ДОГОВОР между Кралство Белгия, Кралство Дания, Федерална република Германия, Френската република, Ирландия,Италианската република, Великото херцогство Люксембург,Кралство Нидерландия,Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия,(държави-членки на Европейските общности) и Република Гърция относно присъединяването на Република Гърция към Европейската икономическа общност и към Европейската общност за атомна енергия


НЕГОВО ВЕЛИЧЕСТВО КРАЛЯТ НА БЕЛГИЙЦИТЕ,


НЕЙНО ВЕЛИЧЕСТВО КРАЛИЦАТА НА ДАНИЯ,


ПРЕЗИДЕНТЪТ НА ФЕДЕРАЛНА РЕПУБЛИКА ГЕРМАНИЯ,


ПРЕЗИДЕНТЪТ НА РЕПУБЛИКА ГЪРЦИЯ,


ПРЕЗИДЕНТЪТ НА ФРЕНСКАТА РЕПУБЛИКА,


ПРЕЗИДЕНТЪТ НА ИРЛАНДИЯ,


ПРЕЗИДЕНТЪТ НА ИТАЛИАНСКАТА РЕПУБЛИКА,


НЕГОВО КРАЛСКО ВИСОЧЕСТВО ВЕЛИКИЯТ ХЕРЦОГ НА ЛЮКСЕМБУРГ,


НЕЙНО ВЕЛИЧЕСТВО КРАЛИЦАТА НА НИДЕРЛАНДИЯ,


НЕЙНО ВЕЛИЧЕСТВО КРАЛИЦАТА НА ОБЕДИНЕНОТО КРАЛСТВО ВЕЛИКОБРИТАНИЯ И СЕВЕРНА ИРЛАНДИЯ,


ОБЕДИНЕНИ, в желанието си да преследват постигането на целите, заложени в Договора за създаване на Европейската икономическа общност и в Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия,


ТВЪРДО РЕШЕНИ в духа на тези договори да създадат все по-тесен съюз между народите на Европа на вече поставената основа,


КАТО ВЗЕХА ПРЕДВИД, че член 237 от Договора за създаване на Европейската икономическа общност и член 205 от Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия предоставят на европейските държави възможността да станат членки на тези Общности,КАТО ВЗЕХА ПРЕДВИД, че Република Гърция кандидатства за членство в тези Общности,


КАТО ВЗЕХА ПРЕДВИД, че Съветът на Европейските общности, след като получи становището на Комисията, се обяви в подкрепа на приемането на тази държава,


РЕШИХА да установят чрез общо споразумение условията за приемане и съгласуване, които следва да бъдат направени към Договорите за създаване на Европейската икономическа общност и Европейската общност за атомна енергия, и за тази цел са определили за свои пълномощни представители:


НЕГОВО ВЕЛИЧЕСТВО КРАЛЯТ НА БЕЛГИЙЦИТЕ,

Вилфрид МАРТЕНС,

Министър-председател;

Анри Симоне,

Министър на външните работи;

Йозеф ВАН ДЕР МОЙЛЕН,

Посланик, Постоянен представител в Европейските общности;


НЕЙНО ВЕЛИЧЕСТВО КРАЛИЦАТА НА ДАНИЯ,

Нийлс Анкер КОФЕД,

Министър на селското стопанство;

Гунар РИБЕРХОДТ,

Посланик, Постоянен представител в Европейските общности;


ПРЕЗИДЕНТЪТ НА ФЕДЕРАЛНА РЕПУБЛИКА ГЕРМАНИЯ,

Ханс-Дитрих ГЕНШЕР,

Федерален министър на външните работи;

Хелмут ЗИГРИСТ,

Посланик, Постоянен представител в Европейските общности;


ПРЕЗИДЕНТЪТ НА РЕПУБЛИКА ГЪРЦИЯ,

Константинос КАРАМАНЛИС,

Министър-председател;

Георгиос РАЛИС,

Министър на външните работи;

Георгиос КОНТОГЕОРГИС,

Министър без портфейл, отговарящ за отношенията с Европейските общности;


ПРЕЗИДЕНТЪТ НА ФРЕНСКАТА РЕПУБЛИКА,

Жан-Франсоа ПОНСЕ,

Министър на външните работи;

Пиер БЕРНАР-РЕЙМОН,

Държавен в министерството на външните работи,

Люк дьо Ла БАР дьо НАНТЬОЙ,

Посланик, Постоянен представител в Европейските общности;


ПРЕЗИДЕНТЪТ НА ИРЛАНДИЯ,

Джон ЛИНЧ,

Министър-председател,

Майкъл О'КЕНЕДИ,

Министър на външните работи,

Брендън ДИЛЪН,

Посланик, Постоянен представител в Европейските общности;


ПРЕЗИДЕНТЪТ НА ИТАЛИАНСКАТА РЕПУБЛИКА,

Джулио АНДРЕОТИ,

Председател на Съвета на министрите,

Адолфо БАТАЛИЯ,

Заместник-държавен секретар на външните работи;

Еудженио ПЛАЙА,

Посланик, Постоянен представител в Европейските общности;


НЕГОВО КРАЛСКО ВИСОЧЕСТВО ВЕЛИКИЯТ ХЕРЦОГ НА ЛЮКСЕМБУРГ,

Гастон ТОРН,

Президент на правителството, Министър на външните работи;

Жан ДОНДЕЛИНГЕР,

Посланик, Постоянен представител в Европейските общности;


НЕЙНО ВЕЛИЧЕСТВО КРАЛИЦАТА НА НИДЕРЛАНДИЯ,

Ч. А. Ван дер КЛААУ,

Министър на външните работи;

Й. Х. ЛУБЕРС,

Посланик, Постоянен представител в Европейските общности;


НЕЙНО ВЕЛИЧЕСТВО КРАЛИЦАТА НА ОБЕДИНЕНОТО КРАЛСТВО НА ВЕЛИКОБРИТАНИЯ И СЕВЕРНА ИРЛАНДИЯ,


Достопочтеният лорд КАРИНГТОН,

Държавен секретар на външните работи и на Британската общност;

Сър Доналд МЕЙТЛЪНД,

Посланик, Постоянен представител в Европейските общности;


КОИТО, след като си размениха установените за валидни и съставени в надлежна форма пълномощия,


СЕ ДОГОВОРИХА ЗА СЛЕДНОТО:ЧЛЕН 1


1. Република Гърция с настоящото става член на Европейската икономическа общност и на Европейската общност за атомна енергия и страна по Договорите за създаване на тези Общности, съответно изменени и допълнени.


2. Условията, необходими за приемане и промените на Договорите за създаване на Европейската икономическа общност, са заложени в Акта, приложен към настоящия договор. Разпоредбите на този акт относно Европейската икономическа общност и Европейската общност за атомна енергия представляват неразделна част от настоящия договор.


3. Разпоредбите относно правата и задълженията на държавите-членки и правомощията и юрисдикцията на институциите на Общностите, както е заложено в Договорите, съгласно параграф 1 се прилагат по отношение на настоящия договор.ЧЛЕН 2


Настоящият договор се ратифицира от Високодоговарящите се страни съгласно съответните им конституционни изисквания. Ратификационните инструменти ще бъдат депозирани в правителството на Италианската република най-късно до 31 декември 1980 година.


Настоящият договор влеза в сила на 1 януари 1981 г., при условие че всички ратификационни инструменти са представени преди тази дата и че инструментът за присъединяване на Република Гърция към Европейската общност за въглища и стомана е депозиран на тази дата.ЧЛЕН 3


Настоящият договор, изготвен в единствен оригинал на английски, датски, гръцки, ирландски, италиански, немски, нидерландски и френски езици като текстът на всеки от тези езици е идентичен с останалите, ще бъде представен в архивите на правителството на Италианската република, което ще изпрати удостоверено копие до всяко от правителствата на другите държави, подписали Договора.


В ДОКАЗАТЕЛСТВО ЗА КОЕТО, долуподписаните упълномощени представители полагат подписите си под настоящия договор.


Til bekraeftelse heraf har undertegnede befuldmaegtigede underskrevet denne Traktat.


Zu Urkund dessen haben die unterzeichneten Bevollmaechtigten ihre Unterschriften unter diesen Vertrag gesetzt.


In witness whereof the undersigned Plenipotentiaries have signed this Treaty.


E

En foi de quoi, les plenipotentiaires soussignes ont appose leurs signatures au bas du present traite.

Da Fhianu sin, chuir na Lanchumhachtaigh thios-sinithe a lamh leis an gConradh seo.

In fede di che, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente trattato.

Ten blijke waarvan de ondergetekende gevolmachtigden hun handtekening onder dit Verdrag hebben gesteld.


Udfaerdiget i Athen, den otteogtyvende maj nitten hundrede og nioghalvfjerds.

Geschehen zu Athen am achtundzwanzigsten Mai neunzehnhundertneunundsiebzig.

Done at Athens on the twenty-eighth day of May in the year one thousand nine hundred and seventy-nine.

Fait a Athenes, le vingt-huit mai mil neuf cent soixante-dix-neuf.

Arna dheanamh san Aithin, an t-ochtu la is fiche de Bhealtaine, mile naoi gcead seachto a naoi.

Fatto ad Atene, addi ventotto maggio millenovecentosettantanove.

Gedaan te Athene, de achtentwintigste mei negentienhonderd negenenzeventig.


Вилфрид МАРТЕНС

Анри СИМОНЕ

Дж. ВАН ДЕР МОЙЛЕН


Нийлс Анкер КОФЕД

РИБЕРХОДТ


Ханс-Дитрих ГЕНШЕР

Хелмут ЗИГРИСТ


Константинос КАРАМАНЛИС

Георгиос РАЛИС

Георгиос КОНТОГЕОРГИС


Жан ФРАНСОА-ПОНСЕ

БЕРНАР-РЕМОН

Люк де Ла Бар де Нантьои


Шон О ЛОЙНСИ

Майкъл О СИНЕЙД

Брендън ДИОЛИЪН


Джулио АНДРЕОТИ

Адолфо БАТАЛИЯ

Еудженио ПЛАЙА


Гастон ТОРН

Дж, ДОНДЕЛИНДЖЪР


С.А. ван дер КЛААВ

Дж. ЛУБЕРС


КАРИНГТЪН

Доналд МЕЙТЛЪНД
АКТ


относно условията за присъединяване на Република Гърция

и измененията към Договора


ЧАСТ ПЪРВА


ПРИНЦИПИЧЛЕН 1


За целите на настоящия акт:


- изразът "Учредителни договори" означава Договорът за създаване на Европейската общност за въглища и стомана, Договорът за създаване на Европейската икономическа общност и Договорът за създаване на Европейската общност за атомна енергия, допълнени или изменени с договори или други актове, които са влезли в сила преди присъединяването на Република Гърция: изразите "Договор за ЕОВС", "Договор за ЕИО," и "Договор за Евратом" означават съответните основни договори така както са допълнени или изменени,


- изразът "настоящи държави-членки" означава Кралство Белгия, Кралство Дания, Федерална република Германия, Френската република, Ирландия, Италианската република, Великото херцогство Люксембург, Кралство Нидерландия и Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия.ЧЛЕН 2


От датата на присъединяването, разпоредбите на основните договори и актовете, приети от институциите на Общностите са задължителни за Република Гърция и се прилагат в държавата съгласно условията, заложени в тези договори и в настоящия акт.ЧЛЕН 3


1. Република Гърция се присъединява с настоящия акт към решенията и споразуменията, приети от представителите на правителствата на срещата на държавите-членки в Съвета. Тя поема задължението, от датата на присъединяване, да се присъедини към всички други споразумения, сключени от настоящите държави-членки, свързани с функционирането на Общностите, или свързани с техните дейности.


2. Република Гърция поема задължението да се присъедини към конвенциите, заложени в член 220 от Договора за ЕИО и към Протоколите за тълкуване на тези конвенции от Съда на Европейската общност, подписани от държавите-членки на Общността, в настоящия им състав и с тази цел тя предприема да започне преговори с настоящите държави-членки, за да извърши необходимите промени за тази цел.


3. Република Гърция е в същата ситуация, както настоящите държави-членки по отношение на декларациите или решенията, или други позиции, взети от Съвета, както и по отношение на тези, отнасящи се до Европейските общности, приети чрез общо съгласие от държавите-членки; тя съответно ще спазва принципите и насоките, произтичащи от тези декларации, решения или други позиции и ще предприема необходимите мерки, за да осигури тяхното изпълнение.ЧЛЕН 4


1. Споразуменията или конвенциите, влезли в сила между всяка от Общностите с една, или повече трети държави, с международни организации, или с гражданин от трета държава, съгласно условията заложени в основните договори и в настоящия акт, са задължителни за Република Гърция.


2. Република Гърция поема задължението да се присъедини, съгласно условията заложени в настоящия акт към споразумения, или конвенции, сключени от настоящите държави-членки и всяка от Общностите, чрез съвместни действия, и към споразуменията, сключени между настоящите държави-членки, свързани с тези споразумения и конвенции. Общността и настоящите държави-членки подпомагат Република Гърция в това отношение.


3. Република Гърция се присъединява с настоящия акт и съгласно условията, заложени в него, към Вътрешните споразумения, сключени от настоящите държави-членки с цел прилагане на споразуменията или конвенциите, съгласно параграф 2.


4. Република Гърция предприема подходящи мерки, когато е необходимо, да промени своята позиция по отношение на международните организации и международните споразумения, към които една от Общностите, или към които друга държава-членка също е страна, към правата и задълженията, произтичащи от нейното присъединяване към Общностите.ЧЛЕН 5


Член 234 от Договора за ЕИО и членове 105 и 106 от Договора за Евратом се прилагат за Република Гърция по отношение на споразумения или конвенции, сключени преди нейното присъединяване.ЧЛЕН 6


Разпоредбите на настоящия акт не могат, освен ако в него не е предвидено друго, да бъдат временно суспендирани, изменяни и допълвани или отменяни, освен съгласно процедурата, заложена в основните договори, позволяваща ревизирането на тези договори.ЧЛЕН 7


Актове, приети от институциите на Общностите, към които се отнасят до преходните разпоредби, заложени в настоящия акт запазват своя статус в закона; по-специално, процедурите за изменение и допълнение на тези актове продължават да се прилагат.ЧЛЕН 8


Разпоредбите на настоящия акт, целта или ефекта на които е да отменят или изменят актове, приети от институциите на Общностите; различни от временна мярка, имат същия статут в закона, както разпоредбите, които те отменят или изменят и са предмет на същите правила както тези разпоредби.ЧЛЕН 9


1. Прилагането на основните договори и актове, приети от институциите, като временна мярка, е предмет на дерогация съгласно настоящия акт.


2. С уговорката за специални разпоредби на настоящия акт, които определят различни дати, или по-кратки или по-дълги срокове, прилагането на временните мерки се прекратява в края на 1985 г.ЧАСТ ВТОРА


ПРИВЕЖДАНЕ В СЪОТВЕТСТВИЕ НА ДОГОВОРИТЕ


ДЯЛ I


РАЗПОРЕДБИ ЗА ИНСТИТУЦИИТЕ


ГЛАВА 1


АсамблеятаЧЛЕН 10


Член 2 от Акта относно избора на представители на Асамблеята чрез всеобщо пряко гласуване, приложен към Решение 76/787/ЕОВС, ЕИО, Евратом се заменя със следните разпоредби:


"Броят на представителите, избрани във всяка държава-членка, е както следва:

Белгия: 24, Дания: 16, Германия : 81, Гърция: 24, Франция: 81, Ирландия: 15, Италия: 81, Люксембург: 6, Нидерландия: 25, Обединеното кралство: 81."ГЛАВА 2


СъветътЧЛЕН 11Член 2, алинея 2 от Договора за създаване на Единен съвет и Единна комисия на Европейските общности се заменя със следните разпоредби:


"Председателството се упражнява последователно за срок от шест месеца от всеки член на Съвета, в следния ред на държавите-членки: Белгия, Дания, Германия, Гърция, Франция, Ирландия, Италия, Люксембург, Нидерландия, Обединеното кралство"


ЧЛЕН 12


Следният текст заменя параграф 4 от член 28 на Договора за Европейската общност за въглища и стомана (ЕОВС):


"Решения на Съвета, различни от тези, за които се изисква квалифицирано мнозинство или единодушие, се взимат чрез гласуване с мнозинството от неговите членове; това мнозинство се счита за достигнато, ако то представлява абсолютно мнозинство на представителите на държавите-членки, включително гласовете на представителите на две държави-членки, всяка една от които произвежда най-малко една осма от общата стойност от производството на въглища и стомана в Общността. С цел прилагане на разпоредбите на членове 78, 78б и 78г от настоящия договор, които изискват квалифицирано мнозинство, гласовете на членовете на Съвета се претеглят, както следва:

Белгия: 5,

Дания: 3,

Германия: 10,

Гърция: 5,

Франция: 10,

Ирландия: 3,

Италия: 10,

Люксембург: 2,

Нидерландия: 5,

Обединеното кралство:10.


За да бъдат приети, актовете изискват най-малко 45 положителни вота, събрани от най-малко шест членки.ЧЛЕН 13


Следният текст заменя четвърта алинея на член 95 от Договора за ЕОВС:


"Тези изменения и допълнения се предлагат съвместно от Върховния орган и Съвета, действащи с девет десети мнозинство на своите членове, и се предоставят на Съда за становище. След тяхното разглеждане, Съдът има пълната власт да оцени де юре и де факто всички точки. Ако като резултат от такава преценка той счете предложенията за съвместими с разпоредбите на предходния параграф, те се изпращат до Европейския парламент и влизат в сила ако се одобрят от мнозинство от три четвърти от подадените гласове и две трети от членовете на Европейския парламент."ЧЛЕН 14


Следният текст заменя член 148, параграф 2 от Договора за ЕИО и член 118, параграф 2 от Договора Евратом:

"Когато Съветът взима решения с квалифицирано мнозинство, гласовете на неговите членове се претеглят, както следва:

Белгия: 5,

Дания: 3,

Германия: 10,

Гърция: 5,

Франция: 10,

Ирландия: 3,

Италия: 10,

Люксембург: 2,

Нидерландия: 5,

Обединеното кралство:10.
За приемане на актовете на Съвета ще се изискват най-малко:


- 45 гласа "за", когато настоящият договор изисква те да бъдат приети по предложение от Комисията;


- 45 гласа "за", подадени от най-малко шест члена в други случаи"ГЛАВА 3


КомисиятаЧЛЕН 15


Следният текст заменя член 10, параграф 1,алинея 1 от Договора за създаване на Единен съвет и Единна комисия на Европейските общности:


"Комисията се състои от 14 члена, които се избират на основа на тяхната обща компетентност и чиято независимост е напълно гарантирана"ГЛАВА 4


Съд на Европейските общностиЧЛЕН 16


По присъединяването на Република Гърция, Съветът на Европейските общности, като действа с единодушие, взе решение да бъдат направени корекции в първа алинея на член 32 от Договора за ЕОВС, първа алинея на член 165 от Договора за ЕИО и първа алинея на член 137 от Договора за Евратом, за да увеличи с един броя на съдиите, съставляващи Съда на Европейските общности. Той също решава относно необходимите последващи привеждания в съответствие, които следва да се направят във втори параграф на член 32б от Договора за ЕОВС, на втора алинея на член 167 от Договора за ЕИО, втора алинея от член 139 на Договора Евратом и във втора алинея на член 18 от Протокола за статута на Съда на Европейските общности на Европейската общност за въглища и стомана, член 15 от Протокола за статута на Съда на Европейските общности на Европейската икономическа общност и член 15 от Протокола за статута на Съда на Европейските общности на Евратом.ГЛАВА 5


Икономически и социален комитетЧЛЕН 17


Следният текст заменя първа алинея на член 194 от Договора за ЕИО и първа алинея на член 166 на Договора за Евратом:


"Броят на членовете на Комитета е както следва:

Белгия: 12,

Дания: 9,

Германия: 24,

Гърция: 12,

Франция: 24,

Ирландия: 9,

Италия: 24,

Люксембург: 6,

Нидерландия: 12,

Обединеното кралство: 24.
ГЛАВА 6


Сметна палатаЧЛЕН 18


Следният текст заменя текста на член 78е, параграф 2 от Договора за ЕОВС, член 206, параграф 2 от Договора за ЕИО и член 180, параграф 2 от Договора Евратом:


"Сметната палата се състои от 10 члена".ГЛАВА 7


Научен и технически комитетЧЛЕН 19


Следният текст заменя член 134, параграф 2, алинея първа от Договора за Евратом:


"Комитетът се състои от 28 члена, назначени от Съвета след консултация с Комисията."ДЯЛ II


ДРУГИ ПРОМЕНИЧЛЕН 20


Следният текст заменя член 227, параграф 1 от Договора за ЕИО:


"1. Настоящият договор се прилага в Кралство Белгия, Кралство Дания, Федерална република Германия, Република Гърция, Френската република, Ирландия, Италианската република, Великото херцогство Люксембург, Кралство Нидерландия, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия"ЧАСТ ТРЕТА


ПРОМЕНИ В АКТОВЕ, ПРИЕТИ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ
ЧЛЕН 21


Актовете, изброени в приложение I към настоящия акт, се привеждат в съответствие, както е посочено в това приложение.ЧЛЕН 22


Привеждането в съответствие на актовете, изброени в приложение II към настоящия акт, които се налагат при присъединяване, се изготвят в съгласно с насоките, постановени в това приложение и в съответствие с процедурите и съгласно условията, заложени в член 146.ЧАСТ ЧЕТВЪРТА


ПРЕХОДНИ МЕРКИ


ДЯЛ I


РАЗПОРЕДБИ, ОТНАСЯЩИ СЕ ДО ИНСТИТУЦИИТЕЧЛЕН 23


1. През 1981 г., Република Гърция провежда избори с всеобщо пряко гласуване за 24 представители на народа на Гърция в Асамблеята в съответствие с разпоредбите на Акта от 20 септември 1976 г. относно избора на представители за Асамблеята с всеобщо пряко гласуване.


Мандатът на тези представители изтича по същото време, както на представителите, избрани в настоящите държави-членки.


2. От присъединяването до избора съгласно параграф 1, 24-та представители в Асамблеята на народа на Гърция се избират от Парламента на Гърция в съответствие с процедурата, определена от Република Гърция.


ДЯЛ II


СВОБОДНО ДВИЖЕНИЕ НА СТОКИ


ГЛАВА 1


Тарифни разпоредбиЧЛЕН 24


1. Базовото мито, за което трябва да се прилагат последователните намаления съгласно членове 25 и 64, за всяка стока , е митото, прилагано на 1 юли 1980 година.


Базовото мито, използвано за движения към прилагане на общата митническа тарифа и единната тарифа на ЕОВС, предвидени в членове 31, 32 и 64 за всяка стока ще бъде митото, прилагано от Република Гърция на 1 юли 1980 година.


2. Общността в настоящия й състав и Република Гърция се уведомяват взаимно за техните съответни базови мита.ЧЛЕН 25


1. Митата по вноса между Общността в настоящия й състав и Република Гърция, ще бъдат постепенно премахнати съгласно следния график:


- на 1 януари 1981 г. всяко мито ще бъде намалено до 90 % от базовото мито,

- на 1 януари 1982 г. всяко мито ще бъде намалено до 80 % от базовото мито

- четири други намаления по 20 % всяко ще бъдат извършени на:

- 1 януари 1983 г.,

- 1 януари 1984 г.,

- 1 януари 1985 г.,

- 1 януари 1986 г.


2. Чрез дерогация от параграф 1:


а) Освобождаването от мито, от датата на присъединяване, се прилага за вноса, който се ползва от разпоредбите за освобождаването от такси на лица, пътуващи от една държава-членка до друга;


б) Освобождаването от мито, от датата на присъединяване, се прилага за внос на стоки, изпратени в малки пратки, които не са от търговски естество и се ползват от разпоредбите за освобождаване от такси, приложимо между държавите членки.ЧЛЕН 26


В никакъв случай, в Общността не се прилагат мита, по-високи от тези, прилагани към трети страни, ползващи се от клаузата на най-облагодетелствана нация.


В случай на изменение или суспендиране на мита от Общата митническа тарифа или прилагане на член 34 от Република Гърция, Съветът, с квалифицирано мнозинство по предложение от Комисията, може да предприеме необходимите мерки за поддържане на преференцията на Общността.ЧЛЕН 27


Република Гърция може да временно да спре изцяло или частично облагането с мита на продукти, внесени от Общността в настоящия й състав. Тя следва да уведоми останалите държави-членки и Комисията.


Съветът, като действа с квалифицирано мнозинство по предложение на Комисията, може временно да спре изцяло или частично облагането с мита на продукти, внесени от Гърция.ЧЛЕН 28


Всяка такса с равностоен ефект на вносно мито , въведено след 1 януари 1979 г. в търговията между Общността в настоящия й състав и Република Гърция, се отменят след 1 януари 1981 година.ЧЛЕН 29


Таксите с равностоен ефект на вносно мито , между Общността в настоящия й състав и Гърция, ще бъдат постепенно премахнати съгласно следния график:


- на 1 януари 1981 г., всяка такса с равностоен ефект на мито се намалява до 90 % от таксата, прилагана на 31 декември 1980 година.

- на 1 януари 1982 г., всяка такса с равностоен ефект на мито се намалява до 80 % от таксата, прилагана на 31 декември 1980 година.

- четирите други намаления по 20 % всяко ще се извършат:

- на 1 януари 1983 г.,

- на 1 януари 1984 г.,

- на 1 януари 1985 г.,

- на 1 януари 1986 г.ЧЛЕН 30


Митата по износа и таксите с равностоен ефект между Общността в настоящия й състав и Гърция се премахват на 1 януари 1981 година.ЧЛЕН 31


За целите на постепенното въвеждане на Общата митническа тарифа, Република Гърция изменя своите мита, прилагани към трети страни, както следва:


- считано от 1 януари 1981 г., Република Гърция прилага мито, което намалява с 10 % разликата между базовото мито и митото в Общата митническа тарифа,


- считано от 1 януари 1982 г.:


а) в случай на тарифни позиции, за които базовите мита не се различават с повече от 15 % във всяка посока от митата в Общата митническа тарифа, последните мита ще се прилагат последните мита;


б) в останалите случаи, Република Гърция прилага мито, което отново намалява с 10 % разликата между базовото мито и митото в Общата митническа тарифа.

Тази разлика ще бъде допълнително намалена с 20 % на 1 януари 1984 г. и с 20 % на 1 януари 1985 година.

Република Гърция прилага изцяло Общата митническа тарифа от 1 януари 1986 година.ЧЛЕН 32


1. За целите на постепенното въвеждане на единната тарифа на ЕОВС, Република Гърция следва да измени своята тарифа, прилагана към трети страни, както следва:


а) за тарифните позиции, за които базовите мита не се различават с повече от 15% във всяка посока от митата в единната тарифа на ЕОВС, последните мита ще се прилагат от 1 януари 1982 г.;


б) в останалите случаи, Република Гърция, считано от същата дата, ще прилага мито, което намалява с 20 % разликата между базовото мито и митото в единната тарифа на ЕОВС.

Тази разлика ще бъде допълнително намалена с 20 % на 1 януари 1983 г., с 20 % на 1 януари 1984 г. и с 20 % на 1 януари 1985 г.


Република Гърция прилага изцяло единната тарифа на ЕОВС от 1 януари 1986г.


2. По отношение на лигнитните въглища, агломерирани или не, попадащи в тарифна позиция 27.02 на Общата митническа тарифа, Република Гърция следва да въведе съгласно същия постепенен график, като този, предвиден в параграф 1, разпоредбите в Общата митническа тарифа за тези продукти и прилага мито от 5 % най-късно до 1 януари 1986 г.ЧЛЕН 33


1. Когато естеството на митата в митническата тарифа на Република Гърция се различават от съответните мита в Общата митническа тарифа или в Единната тарифа на ЕОВС, постепенното сближаване на първите с вторите се извършва, като се прибавят компонентите на гръцкото базово мито към тези на Общата митническа тарифа или Единната тарифа на ЕОВС, като гръцкото основно мито се намали постепенно до нула в съответствие с графика, предвиден в членове 31, 32 и 64, и митото в Общата митническа тарифа или Единната тарифа на ЕОВС се увеличава от нула, за да достигне пълния си размер постепенно в съответствие със същия график.


2. Считано от 1 януари 1981 г., ако някои мита от Общата митническа тарифа или Единната тарифа на ЕОВС бъдат променени или суспендирани, Република Гърция следва едновременно да измени или да суспендира своите мита в съотношението, произтичащо в резултат от прилагането на членове 31, 32 и 64.


3. Република Гърция, считано от 1 януари 1981 г., прилага номенклатурата на Общата митническа тарифа и на Единната тарифа на ЕОВС.


Република Гърция може да включи в тези номенклатури национални подраздели, съществуващи към времето на присъединяването, които ще бъдат необходими за постепенното сближаване на нейните митнически ставки към тези в Общата митническа тарифа и Единната тарифа на ЕОВС при условията, предвидени в настоящия акт.


4. С оглед улесняване на постепенното въвеждане на Общата митническа Тарифа и Единната тарифа на ЕОВС от Република Гърция, Комисията определя, ако е необходимо, разпоредбите, чрез които Република Гърция променя своите мита.ЧЛЕН 34


За да приведе своята тарифа в съответствие с Общата митническа тарифа и Единната тарифа на ЕОВС, Република Гърция остава свободна да променя своите мита по-бързо, отколкото е предвидено в членове 31, 32 и 64. Тя уведомява за това останалите държави-членки и Комисията.
ГЛАВА 2


Премахване на количествени ограничения и мерки с равностоен ефектЧЛЕН 35


Количествените ограничения по вноса и износа и всякакви мерки с равностоен ефект, които съществуват между Общността в настоящия й състав и Гърция се премахват от датата на присъединяване.ЧЛЕН 36


1. Чрез дерогация от член 35, Република Гърция може да продължи да прилага количествени ограничения изброените в приложение III към настоящия акт продукти с произход от настоящите държави-членки, до 31 декември 1985 г..


2. Ограниченията, за които се отнася в параграф 1, ще бъдат под формата на квоти. Квотите за 1981 г. са изброени в приложение III.


3. Минималният размер на постепенно увеличение на квоти ще бъде 25 % в началото на всяка година за квоти, изразени в мерни единици, и 20 % в началото на всяка година за квоти, изразени в обем. Увеличението се прибавя към размера на всяка квота и следващото увеличение ще бъде изчислено на основа на така получения увеличен размер на квотата.


Когато една квота е изразена в обем, така и стойност, квотата, изразена в обем, ще бъде увеличена с най-малко 20 % на година, а квотата, изразена в стойността, най-малко с 25 % на година, като следващите квоти се изчисляват всяка година на основата на предходната квота плюс увеличението.


По отношение, обаче, на автобуси и други превозни средства от подпозицията 87.02 A I на Общата митническа тарифа, квотата, изразена в обем, ще бъде увеличавана с 15 % на година и квотата, изразена в стойност с 20 % на година.


4. Когато Комисията установи с решение, че вносът в Гърция на един от посочените в приложение III продукти е бил в продължение на две последователни години под 90 % от квотата, Република Гърция либерализира вноса на този продукт с произход от настоящите държави-членки.


5. Квотите, отворени за торовете от тарифни позиции 31.02, 31.03 и подпозиции 31.05 A I, II и IV на Общата митническа тарифа също така ще представляват преходни мерки, необходими за да бъдат отменени изключителните права за внос. Тези квоти ще бъдат достъпни за всеки вносител в Гърция и продуктите, внесени в рамките на споменатите квоти, не могат да бъдат обект на изключителни пазарни права в Гърция.ЧЛЕН 37


Чрез дерогация от член 35, настоящите държави-членки и Република Гърция могат, при търговия между настоящите държави-членки и Гърция могат да запазят в търговията помежду си ограниченията по вноса на отпадъци и скрап от желязо, чугун или стомана от позиция 73.03 на Митническата тарифа, за период от две години, считано от 1 януари 1981 г., при положение че този режим не е по-ограничаващ от прилагания по износа към трети страни.ЧЛЕН 38


Чрез дерогация от член 35, размерът на гаранциите по вноса и сумите за заплащане в брой, в сила в Гърция от 31 декември 1980 г., по отношение на вноса с произход от настоящите държави-членки, постепенно се премахват в рамките на тригодишен период, считано от 1 януари 1981 година.


Размерът на гаранции по вноса и сумите за плащане в брой ще се намаляват в съответствие със следния график:


- 1 януари 1981г. - 25 %

- 1 януари 1982г. - 25 %

- 1 януари 1983 г. - 25 %

- 1януари 1984 г. - 25 %ЧЛЕН 39


1. Независимо от разпоредбите на член 35, осем процентната обща преференция, прилагана в Гърция за публичните договори, се премахва постепенно от Република Гърция съгласно графика, посочен в член 25 за премахване на митата по вноса между Гърция и Общността в настоящия и състав.


2. Чрез дерогация от разпоредбите на член 35, Република Гърция може, за период от две години, считано от 1 януари 1981 г., да отлага отварянето на списъците си с одобрени доставчици към доставчици от Общността.ЧЛЕН 40


1. Без да засяга разпоредбите на параграф 2 на настоящия член, Република Гърция, постепенно приспособява, считано от 1 януари 1981 г., държавните монополи с търговски характер по смисъла на член 37, параграф 1 от Договора за ЕИО, с цел до 31 декември 1985 г. да бъде премахната всяка дискриминация относно условията, при които стоките се доставят и търгуват, между гражданите на държавите членки.


Настоящите държави-членки имат равностойни задължения към Република Гърция.


Комисията прави препоръки за условията и реда и графика, съгласно които следва да се извърши предвидената в алинея 1 адаптация, като е ясно, че тези условия и ред и този график трябва да бъдат еднакви за Република Гърция и за настоящите държави-членки.


2. Република Гърция премахва, считано от 1 януари 1981 г., всички изключителни права за износ. Тя премахвана същата дата и изключителните права за внос на меден сулфат от подпозиция от 28.38 A II от Общата митническа тарифа, захарин, попадащ под подзаглавие от 29.26 A I от Общата митническа тарифа и тънка хартия от подпозиция ex 48.18 от Общата митническа тарифа.ГЛАВА 3


Други разпоредбиЧЛЕН 41


1. Комисията, като надлежно отчита действащите разпоредби, и по-специално тези относно транзита през Общността, определя методите на административно сътрудничество, предназначено да гарантира, че считано от 1 януари 1981 г., стоките, които отговарят на необходимите за целта условия, се ползват от премахването на митата и таксите с равностоен ефект и количествените ограничения и мерки с равностоен ефект.


2. Комисията определя разпоредбите, които ще се прилагат от 1 януари 1981 г., в търговията в рамките на Общността на стоки, произведени в Общността, в производството на които са включени:


- стоки, за които не са били налагани митата и таксите с равностоен ефект, прилагани в Общността в настоящия и състав или в Гърция, или които са се ползвали от общо или частично възстановяване на такива мита или такси,


- селскостопански продукти, които не отговарят на условията, необходими за достъп до свободно движение в Общността в настоящия й състав или в Гърция.


Като приема тези разпоредби, Комисията отчита правилата за премахване на митата между Общността в настоящия й състав и Гърция, посочени в настоящия акт, и за постепенното въвеждане от Република Гърция на Общата митническа тарифа и на разпоредбите, свързани с общата селскостопанска политика.ЧЛЕН 42


1. Освен ако не е предвидено друго в настоящия акт, действащите разпоредби в митническото законодателство за търговията с трети страни се прилагат при същите условия към търговията в рамките на Общността за времето, за което се събирани мита.


За целите на установяване на митническата стойност в търговията в рамките на Общността и в търговията с трети страни, до 1 януари 1986 г., митническата територия, която се взема предвид, е тази, която е определена от разпоредбите, съществуващи в Общността и в Република Гърция на 31 декември, 1980 година.


2. За търговията в рамките на Общността, Република Гърция прилага, от 1 януари 1981 г., номенклатурата на Общата митническа тарифа и на Единната тарифа на ЕОВС.


Република Гърция може да включва в тези номенклатури национални подраздели, съществуващи по време на присъединяването, които са необходими за постепенното премахване на митата върху тях в рамките на Общността при условията, посочени в настоящия акт.ЧЛЕН 43


1. В случая, когато компенсаторните суми, посочени в член 61, се прилагат в търговията между Общността в настоящия й състав, и Гърция за един или повече от основните продукти, използвани в производството на стоки съгласно Регламент (ЕИО) № 1059/69 за определяне на режима на търговия, приложима за някои видове стоки, които са резултат от преработката на селскостопански продукти, Регламент (ЕИО) № 2730/75 относно гликозата и лактозата и Регламент (ЕИО) № 2783/75 за общите условия относно търговията с овалбумин и лакталбумин, се прилагат следните временни мерки:


- компенсаторна сума, изчислена на базата на компенсаторни суми, съгласно член 61 и в съответствие с правилата, предвидени в Регламент ЕИО № 1059/69 за изчисляването на променливата компонента, приложима за стоките съгласно този Регламент, се прилага при вноса на тези стоки в Общността от Гърция.


- когато стоките, съгласно Регламент (ЕИО) № 1059/69 се внасят в Гърция от трети страни, променливата компонента, съгласно този Регламент, ще бъде увеличавана или намалявана, според случая, с компенсаторната сума, посочена в първата алинея.


- компенсаторна сума, определена на базата на компенсаторни суми, фиксирани за основните продукти и съгласно правилата, приложими при изчисляване на субсидии, съгласно Регламент (ЕИО) № 2682/72, определящ основните правила за предоставяне на възстановявания при износ за някои селскостопански продукти, изнасяни под формата на продукти, които не са посочени в приложение ІІ към Договора, и критериите за определяне на размера на тези субсидии се прилагат при износ на тези продукти от Общността за Гърция, с изключение на албумините.


- при вноса в Гърция от трети страни и от Общността, както и при вноса в Общността от Гърция, на стоки съгласно Регламенти (ЕИО) № 2730/75 и (ЕИО) № 2783/75, се прилага компенсаторна сума, изчислена на базата на компенсаторни суми, съгласно член 61 и в съответствие с правилата, предвидени в посочените по-горе регламенти за изчисляване на импортната такса,


- когато продукти, съгласно Регламенти (ЕИО) № 2682/72 и (ЕИО) № 2730/75 се изнасят от Гърция в трети страни, те са предмет на компенсаторна сума , съгласно трета и четвърта алинея, съответно.


2. Ако по време на прилагането на компенсаторна сума , има отклонения в търговията с продуктите, съгласно Регламенти (ЕИО) № 2783/75 и (ЕИО) № 2730/75, Комисията може да предприеме подходящи коригиращи мерки.


3. Постоянната компонента на митото, прилагано по вноса в Гърция от трети страни на стоките съгласно Регламент (ЕИО) № 1059/69 се определят чрез изключване от общата защита, прилагана от Република Гърция към датата на присъединяването, на селскостопанската защита, която се въвежда, като се вземат пред вид временните мерки, упоменати в параграф 1.


Всяка постоянна компонента, определен съгласно алинея 1, прилагана от Република Гърция по вноса от трети страни, е в съответствие с Общата митническа тарифа, в съответствие с предвидения в член 31 график. Ако, обаче, постоянната компонента, която трябва да се приложи от Република Гърция при присъединяването й, е по-ниска от постоянната компонента в Общата митническа тарифа, Република Гърция може да прилага последната веднага след присъединяването й. Освен това постоянните компоненти, определени съгласно алинея 1, трябва да отчитат доколкото е възможно всички трудности, които Република Гърция може да срещне по отношение на определени продукти..


4. Република Гърция прилага изцяло за стоки по Регламенти (ЕИО) № 1059/69 (ЕИО) № 2682/72 и (ЕИО) № 2730/75 номенклатурата на Общата митническа тарифа при присъединяване.


5. Република Гърция, при присъединяване, премахва всички мита или такси с равностоен ефект, различни от предвидените в параграфи 1, 2 и 3 за продукти, съгласно Регламент (ЕИО) 1059/69, и всяка експортна помощ, или помощ с равностоен ефект за продукти по Регламенти (ЕИО) 2682/72 и (ЕИО) № 2730/75.


При внос от Общността, Република Гърция премахва, при присъединяване, всички количествени ограничения, както и всички мерки с равностоен ефект на количествени ограничения за продукти по Регламенти (ЕИО) № 1059/69, (ЕИО) № 2730/75 и (ЕИО) № 2783/75.


6. Съветът, с квалифицирано мнозинство по предложение на Комисията приема разпоредби за прилагане на настоящия член.ДЯЛ ІІІ


СВОБОДНО ДВИЖЕНИЕ НА ХОРА, УСЛУГИ И КАПИТАЛИ


ГЛАВА 1


РаботнициЧЛЕН 44


Разпоредбите на член 48 от Договора за ЕИО се прилага само по отношение на свободата на движение на работници между настоящите държави-членки и Гърция, предмет на временни разпоредби, заложени в членове 45, 46 и 47 на настоящия акт.ЧЛЕН 45


1. Членове 1 - 6 и 13 - 23 от Регламент (ЕИО) № 1612/68 относно свободното движение на работници в рамките на Общността се прилагат само в настоящите държави-членки по отношение на гръцки граждани и в Гърция по отношение на граждани на настоящите държави-членки, от 1 януари 1988 г.


Настоящите държави-членки и Република Гърция могат да поддържат в сила до 1 януари 1988 г., съответно по отношение на гръцки граждани и съответно на граждани от настоящите държави-членки, националните разпоредби, подчиняващи на предварително разрешение имиграцията с оглед упражняване на работа по трудов договор и/или достъпа до работа по трудов договор.


2. Член 11 от Регламент (ЕИО) № 1612/68 се прилага само в настоящите държави-членки по отношение на гръцки граждани и в Гърция по отношение на граждани на настоящите държави-членки, от 1 януари 1988 г.


Въпреки това, членовете на семействата на работниците, по смисъла на член 10 от Регламент (ЕИО) № 1612/68 имат право на работа на територията на държавата-членка, където са се установили с работника, ако са пребивавали най-малко три години на същата територия. Този период на пребиваване се намалява до 18 месеца, считано от 1 януари 1984 г.


Правилата на настоящия параграф не накърняват по-благоприятни национални разпоредби.ЧЛЕН 46


Доколкото определени разпоредби на Директива 68/360/ЕИО във връзка с премахването на ограниченията за движение и престой на работници от държавите членки и техните семейства в рамките на Общността са неделими от тези на Регламент (ЕИО) 1612/68, чието прилагане е различно от член 45, настоящите държави-членки и Република Гърция могат да се отклонят от тези разпоредби, доколкото е необходимо за прилагане на разпоредбите за дерогация, заложени в член 45, свързани с посочения регламент.ЧЛЕН 47


Настоящите държави-членки и Република Гърция предприемат, с помощта на Комисията, необходимите мерки, за да може да бъде разширено за Гърция най-късно от 1 януари 1988 г. прилагането на решението на Комисията, от 8 декември 1972 г., относно единната система, установена съгласно член 15 от Регламент (ЕИО) 1612/68 на Съвета, позната като "Sedoc" и Решение на Комисията от 14 декември 1972 г. относно Плана на Общността за събиране и разпространение на информация съгласно член 14, параграф 3 от Регламент ЕИО 1612/68 на Съвета.ЧЛЕН 48


До 31 декември 1983, разпоредбите на член 73, параграфи 1и 3, на член 74, параграф 1 и на член 75, параграф 1 от Регламент (ЕИО) 1408/71 за прилагането на социалноосигурителни схеми за работниците по трудов договор и техните семейства, които се придвижват в рамките на Общността и членове 86 и 88 от Регламент (ЕИО) 574/72 за определяне на условията и реда за прилагане на Регламент (ЕИО) 1408/71, няма да се прилагат за работници от Гърция, назначени на работа в държава-членка, различна от Гърция, чиито членове на семейства са пребиваващи в Гърция.


Разпоредбите на член 73, параграф 2, 74 параграф 2 и 75 параграф 2 от Регламент (ЕИО) 1408/71 и членове 87, 89 и 98 от Регламент (ЕИО) 574/72 се прилагат по аналогия за тези работници.


Въпреки това, законодателните разпоредби на държавите членки, които разпореждат, че семейните обезщетения се изплащат на работника независимо от държавата, в която членовете на семейството живеят, не се нарушават.ГЛАВА 2


Движения на капитали и невидими транзакции


Раздел 1


Движение на капиталиЧЛЕН 49


1. Република Гърция, съгласно посочените в членове 50 - 53 условия и времеви ограничения, може да отложи либерализирането на движението на капиталите, предвидена в Първата директива на Съвета от 11 май 1960 г. за прилагане на член 67 от Договора за ЕИО и във Втората директива на Съвета от 18 декември 1962 г. за допълнение и изменение на Първата директива за прилагане на член 67 от Договора за ЕИО.


