Известие за постоянна тръжна процедура за продажба на алкохол с цел изключителното му използване, под формата на биоетанол, в сектора на горивата в Общността

Обн. C ОВ. бр.307 от 18 Декември 2007г.

Wine Products Council Bundesanstalt fur Landwirtschaft und Ernahrung (BLE), Bonn Fondo Espanol de Garantia Agraria (FEGA), Madrid Service for the management of agricultural products (OPEKEPE), Athens Office national interprofessionnel des fruits, des legumes, des vins et de l'horticulture (Vinif lhor) Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), Roma Mezogazdasagi es Videkfejlesztesi Hivatal (MVH), Budapest Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas, I.P. (IFAP), Lisboa

Постоянната тръжна процедура за продажба на алкохол се провежда чрез интервенционни агенции с цел изключителното му използване, под формата на биоетанол, в сектора на горивата в Общността. През срока на валидност на тази постоянна тръжна процедура се провеждат частични тръжни процедури.Постоянната тръжна процедура и частичните тръжни процедури се провеждат съгласно дял III, глава IV, подраздели III и IV от Регламент (EO) № 1623/2000 на Комисията1. Подробните условия, приложими за частичните тръжни процедури са определени от съответните интервенционни агенции. Заинтересованите страни могат да получат информация относно процедурите, като се обърнат към някои от изброените по-долу агенции:CY Wine Products Council

P.O. Box 71011

CY-3840 Limassol

Tel. (357) 25892892

Fax (357) 25819305

E-mail: @####67108864#mailto:extaff@wpc.org.cy#extaff@wpc.org.cy@
DE Bundesanstalt fur Landwirtschaft und Ernahrung (BLE) Deichmanns Aue 29

D-53179 Bonn

Tel. (49) 1888/6845-3386

Fax (49) 1888/6845-3791

E-mail: @####67108864#mailto:pflanzlichebeihilfe@ble.de#pf lanzlichebeihilfe@ble.de@
ES Fondo Espanol de Garantia Agraria (FEGA) Beneficencia, 8

E-28004 Madrid

Tel. (34) 913 47 49 17

Fax (34) 913 47 47 07

E-mail: @####67108864#mailto:regulacionmercados@fega.mapya.es#sg.regulacionmercados@fega.mapya.es@FR Office national interprofessionnel des fruits, des legumes, des vins et de l'horticulture (Vinif lhor- Libourne)

Delegation nationale

17, avenue de la Ballastiere

BP 231

F-33505 Libourne Cedex

Telephone (33-5) 57 55 20 00

Telecopieur (33-5) 57 55 20 59

E-mail: @####67108864#mailto:adjudications@viniflhor.fr#adjudications@vinif lhor.fr@

Web site: www.viniflhor.frIT AGEA — Agenzia per le erogazioni in agricoltura

Ufficio Ammassi, distillazione vino ed altri aiuti

Via Torino, 45

I-00185 Roma

Tel. (39) 06 49 49 95 58

Fax (39) 06 49 49 97 61

E-mail: @####67108864#mailto:pennacchia@agea.gov.it#b.pennacchia@agea.gov.it@HU Mezogazdasagi es Videkfejlesztesi Hivatal

Soroksari ut 22-24, 6th f loor, room 630

H-1095 Budapest

Phone (36-1) 374-3603

Fax (36-1) 577-1310

E-mail: @####67108864#mailto:ugyfelszolgalat@mvh.gov.hu#ugyfelszolgalat@mvh.gov.hu@

Web site: www.mvh.gov.huPT Ministerio da Agricultura do Desenvolvimento Rural e das Pescas IFAP — Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas, I.P. Rua Castilho, 51

P-1269-164 Lisboa

Tel. (351) 213 846 000

Fax (351) 213 846 170

E-mail: @####67108864#mailto:ifap@ifap.min-agricultura.pt#ifap@ifap.min-agricultura.pt


@


_________________________

1 ОВ L 194, 31.7.2000 г., стр. 45. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1433/2007 (ОВ L 320, 6.12.2007 г., стр. 18).


2007-C307-15


Untitled Page