
  GC020   GC020
GC030 ex 8908 00     GC030
      ex 8908 00
GC050     GC050
a) б) в) г)
       
  GE020   GE020
  ex7001   ex7001
  ex701939   ex701939
  GF010   GF010
  GG030   GG030
  ex2621   ex2621
  GG040   GG040
  ex2621   ex2621
  GH013   GH013
  391530   391530
  ex390410-40   ex390410-40
  GN010   GN010
  ex050200   ex050200
  GN020   GN020
  ex050300   ex050300
  GN030   GN030
  ex050590   ex050590


(1) Вж. бележката под линия на стр. 64 от Регламент (ЕО) № 1013/2006 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 190, 12.7.2006 г., стр. 1).


Лихтенщайн


a) б) в) г)
       
      всички отпадъци, изброени в приложение III към Регламент (ЕО)№ 1013/2006


Макао, Китай;


a) б) в) г)
       
всички отпадъци, изброени в приложение III към Регламент (ЕО)№ 1013/2006      


Малави


a) б) в) г)
       
всички отпадъци, изброени в приложение III към Регламент (ЕО)№ 1013/2006      


Малайзия


a) б) в) г)
       
от B1010: от B1010: от B1010  
- скрап от никел - скрап от молибден - благородни метали (злато, сребро, метали от платиновата група, без живак)  
- скрап от цинк - скрап от кобалт - скрап от желязо и стомана  
- скрап от волфрам - скрап от бисмут - скрап от мед  
- скрап от тантал - скрап от цирконий - скрап от алуминий  
- скрап от магнезий - скрап от торий - скрап от калай  
- скрап от титан      
- скрап от манган      
- скрап от германий      
- скрап от ванадий      
- скрап от хафний, индий, ниобий,      
рений и галий      
- скрап от редкоземни елементи      
- скрап от хром      
B1020-B1100      
    B1115  
B1120-B1140      
    B1150  
B1160-B1190      
    B1200; B1210  
B1220-B1240      
    B1250-B2030  
от B2040:      
- частично рафиниран калциев сулфат, полученот газова десул- фуризация на димни газове (FGD)      
- шлака от производство на мед, химически стабилизирана, с високо съдържание на желязо (над 20 %) и произведена съгласно техническите спецификации (напр. DIN 4301 и DIN 8201), основно за строителни и абразивни нужди      
    B2060  
B2070; B2080      
    B2090  
B2100      
    B2110-B2130  
B3010      
    B3020-B3035  
a) б) в) г)
       
B3040      
  от B3050: от B3050:  
  - дървесни отпадъци и остатъци, - коркови отпадъци:  
  независимо дали са агломе- натрошен,  
  рирани или не под формата на гранулиран или смлякорк  
  трупчета, брикети, топчета или    
  други подобни форми    
  от B3060:   от B3060:
  - изсушени и   - изсушени и
  стерилизирани   стерилизирани
  растителни отпадъци, остатъци и   растителни отпадъци, остатъци и
  странични продукти независимо   странични продукти независимо дали
  дали са или не под формата   са или не под формата на
  на палети, или във вид   палети,или във вид използван за храна
  използван за храна на   на животни, неупоменати или
  животни,   невключени другаде (само
  неупоменати   оризови трици
  или невключени другаде (само   и други странични
  оризови трици и   продукти съгласно
  други странични продукти съгласно   230220100/900)
  230220100/900)   - други отпадъци от селскостопанска
  - отпадъци от кости и сърцевини от   и хранително-вкусовата
  рога, необработени, обезмаслени,   промишленост, с изключение на
  първично обработени (но не   странични
  нарязани на форми), обработени   продукти, които
  с киселина или дежелатинирани   отговарят на националните и
  - обелки от кокосови орехи,   международни
  черупки, люспи   изисквания и стандарти
  и други кокосови отпадъци   за консумация от
  - други отпадъци от селскосто-   хора и животни:
  панска и    
  хранително-вкусовата    
  промишленост, с    
  изключение    
  на странични продукти,    
  които отговарят на националните и    
  международни изисквания и    
  стандарти за    
  консумация от хора и животни:    
    B 3065-B3140  
B4010      
    B4020  
B4030      
    GB040 7112  
    2620 30  
    2620 90  
GC010      
GC020      
GC030 ex 8908 00      
GC050      
    GE020 ex 7001  
    ex 7019 39GF010  
GG030 ex 2621      
       