2. Своевременно се провеждат подходящи консултации между гръцките власти и Комисията относно процедурите за прилагане на мерките за либерализиране или улесняване, прилагането на които може да бъде отложено съгласно следващите по-долу разпоредби.ЧЛЕН 50


1. Република Гърция може да отложи:


а) до 31 декември 1985 г. либерализирането на преки инвестиции в настоящите държави-членки, направени от пребиваващи в Гърция лица;


б) до 31 декември 1983 г., либерализирането на преводи на постъпления от ликвидацията на преки инвестиции в Гърция, направени преди 12 юни 1975 от лица, граждани на Общността. По време на периода на прилагане на това временно отклонение, общите или специални улеснения, свързани със свободното прехвърляне на постъпления от ликвидацията на тези инвестиции и съществуващите по силата на договореностите на Република Гърция или на споразумения, ръководещи отношенията между Република Гърция и всяка от настоящите държави-членки, се поддържат и прилагат по недискриминационен начин.


2. Република Гърция, като признава, че е желателно да пристъпи, от 1 януари 1981 г., към значително смекчаване на правилата относно операциите, посочени в параграф 1, а), ще се стреми да предприеме подходящи мерки за тази цел.ЧЛЕН 51


1. Република Гърция може да отложи до 31 декември 1985 г.:


а) либерализирането на инвестиции в недвижими имоти в настояща държава-членка от граждани на Гърция, които не попадат в категорията на тези, които емигрират по смисъла на свободното движение на работници по трудов договор и на наети лица; либерализирането на инвестиции в недвижими имоти в настоящите държави-членки от пребиваващи в Гърция лица, които не попадат под категорията на тези, които емигрират в рамките на свободното движение на работници по трудов договор и на самонаети лица;


б) либерализирането на инвестиции в недвижими имоти в настояща държава-членка от наети лица, граждани на Гърция, които емигрират, различни от инвестициите, свързани с тяхното установяване.


2. Репатрирането на постъпления от ликвидацията на инвестиции в недвижими имоти, разположени в Гърция и придобити преди присъединяването от граждани на настоящите държави-членки, е предмет на постепенна либерализиране чрез включване на въпросните операции в либерализационна система, въведена за блокирани в Гърция фондове, както е посочено в член 52.ЧЛЕН 52


Блокираните в Гърция фондове, принадлежащи на лица, граждани на настоящите държави-членки, ще бъдат постепенно освобождавани чрез равни годишни вноски от присъединяването до 31 декември 1985 г., на шест етапа, като първият ще започне на 1 януари 1981 г.


Внесените във всеки блокиран фонд капитали на 1 януари 1981 г. или тези, които биха могли да бъдат внесени в блокирани фондове между тази дата и 31 декември 1985 г., се освобождава в началото на всеки етап, последователно с една шеста, една пета, една четвърт, една трета и една втора от размера на депозита в началото на всеки от тези етапи.


На 1 януари 1986 г., блокираните фондове, принадлежащи на лица, граждани на настоящите държави-членки, се премахват.ЧЛЕН 53


Република Гърция може да отложи до 31 декември 1985 г. либерализирането на изброените в списък Б операции, приложени към директивите, предвидени в член 49 и извършени от граждани на Гърция лица,.


Въпреки това, операции в ценни книжа, издавани от Общностите и от Европейската инвестиционна банка, извършени от лица, граждани на Гърция, ще бъдат предмет на постепенна либерализиране през този период, както следва:


а) за 1981 г., тези операции ще са ограничени до 20 милиона европейски разчетни единици;


б) този таван след това ще се повиши, в началото на всяка година с 20 % спрямо фиксираният за 1981 година.Раздел 2


Невидими транзакцииЧЛЕН 54


1. Република Гърция може до 31 декември 1985 г. и съгласно условията, определени в параграф 2, да поддържа ограничения по преводи, свързани с туризма.


2. На 1 януари 1981 г., отпусканите годишни суми за туризъм на човек не могат да бъдат по-малко от 400 европейски разчетни единици.От 1 януари 1982 г., тези отпуснати суми ще се увеличават всяка година с най-малко 20 % спрямо годишната сума, фиксирана за 1981 година.Раздел 3


Общи разпоредбиЧЛЕН 55


Република Гърция, ако обстоятелствата го позволяват, ще провежда либерализиране на движението на капитали и невидими транзакции съгласно членове 50 - 54 преди изтичането на предвидените в тези членове срокове.ЧЛЕН 56


За прилагането на разпоредбите от настоящата глава, Комисията може да се консултира с Паричния комитет и да изпрати подходящи предложения до Съвета.


ДЯЛ IV


СЕЛСКО СТОПАНСТВО


ГЛАВА ПЪРВА


Общи разпоредбиЧЛЕН 57


Ако в настоящия дял не е предвидено друго, предвидените в настоящия акт правила се прилагат за селскостопанските продукти.ЧЛЕН 58


1. Разпоредбите на настоящия член се прилагат за цени, по отношение на които, в глава 2, се прави позоваване на настоящия член.


2. До първата стъпка към сближаването на цените, съгласно член 59, цените, които ще се прилагат в Гърция са фиксирани, в съответствие с правилата, предвидени в общата организация на пазара във въпросния сектор, на ниво, което позволява на производителите в този сектор да получат пазарни цени, равностойни на тези, получени за представителен период, определен за всеки продукт съгласно предишната национална система.


Въпреки това, при липса на данни за цените на някои продукти на гръцкия пазар, цената, която ще се прилага в тази държава-членка, се изчислява на базата на цените, получени в Общността в настоящия й състав, на подобни продукти или групи от подобни продукти, или на конкурентни на тях продукти.ЧЛЕН 59


1. Ако прилагането на разпоредбите на настоящия дял доведе до ценово ниво, различно от това на общите цени, цените, за които, в глава 2, се прави позоваване на настоящия член, с уговорката за разпоредбите на параграф 4, се приближават до нивото на общите цени всяка година в началото на пазарната година съгласно разпоредбите на параграфи 2 и 3.


2. По отношение на:


- доматите и прасковите, обхванати от разпоредбите на Регламент (ЕИО) 1035/72 за общата организация на пазара в сектора на плодове и зеленчуци,

и

- продуктите, получени от преработката на домати или праскови, съгласно Регламент (ЕИО) 516/77 за общата организация на пазара на преработените от плодове и зеленчуци, сближаването се извършва на седем етапа, както следва:


а) когато цената за продукт в Гърция е по-ниска от общата цена, цената в тази държава членка, по време на първите шест етапа, ще бъде последователно увеличавана с една седма, една шеста, една пета, една четвърт, една трета и една втора от разликата между ценовото ниво на тази държава членка и общото ценово ниво, които се прилагат преди всеки етап на сближаване; цената, резултат от това изчисление, ще се увеличава пропорционално при всяко повишение на общата цена за следващата пазарна година; общата цена ще се прилага по време на седмия етап на сближаването.


б) когато цената за продукт в Гърция е по-висока от общата цена, разликата между ценовото ниво, прилагано преди всяко сближаване в държавата членка и общото ценово ниво, прилагано за следващата пазарна година, ще се намалява последователно по време на първите шест етапа, с една седма, една шеста, една пета, една четвърт, една трета и една втора; общата цена ще се прилага по време на седмия етап на сближаването.


3. По отношение на останалите продукти, сближаването се извършва на пет етапа, както следва:


а) когато цената за продукт в Гърция е по-ниска от общата цена, цената, прилагана в тази държава-членка, по време на първите четири етапа да бъде увеличена последователно с една пета, една четвърт, една трета и една втора от разликата между ценовото ниво на тази държава-членка и общото ценово ниво, които се прилагат преди всеки етап на сближаване; цената, резултат от това изчисление, се увеличава пропорционално при всяко повишение на общата цена за следващата пазарна година; общата цена се прилага по време на петия етап на сближаването.


б) когато цената за продукт в Гърция е по-висока от общата цена, разликата между ценовото ниво, прилагано преди всеки етап на сближаване в държавата-членка и общото ценово ниво, прилагано за следващата пазарна година ще се намалява последователно през първите четири етапа с една пета, една четвърт, една трета и една втора; общата цена се прилага по време на петия етап на сближаването.4. В интерес на хармоничното функциониране на процеса на интеграция, Съветът, като действа съгласно процедурата, предвидена в член 43, параграф 2 от Договора за ЕИО, може да реши, че въпреки разпоредбите на параграфи 2 и 3, цената за един или повече продукти в Гърция да се отклонява, за една пазарна година, от цените, получени като резултат от прилагането на параграфи 2 и 3.


Това отклонение не може да надвишава 10 % от размера на цената, която трябва да се достигне. В този случай, ценовото ниво за следващата пазарна година е това, което произтича от прилагането на параграфи 2 и 3, ако не е допуснато отклонението. Въпреки това, за тази пазарна година, може да бъде допуснато допълнително отклонение спрямо това ниво, при предвидените в алинеи 1 и 2 условия.


Изключението, предвидено в алинея 1, няма да се прилага за последния етап на сближаването, посочено в параграфи 2 или 3.ЧЛЕН 60


Съветът, като действа в съответствие с процедурата, предвидена в член 43, параграф 2 от Договора за ЕИО, може да реши, че общата цена е прилагана в Гърция за определен продукт:


а) когато е установено, че разликата между ценовото равнище за въпросния продукт в тази държава членка и общото ценово равнище е минимална;


б) ако цената в Гърция или цената на световния пазар за въпросния продукт е по-висока от общата цена.


ЧЛЕН 61


Разликите в ценовите нива, по отношение на които, в глава 2, се прави позоваване на настоящия член, се компенсират, както следва:


1. За стоките с фиксирани цени в съответствие с членове 58 и 59, компенсаторните суми, прилагани в търговията между Общността в настоящия й състав и Гърция, и между Гърция и трети страни, ще бъдат равни на разликата между цените, определени за Гърция и общите цени.


2. Въпреки това, не е определена сума за възстановяване, ако прилагането на точка 1 води до минимална сума.


3. а) При търговията между Гърция и Общността в настоящия й състав компенсаторните суми се събират от страната вносител или се предоставят от страната износител.


б) при търговията между Гърция и трети страни, аблагания или други вносни такси, прилагани съгласно общата селскостопанска политика, и възстановявания при износ, според случая, са намалявали или увеличавали от компенсаторните суми, прилагани в търговията с Общността в настоящия й състав. Митата, обаче, не могат да бъдат намалявани с компенсаторната сума.


4. За стоките, по отношение на които митото от Общата митническа тарифа е обвързано съгласно Общото споразумение за митата и търговията, обвързаното мито се взема предвид.


5. Компенсаторната сума, събирана или отпускана от държава-членка в съответствие с параграф 1, не може да превишава общата сума, събрана от тази държава-членка при вноса от трети страни, ползващи се от третиране "най-облагодетелствана нация".


Съветът, като действа с квалифицирано мнозинство по предложение на Комисията, може да се отклони от това правило, в частност за да избегне проблеми в търговията и нарушаване на конкуренцията.


5. Съветът, като действа с квалифицирано мнозинство по предложение на Комисията, ако е необходимо за правилното функциониране на общата селскостопанска политика, може да се отклони от член 42, параграф 1, алинея 1 за стоки, за които се прилагат компенсаторна сума .ЧЛЕН 62


Когато, за даден продукт, цената на световния пазар е по-висока от цената, използвана при изчисляването на вносната такса, въведена в рамките на общата селскостопанска политика, извадена от компенсаторната сума, която е приспадната от вносната такса в изпълнение на член 61, или когато възстановяването на разходите при износа към трети страни е по-ниско от компенсаторната сума, или ако не се прилага възстановяване на разходите, могат да се приемат подходящи мерки с оглед осигуряване на подходящо функциониране на общата организация на пазарите.ЧЛЕН 63


Отпуснатите компенсаторна сума ще се финансират от Общността от Гаранционния сектор на Европейския фонд за ориентиране и гарантиране на селското стопанство.ЧЛЕН 64


За стоките, чийто внос с произход от трети страни в Общността в настоящия й състав, е предмет на обмитяване, се прилагат следните разпоредби:


1. Митата по вноса се премахват постепенно между Общността в настоящия й състав и Гърция на датите и съгласно графика, предвидени в член 25.


Въпреки това, за стоките съгласно Регламент (ЕИО) 805/68 за общата организация на пазара на говеждо и телешко месо, базовите мита постепенно са премахнати на пет етапа с 20 % в началото на всяка от петте пазарни години след присъединяването.


Когато, за продукти съгласно параграф 2, б), митата в Общата митническа тарифа са по-малки от базовите мита, последните, за прилагането на настоящия параграф, се заменят с митата в Общата митническа тарифа.


2. а) За целите на постепенното въвеждане на Общата митническа тарифа, Република Гърция намалява разликата между базовото мито и митото в Общата митническа тарифа при условията, на датите и съгласно графика, предвидени в член 31.


б) Чрез дерогация от буква а), митото в Общата митническа тарифа се прилага от Република Гърция изцяло от 1 януари 1981 г. за следните продукти:


- продукти, попадащи под Регламент (ЕИО) 805/68,


- продукти, попадащи под Регламент (ЕИО) 1035/72, и за които за цялата или част от пазарната година е определена референтна цена,


- продукти, попадащи под Регламент (ЕИО) 100/76 за общата организация на пазара на риба и рибни продукти и за които е определена референтна цена,


- продукти, попадащи под Регламент (ЕИО) 337/79 за общата организация на пазара на вино и за които е определена референтна цена.


3. По смисъла на параграфи 1 и 2, базовото мито ще бъде това, което е определено в член 24.


По отношение на продукти, попадащи под Регламент 136/66/ЕИО за установяване на обща организация на пазарите в сектора на олио и мазнини, базовите мита се определят, както следва:


    Размер на базовото мито, считано като
Номер от Общата    
  Описание на стоките ставка на митото,
митническа тарифа   прилагана от Република Гърция на 1 юли 1980 г.
     
    по отношение на трети по отношение на Общността внастоящия й състав
12.01 Маслодайни семена и плодове, 40 % 36 %
  цели или натрошени:    
  ех В. други, с изключение на    
  ленено и рициново семена    
12.02 Брашна от маслодайни семена и    
  плодове, необезмаслени, с    
  изключение на брашно от синап:    
  ех В. други, с изключение на    
  ленено и рициново семена    
15.07 Растителни мазнини, фиксирани,    
  течни или твърди, сурови,    
  рафиниран или пречистен    
  еxD. Други масла, с изключение    
  на:    
  - ленено масло    
  - масло от копра и палмово масло,    
  предназначени за технически или    
  промишлени употреби, различни 130 % 104 %
  от производството на храни за    
  консумация от човека    
15.12 Мазнини и масла от животински    
  или растителен произход,    
  частично или напълно    
  хидрогенирани, и мазнини и масла    
  от животински или растителен    
  произход,    
  втвърдени или вкоравени чрез    
  друг процес, дори рафинирани, но    
  без допълнителна обработка:    
       
  А. Представени в директни    
  опаковки с нетно съдържание от 1    
  кг или по-малко    
       
  Б. Представени по друг начин    
       


4. По отношение на продукти, включени в общата организация на пазарите, може да бъде решено в съответствие с процедурата, предвидена в член 38 от Регламент 136/66/ЕИО или, ако случаят е такъв, съгласно членове на други регламенти за общата организация на селскостопанските пазари, така че:


а) Република Гърция има право да:


- премахва митата, посочени в параграф 1 или да пристъпи към сближаването съгласно параграф 2 с по-бързо темпо от предвиденото там,


- суспендира изцяло или частично митата върху продукти, внасяни от настоящите държави-членки,


- суспендира изцяло или частично митата върху продукти, внасяни от трети страни;


б) Общността в настоящия й състав може да:


- премахване на митата, посочени в точка 1 с по-бързо темпо отколкото е предвидено там,


- суспендира изцяло или частично митата върху продукти, внасяни от Гърция


По отношение на останалите продукти не се изисква разрешение за това Република Гърция да прилага мерките, предвидени в алинея 1, буква а), първо и второ тирета. Република Гърция уведомява останалите държави-членки и Комисията за предприетите мерки.


Митата, резултат от ускорено изравняване, не могат да бъдат по-малки от митата, прилагани по вноса на същите продукти от други държави-членки.ЧЛЕН 65


1. Режимът, приложим в Общността в настоящия й състав, по отношение на мита и такси с равностоен ефект и на количествени ограничения и мерки, с равностоен ефект, се прилага в Гърция, считано от 1 януари 1981 г. с уговорката за разпоредбите на членове 61, 64 и 115 за продуктите, обхванати, при присъединяването, от общата организация на пазарите.


2. За продуктите, които не са обхванати, на датата на присъединяването, от общата организация на пазарите, разпоредбите на дял II, отнасящи се до постепенното премахване на такси с равностоен ефект, на мита и на количествени ограничения и мерки с равностоен ефект, не се прилагат за тези такси, ограничения и мерки, когато те са част от националната пазарна организация към датата на присъединяването.


Тази разпоредба се отнася само докато се прилага общата организация на пазарите за тези продукти и не по-късно от 31 декември 1985 г. и до степен строго необходима да осигури поддръжка на националната организация на пазара.


3. Република Гърция, считано от 1 януари 1981 г., прилага номенклатурата на Общата митническа тарифа за продукти, попадащи под разпоредбите на приложение II към Договора за ЕИО.


Доколкото не се появят трудности за прилагането на законодателството на Общността и, в частност, за функционирането на общата организация на пазарите и на временните механизми, предвидени в настоящия дял, Съветът, като действа с квалифицирано мнозинство по предложение на Комисията, може да разреши на Република Гърция да включи в тази номенклатура такива съществуващи национални подраздели, които биха били необходими за постепенното сближаване с Общата митническа тарифа или за премахването на мита в Общността съгласно условията, предвидени в настоящия акт.ЧЛЕН 66


1. Компонентът за осигуряване на защита на преработвателната промишленост, който се използва за изчисляването на таксите върху вноса от трети страни за продукти, включени в общата организация на пазарите на зърнени култури и ориз се събира от вноса на стоки с произход от Гърция в Общността в настоящия й състав .


2. За вноса в Гърция, размерът на този компонент се определя като от общата защита, прилагана на 1 януари 1979 г., се отделят компонента или компонентите, предназначени за осигуряване защитата на преработвателната промишленост.


Този компонент или компоненти се събират от вноса от други държави-членки; те заменят, по отношение на таксата върху вноса от трети страни, защитния компонент на Общността.


3. Разпоредбите на член 64 се прилагат за компонента, предвиден в параграфи 1 и 2, който се счита за базов компонент. Съответните редукции или сближавания, обаче, се извършват на пет етапа с 20 % в началото на всяка от петте пазарни години, определени за въпросния базов продукт, след присъединяването.ЧЛЕН 67


При определянето на равнището на различните суми, предвидени в рамките на общата селскостопанска политика, с изключение на цените, предвидени в член 58, за Гърция се взема предвид, доколкото е необходимо за правилното функциониране на общата селскостопанска политика, прилаганата сума за възстановяване или, при липса на такава, разликата в установените цени и, по целесъобразност, въздействието на митата.ЧЛЕН 68


1. Разпоредбите на настоящия член се прилагат за помощите, премиите и другите аналогични суми, установени в рамките на общата селскостопанска политика, за които, в глава 2, се прави позоваване на настоящия член.


2. За целите на въвеждането в Гърция на общностна помощ, се прилагат следните разпоредби:


а) Размерът на общностната помощ, която трябва да се отпуска за определен продукт в Гърция, от 1 януари 1981 г., е равно на сумата, определена на базата на помощите, отпускани от Гърция за представителен период, който трябва да се определи, съгласно предишната национална система. Тази сума, обаче, не може да надхвърля размера на помощта, отпусната в деня на присъединяването в Общността в настоящия й състав. Ако не е била отпусната подобна помощ в рамките на предишната национална система и с уговорката за разпоредбите по-долу, няма да се дава помощ от Общността за Гърция на датата на присъединяването.


б) След това, или общностната помощ се въвежда в Гърция, или равнището на общностната помощ в Гърция е, в случай, че има разлика, изравнено с равнището на помощта, отпускана в Общността в настоящия й състав съобразно следния график:


- в началото на всяка от четирите пазарни години - или, при липса, на период за прилагане на помощта след присъединяването, последователно с една пета, една четвърт, една трета и една втора:


- или от размера на общностната помощ, приложима за следващата пазарна година или период,


- или от разликата между размера на помощта в Гърция и размера на помощта, приложима в Общността в настоящия й състав за следващата пазарна година или период,


- размерът на общностната помощ се прилага изцяло в Гърция в началото на петата пазарна година или периода за прилагане на помощта след присъединяването.ЧЛЕН 69


1. Без да се засягатразпоредбите на член 68, Република Гърция се дава правото да поддържа национални помощи, временно и в низходящ ред, до 31 декември 1985 г. Въпреки това, може да се прави изключение от принципа на низходящия ред за гръцките национални помощи, които следва да се оценяват по отношение на приложното поле на социокултурните директиви, предвидени в приложение IV.


2. Съветът, с квалифицирано мнозинство по предложение от Комисията, приема, след присъединяването, необходимите мерки за прилагане на разпоредбите на настоящия член. Тези мерки включват по-специално списъка и точния текст на помощите съгласно параграф 1, техния размер, темпото на тяхното премахване и необходимите условия и ред за правилното функциониране на общата селскостопанска политика; тези условия и ред, трябва в допълнение , да осигурят равен достъп до гръцкия пазар на средствата за производство, независимо от това дали произхождат от Гърция или от настоящите държави-членки.

ЧЛЕН 70


1. До влизането в сила на допълнителните разпоредби, които трябва да бъдат приети от Общността и:


- най-късно до началото на първата пазарна година след присъединяването за продукти съгласно параграф 2, а),


- най-късно до 31 декември 1985 г. за продуктите, посочени в параграф 2, б),


На Република Гърция се дава правото да поддържа, за тези продукти, измежду мерките в сила съгласно предишната национална система на своята територия за представителен период, който трябва да се определи, тези, които са строго необходими, за да позволят поддържането на приходите на гръцките производители на ниво, постигнато при предишната национална система.


2. Продуктите, посочени в параграф 1 са, както следва:


а) сушени фурми, попадащи в подпозиция 08.03 В на Общата митническа тарифа, стафиди, попадащи в подпозиция 08.04 В на Общата митническа тарифа


б) маслини, предназначени за употреба, различна от производство на зехтин, попадащи в позиция 07.01 N І, от 07.02 A, 07.03 A I, от 07.04 В, от 20.01В, от 20.02 F на Общата митническа тарифа


3. Съветът, като действа с квалифицирано мнозинство по предложение от Комисията, установява след присъединяването мерките съгласно параграф 1, които Република Гърция има право да поддържа.ЧЛЕН 71


Всяко складиране на продукти в свободно обръщение на гръцка територия на 1 януари 1981 г. и които по количество надвишават това, което може да се счита за представително на нормален стокооборот трябва да се елиминират от и за сметка на Република Гърция съгласно процедури на Общността, които следва да бъдат посочени и във времеви ограничения, които следва да бъдат определени.ЧЛЕН 72


1. Съветът, с квалифицирано мнозинство, по предложение на Комисията, приема разпоредбите, необходими за прилагане на разпоредбите на настоящия дял.


2. Съветът, с единодушие, по предложение на Комисията и след консултации с Асамблеята, може да започне адаптации на условията и реда в настоящия дял, които могат да се окажат необходими в случай на изменение и допълнение на общностното законодателство.ЧЛЕН 73


1. Ако са необходими преходни мерки за улесняване на преминаването от съществуващата схема в Гърция към тази, която е резултат от прилагането на общата организация на пазарите съгласно разпоредбите на настоящия дял, по-специално, ако прилагането на новата система на предвидената дата, за някои продукти, се сблъска със значителни трудности, тези мерки се приемат съгласно процедурата, предвидена в член 38 от Регламент 136/66/ЕИО или, в зависимост от случая, в съответните членове на други регламенти, отнасящи се до общата организация на селскостопанските пазари. Тези мерки може да се вземат за срок, който изтича на 31 декември 1982 г., като тяхното прилагане е ограничено до тази дата.


2. Съветът, като действа с единодушие по предложение на Комисията и след консултации с Асамблеята, може да удължи предвидения в параграф 1 период.
ГЛАВА 2


Разпоредби относно някои общи организации на пазари


Раздел 1


Плодове и зеленчуциЧЛЕН 74


В сектора на плодовете и зеленчуците, разпоредбите на член 59 се прилагат за базовите цени.


Базовата цена се определят в Гърция при присъединяването, като се взима пред вид разликата между средните производствени цени в Гърция и в Общността, в настоящия й състав, установена за определен референтен период.ЧЛЕН 75


1. Компенсаторен механизъм се въвежда при вноса в Общността в настоящия й състав на плодовете и зеленчуците с произход от влизащи в Гърция , за което се определя институционална цена.


2. Този механизъм се ръководи от следните правила:


а) Прави се сравнение между офертна цена за гръцките продукти, такава каквато е изчислено в б) и офертна цена от Общността, изчислена от една страна средно годишно, на базата на средно аритметично от производствените цени от всяка държава-членка на Общността в настоящия й състав, увеличена с транспортните и опаковъчни разходи, получени от продуктите в областите, където са произведени до представителните центрове за потребление на Общността и от друга страна, като се вземат предвид тенденциите на производствените разходи. Горепосочените производствени цени отговарят на средните стойности на котировъчните цени, регистрирани през трите години преди датата на фиксиране на упоменатата офертна цена на Общността. Годишната общностна цена не може да надвишава нивото на референтната цена, прилагана спрямо трети страни. Тази офертна цена на Общността се намалява с 3 % по време на първия етап на сближаване на цените, посочено в член 59, с 6 % по време на втория етап, с 9 % по време на третия етап, с 12 % по време на четвъртото сближаване, с 15 % по време на петия етап и, по отношение на прасковите и доматите, с 18 % по време на шестия етап и с 21 % по време на седмия етап.


б) Офертната цена на гръцките продукти се изчислява всеки пазарен ден, на базата на представителни котировъчни цени, или се намалява до цената на вносител на едро в Общността в настоящия й състав. Цената на продукти с произход от Гърция ще се равнява на най-ниската представителна котировъчна цена, или средно аритметично на най-ниските представителни котировъчни цени записани за най-малко 30 % от количествата на въпросните продукти, продавани на представителните пазари, за които съществуват котировъчни цени. Тази или тези котировъчни цени се намаляват с всяка корективна сума, която може да бъде въведена съгласно разпоредбите, посочени по-долу във в).


в) Ако така изчислената гръцка цена е по-малка от общностната цена, така както е посочено в а), корективна сума, равна на разликата между тези две цени се събира от вноса в Общността в настоящия й състав от внасящата държава-членка. Ако дневната офертна цена на продукт на Общността, изчислена от централните потребителски пазари е на по-ниска от общностната цена, определена в а), корективната сума, обаче, не може да надвишава разликата между средното аритметично на тези две цени от една страна, и цената на гръцкия продукт, от друга страна.


г) Събирането на корективна сума се извършва докато данните показват, че цената на гръцкия продукт е равна или по-голяма или от общностната цена, както е определено в а), или, по целесъобразност, на средно аритметичната на цените на Общността, съгласно текста от в).


3. Компенсаторният механизъм, предвиден в настоящия член остава в сила:


а) до 31 декември 1987 г. за продуктите, предвидени в член 59, параграф 2;


б) до 31 декември 1985 г. за продуктите, предвидени в член 59, параграф 3;


4. Ако в резултат на внос от настоящите държави-членки, настъпят нарушения на гръцкият, подходящи мерки, предвиждащи компенсаторен механизъм, подобен на този от предходните параграфи може да бъде предприети по отношение на вноса в Гърция на плодове и зеленчуци от Общността в настоящия й състав, за които се определя институционална цена.ЧЛЕН 76


Разпоредбите на член 68 се прилагат за финансовата компенсация, посочена в член 6 от Регламент (ЕИО) № 2511/69, определящ специални мерки за подобряване на производството и продажбите на цитрусови плодове с произход от Общността.


Тази финансова компенсация се счита за помощ, която не се предоставя в Гърция съгласно разпоредбите на предишната национална система.ЧЛЕН 77


Минималната цена и финансовата компенсация, прилага в Гърция, предвидени в членове 2 и 3 от Регламент ЕИО № 2601/69, определящ специални мерки за насърчаване на преработката на някои сортове портокали и в членове 1 и 2 от Регламент (ЕИО) №1033/77, определящ специални мерки за насърчаване на продажба на продукти, получени от лимони, се определят, както следва:


1. До първия етап на изравняване на цените, посочени в член 59, минималната приложима цена се установява на базата на цените, плащани в Гърция на производителите на предназначени за преработка цитрусови плодове, записвани през определен представителен период, съгласно предишната национална система. Финансовата компенсация ще е тази на Общността в настоящия й състав, освен ако, по целесъобразност, разликата между общата минимална цена, от една страна, и минималната цена, прилагана в Гърция, от друга страна.


2. За фиксиране на следващи цени, минималната цена прилагана в Гърция ще се изравнява в общата минимална цена съгласно разпоредбите, заложени в член 59. Финансовата компенсация, приложима в Гърция по време на всеки етап на изравняване ще е такава като на Общността в настоящия й състав, освен ако, когато е подходящо, е разликата между, от една страна, общата минимална цена и от друга - минималната цена прилагана в Гърция.


3. Въпреки това, когато минималната цена, получена от прилагането на параграф 1 или 2 е по-голяма от общата минимална цена, последната цена може да се приеме окончателно за Гърция.ЧЛЕН 78


До 31 декември, 1987 г., Република Гърция има право да определи за всички производители на плодове и зеленчуци задължението да продават на местните пазари цялото производство от плодове и зеленчуци, което е предмет на общи стандарти за качество.Раздел 2


Масла и мазнини


ЧЛЕН 79


1. За зехтина, се прилагат членове 58, 59 и 61при интервенционните цени.


Въпреки това, компенсаторната сума, която се получава от прилагането на член 61, по целесъобразност, се коригира от получената разлика между прилаганите помощи за потребление в Общността в настоящия й състав и в Гърция.


2. За маслодайните семена, целевите и водещите цени се определят на базата на разликата, съществуваща между цената на конкурентните продукти в сеитбообръщението в Гърция и в Общността в настоящия й състав, по време на референтен период, който трябва да се определи. Когато цените на тези конкурентни продукти са близки по стойност, общата цена се прилага в Гърция след присъединяването. В противен случай, разпоредбите на член 59 се прилагат за целевите или водещите цени, фиксирани за тези продукти. Въпреки това, целевите или водещите цени, прилагани в Гърция, не могат да надвишават общите целеви или водещи цени.ЧЛЕН 80


Независимо от член 67, при определянето на нивото на различните суми, предвидени за маслодайни семена, различни от цените, посочени в член 79, параграф 2, ще се държи сметка, по отношение на Гърция, за разликите произтичащи от прилагането на член 79, параграф 2, до степен, необходима за доброто функциониране на общата организация на пазара относно тези продукти.ЧЛЕН 81


1. Член 68 се прилага към помощта за зехтина. Обаче, първият етап към изравняване относно производствената помощ за този продукт ще започне на 1 януари 1981 година.


За тази цел, размерът на производствената помощ на Общността, който следва да се приеме при изчисляване на размера на помощ в Гърция ще е това, което е фиксирано за пазарната година, получено на датата на присъединяването.


Втория етап от изравняване започва в началото на втората пазарна година след присъединяването, като единствената възможна стъпка в началото на първата пазарна година е тази, получена, когато е подходящо, от изменението на прилаганата в Общността в настоящия и състав помощ.


2. Сумата на помощта за отгледани в Гърция семена от рапица, ряпа, слънчоглед и от рицин, по целесъобразност, се коригира със съществуващата разлика между целевата и водещата цена, прилагана в Гърция и в Общността в настоящия й състав.


Без да се нарушава прилагането на алинея 1, размерът на помощта за произвеждани в Гърция семена от рапица, ряпа, слънчоглед и от рицин, се намалява с въздействието на съответните мита, прилагани от Република Гърция за вноса на тези продукти от трети страни.


3. Размерът на помощта за добити в Гърция соеви зърна и ленено семе се коригира, по целесъобразност, от съществуващата разлика между водещите цени, прилагани в Гърция и в Общността в настоящия й състав, и намалена от въздействието на митата, прилагани от Република Гърция за вноса на тези продукти от трети страни.ЧЛЕН 82


Република Гърция може да прилага до 31 декември 1983 г. и съгласно условията и реда, които трябва да се определят, системата на контрол върху вноса на маслодайни семена и растителни масла и мазнини, която тя прилага на 1 януари 1979 г.Раздел 3


Мляко и млечни продуктиЧЛЕН 83


Разпоредбите на членове 58, 59 и 61 се прилагат за интервенционните цени за масло и обезмаслено мляко на прах.ЧЛЕН 84


Компенсаторната сума за млечни продукти, различни от масло и обезмаслено мляко на прах, се определят с помощта на коефициенти, които трябва да се определят.


Раздел 4


Говеждо и телешко месоЧЛЕН 85


Разпоредбите на членове 58, 59 и 61 се прилагат за цени на възрастни животни от рода на ЕРД в Гърция и в Общността в настоящия й състав.ЧЛЕН 86


Компенсаторната сума за продукти, съгласно приложението към Регламент (ЕИО) № 805/68 се определя с помощта на коефициенти, които трябва да се определят.Раздел 5


ТютюнЧЛЕН 87


1. Разпоредбите на член 58 се прилагат за интервенционната цена, определена за всеки сорт или група сортове.


2. Нормираната цена, съответстваща на интервенционната цена, посочена в параграф 1, се определя в Гърция за първата реколта след присъединяването на ниво, което отразява отношението, съществуващо между нормираната цена и интервенционната цена, съгласно член 2, параграф 2, алинея 2 от Регламента (ЕИО) № 727/70 за установяване на общата организация на пазарите в сектора на суров тютюн.


3. За следващите четири реколти, тази нормирана цена ще бъде:


а) определена в съответствие с критериите, предвидени в член 2, параграф 2, алинея 1 от Регламент (ЕИО) №727/70, като обаче се вземат предвид помощите, които Република Гърция има право да поддържа за тютюна съгласно член 69;


б) увеличавана на четири етапа, като първото увеличение ще бъде за втората реколта, след присъединяването с намалението на националните помощи, които Република Гърция има право да поддържа по регресивен начин за тютюна съгласно член 69;ЧЛЕН 88


Чрез дерогация от разпоредбите на член 71, всеки складиран тютюн в Гърция, който е от реколти преди присъединяването, трябва изцяло да се премахне от и за сметка на Република Гърция в рамките на общностните процедури и в срокове, които трябва да се определят.Раздел 6


Лен и конопЧЛЕН 89


Разпоредбите на член 68 се прилагат за помощта за ленени влакна и коноп.Раздел 7


ХмелЧЛЕН 90


Разпоредбите на член 68 се прилагат за помощта за хмел.Раздел 8


СеменаЧЛЕН 91


Разпоредбите на член 68 се прилага за помощ за семена.Раздел 9


Копринени бубиЧЛЕН 92

Разпоредбите на член 68 се прилагат за помощта за копринени буби.Раздел 10


ЗахарЧЛЕН 93


Разпоредбите на членове 58, 59 и 61 се прилагат за интервенционните цени на бяла захар и за минималната цена за цвекло.ЧЛЕН 94


Компенсаторните суми за продуктите, различни от прясно цвекло, дадени в член 1, параграф 1, б) и за продуктите, посочени в член 1, параграф 1, г) от Регламент (ЕИО) № 3330/74 за общата организация на пазарите в захарния сектор произтичат от компенсаторната сума за въпросния първичен продукт с помощта на коефициенти, които трябва да се определят.ЧЛЕН 95


Сумата съгласно член 26, параграф 3 от Регламент (ЕИО) № 3330/74, приложим в Гърция, е коригирана от компенсаторната сума.Раздел 11


Зърнени културиЧЛЕН 96


В сектора на зърнените култури, за интервенционните цени се прилагат членове 58, 59 и 61, а за обикновената пшеница, разпоредбите за референтната цена.


ЧЛЕН 97


Компенсаторните суми се определят, както следва:


1. По отношение на зърнените култури, за които не е определена интервенционна цена, приложимата до първият етап към изравняване компенсаторна сума се получава от компенсаторната сума, приложима в случай на конкурентни зърнени култури, за които е определена интервенционна цена, като се държи сметка:


- отношението на цените на гръцкия пазар,


или


- съществуващото отношение между праговите цените на въпросните зърнени култури.


Допълнителните компенсаторни суми се определят на база на тези, посочени в алинея 1 и съгласно установените в член 59 правила за изравняване на цените.


Въпреки това, в случая, посочен в алинея 1, първо тире, приетото съотношение трябва да се изравни със съществуващото съотношение между праговите цени в съответствие с установените в член 59 правила.


2. Компенсаторната сума за продуктите, посочени в член 1, в) и г) от Регламент (ЕИО) № 2727/75 за общата организация на пазарите на зърнени култури, се получава от компенсаторната сума за зърнени култури, към която те се отнасят с помощта на коефициенти, които трябва да бъдат определени.


3. Без да се накърнява прилагането на параграф 2, когато се разглеждат продукти, произвеждани от обикновена пшеница и просо, компенсаторната сума се определя на ниво, което също ще отчита всяка национална помощ, която Република Гърция поддържа съгласно член 69 относно пшеницата, използвана за мелничарската промишленост.ЧЛЕН 98


Разпоредбите на член 68 се прилагат за помощта за твърда пшеница, посочена в член 10 от Регламент (ЕИО) № 2727/75.


Раздел 12


Свинско месоЧЛЕН 99


1. В сектора на свинското месо, разпоредбите на членове 58, 59 и 61 се прилагат за цените на този продукт в Гърция и в Общността в настоящия й състав.


2. Въпреки това, за да се избегне всякакъв риск от нарушаване на търговията между Общността в настоящия й състав и Гърция, компенсаторната сума може да се изчислява на база на компенсаторните суми за фуражни зърнени култури. За тази цел, компенсаторните суми за килограм свински каркаси се изчисляват на базата на компенсаторните суми, приложими към количеството фуражни зърнени култури, необходимо за производство на един килограм свинско месо в Общността.


Без да се засяга прилагането на алинея 1, компенсаторната сума може да се определи на ниво, което отчита националната помощ, която Република Гърция поддържа съгласно член 69 за зърнените култури, използвани в свиневъдството.


3. За продуктите, различни от свински каркаси, посочени в член 1, параграф 1 от Регламент (ЕИО) № 2759/75 за общата организация на пазарите в сектора на свинско месо, компенсаторната сума се получава от компенсаторната сума, прилагана съгласно параграфи 1 и 2 с помощта на определени коефициенти.Раздел 13


ЯйцаЧЛЕН 100


1. В сектора на яйцата, членове 58, 59, 61 се прилагат за цената на тези продукти в Гърция и в Общността в настоящия й състав.


2. За да се избегне, обаче, всякакъв риск от нарушаване на търговията между Общността в настоящия й състав и Гърция, компенсаторна сума може да бъде изчислявана на базата на компенсаторна сума за фуражни зърнени култури. За целта:


а) за яйцата с черупки, компенсаторна сума за килограм яйца с черупки ще се изчислява на база на компенсаторна сума , приложими към количеството фуражни зърнени култури, необходими за производството в Общността на един килограм яйца с черупки;


б) за яйцата за люпене, компенсаторна сума за едно яйце за люпене се изчислява на базата на компенсаторна сума приложими към количеството фуражни зърнени култури, необходим за производството в Общността на едно яйце за люпене;


Без да се нарушава прилагането на алинея 1, компенсаторна сума може да се определи на ниво, което отчита националната помощ, която Република Гърция поддържа съгласно член 69 за зърнените култури, използвани в птицевъдството.


3. За продукти съгласно член 1, параграф 1, б) от Регламент (ЕИО) № 2771/75 за общата организация на пазара в сектора за яйца, компенсаторна сума се получават от компенсаторна сума прилагана в съответствие с параграфи 1 и 2 с помощта на коефициенти, които трябва да бъдат определени.Раздел 14


Птиче месоЧЛЕН 101


1. В сектора на птичето месо, членове 58, 59, 61 се прилагат по отношение на цената на тези продукти в Гърция и в Общността в настоящия й състав.


2. Въпреки това, за да се избегне всякакъв риск от нарушаване на търговията между Общността в настоящия й състав и Гърция, компенсаторна сума може да бъде изчислявана на базата на компенсаторните суми за фуражни зърнени култури. За целта:


а) за заклана птица, компенсаторна сума за килограм заклана птица ще се изчислява на база на компенсаторна сума , приложими към количеството фураж, необходим за производството на един килограм заклана птица от различните видове в Общността;


б) за пилета, компенсаторна сума за едно пиле се изчислява на базата на компенсаторните суми, приложими към количеството фураж, необходим за производството на едно пиле в Общността;


Без да се нарушава прилагането на първа алинея, компенсаторната сума може да се фиксира на ниво, което отчита националната помощ, която Република Гърция поддържа съгласно член 69 за фуража, използван в птицевъдството.


3. За продуктите, посочени в член 1, параграф 2, г) от Регламент (ЕИО) № 2777/75 за общата организация на пазара на птиче месо, компенсаторните суми се получават от компенсаторната сума, прилагана в съответствие с параграфи 1 и 2 с помощта на коефициенти, които трябва да бъдат определени.Раздел 15


ОризЧЛЕН 102


1. В сектора на ориза, разпоредбите на членове 58, 59 и 61 се прилагат за интервенционната цена на неолющен ориз.


2. Компенсаторната сума за олющен ориз е компенсаторната сума за неолющен ориз, конвертира чрез обменния курс съгласно член 1 от Регламент 467/67/ЕИО.


3. За бланширан ориз, компенсаторна сума ще бъде компенсаторната сума за олющен ориз, конвертирана чрез обменния курс съгласно член 1 от Регламент 467/67/ЕИО.


4. За полубланширан ориз, компенсаторната сума ще бъде компенсаторната сума за изцяло бланширан ориз, конвертирана чрез обменния курс съгласно член 1 от Регламент 467/67/ЕИО.


5. За продуктите, посочени в член 1, параграф 1, в) от Регламент (ЕИО) № 1418/76 за общата организация на пазарите в сектора на ориз, компенсаторната сума се получава от компенсаторната сума, приложима за продукти, към които те спадат с помощта на определен коефициент.


6. Компенсаторната сума за натрошен ориз се определя на ниво, което отчита съществуващата разлика между цената на доставка в Гърция и праговата цена.Раздел 16


Преработени плодове и зеленчуциЧЛЕН 103


За продукти, ползващи се от системата на помощи, определена в член 3а от Регламент (ЕИО) № 516/77 за общата организация на пазарите в сектора на преработени плодове и зеленчуци, в Гърция се прилагат следните разпоредби:


1. До първия етап на изравняване на цените, посочени в член 59, минималната цена съгласно член 3а, параграф 3 от Регламент (ЕИО) № 516/77, се установява на база на цените, плащани в Гърция на производителите за един продукт, предназначен за преработка, установени за представителен период, който трябва да бъде определен, съгласно предишната национална система.


2. В случая, когато минималната цена, посочена в параграф 1, е различна от общата цена, цената в Гърция се изменя в началото на всяка пазарна година след присъединяването, в съответствие с условията и реда, заложени в член 59.


3. Сумата от общностната помощ, отпускана в Гърция, се определя така, че да се компенсира разликата между нивото на цените на продукти от трети страни, определени в член 3а, параграф 3 от Регламент (ЕИО) № 516/77, и нивото на цените на гръцките продукти, които са установени, като се взима предвид минималната цена, посочена в параграф 2 и преработвателните разходи в Гърция, без да се имат предвид предприятия, които имат по-високи разходи. Тази помощ, обаче, не може да надвишава помощта, давана в Общността в настоящия й състав.


4. Общностната помощ се прилага в своята цялост в Гърция от началото на седмата пазарна година след присъединяването, за доматен концентрат, обелени домати, доматен сок и консервирани праскови, а от началото на петата пазарна година след присъединяването, за сливи, получени от сушени сливи ("prunes d'Ente").


5. Въпреки това, ако минималната цена, получена от прилагането на параграфи 1 или 2, е по-голяма от общата минимална цена, последната цена можа да бъде окончателно приета за Гърция.Раздел 17


Сушен фуражЧЛЕН 104


1. Водещата цена, посочена в член 4 от Регламент (ЕИО) № 1117/78 , за общата организация на пазарите в сектора на сушени фуражи, приложима в Гърция на 1 януари 1981 г., се определя на ниво, равно на цената на световния пазар, увеличена с помощта, давана в Гърция по време на определен период съгласно предишната национална система, като се изключват помощите, поддържани съгласно член 69 и митата, прилагани на 1 юли 1980 г. от Гърция към трети страни. Така определена водещата цена, обаче, не може да надвишава общата водеща цена.


2. Разпоредбите на член 59 се прилагат за водещата цена, изчислена съгласно разпоредбите на параграф 1, ако тя е по-малка от общата водеща цена.


