РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1451/2007 НА КОМИСИЯТА от 4 декември 2007 година относно втората фаза на 10-годишната работна програма, посочена в член 16, параграф 2 от Директива 98/8/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно пускането на пазара на биоциди

Обн. L ОВ. бр.325 от 11 Декември 2007г.

Текст на документа в сайта на EUR-Lex


Изменен с


>M1 Регламент (ЕС) № 298/2010 на Комисията от 9 април 2010 година


(Текст от значение за ЕИП)


КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,


като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,


като взе предвид Директива 98/8/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 1998 г. относно пускането на пазара на биоциди1, и по-специално член 16, параграф 2 от нея,


като има предвид, че:


(1) Съгласно Директива 98/8/ЕО държавите-членки могат да разрешават пускането на пазара единствено на биоциди, съдържащи активните вещества, включени в приложения I, IA или IБ към посочената директива. Същевременно, съгласно преходните мерки, предвидени в член 16, параграф 1 от Директива 98/8/ЕО, държавите-членки могат да разрешат пускането на пазара на биоциди, съдържащи активни вещества, непосочени в приложение I, IА или IБ към Директива 98/8/ЕО, които вече са били на пазара на 14 май 2000 г., наричани по-долу "съще- ствуващи активни вещества". Съгласно параграф 2 от същия член следва да бъде изпълнена десетгодишна работна програма за преглед на всички съществуващи активни вещества. Целта на тази работна програма е да установи съществуващите активни вещества и да определи тези, които подлежат на оценка в рамките на програмата за преглед с оглед тяхното евентуално включване в приложения I, IA или IБ към Директива 98/8/ЕО.


(2) Началната фаза на програмата е определена в Регламент (ЕО) № 1896/2000 на Комисията от 7 септември 2000 г. относно първата фаза на програмата, посочена в член 16, параграф 2 от Директива 98/8/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно биоцидите 2.


(3) Съгласно Регламент (ЕО) № 1896/2000 трябваше да се установят съществуващите активни вещества, предназначени за използване в биоциди, а подлежащите на оценка с оглед възможното им включване в приложения I, IА или IБ към Директива 98/8/ЕО в единили няколко типа продукти трябваше да бъдат нотифицирани не по- късно от 28 март 2002 г.


(4) Регламент (ЕО) № 2032/2003 на Комисията от 4 ноември 2003 г. относно втората фаза на 10-годишната работна програма, посочена в член 16, параграф 2 от Директива 98/8/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно пускането на пазара на биоциди и за изменение на Регламент (ЕО) № 1896/20003, установи списък от съществуващи активни вещества. Списъкът обхвана съще- ствуващите активни вещества, установени в съответствие с член 3, параграф 1 или член 5, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1896/2000, или по отношение на които е предоставена равностойна информация в нотификация в съответствие с член 4, параграф 1 от посочения регламент.


(5) Регламент (ЕО) № 2032/2003, в приложение II, уста- новява също и изчерпателен списък от съществуващи активни вещества, които подлежат на оценка в рамките на програмата за преглед. Списъкът обхваща съще- ствуващи активни вещества, за които е била приета поне една нотификация в съответствие с член 4, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1896/2000 или за които държава- членка е изразила интерес в съответствие с член 5, параграф 3 от същия регламент. В списъка са посочени съответните типове продукти.


(6) Регламент (ЕО) № 2032/2003 позволи множество активни вещества или комбинации вещество/тип продукт, първоначално извън обхвата на програмата за преглед, да бъдат разгледани при същите условия като активните вещества, оценени в рамките на програмата за преглед, при условие че заинтересованите оператори пред- ставят пълни досиета преди 1 март 2006 г.


(7) Член 4, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 2032/2003 установява 1 септември 2006 г. като дата, от която продуктите, съдържащи активни вещества, които не са разгледани в рамките на програмата за преглед, следва бъдат изтеглени от пазара.


8) Член 4, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 2032/2003 предвижда съществуващите активни вещества, които не са били установени от лицата, използващи ги в биоциди, да се разглеждат като непуснати на пазара за биоциди преди 14 май 2000 г. Същевременно това приравняване като нови активни вещества не следва да означава, че незаконно неустановените съществуващи активни вещества могат да се ползват от временно разрешение или от по-дългия период на защита на данните, определен за действително нови активни вещества. Поради което към разпоредбата следва да се добави разяснение в този смисъл.


(9) Регламент (ЕО) № 2032/2003 въведе възможността държавите-членки да поискат дерогация за биоциди, съдържащи установени съществуващи активни вещества, които не се разглеждат в рамките на програмата за преглед, за които държавите-членки твърдят, че са съще- ствени от гледна точка на здравето, безопасността или защитата на културното наследство или са крайно необходими за обществото при отсъствието на технически и икономически осъществими алтернативи или заме- стители, които да са приемливи от гледна точка на околната среда или здравеопазването. Подобна дерогация се предоставя на заявилите държави-членки единствено ако заявленията са обосновани, ако продължителната употреба не поражда опасения за човешкото здраве и околната среда и в случаите, при които са разработени алтернативи. Целесъобразно е да се продължи разре- шението държавите-членки да подават заявления за подобна дерогация, включително по отношение на активно вещество, за което е било взето решение да не бъде включено в приложения I, IА или IБ към Директива 98/8/ЕО. При условие че програмата за преглед, посочена в член 16, параграф 2 от Директива 98/8/ЕО, е в сила до 14 май 2010 г., всяка подобна дерогация не следва да продължава след тази дата.


(10) Някои вещества или продукти, които обикновено се консумират от хора или животни като храна, също могат да се използват за привличане или отблъскване на вредни организми. Всеобщо прието е, че изискванията за разрешение/регистрация от Директива 98/8/ЕО спрямо тези вещества изглеждат неоснователни и следва да бъдат изрично изключени от нейното приложно поле. Предвид факта, че едно преразглеждане на Директива 98/8/ЕО ще отнеме значително време, което би могло да има необратими последствия върху пазарната позиция на тези продукти, е целесъобразно да се отложи изте- глянето им от пазара до 14 май 2010 г.


(11) Държава-членка, която е изразила интерес за преглед на определено активно вещество, не следва да бъде опре- делена като докладваща държава-членка за това вещество.


(12) За да се избегне дублиране в работата и по-специално да се намалят опитите с гръбначни животни, изискванията относно изготвянето и представянето на пълното досие следва да насърчават тези, чиито нотификации са приети, наричани по-долу "участници", да действат колективно, по-специално като представят колективни досиета. Следва да се даде възможност на докладващата държава-членка да осигури достъп до справочната информация за всички опити с гръбначни животни, извършени по отношение на съществуващите активни вещества, за които са подадени нотификации, освенако справочната информация не е поверителна съгласно член 19 от Директива 98/8/ЕО. Също така с цел да се натрупа опит относно целесъобразността на изискванията за данни и за да се гарантира, че прегледът на активните вещества е проведен при ефективно изразходване на средствата, учас- тниците следва да бъдат насърчавани да предоставят информация за разходите, свързани със съставянето на досието, и за необходимостта от извършване на опити с гръбначни животни.


(13) За да се избегнат закъсненията, участниците следва да започнат възможно най-рано обсъждания с докладващите държави-членки, за да разрешат неяснотите по отношение на изискванията за данните. Кандидатите, които не са участници и които желаят да кандидатстват в съответствие с член 11 от Директива 98/8/ЕО за включване в приложение I, IA или IБ към нея, на комбинация активно вещество/тип продукт, оценена съгласно програмата за преглед, следва да представят пълни досиета за комбинацията не по-рано или не по-късно от участниците, за да не нарушат безпрепятственото функ- циониране на програмата за преглед или да създадат положение на неравнопоставеност за участниците.


(14) Следва да се определят изискванията относно съдър- жанието и формата на досиетата и броя досиета, които трябва да се представят.


(15) Следва да се вземат мерки за случаите, в които към участника са се присъединили производител, формулатор или асоциация и в които участникът се оттегля от програмата за преглед.


(16) Производители, формулатори или асоциации следва в рамките на определен срок да имат възможност да поемат ролята на участник за комбинация съществуващо активно вещество/тип продукт, по отношение на която всички участници са се оттеглили или нито едно от досиетата не отговаря на изискванията. При спазване на същите срокове при определени обстоятелства държавите- членки следва да имат също възможността да изразят интерес и да действат като участник за включването в приложение I, IA или IБ към Директива 98/8/ЕО на такава комбинация.


(17) За да се избегнат злоупотреби с възможността за задържане на пазара на активно вещество, докато е обект на изследване в рамките на програмата за преглед, следва да е възможно друго лице или държава-членка да приеме ролята на участник само веднъж по отношение на конкретна комбинация активно вещество/тип продукт. По същите причини лице или държава-членка, приемаща ролята на участник, следва да предостави в определен срок доказателство, че е започнало изготвянето на пълно досие.


(18) Следва да бъдат определени сроковете, в рамките на които докладващите държави-членки трябва да проверят пълнотата на досиетата. В изключителни случаи на докладващите държави-членки следва да се даде възможност да определят нов срок за представянето на части от досието, по-специално когато участникът е показал, че не е било възможно да подаде информация в определения срок или е било невъзможно да разреши неяснотите относно изискванията за данните, останали нерешени въпреки проведените по-рано обсъждания между участника и докладващата държава-членка.


(19) За всяко съществуващо активно вещество докладващата държава-членка следва да провери и да направи оценка на досието и да предостави резултатите на Комисията и другите държави-членки във формата на доклад на компе- тентния орган, както и препоръка относно решението, което следва да се вземе за даденото активно вещество. За да се избегне ненужното удължаване на процеса за вземане на решение, докладващата държава-членка съще- временно следва внимателно да разгледа необходимостта от допълнителни проучвания. Поради същата причина докладващите държави-членки следва да се задължат да разглеждат информацията, постъпила след приемането на досието, само при точно определени условия.


(20) Докладите на компетентните органи следва да бъдат разгледани от другите държави-членки преди докладите за оценка да бъдат предоставени на Постоянния комитет по биоцидите.


(21) Когато независимо от направената препоръка за включване на активно вещество в приложение I, IA или IБ към Директива 98/8/ЕО, опасенията, посочени в член 10, параграф 5 от същата директива, продължават да са налице, Комисията следва да има възможност да вземе предвид, без да се засяга член 12 от посочената директива, завършването на оценката на други съще- ствуващи активни вещества, имащи същото приложение. При необходимост следва да се вземат мерки за актуали- зиране на докладите на компетентните органи от страна на докладващите държави-членки.


(22) За осигуряване на по-добър достъп до информация, докладите за оценка следва да се изготвят на основата на докладите, представяни от компетентните органи на държавите-членки и за тях следва да важат същите правила по отношение на достъпа до информация, както за докладите на компетентните органи. Докладите за оценка следва да са получени от оригиналния доклад на компетентния орган, след измененията му, отразяващи всички документи, забележки и информация, взети предвид в процеса на оценка.


(23) Следва да има възможност за временно преустановяване на процедурите, предвидени в настоящия регламент, предвид прилагането на други актове на Общността, по- специално на Директива 76/769/ЕИО на Съвета от 27 юли 1976 г. за сближаване на законовите, подзаконовите и административните разпоредби на държавите-членки относно ограниченията за пускането на пазара и употребата на някои опасни вещества и препарати4 и след 1 юни 2009 г., на дял VIII и приложение XVII към Регламент (ЕО) № 1907/2006.


(24) За осигуряване на възможно най-ефективно протичане на програмата за преглед, множество комбинации активно вещество/тип продукт са били преразпределени на различни докладващи държави-членки. Тези промени следва да бъдат отразени в приложение II към настоящия регламент.


(25) Регламент (ЕО) № 2032/2003 бе изменян неколко- кратно 5, за да отрази присъединяването на новите държави-членки, изводите от досегашното прилагане на програмата за преглед и особено за да постанови невключването в приложение I, IA или IБ към Директива 98/8/ЕО на известен брой активни вещества поради непредоставянето на задължителна информация в рамките на постановения срок или в случаите, когато не са били изпълнени изискванията на член 10 от посо- чената директива. Тази практика на постоянно актуали- зиране на Регламент (ЕО) № 2032/2003, за да се отразява развитието на програмата за преглед, се оказа неефективна и бавна; освентова тя може да доведе до объркване за участниците относно това, кои правила са в сила и кои активни вещества понастоящем са обект на преглед. За повече яснота е за предпочитане Регламент (ЕО) № 2032/2003 да бъде отменен и заменен с нов, опростен нормативен акт, който да установява правилата за програмата за преглед и да предвижда, че Комисията следва да приема отделни нормативни актове за бъдещите решения за невключване.


(26) Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по биоцидите,


ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:Член 1


Предмет


Настоящият регламент определя подробни правила за изпъл- нението на работната програма за системно проучване на всички активни вещества, които вече са били на пазара към 14 май 2000 г. като активни вещества на биоциди, наричана по-долу "програмата за преглед", посочена в член 16, параграф 2 от Директива 98/8/ЕО.Член 2


Определения


За целите на настоящия регламент се прилагат определенията, посочени в член 2 от Директива 98/8/ЕО и член 2 от Регламент (ЕО) № 1896/2000.


В допълнение "участник" е производител, формулатор или асоциация, който(ято) е представил(а) нотификация, която е приета от Комисията в съответствие с член 4, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1896/2000, или държава-членка, която е изразила интерес в съответствие с член 5, параграф 3 от посочения регламент.Член 3


Съществуващи активни вещества


1. Приложение I съдържа списък на активните вещества, уста- новени като налични на пазара преди 14 май 2000 г. като активни вещества в биоциди за цели, различни от посочените в член 2, параграф 2, букви в) и г) от Директива 98/8/ЕО.


2. Приложение II съдържа изчерпателния списък на съществу- ващите активни вещества, които следва да бъдат разгледани в рамките на програмата за преглед.


Списъкът съдържа следните активни вещества:

а) съществуващи активни вещества, нотифицирани в съответствие с член 4, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1896/2000 или член 4, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1687/2002 на Комисията 6;

б) съществуващи активни вещества, които не са били нотифицирани, но за които държава-членка е изразила интерес за включването им в приложение I, IA или IБ към Директива 98/8/ЕО;

в) съществуващи активни вещества, които не са били нотифицирани, но за които до 1 март 2006 г. на държава-членка е било представено досие, за което е било установено, че отговаря на изискванията на приложение III към настоящия регламент и е било прието като пълно.


За всяко съществуващо активно вещество, включено в списъка, са посочени типовете продукти, за които веществото ще бъде разглеждано в рамките на програмата за преглед, както и доклад- ващата държава-членка, определена да осъществи оценката.Член 4


Невключване


1. Без да се засягат разпоредбите на членове 5 и 6 от настоящия регламент и на параграф 2 от настоящия член, биоцидите, съдържащи активни вещества, които не са включени в списъка в приложение II към настоящия регламент или в приложение I или IA към Директива 98/8/ЕО, повече няма да бъдат пускани на пазара.


В случай на активно вещество, включено в списъка в приложение II към настоящия регламент, първата алинея се отнася за това вещество и във връзка с всеки тип продукт, който не е посочен в гореспоменатото приложение.


2. Биоцидите, съдържащи активните вещества, посочени в приложение II към настоящия регламент, за които е било решено да не се включват в приложение I или IA към Директива 98/8/ЕО за някои или за всички техни нотифицирани типове продукти, повече няма да бъдат пускани на пазара за тези типове продукти, 12 месеца след датата на публикуване на подобна мярка, освен ако решението не постановява друго.


3. Без да се засягат разпоредбите на член 12, параграф 1, буква б) и на член 15, параграф 2 от Директива 98/8/ЕО, от датата на влизане в сила на настоящия регламент за всяко активно вещество, което не е включено в списъка в приложение I, се счита, че не е пуснато на пазара за биоцидни цели преди 14 май 2000 г.Член 5


Дерогация за съществена употреба


1. Държавите-членки могат да подадат заявление до Комисията за дерогация от член 4, параграф 1 в случаите, когато считат, че дадено активно вещество е от съществено значение за здравето, безопасността или защитата на културното наследство или е от изключително значение за обществото и когато отсъстват технически и икономически приложими алтер- нативи или заместители, които да са приемливи от гледна точка на околната среда и здравеопазването.

Заявленията се подават с придружаващ документ, излагащ причините и основанията.


2. Заявленията, посочени в параграф 1, се предоставят от Комисията и на другите държави-членки и са обществено достъпни по електронен път.

Държавите-членки или всяко лице имат възможност в рамките на 60 дни след получаването на заявление да представят пред Комисията забележки в писменвид.


>M1

3. Отчитайки получените коментари, Комисията може да предостави дерогация от предвиденото в член 4, параграф 1, позволяваща предлагане на съответното вещество на пазара на поискалите това държави-членки, най-късно до датата, посочена в член 16, параграф 2, първа алинея от Директива 98/8/ЕО, при условие че тези държави-членки:

а) гарантират, че продължителната употреба е възможна единствено ако продуктите, съдържащи веществото, са одобрени за предвидената употреба със съществено значение;

б) достигнат до заключението, че предвид цялата налична информация е разумно да се приеме, че продължителната употреба няма неприемливи последствия върху здравето на хората или животните или върху околната среда;

в) при даването на одобрение налагат всички подходящи мерки за ограничаване на риска;

г) осигуряват повторно етикетиране на одобрените биоциди, които остават на пазара след 1 септември 2006 г., при което повторно етикетиране се отразяват условията на употреба, определени от държавите-членки в съответствие с настоящия параграф; и

д) гарантират, че в случаите при които това е уместно, се търсят алтернативи на такива употреби от носителите на одобрението или от съответните държави-членки, или че се подготвя документация, която да бъде подадена съгласно процедурата, посочена в член 11 от Директива 98/8/ЕО, не по-късно от две години преди датата, посочена в член 16, параграф 2, първа алинея от Директива 98/8/ЕО.


4. Заинтересованите държави-членки уведомяват всяка година Комисията относно прилагането на параграф 3 и по-специално относно действията, предприети съгласно буква д).


5. Държавите-членки могат по всяко време да преразгледат одобренията на биоцидите, чийто период за пускане на пазара е бил удълженв съответствие с параграф 3. Когато е налице причина да се счита, че някое от условията, посочени в букви от а) до д) от настоящия параграф, вече не се изпълнява, заин- тересованите държави-членки без излишно забавяне приемат мерки за решаване на проблема или ако това не е възможно, отнемат одобрението за съответните биоциди.Член 6


Храни и фуражи


>M1

Чрез дерогация от изискването в член 4, параграф 1 държавите-членки могат да разрешават, най-късно до датата, посочена в член 16, параграф 2, първа алинея от Директива 98/8/ЕО, предлагането на пазара на активни вещества, състоящи се единствено от храна или фураж, предназначени за употреба като репеленти или атрактанти от продуктов тип 19.

За целите на настоящата дерогация "храни и фуражи" означава всяко ядивно вещество или продукт от растителен или живо- тински произход, частично, изцяло преработен(о) или непрера- ботен(о), който(ето) е предназначен(о) или е разумно да се очаква, че ще бъде погълнат(о) от хора или животни; тази категория не обхваща екстракти или отделни вещества, извлечени от храна или фураж.Член 7


Разглеждане на съществуващи активни вещества в рамките на програмата за преглед


1. Прегледът на активно вещество, което е включено в списъка в приложение II, по отношение на определените типове продукти, се извършва от определената за целта докладваща държава-членка въз основа на пълното досие за дадената комбинация вещество/тип продукт, при условие че:

а) досието съответства на изискванията, определени в приложение III към настоящия регламент;

б) пълното досие е представено в рамките на срока, определенв член 9 от настоящия регламент за дадения тип продукт, заедно с краткото досие, посочено в член 11, параграф 1, буква б) от Директива 98/8/ЕО и определено в приложение III към настоящия регламент.


Всяко активно вещество от списъка в приложение II към настоящия регламент е обект на преглед изключително по отношение на типовете продукти, посочени в същото приложение.

За комбинациите активно вещество/тип продукт, посочени в член 3, параграф 2, буква в), с изключение на продуктови типове 8 и 14, оценката на досиетата започва едновременно с тази на досиетата за активните вещества, съдържащи се в същите продуктови типове.


2. Държава-членка, която е изразила интерес в подкрепа на включването на активно вещество в приложение I, IA или IБ към директивата, не се определя като докладваща държава-членка за това вещество.


