71-А ПЛЕНАРНА СЕСИЯ 10-11 ОКТОМВРИ 2007 Г.

Обн. C ОВ. бр.305 от 15 Декември 2007г.

Становище на Комитета на регионите относно "Енергийния пакет" 2007/C 305/01


КОМИТЕТЪТ НА РЕГИОНИТЕ

- посочва, че местните и регионални власти имат решаващ принос за успеха на европейските инициативи. Европейското законодателство се прилага на местно и регионално ниво; чрез поведението си лицата, отговорни за вземането на решения на местно ниво, както и гражданите, следва да повлияят по осезаем и устойчив начин върху потреблението на енергия;

- е на мнение, че енергийната политика и политиката по опазването на климата са тясно свързани и трябва да бъдат координирани, тъй като 80 % от емисиите на въглероден двуокис в Европа се дължат на производството на енергия. По тази причина е от съществено значение, мерките, които се предлагат за политиката по отношение на климата, да бъдат включени в областта на енергетиката и обратно. Същевременно ориентираната към околната среда и ефективността енергийна политика също представлява част от политиката в областта на климата;

- подкрепя усилията на Комисията незабавно да отстрани и премахне административните пречки, неравноправните условия за достъп до мрежата (например дискриминация спрямо доставчиците на енергия от възобновяеми източници) и сложните процедури;

- призовава Комисията да предотврати чрез подходящи мерки пазарната концентрация и да насърчи многообразието на участниците на пазара;

- подкрепя целта за спестяване на 20 % енергия в ЕС до 2020 г. чрез увеличаване на енергийната ефективност; Комитетът би желал тази цел бъде обвързваща;

- подчертава настойчиво, че енергийната ефективност следва да бъде в центъра на Европейската енергийна политика и да представлява най-висок приоритет във всеки дебат;

- изразява съмнение, че технологиите за улавяне и съхраняване на въглерод (CCS) могат да се разглеждат като дългосрочно решение, тъй като те значително намаляват коефициента на полезно действие на съответното оборудване и освен това не са особено икономически ефективни от днешна гледна точка. В глобален контекст обаче, стратегията за улавяне и съхраняване на въглерод може да представлява временно решение.


Отправни документи

Съобщение на Комисията до Съвета и Европейския парламент "Енергийна политика за Европа" COM(2007) 1 окончателен

Съобщение на Комисията до Съвета и Европейския парламент "Перспективи за вътрешния пазар на газ и електроенергия" COM(2006) 841 окончателен

Съобщение на Комисията до Съвета и Европейския парламент "Устойчиво производство на електроенергия от изкопаеми горива: към постигане на почти нулеви емисии от въглищата след 2020 г." COM(2006) 843 окончателен

Съобщение на Комисията до Съвета и Европейския парламент "Доклад за напредъка в областта на биогоривата. Доклад за напредъка в използването на биогорива и други възобновяеми горива в държавите-членки на Европейския съюз" COM(2006) 845 окончателен

Съобщение на Комисията до Съвета и Европейския парламент "План за приоритетна взаимовръзка" COM(2006) 846 окончателен

Съобщение на Комисията до Съвета, Европейския парламент, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите: "Към европейски стратегически план за енергийните технологии" COM(2006) 847 окончателен

Съобщение на Комисията до Съвета и Европейския парламент "Пътна карта за възобновяемите енергийни източници. Възобновяемите енергийни източници през 21 век: изграждане на по-устойчиво бъдеще" COM(2006) 848 окончателен

Съобщение на Комисията до Съвета и Европейския парламент "Зелена книга - Последващи действия - Доклад за напредъка по отношение на електроенергията от възобновяеми източници" COM(2006) 849 окончателен

Докладчик: г-н Bernd VOGERLE, Кмет на Gerasdorf bei Wien (AT/ПЕС)

Политически препоръки


КОМИТЕТЪТ НА РЕГИОНИТЕ

Въведение

1. подчертава значението на енергията като основен стълб на съвременния живот. Прекъсванията и затрудненията в снабдяването с енергия имат големи последици и причиняват значителни икономически щети. По тази причина местните и регионални власти придават голямо значение на общата енергийна политика и нейните цели за сигурност на енергосна- бдяването, устойчивост и конкурентоспособност; за постигането на тези цели е необходим балансиран енергиен микс;

2. посочва, че местните и регионални власти имат решаващ принос за успеха на европейските инициативи. Европейското законодателство се прилага на местно и регионално ниво; чрез поведението си лицата, отговорни за вземането на решения на местно ниво, както и гражданите, следва да повлияят по осезаем и устойчив начин върху потреблението на енергия;

3. ето защо призовава компетентните европейски институции, в частност Комисията, да вземат предвид в достатъчна степен основната роля на местните и регионални власти в рамките на европейската енергийна политика при конкретното прилагане на "енергийния пакет";

