ПРОТОКОЛ за изменение на Споразумението за сътрудничество между европейската икономическа общност и кралство тайланд относно производството, предлагането на пазара и търговията с маниока

Обн. L ОВ. бр.337 от 21 Декември 2007г.

ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ,


от една страна, и ПРАВИТЕЛСТВОТО НА КРАЛСТВО ТАЙЛАНД, от друга страна,

КАТО ПРОВЕДОХА по искане на Европейската общност преговори за изменение на член 5 от Споразумението за сътрудничество относно производството, предлагането на пазара и търговията с маниока, наричано по-долу "Споразумение за сътрудничество", за да го приведат в съответствие с разпоредбите на членове от 55 до 65 и от 308а до 308в от Регламент (ЕИО) № 2454/93 на Комисията,

КАТО ПОТВЪРЖДАВАТ желанието си да запазят в сила действащото споразумение за сътрудничество,


РЕШИХА да изменят споразумението за сътрудничество по отношение на съответните разпоредби на член 5 с настоящия протокол и за тази цел определиха за свои упълномощени представители:


ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ: Alvaro MENDONCA E MOURA, посланик, постоянен представител на Португалската република,

ПРАВИТЕЛСТВОТО НА КРАЛСТВО ТАЙЛАНД: Pisan MANAWAPAT, посланик, ръководител на мисията на Тайланд към Европейските общности,


КОИТО, след като си размениха установените за валидни и съставени в надлежна форма пълномощни,


СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:


Член 1

Член 5 от споразумението за сътрудничество се заменя със следния текст:

"Член 5

Тарифната квота за договореното количество за износ се управлява от Общността в съответствие с хронологичния ред на датите на приемане на декларациите за допускане за свободно обращение (принципът "първи дошъл, първи обслужен").

От своя страна Тайланд се ангажира да приеме всички необходими разпоредби за издаване на сертификати за произход, които да бъдат използвани за внос на маниока в Общността. При необходимост компетентните органи на двете страни обменят информация, необходима, за да се наблюдава и да се улесни изпълнението на настоящото споразумение."


Член 2

Настоящият протокол представлява неразделна част от споразумението за сътрудничество.


Член 3

Настоящият протокол се одобрява от Общността и от Кралство Тайланд в съответствие със собствените им процедури.


Член 4

Настоящият протокол влиза в сила на 1 януари 2008 г.


Член 5

Настоящият протокол е съставен в два екземпляра на всеки от официалните езици на договарящите страни, като всеки от тези текстове е еднакво автентичен

2007-L337-32


Untitled Page