3. Без да се засягат разпоредбите на членове 10, 11 и 12 от настоящия регламент, лицата, които не са участници, могат в съответствие с член 11 от Директива 98/8/ЕО да заявят желание за включването в приложение I, IA или IБ към нея на комбинация съществуващо активно вещество/тип продукт от списъка в приложение II към настоящия регламент. Тези лица подават в този случай пълно досие за комбинацията веще- ство/тип продукт в срока, посоченв член 9.Член 8


Изготвяне на пълно досие


1. При изготвянето на пълното досие се полагат всички необходими усилия, включително и за избягване на дублирането на опити с гръбначни животни, а където е възможно, и за изготвяне на колективно пълно досие.


2. Преди да започне съставянето на пълното досие, участникът извършва следното:


а) уведомява докладващата държава-членка за всички опити с гръбначни животни, които вече е провел;

б) влиза във връзка с докладващата държава-членка, за да се посъветва относно приемливостта на мотивите за отмяна на определени изследвания;

в) уведомява докладващата държава-членка за всяко намерение за продължаване на опити с гръбначни животни за целите на изготвянето на пълното досие;

г) когато е уведоменот докладващата държава-членка, че друг участник е уведомил за плановете си да проведе същите опити, полага необходимите усилия да си сътрудничи с този участник при провеждането на съвместни опити.

Съветите, предоставени от докладващата държава-членка в съот- ветствие с първа алинея, буква б), не предопределят резултата от проверката за пълнота на досието съгласно член 13, параграф 1.


3. Докладващата държава-членка може да осигури достъп до информация, свързана с всички опити, извършени с гръбначни животни по отношение на активно вещество, включено в приложение II към настоящия регламент, освенкогато инфор- мацията следва да се счита за поверителна в съответствие с член 19 от Директива 98/8/ЕО. Информацията може да включва наименованието на активното вещество, за което става въпрос, измервани параметри при опитите и адреса за контакти на притежателя на данните.


4. Когато докладващата държава-членка е осведомена, че повече от един участник иска преглед на дадено активно вещество, тя съответно уведомява тези участници.


5. Участниците, които искат преглед на едно и също активно вещество за едни и същи типове продукти, полагат необходимите усилия за представяне на колективно пълно досие, като напълно съблюдават правилата на Общността за конкуренцията.

Когато при такива обстоятелства не е представено колективно досие, всяко отделно досие описва подробно положените усилия за осигуряване на сътрудничество и причините за неучастие.


6. В пълното, както и в краткото досие се дава подробна информация за положените усилия за избягване на дублиращи се опити с гръбначни животни.


7. За да предоставят справка за разходите, свързани с канди- датстването за преглед и за необходимостта от опити с животни с цел да изготвят пълното досие, участниците могат да представят на докладващата държава-членка заедно с пълното досие разпре- деление на разходите по извършените дейности и изследвания.

Докладващата държава-членка запознава Комисията с тази информация, когато ? представя доклада на компетентния органв съответствие с член 14, параграф 4.


8. Докладът, посоченв член 18, параграф 5 от Директива 98/8/ЕО, включва информация за разходите, свързани с изго- твянето на пълното досие и извършените за целта опити с животни, заедно с необходимите препоръки относно изме- ненията в изискванията за данните, за да сведе до минимум необходимостта от провеждане на опити с гръбначни животни и за да осигури пропорционалност и ефективност по отношение на разходите.Член 9


Представяне на пълното досие


1. Освен ако не е посочено друго от докладващата държава- членка, участникът предава на докладващата държава членка едно хартиено и едно електронно копие на пълното досие.

Участникът представя също така, в съответствие с член 13, параграф 3, по едно хартиено и по едно електронно копие от краткото досие на Комисията и на всяка една от другите държави-членки. Когато държава-членка желае да получи само копия в електронен формат или допълнителни копия, тя уведомява Комисията, която прави публично достъпна тази информация по електронен път. Ако държавата-членка впос- ледствие промени решението си, тя уведомява Комисията без излишно забавяне, при което Комисията актуализира по съответния начин публично достъпната информация.

2. Компетентният орган в докладващата държава-членка трябва да получи в рамките на следните срокове пълни досиета за съществуващите активни вещества, включени в списъка в приложение II:

а) за продуктови типове 8 и 14, до 28 март 2004 г.;

б) за продуктови типове 16, 18, 19 и 21, от 1 ноември 2005 г. до 30 април 2006 г.;

в) за продуктови типове 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 13, от 1 февруари 2007 г. до 31 юли 2007 г.;

г) за продуктови типове 7, 9, 10, 11, 12, 15, 17, 20, 22 и 23, от 1 май 2008 г. до 31 октомври 2008 г.Член 10


Присъединяване и заместване на участници


В случай че по взаимно съгласие производител, формулатор или асоциация се присъедини към участник или го замени за целите на представянето на пълното досие, всички страни по споразу- мението съвместно уведомяват Комисията и докладващата държава-членка за това, като прилагат съответно удостоверение за достъп.

Комисията съответно уведомява другите участници, които искат преглед на същото активно вещество по отношение на същите типове продукти.Член 11


Оттегляне на участници


1. В случай че участник възнамерява да преустанови участието си в програмата за преглед, той незабавно уведомява съответната докладваща държава-членка и Комисията за това в писмена форма, като излага причините.


Комисията информира съответно другите държави-членки и всички останали участници, които искат преглед на същото активно вещество по отношение на същия тип или същите типове продукти.


2. В случай че всички участници са се оттеглили по отношение на конкретна комбинация съществуващо активно вещество/тип продукт, Комисията уведомява държавите-членки за това и публикува тази информация в електронен вид.Член 12


Поемане на ролята на участник


1. В срок от три месеца след публикуването в електронен формат на информацията, посочена в член 11, параграф 2, производител, формулатор, асоциация или друго лице могат да уведомят Комисията за намерението си да поемат ролята на участник по отношение на комбинация съществуващо активно вещество/тип продукт.


В рамките на срока, посоченв първа алинея, държава-членка може също да изрази пред Комисията интерес за поемане на ролята на участник с оглед подкрепата на включването в приложение I, IА или IБ към Директива 98/8/ЕО на комби- нацията съществуващо активно вещество/тип продукт, при наличието на употреби, които държавата-членка счита за съще- ствени, по-специално за защита на човешкото здраве и здравето на животните и за опазване на околната среда.


2. Лицето или държавата-членка, които желаят да поемат ролята на участника, който се е оттеглил, в срок от три месеца след уведомяването на Комисията за тяхното намерение представят пред нея доказателства, че е започнало съставянето на пълно досие.


3. Въз основа на доказателствата, посочени в параграф 2, Комисията решава дали да позволи на заинтересованото лице или държава-членка да поеме ролята на участник.

В случай че Комисията разреши на заинтересованото лице или държава-членка да поеме ролята на участник, ако е необходимо тя може да приеме решение за удължаване на срока за подаване на пълно досие, посоченв член 9.


4. Поемането на ролята на участник за определена комбинация съществуващо активно вещество/тип продукт се разрешава еднократно.


5. Когато Комисията не е получила никакъв отговор в съот- ветствие с параграф 1, тя взема решение да не се включва съще- ствуващото активно вещество в приложения I, IА или IБ към Директива 98/8/ЕО в рамките на програмата за преглед за съответния(те) тип(ове) продукт(и).Член 13


Проверка на пълнотата на досиетата


1. В срок от три месеца след получаване на досието за комбинация съществуващо активно вещество/тип продукт и не по-късно от три месеца след края на съответния срок, посоченв член 9, параграф 2 от настоящия регламент, докладващата държава-членка проверява дали досието следва да бъде прието като пълно досие в съответствие с член 11, параграф 1, буква б) от Директива 98/8/ЕО.


Когато докладващата държава-членка е инициирала консултации с други държави-членки и Комисията, свързани с приемливостта на досието, срокът може да се удължи до приключването на консултациите, но не повече от шест месеца след получаването на досието.


2. Докладващата държава-членка може да изиска, като условие за разглеждане на дадено досие като пълно, представяне на доказателство за пълно или частично авансово плащане на таксите, дължими по член 25 от Директива 98/8/ЕО, което да бъде приложено в досието.


3. В случаите, когато досието се счита за пълно, докладващата държава-членка потвърждава приемането на досието пред участника и дава съгласие той да изпрати краткото досие на Комисията и на другите държави-членки в срок от един месец след получаване на потвърждението.


Когато държава-членка при получаването на краткото досие има основателни причини да счита, че досието е непълно, тя без забавяне уведомява докладващата държава-членка, Комисията и другите държави-членки за своите опасения.


Докладващата държава-членка незабавно започва консултации с тази държава-членка и с Комисията, за да обсъди изразените опасения и да преодолее различията в становищата.


4. В изключителни случаи докладващата държава-членка може да определи нов срок за предоставянето на информацията, която участникът не е могъл да предостави своевременно по надлежно обосновани от него причини. Участникът, в срок от три месеца след като е уведоменза новия срок, представя на докладващата държава-членка доказателства, че е започнал работа по осигуряването на липсващата информация. Ако докладващата държава-членка счете, че е получила достатъчно доказателства, тя извършва своята оценка в съот- ветствие с член 14, така както процедира, когато досието е пълно. В противен случай оценката на досието не може да започне, докато не бъде предоставена липсващата информация.


5. Когато пълното досие не е получено в срока, определенв член 9 или в новия срок, определенв съответствие с параграф 4, докладващата държава-членка уведомява Комисията, като излага причините, представени от участника, като основание. Докладващата държава-членка също уведомява Комисията в случаите, когато участникът не е представил исканите доказа- телства в съответствие с параграф 4, втора алинея. В случаите, посочени в първа и втора алинея и когато никое друго досие не се отнася за същата комбинация съществуващо активно веще- ство/тип продукт, всички участници се считат за оттеглили се и член 11, параграф 2 и член 12 се прилагат mutatis mutandis.Член 14


Оценка на досиетата от докладващата държава-членка


1. Когато докладващата държава-членка счита дадено досие за пълно, тя извършва оценката до дванадесет месеца след прие- мането на досието в съответствие с член 11, параграф 2 от Директива 98/8/ЕО и изготвя доклад за оценката, наричан по- долу "доклад на компетентния орган".

Без да се засяга член 12 от Директива 98/8/ЕО, докладващата държава-членка може да вземе предвид друга техническа или научна информация, свързана със свойствата на активното вещество, метаболитите или остатъка.


2. По искане на участник докладващата държава-членка може да вземе предвид допълнителна информация, свързана с дадено активно вещество, чието досие е било прието като пълно, един- ствено ако са изпълнени следните условия:

а) участникът е уведомил докладващата държава-членка при подаването на досието, че подготовката на допълнителната информация е в ход;

б) допълнителната информация е представена в срок от девет месеца след приемането на досието в съответствие с член 13, параграф 3;

в) в сравнение с първоначално представените данни допълни- телната информация е равностойна или по-надеждна поради прилагането на същите или на по-високи стандарти за качество;

г) в сравнение с първоначално представените данни допълни- телната информация е в подкрепа на различно заключение относно активното вещество за целите на препоръката по параграф 6.

Докладващата държава-членка взема под внимание допълни- телната информация, представена от лица, различни от участника, единствено ако тя отговаря на условията, определени в първа алинея, букви б), в) и г).


3. При прилагането на параграф 1, в зависимост от случая, по-специално когато се изисква представянето на допълнителна информация в срок, определенот докладващата държава-членка, последната може да изиска от участника да представи на Комисията и на другите държави-членки актуализирани кратки досиета при получаването на допълнителната информация.

Всички участници се считат за оттеглили се и член 11, параграф 2 и член 12 се прилагат mutatis mutandis, ако:

а) допълнителната информация не е получена преди настъпването на крайния срок;

б) участникът не може да представи адекватно обяснение за допълнително отлагане на крайния срок;

в) нито едно друго досие не се отнася за същата съществуваща комбинация активно вещество/тип продукт.


4. Докладващата държава-членка без излишно забавяне изпраща на Комисията, на другите държави-членки и на участника копие от доклада на компетентния орган.

5. Докладващата държава-членка може да реши да задържи доклада на компетентния орган, ако дължимите такси съгласно член 25 от Директива 98/8/ЕО не са платени изцяло, като за случая уведомява съответно участника и Комисията.


Всички участници се считат за оттеглили се и член 11, параграф 2 и член 12 се прилагат mutatis mutandis, ако:

а) не е получено пълното заплащане в срок от три месеца от датата на получаване на уведомлението;

б) нито едно друго досие не се отнася за същата комбинация съществуващо активно вещество/тип продукт.


6. Докладът на компетентния орган се представя във формат, препоръчанот Комисията и включва един от следните документи:

а) препоръка за включването на съществуващото активно вещество в приложение I, IА или IБ към Директива 98/8/ЕО, в която са посочени, в зависимост от случая, условията за включване;

б) препоръка за невключване на съществуващото активно вещество в приложение I, IА или IБ към Директива 98/8/ЕО, в която са посочени причините за това.Член 15


Процедури на Комисията


1. Когато Комисията получи доклад от компетентен орган в съответствие с член 14, параграф 4 от настоящия регламент, тя без излишно забавяне изготвя проекторешението, посочено в член 27 от Директива 98/8/ЕО.

2. Преди да изготви проекторешението, посочено в параграф 1, ако е необходимо в светлината на бележките, получени от доклада на компетентния орган, Комисията се консултира с експерти от държавите-членки за решаване на останалите нерешени проблеми. При необходимост и по искане от страна на Комисията докладващата държава-членка изготвя актуа- лизиран доклад на компетентния орган.

3. Когато съществуващо активно вещество, независимо от препоръката за включването му в съответствие с член 14, параграф 6 от настоящия регламент, продължава да поражда опасения, както е посочено в член 10, параграф 5 от Директива 98/8/ЕО, Комисията може, без да се засяга член 12 от посочената директива, да вземе под внимание завършването на оценката на други съществуващи активни вещества със същата употреба.

4. На основание документите и информацията, посочени в член 27, параграф 2 от Директива 98/8/ЕО, докладващата държава-членки подготвя актуализиран доклад на компетентния орган, чиято първа част е докладът за оценка. Докладът за оценка се разглежда от Постоянния комитет по биоцидите. В случай че са подадени няколко досиета за една и съща комбинация активно вещество/тип продукт, докладващата държава-членка подготвя един доклад за оценка, основан на информацията, която се съдържа в тези досиета.Член 16


Достъп до информация


Когато докладващата държава-членка е представила доклада на компетентния орган в съответствие с член 14, параграф 4 от настоящия регламент или в случай че Постоянният комитет по биоцидите е финализирал или актуализирал доклада за оценка, Комисията прави доклада или актуализациите публично достъпни по електронен път с изключение на информацията, която трябва да се третира като поверителна в съответствие с член 19 от Директива 98/8/ЕО.Член 17


Преустановяване на процедурите


Когато за активно вещество, включено в списъка в приложение II към настоящия регламент, Комисията прави предложение за изменение на Директива 76/769/ЕИО или считано от 1 юни 2009 г., на приложение XVII към Регламент (ЕО) № 1907/2006 за забрана на пускането му на пазара или на използ- ването му, включително като биоцид, в някои или във всички типове продукти, процедурите, предвидени в настоящия регламент относно използването на даденото вещество в тези типове продукти, могат да бъдат временно преустановени до вземането на решение по това предложение.Член 18


Отмяна


Регламент (ЕО) № 2032/2003 се отменя.


Позоваванията на отменения регламент се смятат за позовавания на настоящия регламент.Член 19


Влизане в сила


Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.


Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.


Съставено в Брюксел на 4 декември 2007 година.