B3040      
  от B3050: от B3050:  
  — дървесни отпадъци и остатъци, — коркови отпадъци:  
  независимо дали са  натрошен,  
   агломе-рирани или не под формата гранулиранилисмлянкорк  
   на трупчета, брикети, топчета или    
  други подобни форми    
  от B3060:   от B3060:
  — изсушени и   — изсушени и
  стерилизирани   стерилизирани
  растителни отпадъци, остатъци и   растителни отпадъци, остатъци и
   странични продукти независимо   странични продукти независимо дали
   дали са или не под формата    са или не под формата на
   на палети, или във вид   палети,или във вид използван за храна
   използван за храна на    на животни, неупоменати или
  животни,    невключени другаде (само
  неупоменати   оризови трици
  или невключени другаде (само   и други странични
  оризови трици и   продукти съгласно
  други странични продукти съгласно   230220100/900)
  230220100/900)   — други отпадъци от
  — отпадъци от кости и сърцевини от    селскостопанска и
   рога, необработени, обез- маслени,    хранително—вкусовата промишленост,
   първично обработени (но не    с изключение на
   нарязани на форми), обработени   странични
   с киселина или дежелатинирани   продукти, които
  — обелки от кокосови орехи,   отговарят на националните и
  черупки, люспи   международни
  и други кокосови отпадъци   изисквания и стандарти
  — други отпадъци от    за консумация от
   селскостопанска и   хора и животни:
  хранително—вкусовата    
  промишленост, с    
  изключение    
  на странични продукти,    
   които отговарят на националните и    
   международни изисквания и    
   стандарти за    
  консумация от хора и животни:    
    B3065—B3140  
B4010      
    B4020  
B4030      
GB040      
7112      
262030      
262090      
GC010      
GC020      
GC030      
ex890800      
GC050      
    GE020 ex7001  
    ex701939  
    GF010  
GG030 ex2621      
GG040 ex 2621      
>M1      
а) б) в) г)
       
      GH013391530
       
      ex390410-40“
  GN010 ex 0502 00   GN010 ex 0502 00
  GN020 ex 0503 00   GN020 ex 0503 00
  GN030 ex 0505 90   GN030 ex 0505 90


Мали


a) б) в) г)
       
от B1010: от B1010:    
всички останали отпадъци — скрап от хром    
       
  B1020    
       
B1030—B1040      
       
  B1050    
       
B1060      
       
  B1070;B1080    
       
B1090—B1120      
       
  B1130    
       
B1140—B2030      
       
отB2040: отB2040:    
всички останали отпадъци — шлака от производство    
   на мед, химически    
   стабилизирана, с високо    
   съдържание на желязо    
  (над 20%) и    
  произведена съгласно    
   техническите специ-    
  фикаци и (напр. DIN 4301 и    
  DIN 8201),    
  основно за    
  строителни и абразивни нужди.    
  — сяра в твърда форма    
       
  B2060    
       
B2070—B2100      
       
  B2110;B2120    
       
B2130—B4030      
       
GB040 7112      
262030      
262090      
       
GC010      
       
       
GC020      
       
GC030      
ex 8908 00      
       
GC050      
       
GE020      
ex 7001      
ex 7019 39      
       
GF010      
       
GG030      
ex 2621      
       
GG040      
ex 2621      
       
GH013      
3915 30      
ex 3904 10—40      
       
GN010      
ex 0502 00      
       
  GN020 ex 0503 00    
       
  GN030 ex 0505 90    


Мароко


a) б) в) г)
       