3. Допълнителната помощ, прилагана в Гърция се намалява със сума, равна на:


- съществуващата разлика, ако има такава, между водещата цена, прилагана в Гърция, и общата водеща цена,

и

- отражението на митата, прилагани от Гърция към вноса на тези продукти от трети страни,


като тази сума се умножава с процента съгласно член 5, параграф 2 от Регламент (ЕИО) № 1117/78.


4. Разпоредбите на член 68 се прилагат към договорената помощ, посочена в член 3 от Регламент (ЕИО) № 1117/78.Раздел 18


Грах, бакла, дребносеменна баклаЧЛЕН 105


1. За граха, баклата и дребносеменната бакла, боб, активиращата цена, подлежаща на приложение в Гърция на 1 януари 1981 г., се фиксира на базата на разликата, съществуваща между цените на конкурентните продукти в сеитбообръщението в Гърция и в Общността в настоящия й състав по време на референтен период, който трябва да се определи.


Когато цените на тези конкурентни продукти са сходни, общата цена се прилага в Гърция от присъединяването. В противен случай, член 59 се прилага към активиращата цена за тези продукти. Активиращата цена, прилагана в Гърция, обаче, не може да надвишава общата активираща цена.


2. Сумата на помощта съгласно член 2, параграф 1 от Регламент (ЕИО) № 1119/78, който съдържа специални мерки за грах, бакла и дребносеменна бакла, използвани за храна на животни, за грах, бакла и дребносеменна бакла, добивани в Гърция, се намалява със сумата, равна на съществуващата разлика между активиращата цена, прилагана в Гърция, и общата активираща цена.


Без да се нарушава прилагането на алинея 1, сумата на въпросната помощ за продукт, произвеждан в Гърция се намалява с митата, събирани в Гърция за вноса от трети страни на соево кюспе.


Сумите, получени от прилагане на алинеи 1 и 2, се умножават с процент съгласно член 2, параграф 1 от Регламент (ЕИО) № 1119/78.
ЧЛЕН 106


Чрез дерогация от член 67, по време на фиксирането на нивото на различните суми, предвидени в сектора на граха, баклата и дребносеменната бакла, различни от цените, посочени в член 105, параграф 1, за Гърция, доколкото е необходимо за правилното функциониране на общата организация на пазарите на тези продукти, се взема предвид разликата в цените, получена от прилагането на член 105, параграф 1.Раздел 19


ВиноЧЛЕН 107


1. Разпоредбите на членове 58 и 59 се прилагат за водещите цени за трапезни вина. Разпоредбите на член 61 се прилагат за същите продукти, предмет на параграф 3.


2. Компенсаторната сума за останалите продукти, за които е фиксирана референтна цена, се определят доколкото е необходимо за правилното функциониране на общата организация на пазара на база на компенсаторната сума, фиксирана за трапезни вина. За ликьорните вина, обаче, компенсаторната сума, прилагана на 1 януари 1981 г., ще бъде равна на размера на изравнителното мито, прилагано спрямо трети страни на тази дата. Тази компенсаторна сума се премахва съгласно графика, отбелязан в член 59.


3. Не се прилагат компенсаторни суми за вноса в Гърция от трети страни за стоки, предмет на референтни цени.ЧЛЕН 108


Чрез дерогация от член 67, активиращата цена, посочена в член 3 от Регламент (ЕИО) № 337/79 за общата организация на лозаро-винарския пазар, прилагана в Гърция, няма да се изменя от компенсаторната сума. Тази сума, обаче, се добавя към средната цена, фиксирана за всеки представителен гръцки пазар.ЧЛЕН 109


За същото време, за което Република Гърция прилага разпоредбите на член 70 за стафиди, обемът от алкохол от стафиди, който би могъл да се добави към някои вина в Гърция, съгласно Регламент (ЕИО) № 351/79 за добавката на алкохол към продукти във винарския сектор, се ограничава до годишен обем, който да не надвишава годишния среден обем за този алкохол, използван с тази цел в Гърция през 1978, 1979 и 1980 година.ГЛАВА 3


Разпоредби относно риболоваЧЛЕН 110


1. Чрез дерогация от член 2, параграф 1 от Регламент (ЕИО) № 101/76 за установяване на общата структурна политика в сектора на рибарството и от член 100 от Акта за присъединяване от 1972 г., Италианската република и Република Гърция ще имат право, до 31 декември 1985 г., да ограничават упражняването на риболова във водите под техен суверенитет или юрисдикция, които се намират на териториите, посочени в член 111, за корабите, които обикновено упражняват риболовна дейност в тези води и от пристанища в географската крайбрежна област.


2. Разпоредбите на параграф 1 и на член 111 не нарушават специалните права за риболов, които ще имат Република Гърция и Република Италия помежду си след 1 януари 1981 година.ЧЛЕН 111


Областите, посочени в член 110, параграф 1, са разграничени, както следва:


1. Гърция


Води, които се намират в границите на шест морски мили, изчислени от основните линии.


2. Италия


Водите, които се намират в границите на шест морски мили, изчислени от основните линии.


Тази граница се разпростира до 12 морски мили за следните територии:


а) Адриатическо море, от южната част на устието на По ди Горо

б) Йонийско море

в) Сицилианско море и ивицата на Сицилия, включително островите

г) Водите на СардинияГЛАВА 4


Други разпоредби


Раздел 1


Ветеринарни меркиЧЛЕН 112


1. Република Гърция няма да изпраща на територията на други държави-членки от тези на своите региони, които са определени съгласно процедурата на Постоянния ветеринарен комитет на основата на предложени гаранции, никакви животни от рода на ЕРД или свине, нито прясно месо от животни от рода на ЕРД, свине, кози, овце или агнета, докато за споменатите територии не е изтекъл дванадесетмесечния срок след появата на последния източник на вируса на шап и след последната ваксинация срещу тази болест.


2. Преди 31 декември 1985 г., ще се проведе преглед на ситуацията относно вируса на шапа и неендемичния вирус


Най-късно до юли 1984 г., Комисията следва да представи на Съвета доклад с предложения с оглед приемане на подходящи разпоредби на Общността в тази област.Раздел 2


Мерки, свързани със законодателството за посевния и посадъчен материалЧЛЕН 113


1. До 31 декември 1985 г., Република Гърция може да прилага свои собствени правила за приемане на разнообразни земеделски или градинарски сортове и за базови материали от горски видове, както и правила за сертифициране и контрол на своето производство на земеделски посевен и материал и на земеделски, градинарски и горски посадъчен материал.2. Република Гърция:


а) предприема всички необходими мерки за спазване постепенно и най-късно преди изтичането на срока, посочен в параграф 1, на разпоредбите на Общността относно приемането на сортове или базов материал и пускането на пазара на семена и на земеделски, градинарски и горски посадъчен материал;


б) може да ограничава, изцяло или частично, преди изтичане на срока, упоменат в параграф 1, пускането на пазара на земеделски и градинарски посевен и посадъчен материал до посевен и посадъчен материал от приетите на нейната територия сортове; тази разпоредба се отнася също така за базов материал по отношение на репродуктивен горски материал;


в) изнася на територията на сегашните държави-членки само посевен и посадъчен материал, който отговаря на изискванията на Общността.


3. В съответствие с процедурата на Постоянния комитет за семената и за посадъчен материал в земеделието, градинарството и горското стопанство може да се вземе решение, преди 31 декември 1985 г., постепенно да се либерализира търговията със семена и посадъчен материал на някои видове между Гърция и Общността в настоящия й състав, веднага след като стане ясно, че са изпълнени необходимите условия за това.Раздел 3


Други разпоредбиЧЛЕН 114


Актовете, фигуриращи в списъка на приложение ІV към настоящия акт, се прилагат по отношение на Гърция при условията, предвидени в това приложение.
ДЯЛ V


ВЪНШНИ ОТНОШЕНИЯ


ГЛАВА 1


Обща търговска политикаЧЛЕН 115


1. До 31 декември 1985 г., Република Гърция може да поддържа количествени ограничения под формата на глобални квоти за продуктите и количествата, изброени в приложение V, като временни изключения от общите списъци за либерализиране, които се съдържат в Регламенти (ЕИО) № 109/70, (ЕИО) № 1439/74 и (ЕИО) № 2532/78. Тези продукти ще бъдат напълни либерализирани от 1 януари 1986 г. и квотите ще се увеличават прогресивно до тази дата. Процедурите за увеличаването на квотите ще бъдат идентични на постановените в член 36.


Когато вносът, извършен през две последователни години е по-малък от 90 % от отворената годишна квота, Република Гърция премахва действащите количествени ограничения, ако въпросният продукт е в същото време либерализиран спрямо настоящите държави-членки.


2. До 31 декември 1985 г., Република Гърция няма да либерализира спрямо трети страни продукти, които още не е либерализирала спрямо Общността в настоящия й състав, или да дава на трети страни някакво друго предимство пред Общността в настоящия й състав по отношение на квотите, определени за тези продукти. Република Гърция няма да либерализира по отношение на страните с държавен монопол върху търговия, упоменати в Регламенти (ЕИО) № 109/70 и (ЕИО) № 2532/78, продуктите, които още не са либерализирани по отношение на Общността в настоящия й състав, или страни, за които се прилага Регламент (ЕИО) № 1439/74, или да дават на такива страни друго предимство по-голямо от предоставеното на Общността в настоящия й състав, или за които се прилага Регламент (ЕИО) № 1439/74 по отношение на квотите, фиксирани за тези продукти.


3. До 31 декември 1985 г., Република Гърция поддържа количествени ограничения под формата на квоти спрямо всички трети страни за продуктите, изброени в приложение VІ, които не са либерализирани от Общността в настоящия й състав и които Република Гърция още не е либерализирала спрямо нея. Квотите за 1981 г. за страни, за които се прилага Регламент (ЕИО 1439/74, различни от упоменатите в член 120, и по отношение на страните с държавен монопол върху търговията, посочени в Регламенти (ЕИО) № 109/70 и (ЕИО) № 2532/78, са бъдат количествата, посочени в това приложение.


Всяка промяна на тези квоти може да се извършва само в съответствие с процедурите на Общността.ЧЛЕН 116


Република Гърция премахва спрямо трети страни своята система, съществуваща към датата на присъединяване, на вносни депозити и плащания в брой в съответствие със същия график и при същите условия, като постановените в чл. 38 по отношение на настоящите държави-членки.ЧЛЕН 117


1. На 1 януари 1981 г., Република Гърция прилага Общата система на преференции на Общността за продукти, различни от изброените в приложение ІІ към Договора за ЕИО; въпреки това, по отношение на продуктите, изброени в приложение VІІ, Република Гърция постепенно се доближава до 31 декември 1985 г. към тарифите на Общата система на преференции. Графикът на привеждане в съответствие за тези продукти е същия, предвиден в член 31.


2. В случай на продукти, изброени в приложение ІІ към Договора за ЕИО, предвидените или изчислени преференциални ставки се прилагат за митата, действително наложени от Република Гърция по отношение на трети страни, както е постановено в член 64.Гръцкия внос от трети страни в никакъв случай не трябва да се извършва при по-благоприятни митнически ставки от тези, които се прилагат за продукти от Общността в настоящия й състав.ГЛАВА 2


Споразумения на Общностите с някои трети страниЧЛЕН 118


1. Считано от 1 януари 1981 г., Република Гърция прилага разпоредбите на споразуменията, предвидени в член 120.


Преходните мерки и адаптациите са предмет на протоколи, сключени с договарящите се трети страни и приложени към тези споразумения.


2. Тези преходни мерки, които вземат предвид съответстващите мерки, одобрени в рамките на Общността, и които не могат да се разпростират извън техния период на валидност, трябва да бъдат разработени така, че да осигуряват прилагането от Общността на единна система за нейните отношения с договарящите се трети страни, както и идентичността на правата и задълженията на държавите-членки.


3. Тези преходни мерки, приложими за страните, изброени в член 120, в никоя област не водят до предоставянето на тези страни от Република Гърция на по-благоприятно третиране от прилаганото към Общността в настоящия й състав.


В частност, всички продукти, предмет на преходни мерки по отношение на количествени ограничения, приложими към Общността в настоящия й състав, са предмет на такива мерки спрямо всички страни, изброени в член 120, и за идентичен срок.


4. Тези преходни мерки, приложими към страните, изброени в член 120, няма да водят до предоставяне от Република Гърция на по-малко благоприятно третиране на тези страни, отколкото на други трети страни. В частност, преходни мерки по отношение на количествени ограничения не могат да се предвиждат спрямо страните, изброени в член 120, по отношение на продукти, които ще са освободени от такива ограничения, когато се внасят в Гърция от други трети страни.ЧЛЕН 119


Ако протоколите, посочени в член 188, параграф 1, по причини извън контрола на Общността или на Република Гърция, не са сключени към 1 януари 1981 г., Общността приема необходимите мерки да се справи с това положение след присъединяването.


При всички случаи, третирането като "най-облагодетелствана нация" се прилага, считано от 1 януари 1981г., от Република Гърция спрямо страните, изброени в член 120.ЧЛЕН 120


Разпоредбите на членове 118 и 119 се прилагат за споразуменията, сключени с Алжир, Австрия, Кипър, Египет, Финландия, Исландия, Израел, Йордания, Ливан, Малта, Мароко, Норвегия, Португалия, Испания, Швеция, Швейцария, Сирия, Тунис и Турция.


Разпоредбите на членове 118 и 119 се прилагат също и за споразуменията, които Общността сключва с други трети страни в средиземноморския регион преди влизането в сила на настоящия акт.ГЛАВА 3


Отношения с държавите от Африка, Карибския и Тихоокеанския басейнЧЛЕН 121


Договореностите, произтичащи от Конвенцията на АКТБ-ЕИО от Ломе и Споразумението за продукти в компетентността на Европейската общност за въглища и стомана, подписани на 28 февруари 1975 г., не се прилагат за отношенията между Република Гърция и държавите от Африка, Карибския и Тихоокеанския басейн с изключение на Протокол № 3 относно захарта.ЧЛЕН 122


Разпоредбите на членове 118 и 119 се прилагат за всяко ново споразумение, което Общността сключва с държавите от Африка, Карибския и Тихоокеанския басейн преди влизането в сила на настоящия акт.ГЛАВА 4


ТекстилЧЛЕН 123


1. Считано от 1 януари 1981 г., Република Гърция прилага Споразумението от 20 декември 1973 г. относно международната търговия с текстил, както и двустранните споразумения, сключени от Общността в рамките на това споразумение. Протоколите за адаптиране на тези споразумения се договарят от Общността с трети страни, които са страни по споразуменията, за да се осигури доброволно ограничаване на износа за Гърция на продуктите и произхода на продуктите, за които има ограничения на износа за Общността.


2. В случай, че тези протоколи не са били подписани към 1 януари 1981 г., Общността приема мерки, предназначени за справяне с това положение относно необходимите временни адаптации, за да се осигури прилагането на споразуменията от Общността.ДЯЛ VІ


ФИНАНСОВИ РАЗПОРЕДБИЧЛЕН 124


Решението от 21 април 1970 г. за заменянето на финансовите вноски от държавите-членки със собствени ресурси на Общността, наричано по-нататък за краткост "Решението от 21 април 1970 г." се прилага в съответствие с разпоредбите, посочени в членове 125, 26 и 127.ЧЛЕН 125


Приходът, определен като "селскостопански мита", посочен в член 2, а) на Решението от 21 април 1970 г., включва също прихода от всички компенсаторни мита, наложени върху вноса по членове 43, 61 и 75 и от постоянните компоненти, прилагани в търговията между Общността в настоящия й състав и Гърция, и в търговията между Гърция и трети страни по смисъла на член 66.ЧЛЕН 126


Приходът, определен като "мита", посочен в член 2, б) на Решението от 21 април 1970 г., ще включва, до 31 декември 1985 г., митата, изчислени както ако Република Гърция е прилагала от датата на присъединяване ставките в търговията с трети страни, определени от Общата митническа тарифа, и намалените ставки, определени от всяка митническа преференция, прилагана от Общността.


Гръцката администрация ще извършва ежемесечни изчисления на тези мита на базата на митническите декларация за всеки отделен месец, които ще се предоставят на Комисията най-късно до 20-то число на втория месец следващ месеца на декларирането.


Считано от 1 януари 1986 г., общата сума на начислените мита трябва да бъде дължима изцяло.ЧЛЕН 127


Размерът на задълженията, определени във връзка със собствените ресурси на база данък добавена стойност или брутен национален продукт, съгласно член 4, параграфи 1 до 5 на Решението от 21 април 1970 г., е дължим изцяло считано от 1 януари 1981 г.


Въпреки това, Общността ще възстанови на Република Гърция, през месеца следващ нейното предоставяне на разположение на Комисията, част от сумата, упомената в предишния параграф, в съответствие със следните условия и ред:


- 70 % през 1981 г.,

- 50 % през 1982 г.,

- 30 % през 1983 г.,

- 20 % през 1984 г.,

- 10 % през 1985 г.
ДЯЛ VІІ


ДРУГИ РАЗПОРЕДБИЧЛЕН 128


Актовете, изброени в приложение VІІІ към настоящия акт, се прилагат по отношение на Република Гърция при условията, предвидени в това приложение.


ЧЛЕН 129


1. До 31 декември 1985 г., на предприятията от черната металургия в Гърция, е разрешено да прилагат системата на множество паритетни точки.


2. До 31 декември 1985 г. цените, прилагани от предприятията в настоящите държави-членки за продажбите на продукти от черната металургия на гръцкия пазар, намалени до техния еквивалент при избраната изходна точка за изготвянето на тяхната ценова листа, не могат да бъдат под цените, посочени във въпросната ценова листа за сравними транзакции, освен когато е дадено разрешение от Комисията, в съгласие с гръцкото правителство, без да се нарушават разпоредбите на член 60, параграф 2, б) от Договора за ЕОВС. Предприятията в настоящите държави-членки си запазват правото да привеждат техните цени на доставка в Гърция в съответствие с практикуваните там от трети страни за същите продукти.


Разпоредбите на алинея 1 се отнасят само за привеждане в съответствие на ценови листи на производители в сегашните държави-членки и в Гърция за продукти, действително произведени в Гърция от 1 януари 1981 г. Списък на тези продукти ще бъде публикуван от Комисията на тази дата.ЧЛЕН 130


1. Ако, преди 31 декември 1985 г., възникнат сериозни трудности, които могат да продължат да съществуват в някой сектор на икономиката, или могат да предизвикат сериозно влошаване на икономическото положение в дадена област, Република Гърция може да поиска разрешение за предприемане на защитни мерки за справяне с положението и приспособяване на съответния сектор към икономиката на общия пазар.


При същите обстоятелства, всяка настояща държава-членка може да поиска разрешение за предприемане на защитни мерки по отношение на Република Гърция.


Тази разпоредба се прилага до 31 декември 1987 г. за продукти или сектори по отношение на които настоящият акт позволява временни мерки за освобождавания от спазване с еквивалентна продължителност.


2. По искане на заинтересованата държава, Комисията чрез бързо производство определя защитните мерки, които счита за необходими, като уточнява обстоятелствата и начина, по който те трябва да се приведат в действие.


В случай на сериозни икономически трудности, Комисията взема решение в срок от пет работни дни. Така решените мерки се прилагат от датата на вземане на решение за тях.


В областта на селското стопанство, търговията между Общността в настоящия й състав и Гърция причинява или заплашва да причини на пазара на държава-членка, Комисията се произнася, по искане на държава-членка, за прилагане на подходящи мерки в рамките на двадесет и четири часа от получаването на искането. Така взетите мерки са приложими от датата на тяхното одобряване и трябва да отчитат интересите на всички заинтересовани страни и, в частност, транспортните проблеми


3. Мерките, разрешени по смисъла на параграф 2, могат да включват освобождаване от спазване на правилата на Договора за ЕИО и настоящия акт в такъв обхват и за такива срокове, каквито са строго необходими за да се постигнат целите, посочени в параграф 1. Приоритет се дава на тези мерки, които в най-малка степен ще нарушат функционирането на общия пазар.ЧЛЕН 131


1. Ако, до изтичането на срока на прилагане на временните мерки, постановени при всеки случай съгласно настоящия акт, Комисията, по искане на държава-членка или на друга заинтересована страна, установи, че се прилага дъмпинг между Общността в настоящия й състав и Гърция, тя изпраща препоръки до лицето или лицата, които прилагат тези практики, с цел тяхното прекратяване.


Ако дъмпинговите практиките продължат, Комисията упълномощава засегнатата държава-членка или държави-членки да предприемат необходимите условията и елементите на които се определят от Комисията.


2. За прилагането на настоящия член за продуктите, изброени в приложение ІІ към Договора за ЕИО, Комисията оценява всички релевантни фактори, в частност нивото на цените, на които тези стоки се внасят на въпросния пазар от другаде, като се отчитат разпоредбите на Договора за ЕИО, свързани със селското стопанство и по-специално член 39.ЧАСТ ПЕТА


РАЗБОРЕДБИ, СВЪРЗАНИ С ПРИЛАГАНЕТО НА НАСТОЯЩИЯ АКТ


ДЯЛ ІУЧРЕДЯВАНЕ НА ИНСТИТУЦИИТЕЧЛЕН 132


Асамблеята се събира най-късно един месец след присъединяването на Република Гърция. В своя Процедурен правилник, тя нанася адаптациите, които налага това присъединяване.ЧЛЕН 133


1. След приемането на Република Гърция, председателството на Съвета се упражнява от член на Съвета, който, в съответствие с член 2 от Договора за създаване на Единен съвет и Единна комисия на Европейските общности в неговия първоначален текст, е заемал този пост. След изтичането на този мандат, постът на председател се заема по реда на държавите-членки, постановен в горепосочения член, изменен и допълнен с член 11.


2. Съветът нанася в своя Процедурен правилник за работа необходимите във връзка с присъединяването на Република Гърция адаптации.ЧЛЕН 134


1. Председателят, заместник-председателите и членовете на Комисията се назначават след присъединяването на Република Гърция. Комисията поема своите задължения на петия ден след назначаването на нейните членове. Мандатът на членовете, които действат към момента на присъединяването, се прекратява.


2. Комисията нанася в своя Процедурен правилник за работа необходимите във връзка с присъединяването на Република Гърция промени.ЧЛЕН 135


1. След присъединяването на Република Гърция, един нов съдия се назначава в Съда на Европейските общности.


2. Мандатът на този съдия изтича на 6 октомври 1985 година.


3. Съдът нанася в своя Процедурен правилник необходимите във връзка с присъединяването на Република Гърция адаптации. Така адаптираният процедурен правилник изисква единодушното одобрение на Съвета.


4. За да се постановят решения по дела, висящи пред Съда към 1 януари 1981 г., по отношение на които устните производства са започнали преди тази дата, пленарният състав и съставите на съда трябва да бъдат съставени както преди присъединяването на Република Гърция и трябва да прилагат процедурния правилник в сила на 31 декември 1980 година.ЧЛЕН 136


След присъединяването на Република Гърция, Икономическият и социален комитет се допълва с назначаването на 12 члена, представляващи различни категории на икономическия и социалния живот в Гърция. Мандатът на така определените членове изтича по същото време, когато изтича този на членовете, които са действащи по време на присъединяването.


ЧЛЕН 137


След присъединяването на Република Гърция, Сметната палата се разширява с назначаването на един допълнителен член. Мандатът на така определения член изтича по същото време, когато изтича мандата на членовете, които са действащи по време на присъединяването.ЧЛЕН 138


След присъединяването на Република Гърция, Консултативният комитет на Европейската общност за въглища и стомана се разширява с назначаването на трима допълнителни членове. Мандатът на така определените членове изтича по същото време, когато изтича мандата на членовете, които са действащи по време на присъединяването.ЧЛЕН 139


След присъединяването на Република Гърция, Научният технически комитет се разширява с назначаването на един допълнителен член. Мандатът на така назначения член изтича по същото време, когато изтича мандата на членовете, които са действащи по време на присъединяването.ЧЛЕН 140


След присъединяването на Република Гърция, Паричният комитет се разширява с назначаването на членове, представляващи тази нова държава-членка. Техният мандат изтича по същото време, когато изтича мандата на членовете, които са действащи по време на присъединяването.ЧЛЕН 141


Привеждането в съответствие на уставите и вътрешните правилници на комитетите, учредени с първоначалните договори и на техните процедурни правилници, станали необходими с присъединяването на Република Гърция, трябва да се извърши, колкото е възможно по-скоро след това присъединяване.ЧЛЕН 142


1. За изброените в приложение ІХ комитети, мандатът на новите членове на комитетите и комисиите изтича по същото време с този на членовете, които са действащи по време на присъединяването.


2. Изброените в приложение Х комитети са изцяло обновени след присъединяването.
ДЯЛ ІІ


ПРИЛОЖИМОСТ НА АКТОВЕТЕ НА ИНСТИТУЦИИТЕЧЛЕН 143


От своето присъединяване, Република Гърция се счита за адресат на и за получила нотификация за директиви и решения по смисъла на член 189 от Договора за ЕИО и член 161 от Договора за Евроатом и на препоръки и решения по смисъла на член 14 от Договора за ЕОВС при условие, че за тези директиви, препоръки и решения са били нотифицирани до всички сегашни държави-членки.ЧЛЕН 144


Прилагането в Гърция на актовете, изброени в приложение ХІ към настоящия акт, се отлага до посочените в този списък дати.ЧЛЕН 145


Република Гърция трябва да осъществява мерките, които са необходими, за да спази от датата на присъединяване разпоредбите на директиви и решения по смисъла на член 189 от Договора за ЕИО и член 161 от Договора за Евроатом и на препоръки и решения по смисъла на член 14 от договора на Договора за ЕОВС, освен ако не е предвиден срок в приложение ХІІ или в друга разпоредба на настоящия акт.ЧЛЕН 146


1. Адаптациите на актове на институциите на Общностите, които не са включени в настоящия акт или в неговите приложения, направени от институциите преди присъединяването на Република Гърция в съответствие с процедурите в параграф 2, за привеждане на тези актове в съответствие с разпоредбите на настоящия акт, в частност, тези в част четвърта, влизат в сила от въпросното присъединяване.


2. Съветът, като се произнася с квалифицирано мнозинство по предложение на Комисията, или Комисията, в зависимост от това коя от тези две институции е одобрила първоначалния акт, трябва да състави необходимите текстове в тази връзка.ЧЛЕН 147


Текстовете на актовете на институциите на Общността, одобрени преди присъединяването на Република Гърция и съставени от Съвета или Комисията на гръцки език, от датата на споменатото присъединяване, са автентични при същите условия, като текстовете, съставени на сегашните шест езика. Те се публикуват в Официалния вестник на Европейските общности, ако текстовете на сегашните езици са били публикувани.ЧЛЕН 148


Споразуменията, решенията и съгласуваната практика, които са съществували към момента на присъединяването на Република Гърция и които попадат в обхвата на член 65 от Договора за ЕОВС по повод на това присъединяване, трябва да бъдат нотифицирани пред Комисията в срок от три месеца от присъединяването. Само споразумения и решения, които са били нотифицирани, остават временно в сила до вземане на решение от Комисията.ЧЛЕН 149


Законовите, подзаконовите и административните разпоредби, предназначени да осигуряват, на територията на Република Гърция, защитата на здравето на населението и работниците срещу опасности от йонизиращи лъчения, в съответствие с член 33 от Договора за Евратом, се съобщават от тази държава на Комисията в срок от три месеца от присъединяването.ДЯЛ ІІІ


ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИЧЛЕН 150


Приложения І до ХІІ и протоколи № 1 до 7, които са приложени към настоящия акт, са неразделна част от акта.ЧЛЕН 151


Правителството на Френската република предоставя на правителството на Република Гърция копие от Договора за създаване на Европейска общност за въглища и стомана и на договорите, които изменят и допълват този договор.


ЧЛЕН 152


Правителството на Италианската република предава на правителството на Република Гърция заверени копия на Договора за създаване на Европейската икономическа общност, на Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия и на договорите за тяхното изменение и допълнение, включително Договора за присъединяване към Европейската икономическа общност и Европейската общност за атомна енергия на Кралство Дания, на Ирландия и на Обединеното кралство на Великобритания и Северна Ирландия, на английски, датски, ирландски, италиански, немски, нидерландски и френски език.


Текстовете на тези договори на гръцки език се прилагат към настоящия договор. Тези текстове са автентични при същите условия, както текстовете на договорите, посочени в алинея първа, съставени на сегашните езици.ЧЛЕН 153


Заверено копие в съответствие с международните споразумения, депозирани в архивите на Генералния секретариат на Съвета на Европейските общности, се предава на Република Гърция от Генералния секретар.


ПРИЛОЖЕНИЯПРИЛОЖЕНИЕ I


Списък, посочен в член 21 от Акта за присъединяване


МИТНИЧЕСКО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО


1. Регламент (ЕИО) № 1496/68 на Съвета от 27 септември 1968 г. (ОВ L 238, 28.9. 1968 г. , стр. 1),изменен с Акта за присъединяване от 1972 г. (ОВ L 73, 27.3.1972 г., стр. 14).


Член 1 се заменя със следното:


"Митническата територия на Общността включва следните територии:


- територията на Кралство Белгия,


- територията на Кралство Дания, с изключение на Фарьорските острови,


- германските територии, за които се прилага Договора за създаване на Европейската икономическа общност, с изключение на остров Хелголанд и територията на Бюзинген (Договор от 23 ноември 1964 г. между Федерална република Германия и Конфедерация Швейцария),


- територията на Република Гърция,


- територията на Република Франция, с изключение на отвъдморските територии,


- територията на Ирландия,


- територията на Италианската република, с изключение на общините Ливиньо и Кампионе д'Италия и националните води на езерото Лугано, които са между брега и политическата граница на зоната между Понте Треза и Порто Черезио,


- територията на Великото херцогство Люксембург,


- територията на Кралство Нидерландия в Европа,


- територията на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия и Англонормандските острови и остров Ман."


2. Директива на Съвета 68/312/ЕИО от 30 юли 1968 г. (ОВ L 194, 6.8.1968 г. , стр. 13),

изменена с Акта за присъединяване от 1972 г. (ОВ L 73, 27.3.1972 г., стр. 14).

Приложението се допълва със следното:

"Република Гърция

4. Директива 76/308/ЕИО на Съвета от 15 март 1976 г. (ОВ L 73, 19.3.1976 г., стр. 18).

В член 22, параграф 2, "четиридесет и едно" се заменя с "четиридесет и пет".


5. Регламент (ЕИО) № 1798/75 на Съвета от 10 юли 1975 г. (ОВ L 184, 15.7.1975 г., стр. 1).

В член 9, параграф 2, "четиридесет и едно" се заменя с "четиридесет и пет".


6. Регламент (ЕИО) № 802/1968 на Съвета от 27 юни 1968 г. (ОВ L 148, 28.6.1968 г., стр. 1), изменен с:


- Регламент (ЕИО) № 1318/71 от 21 юни 1971 г. (ОВ L 139, 25.6.1971 г. , стр. 6),


- Акта за присъединяване от 1972 г. (ОВ L 73, 27.3.1972 г., стр. 14).


В член 14, параграф 2 "четиридесет и едно" се заменя с "четиридесет и пет".


7. Регламент (ЕИО) № 3184/74 на Комисията от 6 декември 1974 г. (ОВ L 344, 23.12.1974 г., стр. 1).- Директива 72/242/ЕИО от 27 юни 1972 г. (ОВ L 151, 5.7.1972 г., стр. 16),


- Акта за присъединяване от 1972 г. (ОВ L 73, 27.3.1972 г., стр. 14).


В член 28, параграф 2, "четиридесет и едно" се заменя с "четиридесет и пет".


11. Директива 73/95/ЕИО от 26 март 1973 г. на Комисията (ОВ L 120, 7.5.1973 г., стр. 17), изменена с Директива 75/681/ЕИО от 23 септември 1975 г.(ОВ L 301, 20.11.1975 г., стр. 1.)


В член 2 " E. 1" се добавя след "AV-goederen".


В приложението се добавя "DR за гръцки драхми" след " за лири стерлинги" към Забележка Б 14.


12. Директива на Комисията 76/447/ЕИО от 4 май 1976 г. (ОВ L 121, 8.5.1976 г., стр. 52),

изменена с Директива 78/765/ЕИО от 7 септември 1978 г. (ОВ L 257, 20.9.1978 г., стр. 7).


В член 6, параграф 2 се добавя


В приложението се добавя "DR за гръцки драхми" към Забележка Б 18.


13. Директива 69/74/ЕИО на Съвета от 4 март 1969 г. (ОВ L 58, 8.3.1969 г. , стр. 7),

изнемена с:

- Акта за присъединяване от 1972 г. (ОВ L 73, 27.3.1972 г. г., стр. 14),

- Директива 76/634/ЕИО от 22 юли 1976 г. (ОВ L 223, 16.8.1976 г., стр. 17).


Добавя се следното към приложението:14. Директива 65/75/ЕИО на Съвета от 4 март 1969 г. (ОВ L 58, 8.3.1969 г. , стр. 11),

изменена с:

- Акта за присъединяване от 1972 г. (ОВ L 73, 27.3.1972 г., стр. 14),


- Директива 76/634/ЕИО от 22 юли 1976 г. (ОВ L 223, 16.8.1976 г., стр. 17).


Добавя се следното към приложението:


"8. Република Гърция15. Регламент (ЕИО) № 803/68 на Съвета от 27 юни 1968 г. (ОВ L 148, 28.6.1968 г. , стр. 6), изменен с:


- Акта за присъединяване от 1972 г. (ОВ L 73, 27.3.1972 г., стр. 14),

- Регламент (ЕИО) № 338/75 от 10 февруари 1975 г. (ОВ L 39, 13.2.1975 г., стр. 5),

- Регламент (ЕИО) № 1028/75 от 14 април 1975 г. (ОВ L 102, 22.4.1975 г., стр. 1),

- Регламент (ЕИО) № 1735/75 от 24 юни 1975 г. (ОВ L 183, 14.7.1975 г., стр. 1).


В член, 17 параграф 2, "четиридесет и едно" се заменя с "четиридесет и пет".


16. Регламент (ЕИО) № 1570/70 на Комисията от 3 август 1970 г. (ОВ L 171, 4.8.1970 г., стр. 10), изменен с:


- Регламент (ЕИО) № 2465/70 от 4 декември 1970 г. (ОВ L 264, 5.12.1970 г., стр. 25),

- Регламент (ЕИО) № 1659/71 от 28 юли 1971 г. (ОВ L 172, 31.7.1971 г. , стр. 13),

- Акта за присъединяване от 1972 г. (ОВ L 73, 27.3.1972 г., стр. 14),

- Регламент (ЕИО) № 1937/74 от 24 юли 1974 г. (ОВ L 203, 25.7.1974 г., стр. 25),

- Регламент (ЕИО) № 1490/75 от 11 юни 1975 г. (ОВ L 151, 12.6.1975 г., стр. 7),

- Регламент (ЕИО) № 223/78 от 2 февруари 1978 г. (ОВ L 32, 3.2.1978 г., стр. 7).


В член 1, буква б) се заменя със следното:


"б) " търговски център": един от следните центрове:

- за Германия: Кьолн, Франкфурт, Хамбург и Мюнхен,

- за Дания: Копенхаген,

- за Франция: Диеп, Хавър, Марсилия, Париж (Рюнжи), Перпинян и Руан,

- за Ирландия: Дъблин,

- за Италия: Милано,

- за Нидерландия: Ротердам,

- за Обединеното кралство: Лондон, Ливерпул, Хъл и Глазгоу,

- за Белгийско-Люксембургския икономически съюз: Антверпен и Брюксел,

- за Гърция: Атина и Солун".


Член 4, параграф 2 се заменя със следното:


"2. Средната цена франко граница, преди начисляване на мита и такси, се изчислява въз основа на брутните приходи от извършените между вносителите и търговците на едро продажби. Въпреки това, по отношение на търговските центрове Париж (Рюнжи) и Милано, брутните приходи са тези, които са регистрирани на търговското равнище, на което тези стоки се продават най-много в тези центрове.


От така получените цифри се приспадат:


- маржа на интервенция в размер на 15% за търговските центрове Париж (Рюнжи) и Милано и на 6% за другите търговски центрове,


- транспортните разходи в рамките на митническата територия,


- стандартна сума в размер на 125 белгийски франка, 22 датски крони, 8,50 германски марки, 18 френски франка, 3 000 италиански лири, 8,60 холандски гулдени, 2 английски лири, 150 гръцки драхми (както е целесъобразно за всеки отделен случай), представляваща всички други разходи, които не са включени в стойността за митнически цели,


- митническите сборoве, които не трябва да се включват в стойността за митнически цели"


17. Регламент (ЕИО) № 1641/75 на Комисията от 27 юни 1975 г. (ОВ L 165, 28.6.1975 г., стр. 45), изменен с Регламент (ЕИО) № 224/78 от 2 февруари 1978 г. (ОВ L 32, 03.2.1978 г., стр. 10).


В член 1, буква б) се заменя със следното:


"б) търговски център: един от следните центрове:

- за Германия: Франкфурт, Хамбург и Мюнхен,

- за Дания: Копенхаген,

- за Франция: Диеп, Хавър, Марсилия, Париж (Рюнжи), Перпинян и Руан,

- за Ирландия: Дъблин,

- за Италия: Милано,

- за Нидерландия: Ротердам,

- за Обединеното кралство: Лондон и Ливърпул,

- за Белгийско-Люксембургския икономически съюз: Антверпен,

- за Гърция: Атина и Солун".


Член, 4, параграф 2 се заменя с:


"2. Средната цена франко граница, преди начисляване на мита и такси, се изчислява въз основа на брутните приходи от извършените между вносителите и търговците на едро продажби. Въпреки това, по отношение на търговски център Париж (Рюнжи) брутните приходи са тези, които са регистрирани на търговското равнище, на което тези стоки се продават най-много в този център.


От така получените цифри се приспадат:


- маржа на интервенция в размер на 15% за търговските центрове Париж (Рюнжи) и на 6% за другите търговски центрове,

- транспортните разходи в рамките на митническата територия,

- стандартна сума в размер на 125 белгийски франка, 22 датски крони, 8,50 германски марки, 18 френски франкове, 3 000 италиански лири, 8,60 холандски гулдени, 2 английски лири, 150 гръцки драхми (както е целесъобразно за всеки отделен случай), представляваща всички други разходи, които не са включени в стойността за митнически цели,

- митническите сборoве, които не трябва да се включват в стойността за митнически цели"


18. Регламент (ЕИО) № 375/69 на Комисията от 27 февруари 1969 г. (ОВ L 52, 3.3.1969 г. , стр. 1), изменен с Регламент (ЕИО) № 2530/77 от 17 ноември 1977 г. (ОВ L 294, 18.11.1977 г. г., стр. 9).


Първото тире на член 5 се заменя със следното:

"- когато стойността на внесените стоки от една пратка не превишава, според случая 45 000 белгийски франка, 7 500 датски крони, 3 000 германски марки, 6 000 френски франка, 1 000 000 италиански лири, 3 000 холандски гулдена, 750 английски лири, 50 000 гръцки драхми, при условие, че те не представляват отделни или множество пратки от един и същ изпращач до един и същ получател".


19. Регламент (ЕИО) № 97/69 на Съвета от 16 януари 1969 г. (ОВ L 14, 21.01.1969 г. , стр. 1), изменен с:

- Акта за присъединяване от 1972 г. (ОВ L 73, 27.3.1972 г., стр. 14),


- Регламент (ЕИО) № 280/77 от 8 февруари 1977 г. (ОВ L 40, 11.2.1977 г., стр. 1).


В член 3, параграф 2 "четиридесет и едно" се заменя с "четиридесет и пет".


20. Регламент (ЕИО) № 1062/69 на Комисията от 6 юни 1969 г. (ОВ L 141, 12.6.1969 г. , стр. 31), изменен с Акта за присъединяван от 1972 г. (ОВ L 73, 27.3.1972 г., стр. 14).


В приложението текстът на формуляра на сертификата, чието оформление е прието от Комисията, се заменя със следния:


It is prepared with processed chesses made exclusively from Emmental or Gryuere cheese,

with added white wine, kirsch, starch and spices

The Emmental and Gruyere cheese used in its manufacture were made in the exporting country.

Място и дата на издаване:

Stamp of issuing body:

Signature(s):


21. Регламент (ЕИО) № 2552/69 на Комисията от 17 декември 1969 г. (ОВ L 320, 20.12.1969 г. , стр. 19), изменен с:


- Акта за присъединяване на 1972 г. (ОВ L 73, 27.3.1972 г., стр. 14),

- Регламент (ЕИО) № 768/73 от 26 февруари 1973 г. (ОВ L 77, 26.3.1973 г., стр. 25).


В приложение I, текстът на сертификата за автентичност, чието оформление беше прието от Комисията , се заменя със следното:


"BILAG I - ANHANG I - ANNEX I - ANNEXE I - ALLEGATO I - BIJLAGE I - APAPTHMA I "


Aegthedscertifikat/ Echteisyeugnis/ Certificate of authenticity/ Certificat d'authenticite/ Certificato di autenticita/ Certificaat van echteid/


Nr./No/N°/N./.


BOURBON WHISKEY

The Bureau of Alcohol, Tobacco and Firearms bekraefter et foranaevnte Bourbon-Whiskey med en styrke pa hojst 160 proof er fremstillet I USA I en arbejstgang udellukende ved destillerinf af gaeret urt af en kornblanding indenholdende mindst 51% majs og ad den er lagred I mintst 2 ar I nye, indvedigt forcullete egetraesfade.


Das Bureau of alcohol, tobacco and firearms, bestadict, das der obengenannte Bourbon-Whiskey indem USA unmittelbar mit eine starke von hochstens 160 proof durch Destillation aus fergonere getreidemaische mit einem Anteil an Mais von nindestens 51 gewichtshundertteilen hergestellt wurde und das er mindestens 2 Jahre in neuen, innen angekohlten Eichenfassern gelargert hat.


The Bureau of alcohol, tobacco and firearms certifies that the above Bourbon-Whiskey was distilled in the United States at not exceeding 160 proof from a fermented mash of grein of which not les then 51% was corngrain (maise) and aged for not less then 2 years in charred new oak containers.


Le bureau of Alcohol, Tobacco and Firearms certifie que le whiskey Bourbon decrit ci-dessus a ete obtenu aux Etats-Unis directement a 160 degres proof (80 degres Gay-Lussac) au maximum, exclusivement par distillation de mouts fermentes d'un melange de cereales contenant au moins 51% de grains de mais et qu'il a vielli pendant au moins deux ans en futs de chene neufs superficiellement carbonises.


Il Bureau of alcohol, tobacco and firearms, certifica che il Bourbon-Whiskey sopre descritto este stato ottenuto negli USA direttamente a non piu di 160 proof (80 Gay-Lussac) esclusivamente per distillazione di mosti fermenrari di una miscela di cereali contenente almeno 51% di granturco este che stato invecchiato per almeno due anni in fusti nuovi di quercia carbonizzati superficialmente.


Het Bureau of alcohol, tobacco and firearms verklaart dat de hierboven amschreven Bourbon-Whiskey met een sterkte van niet meer dan 160 proof in de Vereninde Staten van Noord-Amerika in een produktiegang is ferkregen uitluitend door distillatie van gegist beslag van gemengde granen bestaandeuit ten minste 51 gewichtspercenten (%) mais en dat deze whiskey gedurebde ten minste twee jaar gelagerd in nieuwe, aan de binnenzijde verkoolde, eikehouten vaten.


T Bureau of Alcohol, Tobacco and Firearms Bourbon ... ' 160° proof (80° Gay-Lussac) , .


The Bureau of Alcohol, Tobacco and Firearms certifica prin prezenta ca produsul de mai sus, Whiskey Bourbon, a fost distilat in Statele Unite la maximum 160° concentratie alcoolica standard (80° Gay-Lussac) prin distilarea unui amestec fermentat de cereale, din care 51% reprezinta boabe de porumb, pastrat cel putin doi ani in butoaie de stejar noi, arse superficial.


Sted og dato for udstdelsen

rt und Datum der Ausstellung

Place and date of issue

Lieu et date d'emission

Luogo este data di emissione

Plaats en datum van afgifte(Underskrift af aurorisiret ambedsmand)

(Unterschrift des Zeutnungsberechtintgten)

(Signature of authorized Bureau Officer)

(Signature du fonctionnaire habilite)

(Firma del funzionario abilitato)

(Handtekening van de gemachtigde ambtenaar

( )


Department of the Treasury's stempel

Stempel des Department of the Treasury

Seal of Department of the Treasury

Sceau du Department of the Treasury

Timbro del Department of the Treasury

Stempel van het Department of the Treasury

Department of the Treasury


22. Регламент (ЕИО) № 1120/75 на Комисията от 17 април 1975 г. (ОВ L 111, 30.4.1975 г., стр. 19), изменен с:

- Регламент (ЕИО) № 3277/75 от 15 декември 1975 г. (ОВ L 325, 17.12.1975 г., стр. 16),

- Регламент (ЕИО) № 1379/76 от 16 юни 1976 г. (ОВ L 156, 17.6.1976 г., стр. 13),

- Регламент (ЕИО) № 1216/77 от 7 юни 1977 г. (ОВ L 140, 8.6.1977 г., стр. 16).