За Комисията

Stavros DIMAS

Член на Комисията


ПРИЛОЖЕНИЕ I


АКТИВНИ ВЕЩЕСТВА, ОПРЕДЕЛЕНИ КАТО СЪЩЕСТВУВАЩИ


Наименование (EINECS и/или други) ЕО номер CAS номер
     
формалдехид 200-001-8 50-00-0
ергокалциферол/витаминD2 200-014-9 50-14-6
млечнакиселина 200-018-0 50-21-5
клофенотан/ДДТ 200-024-3 50-29-3
аскорбиновакиселина. 200-066-2 50-81-7
2-(2-бутоксиетокси)етил6-пропилпиперонилетер/пиперонилбутоксид 200-076-7 51-03-6
2,4-динитрофенол 200-087-7 51-28-5
2-имидазол-4-ил-етиламин 200-100-6 51-45-6
бронопол 200-143-0 52-51-7
трихлорфон 200-149-3 52-68-6
натриевсалицилат 200-198-0 54-21-7
фентион 200-231-9 55-38-9
трибутилкалаенацетат 200-269-6 56-36-0
кумафос 200-285-3 56-72-4
глицерол 200-289-5 56-81-5
хлорхексидиндиацетат 200-302-4 56-95-1
алилизотиоцианат 200-309-2 57-06-7
цетримониевбромид/хексадецилтриметиламониевбромид 200-311-3 57-09-0
урея(иликарбамид) 200-315-5 57-13-6
стрихнин 200-319-7 57-24-9
пропан-1,2-диол 200-338-0 57-55-6
етинилестрадиол 200-342-2 57-63-6
кофеин 200-362-1 58-08-2
дифеноксарсин-10-илоксид 200-377-3 58-36-6
гама-НСНилигама-ВНС/линдан/1,2,3,4,5,6-хексахлороциклохексан 200-401-2 58-89-9
сулфахиноксалин 200-423-2 59-40-5
хлорокрезол 200-431-6 59-50-7
2-фенилетанол 200-456-2 60-12-8
диметоат 200-480-3 60-51-5
метилтиониниевхлорид 200-515-2 61-73-4
тиоурея 200-543-5 62-56-6
дихлорвос 200-547-7 62-73-7
карбарил 200-555-0 63-25-2
етанол 200-578-6 64-17-5
мравченакиселин 200-579-1 64-18-6
оцетнакиселина 200-580-7 64-19-7
бензоенакиселина. 200-618-2 65-85-0
пропан-2-ол 200-661-7 67-63-0
хлороформ/трихлорметан 200-663-8 67-66-3
колекалциферол 200-673-2 67-97-0
салициловакиселина 200-712-3 69-72-7
хексахлорофен 200-733-8 70-30-4
пропан-1-ол 200-746-9 71-23-8
бутан-1-ол 200-751-6 71-36-3
метоксихлор 200-779-9 72-43-5
бромометан/метилбромид 200-813-2 74-83-9
хидрогенцианид(илициановодород) 200-821-6 74-90-8
металдехид 200-836-8 9002-91-9
въглеродендисулфид(илисеровъглерод) 200-843-6 75-15-0
етиленоксид 200-849-9 75-21-8
йодоформ/трийодометан 200-874-5 75-47-8
трет-бутилхидропероксид 200-915-7 75-91-2
трихлоронитрометан 200-930-9 76-06-2
борнан-2-он/камфор 200-945-0 76-22-2
(3aS,6aR,7aS,8S,11aS,11bS,11cS)-1,3a,4,5,6a,7,7a,8,11,11a,11b,11c- 200-985-9 76-78-8
додекахидро-2,10-диметокси-3,8,11a,11c-тетраметилдибензо[de,g]хромен-    
1,5,11-трион/квасин    
1,3-дибромо-5,5-диметилхидантоин 201-030-9 77-48-5
3-бета-хидроксиурс-12-ен-28-овакиселина/урсоловакиселина 201-034-0 77-52-1
лимоненакиселина 201-069-1 77-92-9
монохидратналимоненатакиселина 201-069-1 5949-29-1
1,3,4,5-тетрахидроксициклохексанкарбоксилнакиселина 201-072-8 77-95-2
линалоол 201-134-4 78-70-6
2-метилпропан-1-ол 201-148-0 78-83-1
2-хлорацетамид 201-174-2 79-07-2
бромооцетнакиселина 201-175-8 79-08-3
пропионовакиселина 201-176-3 79-09-4
хлорооцетнакиселина 201-178-4 79-11-8
гликоловакиселина 201-180-5 79-14-1
пероцетнакиселина 201-186-8 79-21-0
L-(+)-млечнакиселина 201-196-2 79-33-4
р-(1,1-диметилпропил)фенол 201-280-9 80-46-6
пин-2(3)-ен 201-291-9 80-56-8
сенозидА 201-339-9 81-27-6
варфарин 201-377-6 81-81-2
кумахлор 201-378-1 81-82-3
дифацинон 201-434-5 82-66-6
етилхининкарбонат 201-500-3 83-75-0
(2R,6aS,12aS)-1,2,6,6a,12,12a-хексахидро-2-изопропенил-8,9-диметоксих- 201-501-9 83-79-4
ромено[3,4-b]фуро[2,3-h]хромен-6-он/ротенон    
антрахинон 201-549-0 84-65-1
дибутилфталат 201-557-4 84-74-2
салициланилид 201-727-8 87-17-2
(+)-виненакиселина 201-766-0 87-69-4
пентахлорофенол 201-778-6 87-86-5
симклозен 201-782-8 87-90-1
хлороксиленол 201-793-8 88-04-0
2,4,6-трихлорофенол 201-795-9 88-06-2
ментол 201-939-0 89-78-1
изопулегол 201-940-6 89-79-2
тимол 201-944-8 89-83-8
гваякол/2-метилоксифенол 201-964-7 90-05-1
бифенил-2-ол 201-993-5 90-43-7
нафталин 202-049-5 91-20-3
пропил4-хидроксибензоат 202-307-7 94-13-3
бутил4-хидроксибензоат 202-318-7 94-26-8
дибензоилпероксид 202-327-6 94-36-0
2-етилхексан-1,3-диол 202-377-9 94-96-2
бензотриазол 202-394-1 95-14-7
3-хлоропропан-1,2-диол 202-492-4 96-24-2
дихлорофен 202-567-1 97-23-4
евгенол 202-589-1 97-53-0
алантоин 202-592-8 97-59-6
метил4-хидроксибензоат 202-785-7 99-76-3
бензилалкохол 202-859-9 100-51-6
2,2-[(1,1,3-триметилпропан-1,3-диил)бис(окси)]бис[4,4,6-триметил-1,3,2- 202-899-7 100-89-0
диоксаборинан]    
метанамин/хексаметилентетраамин 202-905-8 100-97-0
триклокарбан 202-924-1 101-20-2
хлорпрофам 202-925-7 101-21-3
1,1,1,1-етилендинитрилотетрапропан-2-ол 203-041-4 102-60-3
2,2,2-нитрилотриетанол 203-049-8 102-71-6
хлорфенезин 203-192-6 104-29-0
анетол 203-205-5 104-46-1
канеленалдехид/3-фенил-пропен-2-ал 203-213-9 104-55-2
2-етилхексан-1-ол/изооктанол 203-234-3 104-76-7
цитронелол 203-375-0 106-22-9
цитронелал 203-376-6 106-23-0
гераниол 203-377-1 106-24-1
1,4-дихлоробензен 203-400-5 106-46-7
етилендиамин 203-468-6 107-15-3
хлороацеталдехид 203-472-8 107-20-0
етан-1,2-диол 203-473-3 107-21-1
глиоксал 203-474-9 107-22-2
метилформат 203-481-7 107-31-3
бутан-1,3-диол 203-529-7 107-88-0
винилацетат 203-545-4 108-05-4
оцетенанхидрид 203-564-8 108-24-7
m-крезол 203-577-9 108-39-4
резорцинол 203-585-2 108-46-3
циануровакиселина 203-618-0 108-80-5
фенол 203-632-7 108-95-2
етилформат 203-721-0 109-94-4
янтарнакиселина 203-740-4 110-15-6
хекса-2,4-диеноевакиселина/сорбиновакиселина 203-768-7 110-44-1
пиридин 203-809-9 110-86-1
морфолин 203-815-1 110-91-8
глутарал 203-856-5 111-30-8
2-бутоксиетанол 203-905-0 111-76-2
цетримониевхлорид/хексадецил-триметиламониевхлорид 203-928-6 112-02-7
нонановакиселина 203-931-2 112-05-0
ундекан-2-он/метил-нонил-кетон 203-937-5 112-12-9
2,2-(етилендиокси)диетанол/триетилен-гликол 203-953-2 112-27-6
ундек-10-еновакиселина 203-965-8 112-38-9
олеиновакиселина 204-007-1 112-80-1
(Z)-докоз-13-еновакиселина 204-011-3 112-86-7
N-(2-етилхексил)-8,9,10-тринорборн-5-ен-2,3-дикарбоксимид 204-029-1 113-48-4
пропоксур 204-043-8 114-26-1
ендосулфан 204-079-4 115-29-7
1,7,7-триметилбицикло[2.2.1]хепт-2-илтиоцианатоацетат 204-081-5 115-31-1
дикофол 204-082-0 115-32-2
линалилацетат 204-116-4 115-95-7
3,3,4,5,7-пентахидроксифлавон 204-187-1 117-39-5
1,3-дихлоро-5,5-диметилхидантоин 204-258-7 118-52-5
метилсалицилат 204-317-7 119-36-8
хлорофен 204-385-8 120-32-1
етил4-хидроксибензоат 204-399-4 120-47-8
бензилбензоат 204-402-9 120-51-4
пиперонал 204-409-7 120-57-0
индол 204-420-7 120-72-9
3-(бут-2-енил)-2-метил-4-оксоциклопент-2-енил-2,2-диметил-3-(3-метокси-2- 204-454-2 121-20-0
метил-3-оксопроп-1-енил)-циклопропанкарбоксилат/цинеринII    
2-метил-4-оксо-3-(пента-2,4-диенил)циклопент-2-енил[1R-[1.алфа.[S*(Z)] 204-455-8 121-21-1
,3.бета.]]-хризантемат/пиретринI    
2-метил-4-оксо-3-(пента-2,4-диенил)циклопент-2-енил[1R-[1.алфа.[S*(Z)] 204-462-6 121-29-9
(3.бета.)-3-(3-метокси-2-метил-3-оксопроп-1-енил)-2,2-диметилциклопропанкар-    
боксилат/пиретринII    
бензетониевхлорид 204-479-9 121-54-0
5-нитротиазол-2-иламин 204-490-9 121-66-4
малатион 204-497-7 121-75-5
фенитротион 204-524-2 122-14-5
цеталкониевхлорид 204-526-3 122-18-9
бензилдиметил(октадецил)амониевхлорид 204-527-9 122-19-0
симазин 204-535-2 122-34-9
профам 204-542-0 122-42-9
4-фенилбутанон 204-555-1 122-57-6
2-феноксиетанол 204-589-7 122-99-6
цетилпиридиновхлорид 204-593-9 123-03-5
цетилпиридиновхлоридмонохидрат 204-593-9 6004-24-6
2-етилхексанал 204-596-5 123-05-7
пиридазин-3,6-диол/малеиновхидразид 204-619-9 123-33-1
адипиновакиселина 204-673-3 124-04-9
октановакиселина 204-677-5 124-07-2
додециламин/лауриламин 204-690-6 124-22-1
въглеродендиоксид 204-696-9 124-38-9
натриевдиметиларсинат 204-708-2 124-65-2
екзо-1,7,7-триметилбицикло[2.2.1]хептан-2-ол 204-712-4 124-76-5
нитрометилидинтриметанол 204-769-5 126-11-4
натриевацетат 204-823-8 127-09-3
натриевN-хлоробензенсулфонамид 204-847-9 127-52-6
тозилхлорамиднатрий 204-854-7 127-65-1
бис(2,3,3,3-тетрахлоропропил)етер 204-870-4 127-90-2
калиевдиметилдитиокарбамат 204-875-1 128-03-0
натриевдиметилдитиокарбамат 204-876-7 128-04-1
N-бромосукцинимид 204-877-2 128-08-5
N-хлоросукцинимид 204-878-8 128-09-6
2,6-ди-трет-бутил-р-крезол 204-881-4 128-37-0
варфариннатрий 204-929-4 129-06-6
диметилфталат 205-011-6 131-11-3
натриевпентахлорофенолат 205-025-2 131-52-2
натриев2-бифенилат 205-055-6 132-27-4
натриев2-бифенилаттетрахидрат 205-055-6 6152-33-6
каптан 205-087-0 133-06-2
N-(трихлорометилтио)фталимид/фолпет 205-088-6 133-07-3
2,4-дихлоро-3,5-ксиленол 205-109-9 133-53-9
метилантранилат 205-132-4 134-20-3
бис(8-хидроксихинолинов)сулфат 205-137-1 134-31-6
N,N-диетил-m-толуамид 205-149-7 134-62-3
дипропилпиридин-2,5-дикарбоксилат 205-245-9 136-45-8
цинковбис(2-етилхексаноат) 205-251-1 136-53-8
6-метилбензотриазол 205-265-8 136-85-6
тирам 205-286-2 137-26-8
зирам 205-288-3 137-30-4
натриевпропионат 205-290-4 137-40-6
калиевметилдитиокарбамат 205-292-5 137-41-7
метам-натрий 205-293-0 137-42-8
дипентен 205-341-0 138-86-3
динатриевцианодитиокарбамат 205-346-8 138-93-2
бензододециновхлорид 205-351-5 139-07-1
миристалкониевхлорид 205-352-0 139-08-2
нитрилотриоцетнакиселина 205-355-7 139-13-9
р-толилацетат 205-413-1 140-39-6
1,3-бис(хидроксиметил)урея 205-444-0 140-95-4
натриевформат 205-488-0 141-53-7
2,3-дихидроксипропиллаурат 205-526-6 142-18-7
набам 205-547-0 142-59-6
хексановакиселина 205-550-7 142-62-1
лавровакиселина 205-582-1 143-07-7
калиеволеат 205-590-5 143-18-0
натриевхидрогенкарбонат 205-633-8 144-55-8
оксаловакиселина 205-634-3 144-62-7
хинолин-8-ол 205-711-1 148-24-3
тиабендазол 205-725-8 148-79-8
бензотиазол-2-тиол 205-736-8 149-30-4
монурон 205-766-1 150-68-5
рутозид 205-814-1 153-18-4
глиоксиловакиселина 206-058-5 298-12-4
фенхлорфос 206-082-6 299-84-3
налед 206-098-3 300-76-5
5-хлоросалициловакиселина 206-283-9 321-14-2
диурон 206-354-4 330-54-1
калиевтиоцианат 206-370-1 333-20-0
диазинон 206-373-8 333-41-5
декановакиселина 206-376-4 334-48-5
цианамид 206-992-3 420-04-2
метронидазол 207-136-1 443-48-1
цинеол 207-431-5 470-82-6
7,8-дихидроксикумарин 207-632-8 486-35-1
натриевкарбонат 207-838-8 497-19-8
2-хидрокси-4-изопропил-2,4,6-циклохептатриен-1-он 207-880-7 499-44-5
карвакрол 207-889-6 499-75-2
6.бета.-ацетокси-3бета-(бета.-D-глюкопиранозилокси)-8,14-дихидроксибуфа- 208-077-4 507-60-8
4,20,22-триенолид/сцилирозид    
бариевкарбонат 208-167-3 513-77-9
3-ацетил-6-метил-2Н-пиран-2,4(3Н)-дион 208-293-9 520-45-6
осалмид 208-385-9 526-18-1
2,6-диметокси-p-бензохинон 208-484-7 530-55-2
акридин-3,6-диаминдихидрохлорид 208-515-4 531-73-7
натриевбензоат 208-534-8 532-32-1
дазомет 208-576-7 533-74-4
тринатриевхидрогендикарбонат/натриевсескикарбонат 208-580-9 533-96-0
сребъренкарбонат 208-590-3 534-16-7
кримидин 208-622-6 535-89-7
калциевдиформиат 208-863-7 544-17-2
миристиновакиселина 208-875-2 544-63-8
1-изопропил-4-метилбицикло[3.1.0]хексан-3-он 208-912-2 546-80-5
1,3,4,6,8,13-хексахидрокси-10,11-диметилфенантро[1,10,9,8-опгра]перилен- 208-941-0 548-04-9
7,14-дион/Hypericumperforatum    
[4-[4,4-бис(диметиламино)бензхидрилиден]циклохекса-2,5-диен-1-илиден] 208-953-6 548-62-9
диметиламониевхлорид    
цинкдибензоат 209-047-3 553-72-0
метилизотиоцианат 209-132-5 556-61-6
4,4-(4-иминоциклохекса-2,5-диенилиденметилен)дианиллинхидрохлорид 209-321-2 569-61-9
[4-[алфa-[4-(диметиламино)фенил]бензилиден]циклохекса-2,5-диен-1-илиден] 209-322-8 569-64-2
диметиламониевхлорид/малахитовозеленхлорид    
калиевбензоат 209-481-3 582-25-2
(RS)-3-алил-2-метил-4-оксоциклопент-2-енил-(1RS,3RS;1RS,3SR)-2,2-диметил- 209-542-4 584-79-2
3-(2-метилпроп-1-енил)-циклопропанкарбоксилат(всичкиизомери;съот-    
ношение:1:1:1:1:1:1:1:1/алетрин    
натриев3-(p-анилинофенилазо)бензенсулфонат/метанилжълто 209-608-2 587-98-4
DL-млечнакиселина 209-954-4 598-82-3
BHCилиHCH/хексахлороциклохексан 210-168-9 608-73-1
DL-ябълчнакиселина 210-514-9 617-48-1
N-(хидроксиметил)ацетамид 210-897-2 625-51-4
сукциналдехид 211-333-8 638-37-9
2-флуороацетамид 211-363-1 640-19-7
фталалдехид 211-402-2 643-79-8
2-хидроксиетансулфоновакиселина,свързанас4,4-[хексан-1,6-диилбис 211-533-5 659-40-5
(окси)]бис[бензенкарбоксамидин](2:1)    
тетрахидро-2,5-диметоксифуран 211-797-1 696-59-3
N-[(дихлорофлуорометил)тиo]фталимид 211-952-3 719-96-0
дихлоро-N-[(диметиламино)сулфонил]флуоро-N-(p-толил)метансулфенамид/ 211-986-9 731-27-1
толилфлуанид    
левоноргестрел 212-349-8 797-63-7
хидроксил-2-пиридон 212-506-0 822-89-9
2,6-диметил-1,3-диоксан-4-илацетат 212-579-9 828-00-2
тербутрин 212-950-5 886-50-0
профлавинхидрохлорид 213-459-9 952-23-8
N1-хиноксалин-2-илсулфаниламид,натриевасол 213-526-2 967-80-6
норбормид 213-589-6 991-42-4
(хидроксиметил)урея 213-674-8 1000-82-4
дихлофлуанид 214-118-7 1085-98-9
медентиоцианат 214-183-1 1111-67-7
додецилтриметиламониевбромид 214-290-3 1119-94-4
тетрадониевбромид 214-291-9 1119-97-7
(1,3,4,5,6,7-хексахидро-1,3-диоксо-2Н-изоиндол-2-ил)метил(1R-транс)-2,2- 214-619-0 1166-46-7
диметил-3-(2-метилпроп-1-енил)циклопропанкарбоксилат/d-транс-тетраметрин    
4,5-дихлоро-3Н-1,2-дитиол-3-он 214-754-5 1192-52-5
ксиленол 215-089-3 1300-71-6
бентонит 215-108-5 1302-78-9
диарсеновпентаоксид 215-116-9 1303-28-2
диборонтриоксид 215-125-8 1303-86-2
калциевдихидроксид/калциевхидроксид/хидратнавар/гасенавар 215-137-3 1305-62-0
калциевоксид/вар/печенавар/негасенавар 215-138-9 1305-78-8
калиевхидроксид 215-181-3 1310-58-3
натриевхидроксид 215-185-5 1310-73-2
силициевакиселина,калиевасол/калиевсиликат 215-199-1 1312-76-1
цинковоксид 215-222-5 1314-13-2
трицинковдифосфид 215-244-5 1314-84-7
цинковсулфид 215-251-3 1314-98-3
тримангановтетраоксид 215-266-5 1317-35-7
меденоксид 215-269-1 1317-38-0
димеденоксид 215-270-7 1317-39-1
крезол 215-293-2 1319-77-3
алуминиевхлорид,основен 215-477-2 1327-41-9
динатриевтетраборат,анхидриран 215-540-4 1330-43-4
динатриевтетраборатдекахидрат 215-540-4 1303-96-4
димеденхлоридтрихидроксид 215-572-9 1332-65-6
хроментриоксид 215-607-8 1333-82-0
натриевхидрогендифлуорид 215-608-3 1333-83-1
нафтеновикиселини,меднисоли 215-657-0 1338-02-9
2-бутанон,пероксид 215-661-2 1338-23-4
нафтеновикиселини 215-662-8 1338-24-5
амониевхидрогендифлуорид 215-676-4 1341-49-7
силициевакиселина,натриевасол 215-687-4 1344-09-8
меден(II)хлорид 215-704-5 1344-67-8
N,N-бис(2-етилхексил)-3,12-диимино-2,4,11,13-тетраазатетрадекандиамидин 216-994-6 1715-30-6
дихидрохлорид    
монолинурон 217-129-5 1746-81-2
2,4-дихлоробензилалкохол 217-210-5 1777-82-8
етакридинлактат 217-408-1 1837-57-6
4,4-(2-етил-2-нитропропан-1,3-диил)бисморфолин 217-450-0 1854-23-5
хлороталонил 217-588-1 1897-45-6
додециламониевацетат 217-956-1 2016-56-0
флуометурон 218-500-4 2164-17-2
алилпропилдисулфид 218-550-7 2179-59-1
4-(2-нитробутил)морфолин 218-748-3 2224-44-4
N-(3-аминопропил)-N-додецилпропан-1,3-диамин 219-145-8 2372-82-9
дидецилдиметиламониевбромид 219-234-1 2390-68-3
толнафтат 219-266-6 2398-96-1
бис[[4-[4-(диметиламино)бензхидрилиден]циклохекса-2,5-диен-1-илиден] 219-441-7 2437-29-8
диметиламониев]оксалат,диоксалат    
додин 219-459-5 2439-10-3
2-бромо-1-(4-хидроксифенил)етан-1-он 219-655-0 2491-38-5
2,2-дитиобис[N-метилбензамид] 219-768-5 2527-58-4
2,2-[метиленбис(окси)]бисетанол 219-891-4 2565-36-8
фентоат 219-997-0 2597-03-7
1,2-бензизотиазол-3(2H)-он 220-120-9 2634-33-5
2,2-[(1-метилпропан-1,3-диил)бис(окси)]бис[4-метил-1,3,2-диоксаборинан] 220-198-4 2665-13-6
2-метил-2H-изотиазол-3-он 220-239-6 2682-20-4
сулфурилдифлуорид 220-281-5 2699-79-8
2-амино-3-хлоро-1,4-нафтохинон 220-529-2 2797-51-5
2-хлоро-N-(хидроксиметил)ацетамид 220-598-9 2832-19-1
троклозеннатрий 220-767-7 2893-78-9
натриевдихлороизоциануратдихидрат 220-767-7 51580-86-0
хлорпирифос 220-864-4 2921-88-2
мецетрониеветилсулфат 221-106-5 3006-10-8
додецилетилдиметиламониеветилсулфат 221-108-6 3006-13-1
бис(трихлорометил)сулфон 221-310-4 3064-70-8
натриев2-(2-додецилоксиетокси)етилсулфат 221-416-0 3088-31-1
4-изопропил-m-крезол 221-761-7 3228-02-2
медендинитрат 221-838-5 3251-23-8
триклозан 222-182-2 3380-34-5
темефос 222-191-1 3383-96-8
туй-4(10)-ен 222-212-4 3387-41-5
окт-1-ен-3-ол 222-226-0 3391-86-4
натриев5-хлоро-2-[4-хлоро-2-[[[(3,4-дихлорофенил)амино]карбонил]амино] 222-654-8 3567-25-7
фенокси]бензенсулфонат    
(етилендиокси)диметанол 222-720-6 3586-55-8
хлорофацинон 223-003-0 3691-35-8
дипиритион 223-024-5 3696-28-4
хлорхексидиндихидрохлорид 223-026-6 3697-42-5
денатониевбензоат 223-095-2 3734-33-6
натриев2,4,6-трихлорофенолат 223-246-2 3784-03-0
пиридин-2-тиол1-оксид,натриевасол 223-296-5 3811-73-2
хексахидро-1,3,5-трис(3-метоксипропил)-1,3,5-триазин 223-563-6 3960-05-2
4-оксо-4-[(трибутилстанил)окси]бут-2-еновакиселина/трибутилкалаенмалеат 223-701-5 4027-18-3
метенамин3-хлороалилохлорид 223-805-0 4080-31-3
N-етилхептадекафлуорооктансулфонамид 223-980-3 4151-50-2
изобутил4-хидроксибензоат/изобутилпарабен 224-208-8 4247-02-3
трибутилстанилсалицилат/трибутилкалаенсалицилат 224-397-7 4342-30-7
трибутилстанилбензоат/трибутилкалаенбензоат 224-399-8 4342-36-3
натриев1-(3,4-дихидро-6-метил-2,4-диоксо-2H-пиран-3-илиден)етанолат 224-580-1 4418-26-2
диетиламониевсалицилат 224-586-4 4419-92-5
диметилдикарбонат 224-859-8 4525-33-1
фамезол 225-004-1 4602-84-0
2,2,2-(хексахидро-1,3,5-триазин-1,3,5-триил)триетанол 225-208-0 4719-04-4
октилфосфоновакиселина 225-218-5 4724-48-5
натриев4-(метоксикарбонил)фенолат 225-714-1 5026-62-0
сулфамидовакиселина 226-218-8 5329-14-6
цитрал 226-394-6 5392-40-5
тетрахидро-1,3,4,6-тетракис(хидроксиметил)имидазо[4,5-d]имидазол- 226-408-0 5395-50-6
2,5(1Н,3Н)-дион    
1-бензил-3,5,7-триаза-1-азониатрицикло[3.3.1.13,7]деканхлорид 226-445-2 5400-93-1
диметилдиоктиламониевхлорид 226-901-0 5538-94-3
N-додецилпропан-1,3-диамин 226-902-6 5538-95-4
хлорпирифос-метил 227-011-5 5598-13-0
N,N-диметиленбисморфолин 227-062-3 5625-90-1
куматетралил 227-424-0 5836-29-3
тербутилазин 227-637-9 5915-41-3
(R)-р-мента-1,8-диен 227-813-5 5989-27-5
4-метоксибензен-1,3-диаминсулфат 228-290-6 6219-67-6
метилендитиоцианат 228-652-3 6317-18-6
1,3-бис(хидроксиметил)-5,5-диметилимидазолидин-2,4-дион 229-222-8 6440-58-0
додицин 229-930-7 6843-97-6
ябълчнакиселина 230-022-8 6915-15-7
Наименование (EINECS и/или други) ЕО номер CAS номер
(2-бромо-2-нитровинил)бензен 230-515-8 7166-19-0
дидецилдиметиламониев хлорид 230-525-2 7173-51-5
(Z)-N-9-октадеценилпропан-1,3-диамин 230-528-9 7173-62-8
бензилдодецилдиметиламониев бромид 230-698-4 7281-04-1
прометрин 230-711-3 7287-19-6
сребро 231-131-3 7440-22-4
бор 231-151-2 7440-42-8
мед 231-159-6 7440-50-8
цинк 231-175-3 7440-66-6
серендиоксид 231-195-2 7446-09-5
диталиев сулфат 231-201-3 7446-18-6
калциев дихекса-2,4-диеноат 231-321-6 7492-55-9
хинин монохидрохлорид дихидрат 231-437-7 6119-47-7
йод 231-442-4 7553-56-2
йод във формата на йодофор смес 39392-86-4
йоден комплекс в разтвор с нейонни детергенти смес  
поливинилпиролидон йод полимер 25655-41-8
алкиларил полиетер алкохол-йоденкомплекс полимер  
йоденкомплекс с етилен-пропиленблок-кополимер (плуроник) полимер  
йоденкомплекс с поли алкиленгликол полимер  
йодирана смола/полийодид анионна смола полимер  
тринатриев ортофосфат (TSP) 231-509-8 7601-54-9