4. е на мнение, че енергийната политика и политиката по опазването на климата са тясно свързани и трябва да бъдат координирани, тъй като 80 % от емисиите на въглероден двуокис в Европа се дължат на производството на енергия. По тази причина е от съществено значение, мерките, които се предлагат за политиката по отношение на климата, да бъдат включени в областта на енергетиката и обратно. Същевременно ориентирана към околната среда и ефективността, енергийна политика също представлява част от политиката в областта на климата;

5. посочва, че приносът на потребителите, които демонстрират отговорно поведение, играе решаваща роля за реализирането на европейските цели. Ето защо потребителите следва да бъдат поставени в центъра на всеки дебат. Най-слабите социално слоеве от населението са особено силно засегнати от всяко увеличение на цената на енергията. Следователно е необходимо отпусканите от публични фондове помощи в контекста на устойчивостта и на последователна политика по отношение на климата да се инвестират по-скоро в мерки за енергийна ефективност и повишаване на информираността вместо да се ограничават до чисто финансово подпомагане;


Вътрешен пазар

6. отбелязва, че очакването, свързано с либерализирания пазар на газ и електроенергия, а именно намаляване на цените и премахването на монополното положение на енергоснабдителни предприятия, не е изпълнено във всички държави-членки. Освен това смята, че недостатъчните инвестиции в електроцентрали и енергийни мрежи, особено във възобновяеми и местни енергийни източници и мрежи, застрашават сигурността на енергоснабдяването. Ако продължат сегашните тенденции, в бъдеще се очакват затруднения при снабдяването с енергия;

7. ето защо призовава Комисията да създаде стимули за производителите на енергия и на операторите на енергийни мрежи да инвестират отново в изграждането на производствени мощности и в модернизиране на инфраструктурата на мрежите (какъвто бе случаят преди либерализацията). Една от възможностите в тази насока е изготвянето на планове за местно и регионално енергийно производство на основата на наличните на местно и регионално равнище данни;

8. подкрепя усилията на Комисията незабавно да отстрани и премахне административните пречки, неравноправните условия за достъп до мрежата (например дискриминация спрямо доставчиците на енергия от възобновяеми източници) и сложните процедури;

9. застъпва се за отделяне, при което разделянето съгласно дружественото право, подкрепено от силен регулатор, се разглежда като достатъчно;

10. призовава Комисията да предотврати чрез подходящи мерки пазарната концентрация и да насърчи многообразието на участниците на пазара (включително общински предприятия);

11. смята, че модернизацията на транснационалните мрежи разширява възможностите за действие на местно и регионално ниво (например при закупуване на енергия);

12. отхвърля изграждането на нови административни структури като например Европейски енергиен регулатор, тъй като националните регулаторни органи са в състояние да постигнат предложените от Комисията и потвърдени от Европейския съвет цели;

13. призовава Комисията да структурира схемата за търговия с емисии по такъв начин, че електроцентралите да получат толкова сертификати съгласно плана за разпределение, колкото съответстват на планирания обем на производството на електро- и топлоенергия в газово-турбинни централи за комбинирано производство на топло и електроенергия. Това би било ясен сигнал в подкрепа на целта за увеличаване на енергийната ефективност на производството на електроенергия;


Енергийна ефективност

14. подкрепя целта за спестяване на 20 % енергия в ЕС до 2020 г. чрез увеличаване на енергийната ефективност; Комитетът би желал тази цел бъде обвързваща;

15. подчертава настойчиво, че енергийната ефективност следва да бъде в центъра на Европейската енергийна политика и да представлява най-висок приоритет във всеки дебат;

16. призовава компетентните европейски институции и най-вече Комисията, да осигурят подходящи рамкови условия, наред с другото в следните области:

- автомобили с нисък разход на гориво,

- високи стандарти (и особено режима на работа "стендбай", който да може да се изключва) и по-добро етикетиране на (електродомакински) уреди,

- възможно най-ниско общо енергийно потребление и съответно стандартите за "пасивна къща" при ново строителство,

- преобразуване на външните разходи във вътрешни чрез последователно изчисляване на разходите през целия жизнен цикъл/веригата на снабдяване с продукти и предоставяне на услуги при възлагане на обществени поръчки,

- заеми от ЕИБ за програми за енергийна ефективност на местните и регионалните власти,

- помощи за енергийна ефективност в рамките на регламента за групово освобождаване;

17. подчертава, че редица мерки се прилагат на регионално и местно ниво и те допринасят за успеха на европейската инициатива:

- регионално развитие, отчитащо енергийните аспекти,

- програми за подкрепа на мерки за енергийна ефективност (например саниране на сгради, подмяна на остаряло осветление, подмяна на домакински уреди),

