Известие на Комисията относно текущите лихвени проценти по възстановяване на държавни помощи и референтните ставки/сконтовите проценти за 25 държави-членки, приложими от 1 януари 2008 г.

Обн. C ОВ. бр.319 от 29 Декември 2007г.

(Публикувано в съответствие с член 10 от Регламент (ЕО) № 794/2004 на Комисията (ОВ L 140, 30.4.2004 г., стр. 1) и известието на Комисията относно метода за определяне на референтната ставка и размера на сконтовия процент (OB C 273, 9.9.1997 г., стр. 3))


2007/C 319/03
2007-C319-03


Untitled Page