силициев диоксид - аморфен 231-545-4 7631-86-9
натриев хидрогенсулфит 231-548-0 7631-90-5
натриев нитрит 231-555-9 7632-00-0
натриев пероксометаборат/натриев перборат хидрат 231-556-4 7632 04 4
хлороводород/солна киселина 231-595-7 7647-01-0
натриев хлорид 231-598-3 7647-14-5
натриев бромид 231-599-9 7647-15-6
ортофосфорна киселина 231-633-2 7664-38-2
флуороводород 231-634-8 7664-39-3
амоняк, анхидриран 231-635-3 7664-41-7
сярна киселина 231-639-5 7664-93-9
калиев йодид 231-659-4 7681-11-0
натриев хидрогенсулфат 231-665-7 7681-38-1
натриев флуорид 231-667-8 7681-49-4
натриев хипохлорит 231-668-3 7681-52-9
динатриев дисулфит 231-673-0 7681-57-4
тетраметрин 231-711-6 7696-12-0
сяра 231-722-6 7704-34-9
железенсулфат 231-753-5 7720-78-7
железенвитриол/феро сулфат хептахидрат/железенсулфат хептахидрат 231-753-5 7782-63-0
Наименование(EINECSи/илидруги) ЕОномер CASномер
калиевперманганат 231-760-3 7722-64-7
водороденпрекис 231-765-0 7722-84-1
бром 231-778-1 7726-95-6
дикалиевпероксодисулфат 231-781-8 7727-21-1
азот 231-783-9 7727-37-9
цинковсулфатхептахидрат 231-793-3 7446-20-0
7а-етилдихидро-1Н,3Н,5Н-оксазоло[3,4-c]оксазол 231-810-4 7747-35-5
натриевсулфит 231-821-4 7757-83-7
натриевхлорит 231-836-6 7758-19-2
меденхлорид 231-842-9 7758-89-6
меденсулфат 231-847-6 7758-98-7
меденсулфатпентахидрат 231-847-6 7758-99-8
сребъреннитрат 231-853-9 7761-88-8
натриевтиосулфатпентахидрат 231-867-5 10102-17-7
натриевхлорат 231-887-4 7775-09-9
динатриевпероксодисулфат/натриевперсулфат 231-892-1 7775-27-1
калиевдихромат 231-906-6 7778-50-9
калциевхипохлорит 231-908-7 7778-54-3
хексахидро-1,3,5-триетил-1,3,5-триазин 231-924-4 7779-27-3
хлор 231-959-5 7782-50-5
амониевсулфат 231-984-1 7783-20-2
сребъренхлорид 232-033-3 7783-90-6
алуминиевамониевбис(сулфат) 232-055-3 7784-25-0
мангановсулфат 232-089-9 7785-87-7
мангановсулфаттетрахидрат 232-089-9 10101-68-5
йоденмонохлорид 232-236-7 7790-99-0
терпинеол 232-268-1 8000-41-7
соевомасло 232-274-4 8001-22-7
маслоотлененосеме 232-278-6 8001-26-1
царевичномасло 232-281-2 8001-30-7
кокосовомасло 232-282-8 8001-31-8
креозот 232-287-5 8001-58-9
рициновомасло 232-293-8 8001-79-4
костномасло/животинскомасло 232-294-3 8001-85-2
рапичномасло 232-299-0 8002-13-9
пиретриниипиретроиди 232-319-8 8003-34-7
терпинол - 8006-39-1
терпентиновомасло 232-350-7 8006-64-2
чесънекстракт 232-371-1 8008-99-9
катран,боров/катранотборовадървесина 232-374-8 8011-48-1
пчеленвосък 232-383-7 8012-89-3
парафиновимасла 232-384-2 8012-95-1
масла,авокадо 232-428-0 8024-32-6
портокал,сладък,екстракт 232-433-8 8028-48-6
бяломинералномасло(нефтенпродукт) 232-455-8 8042-47-5
сапонини 232-462-6 8047-15-2
талолрозин 232-484-6 8052-10-6
асфалт/битум 232-490-9 8052-42-4
копали 232-527-9 9000-14-0
лигнин 232-682-2 9005-53-2
алуминиевсулфат 233-135-0 10043-01-3
борнакиселина 233-139-2 10043-35-3
алуминиевкалиевбис(сулфат)/алум 233-141-3 10043-67-1
хлорендиоксид 233-162-8 10049-04-4
калиевсулфит 233-321-1 10117-38-1
натриевхидроген-2,2-метиленбис[4-хлорофенолат] 233-457-1 10187-52-7
2,2-дибромо-2-цианоацетамид 233-539-7 10222-01-2
дисребърен(1+)сулфат 233-653-7 10294-26-5
натриевметафосфат 233-782-9 10361-03-2
оксин-мед 233-841-9 10380-28-6
резметрин 233-940-7 10453-86-8
N,N-етиленбис[N-ацетилацетамид] 234-123-8 10543-57-4
натриевдихромат 234-190-3 10588-01-9
карбендазим 234-232-0 10605-21-7
тридеканатриевхипохлориттетракис(фосфат) 234-307-8 11084-85-8
природнаборнакиселина 234-343-4 11113-50-1
натриевпербораттетрахидрат 234-390-0 10486-00-7
перборнакиселина,натриевасол 234-390-0 11138-47-9
нафтеникиселини,цинковисоли 234-409-2 12001-85-3
динатриевоктаборат 234-541-0 12008-41-2
динатриевоктабораттетрахидрат 234-541-0 12280-03-4
[2H4]амониевхлорид 234-607-9 12015-14-4
диалуминиевхлоридпентахидроксид 234-933-1 12042-91-0
тримагнезиевдифосфид 235-023-7 12057-74-8
натриевтолуенсулфонат 235-088-1 12068-03-0
меден(II)карбонат-меден(II)хидроксид(1:1) 235-113-6 12069-69-1
зинеб 235-180-1 12122-67-7
амониевбромид 235-183-8 12124-97-9
тетраборендинатриевхептаоксид,хидрат 235-541-3 12267-73-1
манеб 235-654-8 12427-38-2
хексаборендицинковундекаоксид/цинковборат 235-804-2 12767-90-7
N-(хидроксиметил)формамид 235-938-1 13052-19-2
2,3,5,6-тетрахлоро-4-(метилсулфонил)пиридин 236-035-5 13108-52-6
нифурпиринол 236-503-9 13411-16-0
пиритионцинк 236-671-3 13463-41-7
титановдиоксид 236-675-5 13463-67-7
додецилгуанидинмонохидрохлорид 237-030-0 13590-97-1
бариевдиборентетраоксид 237-222-4 13701-59-2
калиев2-бифенилат 237-243-9 13707-65-8
амониевтетрафлуороборат 237-531-4 13826-83-0
литиевхипохлорит 237-558-1 13840-33-0
ортоборнакиселина,натриевасол 237-560-2 13840-56-7
бромхлорид 237-601-4 13863-41-7
цинковбис(диетилдитиокарбамат) 238-270-9 14324-55-1
(бензилокси)метанол 238-588-8 14548-60-8
2,2-оксибис[4,4,6-триметил-1,3,2-диоксаборинан] 238-749-2 14697-50-8
фоксим 238-887-3 14816-18-3
бис(1-хидрокси-1H-пиридин-2-тионато-O,S)мед 238-984-0 14915-37-8
бис(8-хидроксихинолил)сулфат,монокалиевасол 239-133-6 15077-57-3
дибромопропионамид 239-153-5 15102-42-8
натриевперборатмонохидрат 239-172-9 10332-33-9
2,2-метиленбис(6-бромо-4-хлорофенол) 239-446-8 15435-29-7
хлоротолурон 239-592-2 15545-48-9
динатриевкарбонат,свързансхидрогенпероксид(2:3) 239-707-6 15630-89-4
натриевp-хлоро-m-крезолат 239-825-8 15733-22-9
хлоралоза 240-016-7 15879-93-3
1-бромо-3-хлоро-5,5-диметилимидазолидин-2,4-дион 240-230-0 16079-88-2
(R)-2-(4-хлоро-2-метилфенокси)пропионовакиселина 240-539-0 16484-77-8
дикалиевдисулфит 240-795-3 16731-55-8
метомил 240-815-0 16752-77-5
динатриевхексафлуоросиликат 240-934-8 16893-85-9
хексафлуоросилициевакиселина 241-034-8 16961-83-4
беномил 241-775-7 17804-35-2
D-глюконовакиселина,свързанасN,N-бис(4-хлорофенил)-3,12-диимино- 242-354-0 18472-51-0
2,4,11,13-тетраазатетрадекандиамидин(2:1)    
O,O-диетилO-5-фенилизоксазол-3-илфосфоротиоат 242-624-8 18854-01-8
бензоксониевхлорид 243-008-1 19379-90-9
метилхидроксиметоксиацетат 243-271-2 19757-97-2
р-[(дийодометил)сулфонил]толуол 243-468-3 20018-09-1
медендихидроксид 243-815-9 20427-59-2
дисребъреноксид 243-957-1 20667-12-3
2-бутен-1,4-диилбис(бромоацетат) 243-962-9 20679-58-7
алуминиевфосфид 244-088-0 20859-73-8
(бензотиазол-2-илтио)метилтиоцианат 244-445-0 21564-17-0
тетрахлорвинфос 244-865-4 22248-79-9
бендиокарб 245-216-8 22781-23-3
2-метил-4-оксо-3-(проп-2-инил)циклопент-2-ен-1-ил2,2-диметил-3-(2- 245-387-9 23031-36-9
метилпроп-1-енил)циклопропанкарбоксилат/пралетрин    
калиев(E,E)-хекса-2,4-диеноат 246-376-1 24634-61-5
2-терт-бутил-4-метоксифенол 246-563-8 25013-16-5
бис(хидроксиметил)урея 246-679-9 25155-29-7
.алфа.,.алфа.,.алфа.-триметил-1,3,5-триазин-1,3,5(2H,4H,6H)-триетанол 246-764-0 25254-50-6
2,2-(октадец-9-енилимино)бисетанол 246-807-3 25307-17-9
3-(бут-2-енил)-2-метил-4-оксоциклопент-2-енил2,2-диметил-3-(2-метилпроп-1- 246-948-0 25402-06-6
енил)циклопропанкарбоксилат/цинеринI    
3-феноксибензил2-диметил-3-(метилпропенил)циклопропанкарбоксилат/ 247-404-5 26002-80-2
фенотрин    
5-хлоро-2-метил-2H-изотиазол-3-он 247-500-7 26172-55-4
2-октил-2H-изотиазол-3-он 247-761-7 26530-20-1
додецилбензенсулфоновакиселина 248-289-4 27176-87-0
лавровакиселина,моноестерсглицерол 248-337-4 27215-38-9
цинковнеодеканоат 248-370-4 27253-29-8
додецил(етилбензил)диметиламониевхлорид 248-486-5 27479-28-3
цис-трикоз-9-ен 248-505-7 27519-02-4
диметилоктадецил[3-(триметоксисилил)пропил]амониевхлорид 248-595-8 27668-52-6
N-трет-бутил-N-циклопропил-6-(метилтио)-1,3,5-триазин-2,4-диамин 248-872-3 28159-98-0
(S)-3-алил-2-метил-4-оксоциклопент-2-енил[1R,3R)-2,2-диметил-3-(2- 249-013-5 28434-00-6
метилпроп-1-енил)циклопропанкарбоксилат(само1Rтранс,1Sизомер)/S-    
биоалетрин    
биорезметрин 249-014-0 28434-01-7
3-[3-(4-бромо[1,1-бифенил]-4-ил)-3-хидрокси-1-фенилпропил]-4-хидрокси-2- 249-205-9 28772-56-7
бензопирон/бромадиолон    
пиримифос-метил 249-528-5 29232-93-7
литиевхептадекафлуорооктансулфонат 249-644-6 29457-72-5
5-бромо-5-нитро-1,3-диоксан 250-001-7 30007-47-7
транс-изопропил-3-[[(етиламинo)метоксифосфинотиоил]окси]кротонат 250-517-2 31218-83-4
(Z,E)-тетрадека-9,12-диенилацетат 250-753-6 30507-70-1(1)
децилдиметилоктиламониевхлорид 251-035-5 32426-11-2
бромохлоро-5,5-диметилимидазолидин-2,4-дион 251-171-5 32718-18-6
амитраз 251-375-4 33089-61-1
3-(4-изопропилфенил)-1,1-диметилурея/изопротурон 251-835-4 34123-59-6
2-(хидроксиметиламинo)етанол 251-974-0 34375-28-5
N-[3-(додециламинo)пропил]глицин 251-993-4 34395-72-7
2,6-диацетил-7,9-дихидрокси-8,9b-диметилдибензофуран-1,3(2H,9bH)-дион, 252-204-6 34769-44-3
мононатриевасол    
натриев4-етоксикарбонилфеноксид 252-487-6 35285-68-8
натриев4-пропоксикарбонилфеноксид 252-488-1 35285-69-9
N-[[(4-хлорофенил)аминo]карбонил]-2,6-дифлуоробензамид 252-529-3 35367-38-5
1-[2-(алилокси)-2-(2,4-дихлорофенил)етил]-1H-имидазол/имазалил 252-615-0 35554-44-0
(±)-1-(.бета.-алилокси-2,4-дихлорофенилетил)имидазол/техническиимазалил продуктза 73790-28-0
  растителназащита  
S-[(6-хлоро-2-оксооксазоло[4,5-b]пиридин-3(2H)-ил)метил]O,O-диметил 252-626-0 35575-96-3
тиофосфат/азаметифос    
2-бромо-2-(бромометил)пентандинитрил 252-681-0 35691-65-7
бензилдиметилолеиламониевхлорид 253-363-4 37139-99-4
калциевмагнезиевоксид/доломитнавар 253-425-0 37247-91-9
калциевмагнезиевтетрахидроксид/калциевмагнезиевхидроксид/хидратна 254-454-1 39445-23-3
доломитнавар    
2-фосфонобутан-1,2,4-трикарбоксилнакиселина 253-733-5 37971-36-1
4-метокси-m-фенилендиамониевсулфат 254-323-9 39156-41-7
N,N-метиленбис[N-[3-(хидроксиметил)-2,5-диоксоимидазолидин-4-ил]урея] 254-372-6 39236-46-9
динокап 254-408-0 39300-45-3
алфа.-циано-3-феноксибензил2,2-диметил-3-(2-метилпроп-1-енил) 254-484-5 39515-40-7
циклопропанкарбоксилат    
изопропил(2E,4E)-11-метокси-3,7,11-триметилдодека-2,4-диеноат/метопрен 254-993-2 40596-69-8
диметилтетрадецил[3-(триметоксисилил)пропил]амониевхлорид 255-451-8 41591-87-1
смесотцис-итранс-p-ментан-3,8диол/цитриодиол 255-953-7 42822-86-6
4,4-диметилоксазолидин 257-048-2 51200-87-4
(1,3,4,5,6,7-хексахидро-1,3-диоксо-2H-изоиндол-2-ил)метил(1R-цис)-2,2- 257-144-4 51348-90-4
диметил-3-(2-метилпроп-1-енил)циклопропанкарбоксилат    
циано(3-феноксибензил)-2-(4-хлорофенил)-3-метилбутират/фенвалерат 257-326-3 51630-58-1
етилN-ацетил-N-бутил-.бета.-аланинат 257-835-0 52304-36-6
.алфа.-циано-3-феноксибензил3-(2,2-дихлоровинил)-2,2-диметилциклопропан- 257-842-9 52315-07-8
карбоксилат/циперметрин    
m-феноксибензил3-(2,2-дихлоровинил)-2,2-диметилциклопропанкарбоксилат/ 258-067-9 52645-53-1
перметрин    
.алфа.-циано-3-феноксибензил[1R-[1.алфа.(S*),3.алфа.]]-3-(2,2-дибромовинил)- 258-256-6 52918-63-5
2,2-диметилциклопропанкарбоксилат/делтаметрин    
бис(2-етилхексаноато-O)-.мю.-оксодицинк 259-049-3 54262-78-1
1-етинил-2-метилпент-2-енил2,2-диметил-3-(2-метилпроп-1-енил)циклопро- 259-154-4 54406-48-3
панкарбоксилат/емпентрин    
3-йодо-2-пропинилбутилкарбамат 259-627-5 55406-53-6
тетракис(хидроксиметил)фосфониевсулфат(2:1) 259-709-0 55566-30-8
3-(3-бифенил-4-ил-1,2,3,4-тетрахидро-1-нафтил)-4-хидроксикумарин/дифенакум 259-978-4 56073-07-5
4-хидрокси-3-(3-(4-бромо-4-бифенилил)-1,2,3,4-тетрахидро-1-нафтил)кумарин/ 259-980-5 56073-10-0
бродифакум    
[2-(2-бутоксиетокси)етокси]метанол 260-097-2 56289-76-0
2-етоксиетилбромоацетат 260-240-9 56521-73-4
N-октил-N-[2-(октиламино)етил]етилендиамин 260-725-5 57413-95-3
1,2-бензизотиазол-3(2H)-он,натриевасол 261-184-8 58249-25-5
азаконазол 262-102-3 60207-31-0
1-[[2-(2,4-дихлорофенил)-4-пропил-1,3-диоксолан-2-ил]метил]-1H-1,2,4- 262-104-4 60207-90-1
триазол/пропиконазол    
N,N-бис(2-хидроксиетил)ундек-10-енамид 262-114-9 60239-68-1
2-хлоро-3-(фенилсулфонил)акрилонитрил 262-395-8 60736-58-5
тетрадецилдиметилбензиламониевфлуорид - 61134-95-0
[1,1-бифенил]-2-ол,хлориран 262-974-5 61788-42-9
амини,кокосовалкил 262-977-1 61788-46-3
четвъртичниамониевисъединения,(хидрогениранаживотинскалойалкил)- 263-005-9 61788-78-1
триметил,хлориди    
четвъртичниамониевисъединения,кокосовалкилтриметил,хлориди 263-038-9 61789-18-2
четврътичниамониевисъединения,бензилкокосалкилбис(хидроксиетил), 263-078-7 61789-68-2
хлориди    
четврътичниамониевисъединения,бензилкокосовалкилдиметил,хлориди 263-080-8 61789-71-7
четврътичниамониевисъединения,дикокосалкилдиметил,хлориди 263-087-6 61789-77-3
четврътичниамониевисъединения,бис(хидрогениранаживотинскалойалкил)- 263-090-2 61789-80-8
диметил,хлориди    
четврътичниамониевисъединения,триметилсояалкил,хлориди 263-134-0 61790-41-8
етанол,2,2-иминобис-,N-кокосалкилпроизводни 263-163-9 61791-31-9
1H-имидазол-1-етанол,4,5-дихидро-,2-нортал-маслоалкилпроизводни 263-171-2 61791-39-7
имидазоловисъединения,1-бензил-4,5-дихидро-1-(хидроксиетил)-2-норкокос 263-185-9 61791-52-4
алкил,хлориди    
амини,N-животинскалойалкилдипропилентри- 263-191-1 61791-57-9
амини,N-кокосалкилтриметиленди- 263-195-3 61791-63-7
амини,N-кокосалкилтриметиленди-,ацетати 263-196-9 61791-64-8
четврътичниамониевисъединения,бензил-C8-18-алкилдиметил,хлориди 264-151-6 63449-41-2
4,5-дихлоро-2-октил-2H-изотиазол-3-он 264-843-8 64359-81-5
2-хлоро-N-[[[4-(трифлуорометокси)фенил]амино]карбонил]бензамид 264-980-3 64628-44-0
дестилати(нефт),солвент-рафиниранилекинафтенови 265-098-1 64741-97-5
дестилати(нефт),обработенисводородлекифракции 265-149-8 64742-47-8
N-(3,4-дихлорофенил)-1,2,3,4-тетрахидро-6-хидрокси-1,3-диметил-2,4-диоксо- 265-732-7 65400-98-8
пиримидин-5-карбоксамид    
.алфа.-циано-3-феноксибензил[1R-[1.алфа.(S*),3.алфа.]]-3-(2,2-дихлоровинил)- 265-898-0 65731-84-2
2,2-диметилциклопропанкарбоксилат    
катраненикиселини,въглища,необработени 266-019-3 65996-85-2
стъклонапрах 266-046-0 65997-17-3
3,3-метиленбис[5-метилоксазолидин]/оксазолидин 266-235-8 66204-44-2
N-циклопропил-1,3,5-триазин-2,4,6-триамин 266-257-8 66215-27-8
бетаини,C12-C14-алкилдиметил 266-368-1 66455-29-6
.алфа.-циано-3-феноксибензил2,2-диметил-3-(1,2,2,2-тетрабромоетил)цикло- 266-493-1 66841-25-6
пропанкарбоксилат/тралометрин    
2-хлоро-N-(2,6-диметилфенил)-N-(1H-пиразол-1-илметил)ацетамид 266-583-0 67129-08-2
цис-4-[3-(р-трет-бутилфенил)-2-метилпропил]-2,6-диметилморфолин/фенпро- 266-719-9 67564-91-4
пиморф    
N-пропил-N-[2-(2,4,6-трихлорофенокси)етил]-1H-имидазол-1-карбоксамид 266-994-5 67747-09-5
мастникиселини,C16-18 иС18-ненасит.,Meестери 267-015-4 67762-38-3
.алфа-циано-3-феноксибензил3-(2-хлоро-3,3,3-трифлуоропроп-1-енил)-2,2- 268-450-2 68085-85-8
диметилциклопропанкарбоксилат/цихалотрин    
додецилетилдиметиламониевбромид/лаудацид 269-249-2 68207-00-1
шистовимасла 269-646-0 68308-34-9
.алфа.-циано-4-флуоро-3-феноксибензил3-(2,2-дихлоровинил)-2,2-диметилци- 269-855-7 68359-37-5
клопропанкарбоксилат/цифлутрин    
четврътичниамониевисъединения,бензил-C12-18-алкилдиметил,хлориди 269-919-4 68391-01-5
четврътичниамониевисъединения,ди-C6-12-алкилдиметил,хлориди 269-925-7 68391-06-0
бензенсулфоновакиселина,C10-13-алкилпроизводни,натриевисоли 270-115-0 68411-30-3
четврътичниамониевисъединения,бензил-C8-16-алкилдиметил,хлориди 270-324-7 68424-84-0
четврътичниамониевисъединения,бензил-C12-16-алкилдиметил,хлориди 270-325-2 68424-85-1
бетаини,кокосовалкилдиметил 270-329-4 68424-94-2
четврътичниамониевисъединения,ди-C8-10-алкилдиметил,хлориди 270-331-5 68424-95-3
мастникиселини,кокосови,продуктиотреакциятасдиетаноламин 270-430-3 68440-04-0
1-пропанаминиев,3-аминo-N,N,N-триметил-,N-C12-18 ацилпроизводни,Me 271-063-1 68514-93-2
сулфати    
амиди,кокосови,N,N-бис(2-хидроксиетил) 271-657-0 68603-42-9
четврътичниамониевисъединения,(оксиди-2,1-етандиил)бис[кокосовалкил- 271-761-6 68607-28-3
диметил,дихлориди    
9-октадеценовакиселина(Z),сулфонирана,калиевисоли 271-843-1 68609-93-8
урея,продуктиотреакциятасформалдехид 271-898-1 68611-64-3
имидазоловисъединения,1-[2-(карбоксиметокси)етил]-1-(карбоксиметил)-4,5- 272-043-5 68650-39-5
дихидро-2-норкокосовалкил,хидроксиди,натриевисоли    
бис(тетрааминмед)карбонатдихидроксид 272-415-7 68833-88-5
1-хидрокси-4-метил-6-(2,4,4-триметилпентил)пиридин-2(1H)-он,свързансъс 272-574-2 68890-66-4
2-аминоетанол(1:1)    
амини,N-лойалкилтриметиленди-,диацетати 272-786-5 68911-78-4
квасия,екстр. 272-809-9 68915-32-2
мастникиселини,C8-10 273-086-2 68937-75-7
сярнакиселина,моно-C12-18-алкилестери,натриевисоли 273-257-1 68955-19-1
четврътичниамониевисъединения,C12-18-алкил[(етилфенил)метил]диметил, 273-318-2 68956-79-6
хлориди    
дидецилметил[3-(триметоксисилил)пропил]амониевхлорид 273-403-4 68959-20-6
четврътичниамониевисъединения,бензил-C10-16-алкилдиметил,хлориди 273-544-1 68989-00-4
четврътичниамониевисъединения,бензил-C12-18-алкилдиметил,солис 273-545-7 68989-01-5
1,2-бензизотиазол-3(2H)-он1,1-диоксид(1:1)    
натриевN-(хидроксиметил)глицинат 274-357-8 70161-44-3
амини,C10-16-алкилдиметил,N-оксиди 274-687-2 70592-80-2
пентакалиевбис(пероксимоносулфат)бис(сулфат) 274-778-7 70693-62-8
N,N-(декан-1,10-диилди-1(4H)-пиридил-4-илиден)бис(октиламониев)дихлорид 274-861-8 70775-75-6
1,3-дидецил-2-метил-1H-имидазоловхлорид 274-948-0 70862-65-6
етилов[2-(4-феноксифенокси)етил]карбамат/феноксикарб 276-696-7 72490-01-8
четврътичниамониевисъединения,ди-C8-18-алкилдиметил,хлориди 277-453-8 73398-64-8
1-[(хидроксиметил)амино]пропан-2-ол 278-534-0 76733-35-2
1-[1,3-бис(хидроксиметил)-2,5-диоксоимидазолидин-4-ил]-1,3-бис 278-928-2 78491-02-8
(хидроксиметил)урея/диазолидинилурея    
дихидрогенбис[монопероксифталато(2-)-O1,OO1]магнезат(2-) 279-013-0 78948-87-5
дихидрогенбис[монопероксифталато(2-)-O1,OO1]магнезат(2-)хексахидрат 279-013-0 114915-85-4
трибутилтетрадецилфосфониевхлорид 279-808-2 81741-28-8
(2-бутоксиетокси)метанол 281-648-3 84000-92-0
цинк,изодеканоатизононаноаткомплекси,основни 282-786-7 84418-73-5
хвойна,Juniperuscommunis,екстракт 283-268-3 84603-69-0
Laurusnobilis,екстракт 283-272-5 84603-73-6
розмарин,екстракт 283-291-9 84604-14-8
Eucalyptusglobulus,екстракт 283-406-2 84625-32-1
Cinnamomumzeylanicum,екстракт 283-479-0 84649-98-9
маргоза,екстракт 283-644-7 84696-25-3
лавандула,Lavandulaangustifoliaangustifolia,екстракт 283-994-0 84776-65-8
мащерка,Thymusserpyllum,екстракт 284-023-3 84776-98-7
формалдехид,продуктиотреакциятасдиетиленгликол 284-062-6 84777-35-5
формамид,продуктиотреакциятасформалдехид 284-064-7 84777-37-7
глицин,N-(3-аминопропил)-,N-C10-16-алкилпроизводни 284-065-2 84777-38-8
лимон,екстракт 284-515-8 84929-31-7
мащерка,Thymusvulgaris,екстракт 284-535-7 84929-51-1
карамфил,екстракт 284-638-7 84961-50-2
катраненикиселини,полиалкилфенолнафракция 284-893-4 84989-05-9
Melaleucaalternifolia,екстракт/маслоотавстралийскочаенодърво 285-377-1 85085-48-9
2,4,8,10-тетра(трет-бутил)-6-хидрокси-12H-дибензо[d,g][1,3,2]диоксафосфоцин 286-344-4 85209-91-2
6-оксид,натриевасол    
формалдехид,продуктиотреакцияспропиленгликол 286-695-3 85338-22-3
станан,трибутил-,моно(нафтеноилокси)производни 287-083-9 85409-17-2
четврътичниамониевисъединения,бензил-C12-14-алкилдиметил,хлориди 287-089-1 85409-22-9
четврътичниамониевисъединения,C12-14-алкил[(етилфенил)метил]диметил, 287-090-7 85409-23-0