Следното се добавя в приложение І:

Следното се добавя в приложение ІІ:

Следното се добавя в приложение ІІІ:


Следното се добавя в приложение ІV:

Следното се добавя в приложение V:23. Регламент (ЕИО) № 1535/77 на Комисията от 4 юли 1977 г. (ОВ L 171, 9.7.1977 г., стр. 1), изменен с Регламент (ЕИО) № 2697/77 от 7 декември 1977 г. (ОВ L 314, 8.12.1977 г., стр. 21).


Член 9 се допълва, както следва:

- В параграф 2, след "bijzondere bestemming" се добавя следното:

" O",


- Във второто тире от втората алинея на параграф 3, след думите "bijzondere bestemming: verordening (EEG) № 1535/77" се добавя следното:

" O: (EOK) . 1535/77",


- В параграф 6, след думите "goederen ter beschikking gesteld van degene die overneemt op ...2", се добавя следното:


"PEТА ТEТА Т Т Т... 2".


24. Регламент (ЕИО) № 2695/77 на Комисията от 7 декември 1977 г. (ОВ L 314, 8.12.1977 г., стр. 14), изменен с Регламент (ЕИО) № 2788/78 от 29 ноември 1978 г. (ОВ L 333, 30.11.1978 г., стр. 25).


В третата алинея на член 4, след "- T2 - bijzondere bestemming", се добавя следното:

"- T2 - ".


25. Регламент (ЕИО) № 222/77 на Комисията от 13 декември 1976 г. (ОВ L 38, 9.2.1977 г., стр. 1), изменен с Регламент (ЕИО) № 983/79 от 14 май 1979 г. (ОВ L 123, 19.5.1979 г., стр. 1).


В член 57, параграф 2, "четиридесет и едно" се заменя с "четиридесет и пет".


В Приложението:

- точка I.1 от Спесимен I се заменя със следното:


"Долуподписаният(ата) ...1 пребиваващ(а) в ...2 съвместно и поотделно гарантира, при службата за гаранции на ... до максимална сума от ... в полза на Кралство Белгия, Кралство Дания, Федерална Република Германия, Република Гърция, Френската република, Ирландия, Италианската република, Великото херцогство Люксембург, Кралство Нидерландия, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия3, всяка сума, за която принципал ...4 може да бъде или е станал задължение за гореупоменатите държави-членки на Европейските Общности поради нарушения или нередности, извършени по време на операция по транзитен превоз на Общността, осъществявана от това лице, включително мита, данъци, земеделски налози и други такси - с изключение на парични глоби - що се отнася до принципала или по-нататъшни задължения, разходи или инцидентни разходи."


- точка I.1 от Спесимен II се заменя със следното:


"Долуподписаният(ата) ...1 пребиваващ(а) в ...2 съвместно и поотделно гарантира, при отправната митническа служба на ... в полза на Кралство Белгия, Кралство Дания, Федерална Република Германия, Република Гърция, Френската република, Ирландия, Италианската република, Великото херцогство Люксембург, Кралство Нидерландия, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия3, всяка сума, за която принципал ...4 може да бъде или е станал задължение за гореупоменатите държави-членки на Европейските Общности поради нарушения или нередности, извършени по време на операция по транзитен превоз на Общността, осъществявана от това лице от отправната митническа служба ... към получаващата митническа служба на ... по отношение на стоките, посочени по-долу, включително мита, данъци, земеделски налози и други такси - с изключение на парични глоби - що се отнася до принципала или по-нататъшни задължения, разходи или инцидентни разходи."


- точка I.1 от Спесимен III се заменя със следното:

"Долуподписаният(ата) ...1 пребиваващ(а) в ...2 съвместно и поотделно гарантира, при службата за гаранции на ... в полза на Кралство Белгия, Кралство Дания, Федерална Република Германия, Република Гърция, Френската република, Ирландия, Италианската република, Великото херцогство Люксембург, Кралство Нидерландия, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия3, всяка сума, за която принципал може да станал задължение за гореупоменатите държави-членки на Европейските Общности поради нарушения или нередности, извършени по време на операция по транзитен превоз на Общността, включително мита, данъци, земеделски налози и други такси - с изключение на парични глоби - що се отнася до принципала или по-нататъшни задължения, разходи или инцидентни разходи, по отношение на които долуподписаният се е съгласил да отговаря за издаването на ваучери за гарантиране на максимална сума от 7000 европейски счетоводни единици на ваучер."


26. Регламент (ЕИО) №. 223/77 на Комисията от 22 декември 1976 г. (ОВ L 38, 9.2.1977 г., стр. 20),

изменен с:

- Регламент (ЕИО) № 1601/77 от 11 юли 1977 г. (ОВ L 182, 22.7.1977 г., стр. 1),

- Регламент (ЕИО) № 526/79 от 20 март 1979 г. (ОВ L 74, 24.3.1979 г., стр. 1).


Член 28 се допълва, както следва:


- в първото тире, след "Verlaten van de Gemeenschap aan beperkingen onderworpen", се добавя следното:

" ".


- Във второто тире, след "Verlaten van de Gemeenschap aan belastingheffing onderworpen", се добавя следното:

" ".


Член 40 се допълва, както следва: след думата "told" се добавя думата "T".


Член 71 се допълва, както следва: в параграф 3, след "Achteraf afgegeven" се добавя следното:

" ".


В Приложения I и III, се добавя следното на гърба на копие № 3 от Декларация T за транзитен превоз през Общността: " :".


В приложение VI, следното се добавя отпред на оригинала на контролно копие № 5: " :".


В приложение VII, инициалите "EK" и думите " ", се добавят в заглавието на уведомлението за плащане на транзитен превоз.


В приложение VIII, инициалите "EK" и думите " ", се добавят в заглавието на квитанцията.


В приложение IX, "Гърция" се добавя в клетка 7 от сертификата за гаранция.


В приложение X, инициалите "EK", се добавят в заглавието на ваучера за гарантирана фиксирана цена.


В приложение XII, инициалите "EK", се добавят в заглавието на жълтия етикет.


27. Решение 70/41/ЕИО на Комисията от 19 декември 1969 г. (ОВ L 13, 19.1.1970 г., стр. 13),

изменено с:

- Решение 71/14/ЕИО от 7 декември 1970 г. (ОВ L 6, 8.1.1971 г., стр. 35),

- Акта за присъединяване от 1972 г. (ОВ L 73, 27.3.1972 г., стр. 14).


Инициалите "EK" се добавят на първата страница от Формуляр D.D.3 от Приложението.

"П " се добавя на първата страница от този формуляр.


28. Регламент (ЕИО) № 2826/77 на Комисията от 5 декември 1977 г. (ОВ L 333, 24.12.1977 г., стр. 1),

изменен с Регламент (ЕИО) №. 607/78 от 29 март 1978 г. (ОВ L 83, 30.3.1978 г., стр. 17).

"E :" се добавя на гърба на копие № 3 от Приложението.II. ЗЕМЕДЕЛИЕ


A. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ


a) В следните актове "четиридесет и едно" се заменя с "четиридесет и пет" в посочените членове:


1. Регламент №. 136/66/ЕИО на Съвета от 22 септември 1966 г. (ОВ 172, 30.9.1966 г.),

последно изменен с Регламент (ЕИО) № 590/79 от 26 март 1979 г. (ОВ L 78, 30. 3.1979 г.):


Член 38, параграф 2.


2. Регламент № 79/65/ЕИО на Съвета от 15 юни 1965 г. (ОВ 109, 23.6.1965 г.),

последно изменен с Регламент (ЕИО) № 2910/73 от 23 октомври 1973 г. (ОВ L 299, 27.10.1973 г.):


Член 19, параграф 2.


3. Регламент (ЕИО) № 234/68 на Съвета от 27 февруари 1968 г. (ОВ L 55, 2.3.1968 г.),

последно изменен с Решение на Съвета от 1 януари 1973 г. (ОВ L 2, 1.1.1973 г.):


Член 14, параграф 2.


4. Регламент (ЕИО) № 804/68 на Съвета от 27 юни 1968 г. (ОВ L 148, 28.6.1968 г.),

последно изменен с Регламент (ЕИО) № 1761/78 от 25 юли 1978 г. (ОВ L 204, 28.7.1978 г.):

Член 30, параграф 2.


5. Регламент (ЕИО) № 805/68 на Съвета от 27 юни 1968 г. (ОВ L 148, 28.6.1968 г.),

последно изменен с Регламент (ЕИО) № 425/77 от 14 февруари 1977 г. (ОВ L 61, 5.3.1977 г.):


Член 27, параграф 2.


6. Регламент (ЕИО) № 727/70 на Съвета от 21 април 1970 г. (ОВ L 94, 28.4.1970 г.),


последно изменен с Решение на Съвета от 1 януари 1973 г. (ОВ L 2, 1.1.1973 г.):

Член 17, параграф 2.


7. Регламент (ЕИО) № 729/70 на Съвета от 21 април 1970 г. (ОВ L 94, 28.4.1970 г.),

последно изменен с Решение на Съвета от 1 януари 1973 г. (ОВ L 2, 1.1.1973 г.):


Член 13, параграф 2.


8. Регламент (ЕИО) № 1308/70 на Съвета от 29 юни 1970 г. (ОВ L 146, 4.7.1970 г.),

последно изменен с Регламент (ЕИО) № 814/76 от 6 април 1976 г. (ОВ L 94, 9.4.1976 г.):


Член 12, параграф 2.


9. Регламент (ЕИО) № 1696/71 на Съвета от 27 юли 1971 г. (ОВ L 175, 4.8.1971 г.),

последно изменен с Регламент (ЕИО) № 235/79 от 5 февруари 1979 г. (ОВ L 34, 9.2.1979

г.):


Член 20, параграф 2.


10. Регламент (ЕИО) № 2358/71 на Съвета от 26 октомври 1971 г. (ОВ L 246, 5.11.1971 г.),

последно изменен с Регламент (ЕИО) № 234/79 от 5 февруари 1979 г. (ОВ L 34, 9.2.1979 г.):


Член 11, параграф 2.


11. Регламент (ЕИО) № 1035/72 на Съвета от 18 май 1972 г. (ОВ L 118, 20.5.1972 г.),

последно изменен с Регламент (ЕИО) № 912/79 от 8 май 1979 г. (ОВ L 116, 11.5.1979 г.):


Член 33, параграф 2.


12. Регламент (ЕИО) № 1728/74 от 27 юни 1974 г. (ОВ L 182, 5.7.1974 г.):

Член 8, параграф 3.


13. Регламент (ЕИО) № 3330/74 на Съвета от 19 декември 1974 г. (ОВ L 359, 31.12.1974 г.),

последно изменен с Регламент (ЕИО) № 1487/76 от 22 юни 1976 г. (ОВ L 167, 26.6.1976 г.):


Член 36, параграф 2.


14. Регламент (ЕИО) № 2727/75 на Съвета от 29 октомври 1975 г. (ОВ L 281, 1.11.1975 г.),

последно изменен с Регламент (ЕИО) № 1254/78 от 12 юни 1978 г. (ОВ L 156, 14.6.1978 г.):


Член 26, параграф 2.


15. Регламент (ЕИО) № 2759/75 на Съвета от 29 октомври 1975 г. (ОВ L 282, 1.11.1975 г.),

последно изменен с Регламент (ЕИО) № 1423/78 от 20 юни 1978 г. (ОВ L 171, 28.6.1978 г.):


Член 24, параграф 2.


16. Регламент (ЕИО) № 2771/75 на Съвета от 29 октомври 1975 г. (ОВ L 282, 1.11.1975 г.),

изменен с Регламент (ЕИО) № 368/76 от 16 февруари 1976 г. (ОВ L 45, 21.2.1976 г.):


Член 17, параграф 2.


17. Регламент (ЕИО) № 2777/75 на Съвета от 29 октомври 1975 г. (ОВ L 282, 1.11.1975 г.),

последно изменен с Регламент (ЕИО) № 369/76 от 16 февруари 1976 г. (ОВ L 45, 21.2.1976 г.):


Член 17, параграф 2.


18. Регламент (ЕИО) № 1418/76 на Съвета от 21 юни 1976 г. (ОВ L 166, 25.6.1976 г.),

изменен с Регламент (ЕИО) № 1260/78 от 12 юни 1978 г. (ОВ L 154, 14.6.1978 г.):


Член 27, параграф 2.


19. Регламент (ЕИО) № 3228/76 на Съвета от 21 декември 1976 г. (ОВ L 366, 31.12.1976 г.):


Член 8, параграф 2.


20. Регламент (ЕИО) № 355/77 на Съвета от 15 февруари 1977 г. (ОВ L 51, 23.2.1977 г.),

изменен с Регламент (ЕИО) № 1361/78 от 19 юни 1978 г. (ОВ L 166, 23.6.1978 г.):


Член 22, параграф 2.


21. Регламент (ЕИО) № 516/77 на Съвета от 14 март 1977 г. (ОВ L 73, 21.3.1977 г.),

последно изменен с Регламент (ЕИО) № 1152/78 от 30 май 1978 г. (ОВ L 144, 31.5.1978 г.):


Член 20, параграф 2.


22. Регламент (ЕИО) № 1111/77 на Съвета от 17 май 1977 г. (ОВ L 134, 28.5.1977 г.),

последно изменен с Регламент (ЕИО) № 1298/78 от 6 юни 1978 г. (ОВ L 160, 17.6.1978 г.):


Член 12, параграф 2.


23. Регламент (ЕИО) № 218/78 на Съвета от 19 декември 1977 г. (ОВ L 35, 4.2.1978 г.):

Член 12, параграф 2.


24. Регламент (ЕИО) № 978/78 на Съвета от 10 май 1978 г. (ОВ L 128, 17.5.1978 г.):


Член 8, параграф 2.


25. Регламент (ЕИО) № 1117/78 на Съвета от 22 май 1978 г. (ОВ L 142, 30.5.1978 г.):


Член 11, параграф 2.


26. Регламент (ЕИО) № 1360/78 на Съвета от 19 юни 1978 г. (ОВ L 166, 23.6.1978 г.):


Член 16, параграф 2.


27. Регламент (ЕИО) № 1362/78 на Съвета от 19 юни 1978 г. (ОВ L 166, 23.6.1978 г.):


Член 15, параграф 2.


28. Регламент (ЕИО) № 1760/78 на Съвета от 25 юли 1978 г. (ОВ L 204, 28.7.1978 г.):


Член 16, параграф 2.


29. Регламент (ЕИО) № 337/79 на Съвета от 5 февруари 1979 г. (ОВ L 54, 5.3.1979 г.):


Член 67, параграф 2.


30. Директива 76/895/ЕИО на Съвета от 23 ноември 1976 г. (ОВ L 340, 9.12.1976 г.):


Член 7, параграф 3.


31. Решение 77/97/ЕИО на Съвета от 21 декември 1976 г. (ОВ L 26, 31.1.1977 г.):


Член 5, параграф 3.


32. Директива 64/432/ЕИО на Съвета от 26 юни 1964 г. (ОВ 121, 29.7.1964 г.),

последно изменена с Директива 79/111/ЕИО от 24 януари 1979 г. (ОВ L 28, 3.2.1979 г.):


Член 12, параграф 3.


33. Директива 64/433/ЕИО на Съвета от 26 юни 1964 г. (ОВ 121, 29.7.1964 г.),

последно изменена с Директива 75/379/ЕИО от 24 юни 1975 г. (ОВ L 172, 3.7.1975 г.):


Член 9а, параграф 3.


34. Директива 66/400/ЕИО на Съвета от 14 юни 1966 г. (ОВ 125, 11.7.1966 г.),

последно изменена с Директива 78/692/ЕИО от 25 юли 1978 г. (ОВ L 236, 26.8.1978 г.):


Член 21, параграф 3.


35. Директива 66/401/ЕИО на Съвета от 14 юни 1966 г. (ОВ 125, 11.7.1966 г.),

последно изменена с Директива 78/1020/ЕИО от 5 декември 1978 г. (ОВ L 350, 14.12.1978 г.):


Член 21, параграф 3.


36. Директива 66/402/ЕИО на Съвета от 14 юни 1966 г. (ОВ 125, 11.7.1966 г.),

последно изменена с Директива 78/1020/ЕИО от 5 декември 1978 г. (ОВ L 350, 14.12.1978 г.):


Член 21, параграф 3.


37. Директива 66/403/ЕИО на Съвета от 14 юни 1966 г. (ОВ 125, 11.7.1966 г.),

последно изменена с Директива 78/816/ЕИО от 26 септември 1978 г. (ОВ L 281, 6.10.1978 г.):


Член 19, параграф 3.


38. Директива 66/404/ЕИО на Съвета от 14 юни 1966 г. (ОВ 125, 11.7.1966 г.),

последно изменена с Директива 75/445/ЕИО от 26 юни 1975 г. (ОВ L 196, 26.7.1975 г.):


Член 17, параграф 3.


39. Директива 68/193/ЕИО на Съвета от 9 април 1968 г. (ОВ L 93, 9.4.1968 г.),

последно изменена с Директива 78/692/ЕИО от 25 юли 1978 г. (ОВ L 236, 26.8.1978 г.):


Член 17, параграф 3.


40. Директива 69/208/ЕИО на Съвета от 30 юни 1969 г. (ОВ L 169, 10.7.1969 г.),

последно изменена с Директива 78/1020/ЕИО от 5 декември 1978 г. (ОВ L 350, 14.12.1978 г.):


Член 20, параграф 3.


41. Директива 70/373/ЕИО на Съвета от 20 юли 1970 г. (ОВ L 170, 3.8.1970 г.),

последно изменена с Директива на Съвета от 1 януари 1973 г. (ОВ L 2, 1.1.1973 г.):


Член 3, параграф 2.


42. Директива 70/457/ЕИО на Съвета от 29 септември 1970 г. (ОВ L 225, 12.10.1970 г.),

последно изменена с Директива 79/55/ЕИО от 19 декември 1978 г. (ОВ L 16, 20.1.1979 г.):


Член 23, параграф 3.


43. Директива 70/458/ЕИО на Съвета от 29 септември 1970 г. (ОВ L 225, 12.10.1970 г.),

последно изменена с Директива 78/692/ЕИО от 25 юли 1978 г. (ОВ L 236, 26.8.1978 г.):

Член 40, параграф 3.


44. Директива 70/524/ЕИО на Съвета от 23 ноември 1970 г. (ОВ L 270, 14.12.1970 г.),

последно изменена с Директива 79/139/ЕИО от 18 декември 1978 г. (ОВ L 39, 14.2.1979 г.):

- Член 16а, параграф 3,

- Член 16б, параграф 3.


45. Директива 71/118/ЕИО от 15 февруари 1971 г. на Съвета (ОВ L 55, 8.3.1971 г.),

последно изменена с Директива 78/50/ЕИО от 13 декември 1977 г. (ОВ L 15, 19.1.1978 г.):

- Член 12, параграф 3,

- Член 12а, параграф 3.


46. Директива 71/161/ЕИО на Съвета от 30 март 1971 г. (ОВ L 87, 17.4.1971 г.),

последно изменена с Директива от 1 януари 1973 г. (ОВ L 2, 1.1.1973 г.):


Член 18, параграф 3.


47. Директива 72/159/ЕИО на Съвета от 17 април 1972 г. (ОВ L 96, 23.4.1972 г.),

последно изменена с Регламент (ЕИО) № 1054/78 от 19 май 1978 г. (ОВ L 134, 22.5.1978 г.):


Член 18, параграф 2.


48. Директива 72/160/ЕИО на Съвета от 17 април 1972 г. (ОВ L 96, 23.4.1972 г.),

последно изменена с Директива 73/358/ЕИО от 19 ноември 1973 г. (ОВ L 326, 27.11.1973 г.):


Член 9, параграф 2.


49. Директива 72/161/ЕИО на Съвета от 17 април 1972 г. (ОВ L 96, 23.4.1972 г.),

последно изменена с Директива 73/358/ЕИО от 19 ноември 1973 г. (ОВ L 326, 27.11.1973 г.):


Член 11, параграф 2.


50. Директива 72/280/ЕИО на Съвета от 31 юли 1972 г. (ОВ L 179, 7.8.1972 г.),

последно изменена с Директива 78/320/ЕИО от 20 март 1978 г. (ОВ L 84, 31.3.1978 г.):


Член 7, параграф 2.


51. Директива 72/461/ЕИО на Съвета от 12 декември 1972 г. (ОВ L 302, 31.12.1972 г.),

последно изменена с Директива 78/54/ЕИО от 19 декември 1977 г. (ОВ L 16, 20.1.1978 г.):


Член 9, параграф 3.


52. Директива 72/462/ЕИО на Съвета от 12 декември 1972 г. (ОВ L 302, 31.12.1972 г.),

последно изменена с Директива 78/98/ЕИО от 21 декември 1977 г. (ОВ L 16, 20.1.1978 г.):

- Член 29, параграф 3,

- Член 30, параграф 3.


53. Директива 73/88/ЕИО на Съвета от 26 март 1973 г. (ОВ L 106, 20.4.1973 г.),

последно изменена с Решение 75/380/ЕИО от 24 юни 1975 г. (ОВ L 172, 3.7.1975 г.):


Член 7, параграф 3.


54. Директива 73/132/ЕИО на Съвета от 15 май 1973 г. (ОВ L 153, 9.6.1973 г.):


Член 9, параграф 2.


55. Директива 74/63/ЕИО на Съвета от 17 декември 1973 г. (ОВ L 38, 11.2.1974 г.),

последно изменена с Директива 76/934/ЕИО от 1 декември 1976 г. (ОВ L 364, 31.12.1976 г.):

- Член 9, параграф 3,

- Член 10, параграф 3.


56. Директива 76/625/ЕИО на Съвета от 20 юли 1976 г. (ОВ L 218, 11.8.1976 г.),

изменена с Директива 77/159/ЕИО от 14 февруари 1977 г. (ОВ L 48, 19.2.1977 г.):


Член 9, параграф 2.


57. Директива 76/630/ЕИО на Съвета от 20 юли 1976 г. (ОВ L 223, 16.8.1976 г.):


Член 11, параграф 2.


58. Директива 76/895/ЕИО на Съвета от 23 ноември 1976 г. (ОВ L 340, 9.12.1976 г.):

- Член 7, параграф 3,

- Член 8, параграф 3.59. Директива 77/93/ЕИО на Съвета от 21 декември 1976 г. (ОВ L 26, 31.1.1977 г.):

- Член 16, параграф 3,

- Член 17, параграф 3.


60. Директива 77/96/ЕИО на Съвета от 21 декември 1976 г. (ОВ L 26, 31.1.1977 г.):


Член 9, параграф 3.


61. Директива 77/97/ЕИО на Съвета от 21 декември 1976 г. (ОВ L 26, 31.1.1977 г.):


Член 5, параграф 3.


62. Директива 77/99/ЕИО на Съвета от 21 декември 1976 г. (ОВ L 26, 31.1.1977 г.):

- Член 18, параграф 3,

- Член 19, параграф 3.


63. Директива 77/101/ЕИО на Съвета от 23 ноември 1976 г. (ОВ L 32, 3.2.1977 г.),

последно изменена с Директива 79/372/ЕИО от 2 април 1979 г. (ОВ L 86, 6.4.1979 г.):


Член 13, параграф 3.


64. Директива 77/391/ЕИО на Съвета от 17 май 1977 г. (ОВ L 145, 13.6.1977 г.):Член 11, параграф 3.


65. Директива 77/504/ЕИО на Съвета от 25 юли 1977 г. (ОВ L 206, 12.8.1977 г.):

Член 8, параграф 3.


66. Директива 79/117/ЕИО на Съвета от 21 декември 1978 г. (ОВ L 33, 8.2.1979 г.):


Член 8, параграф 3.


67. Директива 79/373/ЕИО на Съвета от 2 април 1979 г. (ОВ L 86, 6.4.1979 г.):

Член 13, параграф 3.


б) В следните директиви "дванадесет" се заменя с "четиридесет и пет", в посочения член:


Директива 64/432/ЕИО на Съвета от 26 юни 1964 г. (ОВ 121, 29.7.1964 г.):


Член 13, параграф 3.Б. ОБЩА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПАЗАРИТЕ


a) Плодове и зеленчуци


1. Регламент № 58 о на Комисията т 15 юни 1962 г. (ОВ 56, 7.7.1962 г.),


изменен с:

- Регламент(ЕИО) № 51/65/ЕИО на Комисията от 1 април 1965 г. (ОВ 55, 3.4.1965 г.),


- Регламент (ЕИО) № 534/72 от 15 март 1972 г. (ОВ L 64, 16.3.1972 г.),

- Регламент (ЕИО) № 844/76 от 9 април 1976 г. (ОВ L 96, 10.4.1976 г.),

- Регламент (ЕИО) № 847/76 от 9 април 1976 г. (ОВ L 96, 10.4.1976 г.).


Следният текст се заменя от приложение 1 за приложение І/7:

"Списък на сортовете


  Страна производител
Сортове Италия Франция Белгия Нидерландия Гърция
Оранжерийно          
производство          
грозде          
           
Alphonse     X    
Lavalle (-          
Ribier)          
Black Alicante     X X  
(- Granacke -          
Granaxa)          
Canon Hall     X    
Colman     X    
Frankenthal     X X  
(-Gro          
Vernatsch)          
Golden       X  
Champion          
Gradisca     X    
Gros Maroc       X  
Leopold III     X    
Muscat de     X X  
Alexandria          
Muscat de     X X  
Hamburg (-          
Hambro -          
Black          
Hamburg)          
Prof. Aberson       X  
Royal     X X  
Грозде, което          
расте на          
открито          
           
Сортове едри          
семкови          
плодове          
Alphonse X X     X
Lavalle          
Angela X        
Baresana (- X        
Turchesca -          
Lattuario          
Bianco - Uva          
di Bisceglie)          
Cardinal X X     X
Dabouki (-   X      
Malaga)          
Danam   X      
Danlas   X      
Datal   X      
Dattier de X X      
Beirut (-          
Regina -          
Menavacca          
Bianca)          
Ignea   X      
Italia (- ideal) X X     X
Lival   X      
Muscat de X X     X
Alexandria (-          
Zibibbo)          
Chanez (- Uva X       X
di Almeria)          
Olivette   X      
blanche          
Olivette noire X X      
(- Olivetta          
Vibanese)          
Perlona X        
Red Empereur X        
Regina nerra (- X        
Menavacca          
nera -          
Lattuario nero)          
Ribol   X      
Schiava X        
Grossa (-          
Frankenthal -          
Gro Vernatsch)          
a) Сортове          
дребни          
семкови          
плодове          
           
Admirables de   X      
Courtiller          
Angelo X        
Pirovano          
Anna Maria X        
Catalanesca X        
Chasselas X X      
(Dor, Muscat,          
Ros)          
Cimminita X        
Clairettes   X      
Colombana X        
bianca (-          
Verdea)          
Delizia di X        
Vapio          
Gros Vert X X      
Jaoumet (-   X      
Saint -          
Jacques sau          
Madeleine de          
Jacques)          
Madeleines X X      
Mireille   X      
Moscato di X X      
Terracina          
Moscato X        
d'Adda          
Moscato X X     X
d'Amburgo          
illade   X      
Panse Prcoce X X      
Pizzatello X        
Perla di Csaba X X      
Perlant   X      
Perlette X X     X
Primus X        
Prunesta X        
Regina dei X X     X
Vigneti          
Servant (- X X      
Saint-Jeannet)          
Sultanines X X     X
Valensi   X      
Rosaki grec         X
(alb, negru)          
Sideritis         X".

2. Регламент (ЕИО) № 2638/69 на Комисията от 24 декември 1969 г. (ОВ L 327, 30.12.1969 г.),


изменен с Регламент (ЕИО) № 2846/72 от 29 декември 1972 г. (ОВ L 299, 31.12.1972 г.).

приложение I се допълва със следното:

"Република Гърция

- Пелопонес и Западна Стереа Хелас,

- Атика и островите,

- Източна Македония и Тракия,

- Централна и западна Македония,

- Епир,

- Тесалия и Източна Стереа Хелас,

- Крит."


3. Регламент (ЕИО) № 604/71 на Комисията от 3 март 1971 г. (ОВ L 70, 24.3.1971 г.), коригиран в ОВ L 87, 30.4.1971 г.,


изменен с:

- Регламент (ЕИО) № 2846/72 от 29 декември 1972 г. (ОВ L 299, 31.12.1972 г.),

- Регламент (ЕИО) № 376/75 от 14 февруари 1975 г. (ОВ L 41, 15.2.1975 г.),

- Регламент (ЕИО) № 1212/77 от 7 юни 1977 г. (ОВ L 140, 8.6.1977 г.).


Приложение I се допълва, както следва:

"Република Гърция

Атина

Солун

Халкидики".


Приложение II се допълва, както следва:

"Република Гърция

Иерапетра

Пиргос".


Приложение III се допълва, както следва:

"Република Гърция

Скидре

Вериа".


Приложение IV се допълва, както следва:

"Република Гърция

Кавала

Хераклион

Тирнавос".


Приложение V се допълва, както следва:

"Република Гърция

Вериа

Волос".


Приложение VI се допълва, както следва:

"Република Гърция

Науса

Скидра

Волос

Триполи".


Приложение VII се допълва, както следва:

"Република Гърция

Аргос

Арта

Спарта".


Приложение VIII се допълва, както следва:

"Република Гърция

Argos

Khios".


Приложение IX се допълва, както следва:

"Република Гърция

Xylokastro

Egion".


4. Регламент (ЕИО) № 1641/71 на Съвета от 27 юли 1971 г. (ОВ L 172, 31.7.1971 г.), изменен с Регламент (ЕИО) № 1833/73 от 5 юли 1973 г. (ОВ L 185, 7.7.1973 г.).


В Таблица A, списъкът с променливи, даден по група Б се допълва, както следва:

"Delicious Pilafa".


В Таблица В, списъкът с променливи, даден по "1 "Ябълки" се допълва, както следва:

"Delicious Pilafa".


В Таблица В, списъкът с променливи, даден по "2 "Круши" се допълва, както следва:

"Crystalli".


Таблица Г се допълва, както следва:

"Condoula".


5. Регламент (ЕИО) № 1035/72 на Съвета от 18 май 1972 г. (ОВ L 118, 20.5.1972 г.),


както е изменен с:

- Регламент (ЕИО) № 2454/72 от 21 ноември 1972 г. (ОВ L 266, 25.11.1972г.),

- Регламент (ЕИО) № 2745/72 от 19 декември 1972 г. (ОВ L 291, 28.12.1972 г.),

- Регламент (ЕИО) № 2482/75 от 29 септември 1975 г. (ОВ L 254, 1.10.1975 г.),

- Регламент (ЕИО) № 793/76 от 6 април 1976 г. (ОВ L 93, 8.4.1976 г.),

- Регламент (ЕИО) № 795/76 от 6 април 1976 г. (ОВ L 93, 8.4.1976 г.),

- Регламент (ЕИО) № 1034/77 от 17 май 1977 г. (ОВ L 125, 19.5.1977 г.),

- Регламент (ЕИО) № 2764/77 от 5 декември 1977 г. (ОВ L 320, 15.12.1977 г.),

- Регламент (ЕИО) № 1122/78 от 22 май 1978 г. (ОВ L 142, 30.5.1978 г.),

- Регламент (ЕИО) №1154/78 от 30 май 1978 г. (ОВ L 144, 31.5.1978 г.),

- Регламент (ЕИО) № 1766/78 от 25 юли 1978 г. (JOL 204, 28.7.1978 г.),

- Регламент (ЕИО) № 234/79 от 5 февруари 1979 г. (ОВ L 34, 9.2.1979 г.),

- Регламент (ЕИО) № 325/79 от 19 февруари 1979 г. (ОВ L 45, 22.2.1979 г.),

- Регламент (ЕИО) № 912/79 от 8 май 1979 г. (ОВ L 116, 11.5.1979 г.).В сила от 1 януари 1981 г., член 1, параграф 2 се заменя със следния текст:


"2) Организацията обхваща продукти, които попадат в обхвата на:


- позиция 07.01, с изключение на подпозиции 07.01 A и07.01 N


- и позиции 08.02 - 08.09, с изключение на подпозиции 08.03 B, 08.04 A II, 08.04 Б и 08.05 F от Общата митническа тарифа."


6. Регламент (ЕИО) № 1203/73 на Комисията от 4 май 1973 г. (ОВ L 123, 10.5.1973 г.),


както е изменен с:

- Регламент (ЕИО) № 3173/73 от 22 ноември 1973 г. (ОВ L 322, 23.11.1973 г.),

- Регламент (ЕИО) № 1697/74 от 1 юли 1974 г. (ОВ L 179, 2.7.1974 г.),

- Регламент (ЕИО) № 1936/74 от 24 юли 1974 г. (ОВ L 203, 25 7.1974 г.),

- Регламент (ЕИО) № 2571/75 от 9 октомври 1975 г. (ОВ L 262, 10.10.1975 г.),

- Регламент (ЕИО) № 1249/76 от 26 май 1976 г. (ОВ L 139, 27.5.1976),

- Регламент (ЕИО) № 2398/76 от 1 октомври 1976 г. (ОВ L 270, 2.10.1976 г.),

- Регламент (ЕИО) № 250/78 от 7 февруари 1978 г. (ОВ L 38, 8.2.1978 г.),

- Регламент (ЕИО) № 1326/78 от 16 юни 1978 (ОВ L 159, 17.6.1978 г.),

- Регламент (ЕИО) № 1667/78 от 14 юли 1978 г. (ОВ L 192, 15.7.1978 г.),

- Регламент (ЕИО) № 2646/78 от 10 ноември 1978 г. (ОВ L 318, 11.11.1978 г.) (английската версия).


Приложение V "Преобразователен фактор "Сортове"" се допълва, както следва: "Condoula" в списъка сортове, започващи с "Empereur Alexandre" и "Crystalli" в списъка сортове, започващи с "Spina Capri".


Приложение V "Списък на сортовете големи десертни круши" се допълва, както следва:

"Crystalli".


Приложение VII " Преобразователен фактор "Сортове"" се допълва, както следва: "Delicious Pilafa" в списъка сортове, започващи с "Golden Delicious".


Приложение VII "Списък на сортовете големи десертни круши" се допълва, както следва:

"Delicious Pilafa".


Приложение IX " Преобразователен фактор "Сортове""се допълва , както следва:

"Navel" и "Navelina" в списъка сортове, започващи с "Група Sanguinello".


Приложение IX "Списък на сладки сортове портокали по буква б) от таблицата за размерите" се допълва, както следва:"- Navelina

- Navel".


7. Регламент (ЕИО) № 2118/74 на Комисията от 9 август 1974 г. (ОВ L 220, 10.8.1974 г.),


както е изменен с:

- Регламент (ЕИО) № 385/75 от 17 февруари 1975 г. (ОВ L 44, 18.2.1975 г.) (английската версия),

- Регламент (ЕИО) № 668/78 от 4 април 1978 г. (ОВ L 90, 5.4.1978 г.).


Член 4 се допълва, както следва:

"Република Гърция

Атина

Солун".


б) Масла и мазнини1. Регламент № 136/66/ЕИО на Съвета от 22 септември 1966 г. (ОВ 172, 30.9.1966 г.), поправен (ОВ 33, 24.2.1967 г.),


както е изменен с:

- Регламент (ЕИО) № 2146/68 от 20 декември 1968 г. (ОВ L 314, 31.12.1968 г.),

- Регламент (ЕИО) № 1547/72 от 18 юли 1972 г. (ОВ L 165, 21.7.1972 г.) (немската версия),

- Решение на Съвета от 1 януари 1973 г. (ОВ L 2, 1.1.1973 г.),

- Регламент (ЕИО) № 1562/78 от 29 юни 1978 г. (ОВ L 185, 7.7.1978 г.),

- Регламент (ЕИО) № 590/79 от 26 март 1979 г. (ОВ L 78, 30.3.1979 г.).


Член 5, параграф 2, втора алинея се заменя със следния текст:


"Помощта се отпуска само по отношение на райони, които са засадени с маслинови дървета към 31 октомври 1978 г., а в Гърция, към 1 януари 1981 г.".


Създава се следният нов член 42б:


"Член 42б


1. До 30 юни 1985 г. най-късно, Комисията изпраща доклад до Съвет, насочен към проверката му на специфичните мерки, които следва да се приемат, когато това е подходящо, относно трапезните маслини, които попадат в следните подпозиции 07.01 N I, ex 07.02 A, 07.03 I, ex 07.04 B, ex 20.01 Б и ex 20.02 F.


2. Съветът, като действа с квалифицирано мнозинство, по предложение на Комисията приема специфични мерки, посочени в параграф 1 най-късно до 31 декември 1985 г.


2. Регламент № 172/66/ЕИО на Комисията от 5 ноември 1966 г. (ОВ 202, 7.11.1966 г.),


както е изменен с:

- Регламент (ЕИО) № 1744/68 от 31 октомври 1968 г. (ОВ L 268, 1.11.1968 г.),

- Регламент (ЕИО) № 992/72 от 15 май 1972 г. (ОВ L 115, 17.5.1972 г.).


Член 1 се заменя със следния текст:


"Промените в член 14, параграф 2, алинея последна от Регламент № 136/66/ЕИО се извършват чрез прилагане на коефициентите за равностойност, определени в приложението към настоящия регламент."


В член 1a, параграф 2, думите "или на гръцкия пазар" се заличават.


3. Регламент № 142/67/ЕИО на Съвета от 21 юни 1967 г. (ОВ 125, 26.6.1967 г.),


както е изменен с:

- Регламент (ЕИО) № 767/67/ЕИО от 26 октомври 1967 г. (ОВ 261, 28.10.1967 г.),

- Регламент (ЕИО) № 845/68 от 28 юни 1968 г. (ОВ L 152, 1.7.1968 г.),

- Регламент (ЕИО) № 2556/70 от 15 декември 1970 г. (ОВ L 275, 19.12.1970 г.),

- Регламент (ЕИО) № 2429/72 от 21 ноември 1972 г. (ОВ L 264, 23.11.1972 г.).


В член 1, думите "и Гърция" се заличават.


В член 3, параграф 1, буква б), думите "и Гърция" се заличават.


4. Регламент № 171/67/ЕИО на Съвета от 27 юни 1967 г. (ОВ 130, 28.6.1967 г.),


както е изменен с:

- Регламент (ЕИО) № 1031/68 от 23 юли 1968 г. (ОВ L 177, 24.7.1968 г.),

- Регламент (ЕИО) № 18/69 от 20 декември 1968 г. (ОВ L 3, 7.1.1969 г.),

- Регламент (ЕИО) № 2118/69 от 28 октомври 1969 г. (ОВ L 271, 29.10.1969 г.),


- Регламент (ЕИО) № 442/72 от 29 февруари 1972 г. (ОВ L 54, 3.3.1972 г.),

- Регламент (ЕИО) № 2429/72 от 21 ноември 1972 г. (ОВ L 264, 21.11.1972 г.).


В член 1, думите "Гърция и" се заличават.


В член 4, буква б), думите "и Гърция" се заличават.


В член 10, параграф 1, думите "Гърция и" се заличават.


5. Регламент (ЕИО) № 2596/69 на Съвета от 18 декември 1969 г. (ОВ L 324, 27.12.1969 г.).


В член 2, параграф 2, думите "и за продукти, различни от тези, упоменати в член 9 от Регламент № 162/66/ЕИО" се заличават.


6. Регламент (ЕИО) № 1004/71 на Комисията от 14 май 1971 г. (ОВ L 109, 15.5.1971 г.),


изменен с Регламент (ЕИО) № 486/73 от 13 февруари 1973 г. (ОВ L 48, 21.2.1973 г.).


В член 1, думите "и цена франко границата", упоменати в член 3 от Регламент №162/66/ЕИО" се заличават.


В член 2, параграф 1, думите "и на гръцкия пазар" се заличават.


В член 3, параграф 1, думите "и на гръцкия пазар" се заличават.В член 3, параграф 2, думите "франко границата" и "на гръцкия пазар" се заличават.


В член 4, параграф 1, четвърта алинея думите "или франко границата" се заличават.


В член 5, параграф 2, думите "и в член 3, параграф 2 от Регламент №162/66/ЕИО" се заличават.


В член 7, думите "и франко границата" се заличават.


Член 8, параграф 1 се заменя със следния текст:


"1. Данъкът, упоменат в член 13 от Регламент №136/66/ЕИО се определя, толкова често, колкото е доказано за необходимо за стабилността на общностния пазар, и по начин, който да гарантира, че може да се прилага най-малко веднъж седмично".


7. Регламент (ЕИО) № 1516/71 на Съвета от 12 юли 1971 г. (ОВ L 160, 17.7.1971 г.).


Член 1, параграф 1, първа алинея се заменя със следния текст:


"1. Въвежда се субсидия за памукови семена от позиция 12.01 от Общата митническа тарифа, така, както е съставена в настоящия момент, които са произведени в Общността, от пазарна година 1971/1972 до пазарна година 1980/1981."


8. Регламент (ЕИО) № 443/72 на Съвета от 29 февруари 1972 г. (ОВ L 54, 3.3.1972 г.),


изменен с Регламент (ЕИО) № 2560/77 от 7 ноември 1977 г. (ОВ L 303, 28.11.1977 г.).


Член 1 се заменя със следния текст:

"Размерът на данъка за внос на рафинирано маслинено олио от подпозиция 15.07 A I от Общата митническа тарифа се определя в съответствие с разпоредбите на член 2 и 3."


Член 4 се заличава.


В член 5, параграф 1 думите "внос от трети страни и внос, които не е получен изцяло в Гърция или не е транспортиран директно от тази страна в Общността" се заличават.


В член 5, параграф 2 се заличава.


Член 6 и 7 се заличават.


В член 9, се заличава позоваването на член 4, 6 и 7.


9. Регламент (ЕИО) № 1204/72 на Комисията от 7 юни 1972 г. (ОВ L 133, 10.6.1972 г.),


както е изменен с:

- Регламент (ЕИО) № 196/73 от 29 декември 1972 г. (ОВ L 23, 29.1.1973 г.),

- Регламент (ЕИО) № 688/73 от 8 март 1973 г. (ОВ L 66, 13.3.1973 г.),

- Регламент (ЕИО) № 1678/73 от 7 юни 1973 г. (ОВ L 172, 28.6.1973 г.),

- Регламент (ЕИО) № 1280/75 от 21 май 1975 г. (ОВ L 131, 22.5.1975 г.),

- Регламент (ЕИО) № 2616/75 от 15 октомври 1975 г. (ОВ L 267, 16.10.1975 г.),

- Регламент (ЕИО) № 676/76 от 26 март 1976 г. (ОВ L 81, 27.3.1976 г.),

- Регламент (ЕИО) № 2036/77 от 14 септември 1977 г. (ОВ L 236, 15.9. 1977 г.),

- Регламент (ЕИО) № 156/78 от 27 януари 1978 г. (ОВ L 23, 28.1.1978 г.),

- Регламент (ЕИО) № 1270/78 от 13 юни 1978 г. (ОВ L 156, 14.6.1978 г.),

- Регламент (ЕИО) № 1856/78 от 31 юли 1978 г. (ОВ L 212, 2.8.1978 г.),

- Регламент (ЕИО) № 2980/78 от 18 декември 1978 г. (ОВ L 355, 19.12.1978 г.).


В член 18, параграф 5, трета алинея думите "E за Гърция" се заличават.


В член 31, трето тире, думите "или Гърция" се заличават.


10. Регламент (ЕИО) № 205/73 на Комисията от 25 януари 1973 г. (ОВ L 23, 29.1.1973 г.),


както е изменен с:

- Регламент (ЕИО) № 1994/73 от 24 юли 1973 г. (ОВ L 204, 25.7.1973 г.),

- Регламент (ЕИО) № 1279/75 от 21 май 1975 г. (ОВ L 131, 22.5.1975 г.),

- Регламент (ЕИО) № 1003/77 от 12 май 1977 г. (ОВ L 120, 13.5.1977 г.),

- Регламент (ЕИО) № 1188/77 от 3 юни 1977 г. (ОВ L 138, 4.6.1977 г.),

- Регламент (ЕИО) № 3136/78 от 28 декември 1978 г. (ОВ L 370, 30.12.1978 г.).


В член 3, се заличава текстът "и цена франко границата", посочен в член 3 от Регламент №162/66/ЕИО".


В член 4, параграф 1 думата "Гърция" се заличава.


11. Регламент (ЕИО) № 3131/78 на Комисията от 28 декември 1978 г. (ОВ L 370, 30.12.1978 г.).


В член 1, думите "и от Гърция" се заличава.


12. Регламент (ЕИО) № 3135/78 на Комисията от 28 декември 1978 г. (ОВ L 370, 30.12.1978 г.).