  отB1010:   отB1010:
  - скрап от желязо и стомана   - благородни метали (злато,
  - скрап от волфрам   сребро, метали от
  - скрап от молибден   платиновата група, без живак)
  - скрап от тантал   - скрап от мед
  - скрап от магнезий   - скрап от никел
  - скрап от кобалт   - скрап от алуминий
  - скрап от бисмут   - скрап от цинк
  - скрап от цирконий   - скрап от калай
  - скрап от германий   - скрап от титан
  - скрап от ванадий   - скрап от манган
  - скрап от хафний, индий,   -
  ниобий, рений и галий   скрап от редкоземни елементи
  - скрап от торий   - скрап от хром
       
  от B1020:   от B1020:
  - скрап от антимон   - скрап от берилий
  - скрап от олово (без оловно-   - скрап от кадмий
  кисели батерии и акумулатори)   - скрап от селен
  - скрап от телур    
       
  B1030-B1200    
       
      B1210
       
  B1220-B1250    
       
      B2010-B2020
       
  от B2030:   от B2030:
  - керамични влакна,   - отпадъци и скрап от
  неупоменати или невключени   металоке-
  другаде   рамични материали
       
  B2040-B2130    
       
  от B3010:   от B3010
  - скрап от пластмаса на   - скрап от пластмаса на
  следните нехалогенирани   следните нехалогенирани
  полимери и съполимери:   полимери и съполимери:
  - стирен   - етилен
  - бутадиен   - полипропилен
  - полиацетали   - полиетилентерефталат
  - полиамиди   - акрилонитрил
  - полибутилен терефталат   - полиуретан
  - поликарбонати   (несъдържащ CFCs)
  - полиетери   - поливинилов алкохол
  - полифенилен сулфиди   - втвърдени отпадъци от
  - акрилни полимери   смоли или продукти на
  - алкани C10-C13 (пласти-   кондензация
  фикатори)    
  - полисилоксани    
  - полиметил метакрилат    
  - поливинил бутирал    
  - поливинил ацетат    
  - следните отпадъци от флуо-    
  рирани полимери (1):    
  - перфлуороетилен/пропилен    
  (FEP)    
  - перфлуороалкоксиалкан    
  -    
  тетрафлуороетилен/перфлуо-    
  ровинилетер (PFA)    
  -    
  тетрафлуороетилен/перфлуо-    
  рометилвинил етер (MFA)    
  - поливинил флуорид (PVF)    
  - поливинилиден флуорид    
  (PVDF)    
       
      B3020-B3050
       
  от B3060:   от B3060:
  всички останали отпадъци   - обелки от кокосови орехи,
      черупки, люспи и други
      кокосови отпадъци
       
      B3065
       
  B3070-B4030    
       
  GB040 7112    
  2620 30    
  2620 90    
       
  GC010    
       
  GC020    
       
  GC030ex 8908 00    
       
  GC050    
       
  GE020ex 7001    
  ex 7019 39    
       
  GF010    
       
  GG030ex 2621    
       
  GG040ex 2621    
       
  GH013 3915 30    
  ex 3904 10-40    
       
  GN010ex 0502 00    
       
  GN020ex 0503 00    
       
  GN030ex 0505 90    


(1) Вж. бележката под линия на стр. 64 от Регламент (ЕО) № 1013/2006 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 190, 12.7.2006 г., стр. 1)


Молдова


a) б) в) г)
       
от B3020: всички останали отпадъци от B3020:    
  - неизбелена хартия или картон, или от гофрирана хартия или картон    
  - друга хартия или картон, произведени основно от химически избелена хартиена маса (пулп), неоцветена в масата    
  - от хартия или картонпроиз- ведени основно от механична дървесинна хартиена маса (пулп), (напр. вестници, списания и подобни печатни материали)    
       
всички      
други      
отпадъци,      
изброени в      
приложение      
III към      
Регламент      
(ЕО)      
№ 1013/2006      


Оман


a) б) в) г)
       
от B1010: всички останали от B1010: - скрап от желязо и стомана    
всички други отпадъци, изброени в приложение III към Регламент (ЕО) № 1013/2006      


Пакистан


a) б) в) г)
       
от B3060 - утайки от вино      
B3140      
от GN010 ex 0502 00: отпадъци от четина от свине или глигани      
      всички други отпадъци, изброени в приложение III към Регламент (ЕО) № 1013/2006