хлориди    
[R-(Z)]-3-[(12-хидрокси-1-оксо-9-октадеценил)амино]пропилтриметиламониев 287-462-9 85508-38-9
метилсулфат    
бензенсулфоновакиселина,4-C10-13-втор-алкилнипроизводни 287-494-3 85536-14-7
гуанидин,N,N-1,3-пропандиилбис-,N-кокосовиалкилнипроизводни, 288-198-7 85681-60-3
диацетати    
сулфоновикиселини,C13-17-втор-алкани,натриевисоли 288-330-3 85711-69-9
.алфа.-циано-4-флуоро-3-феноксибензил[1.алфа.(S*),3.алфа.]-(±)-3-(2,2-дихло- 289-244-9 86560-93-2
ровинил)-2,2-диметилциклопропанкарбоксилат    
Chrysanthemumcinerariaefolium,екстракт 289-699-3 89997-63-7
Cymbopogonnardus,екстракт 289-753-6 89998-15-2
лавандула,Lavandulaangustifolia,екстракт 289-995-2 90063-37-9
Litseacubeba,екстракт 290-018-7 90063-59-5
Menthaarvensis,екстракт 290-058-5 90063-97-1
Pelargoniumgraveolens,екстракт 290-140-0 90082-51-2
бензенсулфоновакиселина,моно-C10-14-алкилнипроизводни,свързанисMe 290-651-9 90194-41-5
1H-бензимидазол-2-илкарбамат    
мед,EDTA-комплекси 290-989-7 90294-99-8
формалдехид,продуктиотреакциятаспропаноламин 291-325-9 90387-52-3
урея,N,N-бис(хидроксиметил)-,продуктиотреакцияс2-(2-бутоксиеток- 292-348-7 90604-54-9
си)етанол,етиленгликолиформалдехид    
четвъртичниамониевисъединения,бензил-C8-18-алкилдиметил,бромиди 293-522-5 91080-29-4
ела,Abiessibirica,екстракт 294-351-9 91697-89-1
хвойна,Juniperusmexicana,екстракт 294-461-7 91722-61-1
лавандула,Llavandulahybrida,екстракт/маслолавандин 294-470-6 91722-69-9
амини,N-(3-аминопропил)-N-кокосалкилтриметиленди-,моноакрилирани 294-702-6 91745-32-3
Cymbopogonwinterianus,екстракт 294-954-7 91771-61-8
лимоненатрева(Cymbopogonflexuosus),екстракт 295-161-9 91844-92-7
светломинералномасло(нефт),леко 295-550-3 92062-35-6
N-[3-(додециламино)пропил]глицинхидрохлорид 298-216-5 93778-80-4
бис(2,6-диацетил-7,9-дихидрокси-8,9b-диметил-1,3(2H,9bH)-дибензофуран- 304-146-9 94246-73-8
дионато-O2,O3)мед    
цитрусовекстракт 304-454-3 94266-47-4
боровекстракт 304-455-9 94266-48-5
триметил-3-[(1-оксо-10-ундеценил)амино]пропиламониевметилсулфат 304-990-8 94313-91-4
ментапиперлива,американска,екстракт 308-770-2 98306-02-6
четврътичниамониевисъединения,[2-[[2-[(2-карбоксиетил)(2-хидроксиетил) 309-206-8 100085-64-1
амино]етил]амино]-2-оксоетил]кокосалкилдиметил,хидроксиди,вътрешноком-    
плекснисоли    
царевичникочани,напрах 310-127-6 999999-99-4
натураленлимоновсок(филтриран) 310-127-6 999999-99-4
Hederahelix 310-127-6 999999-99-4
маслоотлук 310-127-6 999999-99-4
Thujaoccidentalis 310-127-6 999999-99-4
Salviaofficinalis 310-127-6 999999-99-4
Hyssopusofficinalis 310-127-6 999999-99-4
Chrysanthemumvulgare 310-127-6 999999-99-4
Artemisiaabsinthium 310-127-6 999999-99-4
Achilleamillefolium 310-127-6 999999-99-4
Origanumvulgare 310-127-6 999999-99-4
Majoranahortensis 310-127-6 999999-99-4
Origanummajorano 310-127-6 999999-99-4
Rosmarinusofficinalis 310-127-6 999999-99-4
Saturejahortensis 310-127-6 999999-99-4
Uriticadioica 310-127-6 999999-99-4
Aesculushippocastanum 310-127-6 999999-99-4
Symphytumofficinale 310-127-6 999999-99-4
Equisetumarvense 310-127-6 999999-99-4
Sambucusnigra 310-127-6 999999-99-4
1-(3,5-дихлоро-4-(1,1,2,2-тетрафлуороетокси)фенил)-3-(2,6-дифлуоробен- 401-400-1 86479-06-3
зоил)урея/хексафлумурон    
1,3-дихлоро-5-етил-5-метилимидазолидин-2,4-дион 401-570-7 89415-87-2
1-(4-хлорофенил)-4,4-диметил-3-(1,2,4-триазол-1-илметил)пентан-3-ол/ 403-640-2 107534-96-3
тебуконазол    
продуктиотреакциятана:глутаминовакиселинаиN-(C12-14-алкил) 403-950-8 164907-72-6
пропилендиамин    
смесот:(C8-18)алкилбис(2-хидроксиетил)амониевбис(2-етилхексил)фосфат; 404-690-8 68132-19-4
(C8-18)алкилбис(2-хидроксиетил)амониев2-етилхексилхидрогенфосфат    
(4-етоксифенил)(3-(4-флуоро-3-феноксифенил)пропил)диметилсилан 405-020-7 105024-66-6
2,3,5,6-тетрафлуоробензилтранс-2-(2,2-дихлоровинил)-3,3-диметилциклопро- 405-060-5 118712-89-3
панкарбоксилат/трансфлутрин    
5,5-диметл-перхидро-пиримидин-2-он.алфа.-(4-трифлуорометилстирил)-. 405-090-9 67485-29-4
алфа.-(4-трифлуорометил)цинамилиденхидразон/хидраметилнон    
3-феноксибензил-2-(4-етоксифенил)-2-метилпропилетер/етофенпрокс 407-980-2 80844-07-1
6-(фталимидо)пероксихексановакиселина 410-850-8 128275-31-0
литиев3-оксо-1,2(2H)-бензизотиазол-2-ид 411-690-1 111337-53-2
метилнеодеканамид 414-460-9 105726-67-8
смесот:алфа-циано-3-феноксибензил(Z)-(1R,3R)-[(S)-3-(2-хлоро-3,3,3- 415-130-7 91465-08-6
трифлуоро-проп-1-енил)]-2,2-диметилциклопропанкарбоксилат;алфа-циано-3-    
феноксибензил(Z)-(1S,3S)-[(R)-3-(2-хлоро-3,3,3-трифлуоро-проп-1-енил)]-2,2-    
диметилциклопропанкарбоксилат/ламбдацихалотрин    
1-(4-(2-хлоро-a,a,a-p-трифлуоротолилокси)-2-флуорофенил)-3-(2,6- 417-680-3 101463-69-8
дифлуоробензолил)урея/флуфеноксурон    
2-бутил-бензо[d]изотиазол-3-он 420-590-7 04299-07-4
тетрахлородекаоксидкомплекс 420-970-2 92047-76-2
смесот:цис-4-хидрокси-3-(1,2,3,4-тетрахидро-3-(4-(4-трифлуорометилбензи- 421-960-0 90035-08-8
локси)фенил)-1-нафтил)кумарин;транс-4-хидрокси-3-(1,2,3,4-тетрахидро-3-(4-    
(4-трифлуорометилбензилокси)фенил)-1-нафтил)кумарин/флокоумафен;    
втор-бутил2-(2-хидроксиетил)пиперидин-1-карбоксилат/икаридин 423-210-8 119515-38-7
N-циклохексил-S,S-диоксобензо[b]тиофен-2-карбоксамид 423-990-1 149118-66-1
фипронил 424-610-5 120068-37-3
цис-1-(3-хлороалил)-3,5,7-триаза-1-азониадамантанхлорид 426-020-3 51229-78-8
1-(6-хлоропиридин-3-илметил)-N-нитроимидазолидин-2-илиденамин/имида- 428-040-8 138261-41-3
клоприд    
тиаметоксам 428-650-4 153719-23-4
[2,4-диоксо-(2-пропин-1-ил)имидазолидин-3-ил]метил(1R)-цис- 428-790-6 72963-72-5
хризантемат;[2,4-диоксо-(2-пропин-1-ил)имидазолидин-3-ил]метил(1R)-    
транс-хризантемат/имипротрин    
5-хлоро-2-(4-хлорфенокси)фенол 429-209-0 3380-30-1
2-(1-метил-2-(4-фенокси-фенокси)-етокси)-пиридин/пирипроксифен 429-800-1 95737-68-1
3-бензо(b)тиен-2-ил-5,6-дихидро-1,4,2-оксатиазин,4-оксид 431-030-6 163269-30-5
продуктиотреакциятанадиизопропаноламинсформалдехид(1:4) 432-440-8 220444-73-5
хлорометилn-октилдисулфид 432-680-3 180128-56-7
продуктиотреакциятанадиметиладипат,диметилглутарат,диметилсукцинат 432-790-1  
схидрогенпероксид/перестан    
бис(3-аминопропил)октиламин 433-340-7 86423-37-2
(E)-1-(2-хлоро-1,3-тиазол-5-илметил)-3-метил-2-нитрогуанидин/хлотианидин 433-460-1 210880-92-5
(E)-2-октадеценал безномервсеоще 51534-37-3
(E,Z)-2,13-октадекадиенал безномервсеоще 99577-57-8
сребърно-цинково-алуминиево-боронфосфатностъкло/стъкленоксиднастъкло безномервсеоще 398477-47-9
съссъдържаниенасреброицинк    
сребърнонатриевхидрогенциркониевфосфат безномервсеоще  
параформалдехид   30525-89-4
пероксиоктановакиселина   33734-57-5
бромомиристилизохинолин   51808-87-8
9-аминоакридинхидрохлоридмонохидрат   52417-22-8
хлорирантринатриевфосфат   56802-99-4
циклохексилхидроксидиазен1-оксид,калиевасол   66603-10-9
(1S,2R,5S)-2-изопропенил-5-метилциклохексанол   104870-56-6
силициевдиоксид,аморфен,безкристали   112945-52-5
денатоновкапсаицинат   192327-95-0
трис(N-циклохексилдиазеновдиокси)алуминий   312600-88-7
бис[1-циклохексил-1,2-ди(хидрокси-.капа.O)диазеноато(2-)]-мед   312600-89-8
продуктотреакциятанаетеричнимаслаиозонin-situ(OpенAirFactor(OAF)    
-факторнаизлаганенавъншенвъздух)    
сребърензеолитA    
сребърнонатриевборосиликат    
5-хлоро-2-(4-хлорофенокси)фенол    
бензил-лаурил-диметил-миристиламониевхлорид/лаурил-миристилдиметил    
бензиламониевхлорид    
((1,2-етандиилбис(карбамодитиоато))(2-))мангансмесс((1,2-етандиилбис продуктза 8018-01-7
(карбамодитиоат))(2-))цинк/манкозеб растителназащита  
хлоросулфамовакиселина продуктза 17172-27-9
  растителназащита  
2-бромо-1-(2,4-дихлорофенил)винилдиетилфосфат/бромфенвинфос продуктза 33399-00-7
  растителназащита  
етил(2E,4E)-3,7,11-триметилдодека-2,4-диеноат/хидропре продуктза 41096-46-2
  растителназащита  
силициевдиоксид/диатомит продуктза 61790-53-2
  растителназащита  
.алфа.,.алфа.,.алфа.-трифлуоро-N-метил-4,6-динитро-N-(2,4,6-трибромофенил)-o- продуктза 63333-35-7
толуидин/брометалин растителназащита  
S-метопрен/изопропил(s-(E,E))-11-метокси-3,7,11-триметилдодека-2,4-диеноат продуктза 65733-16-6
  растителназащита  
S-хидропрен(етил(S-(E,E))-3,7,11-триметилдодека-2,4-диеноат продуктза 65733-18-8
  растителназащита  
есфенвалерат/(S)-.алфа.-циано-3-феноксибензил(S)-2-(4-хлорофенил)-3-метил- продуктза 66230-04-4
бутират растителназащита  
[1.алфа.(S*),3.алфа.]-(.алфа.)-циано-(3-феноксифенил)метил3-(2,2-дихло- продуктза 67375-30-8
роетенил)-2.2-дихлоровинил)-2,2-диметилциклопропанкарбоксилат/алфа-ципер- растителназащита  
метрин    
абамектин(смесотавермектинB1a;80%,EINECS265-610-3;иавермектин 265-610-3 71751-41-2
B1b;20%EINECS265-611-9)    
циклопропанкарбоксиловакиселина,3-[(1Z)-2-хлоро-3,3,3-трифлуоро-1- продуктза 82657-04-3
пропенил]-2,2-диметил-,(2-метил[1,1-бифенил]-3-илметилестер,(1R,3R)-рел-/ растителназащита  
бифентрин/бифенат    
N-(2-((2,6-диметил)фенил)амино)-2-оксоетил)-N,N-диетилбензенметанаминов- продуктза 90823-38-4
захарид/денатониевзахарид растителназащита  
.алфа.-(4-хлорофенил)-.алфа.-(1-циклопропилетил)-1H-1,2,4-триазол-1-етанол/ продуктза 94361-06-5
ципроконазол растителназащита  
3-(3-(4-бромо-(1,1-бифенил)-4-ил)-1,2,3,4-тетрахидро-1-нафтил)-4-хидрокси- продуктза 104653-34-1
бензотиопиран-2-он/3-((RS,3RS;1RS,3SR)-3-(4-бромобифенил-4-ил-1,2,3,4- растителназащита  
тетрахидро-1-нафтил)-4-хидрокси-1-бензотин-2-он/дифетиалон    
гуазатинтриацетат продуктза 115044-19-4
  растителназащита  
4-бромо-2-(4-хлорофенил)-1-(етоксиметил)-5-(трифлуорометил)-1H-пирол-3- продуктза 122453-73-0
карбонитрил/хлорфенапир растителназащита  
алуминиевнатриевсиликат-сребъренкомплекс/сребърензеолит продуктза 130328-18-6
  растителназащита  
алуминиевнатриевсиликат-сребъренмеденкомплекс/сребренмедензеолит продуктза 130328-19-7
  растителназащита  
алуминиевнатриевсиликат-сребъренцинковкомплекс/сребърно-цинковзеолит продуктиза 130328-20-0
  растителназащита  
N-изононил-N,N-диметил-N-дециламониевхлорид продуктза 138698-36-9
  растителназащита  
N-((6-хлоро-3-пиридинил)метил)-N-циано-N-метилетанимидамид/ацетамиприд продуктза 160430-64-8
  растителназащита  
3-феноксибензил(1R)-цис,транс-2,2-диметил-3-(2-метилпроп-1-енил) продуктза 188023-86-1
циклопропанкарбоксилат/d-фенотрин растителназащита  
смесот5-хидроксиметоксиметил-1-аза-3,7-диоксабицикло(3.3.0)октан продуктза  
(CAS59720-42-2,16,0%)и5-хидрокси-1-аза-3,7-диоксабицикло(3.3.0)октан растителназащита  
(EINECS229-457-6,28,8%),и5-хидроксиполи[метиленокси]метил-1-аза-3,7-    
диоксабицикло(3.3.0)октан(CAS56709-13-8;5,2%)въввода(50%)    
[1.алфа.(S*),3.алфа.]-(.алфа.)-циано-(3-феноксифенил)метил3-(2,2-дихло- продуктза  
роетенил)-2,2-дихлоровинил)-2,2-диметилциклопропанкарбоксилат растителназащита  
S-цифенотрин продуктза  
  растителназащита  
(RS)-3-алил-2-метил-4-оксоциклопент-2-енил-(1R,3R)-2,2-диметил-3-(2- продуктза  
метилпроп-1-енил)-циклопропанкарбоксилат(смесот2изомера:1Rтранс:само растителназащита  
1R/S1:1)/биоалетрин/d-транс-алетрин    
(RS)-3-алил-2-метил-4-оксоциклопент-2-енил-(1R,3R;1R,3S)-2,2-диметил-3-(2- продуктза  
метилпроп-1-енил)-циклопропанкарбоксилат(смесот4изомератранс1R:1R растителназащита  
транс,1S:1Rcis,1R:1Rцис,1S4:4:1:1)/d-алтерин    
(RS)-3-алил-2-метил-4-оксоциклопент-2-енил(1R,3R)-2,2-диметил-3-(2- продуктза  
метилпроп-1-енил)-циклопропанкарбоксилат(смесот2изомера1Rтранс:само растителназащита  
1R/S1:3)/есбиотрин    
спинозад:продуктотферментациятанапочвенимикроорганизми,съдържащи продуктза  
спинозинAиспинозинD растителназащита  
бутоксиполипропиленгликол полимер 9003-13-8
полидиметилсилокса полимер 9016-00-6
полимернаN-метилметанамин(EINECS204-697-4)и(хлорметил)оксиран полимер 25988-97-0
(EINECS203-439-8)/полимеренкватернеренамониевхлорид    
полимернаN,N,N,N-тетраметил-етан-1,2-диамини(хлорометил)оксира полимер 25988-98-1
хомополимерна2-трет-бутиламиноетилметакрилат(EINECS223-228-4) полимер 26716-20-1
полимернаформалдехидиакролеин полимер 26781-23-7
монохидрохлориднаполимернаN,N-1,6-хександиилбис[N-цианогуанидин] полимер 27083-27-8/
(EINECS240-032-4)ихексаметилендиамин(EINECS204-679-6)/полихекса-   32289-58-0
метиленбигуанид(мономер:1,5-бис(триметилен)-гуанилгуанидиновмонохи-    
дрохлорид)    
полимернаN,N,N,N-тетраметил-1,6-хександиамини1,6-дихлорохекса полимер 27789-57-7
поли(хексаметилендиметиламониевхлорид)/поли[(диметилимино)-1,6- полимер 28728-61-2
хександиил-хлорид]    
N,N,N,N-тетраметилетилендиаминбис(2-хлороетил)етеркополимер полимер 31075-24-8
поли(хексаметилендиамингуанидиновхлорид) полимер 57028-96-3
поли(хексаметиленбигуанид) полимер 91403-50-8
поли(окси-1,2-етандиил),.алфа.-[2-(дидецилметиламонио)етил]-.омега.-хидрокси-, полимер 94667-33-1
пропаноат(сол)    
N,N-дидецил(-N-метил-поли(оксиетил)амониевпропионат/1-деканаминов, полимер 107879-22-1
N-децил-N-(2-хидроксиетил)-N-метил-,пропаноат(сол)    
Наименование(EINECSи/илидруги) ЕОномер CASномер
кополимерна2-пропеналипропан-1,2-диол полимер 191546-07-3
N-дидецил-N-диполиетоксиамониевборат/дидецилполиоксетиламониевборат полимер 214710-34-6
олиго(2-(2-етокси)етоксиетилгуанидиновхлорид) полимер 374572-91-5
трибутилкалаенкополимер(TBT-кополимер) полимер  
мастеналкохолполигликоловетер полимер  
поли(винилхлорид-ко-изобутилвинилетер-ко-N-винил,N-диметилоктил полимер  
бромидпропилдиамин)    
полигликолполиаминсмола полимер  
натриевлигносулфонат естественполимер 8061-51-6
Neem/Neem-Vital натуралномасло 5945-86-8
маслоотPinuspumilio натуралномасло 8000-26-8
маслоотдървесинатанакедър(Cedarwoodoil) натуралномасло 8000-27-9
маслоотлавандула натуралномасло 8000-28-0
маслоцитронела натуралномасло 8000-29-1
етеричномаслоотEugeniacaryophyllus натуралномасло 8000-34-8
маслоотздравец натуралномасло 8000-46-2
евкалиптовомасло натуралномасло 8000-48-4
портокаловомасло натуралномасло 8000-57-9
боровомасло натуралномасло 8002-09-3
маслоотчеренпипер натуралномасло 8006-82-4
маслоотментапиперлива натуралномасло 8006-90-4
маслоотлимоноватрева натуралномасло 8007-02-1
маслоотментаблатна натуралномасло 8007-44-1
маслоотмащерка натуралномасло 8007-46-3
маслооткориандър натуралномасло 8008-52-4
маслоотментадълголистна натуралномасло 8008-75-5
маслоотValerianaofficinalis натуралномасло 8008-88-6
маслокаджапут натуралномасло 8008-98-8
маслоотшишаркинахвойна натуралномасло 8012-91-7
кипарисовомасло натуралномасло 8013-86-3
маслоотпачули натуралномасло 8014-09-3
маслооткимион натуралномасло 8014-13-9
маслопалмароза натуралномасло 8014-19-5
маслоотседефче натуралномасло 8014-29-7
маслоотBasilicumOcimumbasilium натуралномасло 8015-73-4
маслоотпалисандър натуралномасло 8015-77-8
маслоотцелина натуралномасло 8015-90-5
маслоотлайка натуралномасло 8015-92-7
маслоотлистанакарамфиловодърво(Eugeniacaryophyllus) натуралномасло 8015-97-2
маслоотчаенодърво натуралномасло 68647-73-4
маслоотLitseacubeba натуралномасло 68855-99-2
Наименование(EINECSи/илидруги) ЕОномер CASномер
маслоотментаполска натуралномасло 68917-18-0
кедровомасло(маслоотдървесинатанаотгледанвТексаскедър,маслоот натуралномасло 68990-83-0
Juniperusmexicana22%)    
екстрактотсеменанаTabebuiaavellanedae натуралномасло  
етеричномаслоотцимбопогонwinterianus натуралномасло  
културенчесън(Alliumsativum)илук(Alliumcepa) натуралномасло  
етеричномаслоотканеленодърво(Cinnamomumzeylanicum) натуралномасло  
карамфиловомасло(главнисъставки:евгенол(83,8%),кариофилен(12,4%), натуралномасло  
евгеноацетат(0,4%))    
уханномаслоотигличкинаела:(етеричномасло,главнисъставки:терпен- натуралномасло  
тиновомасло(30-37,5%),терпинеол(15-20%),изоборнилацетат    
(15-20%),пиненбета(12,5-15%),пиненалфа(7-10%),кумарин    
(1-3%),терпинеол-фракция(1-3%)    
уханномаслопролетнасвежест:етеричномасло:главнисъставки:цитрал- натуралномасло  
диетилацетал(цитратал)(1-3%),цитронелол(1-3%),иланат(1-3%),    
хивертал(1-3%),алилкапронат(1-3%)    
розовомасло натуралномасло  
естественипиретрини натураленекстракт  
торфенекстракт натураленекстракт  
алкил-бензил-диметиламониевхлорид/бензалкониевхлорид смес 8001-54-5
цетримид смес 8044-71-1
смесот3,6-диамино-10-метилакридиновхлорид(EINECS201-668-8;)и смес 8048-52-0
3,6-акридиндиамин/акрифлавин    
смесот((3,6-диамино-10-метилакридиновхлорид(EINECS201-668-8)и смес 8063-24-9
3,6-акридиндиамин)хидрохлорид)/акрифлавинHCl    
безалкониевзахаринад/бензалкониевo-сулфобензимидат смес 39387-42-3
смесот5-хлоро-2-метил-2Н-изотиазол-3-он(EINECS247-500-7)и2-метил- смес 55965-84-9
2Н-изотиазол-3-он(EINECS220-239-6)    
силоксаниисиликони,di-Me,продуктиотреакциятасъссилициевдиоксид/ смес 67762-90-7
обработендименсилициевдиоксид    
реакционнасмесотестеринамастникиселини(C6-18,получениоткокосово смес 106523-52-8
масло),смесенисоцетнакиселинаи2,2-метиленбис(4-хлорофенол)    
амини,n-C10-16-алкилтриметиленди-,продуктиотреакциятасхлороцетна смес 139734-65-9
киселина    
четвъртичниамониевийодиди смес 308074-50-2
продуктиотреакциятана5,5-диметилхидантоиниформалдехид смес  
продуктиотреакциятана2-(2-бутоксиетокси)етанолиформалдехид смес  
продуктиотреакциятанаетиленгликолиформалдехид смес  
продуктиотреакциятанаурея,етиленгликолиформалдехид смес  
продуктиотреакциятанахлороацетамид,2(2-бутоксиетокси)етаноли смес  
формалдехид    
смесот1-феноксипропан-2-ол(EINECS212-222-7)и2-феноксипропанол смес  
(EINECS224-027-4)    
активенхлор:произведенчрезреакциянахипохлористакиселинаинатриев смес  
хипохлоритиполученinsitu    
калиевисолинамастникиселини(C15-21) смес  
Acypetacsмед смес  
Acypetacsцинк смес  
феромонотплатненидрешнимолци:съставки:E,Z-октадекади-2,13-енал(75%) смес  
иE-октадек-2-енал(25%)    
смесотхроментриоксид(EINECS215-607-8;34,2%),диарсеновпентоксид смес  
(EINECS215-116-9;24,1%),мед(II)оксид(EINECS215-269-1;13,7%),вода    
(EINECS231-791-2;28%)    
смесотхлорметилизотиазолинон,етандиилбизоксибисметанол,метилизотиа- смес  
золинон    
смесотбром(EINECS231-778-1)ихипобромистакиселина смес  
(CAS-№:13517-11-8),полученаinsitu    
продуктиотестественатаферментациянарастениявъввода,съдържащисяра смес  
четвъртичниамониевисъединения(бензилалкилдиметил(алкилотC8-C22, смесотвключенив  
наситениненаситен,лоеналкил,кокосовалкил,исоевалкил)хлориди, EINECSвещества  
бромиди,илихидроксиди)/BKC    
четвъртичниамониевисъединения(диалкилдиметил(алкилотC6-C18,наситен смесотвключенив  
иненаситен,илоеналкил,кокосовалкил,исоевалкил)хлориди,бромиди,или EINECSвещества  
метилсулфати)/DDAC    
четвъртичниамониевисъединения(алкилтриметил(алкилотC8-C18,наситени смесотвключенив  
ненаситен,илоеналкил,кокосовалкил,исоевалкил)хлориди,бромиди,или EINECSвещества  
метилсулфати)/TMAC    
Bacillusthuringiensis микроорганизъм 68038-71-1
Bacillussphaericus микроорганизъм 143447-72-7
Bacillusthuringiensis+D381еподвидIsraelensis микроорганизъм  
Bacillusthuringiensisvar.kurstaky микроорганизъм  
Bacillusthuringiensisподвид.IsraelensisSerotypeH14 микроорганизъм  
Bacillusthuringiensisvar.israelensis микроорганизъм  
Bacillussubtilis микроорганизъм  