В член 2, параграф 1 текстът "или при внос на маслини, които не са изцяло произведени в Гърция, или не са директно транспортирани от Гърция в Общността" се заличава.


В член 2, се заличава параграф 2.


В член 3, се заличава параграф 2.


Член 4 се заличава.


13. Регламент (ЕИО) № 3136/78 на Комисията от 28 декември 1978 г. (ОВ L 370, 30.12.1978 г.).


В член 1, параграф 2, алинея 1 думите "все пак, по отношение на Гърция, тази информация трябва да бъде изложена на заявленията за лиценз" се заличават.


В член 1, параграф 3,. буква a), думите "и, в случай на продукт, произведен изцяло в Гърция и транспортиран директно от тази страна до Общността, думата "Гърция"" се заличава.


В член 5, се заличава параграф 1.


В член 5, параграф 2, думите "различни от Гърция" се заличават.


14. Регламент (ЕИО) № 557/79 на Комисията от 23 март 1979 г. (ОВ L 73, 24.3.1979 г.).


В член 4, параграф 1, се създава ново тире:

"- (EOK) - E, за плантации, които се намират в Гърция".


В член 13, параграф 2, буква a) думите "Гърция или" се заличават.


В приложението, се добавя следното съкращение "EK".в) Мляко и млечни продукти


Регламент (ЕИО) № 985/68 на Съвета от 15 юли 1968 г. (ОВ L 169, 18.7.1968 г.),


както е изменен с:

- Регламент (ЕИО) № 750/69 от 22 април 1969 г. (ОВ L 98, 25.4.1969 г.),

- Регламент (ЕИО) № 1211/69 от 26 юни 1969 г. (ОВ L 155, 28.6.1969 г.),

- Регламент (ЕИО) № 1075/71 от 25 май 1971 г. (ОВ L 116, 28.5.1971 г.),

- Регламент (ЕИО) № 2714/72 от 19 декември 1972 г. (ОВ L 291, 28.12.1972 г.).


Член 1, параграф 3, буква б) се допълва със следното тире:


"- произведени изключително от сметана и мляко, които са преминали през обработка в центрофуга и пастьоризация, както гръцкото масло".г) Тютюн


1. Регламент (ЕИО) № 1728/70 на Комисията от 25 август 1970 г. (ОВ L 191, 27.8.1970 г.),


както е изменен с:

- Регламент (ЕИО) № 716/73 от 6 март 1973 г. (ОВ L 68, 15.3.1973 г.),

- Регламент (ЕИО) № 784/77 от 18 април 1977 г. (ОВ L 95, 19.4.1977 г.).


В приложение I:


- следното се заличава:


"19.

a) Brasile Selvaggio

1001 85",


б) и други видове- добавя се следното:

"Сериен Сортове Лист Клас, качество или категория и
  етап индекс номер, които се основават
      на референтен номер
      Категория Категория Категория
      A B C
19 Basma Xanthi   135 1001 60
20 Zichna   135 1001 60
21 a) Samsun   130 1001 50
  Katerini        
  b) Bashi Bagli        
22 Tsebelia   130 1001 50
  Agrinion        
23 Mavra   130 1001 50
24 a) Kabakoulak   118 1001 55
  b) Phi 1        
25 Myrodata   118 1001 55
  Agrinion        
26 Myrodata   118 1001 55
  Smyrne        
27 Zichnomyrodata   118 1001 55
28 Elasson   118 1001 55
29 Burley E   1001 65 48
30 Virginia   1001 65 50
31 a) Brasile     1001 85"
  Selvaggio        
  b) alte soiuri        


В приложение II се добавят следните позиции:


Сериен Сортове Категория и индекс номер, които
  се основават на референтен
    номер
    Категория Категория Категория
    A B C
19 Basma Xanthi 135 1001 60
20 Zichna 135 1001 60
21 a) Samsun 130 1001 50
  Katerini      
  b) Bashi Bagli      
22 Tsebelia 130 1001 50
  Agrinion      
23 Mavra 130 1001 50
24 a) Kabakoulak 118 1001 55
  b) Phi 1      
25 Myrodata 118 1001 55
  Agrinion      
26 Myrodata 118 1001 55
  Smyrne      
27 Zichnomyrodata 118 1001 55
28 Elasson 118 1001 55
29 Burley E 1001 65 48
30 Virginia 1001 65 50"

2. Регламент (ЕИО) № 2468/72 на Комисията от 24 ноември 1972 г. (ОВ L 267, 28.11.1972 г.), изменен с Регламент (ЕИО) № 772/75 от 24 март 1975 г. (ОВ L 77, 26.03.1975 г.).

В приложението се добавя следната информация:

"ГЪРЦИЯ

a) Приемателни центрове

Alexandroupolis

Langadas

Karditsomagoula

Protoklissi - Evros

Zagliveri

Lamia

Sapai

Kilkis

Almiros

Komotini

Sohos

Amfiklia

Xanthi

Axioupolis

Atalanti

Echinos

Yannitsa

Livadia

Stavroupolis

Kria Vrissi - Yannitsa

Thiva

Cryssoupolis

Veria

Agrinion

Kavala

Aridea

Mesolongi

Eleftheroupolis

Ptolemaida

Gavalou

Drama

Florina

Thermo

Prossotsani

Kastoria

Astakos

Nevrokopi

Neapolis

Katouna

Doxato

Grevena

Amfilochia

Nikiforos

Kozani

Arta

Seres

Kolindros

Ioannina

Nigrita

Eginio

Nauplie

Sidirokastro

Katerini

Mytilini

Poroia

Elassona

Samos

N.Zichni

Larissa

Kos

Rodolivos или Proti

Trikala

Pyrgos - Heraclio

Солун
б) Центрове за обработка и съхранение


Брой на центровете за обработка и съхранение, разположени в градовете

Komotini - 1

Xanthi - 5

Kavala - 13

Eleftheroupolis - 1

Drama - 3

Seres - 2

Salonic - 50

Yannitsa - 1

Alexandria - 2

Katerini - 2

Volos - 5

Agrinion - 3

Mesolongi - 1

Nauplie - 2

Piraeus - 5"


д) Хмел


1. Регламент (ЕИО) № 1696/71 на Съвета от 26 юли 1971 г. (ОВ L 175, 4.8.1971 г.),


както е изменен с:

- Решение на Съвета от 1 януари 1973 г. (ОВ L 2, 1.1.1973 г.),

- Регламент (ЕИО) № 1170/77 от 17 май 1977 г. (ОВ L 137, 3.6.1977 г.),

- Регламент (ЕИО) № 235/79 от 5 февруари 1979 г. (ОВ L 34, 9.2.1979 г.).


В член 17, параграф 6 се заменя със следния текст:


"6. Времето за извършване на дейността, упомената в член 8 се ограничава за срок от 10 години от датата на влизане в сила на настоящия регламент и, по отношение на Гърция, срок от 5 години от датата на присъединяване."


1. Регламент (ЕИО) № 1351/72 на Комисията от 28 юни 1972 г. (ОВ L 148, 30.6.1972 г.),


както е изменен с:

- Регламент (ЕИО) № 1375/75 от 29 май 1975 г. (ОВ L 139, 30.5.1975 г.),

- Регламент (ЕИО) № 2564/77 от 22 ноември 1977 г. (ОВ L 299, 23.11.1977 г.).


Член 2, параграф 1 се заменя със следния текст:

"Ако следва да се признае, група производители трябва да включва райони от най-малко 60 хектара и най-малко 7 производителя; по отношение на Гърция минималният брой на хектарите се намалява на 30."


3. Регламент (ЕИО) № 890/78 на Комисията от 28 април 1978 г. (ОВ L 117, 29.4.1978 г.).


В член 6, параграф 3, първа алинея и в член 11, се добавя следното изречение:


"По отношение на Гърция, тази информация се предава преди края на третия месец, следващ датата на присъединяването."


В приложение III, параграф 2, се добавя следното:

"E за Гърция".


е) Захар


1. Регламент (ЕИО) № 206/68 на Съвета от 20 февруари 1968 г. (ОВ L 47, 23.2.1968 г.),


както е изменен с:

- Регламент (ЕИО) № 225/72 от 31 януари 1972 г. (ОВ L 28, 1.2 1972 г.),


променен (ОВ L 17, 22.1.1974 г.),

- Акт за присъединяване от 1972 г. (ОВ L 73, 27.3.1972 г.).Член 5, параграф 4 се заменя със следния текст:


"Все пак, в случай че в Дания, Ирландия, Гърция и Обединеното кралство, захарното цвекло се доставя безплатно до захарната фабрика, договорът предвижда производителят да раздели разходите за транспорт и да определи процентът или сумата, както следва."


Накрая на член 8a се добавя следния параграф:


"По отношение на Гърция:


- думите "пазарна година 1967/1968", упоменати в член 4, параграф 2, член 5, параграф 2, член 6, параграф 2 и член 10, параграф 2 се заменят със следния текст:


"пазарна година 1980/1981",


- думите "преди пазарна година 1968/1969", посочени в член 5, параграф 3, и член 8, буква г) се заменят със следния текст:


"преди пазарна година 1981/1982."


2. Регламент (ЕИО) № 246/68 на Комисията от 29 февруари 1968 г. (ОВ L 53, 1.3.1968 г.).


В член 3, първо тире се заменя със следния текст:

""- преди 1 април в Италия и Гърция".


3. Регламент (ЕИО) № 2103/77 на Комисията от 23 септември 1977 г. (ОВ L 246, 27.9.1977 г.), поправен (ОВ L 254, 5.10.1977 г.).


Член 8, параграф 3, буква a) in limine се заменя със следния текст:

"a) за всички райони на Гърция, Италия и от френския департамент Реюньон:"ж) Зърнени култури


1. Регламент № 158/67/ЕИО на Комисията от 23 юни 1967 г. (ОВ 128, 27.6.1967 г.),


както е изменен с:


- Регламент (ЕИО) № 213/68 от 22 февруари 1968 г. (ОВ L 47, 23.2.1968 г.),

- Регламент (ЕИО) № 2204/69 от 5 ноември 1969 г. (ОВ L 279, 6.11.1969 г.),

- Регламент (ЕИО) № 1637/71 от 28 юли 1971 г. (ОВ L 170, 29.7.1971 г.),

- Акт за присъединяване от 1972 г. (ОВ L 73, 27.3.1972 г.).


В приложението, под позицията "твърда пшеница", "Гърция" и съответните вписванията се заличават.


2. Регламент (ЕИО) № 2727/75 на Съвета от 29 октомври 1975 г. (ОВ L 281, 1.11.1975 г.),


както е изменен с:

- Регламент (ЕИО) № 832/76 от 6 април 1976 г. (ОВ L 100, 14.4.1976 г.),

- Регламент (ЕИО) № 1146/76 от 17 май 1976 г. (ОВ L 130, 19.5.1976 г.),

- Регламент (ЕИО) № 3138/76 от 21 декември 1976 г. (ОВ L 354, 24.12.1976 г.),

- Регламент (ЕИО) № 1151/77 от 17 май 1977 г. (ОВ L 136, 2.6.1977 г.),

- Регламент (ЕИО) № 1386/77 от 21 юни 1977 г. (ОВ L 158, 29 6.1977 г.),

- Регламент (ЕИО) № 2560/77 от 7 ноември 1977 г. (ОВ L 303, 28.11.1977 г.),

- Регламент (ЕИО) № 709/78 от 4 април 1978 г. (ОВ L 94, 8.4.1978 г.),

- Регламент (ЕИО) № 1125/78 от 22 май 1978 г. (ОВ L 142, 30.5.1978 г.),

- Регламент (ЕИО) № 1254/78 от 12 юни 1978 г. (ОВ L 156, 14.6.1978 г.),


изменен (ОВ L 117, 29.4.1978 г. и ОВ L 296, 21.10.1978 г.).


В член 3, параграф 3, втора алинея се заменя със следния текст:

"Без да се нарушават разпоредбите на трета алинея от настоящия параграф, от 1 август до 31 май на следващата година, се прилагат единни цени за интервенция. От 1 юни до 31 юли се прилагат цените за интервенция, приложими за м. август на настоящата година. По отношение на Гърция, цените за интервенция за ечемик се прилагат от 1 август до 15 май на следващата година. От 16 май до 31 юли се прилагат цените за интервенция, приложими за м. август на настоящата година."


3. Регламент (ЕИО) № 1124/77 на Комисията от 27 май 1977 г. (ОВ L 134, 28.5.1977 г.),


изменен (ОВ L 141, 9.6.1977 г.).


В приложение I, под зона I, буква г) и в приложение II, под зона A, "Гърция" се заличава.


з) Яйца и птиче месо


1. Регламент (ЕИО) № 95/69 на Комисията от 17 януари 1969 г. (ОВ L 13, 18.1.1969),


както е изменен с:

- Регламент (ЕИО) № 927/69 от 20 май 1969 г. (нидерландската версия) (ОВ L 120, 21.5.1969 г.),

- Регламент (ЕИО) № 2502/71 от 22 ноември 1971 г. (ОВ L 258, 23.11.1971 г.),

- Акт за присъединяване от 1972 г. (ОВ L 73, 27.3.1972 г.),

- Решение на Съвета от 1 януари 1973 г. (ОВ L 2, 1.1.1973 г.).


В член 2, параграф 2, се добавя следното: "Гърция 10".


2. Регламент (ЕИО) № 1868/77 на Комисията от 29 юли 1977 г. (ОВ L 209, 17.8.1977 г.).


В член 1, се добавя следното: "E за Гърция".


В приложение II, в бележка под линия се добавя следното:

"Гърция: само един район".и) Рибарство


1. Регламент (ЕИО) № 104/76 на Съвета от 19 януари 1976 г. (ОВ L 20, 28.1.1976 г.).


В член 10, параграф 1, буква б) второто тире се допълва, както следва:

" ".


2- Решение 64/503/ЕИО на Комисията от 30 юли 1964 г. (ОВ 137, 28.8.1964 г.),


изменено с Решение 74/476/ЕИО от 10 септември 1974 г. (ОВ L 259, 25.9.1974 г.).


Член 4, параграф 3 се допълва, както следва:

" " .


Приложение, което съдържа спесимена на сертификат D.D.5 A 000.000 се допълва, както следва: " ".й) Ориз


Регламент (ЕИО) № 1613/71 на Комисията от 26 юли 1971 г. (ОВ L 168, 27.7.1971),


както е изменен с:

- Регламент (ЕИО) № 3320/75 от 19 декември 1975 г. (ОВ L 328, 20.12.1975 г.),

- Регламент (ЕИО) № 1204/77 от 6 юни 1977 г. (ОВ L 139, 7.6.1977 г.),

- Регламент (ЕИО) № 59/78 от 12 януари 1978 г. (ОВ L 10, 13.1.1978 г.),

- Регламент (ЕИО) № 2309/78 от 2 октомври 1978 г. (ОВ L 278, 2.10.1978 г.).


В приложение I, в началото на таблицата, се заличава думата "гръцки/а/о".к) Продукти, произведени от плодове и зеленчуци


Регламент (ЕИО) № 516/77 на Съвета от 14 март 1977 г. (ОВ L 73, 21.3.1977 г.).


В сила от 1 януари 1981:


- Таблицата в член 1, в която са изброени продуктите, обхванати от общата организация на пазарите за продукти, произведени от плодове и зеленчуци са добавени следните продукти:


"Позиция от ОМТ - Описание

08.03 B - Сушени смокини

08.04 B - Сушено грозде"


- Добавя се Член 3г:

"Член 3г


Разпоредбите на член 3a, параграфи 2 до 5 и на член 3б не се отнасят за сухи смокини и грозде. За тези два продукта, Съветът, като действа с квалифицирано мнозинство, по предложение на Комисията, приема до 31 май 1981 г., подробни правила за разпоредбите за помощта за продукти, която може да бъда идентична или различна от тези, изложени в член 3а, параграфи 2 до 5 и член 3б."


- Приложение I a се допълва, както следва:


"Позиция от ОМТ - Описание

08.03 B - Сушени смокини

08.04 B - Сушено грозде"л) Фураж


Регламент (ЕИО) № 1528/78 на Комисията от 30 юни 1978 г. (ОВ L 179, 1.7.1978 г.).


В член 9г, параграф 4, трета алинея се добавят думите: "E за Гърция".м) Грах и бакла


Регламент (ЕИО) № 3075/78 на Комисията от 20 декември 1978 г. (ОВ L 367, 28.12.1978 г.).


В член 10, параграф 3, се добавят думите: "E за Гърция".н) Вино


1. Регламент № 134 на Комисията от 25 октомври 1962 г. (ОВ 111, 6.11.1962 г.),


изменен с Регламент (ЕИО) № 1136/70 от 17 юни 1970 г. (ОВ L 134, 19.6.1970 г.).


Член 6, параграф 1 се допълва със следното:

"- преди 30 ноември в Република Гърция".


Член 7, параграф 3 се допълва със следното:

"- преди 31 януари от Република Гърция".


2. Регламент (ЕИО) № 1135/70 на Комисията от 17 юни 1970 г. (ОВ L 134, 19.6.1970 г.).


В член 2, параграф 1, буква е) между трето и четвърто тире се добавя следното ново тире:

"- сухо грозде".


В член 3, параграф 2, буква a), между трето и четвърто тире се добавя следното ново тире:

"- сухо грозде".


3. Регламент (ЕИО) № 1594/70 на Комисията от 5 август 1970 г. (ОВ L 173, 6.8.1970 г.),


както е изменен с:

- Акт за присъединяване от 1972 г. (ОВ L 73, 27.3.1972 г.),

- Регламент (ЕИО) № 2531/77 от 17 ноември 1977 г. (ОВ L 294, 18.11.1977 г.).


Словоредът в член 2, параграф 1, буква в) е, както следва:


"в) лозарски райони В I, В II и В III, с изключение на избите Италианската република, Република Гърция и френските департаменти под юрисдикцията на апелативните съдилища на : ..."


4. Регламент (ЕИО) № 2247/73 на Комисията от 16 август 1973 г. (ОВ L 230, 18.8.1973 г.).


В член 3, параграф 1, първа алинея се допълва със следното:

"По отношение на Гърция, горната информация трябва да се съобщи при присъединяването."


5. Регламент (ЕИО) № 2082/74 на Комисията от 7 август 1974 г. (ОВ L 217, 8.8.1974 г.).


Член 2 се заменя със следния текст:


"Качествени ликьорени вина, произведени в определените райони, за които се отнася последният параграф на точка 12 от приложение II на Регламент (ЕИО) № 337/79 e:

6. Регламент (ЕИО) № 1153/75 на Комисията от 30 април 1975 г. (ОВ L 113, 1.5.1975 г.),


изменен с Регламент (ЕИО) № 2617/77 от 28 ноември 1977 г. (ОВ L 304, 29.11.1977 г.).


Първото изречение от член 2, параграф 4, трета алинея се допълва с думите:

"E за Гърция".


7. Регламент (ЕИО) № 398/76 на Комисията от 24 февруари 1976 г. (ОВ L 49, 25.2.1976 г.).

В приложението, под позиция "Описание", думите "и Гърция" се заличават от всички три места.


8. Регламент (ЕИО) № 1608/76 на Комисията от 4 юни 1976 г. (ОВ L 183, 8.7.1976 г.),


поправен (ОВ L 157, 28.6.1977 г.),

както е изменен с:

- Регламент (ЕИО) № 1054/77 от 13 май 1977 г. (ОВ L 130, 25.5.1977 г.),

- Регламент (ЕИО) № 1802/77 от 4 август 1977 г. (ОВ 198, 5.8.1977 г.),

- Регламент (ЕИО) № 793/78 от 18 април 1978 г. (ОВ L 109, 22.4.1978 г.),

- Регламент (ЕИО) № 1730/78 от 24 юли 1978 г. (ОВ L 201, 25.7.1978 г.).


В член 1, параграф 2, второ тире, следните думи се добавят след "vino tipico":

" (appellation traditionelle), (vin de pays)."


В член 2, параграф 1, първа алинея се добавя следното тире:


"- (appellation d'origine controlee), (appellation d'origine de qualite superieure)."


В член 2, параграф 1, втора алинея, следните думи се добавят след "denominazione di origine controllata e garantita" :


" (appellation d'origine controlee), (appellation d'origine de qualite superieure)."


В член 2, параграф 1, трета алинея, следното тире се добавя между трето и четвърто тире:

"- ... и ....".


В член 2, параграф 3 се добавя буква д):


"д) за гръцки качествени вина, произведени в определен район:

- терминът " " (vin doux naturel) за качествени вина, произведени в определен район, които отговарят на описанието "Samos", "Mavrodaphne de Patras", "Mavrodaphne de Cefalonia", "Muscat de Patras", "Muscat Rion de Patras", "Muscat de Cefalonia", "Muscat de Rodos", "Muscat de Lemnos", "Sitia", "Santorini" и "Dafnes",


- терминът " " (vin naturellement doux) за качествени вина psr, които отговарят на описанието "Samos", "Muscat de Patras", "Muscat Rion de Patras", "Muscat de Cefalonia", "Muscat de Rodos", "Muscat de Lemnos", "Sitia", "Santorini" и "Dafnes".


Член 2, параграф 3, втора алинея се заменя със следния текст:


"Термините, упоменати в букви а), б), г) и д) се представят изписани в букви със същия размер или по-малък от тези, които отбелязват определения район."


Алинея втора на член 2, параграф 4 се заличава.


Към член 4, параграф 3, се добавя следното тире:

"- - (viticulteur - producteur), - (production -embouteillage)".


Към член 5, параграф 1, се добавя следното тире:

"- (chateau), (abbaye), (castel)".


В член 10, параграф 1, a), след "vino tipico" се добавят следните думи:

"- (chateau), (abbaye), (castel)".


В член 10, параграф 1, a) и б), след второто тире се добавя следната алинея:

"По отношение на Гърция, тези уведомления се извършват в момента на присъединяване."


В член 10, параграф 1, a), след "vino tipico" се добавят следните думи:

" (appellation traditionnelle), (vin de pays)."


Към член 13, параграф 1, се добавя следната точка г):


"г) наименованието на гръцко трапезно вино се допълва:

(i) със следните изрази за бяло вино:

- (blanc de blancs)

- (dore)

- (pale)

- (ambre)


(ii) със следните изрази за червено вино:

- (rubis)

- (tuile)


(iii) със следните изрази за розе:

(rose)."


В член 13, параграф 6, алинея първа, към всяко от трите тирета се добавя съответно следното:

- ""

- ""

- "", "".


В алинея втора, след "dry" се вмъква следната дума:

- "".


В член 14, параграф 2, алинея първа, след "31 декември 1976 г." се вмъкват следните думи:


"а по отношение на Гърция - в момента на присъединяване".


Към член 16, параграф 3, се добавя следната точка г):


"г) гръцки вина само с наименованието "cave", доколкото са спазени гръцките разпоредби за употребата на това наименование".


Към член 17, параграф 1, се добавя следната точка е):


"е) за гръцки вина: (mis en bouteille par le producteur), (mis en bouteille a la propriete ), (mis en bouteille d'origine), (mis en bouteille par les producteurs reunis)."


Към второ тире на член 19 се добавя следното подтире:

"- - ".


Добавя се следният член 21a:


"Член 21a


До изчерпване на складовите наличности Република Гърция може да нареди съхраняването на нейна територия с цел продажба или пускане в оборот на вина, чиято опаковка не е в съответствие с разпоредбите на настоящия регламент за вино, пуснато в оборот преди присъединяването."


В приложение I, точка12. "Гърция" се заличава.


В приложение II, точка IX. "Гърция" се заличава.


9. Регламент (ЕИО) № 2115/76 на Комисията от 20 август 1976 г. (ОВ L 237, 28.8.1976 г.),


изменен с:


- Регламент (ЕИО) № 2417/76 от 5 октомври 1976 (ОВ L 273, 6.10.1976 г.),

- Регламент (ЕИО) № 2951/76 от 3 декември 1976 (ОВ L 335, 4.12.1976 г.),

- Регламент (ЕИО) № 124/78 от 24 януари 1978 (ОВ L 20, 25.1.1978 г.).


Текстът на алинеи първа и втора от член 9, параграф 2 се заменя със следното:


"2. Стандартният сертификат за произход на вино Боберг се съдържа в приложение V на настоящия регламент."


Приложение VI се заличава.


10. Регламент (ЕИО) № 607/77 на Комисията от 23 март 1977 г. (ОВ L 76, 24.3.1977 г.).


В приложението думите "050 Гърция" се заличават.


11. Регламент (ЕИО) № 2682/77 на Комисията от 5 декември 1977 г. (ОВ L 312, 6.12.1977 г.).


Добавя се следният член 2a:


"Член 2a


Представителните пазари за Република Гърция са:


а) за трапезни вина от типа R I: H, , , , , , .

б) за трапезни вина от типа R II: H, , , , , .

в) за трапезни вина от типа A I: H, , , , , , , ."


12. Регламент (ЕИО) № 896/78 на Комисията от 28 април 1978 г. (ОВ L 117, 29.4.1978 г.),

поправен с (ОВ L 138, 25.5.1978 г.).


В Приложението, бележката под линия 1 и препратката към текста се заличават.


13. Регламент (ЕИО) № 337/79 на Съвета от 5 февруари 1979 г. (ОВ L 54, 5.3.1979 г.).


В член 30, параграф 3, a), се добавя следното:

"за Гърция, горепосочените дати се връщат на 31 декември 1984 г.."


В член 40, параграф 2, първо тире се заменя със следното:

"чиито лозя са разположени в италианската и гръцка част на зони C".


В приложение II, точка 4, трето тире, първо подтире и точка 12, трето тире, под и), след думата "произход" се добавят следните думи:

"включително алкохол, получен от дестилация на сушено грозде".


14. Регламент (ЕИО) № 338/79 на Съвета от 5 февруари 1979 г. (ОВ L 54, 5.3.1979 г.).


В член 16, параграф 2, се добавя следната точка д):


"д) за Гърция: (appellation d'origine controlee),

и

(appellation d'origine de qualite superieure)."


15. Регламент (ЕИО) № 347/79 на Съвета от 5 февруари 1979 г. (ОВ L 54, 5.3.1979 г.).


В член 2, параграф 2, в), се добавя следното тире:

"- производството на грозде за сушене".


В член 3, параграф 1, се добавя следното тире:

"- за Република Гърция: nomos".


В член 4, параграф 3, се добавя следното тире:

"- сушено грозде".


16. Регламент (ЕИО) № 351/79 на Съвета от 5 февруари 1979 г. (ОВ L 54, 5.3.1979 г.).


Член 2, параграф 1, алинея първа, се изменя както следва:

"1. Алкохолът, добавен към продуктите, посочени в член 1, параграфи 1 и 2, трябва да бъде или неутрален алкохол с винен произход, включително алкохол от сушено грозде с действително алкохолно съдържание, не по-малко от 95 об. % или непречистен продукт, получен от дестилацията на вино с действително алкохолно съдържание, не по-малко от 52 % и не повече от 80 %."


17. Регламент (ЕИО) № 354/79 на Съвета от 5 февруари 1979 г. (ОВ L 54, 5.3.1979 г.).


В член 2, параграф 3, думите "и мускатово вино от Самос, придружено от сертификат за произход" се заличават.


18. Регламент (ЕИО) № 355/79 на Съвета от 5 февруари 1979 г. (ОВ L 54, 5.3.1979 г.).


В член 2, параграф 3,и), след трето тире се добавя следното тире:


"- (appellation traditionnelle), (vin de pays)."


В член 4, параграф 3, първо тире, се добавят следните думи:


"- (appellation traditionnelle), (vin de pays)."


Текстът на член 9, параграф 2, д), се заменя със следното:


"д) по целесъобразност думите "Landwein", "vin de pays", "vino tipico", " " (appellation traditionnelle), " " (vin de pays)или съответни думи на всички официални езици на Общността".


19. Регламент (ЕИО) № 358/79 на Съвета от 5 февруари 1979 г. (ОВ L 54, 5.3.1979 г.).


В Приложението се добавя следният гръцки сорт:

"Mo (Moscofilero)".


20. Регламент (ЕИО) № 460/79 на Съвета от 5 март 1979 г. (ОВ L 58, 9.3.1979 г.).


Текстът на член 3, параграф 2 се заменя със следното:


"2. Всяка държава-членка уведомява Комисията най-късно до 30 април 1979 г., а Гърция в момента на присъединяването си кои са органите, които са оправомощени да класифицират вината по деклариран географски район."


21. Списък на висококачествени вина, произведени в определени райони на Общността, публикуван съгласно член 3, параграф 2 от Регламент (ЕИО) № 2247/73] (ОВ C 73, 29.3.1976 г.).


Списъкът се допълва както следва:


"ГЪРЦИЯ
В. АКТОВЕ С ОБЩ ХАРАКТЕР


Лицензии и сертификати


Регламент (ЕИО) № 193/75 на Комисията от 17 януари 1975 г. (ОВ L 25, 31.1.1975 г.),


изменен с:


- Регламент (ЕИО) № 2104/75 от 31 юли 1975 г. (ОВ L 214, 12.8.1975 г.),

- Регламент (ЕИО) № 499/76 от 5 март 1976 г. (ОВ L 59, 6.3.1976 г.),

- Регламент (ЕИО) № 2219/76 от 13 септември 1976 г. (ОВ L 250, 14.9.1976 г.),

- Регламент (ЕИО) № 3093/76 от 17 декември 1976 г. (ОВ L 348, 18.12.1976 г.),

- Регламент (ЕИО) № 773/77 от 15 април 1977 г. (ОВ L 94, 16.4.1977 г.),

- Регламент (ЕИО) № 1234/77 от 9 юни 1977 г. (ОВ L 143, 10.6.1977 г.),

- Регламент (ЕИО) № 1470/77 от 30 юни 1977 г. (ОВ L 162, 1.7.1977 г.),

- Регламент (ЕИО) № 858/78 от 27 април 1978 г. (ОВ L 116, 28.4.1978 г.),

- Регламент (ЕИО) № 1624/78 от 12 юли 1978 г. (ОВ L 190, 13.7.1978 г.).


В член 13, параграф 4, към алинея втора се добавя "E за Гърция".Г. ФЕОГА


1. Решение 74/581/ЕИО на Комисията от 16 октомври 1974 г. (ОВ L 320, 29.11.1974 г.).


На страници 8, 19, 23, 27, 30, 36, 49 и 52 от приложението се добавя следното тире:

"- Nomos в Гърция".


2. Решение 76/627/ЕИО на Комисията от 25 юни 1976 г. (ОВ L 222, 14.8.1976 г.).


В Приложения I 1 и I 2, се добавя следното тире:

""- Nomos в Гърция".


3. Решение 77/491/ЕИО на Комисията от 24 юни 1977 г. (ОВ L 200, 8.8.1977 г.).


В член 1, параграф 2, се добавя следното:

"- Nomos в Гърция".


Д. ХАРМОНИЗИРАНЕ НА ЗАКОНОДАТЕЛСТВАТА


a) Ветеринарно законодателство


1. Директива 64/432/ЕИО от 26 юни 1964 г. (ОВ 121, 29.7.1964 г.), поправена с (ОВ 176, 5.11.1964 г., ОВ 32, 24.2.1966 г., ОВ L 72, 25.3.1972 г. и ОВ L 64, 10.3.1977 г.),


изменена с:

- Директива 66/600/ЕИО от 25 октомври 1966 г. (ОВ 192, 27.10.1966 г.),

- Директива 71/285/ЕИО от 19 юли 1971 г. (ОВ L 179, 9.8.1971 г.),

- Директива 72/97/ЕИО от 7 февруари 1972 г. (ОВ L 38, 12.2.1972 г.),

- Актът за присъединяване от 1972 г. (ОВ L 73, 27.3.1972 г.),

- Директива/72/445/ЕИО от 28 декември 1972 г. (ОВ L 298, 31.12.1972 г.),

- Решение на Съвета от 1 януари 1973 г. (ОВ L 2, 1.1.1973 г.),

- Директива 73/150/ЕИО от 5 юни 1973 г. (ОВ L 172, 28.6.1973 г.),

- Директива 75/379/ЕИО от 24 юни 1975 г. (ОВ L 172, 3.7.1975 г.),

- Директива 77/98/ЕИО от 21 декември 1976 г. (ОВ L 26, 31.1.1977 г.),

- Директива 79/109/ЕИО от 24 януари 1979 г. (ОВ L 29, 3.2.1979 г.),

- Директива 79/111/ЕИО от 24 януари 1979 г. (ОВ L 29, 3.2.1979 г.).


В член 2, o), се добавя следното тире:

"- за Гърция: Nomos".


2. Директива 64/433/ЕИО на Съвета от 26 юни 1964 г. (ОВ 121, 29.7.1964 г.),

поправена с (ОВ 176, 5.11.1964 г. и ОВ 32, 24.2.1966 г.),


изменена с:

- Директива 65/276/ЕИО от 13 май 1965 г. (ОВ 93, 29.5.1965 г.),

- Директива 66/601/ЕИО от 25 октомври 1966 г. (ОВ 192, 27.10.1966 г.),

- Директива 69/349/ЕИО от 6 октомври 1969 г. (ОВ L 256, 11.10.1969 г.),

- Актът за присъединяване от 1972 г. (ОВ L 73, 27.3.197 г.) ,

- Директива 72/461/ЕИО от 12 декември 1972 г. (ОВ L 302, 31.12.1972 г.),

- Решение на Съвета от 1 януари 1973 г. (ОВ L 2, 1.1.1973 г.),


- Директива 75/379/ЕИО от 24 юни 1975 г. (ОВ L 172, 3.7.1975 г.).


В приложение I, към трето тире на параграф 40, и към алинея трета на параграф 43, се добавя абревиатурата "EOK".3. Директива 71/118/ЕИО на Съвета от 15 февруари 1971 г. (ОВ L 55, 8.3.1971 г.),


изменена с:

- Решение на Съвета от 1 януари 1973 г. (ОВ L 2, 1.1.1973 г.),

- Директива 75/379/ЕИО от 24 юни 1975 г. (ОВ L 172, 3.7.1975 г.),

- Директива 75/431/ЕИО от 10 юли 1975 г. (ОВ L 192, 24.7.1975 г.),

- Директива 78/50/ЕИО от 13 декември 1977 г. (ОВ L 15, 19.1.1978 г.).


Добавя се член 15в, който се чете както следва:

"Член 15в


1. Разпоредбите от приложението към настоящата директива не се прилагат за предприятия, установени на някои острови в Република Гърция, когато производството на такива предприятия е предназначено предимно за местно потребление .


2. Условията и редът на прилагане на параграф 1 се определят в съответствие с процедурата, установена в член 12. С оглед постепенното разширяване на стандартите на Общността за всички предприятия, установени на горепосочените острови, съгласно същата процедура може да се вземе решение за изменение на разпоредбите на предходния параграф."


В приложение I, Глава X, точка 44.1, a), трето тире, се добавя абревиатурата "EOK".


4. Директива 77/96/ЕИО на Съвета от 21 декември 1976 г. (ОВ L 26, 31.1.1977 г.).


В приложение III, точка 2, второ тире, и точка 5, второ тире, се добавя абревиатурата "EOK".


5. Директива 77/99/ЕИО на Съвета от 21 декември 1976 г. (ОВ L 26, 31.1.1977 г.),


поправена с (ОВ L 76, 24 3.1977 г.).


В приложение A, Глава VII, точка 33, a):


- първо тире, се добавя абревиатурата "E" за Гърция

- второ тире, се добавя абревиатурата "EOK".


6. Директива 77/504/ЕИО на Съвета от 25 юли 1977 г. (ОВ L 206, 12.8.1977 г.),


поправена с (ОВ L 259, 12.10.1977 г.),


изменена с Директива 79/268/ЕИО от 5 март 1979 г. (ОВ L 62, 13.3.1979 г.).


Текстът на член 1, б), първо тире, се заменя със следното:


"- който се поддържа или от организация или сдружение на животновъди, официално признати от държавата-членка, в която са били учредени, или от официална служба на държавата-членка".б) Фитосанитарно законодателство


Директива 77/93/ЕИО на Съвета от 21 декември 1976 г. (ОВ L 26, 31.1.1977 г.).


В приложение III, точка Б.1 "Цитрусови растения", се добавя думата "Гърция" в графата със заглавие "държава-членка".в) Горско законодателство


Директива 66/404/ЕИО на Съвета от 14 юни 1966 г., (ОВ 125, 11.7.1966 г.),


изменена с:


- Директива 69/64/ЕИО от 18 февруари 1969 г. (ОВ L 48, 26.2.1969 г.),

- Актът за присъединяване от 1972 г. (ОВ L 73, 27.3.1972 г.),

- Решение на Съвета от 1 януари 1973 г. (ОВ L 2, 1.1.1973 г.),

- Директива 75/445/ЕИО от 26 юни 1975 г. (ОВ L 196, 26.7.1975 г.).


Текстът на член 5д се заменя със следното:

"За преходен период, ненадвишаващ 10 години, считано от 1 юли 1977 г., държавите-членки могат да използват, за целите на одобрение на основен материал за производството на тестван репродуктивен материал, резултатите от сравнителни тестове, които не отговарят на изискванията, установени в приложение II, когато такива тестове са били започнати преди 1 юли 1977 г., а в Гърция - преди датата на присъединяване, и да докажат, че репродуктивен материал, получен от основен материал, притежава подобрена стойност за употреба. Държавите-членки могат, в съответствие с процедурата, установена в член 17, да бъдат оправомощени да използват резултатите от сравнителни тестове след изтичане на горепосочения преходен период."Е. ЗЕМЕДЕЛСКИ СТРУКТУРИ


1. Директива 72/159/ЕИО на Съвета от 17 април 1972 г. (ОВ L 96, 23.4.1972 г.),


изменена с:

- Директива 73/210/ЕИО от 24 юли 1973 г. (ОВ L 207, 28.7.1973 г.),


- Директива 73/358/ЕИО от 19 ноември 1973 г. (ОВ L 326, 27.11.1973 г.),

- Директива 76/837/ЕИО от 25 октомври 1976 г. (ОВ L 302, 4.11.1976 г.),

- Директива 77/390/ЕИО от 17 май 1977 г. (ОВ L 145, 13.6.1977 г.),

- Регламент (ЕИО) №. 1054/78 от 19 май 1978 г. (ОВ L 134, 22.5.1978 г.).


Член 14, в края на параграф 2, под a), се добавя следното:

"По отношение на Гърция, предвидената предходна опция може да бъде упражнявана в продължение на три години от датата на присъединяване."


2. Регламент (ЕИО) № 355/77 на Съвета от 15 февруари 1977 г. (ОВ L 51, 23.2.1977 г.),

изменен с Регламент (ЕИО) № 1361/78 от 19 юни 1978 г. (ОВ L 166, 23.6.1978 г.).


Текстът на член 12, параграф 1, се заменя със следното:


"Чрез дерогация от член 10, a), до 31 декември 1980 г., а - по отношение на Гърция - до 31 декември 1981 г., проектите, отнасящи се за секторите и географските райони, за които все още няма одобрени програми, могат да получат субсидии от Фонда."


В края на член 13, параграф 2, се добавя следната алинея:

"По отношение на Гърция обаче, Комисията приема решения през първата половина на 1981 г. относно исканията за субсидии, представени от тази държава-членка до 1 февруари 1981 г."


В член 17, параграф 3, второ тире се заменя със следното:

"- 15 % за проекти, финансирани за финансова година 1980, а по отношение на Гърция - 1981 г.".


3. Регламент (ЕИО) № 1360/78 на Съвета от 19 юни 1978 г. (ОВ L 166, 23.6.1978 г.).


В края на член 2 се добавя следното тире:

"- цялата гръцка територия".


В края на член 11, параграф 1, второ тире, първо подтире, се добавя следното:


А по отношение на Гърция в деня на присъединяването".


В член 19, второ тире се добавя следното:

"и по отношение на Гърция преди 31 март 1982 г.".


Ж. ИНФОРМАЦИННА МРЕЖА ЗА ОТЧЕТНОСТ В ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ СТОПАНСТВА


1. Регламент № 79/65/ЕИО на Съвета от 15 юни 1965 г. (ОВ 109, 23.6.1965 г.),


изменен с:

- Регламент (ЕИО) № 2835/72 от 29 декември 1972 г. (ОВ L 298, 31.12.1972 г.),

- Решение на Съвета от 1 януари 1973 г. (ОВ L 2, 1.1.1973 г.),

- Регламент (ЕИО) № 2910/73 от 23 октомври 1973 г. (ОВ L 299, 27.10.1973 г.).


Член 4, параграф 2, се заменя със следното:

"Към датата на присъединяване на Република Гърция броят на отчетните земеделски стопанства e 31 000; този брой се увеличава постепенно през следващите пет години, докато достигне 35 200."


В края на приложението се вмъква следният списък с гръцки области:

"Гърция

1. M -

2. - - -

3. - -

4. ( A, , ) - N A - ".


2. Регламент № 91/66/ЕИО на Комисията от 29 юни 1966 г. (ОВ 121, 4.7.1966 г.),


изменен с:

- Регламент № 349/67/ЕИО от 25 юли 1967 г. (ОВ 171, 28.7.1967 г.),

- Регламент (ЕИО) № 1696/68 от 28 октомври 1968 г. (ОВ L 266, 30.10.1968 г.),

- Регламент (ЕИО) № 1697/68 от 28 октомври 1968 г. (ОВ L 266, 30.10.1968 г.),

- Регламент (ЕИО) № 702/76 от 29 март 1976 г. (ОВ L 83, 30.3.1976 г.),

- Регламент (ЕИО) № 2855/77 от 21 декември 1977 г. (ОВ L 329, 22.12.1977 г.),

- Регламент (ЕИО) № 3019/78 от 21 декември 1978 г. (ОВ L 359, 22.12.1978 г.).


В приложение I "списък на продуктите" под и) се добавя следното:

"46a сушено грозде".


Приложение III се добавят следните вписвания:


3. Регламент (ЕИО) № 2237/77 на Комисията от 23 септември 1977 г. (ОВ L 263, 17.10.1977 г.).


В края на член 2, се добавя следната алинея:


"Тези разпоредби ще се прилагат в Гърция най-напред за отчетните данни за 1981 отчетна година, която започва в периода между 1 януари и 1 юли 1981 г.."З. ЗЕМЕДЕЛСКА СТАТИСТИКА


1. Директива 72/280/ЕИО на Съвета от 31 юли 1972 г. (ОВ L 179, 7.8.1972 г.),

изменена с:


- Директива 73/358/ЕИО от 19 ноември 1973 г. (ОВ L 326, 27.11.1973 г.),

- Директива 78/320/ЕИО от 20 март 1978 г. (ОВ L 84, 31.3.1978 г.).


Член 4, точка 3, a) се допълва с думите:

"Гърция: представлява една област"


и със следната алинея:

"По отношение на Гърция обаче, може да се предвиди, в съответствие с процедурата, посочена в член 7, информацията да бъде предоставяна поотделно за отделните териториални области."


2. Решение 72/356/ЕИО на Комисията от 18 октомври 1972 г. (ОВ L 246, 30.10.1972 г.),


изменено с:

- Решение 76/430/ЕИО от 29 април 1976 г. (ОВ L 114, 30.4.1976 г.),

- Решение 78/808/ЕИО от 20 септември 1978 г. (ОВ L 279, 4.10.1978 г.).


Към бележката под линия 1 към таблица 4 от приложение II се добавя следното:

"Гърция: един единствен регион",


както и следната алинея :


"По отношение на Гърция обаче, може да се предвиди, в съответствие с процедурата, посочена в член 7, таблицата да се попълва за отделни региони."


В Таблица 6, точки II.1.11, II.2.21, 341 и 41, абревиатурата "EUR 9" се заменя с "държави-членки".


3. Директива 73/132/ЕИО на Съвета от 15 май 1973 г. (ОВ L 153, 9.6.1973 г.),

изменена с Директива 78/53/ЕИО от 19 декември 1977 г. (ОВ L 16, 20.1.1978 г.).


Към член 4,параграф 3, алинея втора, се добавя следното изречение:

"По отношение на Гърция обаче, това изключение важи за три години, считано от датата на присъединяването."


Към член 5,параграф 2, се добавя следното:

"Гърция: един единствен регион"


както и следната алинея:

"По отношение на Гърция обаче, може да се предвиди, в съответствие с процедурата, посочена в член 9, резултатите да се съобщават в съответствие с подобласти, които предстои да бъдат определени."


4. Директива 76/625/ЕИО на Съвета от 20 юли 1976 г. (ОВ L 218, 11.8.1976 г.),

изменена с Директива 77/159/ЕИО от 14 февруари 1977 г. (ОВ L 48, 19.2.1977 г.).


Член 2, параграф 1, точка A, алинея втора се заменя със следното:

"Анкетите относно прасковените дървета се извършват само в Италия, Франция, Гърция и Германия, без да се прави разделение на сортове. Анкетата относно портокаловите дървета се извършва само в Италия и Гърция."