Парагвай


a) б) в) г)
       
      всички отпадъци, изброени в приложение III към Регламент (ЕО) № 1013/2006


Перу


a) б) в) г)
       
  от B3030:   от B3030:
  - отпадъци от вълна или фина   - копринени отпадъци (вкл.
  илигруба(необработена)живо-   копринени пашкули непо-
  тинска козина, включително   дходящи за намотаване,
  отпадъци от прежди, но   отпадъци от прежда и конци
  изключващиконци   - ленени влакна и отпадъци
  - отпадъци от памук (вклю-   -
  чително отпадъци от прежди   отпадъци(вкл.дреб, отпадъци от
  и конци)   прежди и конци) от изкуствени
  - влакна и отпадъци (вклю-   влакна
  чително отпадъци от прежди   - употребявани дрехи и други
  и конци) от коноп (Cannabis   износени текстилни артикули
  sativaL.)   - употребявани парцали,
  - влакна и отпадъци (вклю-   въжета, корда, шнурове и
  чително отпадъци от прежди   кабели и износени артикули от
  и конци) от юта и други   въжета, корда, шнурове или
  текстилни влакна от лико (с   кабели от текстилни материали
  изключение на лен, коноп,    
  рамия)    
  - влакна и отпадъци (вкл.    
  отпадъци от прежди и конци)    
  от сизал и други текстилни    
  влакна от рода Agave    
  -    
  влакна,дреби отпадъци (вклю-    
  чително отпадъци от прежди    
  и конци)от кокосови орехи    
  -    
  влакна, дребни отпадъци (вклю-    
  чително отпадъци от прежди    
  и конци) от абака (Manila hemp    
  или MusatextilisNee)    
  -    
  влакна,дребни отпадъци (вклю-    
  чително отпадъци от прежди    
  и конци) от рамия и други    
  растителни текстилни влакна,    
  неупоменати или невключени    
  другаде    
  от B3060:   от B3060:
  - дегра: остатъци   всички
  получени от   останали
  преработката на   отпадъци
  мазнини или от    
  животински и растителни восъци    
  - отпадъци от    
  кости и сърцевини    
  от рога, необработени, обезмаслени, първично    
  обработени (но не нарязани на форми), обработени    
  с киселина или    
  дежелатинирани    
  от B3065:   от B31065:
  отпадъци от   отпадъци
  ядивни мазнини и   от ядивни
  масла от   мазнини и
  животински или   масла от
  растителен произход   животински
  (напр. пържилни   или
  масла и мазнини),   растителен
  при условие че не   произход
  проявяват опасни свойства [опасни]   (напр. пържилни
  базелското приложение   масла и мазнини
      при условие, че не проявяват
      [опасни] свойства според базелското
      приложение III
      всички други отпадъци
      изброени в приложение III към
      Регламент (ЕО)
      № 1013/2006


Руска Федерация


a) б) в) г)
       
  B1010-B2120   B1010-B2120
       
B2130      
       
  B3010-B3030   B3010-B3030
       
B3035;B3040      
       
  B3050-B3070   B3050-B3070
       
B3080      
       
  B3090   B3090
       
B3100      
       
  B3110-B3130   B3110-B3130
       
B3140      
       
  B4010-B4030   B4010-B4030
       
  GB040 7112   GB040 7112
  262030   262030
  262090   262090
       
  GC010   GC010
       
  GC020   GC020
       
  GC030   GC030
  ex890800   ex890800
       
  GC050   GC050
       
GE020 ex GE020 ex 7019   GE020 ex 7019
7001 39   39
       
  GF010   GF010
       
  GG030 ex 2621   GG030 ex 2621
       
  GG040 ex 2621   GG040 ex 2621
       
  GH013 3915 30   GH013 3915 30
  ex 3904 10-40   ex 3904 10-40
       
  GN010 ex 0502   GN010 ex 0502
  00   00
       
  GN020 ex 0503   GN020 ex 0503
  00   00
       
  GN030 ex 0505   GN030 ex 0505
  90   90


Сейшели


a) б) в) г)
       