(1) Това вещество има и друг CAS номер (31654-77-0), съгласно регистъра ESIS.


ПРИЛОЖЕНИЕ II


АКТИВНИ ВЕЩЕСТВА, КОИТО ТРЯБВА ДА БЪДАТ ИЗСЛЕДВАНИ ПО ПРОГРАМАТА ЗА ПРЕГЛЕД


  Докладваща                                                    
Вещество държава- членка ЕО номер CAS номер 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23  
                                                       
формалдехид DE 200-001-8 50-00-0 1 2 3 4 5 6     9   11 12 13             20   22 23  
                                                       
2-(2-бутоксиетокси)етил6-пропилпи- EL 200-076-7 51-03-6                                   18 19          
перонилетер/пиперонилбутоксид                                                      
                                                       
бронопол ES 200-143-0 52-51-7 1 2 3 4   6 7   9 10 11 12 13                 22    
                                                       
дифеноксарсин-10-илоксид FR 200-377-3 58-36-6                 9                              
                                                       
хлорокрезол FR 200-431-6 59-50-7 1 2 3 4   6     9 10     13                      
                                                       
дихлорвос IT 200-547-7 62-73-7                                   18            
                                                       
етанол EL 200-578-6 64-17-5 1 2 3 4                                        
                                                       
мравченакиселин BE 200-579-1 64-18-6 1 2 3 4 5 6     9   11 12 13                      
                                                       
бензоенакиселина DE 200-618-2 65-85-0 1 2 3 4   6         11                 20        
                                                       
пропан-2-ол DE 200-661-7 67-63-0 1 2 3 4 5 6     9 10 11 12                        
                                                       
салициловакиселина LT 200-712-3 69-72-7 1 2 3 4   6                                    
                                                       
пропан-1-ол DE 200-746-9 71-23-8 1 2 3 4                                        
                                                       
хидрогенцианид(илициановодород) CZ 200-821-6 74-90-8               8           14       18            
                                                       
етиленоксид N 200-849-9 75-21-8   2                                   20        
                                                       
1,3-дибромо-5,5-диметилхидантоин NL 201-030-9 77-48-5   2                 11 12                        
                                                       
лимоненакиселина BE 201-069-1 77-92-9 1 2 3                                          
                                                       
линалоол DK 201-134-4 78-70-6                                     19          
                                                       
2-хлорацетамид EE 201-174-2 79-07-2     3     6 7   9 10 11   13                      
                                                       
бромооцетнакиселина ES 201-175-8 79-08-3       4                                        
                                                       
гликоловакиселина LT 201-180-5 79-14-1   2 3 4               12                        
                                                       
пероцетнакиселина FI 201-186-8 79-21-0 1 2 3 4 5 6         11 12                        
                                                       
L-(+)-млечнакиселина DE 201-196-2 79-33-4   2 3 4   6                           20        
                                                       
варфарин IE 201-377-6 81-81-2                           14                    
                                                       
(2R,6aS,12aS)-1,2,6,6a,12,12a- UK 201-501-9 83-79-4                                 17              
хексахидро-2-изопропенил-8,9-диметок-                                                      
сихромено[3,4-b]                                                      
фуро[2,3-h]хромен-6-он/ротенон                                                      
                                                       
симклозен UK 201-782-8 87-90-1   2 3 4 5 6 7   9   11 12                        
                                                       
хлороксиленол BE 201-793-8 88-04-0 1 2 3 4 5 6                                    
                                                       
бифенил-2-ол ES 201-993-5 90-43-7 1 2 3 4   6 7   9 10     13                      
                                                       
нафталин UK 202-049-5 91-20-3                                     19          
                                                       
дихлорофен IE 202-567-1 97-23-4   2 3 4   6 7   9 10 11 12 13                      
                                                       
триклокарбан SK 202-924-1 101-20-2 1 2   4                                        
                                                       
канеленалдехид/3-фенил-пропен-2-ал UK 203-213-9 104-55-2   2                                            
                                                       
гераниол FR 203-377-1 106-24-1                                   18 19          
                                                       
глиоксал FR 203-474-9 107-22-2   2 3 4   6           12                        
                                                       
m-крезол FR 203-577-9 108-39-4   2 3                                          
                                                       
хекса-2,4-диеноевакиселина/сорбинова DE 203-768-7 110-44-1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10                            
киселина                                                      
                                                       
