„ПРАВИТЕЛСТВЕНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 198/2007 от 30 юли 2007 г. за установяване на процедура съгласно изискванията на член 5 от Регламент (ЕО) № 847/2004 на Европейския парламент и Съвета от 29 април 2004 г. за преговорите и прилагането на споразуменията относно въздухоплавателните услуги между държавите-членки и трети страни

Обн. C ОВ. бр.296 от 8 Декември 2007г.

Национална процедура за отпускане на ограничени права за въздушен трафик в Унгария


2007/C 296/10


В съответствие с член 6 от Регламент (ЕО) № 847/2004 за преговорите и прилагането на споразуменията относно въздухоплавателните услуги между държавите-членки и трети страни Европейската комисия публикува следната национална процедура относно разпределението на правата за въздушен трафик между отговарящите на условията въздушни превозвачи на Общността, когато тези права са ограничени по силата на международни споразумения за въздухоплавателни услуги.


В рамките на своята компетентност съгласно Раздел 73, подраздел 3, точка ж) от Закон XCVII от 1995 г., правителството постановява следното:


Приложно поле


Раздел 1


За целите на настоящото постановление „ограничени права за въздушен трафик“ означава права за въздушен трафик, предоставени съгласно съществуващо двустранно споразумение между Унгария и трети страни, съгласно което подобни права могат да бъдат ползвани само от един единствен или ограничен брой превозвачи, или подлежат на други ограничения (напр. по отношение на честота, капацитет, точки на приземяване.


Срок на валидност на разрешителното


Раздел 2


1. Разрешителното за ползване на ограничени права за въздушен трафик за обслужване на определени трасета е валидно за дванадесет последователни периода за редовни полети (периоди за полети на IATA), считано от началната дата, от която въздухоплавателният орган е разрешил предоставянето на услугата по въздушен превоз.


2. Разрешителното и предоставените с него права не подлежат на прехвърляне.


Преговори относно правата за въздушен трафик


Раздел 3


1. Информацията, отнасяща се до наличието на ограничени права за въздушен трафик между Унгария и страни, които не са членки на ЕС, и преговорите, свързани с тези права, следва да бъдат публикувани от въздухоплавателния орган на неговия уебсайт 45 дни преди началото на преговорите.


2. Така публикуваната информация включва предвиденото съдържание и календарен график на преговорите


3. Въздушни превозвачи на Общността, установени на унгарска територия (наричани по-долу: въздушни превозвачи на Общността), могат да подадат заявление за разрешително в срок от 30 дни от публикуването на информацията.


4. Преди предвидените преговори с трети страни, въздушните превозвачи на Общността следва да уведомят писмено въздухоплавателния орган преди крайния срок, посочен на уебсайта, за намеренията си за опериране по отношение на засегнатите трети страни, ако планират да обслужват трасе с ограничени права за въздушен трафик.


Неизползвани ограничени права за въздушен трафик


Раздел 4


1. Въздухоплавателният орган публикува на уебсайта си информация за всички неизползвани ограничени права за въздушен трафик между Унгария и страни, които не са членки на ЕС.


2. Въздухоплавателният орган публикува на уебсайта си уведомление за получаването на първото заявление за ползване на неизползвани права в рамките на 7 дни от подаването му. В рамките на 30 дни след публикуването на споменатата информация други превозвачи могат да подадат заявления за ползване на тези права. Въздухоплавателният орган публикува на уебсайта си уведомление за всички заявления, получени до изтичане на крайния срок.


Процедура


Раздел 5


1. Исканията за ползване на ограничените права за въздушен превоз включват следните информации:


а) наименование, седалище, място на стопанска дейност и трибуквения идентификационен код на превозвача на Общността;


б) информация за планираните услуги, които ще бъдат извършвани от превозвача (брой полети на седмица, тип въздухоплавателно средство, максимален капацитет на седящите места, междинни кацания и продължителност на услугата);


в) предвидения бизнес план на превозвача;


г) начална дата на планираната услуга;


д) естество на услугата: пътническа, карго, пощенска, спецификации на услугата;


е) информация за връзки между новата услуга и съществуващата мрежа от трасета, експлоатирани от превозвача;


ж) прилагани тарифи относно трасето.


2. Въздушният превозвач на Общността прилага към заявлението удостоверение за заплащане на административната такса, определена в отделна законова разпоредба.


Раздел 6


1. При разглеждането на заявленията въздухоплавателният орган взема под внимание информацията, предоставена съгласно Раздел 5, подраздел 1 при изготвянето на икономическата оценка, която включва преценка за ползите за потребителите, въздействието върху конкуренцията в Общността, както и аспектите, засягащи пътнико и товаропотока по даденото трасе.Въздухоплавателният орган изготвя критериите за тази оценка и ги публикува на уебсайта си.


2. Въздухоплавателният орган следва, ако счете за уместно, да проведе публично изслушване в хода на процедурата. Той публикува протоколите от всяко такова изслушване на уебсайта си. Подалите заявление авиокомпании разполагат с 3 дни от публикуването на протоколите, за да отправят своите коментари.


3. Въздухоплавателният орган обявява своето решение за издаване на разрешително за експлоатация на трасето посредством обявените неизползвани права в рамките на 60 дни от изслушването, посочено в подраздел 2 или, при отсъствие на такова, в рамките на 60 дни след изтичането на 30-дневния срок за подаване на заявление, постановен в Раздел 4, подраздел 2. Публикуваното уведомление за решението съдържа диспозитива на въпросното решение.