  GF010    
       
  GN010    
  ex050200    
       
  GN020    
  ex050300    
       
  GN030    
  ex050590    
       
всички други      
отпадъци, изброени в      
приложение      
III към Регламент (ЕО)      
№1013/2006      


Тайланд


a) б) в) г)
    B1010  
  B1020;B1030    
    B1031  
  B1040-B1090    
  от B1100: от B1100:  
  всички останали - отпадъци от  
    огнеупорни облицовки,  
    вкл. Тигли, произ-  
    хождащи от топене на мед  
    - шлака от  
    производството на  
    благородни метали,  
    предназначени за  
    последващо рафиниране  
    - тантал съдържащи  
    калаени шлаки със  
    съдържание на  
    калайпод0,5%  
  B1115-B1140    
    B1150  
  B1160-B1240    
B1250      
  B2010;B2020    
    B2030  
  отB2040: от B2040:  
  - шлака от производство на всичкиостаналиотпадъци  
  мед, химически стабилизирана,    
  с високо съдържание на    
  желязо (над 20%) и    
  произведена съгласно    
  техническите специ- фикации    
  (напр. DIN 4301 и DIN 8201),    
  основно за    
  строителнииабразивнинужди.    
  - варовик от производството    
  на калциевцианамид(прирН9)    
  - стъкленскрап със    
  съдържание на литий-тантал и    
  литий- ниобий    
    B2060;B2070  
  B2080;B2090    
    B2100  
  B2110-B2130    
  отB3010: отB3010:  
  - - втвърдени отпадъци от  
  скрап от пластмаса на нехалоге- смоли  
  нирани полимери и съполимери или продукти на кондензация  
  - следните отпадъци от флуо-    
  рирани полимери (1):    
  - перфлуороетилен/пропилен    
  (FEP)    
  - перфлуороалкоксиалкан-    
  -    
  тетрафлуоро етилен/перфлуо-    
  ровинилетер(PFA)    
  -    
  тетрафлуоро етилен/перфлуо-    
  рометилвинилетер(MFA)    
  - поливинил флуорид(PVF)    
  - поливинилиден флуорид    
  (PVDF)    
    B3020  
  от B3030: от B3030:  
  - отпадъци (вкл. дреб, всички останали  
  отпадъци от прежди и конци)    
  от изкуствени влакна    
  - употребявани парцали,    
  въжета, корда, шнурове и    
  кабели и износени артикули от    
  въжета, корда, шнурове или    
  кабели от текстилниматериали    
  B3035    
  от B3040: от B3040:  
  - други каучукови отпадъци (с - отпадъци и скрап от  
  изключение на такива, втвърден каучук (напр.  
  упоменати другаде) ебонит)  
    B3050-B3140  
  B4010-B4030    
  GB040 7112    
  2620 30    
  2620 90    
  GC010    
  GC020    
  GC030ex 8908 00    
  GC050    
  GE020ex 7001    
  ex 7019 39    
    GF010  
    GG030ex 2621  
  GG040ex 2621    
  GH013 3915 30    
  ex 3904 10-40    
    GN010ex 0502 00  
    GN020ex 0503 00  
    GN030ex 0505 90  


(1) Вж. бележката под линия на стр. 64 от Регламент (ЕО) № 1013/2006 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 190, 12.7.2006 г., стр. 1).


Тунис


a) б) в) г)
       
  B1010    
       
B1020-B1220      
       
  B1230;B1240    
       
B1250      
       
  B2010    
       
B2020;B2030      
       
от B2040: от B2040:    
всички останали отпадъци - варовик от производството    
  на калциев цианамид (при рН 9)    
  - натриеви, калиеви, калциеви    
  хлориди    
  - карборунд (силициев карбид)    
       
B2060-B2130      
       
от B3010: от B3010:    
- следните отпадъци от флуо- -    
рирани полимери (1): скрап от пластмаса на нехалоге-    
- перфлуоро етилен/пропилен нирани полимери и съполимери    
(FEP) - втвърдени отпадъци от    
- перфлуороалкоксиалкан смоли    
- тетрафлуороетилен/перфлуо- или продукти на кондензация    
ровинилетер (PFA)      
- тетрафлуоро етилен/перфлуо-      
рометилвинилетер(MFA)      
- поливинил флуорид(PVF)      
- поливинилиден флуорид      
(PVDF)      
       
