(преюдициално запитване от Consiglio di Stato — Италия) — Consorzio Elisoccorso San Raffaele/Elilombarda s.r.l., Azienda Ospedaliera Ospedale Niguarda Ca'Granda di Milano (Дело C-492/06) (1) (Обществени поръчки — Директива 89/665/ЕИО — Производство по обжалване в областта на възлагането на обществени поръчки — Лица, които могат да имат достъп до производствата по обжалване — Съвместно предприятие оферент — Право на всеки от членовете на съвместно предприятие да подава индивидуално жалба)

Обн. C ОВ. бр.297 от 8 Декември 2007г.

2007/C 297/33)

Език на производството: италиански


Препращаща юрисдикция

Consiglio di Stato


Страни в главното производство

Жалбоподател: Consorzio Elisoccorso San Raffaele

Ответници: Elilombarda s.r.l., Azienda Ospedaliera Ospedale Niguarda Ca' Granda di Milano


Предмет

Преюдициално запитване — Consiglio di Stato — Тълкуване на член 1 от Директива 89/665/ЕИО на Съвета от 21 декември 1989 година относно координирането на законовите, подзаконовите и административните разпоредби, отнасящи се до прилагането на производства по обжалване при възлагането на обществени поръчки за доставки и за строителство (ОВ L 395, стр. 33; Специално издание на български език, 2007 г., глава 6, том 1, стр. 237) — Национална съдебна практика, признаваща правото на член на съвместно предприятие оферент да подава индивидуално жалба срещу решението за възлагане


Диспозитив

Член 1 от Директива 89/665/ЕИО на Съвета от 21 декември 1989 година относно координирането на законовите, подзаконовите и административните разпоредби, отнасящи се до прилагането на производства по обжалване при възлагането на обществени поръчки за доставки и за строителство, изменена с Директива 92/50/ЕИО на Съвета от 18 юни 1992 година, трябва да бъде тълкуван в смисъл, че не препятства възможността според националното право само от един от членовете на съвместно предприятие, което не е юридическо лице и което е участвало в това качество в процедура по възлагане на обществена поръчка, но не е било определено за неин изпълнител, да подаде индивидуално жалба срещу решението за нейното възлагане.


(1) ОВ C 20, 27.1.2007 г.


2007-C297-33


Untitled Page