- програми за подкрепа на възобновяеми енергийни източници,

- определяне на строителни стандарти, надхвърлящи стандартите в директивата за сградите,

- териториално устройство,

- предлагане и организация на транспорта (предлагане на обществен пътнически транспорт на кратки разстояния, алеи за велосипедисти),

- управление на местата за паркиране, за да се намали движението на автомобили в града и да се насърчи съвместното ползване на автомобили и използването на по-екологични автомобили,

- енергийни консултации за предприятията,

- информационни дейности сред обществеността, кампании, повишаване на информираността (например конкретна информация за начините за спестяване на енергия в домакинствата, при използване на автомобил и др.),

- ефект на примера (спестяване на енергия в публичния сектор)и вътрешнофирмено обучение на персонала,

- използване на обществените поръчки за увеличаване на енергийната ефективност на стоки и услуги;

18. отправя искане ЕС да предостави повече финансови средства, например в рамките на програмата "Интелигентна енергия за Европа", (IEE) за обмен на най-добри практики на местно и регионално ниво;

19. отправя искане към Комисията да определи цели за енергийна ефективност на агрегирано ниво (т.е. енергийна интензивност на цялата икономика). Това би предоставило гъвкавост на държавите-членки и регионите да постигнат целите, като използват по-широк набор от мерки, включително мерки, насочени към енергийното потребление на уредите и индустриалната структура на (регионалната) икономика;


Възобновяеми енергийни източници

20. подкрепя обвързващата цел до 2020 г. 20 % от общото енергийно потребление да бъдат осигурявани от възобновяеми енергийни източници;

21. подчертава социално-икономическото значение на местните енергийни източници и тяхното значение за сигур- ността на доставките и ефективността на преноса и отбелязва, че насърчаването на възобновяеми енергийни източници следва да бъде съобразено със съответните географски, климатични и икономически условия; в тази връзка подчертава ролята, която могат да играят местните и регионални власти за насърчаването и осигуряването на възобновяеми източници на енергия;

22. в областта на енергията от възобновяеми източници настоятелно препоръчва определяне на цели, включително и в сектора на отоплението и охлаждането, като трябва да се постави ударение върху комбинираното производство на електроенергия и енергията за отопление и охлаждане;

23. отбелязва, че при всички мерки устойчивостта следва да се поставя на преден план. Страните, които на ранен етап са инвестирали в биомаса, вече покриват в значителна степен енергийните си нужди от този източник. При това обаче често възниква проблемът, че нуждите вече не могат да се покриват изключително от регионални източници на енергия (най-вече дърва), а биогоривата трябва да бъдат транспортирани на големи разстояния до местопредназначението им. В този случай алтернативата е очевидно по-малко устойчива. Необходимо е да се вземат под внимание по-малко енергоемките видове транспорт;

24. е на мнение, че държавите-членки, които имат ограничени възможности за производство на енергия от възобновяеми източници, следва да имат възможността да изпълнят своите цели по отношение на възобновяемите енергийни източници чрез търговия, в рамките на система от сертификати за "зелена енергия" в ЕС, или чрез двустранни договори с други държави, които разполагат с по-голям запас от възобновяема енергия. Целта в случая е да се намали съвкупността от разходите за осъществяване на целите по отношение на възобновяемите енергийни източници;

25. отправя искане към Комисията и държавите-членки да предвижда задължителното изслушване на местните и регио- нални власти при изготвянето на националните планове за действие насърчаване на възобновяемите източници на енергия;


Биогорива

26. подкрепя обвързващата цел до 2020 г., 10 % от общото потребление на горива в ЕС да бъде осигурено от биогорива; при условие, че производството е устойчиво.

27. потвърждава голямото значение, което ще придобие диверсифицирането на енергийните източници и видовете биомаса;

28. обръща особено внимание на това, че политиката по отношение на климата трябва да се разглежда в международен контекст и че следва да се насърчават различни биогорива, в зависимост от тяхното отражение върху околната среда и климата, като се използва жизнен цикъл, съобразен с методите на производство, транспорта и др. Освен насърчаването на собствено ефективно европейско производство, може да играе известна роля и вносът от страни, които не са членки на ЕС. В областта на биогоривата следва да се насърчава екологичното и енергийноефективно производство, независимо от вида биогориво и вида на използваните растения;

29. отбелязва, че насърчаването на производството на биогорива в трети страни противоречи на целите за намаляване на зависимостта от вноса в областта на енергетиката и създава нови зависимости и поради това подчертава, че вносът от страни извън ЕС следва да е от второстепенно значение. При вноса на енергия следва да се отчита устойчивостта и енергийната ефективност от гледна точка на жизнения цикъл на различните биогорива;

30. подчертава значението на производството на биогорива по устойчив начин, за да не се допусне загуба на биоразнообразие. Не трябва да се допуска отглеждането на големи масиви от енергийни култури "монокултури" (концентрация на една култура на големи площи) да наруши прекалено местната екосистема;