  B3020    
       
  от B3030: от B3030:  
  всички останали - употребявани дрехи и  
    други  
    износени текстилни артикули  
       
  B3035-B3065    
       
от B3070: от B3070:    
- - отпадъци от човешка коса    
неактивен гъбен мицел от производството - отпадъци от слама    
на пеницилин, който може да бъде      
използван като храна за животни      
       
  B3080    
       
B3090-B3130      
       
  B3140    
       
B4010-B4030      
       
GB040 7112      
262030      
262090      
       
GC010      
       
GC020      
       
GC030 ex 890800      
       
GC050      
       
GE020 ex 7001      
ex 7019 39      
       
GF010      
       
GG030 ex 2621      
       
GG040 ex 2621      
       
GH013 3915 30      
ex 3904 10-40      
       
  GN010ex 0502 00    
       
  GN020ex 0503 00    
       
  GN030ex 0505 90    


(1) Вж. бележката под линия на стр. 64 от Регламент (ЕО) № 1013/2006 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 190, 12.7.2006 г., стр. 1).


Филипини


a) б) в) г)
       
от B1010: от B1010:    
- скрап от кобалт всички останали отпадъци    
       
от B1020: от B1020:    
- всички останали отпадъци    
скрап от олово (безоловно кисели      
батерии и акумулатори)      
       
  B1030-B1115    
       
отB1120: отB1120:    
- кобалт,лантан всички останали отпадъци    
       
  B1130-B1150    
       
B1160;B1170      
       
  B1180-B1220    
       
B1230;B1240      
       
  B1250    
       
B2010      
       
    B2020  
       
  отB2030: отB2030:  
  - отпадъци и скрап от -  
  металоке- керамични влакна, неупоменати  
  рамични материали или невключени другаде  
       
  B2040    
       
B2060      
       
  B2070-B3010    
       
    B3020-B3050  
       
  B3060-B3070    
       
    B3080  
       
  B3090-B3140    
       
B4010; B4020      
       
  B4030    
       
  GB040 7112    
  2620 30    
  2620 90    
       
  GC010    
       
  GC020    
       
  GC030 ex 8908 00    
       
  GC050    
       
    GE020 ex 7001  
    ex 7019 39  
       
    GF010  
       
GG030 ex 2621      
       
GG040 ex 2621      
       
  GH013 3915 30    
  ex 3904 10-40    
       
  GN010 ex 0502 00    
       
  GN020 ex 0503 00    
       
  GN030 ex 0505 90    


Хърватия


a) б) в) г)
       
  всички отпадъци,   всички
  изброени в   отпадъци,
  приложение   изброени в
  IIIкъм Регламент   приложение
  (ЕО)   III към
  №1013/2006   Регламент
      (ЕО)
      №1013/2006


Чили


a) б) в) г)
       
      B1010
       
      B1031
       
      B1050
       
      B1070;B1080
       
      B1115
       
      B1250
       
      B2060
       
      B2130
       
      B3010
       
      B3030
       
      B3035
       
      B3060;B3065
       
      GB040 7112
      262030
      262090
       
      GC010
       
      GC020
       
      GC030
      ex 890800
       
      GC050
       
      GE020
      ex 7001
      ex 701939
       
      GF010
       
      GG030
      ex 2621
       
      GG040
      ex 2621
       
      GH013
      391530
      ex 390410-40
       
      GN010
      ex 050200
       
      GN020
      ex 050300
       
      GN030
      ex 050590
       
    всички други отпадъци, изброени в  
    приложение III към Регламент (ЕО)  
    №1013/2006  


Шри Ланка


a) б) в) г)
       
  всички отпадъци, изброени в приложение III към Регламент (ЕО) № 1013/2006    
       


ЮАР


a) б) в) г)
       
  всички отпадъци, изброени в приложение III към Регламент (ЕО) № 1013/2006    
       


Untitled Page