4. След извършване на цялостната оценка, въздухоплавателният орган предоставя разрешително за въздушен превозвач на кандидата, който е оценен като най-добър с оглед на предоставяната услуга за превоз на пътници и/или товари, насърчаването на конкуренцията и балансираното развитие на пазара на въздушния транспорт на Общността.


Начини на обжалване


Раздел 7


1. Решението на въздухоплавателния орган не подлежи на административно обжалване.


2. Въздухоплавателният орган публикува на уебсайта си диспозитива на всяко едно решение, което е било преразгледано по съдебен ред, в рамките на 3 дни от неговото оповестяване.


Преразглеждане на разрешителните


Раздел 8


1. Въздухоплавателният орган упражнява засилен контрол над въздухоплавателните услуги, извършвани съгласно издаденото разрешително.


2. По молба на който и да е въздушен превозвач на Общността, въздухоплавателният орган преразглежда разрешителното въз основа на елементите, изброени в Раздел 6, подраздел 4, възможно най-скоро след изтичане на десет последователни периода на редовни полети след предоставянето му.


3. В рамките на седем дни след получаване на молбата за преразглеждане, въздухоплавателният орган уведомява притежателя на разрешителното за преразглеждането и оповестява резултатите от него на уебсайта си. Други въздушни превозвачи на Общността могат да подадат заявление за ползване на същите права за въздушен трафик в срок от 30 дни от публикуването на съобщението. При последващото преразглеждане се прилагат разпоредбите на Раздели от 4 до 6, в съответствие с конкретния случай.


4. Въздухоплавателният орган прекратява действието на разрешителното, като решението му влиза незабавно в сила, при следните случаи:


а) ако притежателят не предоставя въздушни услуги съгласно условията на разрешителното;


б) ако притежателят не изпълнява задълженията си съгласно съответното споразумение за въздушни услуги или международните задължения, на базата на които е издадено разрешителното;


в) ако притежателят не спазва нормативната уредба относно предоставянето на услуги по въздушен превоз; до отстраняването на констатираните нарушения.


5. Въздухоплавателният орган оттегля разрешителното, ако:


а) притежателят информира въздухоплавателния орган в писмен вид, че вече не желае да ползва ограничени права за въздушен трафик;


б) извършването на въздушните услуги, за които е предоставено разрешението, не е започнало в рамките на периода за редовни полети, започващ след определената начална дата;


в) извършването на въздушните услуги, за които е предоставено разрешението, е прекратено и не е възстановено през следващите два последователни периода за редовни полети;


г) когато въздушната услуга е прекратена от въздухоплавателния орган поради нередности при изпълнението й, които не са отстранени до края на периода за редовни полети, последващ прекратяването;


д) третата страна не приема определения въздушен превозвач на Общността или компетентният орган в третата страна не издаде или оттегли разрешителното за обслужване на въпросното трасе.


6. Въздушният превозвач на Общността уведомява в писмен вид въздухоплавателния орган в рамките на осем дни за всеки един отказ или оттегляне на разрешително, в съответствие с разпоредбите на Раздел 5, буква д).


7. Въздухоплавателният орган обявява на уебсайта си оттеглянето на разрешителното, като посочва датата, от която въпросните права за въздушен трафик се считат за неизползвани.


Преходни разпоредби


Раздел 9


Ако трасе с ограничени права за въздушен трафик между Унгария и трета страна се експлоатира преди влизането в сила на настоящото постановление, в съответствие с действащото към дадения момент законодателство, може да бъде отправена молба за преразглеждане на въпросните права преди изтичането на десет последователни IATA периода за редовни полети след влизането в сила на настоящото постановление.


Заключителни разпоредби


Раздел 10


1. Настоящото постановление влиза в сила на 1 септември 2007 г.


2. Настоящото постановление определя разпоредбите, необходими за прилагането на член 5 от Регламент (ЕО) № 847/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 24 април 2004 г. за преговорите и прилагането на споразуменията относно въздухоплавателните услуги между държавите-членки и трети страни.


Национален орган по транспорта Дирекция „Авиация“


КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА НА ЗАЯВЛЕНИЯТА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ОГРАНИЧЕНИ ПРАВА ЗА ВЪЗДУШЕН ТРАФИК СЪГЛАСНО РАЗДЕЛ 5 ОТ ПРАВИТЕЛСТВЕНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 198/2007 ОТ 30 ЮЛИ 2007 Г.


Въздухоплавателният орган извършва оценката на заявленията на базата на следните критерии:

— Задоволяване на търсенето на услуги по въздушен транспорт (пътнически, товарни или смесени услуги, дали полетите са директни, честота на полетите, дни на полетите, споделяне на кодовете).

— Качество на услугата (в това число тип въздухоплавателно средство, конструкция на въздухоплавателното средство, класи в зависимост от предлагания комфорт, прехвърляемост на билети, публична достъпност на местата за продажба, оборудване за електронна продажба на билети, оборудване за саморегистрация на пътниците).

— Ценова политика (цени на билетите, отстъпки, други възможности).

— Съществуваща мрежа от трасета.

— Гаранции за оперативна надеждност (въз основа на бизнес план).

— Финансови задължения на превозвача към държавата.

— Принос на планираната дейност за подобряване на обслужването по съответното трасе.

— Предоставяне на услуги по продажба на унгарски език.

— Принос за развитието на туризма в Унгария.

— Подобряване на пазарния дял на Общността на съответното трасе.

— Принос за развитието на съответно ниво на конкуренция по отношение на предлагането.“


2007-C296-10


Untitled Page