В Приложението след заглавието за Федерална Република Германия се вмъква следното заглавие":


"ГЪРЦИЯ:

1. Централна Гърция и Евия

2. Пелопонес

3. Епир

4. Тесалия

5. Централна и Западна Македония

6. Източна Македония

7. Егейски острови

8. Крит".


5. Решение 76/805/ЕИО на Комисията от 1 октомври 1976 г. (ОВ L 285, 16.10.1976 г.).


Към член 2 се добавя:

"Гърция: -".


6. Регламент (ЕИО) № 1868/77 на Комисията от 29 юли 1977 г. (ОВ L 209, 17.8.1977 г.).


Към член 1, параграф 1 се добавя следното:

"E за Гърция".


Към бележка под линия 1 от приложение II се добавя следното:

"Гърция: един единствен регион".


7. Регламент (ЕИО) № 357/79 на Съвета от 5 февруари 1979 г. (ОВ L 54, 5.3.1979 г.).


Добавя се следният член 1а:


"Член 1a

Република Гърция извършва първата базисна анкета в съответствие с разпоредбите на настоящия регламент от 1982 г..


За 1981 г. обаче, Република Гърция се задължава да представи данните, които се изискват в член 5."


Към член 2, параграф 2, Б, алинея първа, се добавя следната точка д):


"д) площите със сортове грозде, предназначени за сушене".


Член 5, параграф 4, се заменя със следното:

"4. Съответните държави-членки предоставят на Комисията до 30 юни 1980 г., а Република Гърция в момента на присъединяване, подробно описание на методите, които трябва да бъдат използвани при междинните анкети; всяка промяна в тези методи следва да бъде предварително съобщавана."III. ПРАВО НА УСТАНОВЯВАНЕ И СВОБОДА НА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИТЕ


a) Търговски и посреднически дейности


Директива 64/224/ЕИО на Съвета от 25 февруари 1964 г. (ОВ 56, 4.4.1964 г.).


В края на член 3 се добавя следното:


б) Предприятия за услуги


Директива 67/43/ЕИО на Съвета от 12 януари 1967 г. (ОВ 10, 19.1.1967 г.).


В края на член 2, параграф 3, се добавя следното:


"В Гърция: ".в) Дружествено право


1. Първа Директива 68/151/ЕИО на Съвета от 9 март 1968 г. (ОВ L 65, 14.3.1968 г., стр. 8).


В края на член 1 се добавя следното:

Член 2, параграф 1, e) се заменя със следното:


"е) Балансовият отчет и сметката за печалби и загуби за всяка финансова година. В документа, който съдържа балансовия отчет, трябва да са регистрирани личните данни на лицата, които са задължени по закон да го легализират. По отношение на посочените в член 1 "Gesellschaft mit beschrankter Haftung", "societe de personnes a responsabilite limitee", "personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid", "societe a responsabilite limitee" и "societa a responsabilita limitата" съгласно германското, белгийското, френското, гръцкото, италианското или люксембургското законодателство обаче, както и по отношение на "besloten naamloze vennootschap" съгласно нидерландското законодателство, private company съгласно законодателството на Ирландия и private company съгласно законодателството на Северна Ирландия, задължителното прилагане на тази разпоредба се отлага до датата на прилагане на една директива относно координиране на съдържанието на балансовите отчети и на сметките за печалби и загуби и относно освобождаване от задължението за деклариране на горепосочените документи като цяло или на част от тях на онези от посочените дружества, чийто балансов отчет е по-нисък от сумата, която ще бъде определена в директивата. Съветът приема такава директива в рамките на две години след приемането на настоящата директива."


2. Втора директива 77/91/ЕИО на Съвета от 13 декември 1976 г. (ОВ L 26, 31.1.1977 г., стр. 1).


Към края на член 1 се добавя следното:


"- за Гърция:

".


3. Трета директива 78/855/ЕИО на Съвета от 9 октомври 1978 г. (ОВ L 295, 20.10.1978 г., стр. 36).


Към края на член 1 се добавя следното:


"- за Гърция:

".


4. Четвърта директива 78/660/ЕИО на Съвета от 25 юли 1978 г. (ОВ L 222, 14.8.1978 г., стр. 11).


Към края на член 1 се добавя следното:

"- за Гърция:
г) Договори за обществени поръчки за строителство


Директива 71/305/ЕИО на Съвета от 26 юли 1971 г. (ОВ L 185, 16.8.1971 г., стр. 5).


В края на член 24, точката се заменя с точка и запетая и се добавя следното:

"за Гърция:


може да се изисква нотариално заверена клетвена декларация относно упражняването на професията строителен предприемач за обществени поръчки".


В приложение I се добавя:

"VIII. В Гърция:


други юридически лица на публичното право, чиито договори за обществени поръчки за строителство подлежат на контрол от страна на държавата."д) Банки и други финансови институции


1. Първа директива 73/239/ЕИО на Съвета от 24 юли 1973 г. (ОВ L 228, 16.8.1973 г., стр. 3).


В член 8, параграф 1, a), се добавя следното:


"по отношение на Република Гърция:


-

- ".


2. Директива 77/92/ЕИО на Съвета от 13 декември 1976 г. (ОВ L 26, 31 1.1977 г., стр. 14).


В член 2, параграф 2, б) се добавя следното:

"- в Гърция:


".


3. Първа директива 77/780/ЕИО на Съвета от 12 декември 1977 г. (ОВ L 322, 17.12.1977 г., стр. 30).


В член 2, параграф 2 (съответно между тиретата относно Германия и Франция), се добавя допълнителноo тире :


"- в Гърция:4. Първа директива 79/267/ЕИО на Съвета от 5 март 1979 г. (ОВ L 63, 13.3.1979 г., стр. 1).


В член 8, параграф 1, a), след трето тире се добавя следното тире:


""- по отношение на Република Гърция:

".


5. Директива 79/279/ЕИО на Съвета от 5 март 1979 г. (ОВ L 66, 16.3.1979 г., стр. 1).


В член 21, параграф 1, "четиридесет и едно" се заменя с "четиридесет и пет".е) Лекари


Директива 75/362/ЕИО на Съвета от 16 юни 1975 г. (ОВ L 167, 30.6.1975 г., стр. 1).


а) В края на член 3 се добавя следното:

"й) в Гърция:

(диплома от медицинския факултет), издадена от медицинския факултет на даден университет, както и (удостоверение за практическо обучение), издаден от Министерството за социални услуги."


б) Член 5, параграф 2.


В края на параграф 2, се добавя допълнителна алинея:

"в Гърция:

(удостоверение за специализация по медицина), издадено от Министерството за социални услуги."


в) член 5, параграф 3:


Към всяка от алинеите на параграф 3 се добавят следните тирета:

- анестезия:

"Гърция: ",


- обща хирургия:

"Гърция: ",


- неврохирургия:

"Гърция: ",


- акушерство и гинекология:

"Гърция: - ",


- (обща) вътрешна медицина:

"Гърция: ",


- офталмология:

"Гърция: ",


- ото-рино-ларингология:

"Гърция: ",


- педиатрия:

"Гърция: ",


- пневмология:

"Гърция: - ",


- урология:

"Гърция: ",


- ортопедия:

"Гърция: ".


г) Член 7 параграф 2.


Следните препратки се добавят към съответните алинеи на параграф 2:- микробиология-бактериология:

"Гърция: ",


- пато-анатомия:

"Гърция: ",


- пластична хирургия:

"Гърция: ",


- гръдна хирургия:

"Гърция: ",


- педиатрична хирургия:

"Гърция: ",


- кардиология:

"Гърция: ",


- гастроентерология:

"Гърция: ",


- ревматология:

"Гърция: ",


- обща хематология:

"Гърция: ",


- ендокринология:

"Гърция: ",


- физиотерапия:

"Гърция: ",


- невро-психиатрия:

"Гърция: - ",


- дермато-венереология:

"Гърция: - ",


- радиология:

"Гърция: - ",


- радиотерапия:

"Гърция: ",


- детска психиатрия:

"Гърция: ",


- бъбречни болести:

"Гърция: ",


- алергология:

"Гърция: ".ж) юристи


Директива 77/249/EИО на Съвета, от 22 март 1977 г. (OВ L 78, 26.3.1977г., стр.17).


Следното се добавя в края на член 1, параграф (2):

"Гърция: ".з) Медицински сестри - обща медицина


Директива 77/452/EИО на Съвета, от 27 юни 1977г. (OВ L 176, 15.7.1977г., стр.1).


a) Следното се добавя в края на член 1 параграф (2):


"в Гърция: ".


б) Следното се добавя в края на член 3:


"й) в Гърция:

1. или дипломата от A A No (колеж за медицински сестри в обща медицина), призната от Министерството за социалните услуги, или диплома от A E (пара-медицински училища от Центровете за висше техническо и професионално обучение), издадена от Министерството на националното образованието и религиозните въпроси;


2. (сертификат за практическо обучение по професията медицинска сестра), издаден от Министерството за социалните услуги."и) практикуващи стоматолози


Директива 78/686/EИО на Съвета, от 25 юли 1978 (OВ L 233, 24.8.1978 г., стр.1).


a) Следното се добавя в края на член 1:


"в Гърция:

".


б) Следното се добавя в края на член 3:


"й) в Гърция:

".й) ветеринарни хирурзи


Директива 78/1026/EИО на Съвета, от 18 декември 1978 г. (OВ L 362, 23.12.1978г., стр.1).


Следното се добавя в края на член 3:


"й) в Гърция:

".IV. ТРАНСПОРТ


1. Регламент (EИО) №. 1017/68 на Съвета от 19 юли 1968 г. (OВ L 175, 23.7.1968 г., стр.1),


изменен ат Акта за присъединяване от 1972 г.(OВ L 73, 27.3.1972г., стр.14).


Следното изречение се добавя в член 21 параграф 6:

"Република Гърция, след консултации с Комисията предприема необходимите мерки за тази цел в рамките на 6 месеца след присъединяването."


2. Регламент (EИО) № 1191/69 на Съвета от 26 юни 1969г. (OВ L 156, 28.6.1969г., стр.1),

изменен с Акта за присъединяване 1972 г. (OВ L 73, 27.3.1972г., стр.14).


Следното се добавя в член 19 параграф (1), добавено след "Deutsche Bundesbahn (DB)":


"- O .E. (O)".


3. Регламент (EИО) № 1192/69 на Съвета от 26 юни 1969г. (OВ L 156, 28.6.1969г., стр.8),

изменен с Акта за присъединяване от 1972г. (OВ L 73, 27.3.1972 г., стр.14).


Следното се добавя в член 3, параграф (1), добавено след "Deutsche Bundesbahn (DB)":

"- O .E. (O)".


4. Регламент (EИО) № 1108/70 на Съвета от 4 юни 1970 (OВ L 130, 15.6.1070г., стр.4),

изменен с Акта за присъединяване от 1972 г. (OВ L 73, 27.3.1972г., стр.14).


Приложение II се добавя както следва:

- следното се добавя към списъка в A "Релсов":


"Република Гърция

- O .E. (O),"


- следното се добавя към списъка в "B. Автомобилен транспорт":

"Република Гърция

1. E

2. E

3. ".


5. Регламент (EИО) № 1463/70 на Съвета от 20 юли 1970 г.(OВ L 164, 27.7.1970г., стр.1),


изменен с:

- Акта за присъединяване от 1972 г. (OВ L 73, 27.3.1972 г., стр.14),

- Регламент (EИО) № 1787/73 на Съвета от 25 юни 1973г. (OВ L 181, 4.7.1973 г., стр.1)

- Регламент (EИО) № 2828/77 на Съвета от 12 декември 1977 г.(OВ L 334, 24.12.1977г., стр.5).


В член (22) параграф (4), думите "четиридесет и едно " се заменят с "четиридесет и пет".


В приложение II, в точка I, параграф 1, думите:"GR за Гърция" се добавят към думите в скоби.


6. Регламент (EИО) № 2778/72 на Комисията от 20 декември 1972 г. (OВ L 292, 29.12.1972г., стр.22).


В член 1, следното се добавя към бележката под линия към приложение 1 и 4 към Регламент (EИО) № 1172/72 на Комисията от 26 май 1972 г. (EИО) № 517/72, установяващ формата на документите, съгласно Регламент (EИО) № 516/72 на Съвета и Регламент (ЕИО) №516/72 на Съвета (добавено след "Германия (D)":


"Гърция (GR)".


7 Регламент (EИО) № 3164/76 на Съвета от 16 декември 1976г. (OВ L 357, 29.12.1976г., стр.1),


изменен с:

- Регламент (EИО) № 3024/77 от 21 декември 1977г. (OВ L 358, 31.12.1977г., стр.4),

- Регламент(EИО) № 3062/78 от 19 декември 1978г. (OВ L 366, 28.12.1978г.,стр.5).


В приложение I (a) приложение II (a), следното се добавя в подлиния 1 между Германия и Франция:

"Гърция (GR)".


В приложение II(в), под колона 5 се добавя следното:

"Гърция (GR)".


В приложение III, "GR" се добавя във втората колона на всяка от настоящите държави-членки и допълнителна хоризонтална линия се добавя с "GR", в първата колона и разграничителните знаци на всичките 9 настоящи държави-членки във втора колона.


8. Регламент (ЕИО) № 2830/77 на Съвета от 12 декември 1977г. (OВ L 334, 24.12.1977г., стр.13).


В член 2, се добавя следната препратка (добавено след "Deutsche Bundesbahn (DB)"):


"- O .E. (O)".


9. Регламент (EИО) № 2183/78 на Съвета от 19 септември 1978г. (OВ L 258, 21.9.1978 г., стр.1).


В член 2,се добавя следната препратка (добавено след "Deutsche Bundesbahn (DB)"):

"- O .E. (O)".


10. Директива 65/269/EИО на Съвета от 13 май 1965 г. (OВ 88, 24.5.1965 г., стр. 1469/65),


изменена с:

- Aкта за присъединяване 1972 г.(OВ L 73, 27.3.1972г., стр.14),

- Директива 73/169/EИО от 25 юни 1973г. (OВ L 181, 4.7.1973г., стр.20).


В Приложението цифрата "шест" се заменя със "седем".


11. Решение на Съвета 75/327/EИО от 20 май 1975 г. (OВ L 152, 12.6.1975 г., стр.3).


В член 1 параграф (1), се добавя следното (добавено след "Deutsche Bundesbahn (DB)"):

"- O .E. (O)".


12. Директива 78/546/EИО на Съвета от 12 юни 1978 г. (OВ L 168, 26.6.1978г., стр.29).


В приложение II се добавя следното :

"Гърция


E


I

".


В приложение ІІІ:

- "Гърция" се добавя след Федерална република Германия

- "Гърция" се заличава след Югославия.V. КОНКУРЕНЦИЯ


Актове на ЕИО


1. Регламент № 17 на Съвета от 6 февруари 1962г. (OВ13, 21.2,1962г., стр.204/62),


изменен с:


- Регламент № 59 от 3 юли1962г. (OВ 58, 10.7.1962 г.,стр. 1655/62),

- Регламент № 118/63/EИО от 5 ноември 1963г. (OВ 162, 7.11.1963 г.,стр. 2696/63),

- Регламент (EИО) № 2822/71 от 20 декември 1971г. (OВ L 285, 29.12.1971 г., стр.49),

- Актът за присъединяване 1972г. (OВ L 73, 27.3.1972 г., стр.14).


В член 25, се добавя следният параграф:

"5. Разпоредбите на параграфи от1 - 4 все още се прилагат по същия начин в случая с присъединяването на Република Гърция."


2. Регламент № 27 на Комисията от 3 май 1962г. (OВ 35, 10.5.1962 г., стр. 1118/62),


изменен с:

- Регламент (EИО) № 1133/68 от 26 юли 1968 г. (OВ L 189, 1.8.1968 г., стр.1),

- Регламент (EИО) № 1699/75 от 2 юли 1975г. (OВ L 172, 3.7.1975 г., стр.11).


В член 2 параграф (1), "десет" се заменя "единадесет".


3. Регламент №19/65/EИО на Съвета от 2 март 1965г. (OВ 36, 6.3.1965 г., стр. 533/65),


изменен с Акта за присъединяване от 1972г. (OВ L 73, 27.3.1972 г., стр.14).


В член 4:

- параграф 1 се заменя със следното:

"Разпоредбите на предходната алинея се прилагат по същия начин в случая с присъединяването на Република Гърция."


- параграф 2 се заменя със следното:


"Параграф 1 не се прилага към споразумения и съгласувани практики, към които се прилага член 85 параграф 1 от Договора по силата на присъединяването на република Гърция и който следва да бъде съобщен преди 1 юли 1981 г., в съответствие с членове 5 и 25 от Регламент № 17, освен ако не са били съобщени преди тази дата."


4. Регламент № 67/67/EИО на Комисията от 22 март 1967 г. (OВ 57, 25.3.1967 г.,стр. 849/67),


изменен с:

- Актът за присъединяване от 1972 г. (OВ L 73, 27.3.1972г., стр. 14),

- Регламент(EИО) № 2591/72 от 8 декември 1972 г. (OВ L 276, 9.12.1972 г., стр. 15).


Към член 5 се добавя следното:


"Настоящата разпоредба се прилага по същия начин както в случая при присъединяването на Република Гърция."


5. Регламент (EИО) № 2821/71 на Съвета от 20 декември 1971 г. (OВ L 285, 20.12.1971 г.,стр. 46),


изменен с Регламент (EИО) № 2743/72 от 19 декември 1972 г. (OВ L 291, 28.12.1972 г., стр. 144).


В член 4:

- следното се добавя към параграф 1:

"Разпоредбите от предходната алинея се прилагат по същия начин, както в случая при присъединяването на Република Гърция."


- параграф 2 се допълва със следното:

"Параграф 1 не се прилага към споразумения и съгласувани практики към които член 85 параграф 1 от Договора се прилага по силата на присъединяването на Република Гърция, и който трябва да бъде съобщен преди 1 юли 1981г., в съответствие с членове 5 и 25 от Регламент № 17, освен ако те не са били съобщени преди тази дата."


6. Регламент (EИО) №. 2779/72 на Комисията от 21 декември 1972 г. (OВ L 292, 29.12.1972 г.,стр. 23),


изменен с (EИО) № 2903/77 от 23 декември 1977 г. (OВ L 338, 28.12.1977 г.,стр. 14).


Член 6 се заменя със следното:

"3. Забраната в член 85 параграф 1 от Договора не се прилага към специализираните споразумения, които са били в действие към датата на присъединяването на Република Гърция и които поради присъединяването попадат под обхвата на член 85 параграф 1 ако, в рамките на 6те месеца след присъединяването са изменени така, че да съответстват на условията , предвидени в настоящия регламент."


Актове ЕОВС


7. Решение 72/443/ЕОВС на Комисията от 22 декември 1972г. (OВ L 297, 30.12.1972г., стр. 45).


В член 3 ,параграф 1 се добавя една точка:

"и) Гърция".


8. Решение № 3001/77/ЕОВС на Комисията от 28 декември 1977г. (OВ L 352, 31.12.1977г., стр. 4),


изменено с Решение № 960/78/ ЕОВС от 11 май 1978г. (OВ L 126, 13.5.1978г., стр. 1).

В приложение I, се добавя "Гърция" към списъка на държавите-членки в подлиния 2. В приложение II, се добавя "Гърция" в първата колона на втората таблица.


VI. ДАНЪЧНА ПОЛИТИКА


1. Директива 69/335/EИО на Съвета от 17 юли 1969г. (OВ L 249, 3.10.1969г., стр. 25).


В член 3, параграф 1 a) се добавя следното:


- във въвеждащите разпоредби: посочване на компаниите под гръцкото законодателство,


- в първото тире:

"A E",


- във второто тире:

"E E",


- в третото тире:

"E ".


2. Директива 77/799/EИО на Съвета от 19 декември 1977 г. (OВ L 336, 27.12.1977 г., стр. 15).


В член 1, параграф 3, се добавя следното:

"в Гърция:".


В член 1,параграф 5, се добавя следното:

"в Гърция:

".


3. Шеста Директива 77/388/EИО на Съвета от 17 май 1977 г.(OВ L 145, 13.6.1977 г., стр. 1).


В член 3, параграф 2, след последното тире се добавя следното:


"- Гърция:

A О".


4. Директива 68/221/EИО на Съвета от 30 април 1968 г.(OВ L 115, 18.5.1968 г., стр. 14).


След член 1, параграф 2 се добавя следното тире:


"- средни тарифи, съществуващи в Гърция по време на присъединяването на тази държава; въпреки това, се прави преразглеждане на тези разпоредби за да се достигне съответствие с тази тарифи с разпоредбите на член 97 от Договора".VII. ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА


1. Решение 13/79 от 13 март 1979 г. на Съвета на гуверньорите на Европейския паричен фонд за сътрудничество.


Сумите за "квотата на длъжниците" и тяхното усвояване, изразено в проценти се изменя както следва:


  Милиона процент
  екю  
Национална 580 7,20
банка на    
Белгия    
Национална 260 3,23
банка на    
Дания    
Дойче 1 740 21,62
бундесбанк    
  150 1,86
Банк де 1 740 21,62
Франс    
Централна 100 1,24
банка на    
Ирландия    
Banca d'Italia 1 160 14,41
Nederlandsche 580 7,20
Bank    
Bank of 1 740 21,62
England    
Общо ЕИО 8 050 100

Сумите от "кредиторните квоти" и тяхното усвояване в проценти се изменят както следва:

  Милиона процент
  екю  
Banque 1 160 7,20
nationale de    
Belgique    
Danmarks 520 3,23
National-bank    
Deutsche 3 480 21,62
Bundesbank    
  300 1,86
Banque de 3 480 21,62
Францияce    
Central Bank of 200 1,24
Ireland    
Banca d'Italia 2 320 14,41
Nederlandsche 1 160 7,20
Bank    
Bank of 3 480 21,62
England    
Общо EИО 16 100 100

2. Решение 71/143/EИО на Съвета от 22 март 1971 г. (OВ L 73, 27.3.1971 г., стр. 15),


изменено с :


- Решение 78/49/EИО от 19 декември 1977 г. (OВ L 14, 18.1.1978 г.,стр.14),


- Рершение 78/1041/EИО от 21 декември 1978 г.(OВ L 379, 30.12.1978 г.стр. 3).


Приложението се замества със следното:


  Милиона процент
  екю  
"Белгия 1 000 6,96
дания 465 3,24
Германия 3 105 21,61
Гърция 270 1,88
Франция 3 105 21,61
Ирландия 180 1,25
Италия 2 070 14,40
Люксембург 35 0,24
Нидерландия 1 035 7,20
Обединеното 3 105 21,61
кралство    
Общо 14 370 100".

3. Регламент (EИО) № 397/75 на Съвета от 17 февруари 1975 г. (OВ L 46, 20.2.1975 г.,стр. 1).


В член 6, списъкът на процентите се заменя със следното:


"Белгия/Люксембург 14,40
Дания 6,46
Германия 43,24
Гърция 3,72
Франция 43,24
Ирландия 2,48
Италия 28,82
Нидерландия 14,40
Обединеното 43,24".
кралство  

4. Регламент (EИО) № 398/75 на Съвета от 17 февруари 1975 г. (OВ L 46, 20.2.1975 г., стр. 3).


В член 2, списъкът с процентите се заменя със следното:


"Белгия/Люксембург - 7,20

Дания - 3,23

Германия - 21,62

Гърция - 1,86

Франция - 21,62

Ирландия - 1,24

Италия - 14,41

Нидерландия - 7,20

Обединеното кралство - 21,62".


5. Решение на Съвета от 18 март 1958 г. (OВ 17, 6.10.1958 г., стр. 390/58),


изменено с Акта за присъединяване от 1972 г. (OВ L 73, 27.3.1972 г., стр. 14).


В член 7, цифрата "единайсет" се заменя с "дванайсет".


В член 10 първи параграф, цифрата "единайсет" се заменя с "дванайсет".VIII. ВЪНШНИ ОТНОШЕНИЯ


1. Регламент (EИО) № 1023/70 на Съвета от 25 май 1970 г. (OВ L 124, 8.6.1970 г., стр. 1),


изменен с Акта за присъединяване от 1972 г. (OВ L 73, 27.3.1972 г., стр. 14).


В член 11 параграф 2, цифрата "41" се заменя с "45".


2. Регламент (ЕИО) № 1439/74 на Съвета от 4 юни 1974 г. (ОВ L 159, 15.6.1974 г., стр. 1),


изменен с:

- Регламент (ЕИО) № 959/75 от 27 март 1975 г.(ОВ L 99, 21.4.1975 г., стр. 5),

- Регламент (ЕИО) № 1540/75 от 16 юни 1975 г.(ОВ L 157, 19.6.1975 г., стр. 2),

- Регламент (ЕИО) № 1927/75 от 22 юли1975 г.(ОВ L 198, 29.7.1975 г., стр. 9),

- Регламент (ЕИО) № 2967/74 от 25 ноември 1974 г.(ОВ L 316, 26.11.1974 г., стр. 7),

- Регламент (ЕИО) № 1680/75 от 30 юни 1975 г.(ОВ L 168, 1.7.1975 г., стр. 72),

- Регламент (ЕИО) № 646/75 от 13 март 1975 г.(ОВ L 67, 14.3.1975 г., стр. 21),

- Регламент (ЕИО) № 2561/74 от 8 октомври 1974 г. (ОВ L 274, 9.10.1974 г., стр. 17),

- публикуване на настоящата версия на приложение І към Регламент (ЕИО) № 1439/74 на Съвета от 4 юни 1974 г. (ОВ C 287, 15.12.1975 г., стр. 1).


a) Следното се добавя към приложение I:


- в заглавието (ОВ C 287, стр. 3):


"ПАРАР I

П E",


- в заглавието на всяка от 4те колони (представени на всяка страница от 3 47 от ОВ C 287):

- "E

",

- "E ",

- " ",


- "E ".


- в подлиния 1 на страници 5, 8, 10, 25 и 40 от ОВ №C 287:

" ",


- в бележката в края на цитираното приложение (ОВ №C 287, стр. 48), в заглавието на всяка колона и при вписване на всеки продукт:

б) В приложение II, думите "Гърция (включително Евбея и Спорадите, ... Крит)" се заличават от списъка с трети страни.


3. Регламент (ЕИО) № 109/70 на Съвета от 19 декември 1969 г. (ОВ L 19, 26.1.1970 г., стр. 1),


изменен с:

- Регламент (ЕИО) № 1492/70 от 20 юли 1970 г. (ОВ L 166, 29.7.1970 г., стр. 1),

- Регламент (ЕИО) № 2172/70 от 27 октомври 1970 г. (ОВ L 239, 30.10.1970 г., стр. 1),

- Регламент (ЕИО) № 2567/70 от 14 декември 1970 г. (ОВ L 276, 21.12.1970 г., стр. 1),

- Регламент (ЕИО) № 432/71 от 26 февруари 1971 г. (ОВ L 48, 27.2.1971 г., стр. 68),

- Регламент (ЕИО) № 725/71 от 30 март 1971 г. (ОВ L 80, 5.4.1971 г., стр. 4),

- Регламент (ЕИО) № 1073/71 от 25 май 1971 г. (ОВ L 119, 1.6.1971 г., стр. 1),

- Регламент (ЕИО) № 1074/71 от 25 май 1971 г. (ОВ L 119, 1.6.1971 г., стр. 35),

- Регламент (ЕИО) № 2385/71 от 8 ноември 1971 г. (ОВ L 249, 10.11.1971 г., стр. 3),

- Регламент (ЕИО № 2386/71 от 8 ноември 1971 г. (ОВ L 249, 10.11.1971 г., стр. 12),

- Aкта за присъединяване от 1972 г. (ОВ L 73, 27.3,1972 г., стр. 14),

- Регламент (ЕИО) № 2406/71 от 9 ноември 1971 г. (ОВ L 250, 11.11.1971 г., стр. 1),

- Регламент (ЕИО) № 2407/71 от 9 ноември 1971 г. (ОВ L 250, 11.11.1971 г., стр. 7),

- Регламент (ЕИО) № 1414/72 от 27 юни 1972 г. (ОВ L 151, 5.7.1972 г., стр. 1),

- Регламент (ЕИО) № 1751/72 от 2 август 1972 г. (ОВ L 184, 12.8.1972 г., стр. 1),

- Регламент (ЕИО) № 955/73 от 26 март 1973 г.(ОВ L 98, 12.4.1973 г., стр. 14),

- Регламент (ЕИО) № 956/73 от 26 март 1973 г. (ОВ L 98, 12.4.1973 г., стр. 21),

- Регламент (ЕИО) № 957/73 от 26 март 1973 г. (ОВ L 98, 12.4.1973 г., стр. 26),

- Регламент (ЕИО) № 238/74 от 21 януари 1974 г. (ОВ L 27, 31.1.1974 г., стр. 1),

- Регламент (ЕИО) № 958/75 от 27 март 1975 г. (ОВ L 99, 21.4.1975 г., стр. 1),

- Регламент (ЕИО) № 1119/75 от 14 април 1975 г. (ОВ L 111, 30.4.1975 г., стр. 1),

- Регламент (ЕИО) № 1212/75 от 28 aприл 1975 г. (ОВ L 124, 15.5.1975 г., стр. 1),

- Регламент (ЕИО) № 1927/75 от 22 юли 1975 г. (ОВ L 198, 29.7 1975 г., стр. 7),

- Регламент (ЕИО) № 469/76 от 24 февруари 1976 г. (ОВ L 58, 5.3.1976 г., стр. 1),

- Регламент (ЕИО) № 2896/77 от 20 декември 1977 г. (ОВ L 338, 28.12.1977 г., стр. 1),

- публикация на настоящата версия на Приложението към цитирания регламент, като се има предвид последващите изменения от (ОВ №C 287, 15.12.1975, стр. 55).


Следното се добавя в Приложението:


- в заглавието (ОВ №C 287, стр.56):"

- в заглавието в лявата колона (описание на продукти ОМТ)заглавие №, представено на всяка страница 57 - 79 от ОВ C 287 :

" K K",


- в подлиния 1 на стр. 58, 60, 61, 66, 69 от ОВ C 287:

" x ".


- в бележката в края на цитираното приложение (ОВ C 287, стр. 79), в заглавието на всяка колона и при вписването на всеки продукт:4. Решение 75/210/ЕИО на Съвета от 27 март 1975 г. (ОВ L 99, 21.4.1975 г., стр.7),


изменено с:

- Решение 76/971/ЕИО от 13 декември 1976 г. (ОВ L 365, 31.12.1976 г., стр.1),

- Решение 79/253/ЕИО от 21 декември 1978 г. (ОВ L 60, 12.3.1979 г., стр.1).


В приложение I се добавя следното:

- (за приложение IV):5. Директива 70/509/ЕИО на Съвета от 27 октомври 1970 г. (ОВ L 254, 23.11.1970 г., стр.1),


изменена с Акта за присъединяване от 1972 г. (ОВ L 73, 27.3.1972 г., стр.14).


Бележка подлиния, от стр.1 на приложение A се допълва със следното:


"Гърция:

'A 'E."


6. Директива 70/510/ЕИО на Съвета от 27 октомври 1970 г. (ОВ L 254, 23.11.1970 г., стр.26),


изменена с Акта за присъединяване от 1972 г. (ОВ L 73, 27.3.1972 г., стр.14).


бележката подлиния от стр. 1 на приложение A се допълва със следното:


"Гърция:

'A 'E."


7. Решение на Съвета от 4 април 1978 г. относно приложение на някои насоки в областта на официално подпомаганите кредити (непубликувано),


разширено от Решение на Съвета от 16 ноември 1978 г. (непубликувано).


В приложение В "списък на участниците", Гърция се добавя в бележка позлинията с държавите-членки от Общността и се заличава от списъка с трети страни.IX. СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА


1. Регламент (ЕИО) № 1408/71 на Съвета от 14 юни 1971 г. (ОВ L 149, 5.7.1971 г., стр.2),

се изменя с:


- Aкта за присъединяване от 1972 г. (ОВ L 73, 27.3.1972 г., стр.14),

- Регламент (ЕИО) № 2864/72 от 19 декември 1972 г. (ОВ L 306, 31.12.1972 г., стр.1),

- Регламент (ЕИО) № 1392/1974 от 4 юни 1974 г. (ОВ L 152, 8.6.1974 г., стр.1),

- Регламент (ЕИО) № 1209/76 от 30 април 1976 г. (ОВ L 138, 26.5.1976г, стр.1),

- Регламент (ЕИО) № 2595/77 от 21 ноември 1977 г. (ОВ L 302, 26.11.1977 г., стр.1).


В член 1 б. (a):


- следното се добавя в края на ii):

"или в схема съгласно iii)",


- следното се добавя след ii):

"iii) всяко лице, което е застраховано задължително за няколко от контингентите, обхванати от клоновете, съгласно този регламент, по стандартна схема за осигуряване за цялото население от извънградските територии съгласно критериите от приложение V",


- iii) става iv).


В член 82 параграф 1, цифрата "54" се заменя с "60".


В приложение I се добавя следното:

"Д. Гърция

няма".


Вписванията "Д. Ирландия", "Е. Италия", "Ж. Люксембург", "З.Нидерландия" "И Обединеното кралство" става Е. Ирландия", "Ж. Италия", "З. Люксембург", "И. Нидерландия" "Й Обединеното кралство"


В приложение II, раздели A и Б се изменят както следва:Раздел A


- след "Белгия-Франция" се добавя следното:

"4. Белгия-Гърция


Член 15 параграф 2, член 35 параграф 2 и член 37 от Общата конвенция от 1 април 1958 г."


- след Дания-Франция се добавя следното:

"12 Дания-Гърция

Няма конвенция."


- след Германия-Франция се добавя следното:

"19. Германия-Гърция


Член 5 параграф 2 от Общата конвенция от 25 април 1961 г.."


- след Германия- Обединеното кралство се добавя следното:

"25. Франция-Гърция


Член 16, 4ти параграф и член 30 от Общата конвенция от 19 април 1958 г.."


- след Франция- Обединеното кралство се добавя следното:

"31. Гърция-Ирландия

Няма конвенция.


32. Гърция- Италия

няма конвенция.


33. Гърция-Люксембург

няма конвенция.


34. Гърция-Нидерландия


Член 4 параграф 2 от Общата конвенция от 13 септември 1966 г..


35. Гърция-Обединеното кралство

няма конвенция."


- след Белгия-Гърция, всички вписвания съответно се преномерират,Раздел Б


- след Белгия-Франция се добавя следното :

"4. Белгия-Гърция

няма."


- след Дания-Франция се добавя следното:

"12. Дания-Гърция

няма конвенция."


- след Германия-Франция се добавя следното:

"19. Германия)-Гърция

няма."- след Германия-Обединеното кралство се добавя следното:

"25. Франция-Гърция

няма."


- след Франция-Обединеното кралство се добавя следното :

"31. Гърция-Ирландия

няма конвенция.


32. Гърция-Италия

няма конвенция.


33. Гърция-Люксембург

няма конвенция.


34. Гърция-Нидерландия

няма


35. Гърция-Обединеното кралство

няма конвенция."


- след Белгия - Гърция, всички вписвания се преномерират съответно.


В приложение III се добавя следното:

"Д. Гърция


Законодателството, свързано със застрахователна схема за земеделие. Вписванията "Д. Ирландия", "Е. Италия", "Ж. Люксембург", "З. Нидерландия" и "И. Обединеното кралство" стават "Е. Ирландия", "Ж. Италия", "З. Люксембург", "И. Нидерландия" и "Й. Обединеното кралство".


В приложение V се добавя следната точка:


"Д. Гърция


1. Лицата, които се осигуряват по схемата OGА, които упражняват дейности изключително като заети лица, или които са подчинени или са били подчинени на законодателството на друга държава-членка, и които следователно са или са били "работници" по смисъла на член 1, a) от Регламента.


2. С цел отпускането на семейни помощи в рамките на националния режим, лицата, споменати в член 1, а) i) и iii) от регламента се считат за работници по смисъла на член 1, а) ii) от регламента.


3. Независимо от параграф 1, член 22, параграф 1, а) от регламента е приложим за осигурено лице по схемата OGA, здравното състояние на което налага незабавни грижи преди то да постъпи на работа на длъжността, която е дошло да заеме в държава-членка различна от Гърция.


4. Член 10, параграф 1 от регламента не засяга разпоредбата на член 2, параграф 4 от на наредбата-закон № 4577/66, според която изплащането на отпуснатите пенсии от Института за социално осигуряване (IKA) на лицата с гръцко гражданство, или от гръцки произход, които произхождат от Египет или Турция, се суспендира, ако лицето, което получава пенсията пребивава в чужбина без законна причина за повече от три месеца.


Точки "Д. Ирландия", "Е. Италия", "Ж. Люксембург", "З. Холандия" и "И. Обединеното кралство" се изменят съответно на "Е. Ирландия", "Ж. Италия", "З. Люксембург", "И. Холандия" и "Й. Обединеното кралство".


2. Регламент (ЕИО) № 574/72 на Съвета от 21 март 1972 г. (ОВ L 74, 27.3.1972 г., стр.1),


се изменя с:

- Регламент (ЕИО) № 2059/72 от 26 септември 1972 г. (ОВ L 222, 29.9.1972 г., стр.18),

- Регламент (ЕИО) № 878/73 от 26 март 1973 г. (ОВ L 86, 31.3.1973, стр.1),

- Регламент (ЕИО) № 1392/74 от 4 юни 1974 г.(ОВ L 152, 8.6.1974 г., стр.1),

- Регламент (ЕИО) № 2639/74 от 15 октомври 1974 г. (ОВ L 283, 19.10.1974 г., стр.1),

- Регламент (ЕИО) № 1209/76 от 30 април 1976 г. (ОВ L 138, 26.5.1976 г., стр.1),

- Регламент (ЕИО) № 2595/77 от 21 ноември 1977 г. (ОВ L 302, 26.11.1977 г., стр.1).


След член 8 се добавя член 8a:


"Член 8a


Правила приложими при кумулиране на права за обезщетения при болест, трудова злополука или професионална болест в рамките на гръцкото законодателство или законодателството на една или повече други държави-членки


Ако през същия период работник или член на семейството му има право да претендира за обезщетения при болест, трудова злополука или професионална болест в съответствие с гръцкото законодателство или законодателството на една или повече държави-членки, тези обезщетения се отпускат изключително в съответствие със законодателството, на което последно работникът е бил подчинен."


След член 9 се добавя следния член 9а:


"Член 9a


Правила приложими при кумулиране на права за обезщетения за безработица


Ако работник, който може да претендира за обезщетения за безработица в съответствие със законодателството на държава-членка, на което е бил подчинен по време на последната си трудова дейност съгласно член 69 от регламента, отиде в Гърция, където има право само на обезщетения за безработица по силата на осигурителния период или периода на заетост, който е приключил по-рано в съответствие с гръцкото законодателство, правото на обезщетения в съответствие с гръцкото законодателство се суспендира за периода, предвиден в член 69, параграф 1, в) от регламента."


В член 10, след параграф 1 се добавя следния параграф 1a:


"1a Ако работник, който е подчинен на законодателството на държава-членка, има право на семейни помощи за осигурителния период или периода на заетост, който е приключил по-рано в съответствие с гръцкото законодателство, това право се суспендира, когато, през същия период и за същия член от семейството, семейните обезщетения или помощи се дължат в съответствие със законодателството на първата държава-членка съгласно членове 73 и 74 от регламента."


В член 107, параграф 1 се добавя следната алинея:


"С цел прилагането на тази разпоредба, обменният курс за гръцката драхма, до последващо решение на Съвета, се основава на валутния пазар на Атина."


Към параграф 3 се добавя следната буква:


"г) за гръцката драхма: официалните средни курсове, които се определят всеки работен ден от Банката на Гърция".


Буквите г), д), е) и ж) се променят съответно на д), е), ж) и з).


В приложение 1 се добавя следното:


- След точка "Г. Франция" се добавя следното:


"Д. Гърция
- точките "Д. Ирландия", "Е. Италия", "Ж. Люксембург", "З. Холандия" и "И. Обединеното кралство" се изменят съответно на "Е. Ирландия", "Ж. Италия", "З. Люксембург", "И. Холандия" и "Й. Обединеното кралство".


Приложение 2 се допълва, както следва:


- в точка "В. Германия", 2 a) i) се добавя следния текст като седмо тире:


"- Ако съответното лице пребивава в Гърция или е гръцки гражданин на територията на държава-членка:

Landesversicherungsanstalt Wurttemberg (Регионална осигурителна служба на Вюртемберг), Щутгарт",


- В точка "В. Германия", 2 a) i) се добавя следния текст като седмо тире:


"- Ако последната вноска по силата на законодателството на друга държава-членка е била изплатена на гръцка пенсионно-осигурителна институция:

Landesversicherungsanstalt Wurttemberg (Регионална осигурителна служба на Вюртемберг), Щутгарт",


- след точка "Г. Франция" се добавя следното:


"Д. Гърция


1. Болест, майчинство


5. Семейни помощи


- точки "Д. Ирландия", "Е. Италия", "Ж. Люксембург", "З. Холандия" и "И. Обединеното кралство" се изменят съответно на "Е. Ирландия", "Ж. Италия", "З. Люксембург", "И. Холандия" и "Й. Обединеното кралство".


Приложение 3 се допълва, както следва:


- точка "В. Германия", 3 a) се допълва, както следва:


"viii) отношения с Гърция: Landesversicherungsanstalt Wurtemberg

(Регионална осигурителна служба на Вюртемберг), Щутгарт",


- След точка "Г. Франция", се добавя следната точка:


Д. ГЪРЦИЯ


- точки "Д. Ирландия", "Е. Италия", "Ж. Люксембург", "З. Холандия" и "И. Обединеното кралство" се изменят съответно на "Е. Ирландия", "Ж. Италия", "З. Люксембург", "И. Холандия" и "Й. Обединеното кралство".


Приложение 5 се допълва, както следва:


- След точка "3. Белгия-Франция" се добавя следното:

"4. Белгия - Гърция

Няма."


- След "Дания - Франция" се добавя следното:

"12. Дания - Гърция

Няма споразумение."


- След "Германия - Франция" се добавя следното:

"19. Германия - Гърция

Няма."


- След "Германия - Обединеното кралство" се добавя следното:

"25. Франция - Гърция

Няма."


- След "Франция - Обединеното кралство" се добавя следното:

"31. Гърция - Ирландия

Няма споразумение


"32. Гърция - Италия

Няма споразумение


"33. Гърция - Люксембург

Няма споразумение


"34. Гърция - Холандия

Няма.


"35. Гърция - Обединеното кралство

Няма споразумение."


- След новата точка "4. Белгия - Гърция", всички съществуващи точки се преномерират.


Приложение 6 се допълва, както следва:


- точка "В. Германия" се допълва, както следва: под точка 1, a) и точка 2, a), се добавя "Гърция" след "Франция",


- След точка "Г. Франция" се добавя следното:


"Д. ГЪРЦИЯ

Пенсионна осигуряване на заетите лица (инвалидност, старост, смърт)

a) отношения с Франция: Плащане чрез органи за свръзка

б) отношения с Белгия, Дания, Германия, Ирландия, Италия, Люксембург, Холандия и Обединеното кралство: Директно плащане",


- точки "Д. Ирландия", "Е. Италия", "Ж. Люксембург", "З. Холандия" и "И. Обединеното кралство" се изменят съответно на "Е. Ирландия", "Ж. Италия", "З. Люксембург", "И. Холандия" и "Й. Обединеното кралство".


Приложение 7 се допълва, както следва:


- След точка "Г. Франция" се добавя следната точка:


"Д. ГЪРЦИЯ


- точки "Д. Ирландия", "Е. Италия", "Ж. Люксембург", "З. Холандия" и "И. Обединеното кралство" се изменят съответно на "Е. Ирландия", "Ж. Италия", "З. Люксембург", "И. Холандия" и "Й. Обединеното кралство".


Приложение 9 се допълва, както следва:


- След точка "Г. Франция" се добавя следното:


"Д. ГЪРЦИЯ

Общата социално-осигурителна схема, регулирана от (IKA) (СОЦИАЛНО-ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ) се взема предвид при изчисляването на средната годишна стойност на обезщетенията в натура",


- точки "Д. Ирландия", "Е. Италия", "Ж. Люксембург", "З. Холандия" и "И. Обединеното кралство" се изменят съответно на "Е. Ирландия", "Ж. Италия", "З. Люксембург", "И. Холандия" и "Й. Обединеното кралство".


Приложение 10 се допълва, както следва:


- След точка "Г. Франция" се добавя следната точка:


"Д. ГЪРЦИЯ

1. С цел прилагането на член 14, параграф 3 от регламента и член 11, параграф 1 от регламента за прилагане:


- точки "Д. Ирландия", "Е. Италия", "Ж. Люксембург", "З. Холандия" и "И. Обединеното кралство" се изменят съответно на "Е. Ирландия", "Ж. Италия", "З. Люксембург", "И. Холандия" и "Й. Обединеното кралство".