31. набляга върху необходимостта от спазване на кодекс за устойчивост при вноса на суровини за биогорива. ЕС би могъл да допринесе за насърчаването на екологични и социално справедливи икономически практики, които предотвратяват загубата на важни местообитания чрез налагане на изисквания в тази област на своите търговски партньори. Процесът на международни преговори и разработването на съответната регулаторна рамка следва да започнат незабавно;


Използване на въглища

32. изразява съмнение, че технологиите за улавяне и съхраняване на въглерод (CCS) могат да се разглеждат като дългосрочно решение, тъй като те значително намаляват коефициента на полезно действие на съответната инсталация и освен това не са особено икономически ефективни от днешна гледна точка. В глобален контекст обаче, стратегията за улавяне и съхраняване на въглерод може да представлява само временно решение.

33. би следвало да се даде тласък на научноизследователската и развойна дейност в областта на технологиите за улавяне и съхраняване на въглерод (CCS);

34. призовава при одобряването на новите въглищни централи да бъдат взимани под внимание технологиите за улавяне и съхранение на въглерод;


Енергийни технологии

35. констатира, че сегашните усилия в сектора на енергийните технологии не са достатъчни. Освен това системата е твърде бавна, така че за въвеждането на нови технологии често са нужни десетилетия;

36. призовава да се увеличат допълнително средствата за енергийни технологии в Рамковата програма за научни изследвания, технологично развитие и демонстрационни дейности и програмата "Интелигентна енергия за Европа". Именно демонстрирането на нови технологии на регионално и местно ниво допринася за информираността на населението, както и за повишаване на квалификацията на работната ръка. Важно е подкрепата на научноизследователската и развойна дейност да е достъпна както за по-малкия частен бизнес, така и за публичния сектор;

37. подчертава, че чрез развитието на най-съвременни технологии се създават и възможности за износ. Това може да доведе до създаването на много нови работни места; Международно сътрудничество

38. е на мнение, че само широкообхватното и всестранно трансгранично сътрудничество, както и споразуменията в областта на енергийната политика и политиката в областта на изменението на климата, насочени към устойчива околна среда, към по-висока енергийна ефективност и икономично използване на енергията, ще имат успех в по-близък и в по-далечен план и ще бъдат от полза за сегашните и бъдещите поколения във и извън ЕС;

39. изисква при оказването на техническата помощ на трети страни в никакъв случай да не се стига до износ, срещу заплащане или безвъзмездно, на продукти и производствени методи, които са остарели или са забранени в ЕС. При това трябва да се следи подобни критерии да се прилагат на всички нива (ЕС, национално, регионално, местно) и за всички инсти- туции (включително и за ЕИБ);


Социално измерение

40. призовава Комисията да се застъпи в по-голяма степен за използването на най-добрите международни практики в областта на енергийната ефективност в ЕС и за разпространяване на европейските инициативи, усилията на ЕС и най-добрите прак- тики и извън границите на ЕС;

41. подчертава, че местните и регионални власти имат твърде ограничени възможности да влияят върху структурата на цената на енергията и то само в някои области. Възможности за това се появяват в случаи, когато могат да се използват в голям мащаб собствени енергийни ресурси и когато те са конкурентоспособни по отношение на разходите в сравнение с други енергийни източници на либерализирания пазар. Заедно с това може да се опита чрез мерки за повишаване на информираността на широката общественост, да се насърчат гражданите да приемат по-високите разходи, произтичащи от използването на енергия от възобно- вяеми източници. Продължаващото изплащане на помощи (помощи за енергийни разходи, помощи за разходи за отопление) следва да се постави под въпрос, тъй като по правило не води до промяна на поведението на потребителите. Вместо това Комитетът настоятелно препоръчва насърчаване на мерки за енергийна ефективност, които водят както до намаляване на разходи, така и до по-високо качество на живот. Тази подкрепа следва да включва достъп до информация относно използването на енергия за потребителите (интелигентни електромери) и информация за използването на енергията в съответната област, предназначена за местните и регионални власти, с цел да набележат мерки за постигане на ефективност и оказване на подкрепа, за да се избегнат трудностите за хората с ограничени доходи (енергийна бедност);

42. наблюдава със загриженост последиците от увеличеното търсене на енергийни суровини, което води до непропорцио- нално увеличение на цените на хранителните продукти. По тази причина е необходимо цялостно проучване на енергийния пазар и очакваното търсене на суровини за биогорива, особено с оглед на това да може да се направи оценка на въздействието върху пазара на хранителни продукти включително и до ниво малки региони.


Брюксел, 10 октомври 2007 г.

Председател на Комитета на регионите

Michel DELEBARRE


2007-C305-01


Untitled Page