глутарал FI 203-856-5 111-30-8 1 2 3 4 5 6 7   9 10 11 12 13                 22    
                                                       
нонановакиселина AT 203-931-2 112-05-0   2               10                 19          
                                                       
ундекан-2-он/метил-нонил-кетон ES 203-937-5 112-12-9                                     19          
                                                       
пропоксур BE 204-043-8 114-26-1                                   18            
                                                       
1,3-дихлоро-5,5-диметилхидантоин NL 204-258-7 118-52-5   2                 11 12                        
                                                       
хлорофен N 204-385-8 120-32-1 1 2 3 4   6                                    
                                                       
бензилбензоат UK 204-402-9 120-51-4   2                               18            
                                                       
бензетониевхлорид BE 204-479-9 121-54-0 1                                              
                                                       
фенитротион UK 204-524-2 122-14-5                                   18            
                                                       
цеталкониевхлорид(1)   204-526-3 122-18-9                                                
                                                       
бензилдиметил(октадецил)амониев   204-527-9 122-19-0                                                
хлорид(1)                                                      
                                                       
2-феноксиетанол UK 204-589-7 122-99-6 1 2 3 4   6 7     10 11   13                      
                                                       
цетилпиридиновхлорид UK 204-593-9 123-03-5 1 2 3 4 5 6 7   9                     20        
                                                       
октановакиселина AT 204-677-5 124-07-2       4                           18            
                                                       
въглеродендиоксид FR 204-696-9 124-38-9                           14 15     18 19 20        
                                                       
натриевдиметиларсинат PT 204-708-2 124-65-2                                   18            
                                                       
нитрометилидинтриметанол UK 204-769-5 126-11-4   2 3     6         11 12 13                      
                                                       
тозилхлорамиднатрий ES 204-854-7 127-65-1 1 2 3 4 5 6     9 10 11                          
                                                       
калиевдиметилдитиокарбамат UK 204-875-1 128-03-0   2   4   6     9 10 11 12 13                      
                                                       
натриевдиметилдитиокарбамат UK 204-876-7 128-04-1   2 3 4 5 6     9 10 11 12 13                      
                                                       
варфариннатрий IE 204-929-4 129-06-6                           14                    
                                                       
натриев2-бифенилат ES 205-055-6 132-27-4 1 2 3 4   6 7   9 10     13                      
                                                       
каптан IT 205-087-0 133-06-2           6 7   9 10                            
                                                       
N-(трихлорометилтио)фталимид/фолпет IT 205-088-6 133-07-3           6 7   9 10                            
                                                       
метилантранилат FR 205-132-4 134-20-3                                     19          
                                                       
N,N-диетил-m-толуамид SE 205-149-7 134-62-3                                     19     22    
                                                       
тирам зирам BE 205-286-2 137-26-8   2       6 7   9 10 11 12                          
                                                       
  BE 205-288-3 137-30-4   2       6 7   9 10 11 12                        
                                                       
калиевметилдитиокарбамат CZ 205-292-5 137-41-7   2             9   11 12                        
                                                       
метам-натрий BE 205-293-0 137-42-8   2   4   6     9   11 12 13             20        
                                                       
динатриевцианодитиокарбамат CZ 205-346-8 138-93-2   2             9   11 12                        
                                                       
бензододециновхлорид(1)   205-351-5 139-07-1                                                
                                                       
миристалкониевхлорид(1)   205-352-0 139-08-2                                                
                                                       
1,3-бис(хидроксиметил)урея HU 205-444-0 140-95-4   2       6     9   11 12 13                      
                                                       
набам PL 205-547-0 142-59-6   2   4   6     9 10 11 12 13                      
                                                       
лавровакиселина DE 205-582-1 143-07-7                                     19          
                                                       
тиабендазол ES 205-725-8 148-79-8   2       6 7 8 9 10 11 12 13             20        
                                                       
бензотиазол-2-тиол N 205-736-8 149-30-4   2         7   9   11 12 13                      
                                                       
налед FR 206-098-3 300-76-5                                   18            
                                                       
диурон DK 206-354-4 330-54-1           6 7     10                            
                                                       
диазинон PT 206-373-8 333-41-5                                   18            
                                                       
декановакиселина AT 206-376-4 334-48-5       4                           18 19          
                                                       
цианамид DE 206-992-3 420-04-2     3                             18            
                                                       
2-хидрокси-4-изопропил-2,4,6-цикло- SK 207-880-7 499-44-5                   10                            
хептатриен-1-он                                                      
                                                       
натриевбензоат DE 208-534-8 532-32-1 1 2       6         11                 20        
                                                       
дазомет BE 208-576-7 533-74-4           6 7 8 9 10 11 12                        
                                                       
дихлоро-N-[(диметиламино)сулфонил] FI 211-986-9 731-27-1             7 8   10                     21      
флуоро-N-(p-толил)метансулфенамид/                                                      
толилфлуанид                                                      
                                                       
хидроксил-2-пиридон FR 212-506-0 822-89-9   2       6     9 10 11 12 13                      
                                                       
2,6-диметил-1,3-диоксан-4-илацетат AT 212-579-9 828-00-2   2       6         11 12 13                      
                                                       
тербутрин SK 212-950-5 886-50-0             7   9 10                            
                                                       
дихлофлуанид UK 214-118-7 1085-98-9             7 8   10                     21      
                                                       
медентиоцианат FR 214-183-1 1111-67-7                                         21      
                                                       
тетрадониевбромид N 214-291-9 1119-97-7 1                                              
                                                       
(1,3,4,5,6,7-хексахидро-1,3-диоксо-2Н- DE 214-619-0 1166-46-7                                   18            
изоиндол-2-ил)метил(1R-транс)-2,2-                                                      
диметил-3-(2-метилпроп-1-енил)цикло-                                                      
пропанкарбоксилат/d-транс-тетраметрин                                                      
                                                       
4,5-дихлоро-3Н-1,2-дитиол-3-он PL 214-754-5 1192-52-5   2       6     9   11 12                        
                                                       
диборонтриоксид NL 215-125-8 1303-86-2               8                                
                                                       
калциевдихидроксид/калциев UK 215-137-3 1305-62-0   2 3                                          
хидроксид/хидратнавар/гасенавар                                                      
                                                       
калциевоксид/вар/печенавар/негасена UK 215-138-9 1305-78-8   2 3                                          
вар                                                      
                                                       
цинковсулфид UK 215-251-3 1314-98-3             7   9 10                            
                                                       
меденоксид FR 215-269-1 1317-38-0               8                                
                                                       
димеденоксид FR 215-270-7 1317-39-1                                         21      
                                                       
динатриевтетраборат,анхидриран NL 215-540-4 1330-43-4 1 2         7 8 9 10 11   13                      
                                                       
2-бутанон,пероксид HU 215-661-2 1338-23-4 1 2 3     6     9                         22    
                                                       
монолинурон UK 217-129-5 1746-81-2   2                                            
                                                       
2,4-дихлоробензилалкохол CZ 217-210-5 1777-82-8   2       6 7   9 10   12 13                      
                                                       
хлороталонил NL 217-588-1 1897-45-6           6 7   9 10                            
                                                       
флуометурон EL 218-500-4 2164-17-2           6 7   9 10 11 12 13                      
                                                       
4-(2-нитробутил)морфолин UK 218-748-3 2224-44-4           6             13                      
                                                       
N-(3-аминопропил)-N-додецилпропан- PT 219-145-8 2372-82-9 1 2 3 4   6   8 9 10 11 12 13                      
1,3-диамин                                                      
                                                       
дидецилдиметиламониевбромид(2)   219-234-1 2390-68-3                                                
                                                       
толнафтат PL 219-266-6 2398-96-1                 9                              
                                                       
2,2-дитиобис[N-метилбензамид] PL 219-768-5 2527-58-4           6 7   9     12 13                      
                                                       
1,2-бензизотиазол-3(2H)-он ES 220-120-9 2634-33-5   2       6 7   9 10 11 12 13                 22    
                                                       
2-метил-2H-изотиазол-3-он SI 220-239-6 2682-20-4   2   4   6 7   9 10 11 12 13                 22    
                                                       
сулфурилдифлуорид SE 220-281-5 2699-79-8               8                   18            
                                                       
троклозеннатрий UK 220-767-7 2893-78-9 1 2 3 4 5 6     9   11 12                        
                                                       
натриевдихлороизоциануратдихидрат UK 220-767-7 51580-86-0 1 2 3 4 5 6     9   11 12                        
                                                       
мецетрониеветилсулфат PL 221-106-5 3006-10-8 1 2                                            
                                                       
бис(трихлорометил)сулфон LT 221-310-4 3064-70-8           6     9 10 11 12                   22    
                                                       
триклозан DK 222-182-2 3380-34-5 1 2 3       7   9                              
                                                       
окт-1-ен-3-ол N 222-226-0 3391-86-4                                     19          
                                                       
(етилендиокси)диметанол PL 222-720-6 3586-55-8   2 3 4   6     9   11 12 13                      
                                                       
хлорофацинон ES 223-003-0 3691-35-8                           14                    
                                                       
дипиритион SE 223-024-5 3696-28-4                 9                              
                                                       
натриев2,4,6-трихлорофенолат IE 223-246-2 3784-03-0   2 3     6     9                              
                                                       
пиридин-2-тиол1-оксид,натриевасол SE 223-296-5 3811-73-2   2 3 4   6 7   9 10 11 12 13                      
                                                       
метенамин3-хлороалилохлорид PL 223-805-0 4080-31-3           6     9     12 13                      
                                                       
2,2,2-(хексахидро-1,3,5-триазин-1,3,5- PL 225-208-0 4719-04-4   2 3 4   6     9   11 12 13                      
триил)триетанол                                                      
                                                       
тетрахидро-1,3,4,6-тетракис(хидрокси- ES 226-408-0 5395-50-6   2 3 4   6     9 10 11 12 13                      
метил)имидазо[4,5-d]имидазол-                                                      
2,5(1Н,3Н)-дион                                                      
                                                       
диметилдиоктиламониевхлорид(2)   226-901-0 5538-94-3                                                
                                                       
N,N-диметиленбисморфолин AT 227-062-3 5625-90-1           6     9   11   13                      
                                                       
куматетралил DK 227-424-0 5836-29-3                           14                    
                                                       
тербутилазин UK 227-637-9 5915-41-3   2                 11 12                        
                                                       
(R)-р-мента-1,8-диен PT 227-813-5 5989-27-5                       12                        
                                                       
метилендитиоцианат FR 228-652-3 6317-18-6           6 7   9 10 11 12 13                 22    
                                                       
1,3-бис(хидроксиметил)-5,5-диметили- PL 229-222-8 6440-58-0   2       6         11 12 13                      
мидазолидин-2,4-дион                                                      
                                                       
(2-бромо-2-нитровинил)бензен SK 230-515-8 7166-19-0           6         11 12 13                      
                                                       
дидецилдиметиламониевхлорид IT 230-525-2 7173-51-5 1 2 3 4   6 7 8 9 10 11 12 13                      
                                                       
бензилдодецилдиметиламониев   230-698-4 7281-04-1                                                
бромид(1)                                                      
                                                       
прометрин PT 230-711-3 7287-19-6           6 7   9 10 11 12 13                      
                                                       
сребро SE 231-131-3 7440-22-4   2   4 5       9   11                          
                                                       
мед FR 231-159-6 7440-50-8   2   4 5           11                   21      
                                                       
серендиоксид DE 231-195-2 7446-09-5 1 2   4 5 6     9   11 12 13             20   22    
                                                       
калциевдихекса-2,4-диеноат DE 231-321-6 7492-55-9 1   3     6 7   9                     20        
                                                       
йод SE 231-442-4 7553-56-2 1 2 3 4 5 6 7   9 10 11                     22    
                                                       
силициевдиоксид-аморфен FR 231-545-4 7631-86-9     3                             18   20        
                                                       
натриевхидрогенсулфит DE 231-548-0 7631-90-5 1 2   4 5 6     9   11 12 13             20   22    
                                                       
хлороводород/солнакиселина LV 231-595-7 7647-01-0   2                                            
                                                       
натриевхлорид PT 231-598-3 7647-14-5         5                                      
                                                       
натриевбромид NL 231-599-9 7647-15-6   2   4   6 7   9   11 12 13                      
                                                       
ортофосфорнакиселина PT 231-633-2 7664-38-2       4                                        
                                                       
натриевхипохлорит IT 231-668-3 7681-52-9 1 2 3 4 5 6         11 12                        
                                                       
динатриевдисулфит DE 231-673-0 7681-57-4 1 2   4 5 6     9   11 12 13             20   22    
                                                       
тетраметрин DE 231-711-6 7696-12-0                                   18            
                                                       
калиевперманганат SK 231-760-3 7722-64-7         5                                      
                                                       
Водороденпрекис FI 231-765-0 7722-84-1 1 2 3 4 5 6         11 12                        
                                                       
азот IE 231-783-9 7727-37-9                                   18            
                                                       
7а-етилдихидро-1Н,3Н,5Н-оксазоло PL 231-810-4 7747-35-5           6         11 12 13                      
[3,4-c]оксазол                                                      
                                                       
натриевсулфит DE 231-821-4 7757-83-7 1 2   4 5 6     9   11 12 13             20   22    
                                                       
натриевхлорит PT 231-836-6 7758-19-2   2 3 4 5           11 12               20        
                                                       
меденсулфат FR 231-847-6 7758-98-7 1 2   4                                        
                                                       
сребъреннитрат SE 231-853-9 7761-88-8 1                                              
                                                       
натриевхлорат PT 231-887-4 7775-09-9   2     5           11 12                        
                                                       
динатриевпероксодисулфат/натриев PT 231-892-1 7775-27-1       4                                        
персулфат                                                      
                                                       
калциевхипохлорит IT 231-908-7 7778-54-3 1 2 3 4 5           11                          
                                                       
хлор IT 231-959-5 7782-50-5   2     5           11                          
                                                       
амониевсулфат UK 231-984-1 7783-20-2                     11 12                        
                                                       
сребъренхлорид SE 232-033-3 7783-90-6 1 2 3 4 5 6 7   9 10 11   13                      
                                                       
креозот SE 232-287-5 8001-58-9               8                                
                                                       
пиретриниипиретроиди ES 232-319-8 8003-34-7                                   18 19          
                                                       
чесънекстракт PL 232-371-1 8008-99-9     3 4 5                         18 19          
                                                       
лигнин EL 232-682-2 9005-53-2 1 2 3 4   6 7   9 10 11 12 13                      
                                                       
борнакиселина NL 233-139-2 10043-35-3 1 2 3     6 7 8 9 10 11 12 13         18       22    
                                                       
хлорендиоксид PT 233-162-8 10049-04-4   2 3 4 5           11 12               20        
                                                       
калиевсулфит DE 233-321-1 10117-38-1 1 2   4 5 6     9   11 12 13             20   22    
                                                       
натриевхидроген-2,2-метиленбис LV 233-457-1 10187-52-7   2 3 4   6 7   9 10 11 12 13                      
[4-хлорофенолат]                                                      
                                                       
2,2-дибромо-2-цианоацетамид DK 233-539-7 10222-01-2 1 2 3 4 5 6 7   9 10 11 12 13                      
                                                       
карбендазим DE 234-232-0 10605-21-7           6 7   9 10 11 12 13                      
                                                       
динатриевоктабораттетрахидрат NL 234-541-0 12280-03-4 1 2 3     6 7 8 9 10 11 12 13                      
                                                       
тримагнезиевдифосфид DE 235-023-7 12057-74-8                                   18   20     23  
                                                       
меден(II)карбонат-меден(II)хидроксид FR 235-113-6 12069-69-1               8                                
(1:1)                                                      
                                                       
зинеб IE 235-180-1 12122-67-7                                         21      
                                                       
амониевбромид SE 235-183-8 12124-97-9   2   4   6 7   9   11 12                        
                                                       
хексаборендицинковундекаоксид/ ES 235-804-2 12767-90-7                 9                              
цинковборат                                                      
                                                       
пиритионцинк SE 236-671-3 13463-41-7   2       6 7   9 10     13               21      
                                                       
додецилгуанидинмонохидрохлорид ES 237-030-0 13590-97-1 1 2       6 7   9 10 11 12                   22    
                                                       
калиев2-бифенилат ES 237-243-9 13707-65-8           6     9 10     13                      
                                                       
бромхлорид NL 237-601-4 13863-41-7   2                 11 12                        
                                                       
(бензилокси)метанол UK 238-588-8 14548-60-8   2       6     9 10 11   13                      
                                                       
бис(1-хидрокси-1H-пиридин-2-тионато- SE 238-984-0 14915-37-8                 9                       21      
O,S)мед                                                      
                                                       
хлоротолурон ES 239-592-2 15545-48-9           6 7   9 10 11 12 13                      
                                                       
натриевp-хлоро-m-крезолат FR 239-825-8 15733-22-9 1 2 3 4   6     9 10     13                      
                                                       
хлоралоза PT 240-016-7 15879-93-3                           14 15               23  
                                                       
дикалиевдисулфит DE 240-795-3 16731-55-8 1 2   4 5 6     9   11 12 13             20   22    
D-глюконовакиселина,свързанасN,N- PT 242-354-0 18472-51-0 1 2 3 4   6                                    
бис(4-хлорофенил)-3,12-диимино-                                                      
2,4,11,13-тетраазатетрадекандиамидин                                                      
(2:1)                                                      
                                                       
бензоксониевхлорид CY 243-008-1 19379-90-9 1               9                              
                                                       
р-[(дийодометил)сулфонил]толуол UK 243-468-3 20018-09-1           6 7   9 10   12 13                      
                                                       
меден дихидроксид FR 243-815-9 20427-59-2               8                                
                                                       
дисребъреноксид SE 243-957-1 20667-12-3                     11                          
                                                       
алуминиевфосфид DE 244-088-0 20859-73-8                           14       18   20     23  
                                                       
(бензотиазол-2-илтио)метилтиоцианат N 244-445-0 21564-17-0   2   4   6 7   9 10 11 12 13                      
                                                       
бендиокарб UK 245-216-8 22781-23-3                                   18            
                                                       
2-метил-4-оксо-3-(проп-2-инил) EL 245-387-9 23031-36-9                                   18            
циклопент-2-ен-1-ил2,2-диметил-3-                                                      
(2-метилпроп-1-енил)циклопропанкар-                                                      
боксилат/пралетрин                                                      
                                                       
калиев(E,E)-хекса-2,4-диеноат DE 246-376-1 24634-61-5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10                            
                                                       
.алфа.,.алфа.,.алфа.-триметил-1,3,5- AT 246-764-0 25254-50-6   2       6     9   11   13                      
триазин-1,3,5(2H,4H,6H)-триетанол                                                      
                                                       
2-октил-2H-изотиазол-3-он UK 247-761-7 26530-20-1       4   6 7   9 10 11 12 13                      
                                                       
цис-трикоз-9-ен AT 248-505-7 27519-02-4                                   18 19          
                                                       
диметилоктадецил[3-(триметоксисилил) ES 248-595-8 27668-52-6   2         7   9 10                            
пропил]амониевхлорид                                                      
                                                       
N-трет-бутил-N-циклопропил-6- NL 248-872-3 28159-98-0             7   9 10                     21      
(метилтио)-1,3,5-триазин-2,4-диамин                                                      
                                                       
3-[3-(4'-бромо[1,1'-бифенил]-4-ил)-3- SE 249-205-9 28772-56-7                           14                    
хидрокси-1-фенилпропил]-4-хидрокси-                                                      
2-бензопирон/бромадиолон                                                      
                                                       
(Z,E)-тетрадека-9,12-диенилацетат AT 250-753-6 30507-70-18                                     19          
                                                       
децилдиметилоктиламониевхлорид(2)   251-035-5 32426-11-2                                                
                                                       
бромохлоро-5,5-диметилимидазолидин- NL 251-171-5 32718-18-6   2 3 4 5 6     9   11 12 13                      
2,4-дион                                                      
                                                       
3-(4-изопропилфенил)-1,1-диметилурея/ DE 251-835-4 34123-59-6           6 7   9 10 11 12 13                      
изопротурон                                                      
                                                       