3. Регламент № 337/75 на Съвета от 10 февруари 1975 г. (ОВ L 39, 13.2.1975, стр. 1).


В член 4, параграф 1 числото "тридесет" се заменя с "тридесет и три".


В букви a), б) и в) в същия параграф, числото "девет" се заменя с "десет".


4. Директива 68/360/ЕИО на Съвета от 15 октомври 1968 г. (ОВ L 257, 19.10.1968 г., стр. 13),


изменена с Акта за присъединяване от 1972 г. (ОВ L 73, 27.3.1972 г., стр. 14).


Бележката към приложението се заменя с:


"1 Белгиец, датчанин, германец, французин, грък, ирландец, италианец, люксембургец, холандец, от Обединеното кралство, според страната, която издава картата."


5. Решение на Съвета от 25 август 1960 г. (ОВ 56, 31.8.1960 г., стр. 1201/60),


се изменя с:

- Решение 68/188/ЕИО от 9 април 1968 г. (ОВ L 91, 12.4.1968 г., стр. 25),

- Акт за присъединяване от 1972 г. (ОВ L 73, 27.3.1972, стр. 14).


В член 2, числото "петдесет и четири" се заменя с "шестдесет".


В член 4, числото "девет" се заменя с "десет".


6. Решение 63/688/ЕИО на Съвета от 18 декември 1963 г. (ОВ 190, 30.12.1963 г., стр. 3090/63),


изменено с:

- Решение 68/189/ЕИО от 9 април 1968 г. (ОВ L 91, 12.4.1968 г., стр. 26),

- Акт за присъединяване от 1972 г. (ОВ L 73, 27.3.1972 г., стр. 14).


В член 1, числото "петдесет и четири" се заменя с "шестдесет".


7. Решение 74/325/ЕИО на Съвета от 27 юни 1974 г. г. (ОВ L 185, 9.7.1974 г. г., стр. 15).


В член 4, параграф 1 числото "петдесет и четири" се заменя с "шестдесет".


8. Решение на представителите на правителствата на държавите-членки на заседание в специалния Съвет на министрите от 9 юли 1957 г. (ОВ 28, 31.8.1957 г., стр. 487/57),


изменено с:

- Решение на представителите на правителствата на държавите-членки на заседание в специалния Съвет на министрите от 11 март 1965 г. (ОВ 46, 22.0.1965 г., стр. 698/65),

- Акта за присъединяване от 1972 г. (ОВ L 73, 27.3.1972 г., стр. 14).


В член 3, параграф 1 числото "тридесет и шест" се заменя с "четиридесет".


В член 13, параграф 13 числото "шест" се заменя със "седем".


В член 18, параграф 1 числото "двадесет и четири" се заменя с "двадесет и седем".


В член 18, параграф 2 числото "деветнадесет" се заменя с "двадесет и едно".


9. Директива 77/576/ЕИО на Съвета от 25 юли 1977 г. (ОВ L 229, 7.9.1977, стр. 12).


В член 6, параграф 2 числото "четиридесет и едно" се заменя с "четиридесет и пет".X. СБЛИЖАВАНЕ НА ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО


a) Технически препятствия (промишлени продукти)


1. В следващите актове и в обозначените членове числото "41" или "четиридесет и едно" се заменя с "четиридесет и пет".


a) Директива 70/156/ЕИО на Съвета от 6 февруари 1970 г. (ОВ L 42, 23.2.1970 г., стр. 1):


член 13, параграф 2.


б) Директива 74/150/ЕИО на Съвета от 14 март 1974 г. (ОВ L 84, 28.3.1974 г., стр. 10):

член 13, параграф 2.


в) Директива 71/316/ЕИО на Съвета от 26 юли 1971 (ОВ L 202, 6.9.1971, стр. 1):

член 19, параграф 2.


г) Директива 67/548/ЕИО на Съвета от 27 юни 1967 г. (ОВ L 196, 16.8.1967 г., стр. 1), изменена по-специално с Директива 73/146/ЕИО на Съвета от 21 май 1973 г. (ОВ L 167, 25.6.1973 г., стр. 1):

член 8c, параграф 2.


д) Директива 76/116/ЕИО на Съвета от 18 декември 1975 г. (ОВ L 24, 30.1.1976 г., стр. 21):

член 11, параграф 2.


е) Директива 72/276/ЕИО на Съвета от 17 юли 1972 г. (ОВ L 173, 31.7.1972 г., стр. 1):

член 6, параграф 2.


ж) Директива 76/117/ЕИО на Съвета от 18 декември 1975 г. (ОВ L 24, 30.1.1976 г., стр. 45):

член 7, параграф 2.


з) Директива 76/889/ЕИО на Съвета от 4 ноември 1976 г. (ОВ L 336, 4.12.1976 г., стр. 1):

член 8, параграф 2.


и) Директива 73/361/ЕИО на Съвета от 19 ноември 1973 г. (ОВ L 335, 5.12.1973 г., стр. 51):

член 5, параграф 2.


й) Директива 75/324/ЕИО на Съвета от 20 май 1975 г. (ОВ L 147, 9.6.1975 г., стр. 40):

член 7, параграф 2.


к) Директива 76/767/ЕИО на Съвета от 27 юли 1976 г. (ОВ L 262, 27.9.1976 г., стр. 153):

член 20, параграф 2.


л) Директива 76/768/ЕИО на Съвета от 27 юли 1976 г. (ОВ L 262, 27.9.1976 г., стр. 169):

член 10, параграф 2.


м) Директива 79/113/ЕИО на Съвета от 19 декември 1978 г. (ОВ L 33, 8.2.1979 г., стр. 15):

член 5, параграф 2.


2. Директива 70/156/ЕИО на Съвета от 6 февруари 1970 г. (ОВ L 42, 23.2.1970 г., стр. 1),


изменена с Акта за присъединяване от 1972 г. (ОВ L 73, 27.3.1972 г., стр. 14.


Следното допълнително тире се добавя към член 2, a):


3. Директива 70/388/ЕИО на Съвета от 27 юли 1970 г. (ОВ L 176, 10.8.1970 г., стр. 12),


изменена с Акта за присъединяване от 1972 г. (ОВ L 73, 27.3.1972 г., стр. 14.


В приложение I, точка 1.4.1 в скобите се добавя следното:

"Е за Гърция".


4. Директива 71/127/ЕИО на Съвета от 1 март 1971 г. (ОВ L 68, 22.3.1971 г., стр. 1),


изменена с Акта за присъединяване от 1972 г. (ОВ L 73, 27.3.1972 г., стр. 14.)


В приложение I, точка 2.6.1 в скобите се добавя следното:

"Е за Гърция".


5. Директива 76/114/ЕИО на Съвета от 18 декември 1975 г. (ОВ L 24, 30.1.1976 г., стр. 1.)


В приложение I в скобите се добавя следното:

"Е за Гърция".


6. Директива 76/757/ЕИО на Съвета от 27 юли 1976 г. (ОВ L 262, 27.9.1976 г., стр. 32.)


В приложение III, точка 4.2 след израза "IRL за Ирландия", се добавя следното:

"Е за Гърция".


7. Директива 76/758/ЕИО на Съвета от 27 юли 1976 г. (ОВ L 262, 27.9.1976 г., стр. 54.)


В приложение III, точка 4.2, след израза "IRL за Ирландия" се добавя следното:

"Е за Гърция".


8. Директива 76/759/ЕИО на Съвета от 27 юли 1976 г. (ОВ L 262, 27.9.1976 г., стр. 71.


В приложение III, точка 4.2, se adauga, След formularea "IRL за Ирландия", formularea:

"Е за Гърция".


9. Директива 76/760/ЕИО на Съвета от 27 юли 1976 г. (ОВ L 262, 27.9.1976 г., стр. 85.)


В приложение I, точка 4.2, след израза "IRL за Ирландия" се добавя следното:

"Е за Гърция".


10. Директива 76/761/ЕИО на Съвета от 27 юли 1976 г. (ОВ L 262, 27.9.1976 г., стр. 96.)


В приложение VI, точка 4.2, след израза "IRL за Ирландия" се добавя следното:

"Е за Гърция".


11. Директива 76/762/ЕИО на Съвета от 27 юли 1976 г. (ОВ L 262, 27.9.1976 г., стр. 122.)


В приложение II, точка 4.2, след израза "IRL за Ирландия" се добавя следното:

"Е за Гърция".


12. Директива 74/150/ЕИО на Съвета от 4 март 1974 (ОВ L 84, 28.3.1974 г., стр. 10.)


В член 2, a) се добавя следното тире:

" - , в гръцкото законодателство".


13. Директива 71/316/ЕИО на Съвета от 26 юли 1971 г. (ОВ L 202, 6.9.1971 г., стр. 1),


изменена с Акта за присъединяване от 1972 г. (ОВ L 73, 27.3.1972 г., стр. 14.)Изразът "Е за Гърция" се добавя в скобите в първо тире на точка 3.1 на приложение І и в точка 3.1.1.1, a) на приложение ІІ:


14. Директива 71/348/ЕИО на Съвета от 12 октомври 1971 г. (ОВ L 239, 25.10.1971 г., стр. 9),


изменена с Акта за присъединяване от 1972 г. (ОВ L 73, 27.3.1972 г., стр. 14.)


В Приложението, Глава IV, точка 4.8.1, изразът "10 " се добавя след "1 пфениг":


15. Директива 71/347/ЕИО на Съвета от 12 октомври 1971 г. г. (ОВ L 239, 25.10.1971 г. г., стр. 1),


изменена с Акта за присъединяване от 1972 г. (ОВ L 73, 27.3.1972 г. г., стр. 14.)


В член 1, a) изразът " EOK" се добавя в скобите.


16. Директива 69/493/ЕИО на Съвета от 15 декември 1969 г. (ОВ L 326, 29.12.1969 г., стр. 36),


изменена с Акта за присъединяване от 1972 г. (ОВ L 73, 27.3.1972 г. г., стр. 14.)


В приложение I, в колона Б се добавят следните термини:


17. Директива 71/307/ЕИО на Съвета от 26 юли 1971 г. г. (ОВ L 185, 16.8.1971 г., стр. 16),


изменена с Акта за присъединяване от 1972 г. (ОВ L 73, 27.3.1972 г., стр. 14.)


В член 5, параграф 1 се добавя следното тире:

" ".


18. Директива 76/767/ЕИО на Съвета от 27 юли 1976 г. (ОВ L 262, 27.9.1976 г., стр. 153.)


Изразът "Е за Гърция" се добавя в скобите на първото тире от точка 3.1 на приложение І и в точка pct. 3.1.1.1.1 на приложение ІІ:


19. Директива 77/541/ЕИО на Съвета от 28 юни 1977 г. (ОВ L 220, 29.8.1977 г., стр. 95.


Изразът "Е за Гърция" се добавя в точка 1.1.1 на приложение III след израза "IRL за Ирландия":


20. Директива 77/538/ЕИО на Съвета от 28 юни 1977 г. (ОВ L 220, 29.8.1977 г., стр. 60.)


Изразът "Е за Гърция" се добавя в точка 4.2 на приложение II след израза "IRL за Ирландия".


21. Директива 77/540/ЕИО на Съвета от 28 юни 1977 г. (ОВ L 220, 29.8.1977 г., стр. 83.)


Изразът "Е за Гърция" се добавя в точка 4.2 на приложение IV след израза "IRL за Ирландия".


22. Директива 77/539/ЕИО на Съвета от 28 юни 1977 г. (ОВ L 220, 29.8.1977 г., стр. 72.)Изразът "Е за Гърция" се добавя в точка 4.2 на приложение II след израза "IRL за Ирландия".


23. Директива 78/932/ЕИО на Съвета от 16 октомври 1978 г. (ОВ L 325, 20.11.1978 г., стр. 1.)


Изразът "Е за Гърция" се добавя в точка 1.1.1 на приложение II след израза "IRL за Ирландия".


24. Директива 77/536/ЕИО на Съвета от 28 юни 1977 г. (ОВ L 220, 29.8.1977 г., стр. 1.)


Изразът "Е за Гърция" се добавя след израза "IRL за Ирландия" в приложение VІ.


25. Директива 78/764/ЕИО на Съвета от 25 юли 1978 г. (ОВ L 255, 18.9.1978 г., стр. 1.)


Изразът "Е за Гърция" се добавя в точка 3.5.1 на приложение II след израза "IRL за Ирландия".


26. Директива 78/1015/ЕИО на Съвета от 23 ноември 1978 г. (ОВ L 349, 13.12.1978 г., стр. 21.)


В член 2 се добавя последно тире, както следва:

"- , в гръцкото законодателство".б) Храни


1. В следващите актове и в обозначените членове, числото "41" или "четиридесет и едно" се заменя с "четиридесет и пет".


a) Директива на Съвета от 23 октомври 1962 г. (ОВ 115, 11.11.1962 г., стр. 2645/62),


изменена по-специално с Директива 70/358/ЕИО от 13 юли 1970 г. (ОВ L 157, 18.7.1970 г., стр. 36):

член 11a, параграф 2.


б) Директива 64/54/ЕИО на Съвета от 5 ноември 1963 г. (ОВ 9, 27.1.1964 г., стр. 161/64),


изменена по-специално с Директива 70/359/ЕИО от 13 юли 1970 г. (ОВ L 157, 18.7.1970 г., стр. 38):

член 8a, параграф 2.


в) Директива 70/357/ЕИО на Съвета от 13 юли 1970 г. (ОВ L 157, 18.7.1970 г., стр. 31):

член 6, параграф 2.


г) Директива 74/329/ЕИО на Съвета от 18 юни 1974 г. (ОВ L 189, 12.7.1974 г., стр. 1):

член 10, параграф 2.


д) Директива 73/437/ЕИО на Съвета от 11 декември 1973 г. (ОВ L 356, 27.12.1973 г., стр. 71):

член 12, параграф 2.


е) Директива 74/409/ЕИО на Съвета от 22 юли 1974 г. (ОВ L 221, 12.8.1974 г., стр. 10):

член 10, параграф 2.


ж) Директива 73/241/ЕИО на Съвета от 24 юли 1973 г. (ОВ L 228, 16.8.1973 г., стр. 23):

член 12, параграф 2.


з) Директива 76/118/ЕИО на Съвета от 18 декември 1975 г. (ОВ L 24, 30.1.1976 г., стр. 49):

член 12, параграф 2.


и) Директива 76/621/ЕИО на Съвета от 20 юли 1976 г. (ОВ L 202, 28.7.1976 г., стр. 35):

член 5, параграф 2.


й) Директива 75/726/ЕИО на Съвета от 17 ноември 1975 г. (ОВ L 311, 1.12.1975 г., стр. 40):

Член 14, параграф 2.


к) Директива 77/94/ЕИО на Съвета от 21 декември 1976 г. (ОВ L 26, 31.1.1977 г., стр. 55):

Член 9, параграф 2.


л) Директива 79/112/ЕИО на Съвета от 18 декември 1978 г. (ОВ L 33, 8.2.1979 г., стр. 1):

Член 17, параграф 2.


м) Директива 77/346/ЕИО на Съвета от 27 юни 1977 г. (ОВ L 172, 12.7.1977 г., стр. 20):

Член 9, параграф 2.


2 Директива 76/893/ЕИО на Съвета от 23 ноември 1976 г. (ОВ L 340, 9.12.1976 г., стр. 19).


В член 7, параграф 1,буква a) се добавя следното последно тире:

"- ".в) Договори за възлагане на обществени поръчки


Директива 77/62/ЕИО на Съвета от 21 декември 1976 г. (ОВ L 13, 15.1.1977 г., стр. 1).


В приложение I се добавя:


"В Гърция:

други юридически лица, регулирани от публичното право, чиито договори за обществени поръчки за доставка подлежат на държавен контрол."г) Регистрирани лекарствени продукти


Директива 78/25/ЕИО на Съвета от 12 декември 1977 г. (ОВ L 11, 14.1.1978 г., стр. 18).

В член 6 параграф 2 в трето изречение, думата "четиридесет и едно" се заменя с "четиридесет и пет".XI. ЕНЕРГЕТИКА


Решение 72/443/ЕОВС на Комисията от 22 декември 1972 г. (ОВ L 297, 30.12.1972 г., стр. 45).


В член 3, параграф 1 се добавя следната буква:

"и) Гърция".XII. РЕГИОНАЛНА ПОЛИТИКА


1. Регламент (ЕИО) № 724/75 на Съвета от 18 март 1975 г. (ОВ L 73, 21.3.1975 г., стр. 1),


изменен с Регламент (ЕИО) № 214/79 от 6 февруари 1979 г. (ОВ L 35, 9.2.1979 г., стр. 1).


В член 16, параграф 2, "четиридесет и едно" се заменя с "четиридесет и пет".


2 Регламент (ЕИО) № 2364/75 на Комисията от 15 септември 1975 г. (ОВ L 243, 17.9.1975 г., стр. 9).


В член 2, се добавя:

"Гърция:

референтната стойност, определена от 'E".


3. Вътрешен правилник на Комитета за регионална политика (ОВ L 320, 11.12.1975 г., стр. 17).


В член 3, параграфи 2 и 3, "единадесет" се заменя с "дванадесет".XIII. ОКОЛНА СРЕДА И ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛЯ


1. В следните членове на следните актове "41" и "четиридесет и едно" се заменя с "четиридесет и пет".


a) Директива 76/160/ЕИО на Съвета от 8 декември 1975 г. (ОВ L 31, 5.2.1976 г., стр. 1):

Член 11, параграф 2.


б) Решение 77/795/ЕИО на Съвета от 12 декември 1977 г. (ОВ L 334, 24.12.1977 г., стр. 29):

Член 8, параграф 2.


в) Директива 78/319/ЕИО на Съвета от 20 март 1978 г. (ОВ L 84, 31.3.1978 г., стр. 43):

Член 19, параграф 2.


г) Директива 78/659/ЕИО на Съвета от 18 юли 1978 г. (ОВ L 222, 14.8.1978 г., стр. 1):

Член 14, параграф 2.


д) Резолюция на Съвета от 15 юли 1975 г. (ОВ C 168, 25.7.1975 г., стр. 5):

точка 2.


е) Директива 79/409/ЕИО на Съвета от 2 април 1979 г. (ОВ L 103, 25.4.1979 г., стр. 1):

Член 17, параграф 2.


2. Регламент (ЕИО) № 1365/75 на Съвета от 26 май 1975 г. (ОВ L 139, 30.5.1975 г., стр. 1).


В член 6, параграф 1:

- numarul "тридесет" се заменя с "тридесет и пет",

- в букви a), б) и в), "девет" се заменя с "десет".


3. Решение 76/431/ЕИО на Комисията от 21 април 1976 г. (ОВ L 115, 1.5.1976 г., стр. 73):


В член 3, параграф 1 "двадесет" се заменя с "двадесет и две".


4. Решение 78/618/ЕИО на Комисията от 28 юни1978 г. (ОВ L 198, 22.7.1978 г., стр. 17).


В член 3 "22" се заменя с "24", а "18" се заменя с "20".XIV. СТАТИСТИКА


1. Регламент (ЕИО) № 1445/72 на Съвета от 24 април 1972 г. (ОВ L 161, 17.7.1972 г., стр. 1).


В член 5, параграф 2, "дванадесет" се заменя с "четиридесет и пет".


2. Регламент на Комисията (ЕИО) № 546/77 от 16 март 1977 г. (ОВ L 70, 17.3.1977 г., стр. 13).


В член 1 се добавя следното:

"Гърция

".


В член 2 се добавя следното:

"Гърция

".


3. Регламент (ЕИО) № 2843/78 на Комисията от 1 декември 1978 г. (ОВ L 339, 5.12.1978 г., стр. 5).


В Приложението:

- " 009 Гърция" се добавя към държавите-членки на Общността,

- " 050 Гърция" се заличава от списъка на другите европейски държави.


4. Директива 64/475/ЕИО на Съвета от 30 юли 1964 (ОВ 131, 13.8.1964, стр. 2193/64),


изменена с Акта за присъединяване от 1972 г. (ОВ L 73, 27.3.1972 г., стр. 14).


В член 1 след "... да бъде изпълнено през 1974 година" се добавя:

"По отношение на Гърция, трябва да бъдат постигнати всички съответни договорености, за да се гарантира, че първото проучване, обхващащо годината на нейното присъединяване, се осъществява през годината след тази на присъединяването й."


5. Директива 72/211/ЕИО на Съвета от 30 май 1972 г. (ОВ L 128, 3.6.1972 г., стр. 28).


Към член 1 се добавя следният параграф:

"По отношение на Гърция датата, определена в предходния параграф, е краят на годината на присъединяването й".


6. Директива 72/221/ЕИО на Съвета от 6 юни 1972 г. (ОВ L 133, 10.6.1972 г., стр. 57).


В член 1 се добавя следният параграф:

"По отношение на Гърция тези данни се събират за първи път през годината на нейното присъединяване и се отнасят към предходната година."


В член 4 към първия параграф се добавя следното:


"В Приложението; по отношение на Гърция се събират данните, отнасящи се към всички променливи, изброени в приложението, считано от проучването, осъществявано през годината, следваща тази на присъединяването й и отнасящи се за годината на присъединяването й."


7. Директива 78/166/ЕИО на Съвета от 13 февруари 1978 г. (ОВ L 52, 23.2.1978 г., стр. 17).


В член 4, към параграф 1 се добавя следната алинея:

"По отношение на Гърция данните се събират за първи път не по-късно от четвъртото тримесечие след присъединяването й и се отнасят за предходния месец или тримесечие."


В член 4, параграф 3 се добавя следната алинея:

"По отношение на Гърция периода, посочен в предходния параграф, започва да тече от присъединяването й."


XV. ЕВРАТОМ


Статут на Агенцията за доставки (Решение на Съвета от 6 ноември 1958 г.) (ОВ 27, 6.12.1958, стр. 534/58),


изменен с Решение 73/45/Евратом от 8 март 1973 г. (ОВ L 83, 30.3.1973 г., стр. 20).


Член V параграфи 1 и 2 от Статута на Агенцията за доставки се заменя от следното:


"1. Капиталът на Агенцията е 3 392 000 разчетни парични единици по Европейското парично споразумение.

2. Капиталът се разпределя по следния начин:

- Белгия: 5,66%,

- Дания: 2,83%,

- Германия: 19,81%,

- Гърция: 5,66%,

- Франция: 19,81%,

- Ирландия: 0,94%,

- Италия: 19,81%,

- Нидерландия: 5,66%,

- Обединено кралство: 19,81%."


Член X параграфи 1 и 2 от Статута на Агенцията за доставки се заменя със следното:


"1. За Агенцията се създава Консултативен комитет, който се състои от 36 члена.

2. Местата се разпределят между граждани на държавите-членки както следва:

- Белгия: 3 члена,

- Дания: 2 члена,

- Германия 6 члена,

- Гърция: 3 члена,

- Франция: 6 члена,

- Ирландия: 1 член,

- Италия: 6 члена,

- Нидерландия: 3 члена,

- Обединено кралство: 6 члена."XVI. ДРУГИ1. Регламент № 1 на Съвета от 15 април 1958 г. (ОВ 17, 6.10.1958 г., стр. 385/58),


изменен с Акта за присъединяване от 1972 г. (ОВ L 73, 27.3.1972 г., стр. 14).


Член 1 се заменя със следното:

"Официалните езици и работните езици на институциите на Общността са английски, гръцки, датски, италиански, немски, нидерландски и френски."


В член 4 "шест" се заменя със "седем".


В член 5 "шест" се заменя със "седем".


2. Решение 78/671/ЕОВС на Съвета от 2 август 1978 г. (ОВ L 226, 17.8.1978 г., стр. 20).


В приложението:


- В първата таблица (организации на производители), се добавя следното във всяка от трите колони:

" 'E / 'E / 1"


и общата сума в третата колона става "28",


- Във втората таблица (организации на работниците) се добавя във всяка от от трите колони се добавя следното:

"'E / х 'E 'E / 1"


и общата сума в третата колона става "28".


ПРИЛОЖЕНИЕ II


Списък, посочен в член 22 от Акта на присъединяване


I. ЗЕМЕДЕЛИЕ


Част I


ЕЗИКОВИ ПРЕПРАТКИ


В следващите актове и членове или посочените приложения, към препратките, фигуриращи в езиците на Общността в нейния настоящ състав, се добавя и гръцката версия.A. ОБЩА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПАЗАРИТЕ


a) Плодове и зеленчуци


Регламент (ЕИО) № 2498/75 на Комисията от 30 септември 1975 г. (ОВ L 254, 1.10.1975 г.):


Член 3, параграф 2, алинея трета.б) Масла и мазнини


1. Регламент (ЕИО) № 1204/72 на Комисията от 7 юни 1972 г. (ОВ L 133, 10.6.1972 г.),


изменен последно от Регламент (ЕИО) № 2980/78 от 18 декември 1978 г. (ОВ L 355, 19.12.1978 г.):


- член 27, параграф 2, първа алинея,

- член 27 параграф 2, втора алинея, буква б).


2. Регламент (ЕИО) № 2960/77 на Комисията от 23 декември 1977 г. (ОВ L 348, 30.12.1977 г.):

Член 16, параграф 2.


3. Регламент (ЕИО) № 3136/78 на Комисията от 28 декември 1978 г. (ОВ L 370, 30.12.1978 г.),


последно изменен с Регламент (ЕИО) № 308/79 от 16 февруари1979 г. (ОВ L 42, 17.2.1979 г.):

Член 4, параграф 1.в) Мляко и млечни продукти


1. Регламент (ЕИО) № 1053/68 на Комисията от 23 юли 1968 г. (ОВ L 179, 25.7.1968 г.):

приложенията.


2. Регламент (ЕИО) № 1324/68 на Комисията от 29 август 1968 г. (ОВ L 215, 30.8.1968 г.):

Приложение 2.


3. Регламент (ЕИО) № 685/69 на Комисията от 14 април 1969 г. (ОВ L 90, 15.4.1969 г.):

Член 18, параграф 1, буква б).


4. Регламент (ЕИО) № 1579/70 на Комисията от 4 август 1970 г. (ОВ L 172, 5.8.1970 г.):

приложения II и III.


5. Регламент (ЕИО) № 990/72 на Комисията от 15 май 1972 г. (ОВ L 115, 17.5.1972 г.):

член 7, параграф 2.


6. Регламент (ЕИО) № 1282/72 на Комисията от 21 юни 1972 г. (ОВ L 142, 22.6.1972 г.):

член 4, параграф 2.


7. Регламент (ЕИО) № 1717/72 на Комисията от 8 август 1972 г. (ОВ L 181, 17.8.1972 г.):

член 5, параграф 3.


8. Регламент (ЕИО) № 2074/73 на Комисията от 31 юли 1973 г. (ОВ L 211, 1.8.1973 г.):

приложението.


9. Регламент (ЕИО) № 1624/76 на Комисията от 2 юли 1976 г. (ОВ L 180, 6.7.1976 г.):

член 2 параграф 2, алинея втора.


10. Регламент (ЕИО) № 303/77 на Комисията от 14 февруари1977 г. (ОВ L 43, 15.2.1977 г.):

член 19, параграф 4, букви a) и б).


11. Регламент (ЕИО) № 368/77 на Комисията от 23 февруари1977 г. (ОВ L 52, 24.2.1977 г.):

член 15, параграф 1.


12. Регламент (ЕИО) № 443/77 на Комисията от 2 март 1977 г. (ОВ L 58, 3.3.1977 г.):

член 7, параграф 1.


13. Регламент (ЕИО) № 649/78 на Комисията от 31 март 1978 г. (ОВ L 86, 1.4.1978 г.):


- член 5, параграф 1, трето тире,

- член 9, параграфи 2 и 3.


14. Регламент (ЕИО) № 262/79 на Комисията от 12 февруари1979 г. (ОВ L 41, 16.2.1979 г.):

- член 6, алинея втора,

- член 20.г) Говеждо и телешко месо


1. Регламент (ЕИО) № 162/74 на Комисията от 18 януари 1974 г. (ОВ L 19, 23.1.1974 г.):

Приложение 1.


2 Регламент (ЕИО) № 2035/74 на Комисията от 31 юли 1974 г. (ОВ L 210, 1.8.1974 г.),


изменен с:

- Регламент (ЕИО) № 1687/76 от 30 юни 1976 г. (ОВ L 190, 14.7.1976 г.),

- Регламент (ЕИО) № 2333/76 от 27 септември 1976 г. (ОВ L 264, 28.9.1976 г.),

- Регламент (ЕИО) № 337/78 от 17 февруари 1978 г. (ОВ L 47, 18.2.1978 г.):


член 1, параграф 5.


3. Регламент (ЕИО) № 84/79 на Комисията от 17 януари 1979 г. (ОВ L 13, 19.1.1979 г.):

приложението.


4. Регламент (ЕИО) № 2036/74 на Комисията от 31 юли 1974 г. (ОВ L 210, 1.8.1974 г.):

приложението.д) Тютюн


1. Регламент (ЕИО) № 1726/70 на Комисията от 25 август 1970 г. (ОВ L 191, 27.8.1970 г.),


последно изменен с Регламент (ЕИО) № 1075/78 от 23 май 1978 г. (ОВ L 136, 24.5.1978 г.):

- член 4, параграф 1, буква a),

- член 4, параграф 1, буква б),

- член 5.


2. Регламент (ЕИО) № 2603/71 на Комисията от 6 декември 1971 г. (ОВ L 269, 8.12.1971 г.),


последно изменен с Регламент (ЕИО) № 773/75 от 24 март 1975 г. (ОВ L 77, 26.3.1975 г.):


член 3, алинея втора.е) Хмел


1. Регламент (ЕИО) № 1517/77 на Комисията от 6 юли 1977 г. (ОВ L 169, 7.7.1977 г.),


последно изменен с Регламент (ЕИО) № 891/78 от 28 април 1978 г. (ОВ L 117, 29.4.1978 г.):

приложението.


2 Регламент (ЕИО) № 3076/78 на Комисията от 21 декември 1978 г. (ОВ L 367, 28.12.1978 г.):


- Приложение I,

- Приложение II.ж) Семена


Регламент (ЕИО) № 1445/76 на Комисията от 22 юни 1976 г. (ОВ L 161, 23.6.1976 г.),


последно изменен с Регламент (ЕИО) № 1409/78 от 26 юни 1978 г. (ОВ L 170, 27.6.1978 г.):

- Приложение I,

- Приложение II.з) Захар


1. Регламент (ЕИО) № 100/72 на Комисията от 14 януари 1972 г. (ОВ L 12, 15.1.1972 г.),


последно изменен с Регламент (ЕИО) № 2847/72 от 29 декември 1972 г. (ОВ L 299, 31.12.1972 г.):

член 25.


2. Регламент (ЕИО) № 2782/76 на Комисията от 17 ноември1976 г. (ОВ L 318, 18.11.1976 г.):


- член 6, параграф 1,

- член 7, параграф 2.и) Зърнени култури


1. Регламент (ЕИО) № 2622/71 на Комисията от 9 декември 1971 г. (ОВ L 271, 10.12.1971 г.):

член 1.


2. Регламент (ЕИО) № 2102/75 на Комисията от 11 август 1975 г. (ОВ L 214, 12.8.1975 г.):

приложението.


3. Регламент (ЕИО) № 1570/78 на Комисията от 4 юли 1978 г. (ОВ L 185, 7.7.1978 г.):

член 6, буква a), второ тире.


4. Регламент (ЕИО) № 1809/78 на Комисията от 28 юли 1978 г. (ОВ L 205, 29.7.1978 г.):

приложението.


5. Директива 71/347/ЕИО на Съвета от 12 октомври 1971 г. (ОВ L 239, 25.10.1971 г.):

член 1, буква a).й) Яйца и домашни птици


Регламент (ЕИО) № 2782/75 на Съвета от 29 октомври 1975 г. (ОВ L 282, 1.11.1975 г.):


- член 5 параграф 3,


- член 6.


к) Ориз


1. Регламент (ЕИО) № 2942/73 на Комисията от 30 октомври 1973 г. (ОВ L 302, 31.10.1973 г.):

член 2.


2. Регламент (ЕИО) № 1031/78 на Комисията от 19 май 1978 г. (ОВ L 132, 20.5.1978 г.):

- член 3, параграф 7,

- член 4 параграф 2, букви б) и в).л) Продукти, преработени от плодове и зеленчуци


Регламент на Комисията (ЕИО) № 2104/75 от 31 юли 1975 г. (ОВ L 214, 12.8.1975 г.),


последно изменен с Регламент (ЕИО) № 450/79 от 7 март 1979 г. (ОВ L 57, 8.3.1979 г.):

член 13, параграф 1.м) Вино


1. Регламент (ЕИО) № 1143/74 на Комисията от 7 май 1974 г. (ОВ L 126, 8.5.1974 г.):

член 4, параграф 2, буква б).


2. Регламент (ЕИО) № 1153/75 на Комисията от 30 април 1975 г. (ОВ L 113, 1.5.1975 г.):

член 10, параграф 2, алинея втора.


3. Регламент (ЕИО) № 2115/76 на Комисията от 20 август 1976 г. (ОВ L 237, 28.8.1976 г.):

Приложение V.


4. Регламент (ЕИО) № 643/77 на Комисията от 29 март 1977 г. (ОВ L 81, 30.3.1977 г.):

член 2 параграфи 2 и 3.


5. Списъкът на агенции и лаборатории, определени от трети страни, за да попълват документите, които трябва да придружават всяка пратка вино, внасяна в Общността (публикуван съгласно член 4, параграф 3 от Регламент (ЕИО) № 2115/76 на Комисията от 20 август 1976 г. за определяне на общи правила за внос на вина, гроздов сок и гроздова мъст (ОВ C 128, 2.6.1978 г.).B. АКТОВЕ ОТ ОБЩ ХАРАКТЕР


Сертификати


1. Регламент (ЕИО) № 193/75 на Комисията от 17 януари 1975 г. (ОВ L 25, 31.1.1975 г.),


последно изменен с Регламент (ЕИО) № 1624/78 от 12 юли 1978 г. (ОВ L 190, 13.7.1978 г.):


- член 4а, параграф 2, буква a),

- член 4б, параграф 3, буква a),

- член 17, параграф 5, алинея първа.


2. Регламент (ЕИО) № 2041/75 на Комисията от 25 юли 1975 г. (ОВ L 213, 11.8.1975 г.),


последно изменен с Регламент (ЕИО) № 3020/75 от 18 ноември 1975 г. (ОВ L 299, 19.11.1975 г.):


- член 9, параграф 2, алинея втора,

- член 9, параграф 3, алинея четвърта,

- член 12, параграф 1.


3. Регламент (ЕИО) № 2042/75 на Комисията от 25 юли 1975 г. (ОВ L 213, 11.8.1975 г.),


последно изменен с Регламент (ЕИО) № 3021/78 от 21 декември 1978 г. (ОВ L 359, 22.12.1978 г.):


- член 3, параграф 1, алинея втора,

- член 4, параграфи 1 и 2,

- член 6,

- член 7, параграф 1, параграф 2, алинея първа и втора и параграф 3,

- член 9a, параграф 3, алинеи първа и втора.


4. Регламент (ЕИО) № 2044/75 на Комисията от 25 юли 1975 г. (ОВ L 213, 11.8.1975 г.),


последно изменен с Регламент (ЕИО) № 1340/77 от 22 юни1977 г. (ОВ L 154, 23.6.1977 г.):


- член 3, параграф 2,


- член 10, параграф 1, алинея първа,


- член 10, параграф 3, алинея втора.


5. Регламент (ЕИО) № 2047/75 на Комисията от 25 юли 1975 г. (ОВ L 213, 11.8.1975 г.),последно изменен с Регламент (ЕИО) № 2916/77 от 28 декември 1977 г. (ОВ L 340, 29.12.1977 г.):

член 2, параграф 2, алинея втора.


6. Регламент (ЕИО) № 2049/75 на Комисията от 25 юли 1975 г. (ОВ L 213, 11.8.1975 г.),


последно изменен с Регламент (ЕИО) № 1744/76 от 20 юли 1976 г. (ОВ L 195 от 21.7.1976 г.):


- член 5, параграф 1, алинея първа,

- член 5, параграф 3, алинея втора.


7. Регламент (ЕИО) № 2104/75 на Комисията от 31 юли 1975 г. (ОВ L 214, 12.8.1975 г.),


последно изменен с Регламент (ЕИО) № 386/78 от 24 февруари1978 г. (ОВ L 54, 25.2.1978 г.):

член 13, параграф 1, алинея втора.


8. Регламент (ЕИО) № 2990/76 на Комисията от 9 декември 1976 г. (ОВ L 341, 10.12.1976 г.),


последно изменен с Регламент (ЕИО) № 1367/78 от 22 юни1978 г. (ОВ L 166, 23.6.1978 г.):


- член 2, параграфи 2 и 3,

- член 3, параграф 1, алинея първа и трета,

- член 6, алинея първа,

- член 10, параграф 2, алинея първа.


9. Регламент (ЕИО) № 571/78 на Комисията от 21 март 1978 г. (ОВ L 78, 22.3.1978 г.),


последно изменен с Регламент (ЕИО) № 1559/78 от 5 юли 1978 г. (ОВ L 184, 6.7.1978 г.):


- член 3, параграф 3, буква a) и параграф 4, буква a),

- член 6, параграфи 1 и 2,

- член 7, параграф 1, буква a),

- член 8, алинея първа, букви б) и в),

- член 9, параграф 1, букви б) и в),

- член 10, параграф 1, буква б) и в),

- член 11, параграф 10.Интервенция


1. Регламент (ЕИО) № 1687/76 на Комисията от 30 юни 1976 г. (ОВ L 190, 14.7.1976 г.),


последно изменен с Регламент (ЕИО) № 828/79 от 26 април 1979 г. (ОВ L 105, 27.4.1979 г.):


- член 7a, параграф 2,

- приложението.


2 Регламент (ЕИО) № 1722/77 на Комисията от 28 юли 1977 г. (ОВ L 189, 29.7.1977 г.),


последно изменен с Регламент (ЕИО) № 1625/78 от 12 юли 1978 г. (ОВ L 190, 13.7.1978 г.):


- член 2, параграфи 1 и 2,

- член 5, параграф 4.


Парични последици


1. Регламент (ЕИО) № 2300/73 на Комисията от 23 август 1973 г. (ОВ L 236, 24.8.1973 г.),


последно изменен с Регламент (ЕИО) № 1234/77 от 9 юни 1977 г. (ОВ L 143, 10.6.1977 г.):

член 11, параграф 1 и параграф 2, буква г).


2. Регламент (ЕИО) № 1380/75 на Комисията от 29 май 1975 г. (ОВ L 139, 30.5.1975 г.), последно изменен с Регламент (ЕИО) № 708/79 от 9 април 1979 г. (ОВ L 89, 9.4.1979 г.):


член 11, параграф 2, алинея първа и втора.


3. Регламент (ЕИО) № 243/78 на Комисията от 1 февруари1978 г. (ОВ L 37, 7.2.1978 г.),


последно изменен с Регламент (ЕИО) № 1544/78 от 4 юли 1978 г. (ОВ L 182, 5.7.1978 г.):

член 3, параграф 1, букви a) и б).Част 2


ДРУГИ ПРОМЕНИ


A. ОБЩА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПАЗАРИ


a) Плодове и зеленчуци


1. Регламент № 80/63/ЕИО на Комисията от 31 юли 1963 г. (ОВ L 121, 3.8.1963 г.),


изменен с Регламент (ЕИО) № 2846/72 от 29 декември 1972 г. (ОВ L 299, 31.12.1972 г.).


Към Приложението се добавя препратка към гръцката агенция.


2. Регламент (ЕИО) № 496/70 на Комисията от 17 март 1970 г. (ОВ L 62, 18.3.1970 г.),


изменен с Регламент (ЕИО) № 2846/72 от 29 декември 1972 г. (ОВ L 299, 31.12.1972 г.).


Към приложение I се добавя препратка към гръцката агенция.


3. Регламент (ЕИО) № 1559/70 на Комисията от 31 юли 1970 г. (ОВ L 169, 1.8.1970 г.), поправен (ОВ L 213, 26.9.1970 г.),


изменен с:

- Регламент (ЕИО) № 458/72 от 2 март 1972 г. (ОВ L 54, 3.3.1972 г.),

- Регламент (ЕИО) № 2846/72 от 29 декември 1972 г. (ОВ L 299, 31.12.1972 г.),

- Регламент (ЕИО) № 1687/76 от 30 юни1976 г. (ОВ L 190, 14.7.1976 г.),

- Регламент (ЕИО) № 2450/77 от 8 ноември1977 г. (ОВ L 285, 9.11.1977 г.).


Към Приложението се добавят думите "Република Гърция" и се прави препратка към гръцката агенция.


4. Регламент (ЕИО) № 1560/70 на Комисията от 31 юли 1970 г. (ОВ L 169, 1.8.1970 г.),


поправен (ОВ L 213, 23.9.1970 г.),


изменен с:

- Регламент (ЕИО) № 458/72 от 2 март 1972 г. (ОВ L 54, 3.3.1972 г.),

- Регламент (ЕИО) № 2846/72 от 29 декември 1972 г. (ОВ L 299, 31.12.1972 г.).


Към Приложението се добавят думите "Република Гърция" и се прави препратка към гръцката агенция.


5. Регламент (ЕИО) № 1561/70 на Комисията от 31 юли 1970 г. (ОВ L 169, 1.8.1970 г.),

поправен (ОВ L 213, 26.9.1970 г.),


изменен с:

- Регламент (ЕИО) № 458/72 от 2 март 1972 г. (ОВ L 54, 3.3.1972 г.),

- Регламент (ЕИО) № 2846/72 от 29 декември 1972 г. (ОВ L 299, 31.12.1972 г.).


Към Приложението се добавят думите "Република Гърция" и се прави препратка към гръцката агенция.


6. Регламент (ЕИО) № 1562/70 на Комисията от 31 юли 1970 г. (ОВ L 213, 26.9.1970 г.),

изменен с:


- Регламент (ЕИО) № 458/72 от 2 март 1972 г. (ОВ L 54, 3.3.1972 г.),

- Регламент (ЕИО) № 2846/72 от 29 декември 1972 г. (ОВ L 299, 31.12.1972 г.),

- Регламент (ЕИО) № 1687/76 от 30 юни 1976 г. (ОВ L 190, 14.7.1976 г.),

- Регламент (ЕИО) № 2450/77 от 8 ноември 1977 г. (ОВ L 285, 9.11.1977 г.).


Към Приложението се добавят думите "Република Гърция" и се прави препратка към гръцката агенция.


7. Регламент (ЕИО) № 55/72 на Комисията от 10 януари 1972 г. (ОВ L 9, 12.1.1972 г.),


изменен с:

- Регламент (ЕИО) № 458/72 от 2 март 1972 г. (ОВ L 54, 3.3.1972 г.),

- Регламент (ЕИО) № 2846/72 от 29 декември 1972 г. (ОВ L 299, 31.12.1972 г.),

- Регламент (ЕИО) № 1687/76 от 30 юни 1976 г. (ОВ L 190, 14.7.1976 г.),

- Регламент (ЕИО) № 2705/76 от 8 ноември 1976 г. (ОВ L 307, 9.11.1976 г.),

- Регламент (ЕИО) № 2450/77 от 8 ноември 1977 г. (ОВ L 285, 9.11.1977 г.).


Към Приложението се добавят думите "Република Гърция" и се прави препратка към гръцката агенция.


8. Регламент (ЕИО) № 1035/77 на Съвета от 17 май 1977 г. (ОВ L 125, 19.5.1977 г.),


изменен с Регламент (ЕИО) № 1767/78 от 25 юли 1978 г. (ОВ L 204, 28.7.1978 г.).


Може да се появи необходимост този регламент да бъде адаптиран в светлината на режима на вноса, прилаган от Гърция към момента на присъединяването.


9. Регламент (ЕИО) № 1045/77 на Комисията от 18 май 1977 г. (ОВ L 125, 19.5.1977 г.), поправен (ОВ L 136, 2.6.1977 г.).


Може да се появи необходимост този регламент да бъде адаптиран в светлината на режима на вноса, прилаган от Гърция към момента на присъединяването.б) Масла и мазнини


1. Регламент (ЕИО) № 1204/72 на Комисията от 7 юни 1972 г. (ОВ L 133, 10.6.1972 г.),


изменен с:

- Регламент (ЕИО) № 196/73 от 29 декември 1972 г. (ОВ L 23, 29.1.1973 г.),

- Регламент (ЕИО) № 688/73 от 8 март 1973 г. (ОВ L 66, 13.3.1973 г.),

- Регламент (ЕИО) № 1678/73 от 7 юни1973 г. (ОВ L 172, 28.6.1973 г.),

- Регламент (ЕИО) № 1280/75 от 21 май 1975 г. (ОВ L 131, 22.5.1975 г.),

- Регламент (ЕИО) № 2616/75 от 15 октомври 1975 г. (ОВ L 267, 16.10.1975 г.),

- Регламент (ЕИО) № 676/76 от 26 март 1976 г. (ОВ L 81, 27.3.1976 г.),

- Регламент (ЕИО) № 2036/77 от 14 септември 1977 г. (ОВ L 236, 15.9.1977 г.),

- Регламент (ЕИО) № 156/78 от 27 януари 1978 г. (ОВ L 23, 28.1.1978 г.),

- Регламент (ЕИО) № 1270/78 от 13 юни1978 г. (ОВ L 156, 14.6.1978 г.),

- Регламент (ЕИО) № 1856/78 от 31 юли 1978 г. (ОВ L 212, 2.8.1978 г.),

- Регламент (ЕИО) № 2980/78 от 18 декември 1978 г. (ОВ L 355, 19.12.1978 г.).