N-[[(4-хлорофенил)аминo]карбонил]- SE 252-529-3 35367-38-5                                   18            
2,6-дифлуоробензамид                                                      
                                                       
1-[2-(алилокси)-2-(2,4-дихлорофе- DE 252-615-0 35554-44-0   2 3 4                 13             20        
нил)етил]-1H-имидазол/имазалил                                                      
                                                       
S-[(6-хлоро-2-оксооксазоло[4,5- UK 252-626-0 35575-96-3                                   18            
b]пиридин-3(2H)-ил)метил]O,O-                                                      
диметилтиофосфат/азаметифос                                                      
                                                       
2-бромо-2-(бромометил)пентандинитрил CZ 252-681-0 35691-65-7           6 7   9 10 11   13                      
                                                       
бензилдиметилолеиламониевхлорид(1)   253-363-4 37139-99-4                                                
                                                       
калциевмагнезиевоксид/доломитнавар UK 253-425-0 37247-91-9   2 3                                          
                                                       
калциевмагнезиевтетрахидроксид/ UK 254-454-1 39445-23-3   2 3                                          
калциевмагнезиевхидроксид/хидратна                                                      
доломитнавар                                                      
алфа.-циано-3-феноксибензил2,2- EL 254-484-5 39515-40-7                                   18            
диметил-3-(2-метилпроп-1-енил)цикло-                                                      
пропанкарбоксилат                                                      
                                                       
диметилтетрадецил[3-(триметоксиси- PL 255-451-8 41591-87-1                 9                              
лил)пропил]амониевхлорид                                                      
                                                       
смесотцис-итранс-p-ментан-3,8диол/ UK 255-953-7 42822-86-6 1 2                                 19          
цитриодиол                                                      
                                                       
4,4-диметилоксазолидин UK 257-048-2 51200-87-4           6         11 12 13                      
                                                       
етилN-ацетил-N-бутил-.бета.-аланинат BE 257-835-0 52304-36-6                                     19          
                                                       
.алфа.-циано-3-феноксибензил3-(2,2- BE 257-842-9 52315-07-8               8 9                 18            
дихлоровинил)-2,2-диметилциклопро-                                                      
панкарбоксилат/циперметрин                                                      
                                                       
m-феноксибензил3-(2,2-дихло- IE 258-067-9 52645-53-1   2 3   5     8 9                 18       22    
ровинил)-2,2-диметилциклопропанкар-                                                      
боксилат/перметрин                                                      
                                                       
.алфа.-циано-3-феноксибензил[1R- SE 258-256-6 52918-63-5                                   18            
[1.алфа.(S*)),3.алфа.]]-3-(2,2-дибро-                                                      
мовинил)-2,2-диметилциклопропанкар-                                                      
боксилат/делтаметрин                                                      
                                                       
1-етинил-2-метилпент-2-енил2,2- BE 259-154-4 54406-48-3                                   18            
диметил-3-(2-метилпроп-1-енил)цикло-                                                      
пропанкарбоксилат/емпентрин                                                      
                                                       
3-йодо-2-пропинилбутилкарбамат DK 259-627-5 55406-53-6           6 7 8 9 10 11   13                      
                                                       
тетракис(хидроксиметил)фосфониев MT 259-709-0 55566-30-8   2       6     9   11 12                        
сулфат(2:1)                                                      
                                                       
3-(3-бифенил-4-ил-1,2,3,4-тетрахидро- FI 259-978-4 56073-07-5                           14                    
1-нафтил)-4-хидроксикумарин/                                                      
дифенакум                                                      
                                                       
4-хидрокси-3-(3-(4-бромо-4- IT 259-980-5 56073-10-0                           14                    
бифенилил)-1,2,3,4-тетрахидро-1-                                                      
нафтил)кумарин/бродифакум                                                      
                                                       
1-[[2-(2,4-дихлорофенил)-4-пропил-1,3- FI 262-104-4 60207-90-1 1 2   4     7 8 9 10   12 13             20        
диоксолан-2-ил]метил]-1H-1,2,4-                                                      
триазол/пропиконазол                                                      
                                                       
четвъртичниамониевисъединения,   263-038-9 61789-18-2                                                
кокосовалкилтриметил,хлориди(3)                                                      
                                                       
четврътичниамониевисъединения,   263-080-8 61789-71-7                                                
бензилкокосовалкилдиметил,                                                      
хлориди(1)                                                      
                                                       
четврътичниамониевисъединения,   263-087-6 61789-77-3                                                
дикокосалкилдиметил,хлориди(2)                                                      
                                                       
четврътичниамониевисъединения,   263-090-2 61789-80-8                                                
бис(хидрогениранаживотинскалой                                                      
алкил)диметил,хлориди(2)                                                      
                                                       
четврътичниамониевисъединения,   264-151-6 63449-41-2                                                
бензил-C8-18-алкилдиметил,                                                      
хлориди(1)                                                      
                                                       
4,5-дихлоро-2-октил-2H-изотиазол-3-он N 264-843-8 64359-81-5           6 7 8 9 10 11 12                 21      
                                                       
2-хлоро-N-[[[4-(трифлуорометокси) IT 264-980-3 64628-44-0                                   18            
фенил]амино]карбонил]бензамид                                                      
                                                       
3,3-метиленбис[5-метилоксазолидин]/ AT 266-235-8 66204-44-2   2       6       10 11 12 13                      
оксазолидин                                                      
                                                       
N-циклопропил-1,3,5-триазин-2,4,6- EL 266-257-8 66215-27-8                                   18            
триамин                                                      
                                                       
цис-4-[3-(р-трет-бутилфенил)-2-метил- ES 266-719-9 67564-91-4           6 7 8 9 10   12 13                      
пропил]-2,6-диметилморфолин/фенпро-                                                      
пиморф                                                      
                                                       
.алфа.-циано-4-флуоро-3-феноксибензил DE 269-855-7 68359-37-5                                   18            
3-(2,2-дихлоровинил)-2,2-диметилци-                                                      
клопропанкарбоксилат/цифлутрин                                                      
                                                       
четврътичниамониевисъединения, IT 269-919-4 68391-01-5 1 2 3 4 5 6 7   9 10 11 12 13       17         22    
бензил-C12-18-алкилдиметил,хлориди                                                      
                                                       
четврътичниамониевисъединения,   269-925-7 68391-06-0                                                
ди-C6-12-алкилдиметил,хлориди(2)                                                      
                                                       
четврътичниамониевисъединения,   270-324-7 68424-84-0                                                
бензил-C8-16-алкилдиметил,хлориди(1)                                                      
                                                       
четврътичниамониевисъединения, IT 270-325-2 68424-85-1 1 2 3 4   6 7 8 9 10 11 12 13                      
бензил-C12-16-алкилдиметил,хлориди                                                      
                                                       
четврътичниамониевисъединения, IT 270-331-5 68424-95-3 1 2 3 4 5 6 7   9 10 11 12 13                 22    
ди-C8-10-алкилдиметил,хлориди                                                      
                                                       
мастникиселини,кокосови,продуктиот HU 270-430-3 68440-04-0     3                                          
реакциятасдиетаноламин                                                      
                                                       
четврътичниамониевисъединения,   273-544-1 68989-00-4                                                
бензил-C10-16-алкилдиметил, хлориди(1)                                                      
                                                       
четврътичниамониевисъединения, MT 273-545-7 68989-01-5   2   4             11 12                        
бензил-C12-18-алкилдиметил,солис                                                      
1,2-бензизотиазол-3(2H)-он1,1-диоксид                                                      
(1:1)                                                      
                                                       
натриевN-(хидроксиметил)глицинат AT 274-357-8 70161-44-3           6 7                                  
                                                       
амини,C10-16-алкилдиметил, N-оксиди PT 274-687-2 70592-80-2 1 2                                            
                                                       
пентакалиевбис(пероксимоносулфат) SI 274-778-7 70693-62-8 1 2 3 4 5           11 12                        
бис(сулфат)                                                      
                                                       
N,N'-(декан-1,10-диилди-1(4H)- HU 274-861-8 70775-75-6 1                                              
пиридил-4-илиден)бис(октиламониев)                                                      
дихлорид                                                      
                                                       
1,3-дидецил-2-метил-1H-имидазолов CZ 274-948-0 70862-65-6   2 3 4   6 7     10 11 12 13                      
хлорид                                                      
                                                       
етилов[2-(4-феноксифенокси)етил] DE 276-696-7 72490-01-8               8                                
карбамат/феноксикарб                                                      
                                                       
четврътичниамониевисъединения,   277-453-8 73398-64-8                                                
ди-C8-18-алкилдиметил,хлориди(2)                                                      
                                                       
1-[1,3-бис(хидроксиметил)-2,5-диоксои- LT 278-928-2 78491-02-8           6 7                                  
мидазолидин-4-ил]-1,3-бис(хидроксиме-                                                      
тил)урея/диазолидинилурея                                                      
                                                       
дихидрогенбис[монопероксифталато PL   114915-85-4   2 3 4                                        
(2-)-O1,OO1]магнезат(2-)хексахидрат                                                      
                                                       
трибутилтетрадецилфосфониевхлорид PL 279-808-2 81741-28-8   2   4         9   11 12                        
                                                       
маргоза,екстракт DE 283-644-7 84696-25-3                                   18 19          
                                                       
катраненикиселини,полиалкилфенолна HU 284-893-4 84989-05-9   2 3                                          
фракция                                                      
                                                       
Melaleucaalternifolia,екстракт/маслоот ES 285-377-1 85085-48-9 1 2 3                                          
австралийскочаенодърво                                                      
                                                       
четврътичниамониевисъединения, IT 287-089-1 85409-22-9 1 2 3 4 5 6 7   9 10 11 12 13       17         22    
бензил-C12-14-алкилдиметил,хлориди                                                      
                                                       
четврътичниамониевисъединения,C12- IT 287-090-7 85409-23-0 1 2 3 4 5 6     9   11 12 13       17         22    
14-алкил[(етилфенил)метил]диметил,                                                      
хлориди                                                      
                                                       
Chrysanthemumcinerariaefolium,екстракт ES 289-699-3 89997-63-7                                   18            
                                                       
урея,N,N-бис(хидроксиметил)-, PL 292-348-7 90604-54-9   2       6         11 12 13                      
продуктиотреакцияс2-(2-бутоксие-                                                      
токси)етанол,етиленгликоли                                                      
формалдехид                                                      
                                                       
четвъртичниамониевисъединения,   293-522-5 91080-29-4                                                
бензил-C8-18-алкилдиметил,бромиди(1)                                                      
                                                       
лавандула,Llavandulahybrida,екстракт/ PT 294-470-6 91722-69-9                                     19          
маслолавандин                                                      
                                                       
боровекстракт LV 304-455-9 94266-48-5                   10                            
                                                       
четврътичниамониевисъединения, LT 309-206-8 100085-64-1 1 2 3 4   6 7     10 11 12 13                      
[2-[[2-[(2-карбоксиетил)(2-                                                      
хидроксиеgtrтил)амино]етил]амино]-2-                                                      
оксоетил]кокосалкилдиметил,                                                      
хидроксиди,вътрешнокомплекснисоли                                                      
                                                       
царевичникочани,напрах EL 310-127-6 999999-99-4                           14                    
                                                       
1-(3,5-дихлоро-4-(1,1,2,2-тетрафлуорое- PT 401-400-1 86479-06-3                                   18            
токси)фенил)-3-(2,6-дифлуоробен-                                                      
зоил)урея/хексафлумурон                                                      
                                                       
1,3-дихлоро-5-етил-5-метилимида- NL 401-570-7 89415-87-2   2                 11 12                        
золидин-2,4-дион                                                      
                                                       
1-(4-хлорофенил)-4,4-диметил-3-(1,2,4- DK 403-640-2 107534-96-3             7 8 9 10                            
триазол-1-илметил)пентан-3-ол/тебу-                                                      
коназол                                                      
                                                       
Продуктиотреакциятана:глутаминова DE 403-950-8 164907-72-6 1 2 3 4                                        
киселинаиN-(C12-14-алкил)пропилен-                                                      
диамин                                                      
                                                       
смесот:(C8-18)алкилбис(2-хидроксиети- PL 404-690-8 68132-19-4           6 7   9                              
л)амониевбис(2-етилхексил)фосфат;(C8-                                                      
18)алкилбис(2-хидроксиетил)амониев2-                                                      
етилхексилхидрогенфосфат                                                      
                                                       
2,3,5,6-тетрафлуоробензилтранс-2-(2,2- NL 405-060-5 118712-89-3                                   18            
дихлоровинил)-3,3-диметилциклопро-                                                      
панкарбоксилат/трансфлутрин                                                      
                                                       
5,5-диметл-перхидро-пиримидин-2- IE 405-090-9 67485-29-4                                   18            
он.алфа.-(4-трифлуорометилстирил)-                                                      
.алфа.-(4-трифлуорометил)цинамилиден-                                                      
хидразон/хидраметилнон                                                      
                                                       
3-феноксибензил-2-(4-етоксифенил)-2- AT 407-980-2 80844-07-1   2 3         8                   18            
метилпропилетер/етофенпрокс                                                      
                                                       
6-(фталимидо)пероксихексанова киселина IT 410-850-8 128275-31-0 1 2 3 4             11 12                        
                                                       
метилнеодеканамид ES 414-460-9 105726-67-8                                     19          
                                                       
смесот:алфа-циано-3-феноксибензил SE 415-130-7 91465-08-6                                   18            
(Z)-(1R,3R)-[(S)-3-(2-хлоро-3,3,3-                                                      
трифлуоро-проп-1-енил)]-2,2-диметил-                                                      
циклопропанкарбоксилат;алфа-циано-3-                                                      
феноксибензил(Z)-(1S,3S)-[(R)-3-(2-                                                      
хлоро-3,3,3-трифлуоро-проп-1-енил)]-                                                      
2,2-диметилциклопропанкарбоксилат/                                                      
ламбдацихалотрин                                                      
                                                       
1-(4-(2-хлоро-a,a,a-p-трифлуорото- FR 417-680-3 101463-69-8               8                   18            
лилокси)-2-флуорофенил)-3-(2,6-                                                      
дифлуоробензолил)урея/флуфеноксурон                                                      
                                                       
2-бутил-бензо[d]изотиазол-3-он CZ 420-590-7 4299-07-4           6 7   9 10     13                      
                                                       
тетрахлородекаоксидкомплекс DE 420-970-2 92047-76-2 1 2 3 4 5                                      
                                                       
смесот:цис-4-хидрокси-3-(1,2,3,4- NL 421-960-0 90035-08-8                           14                    
тетрахидро-3-(4-(4-трифлуорометилбен-                                                      
зилокси)фенил)-1-нафтил)кумарин;                                                      
транс-4-хидрокси-3-(1,2,3,4-тетрахидро-                                                      
3-(4-(4-трифлуорометилбензилок-                                                      
си)фенил)-1-нафтил)кумарин/                                                      
флокоумафен;                                                      
втор-бутил2-(2-хидроксиетил)пи- DK 423-210-8 119515-38-7                                     19          
перидин-1-карбоксилат/икаридин                                                      
                                                       
фипронил FR 424-610-5 120068-37-3                                   18            
                                                       
цис-1-(3-хлороалил)-3,5,7-триаза-1- PL 426-020-3 51229-78-8           6     9     12 13                      
азониадамантанхлорид                                                      
                                                       
1-(6-хлоропиридин-3-илметил)-N- DE 428-040-8 138261-41-3                                   18            
нитроимидазолидин-2-илиденамин/                                                      
имидаклоприд                                                      
                                                       
тиаметоксам ES 428-650-4 153719-23-4               8 9                 18            
                                                       
[2,4-диоксо-(2-пропин-1-ил)имида- UK 428-790-6 72963-72-5                                   18            
золидин-3-ил]метил(1R)-цис-                                                      
хризантемат;[2,4-диоксо-(2-пропин-1-                                                      
ил)имидазолидин-3-ил]метил(1R)-транс-                                                      
хризантемат/имипротрин                                                      
                                                       
5-хлоро-2-(4-хлорфенокси)фенол AT 429-290-0 3380-30-1 1 2   4   6     9                              
                                                       
2-(1-метил-2-(4-фенокси-фенокси)- NL 429-800-1 95737-68-1                                   18            
етокси)-пиридин/пирипроксифен                                                      
                                                       
3-бензо(b)тиен-2-ил-5,6-дихидро-1,4,2- PT 431-030-6 163269-30-5       4   6 7   9 10     13                      
оксатиазин,4-оксид                                                      
                                                       
продуктиотреакциятанадиизопропа- HU 432-440-8 220444-73-5           6             13                      
ноламинсформалдехид(1:4)                                                      
                                                       
продуктиотреакциятанадиметил HU 432-790-1 - 1 2 3 4 5           11 12                        
адипат,диметилглутарат,диметил                                                      
сукцинатсхидрогенпероксид/перестан                                                      
                                                       
бис(3-аминопропил)октиламин CZ 433-340-7 86423-37-2   2 3 4             11 12 13                      
                                                       
(E)-1-(2-хлоро-1,3-тиазол-5-илметил)-3- DE 433-460-1 210880-92-5     3         8                   18            
метил-2-нитрогуанидин/хлотианидин                                                      
                                                       
пероксиоктановакиселина FR   33734-57-5   2 3 4             11 12                        
                                                       
циклохексилхидроксидиазен1-оксид, AT   66603-10-9           6 7 8 9 10 11 12 13                      
калиевасол                                                      
                                                       
бис[1-циклохексил-1,2-ди(хидрокси- AT   312600-89-8   2       6 7 8 9 10 11 12                        
.капа.O)диазеноато(2-)]-мед                                                      
                                                       
сребърензеолитA SE   -   2   4 5   7   9                              
                                                       
Bacillussphaericus IT микроор- 143447-72-7   2                               18            
    ганизъм                                                  
                                                       
Bacillusthuringiensisподвид.Israelensis IT микроор- -   2     5                         18            
SerotypeH14   ганизъм                                                  
                                                       
Bacillussubtilis DE микроор- -     3                                          
    ганизъм                                                  
                                                       
алкил-бензил-диметиламониевхлорид/   смес 8001-54-5                                                
бензалкониевхлорид(1)                                                      
                                                       
смесот5-хлоро-2-метил-2Н-изотиазол- FR смес 55965-84-9   2 3 4   6 7   9 10 11 12 13                      
3-он(EINECS247-500-7)и2-метил-                                                      
2Н-изотиазол-3-он(EINECS220-239-6)                                                      
                                                       
амини,n-C10-16-алкилтриметиленди-, IE смес 139734-65-9 1 2 3 4   6 7     10 11 12 13                      
продуктиотреакциятасхлороцетна                                                      
киселина                                                      
                                                       
четвъртичниамониевийодиди ES смес 308074-50-2 1 2 3 4 5 6 7                                  
                                                       
смесот1-феноксипропан-2-ол(EINECS UK смес - 1 2 3 4   6       10 11   13                      
212-222-7)и2-феноксипропанол                                                      
(EINECS224-027-4)                                                      
                                                       
активенхлор:произведенчрезреакция SK смес -   2 3 4 5                                      
нахипохлористакиселинаинатриев                                                      
хипохлоритиполученinsitu                                                      
                                                       
калиевисолинамастникиселини DE смес -   2                                            
(C15-21)                                                      
                                                       
четвъртичниамониевисъединения IT смесот - 1 2 3 4   6 7 8 9 10 11 12 13                      
(бензилалкилдиметил(алкилотC8-C22,   включени                                                  
наситениненаситен,лоеналкил,   вEINECS                                                  
кокосовалкил,исоевалкил)хлориди,   вещества                                                  
бромиди,илихидроксиди)/BKC                                                      
                                                       
четвъртичниамониевисъединения IT смесот - 1 2 3 4   6 7 8 9 10 11 12 13                      
(диалкилдиметил(алкилотC6-C18,   включени                                                  
наситениненаситен,илоеналкил,   вEINECS                                                  
кокосовалкил,исоевалкил)хлориди,   вещества                                                  
бромиди,илиметилсулфати)/DDAC                                                      
                                                       
четвъртичниамониевисъединения IT смесот -               8                                
(алкилтриметил(алкилотC8-C18,   включени                                                  
наситениненаситен,илоеналкил,   вEINECS                                                  
кокосовалкил,исоевалкил)хлориди,   вещества                                                  
бромиди,илиметилсулфати)/TMAC                                                      
                                                       
натриевлигносулфонат HU естествен 8061-51-6