В член 8, параграф 4 се добавя разпоредба, която отчита часовата разлика в Гърция.


2. Регламент (ЕИО) № 154/75 на Съвета от 21 януари 1975 г. (ОВ L 19, 24.1.1975 г.).


В член 1, параграф 2, букви a) и б) трябва да се предвидят специфични периоди за Гърция, като се отчитат периодите, изисквани за създаване на регистър на маслиновите насаждения в тази нова държава-членка.


В член 3, параграф 1, за Гърция трябва да се определят референтен период и процента, с който следва да се намали помощта за производство, предвидена в Регламент № 136/66/ЕИО. Този процент ще трябва да бъде такъв, така че размера, в абсолютна стойност, по единица продукт, да съответства на размера, начислен в Общността в нейния настоящ състав.


3. Регламент (ЕИО) № 3130/78 на Комисията от 28 декември 1978 г. (ОВ L 370, 30.12.1978 г.).


Списък с центровете за интервенция в Гърция трябва да бъде добавен към Приложението.4. Регламент (ЕИО) № 3136/78 на Комисията от 28 декември 1978 г. (ОВ L 370, 30.12.1978 г.).


В член 1, параграф 1 към алинея втора трябва да се добави разпоредба, която отчита часовата разлика в Гърция.в) Говеждо и телешко месо


1. Регламент (ЕИО) № 275/74 на Комисията от 31 януари 1974 г. (ОВ L 28, 1.2.1974 г.).


В член 7, параграф 2 към алинея трета трябва да се добави разпоредба, която отчита часовата разлика в Гърция.


2. Регламент (ЕИО) № 2036/74 на Комисията от 31 юли 1974 г. (ОВ L 210, 1.8.1974 г.),


изменен с:

- Регламент (ЕИО) № 2544/74 от 4 октомври 1974 г. (ОВ L 271, 5.10.1974 г.),

- Регламент (ЕИО) № 2814/74 от 8 ноември1974 г. (ОВ L 301, 9.11.1974 г.),

- Регламент (ЕИО) № 300/75 от 5 февруари1975 г. (ОВ L 34, 7.2.1975 г.),


- Регламент (ЕИО) № 2710/75 от 24 октомври 1975 г. (ОВ L 274, 25.10.1975 г.),

- Регламент (ЕИО) № 1898/76 от 29 юли1976 г. (ОВ L 207, 31.7.1976 г.),

- Регламент (ЕИО) № 2576/76 от 22 октомври1976 г. (ОВ L 293, 23.10.1976 г.),

- Регламент (ЕИО) № 191/77 от 28 януари 1977 г. (ОВ L 25, 29.1.1977 г.),

- Регламент (ЕИО) № 2836/77 от 19 декември 1977 г. (ОВ L 327, 20.12.1977 г.),

- Регламент (ЕИО) № 358/78 от 21 февруари 1978 г. (ОВ № L 50, 22.2.1978 г.),

- Регламент (ЕИО) № 295/79 от 14 февруари 1979 г. (ОВ L 41, 16.2.1979 г.),

- Регламент (ЕИО) № 803/79 от 20 април 1979 г. (ОВ L 102, 25.4.1979 г.).


Информация относно Гърция следва да бъде добавена към приложението.


3. Регламент (ЕИО) № 616/77 на Комисията от 18 март 1977 г. (ОВ L 77, 25.3.1977 г.),


изменен с:

- Регламент (ЕИО) № 502/78 от 9 март 1978 г. (ОВ L 68, 10.3.1978 г.),

- Регламент (ЕИО) № 1029/78 от 19 май 1978 г. (ОВ L 132, 20.5.1978 г.).


Информация относно Гърция следва да се добави към Приложения I, II и III. Проучването на тази информация евентуално може да породи необходимост за Гърция да бъде предвидена разпоредба, сходна с тази, предвидена за Италия и Обединеното кралство в член 3 от регламента.


4. Регламент (ЕИО) № 1045/78 на Комисията от 19 май 1978 г. (ОВ L 134, 22.5.1978 г.),

изменен с Регламент (ЕИО) № 2747/78 от 24 ноември 1978 г. (ОВ L 330, 25.11.1978 г.).


Ако е необходимо, регламентът трябва да бъде адаптиран по отношение на продажната цена, приложима за Гърция.


Информация относно Гърция следва да бъде добавена към приложението.


5. Регламент (ЕИО) № 2226/78 на Комисията от 25 септември 1978 г. (ОВ L 261, 26.9.1978 г.),


изменен с Регламент (ЕИО) № 2747/78 от 24 ноември 1978 г. (ОВ L 330, 25.11.1978 г.).

Информация относно Гърция следва да бъде добавена към Приложения I и III.г) Тютюн


1. Регламент (ЕИО) № 1469/70 на Съвета от 20 юли1970 г. (ОВ L 164, 27.7.1970 г.).


В Приложението:


- заличава се следното:

2. Регламент (ЕИО) №. 1727/70 на Комисията от 25 август 1970г. (ОВ L 191, 27.8.1970г.),

поправен (ОВ L 277, 22.12.1970г.),


изменен с:

- Регламент (ЕИО) № 2596/70 от 21 декември 1970г. (ОВ L 277, 22.12.1970г.) (немска и италианска версия),

- Регламент (ЕИО) № 715/73 от 19 февруари 1973г. (ОВ L 68, 15.3.1973г.),

- Регламент (ЕИО) № 904/74 от 17 април 1974г.(ОВ L 105, 18.4.1974г.),

- Регламент (ЕИО) № 1354/75 от 28 май 1975г. (ОВ L 138, 29.5.1975г.),

- Регламент (ЕИО) № 408/76 от 23 февруари 1976г. (ОВ L 50, 26.2.1976г.).


Приложения I, II и IV следва да се адаптират съобразно с добавките на дванадесетте гръцки разновидности (или групи от разновидности)..


3. Регламент (ЕИО) № 2603/71 на Комисията от 6 декември 1971г. (ОВ L 269, 8.12.1971г.),


изменен с:

- Регламент (ЕИО) № 143/73 от 29 декември 1972г.(ОВ L 18, 23.1.1973г.),

- Регламент (ЕИО) № 773/75 от 24 март 1975 г.(ОВ L 77, 26.3.1975г.).


Приложението следва до се допълни с уточненията за бройните единици в килограм тютюн на листа за всяка от гръцките разновидност (или групи от разновидности).


4. Регламент (ЕИО) № 673/75 на Съвета от 4 март 1975 (ОВ L 72, 20.3.1975г.).


Приложение I следва да се адаптира като се вземат предвид референциалните качества на всяка от гръцките разновидности (или групи от разновидности).


5. Регламент (ЕИО) № 674/75 на Комисията от 4 март 1975 г.(ОВ L 72, 20.3.1975г.).


В случай, че Съвета фиксира интервенционни цени за всеки от дванадесетте гръцки разновидности (или групи от разновидности), то приложение I следва да се адаптира към преференциалните качества, препоръчителните цени и производните от тях интервенционни цени за съответните разновидности.


6. Регламент (ЕИО) № 410/76 на Комисията от 23 февруари 1976г. (ОВ L 50, 26.2.1976г.).


Приложението следва да се адаптира съобразно с добавките на дванадесетте гръцки разновидности (или групи от разновидности).


7. Списък с учрежденията, натоварени да регистрерат договорите за отглеждане на тютюн. (ОВ C 63, 8.3.1979г.).


Списъкът следва да се попълни с името на гръцкото учреждение.д) Хмел


1. Регламент (ЕИО) № 1696/71 на Съвета от 26 юли 1971 г.(ОВ L 175, 4.8.1971г.),


изменен с:

- Решение на Съвета от 1 януари 1973 г.(ОВ L 2, 1.1.1973г.),

- Регламент (ЕИО) № 1170/77 от 17 май 1977 г.(ОВ L 137, 3.6.1977г.),

- Регламент (ЕИО) № 235/79 от 5 февруари 1979г. (ОВ L 34, 9.2.1979г.).


Към член 17, параграф 5 прогнозния размер на средствата, отпускани от Европейския фонд да земеделска ориентация и гаранция (FEOGA). следва да се адаптират.


2. Регламент (ЕИО) № 1351/72 на Комисията от 28 юни 1972г.(ОВ L 148, 30.6.1972г.),


изменен с:

- Регламент (ЕИО) № 1375/75 от 29 май 1975 г.(ОВ L 139, 30.5.1975г.),

- Регламент (ЕИО) № 2564/77 от 22 ноември 1977 г.ОВ L 299, 23.11.1977г.).


Член 2 параграф 1 трябва при случай да се адаптира, за да се даде на сдружение от гръцки производители да обединява най-малко седем производители.


3. Списък на местата в Европейската икономическа общност, където се произвежда хмел.


Списъкът на центровете за сертифициране на хмела и кодификацията им (ОВ C 2, 4.1.1979г.).


Тези списъци ще бъдат допълнени след присъединяването на Гърция с отнасящите се до нея данни.е) Захар


1. Регламент (ЕИО) № 100/72 на Комисията от 14 януари 1972 г.(ОВ L 12, 15.1.1972г.),


изменен с:

- Регламент (ЕИО) № 2351/72 от 8 ноември 1972 г.(ОВ L 253, 9.11.1972 г.

- Регламент (ЕИО) № 2847/72 от 29 декември 1972 г. (ОВ L 299, 31.12.1972 г.).


Към член 16 трябва да се добави разпоредба, отчитаща часовата разлика в Гърция.


2. Регламент (ЕИО) № 1634/77 на Комисията от 19 юли 1977 г.(ОВ L 181, 21.7.1977 г.),


изменен с:

- Регламент (ЕИО) № 1182/78 от 31 май 1978 г.(ОВ L 145, 1.6.1978 г.),

- Регламент (ЕИО) № 279/79 от 14 февруари 1979 г. (ОВ L 40, 15.2.1979 г.).


Към3, параграф 4 трябва да се добави разпоредба, отчитаща часовата разлика в Гърция.


3. Регламент (ЕИО) № 1790/77 на Комисията от 2 август 1977г. (ОВ L 197, 4.8.1977г.),


изменен с:

- Регламент (ЕИО) № 1182/78 от 31 май 1978 г.(ОВ L 145, 1.6.1978г.),

- Регламент (ЕИО) № 2093/78 от 1 септември 1978г. (ОВ L 243, 5.9.1978г.),

- Регламент (ЕИО) № 279/79 от 14 февруари 1979г. (ОВ L 40, 15.2.1979г.).


Към член 3 параграф 4 трябва да се добави разпоредба, отчитаща часовата разлика в Гърция.


4. Регламент (ЕИО) № 1709/75 на Комисията от 3 юли1975г. (ОВ L 173 от 4.7.1975г.).

Към член 4 параграф 4 трябва да се добави разпоредба, отчитаща часовата разлика в Гърция.ж) Зърнени храни


Регламент (ЕИО) № 1570/77 на Комисията от 11 юли 1977 г.(ОВ L 174, 14.7.1977г.),


изменен с:

- Регламент (ЕИО) № 279/78 от 10 февруари 1978 г.(ОВ L 41, 11.2.1978г.),

- Регламент (ЕИО) № 1600/78 от 7 юли 1978 г.(ОВ L 186, 8.7.1978г.).


Член 4 параграф 6 следва да се допълни със сорта Кокорит. Това допълнение да се направи само след анализ на споменатия сорт.з) Свинско месо


1. Регламент (ЕИО) № 1229/72 на Комисията от 13 юни 1972 г.(ОВ L 136, 14.6.1972г.).


Този регламент трябва, ако се наложи, да се адаптира към член 2 алинея втора на приложението, с цел Гърция да получи разпоредба подобна на тази, предвидена за друга страна-членка.


2. Регламент (ЕИО) № 2762/75 на Съвета от 29 октомври 1975г. (ОВ L 282, 1.11.1975г.).


Приложението трябва да се допълни със списък на представителните за Гърция пазари.


3. Регламент (ЕИО) № 1731/78 на Комисията от 24 юли 1978 г.(ОВ L 201, 25.7.1978г..


Приложение следва да се допълни със списък, в който са допълнени данните за коефициента за плътност за Гърция.и) Рибарство


1. Регламент (ЕИО) № 2518/70 на Комисията от 10 декември 1970 г.(ОВ L 271, 15.12.1970г.,


изменен с:

- Регламент (ЕИО) № 2463/72 от 24 ноември 1972 г.(ОВ L 266, 25.11.1972г.),

- Регламент (ЕИО) № 784/74 от 3 април 1974 г.(ОВ L 93, 4.4.1974г.),

- Регламент (ЕИО) № 1244/75 от 15 май 1975г. (ОВ L 125, 16.5.1975г.),

- Регламент (ЕИО) № 712/77 от 4 април 1977 г. (ОВ L 87, 5.4.1977г.),

- Регламент (ЕИО) № 2959/77 от 23 ноември 1977г.(ОВ L 348, 30.12.1977г.).


Приложенито трябва да се измени със списък на представителните гръцки пристанища за внос


2. Регламент (ЕИО) № 1109/71 на Комисията от 28 май 1971г. (ОВ L 117, 29.5.1971г.),


изменен с:

- Регламент (ЕИО) № 3561/73 от 21 декември 1973г.(ОВ L 361, 29.12.1973г.),

- Регламент (ЕИО) № 1052/75 от 23 април 1975 г.(ОВ L 104, 24.4.1975г.),

- Регламент (ЕИО) № 1196/75 от 7 май 1975г. (ОВ L 118, 8.5.1975г.),

- Регламент (ЕИО) № 1408/76 от 18 юни 1976 г.(ОВ L 158, 19.6.1976г.),

- Регламент (ЕИО) № 2953/77 от 23 декември 1977 г.(ОВ L 348, 30.12.1977г.).


Приложение следва да се допълни със списък но гръцките пристанища, представителни за вноса.й) Ориз


Регламент № 470/67/ЕИО на Комисията от 21 август 1967 г.(ОВ 204, 24.8.1967г.),


изменен с:

- Регламент (ЕИО) № 937/68 от 10 юли 1968 г.(ОВ L 162, 11.7.1968г.),

- Регламент (ЕИО) № 1473/69 от 24 юли 1969г. (ОВ L 185, 29.7.1969г.),

- Регламент (ЕИО) № 2113/75 от 12 август 1975 г.(ОВ L 215, 13.8.1975г.).


Приложение I (коригирани стойности) и приложение III (базов добив при производителя) следва да се допълни с данните за гръцките разновидности, или сред съществуващите типова и категории, или като нови типове и категории.к) Фуражи


Регламент (ЕИО) № 1528/78 на Комисията от 30 юни 1978 г.(ОВ L 179, 1.7.1978г.).


В член 9а параграф 6 следва да се добави разпоредба, отчитаща часовата разлика в Гърция.л) Вино


1. Регламент (ЕИО) № 2005/70 на Комисията от 6 октомври 1970 г.(ОВ L 224, 10.10.1970г.),


изменен с:

- Регламент (ЕИО) № 756/71 от 7 април 1971г. (ОВ L 83, 8.4.1971г.),

- Регламент (ЕИО) № 1985/71 от 14 септември 1971г. (ОВ L 209, 15.9.1971г.),

- Регламент (ЕИО) № 2244/72 от 23 октомври 1972 г.(ОВ L 242, 25.10.1972г.),

- Регламент (ЕИО) № 925/74 от 17 април 1974 г.(ОВ L 111, 24.4.1974г.),

- Регламент (ЕИО) № 2140/74 от 13 август 1974 г.(ОВ L 225, 14.8.1974г.),

- Регламент (ЕИО) № 360/76 от 19 февруари 1976 г.(ОВ L 44, 20.2.1976г.),

- Регламент (ЕИО) № 2400/76 от 1 октомври 1976 (ОВ L 270, 2.10.1976г.), поправен с Регламент (ЕИО) № 458/77 от 4 март 1977 (ОВ L 60, 5.3.1977г.),

- Регламент (ЕИО) № 1210/77 от 7 юни 1977г. (ОВ L 140, 8.6.1977г.),

- Регламент (ЕИО) № 486/78 от 8 март 1978 г.(ОВ L 76, 9.3.1978г.),

- Регламент (ЕИО) № 2888/78 от 7 декември 1978 г.(ОВ L 344, 8.12.1978г.).


Приложението следва да се допълни с класификацията на лозята в Гърция.


2. Регламент (ЕИО) № 2314/72 на Комисията от 30 октомври 1972 г.(ОВ L 248, 1.11.1972г.).


член 3 параграф 2 следва да се допълни по отношение на стафидите.


Следва да се предвиди специално приложение за окачествяването на стафидите.


3. Регламент (ЕИО) № 1393/76 на Комисията от 17 юни 1976 г.(ОВ L 157, 18.6.1976г.),


изменен с:

- Регламент (ЕИО) № 688/78 от 6 април 1978 г.(ОВ L 93, 7.4.1978г.),

- Регламент (ЕИО) № 1666/78 от 14 юли 1978г. (ОВ L 192, 15.7.1978г.),

- Регламент (ЕИО) № 2819/78 от 30 ноември 1978 г.(ОВ L 334, 1.12.1978г.).


Приложение III следва да се допълни с обменния курс на драхмата.


4. Регламент (ЕИО) № 1608/76 на Комисията от 4 юни 1976г. (ОВ L 183, 8.7.1976г.,)


изменен с:

- Регламент (ЕИО) № 1054/77 от 13 май 1977 г. (ОВ L 130, 25.5.1977 г.), поправен (ОВ L 157, 28.6.1977 г.),

- Регламент (ЕИО) № 1802/77 от 4 август 1977 г.(ОВ L 198, 5.8.1977 г.),

- Регламент (ЕИО) № 793/78 от 18 април 1978 г.(ОВ L 109, 22.4.1978 г.),

- Регламент (ЕИО) № 1730/78 от 24 юли 1978 г.(ОВ L 201, 25.7.1978 г.).


Приложение III следва да се допълни с приетите синоними на разновидностите гръцки сортове лозя.


5. Регламент (ЕИО) № 217/79 на Комисията от 25 януари 1979г.(ОВ L 31, 7.2.1979г.).


Приложение I следва да се допълни с данните, отнасящи се заГърция.


6. Регламент (ЕИО) № 337/79 на Съвета от 5 февруари 1979г.(ОВ L 54, 5.3.1979г.).


В член 4 параграф 1 буква в) алинея втора списъкът на средните цени следва да се допълни, за да се отчете новото положение на Република Гърция, настъпило вследствие присъединяването й.


При нужда следва да се приведе в съответствие член 34, да за се определят районите и условията, при които може да се осъществи обезкиселяване .


Текстът на член 40 параграф 2 първо тире да се замести със следното:

"- чиито лозя са разположени в италианските и гръцките части на зоните С".


Приложение IV следва да се допълни със зоните на гръцките лозя .


7. Регламент (ЕИО) № 347/79 на Съвета от 5 февруари 1979г.(ОВ L 54, 5.3.1979г.).


Регламентът следва да се допълни с разпоредба, уточняваща кои сортове лозя за стафиди са препоръчителни, кои са разрешени и кои са временно разрешени.


8. Първият списък на трапезните вина, назовани "Landwein", "vin de pays" или "vino tipico", упоменат в член 2 параграф 3 буква и) от Регламент (ЕИО) № 2133/74, установен на Базата на данните, предоставени от страните-членки (ОВ L 68, 17.3.1978г.).


Списъкът да се допълни с данните за Гърция.


9. Списъкът, публикуван в изпълнение на член 4 от Lista publicata conform art. 4 от Регламента на Комисията (ЕИО) № 1153/75 от 30 април 1975г. , определящ документите за придружаване и отнасящ до задълженията на производителите и търговците, с изключение на търговците на дребно във винарския бранш (ОВ C 140, 15.6.1978г.).


Списъкът следва да се дъпълни с данните, отнасящите за Гърция.


10. Регламент (ЕИО) № 991/79 на Комисията от 17 май 1979 г.(ОВ L 129, 28.5.1979г.).


Приложениета следва да се допълни с данните, отнасящи се за Гърция.В. АКТОВЕ ОТ ОБЩ ХАРАКТЕР


Лицензии и сертификати


1. Регламент (ЕИО) № 193/75 на Комисията от 17 януари 1975 г.(ОВ L 25, 31.1.1975г.),


изменен с:

- Регламент (ЕИО) № 2104/75 от 31 юли 1975 г.(ОВ L 214, 12.8.1975г.),

- Регламент (ЕИО) № 499/76 от 5 март 1976 г.(ОВ L 59, 6.3.1976г.),

- Регламент (ЕИО) № 2219/76 от 13 септември 1976г. (ОВ L 250, 14.9.1976г.),

- Регламент (ЕИО) № 3093/76 от 17 декември 1976 г.(ОВ L 348, 18.12.1976г),

- Регламент (ЕИО) № 773/77 от 15 април 1977 г.(ОВ L 94, 16.4.1977г.),

- Регламент (ЕИО) № 1234/77 от 9 юни 1977 г.(ОВ L 143, 10.6.1977г.),

- Регламент (ЕИО) № 1470/77 от 30 юни 1977 г.(ОВ L 162, 1.7.1977г.),

- Регламент (ЕИО) № 858/78 от 27 април 1978 г.(ОВ L 116, 28.4.1978г.),

- Регламент (ЕИО) № 1624/78 от 12 юли 1978 г.(ОВ L 190, 13.7.1978г.).


В член 6 параграф 3 следва да се добави разпоредба, отчитаща часовата разлика в Гърция.


В приложението заглавията на сертификатите трябва да се добавят на гръцки език със забележките "сертификат за внос или за предварително фиксиране" или "сертификат за износ или предварително фиксиране" или според случая отметката "E.K.".


2. Списъци, публикувани в изпълнение на член 16 от Регламент (ЕИО) № 193/75 (ОВ C 48, 25.2.1977 г.),


изменени в:

- ОВ C 143, 17.6.1977 г.,

- ОВ C 16, 20.1.1978 г.,

- ОВ C 189, 2.12.1978 г.


Тези списъци трябва да бъдат допълнени с данните, отнасящи се до Гърция.


3. Забележка, отнасяща се до сертификатите за внос и износ и за предварителна фиксиране на селскостопански продукти (ОВ C 192, 31.12.1970г.), както е променена (ОВ C 79, 2.10.1973г.),


изменена в:

- ОВ C 29, 12.5.1973 г.,

- ОВ C 160, 30.12.1974 г.,

- ОВ C 252, 4.11.1975 г.

- ОВ C 135, 16.6.1976 г.,

- ОВ C 41, 21.2.1976 г.

- ОВ C 246, 19.10.1976 г.,

- ОВ C 248, 21.10.1976 г.

- ОВ C 271, 17.11.1976 г.,

- ОВ C 18, 25.1.1977 г.

- ОВ C 150, 25.6.1977 г.,

- ОВ C 179, 28.7.1977 г.,

- ОВ C 234, 30.9.1977 г.,

- ОВ C 47, 25.2.1978 г.

- ОВ C 77, 31.3.1978 г.

- ОВ C 136, 10.6.1978 г.,

- ОВ C 82, 28.3.1979 г.


Забележката трябва да се попълни с данните, отнасящи се за Гърция.Монетарни последици


1. Регламент (ЕИО) № 2300/73 на Комисията от 23 август 1973 г.(ОВ №L 236, 24.8.1973г.),


изменен с:

- Регламент (ЕИО) № 2588/73 от 24 септември 1973 г.(ОВ L 268, 25.9.1973 г.),

- Регламент (ЕИО) № 214/74 от 25 януари 1974 г.(ОВ L 22, 26.1.1974 г.),

- Регламент (ЕИО) № 632/75 от 12 март 1975 г.ОВ L 66, 13.3.1975 г.),

- Регламент (ЕИО) № 1234/77 от 9 юни 1977 г.(ОВ L 143, 10.6.1977 г.


Член 4 трябва да бъде допълнен с разпоредба, предвиждаща, че обменните курсове на гръцката драхма се взимат от валутния пазар на спомената държава-членка.


3. Регламент (ЕИО) № 878/77 на Съвета от 26 април 1977 г.(ОВ L 106, 29.4.1977г.),


изменен с:

- Регламент (ЕИО) № 1053/77 от 17 май 1977 г. (ОВ L 125, 19.5.1977 г.),

- Регламент (ЕИО) № 1708/77 от 26 юли 1977 г.(ОВ L 189, 29.7.1977 г.),

- Регламент (ЕИО) № 2024/77 от 13 септември 1977 г. (ОВ L 235, 14.9.1977 г.),

- Регламент (ЕИО) № 2840/77 от 19 декември 1977 г.(ОВ L 328, 21.12.1977 г.),

- Регламент (ЕИО) № 178/78 от 30 януари 1978 г.(ОВ L 26, 31.1.1978 г.),

- Регламент (ЕИО) № 179/78 от 31 януари 1978 г.(ОВ L 26, 31.01.1978 г.),

- Регламент (ЕИО) № 310/78 от 14 февруари 1978 г.(ОВ L 46, 17.2.1978 г.),

- Регламент (ЕИО) № 470/78 от 7 март 1978 г.(ОВ L 65, 8.3.1978 г.),

- Регламент (ЕИО) № 976/78 от 12 май 1978 г.(ОВ L 125, 13.5.1978 г.),

- Регламент (ЕИО) № 705/79 от 9 април 1979 г.(ОВ L 89, 9.4.1979 г.),


поправен (ОВ L 155, 13.6.1978г.).


Член 2 параграф 1 и член 2а следва да бъдат допълнени с данни, отнасящи се до гръцката драхма.


C. ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА ОРИЕНТИРАНЕ И ГАРАНТИРАНЕ НА СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО (ФЕОГА)


1. Регламент (ЕИО) № 729/70 на Съвета от 21 април 1970 г.(ОВ L 94, 28.4.1970),


изменен с:

- Регламент (ЕИО) № 1566/72 от 20 юли 1972 г.ОВ L 167, 25.7.1972г.),

- Регламент (ЕИО) № 2788/72 от 28 декември 1972 г.(ОВ L 295, 30.12.1972г.),

- Решение на Съвета от 1 януари 1973 г.(ОВ L 2, 1.1.1973г.),

- Регламент (ЕИО) № 929/79 от 8 май 1979 г.(ОВ L 117, 12.5.1979г.).


В член 6в сумата от 3 600 милиона единици, предвидени като общ размер на финансовата помощ, които могат да бъдат предоставени на Фонда в частта му "Ориентация" за периода 1980-1984 трябва да се предвиди и факта на присъединяването на Република Гърция .


2. Регламент (ЕИО) № 638/74 на Комисията от 20 март 1974 г.(ОВ L77, 22.3.1974г.).


Приложението трябва да се промени с оглед разновидностите на гръцкия суров тютюн.Г. ХАРМОНИЗАЦИЯ НА ЗАКОНАДАТЕЛСТВОТО


a) Ветеринарно законодателство


1. Директива 64/432/ЕИО на Съвета от 26 юни 1964 г.(ОВ 121, 29.7.1964г.), поправка(ОВ 176, 5.11.1964г.. и ОВ 32, 24.2.1966г.),


изменена с:

- Директива 66/600/ЕИО от 25 октомври 1966 г.(ОВ 192, 27.10.1966 г.),

- Директива 71/285/ЕИО от 19 юли 1971 (ОВ L № 179, 9.8.1971 г.), променена (ОВ L № 72, 25.3.1972 г.),

- Директива 72/97/ЕИО от 7 февруари 1972 г.(ОВ L 38, 12.2.1972 г.),

- Акт за присъединяване от 1972 г.(ОВ L 73, 27.3.1972 г.),

- Директива 72/445/ЕИО от 28 декември 1972 г.ОВ L 298, 31.12.1972 г.),

- Решение на Съвета от 1 януари 1973 г.(ОВ L 2, 1.1.1973 г.),

- Директива 73/150/ЕИО от 5 юни 1973 г.(г.ОВ L 172, 28.6.1973 г.),

- Директива 75/379/ЕИО от 24 юни 1975 г.(ОВ L 172, 3.7.1975 г.),

- Директива 77/98/ЕИО от 21 декември 1976 г.(ОВ L 26, 31.1.1977 г. поправка (ОВ L 64, 10.3.1977г..


Приложение Б точка 8 и приложение В точка. 9 трябва да бъдат допълнени с данните, отнасящи се до Гърция. Приложение Е, бележка 4 долу но санитарен сертификат I и бележка 5 долу на санитарния сертификат модели II, III и IV, трябва да бъдат допълнени с данните, отнасящи се до Гърция.


2. Списък 66/340/ЕИО на ветеринарните експерти, които могат да бъдат натоварени с даване на мнения в областта на вътрешнообщностния обмен на едър рогат добитък и свине, както и на прясно свинско месо (ОВ 100, 7.6.1966),


изменена с:

- бележка 67/111/ЕИО (ОВ 20, 2.2.1967г.),

- бележка 67/356/ЕИО (ОВ 105, 3.6.1967г.),

- ОВ C 103, 8.8.1969г.,

- ОВ C 68, 10.6.1970г.


Този списък следва да се допълни с данните, отнасящи се до Гърция.


3. Решение 69/100/ЕИО на Комисията от 18 март 1969 г.(ОВ L 88, 11.4.1969г.),


изменена с:

- Решение 70/72/ЕИО от 9 януари 1970 г.(ОВ L 19, 26. 1.1970г.),

- Решение 71/292/ЕИО от 22 юли 1971 г.(ОВ L 179, 9.8.1971г.).


Това решение следва да се допълни с данните, отнасящи се до Гърция.


4. Директива 77/391/ЕИО на Съвета от 17 май 1977 г.(ОВ L 145, 13.6.1977г.).


Една или няколко мерки, целящи участието на Гърция в това общо действие до предвиденото му приключване, следва да бъдат предвидени.


5. Директива 78/52/ЕИО на Съвета от 13 декември 1977 г.(ОВ L 15, 19. 1.1978г.).


Една или няколко мерки, целящи участието на Гърция в това общо действие да предвиденото му приключване, следва да бъдат предвидени.


6. Списък на кланиците и транжьорните за пилешко месо, одобрен от Страните-членки (ОВ C 216, 12. 9.1978).


Списъкът следва да се допълни с данните, отнасящи се до Гърция Гърция.б) Фитосанитарно заканадателство


Директива 77/93/ЕИО на Съвета от 21 декември 1976 г.(ОВ L 26, 31.1.1977 г.).


Текстът и приложенията на тази директива трябва да бъдат адаптирани, за да вземат предвид екологичните условия и фитосанитарните условия на гръцка територия от една страна и тези на териториите на страните-членки от друга.Д. СЕЛСКОСТОПАНСКИ СТРУКТУРИ


1. Регламент (ЕИО) № 355/77 на Комисията от 15 февруари 1977г.(ОВ L 51, 23. 2.1977г.),


изменен с Регламент (ЕИО) № 1361/78 от 19 юни 1978 г.(ОВ L 166, 23. 6.1978г..


В член 16 параграф 3 планираните средства за общото действие трябва да бъдат увеличени предвид присъединяването на Гърция.


2. Регламент (ЕИО) № 1360/78 на Комисията от 19 юни 1978 г.(ОВ L 166, 23. 6.1978г.).


Дял I от този регламент трябва да се адаптира за да разпростре върху Гърция действието си по отношение на продуктите.


Е. ИНФОРМАЦИОННА МРЕЖА ЗА СЕЛСКОПАНСКО СЧЕТОВОДСТО


1. Регламент № 184/66/ЕИО на Комисията от 21 ноември 1966 г.(ОВ 213, 21. 1.1966г.),


изменен с:

- Регламент (ЕИО) № 747/68 от 20 юни 1968 г.(ОВ L 140, 22. 6.1968 г.),

- Регламент (ЕИО) № 2780/72 от 22 декември 1972 г.(ОВ L 292, 29.12.1972 г.,

- Регламент (ЕИО) № 1651/77 от 22 юли 1977 г.(ОВ L 184, 23. 7.1977 г.)


Приложение II част втора трябва да се попълни при нужда от разпоредби, отнасящи се до Гърция.


2. Регламент (ЕИО) № 2237/77 на Комисията от 23 септември 1977 г.(ОВ L 263, 17.10.1977г.).


В приложение II Дял II точка Ж. 103 рубрика"Амортизация на инвентара" бележка под линия 1 следва да се адаптира спрямо данни, отнасящи се до драхма.


Приложение II точка I рубрика "Данък добавена стойност" (TVA)", следва да се допълни с данните, отнасящи се до Гърция.


3. Решение 78/463/ЕИО на Комисията от 7 април 1978 г.(ОВ L 148, 5. 6.1978г.).


Приложенията следва да се допълват с данните, отнасящи се до Гърция.Ж. СЕЛСКОСТОПАНСКА СТАТИСТИКА


Регламент (ЕИО) № 357/79 на Комисията от 5 февруари 1979 г.(ОВ L 54, 5. 3.1979г.).


Член 4 параграф 3 следва да се допълни с географските единици за Гърция.II. ТРАНСПОРТ


1. Регламент (ЕИО) № 3164/76 на Комисията от 16 декември 1976 г.(ОВ L 357, 29.12.1976г., стр. 1),


изменен с:

- Регламент (ЕИО) № 3024/77 от 21 декември 1977 г.(ОВ L 358, 31.12.1977г. стр. 4),

- Регламент (ЕИО) № 3062/78 от 19 декември 1978 г.(ОВ L 366, 28.12.1978 г. стр. 5).


Преди 30 ноември 1980, Съветът по предложение на Комисията трябва да промени разпоредбите на параграфи 1 и 2 на член 3 с цел да добави известен брой общностни разрешителни за Гърция (параграф 2) и да внесе изменения в общия брой на разрешителните (параграф 1).


2. Директива 74/561/ЕИО на Съвета от 12 ноември 1974 г.(ОВ L 308, 19.11.1974 г., стр. 18).


В член 5 параграфи 1 и 2, датите преди които превозвачите вече упражняващи тази професия са освободени от някои задължение трябва до бъдат уеднаквени в Гърция с цел зачитането на права, придобити при еднакви условия.


3. Директива 74/562/ЕИО на Съвета от 12 ноември 1974 г.(ОВ L 308, 19.11.1974 г., стр. 23).


В член 4 параграфи 1 и 2, датите преди които превозвачите вече упражняващи тази професия са освободени от някои задължения трябва да бъдат уеднаквени в Гърция с цел зачитането на права, придобити при еднакви условия.III. КОНКУРЕНЦИЯ


Решение № 962/77/CECO на Комисията от 4 май 1977 г. (ОВ L 114, 5. 5.1977 г., стр. 1).


Към член 1 параграф 2 буква а) следва да се прибави съответствието в драхми.IV. ТЪРГОВСКА ПОЛИТИКА


1. Регламент (ЕИО) № 2051/74 на Комисията от 1 август 1974 г. (ОВ L 212, 2. 8.1974 г., стр. 33).


Разпоредбите на този регламент следва да се адаптират с цел определяна на режима, приложим към вноса в Гърция на стоки от Ферьорските острови.


2. Регламент (ЕИО) № 2532/78 на Комисията от 16 октомври 1978 г.(ОВ L 306, 31.10.1978 г., стр. 1),


изменен с Регламент (ЕИО) № 3064/78 от 21 декември 1978 г.(ОВ L 366, 28.12.1978 г., стр. 78).


В заглавията и бележките под линия в края на приложението следва да се добавят съответните забележки на гръцки език.


При изброяването на посочените продукти в бележката в края на приложението следва да се добавят съответните забележки на гръцки език.


3. Регламент (ЕИО) № 3059/78 на Комисията от 21 декември 1978 г.(ОВ L 365, 27.12.1978 г. стр. 1).


Следва да се внесат в този регламент и приложенията му измененията наложителни вследствие присъединяването на Република Гърция.


4. Решение 75/210/ЕИО на Съвета от 27 март 1975 г.(ОВ L 99, 21. 4.1975 г., стр. 7), променено от решение 79/252/ЕИО от 21 декември 1978 г. (ОВ L 60, 12. 3.1979 г., стр. 1).


В приложение III следва да се добави допълнителна колона "E" указваща категориите за които вноса в Гърция подлежи на количествените рестрикции според член 2 параграф 1.


Във всяко от приложения IV - XIV, трябва да се добави допълнителна таблица указваща контингентите, които следва да се отпускат на съответните трети страни от страна на Република Гърция.


5. Препоръка на Комисията 77/330/CECO от 15 април 1977 г.(ОВ L 114, 5. 5.1977 г., стр. 15).В уведомлението на Комисията следва да се добави на стр. 18 колонка, съдържаща ориентировъчните цени в драхми на всеки от визираните продукти.V. СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА


1. Регламент (ЕИО) № 2895/77 на Комисията от 20 декември 1977 г. (ОВ L 337, 27.12.1977 г., стр. 7).


Разпоредбата на член 1 трябва при необходимост да се приведат в съответствие, като се добавят онези области от Гърция, които се ще ползват от засилената намеса на Европейския социален фонд.


2. Регламент (ЕИО) № 1408/71 на Комисията от 14 юни 1971 г.(ОВ L 149, 5. 7.1971 г., стр. 2).


Приложение II на регламента трябва да се промени с оглед предвиденото в споразумение между компетентните власти на страните-членки и Република Гърция за съхраняването на някои разпоредби от двустранните споразумения.


3. Регламент (ЕИО) Nr. 574/72 на Съвета от 21 март 1972 г.(ОВ L 74, 27. 3.1972 г., стр. 2).


Приложенията на регламента трябва да се променят с оглед предвиденото в споразумение между компетентните власти на страните-членки и Република Гърция за съхраняването на някои разпоредби от двустранните споразумения.VI. СБЛИЖАВАНЕ НА ЗАКОНОДАТЕЛСТВАТА


1. Директива 67/548/ЕИО на Съвета от 27 юни 1967 г. (ОВ L 196, 16. 8.1967 г., стр. 1),


изменена с:

- Директива 69/81/ЕИО от 13 март 1969 г.(ОВ L 68, 19. 3.1969 г. стр. 1),

- Директива 73/146/ЕИО от 21 май 1973 г. (ОВ L 167, 25. 6.1973 г., стр. 1),

- Директива 75/409/ЕИО от 24 юни 1975 г.(ОВ L 183, 14. 7.1975 г.стр. 22),

- Директива 76/907/ЕИО от 14 юли 1976 г. (ОВ L 360, 30.12.1976, г. стр. 1).


2. Директива 73/173/ЕИО на Съвета от 4 юни 1973 г.(ОВ L 189, 11. 7.1973 г., стр. 7).


3. Директива 76/769/ЕИО на Съвета от 27 юли 1976 г. (ОВ L 262, 27. 9.1976 г., стр. 201).


Приложенията на всяка от директивите следва да бъдат допълнени от приложен превод на гръцки на списъка с опасни вещества и другите изрази, фигуриращи в езиците на останалите членове на Общността.VII. ЕНЕРГЕТИКА


1. Решение 77/190/ЕИО на Комисията от 26 януари 1977 г.(ОВ L 61, 5. 3.1977 г., стр. 34).


В приложението ще се наложи да се допълнят Добавките А, Б и В на таблица 6 като съответно се добави допълнителна колона, съдържаща на гръцки имената на петролните продукти, характеристиките на бензините и спецификациите на горивата.


2. Решение 73/287/CECO на Комисията от 25 юли 1973 г.(ОВ L 259, 15. 9.1973 г., стр. 36),


изменено с:

- Решение № 2963/76/CECO от 1 декември 1976 г. (ОВ L 338, 7.12.1976 г., стр. 19 si ОВ L 346, 26.12.1976, стр. 26),

- Решение № 1613/77/CECO от 15 юли 1977 г.(ОВ L 180, 20. 7.1977 г., стр. 8).


В член 7, отнасящ се да специален фонд за общностно финансиране на въгледобива следва , ако се окаже необходимо да се адаптира, з-а да се даде възможност на Гърция да участвува в споменатия фонд.VIII. ОКОЛНА СРЕДА И ЗАЩИТА НА ПОТРАБИТЕЛИТЕ


1. Решение 77/795/ЕИО на Съвета от 12 декември 1977 г. (ОВ L 334, 24.12.1977 г., стр. 29).


в приложение I (съдържащо списък на пунктовете за взимане на проби или за измервания, включени в обмена на информация ), следва да се прибави списъка на пунктовете, разположени в Гърция.


2. Директива 79/409/ЕИО на Съвета от 2 април 1979 г.(ОВ L 103, 25. 4.1979 г., стр. 1).


Приложенията на тази директива следва да бъдат съответно допълнени с колона, съдържаща на гръцки език различните видове визирани птици.IX. СТАТИСТИКА


1. Регламент (ЕИО) № 1736/75 на Съвета от 24 юни 1975 г.(ОВ L 183, 14. 7.1975 г., стр. 3).


В член 3 следва да се допълни уточнението, визиращо митническата територия на Общността с забележка, уточняваща акта, чрез който тази територия е променена, вследствие присъединяването на Гърция.


2. Регламент (ЕИО) № 2415/78 на Комисията от 17 октомври 1978 г. (ОВ L 292, 18.10.1978 г., стр. 19).


В член 1 следва да се добави уточнението за Гърция на съответствието в драхми на статистическия праг на 300 европейски разчетни единици.


ПРИЛОЖЕНИЕ III


Списък, предвиден в член 36 параграфи 1 и 2 на присъединителния акт.

Номер от общата митническа тарифа Наименование на стоката Квоти предвидени от 1 януари до 31 декември 1981
31.02 Минерални или 61 700 т
  химически азотни торове.  
31.03 Минерални или химически фосфатни торове  
31.05 Други торове;продукти по тази глава: във вид на плочки, гранули или други подобни форми, както и в опаковки с максимално тегло от 10 кг.  
  А. други торове:  
  I. съдържащи трите подхранващи елемента: азот, фосфор и калий ,  
  II. съдържащи двата подхранващи елемента: азот и фосфор,  
  IV. други.  
ex 73.37 Котли(различни от  
  тези под № 84.01) и радиатори за централно парно, затоплящи без електричество и частите им от чугун, желязо или стомана; генератори и уреди, изпускащи топъл въздух (включително и тези, които изпускат студен въздух или със стайна температура) затоплящи без електричество, съдържащ вентилатор или друг моторен духащ уред, частите им от чугун, желязо или стомана :  
  - Котли за 249 000 ЕКЮ
  централно парно.  
ex 84.01 Генератори с водна  
  пара или друг вид пара (парни котли) котли наречени "с вряла вода":  
  - с мощност 507 000 ЕКЮ
  по-малка или равно на 32 мегавата.  
84.06 Бутални двигатели с  
  вътрешна горене с вътрешно :  
  В. Други двигатели:  
  Изкл. II. Двигатели с  
  вътрешно горене (c компресионно запалване):  
  - с мощност 1 398 000
  по-малка от 37 квт. ЕКЮ
84.10 Помпи, монопомпи и 6 865 200
  турбинни помпи, EКЮ
  включително и немеханични, разпределителни помпи, съдържащи измерителен уред, елеватори за течности (верижни, лопатни, с меки ленти и др..):  
  Изкл. A. Разпределителни помпи, съдържащи разпределител или конструиране да приемат подобен механизъм с изключение на горивните помпи.  
  Б. Други помпи.  
  В. Елеватори за течности (верижни, лопатни, с меки ленти и др).  
84.14 Неелектрически  
  индустриални или лабораторни пещи, включително пещите за изгаряне на отпадъци:  
  ex Б. Други:  
  - части от стомана, 50 000 ЕИП
  за циментови пещи  
ex 84.20 Уреди и 1 600 000
  инструменти за ЕИП
  претегляне, включително кантарите и везните за проверка на изработените изделия, но с изключение на везните с чувствителност 5 сg или по-голяма; теглилки за всякакви уреди за претегляне:  
  - везни за бебета  
  - везни с прецизно измерване за домакинска употреба  
  - кантари и теглилки от всякакви видове  
85.01 Електрически 222 000 ЕИП
  двигатели и генератори, мотори, електрически преобразуватели (например токоизправители), индуктивни бобини и дросели:  
  A. Генератори, мотори (скоростни регулатори и спирачки) и електрически ротационни преобразуватели:  
  ex II. Други:  
  - мотори с мощност, превишаваща 370 kVA, но непревишаваща 15 000 kVA:  
  ex В. Части:  
  - за мотори с мощност, превишаваща 370 kVA, но непревишаваща 15 000 kVA.  
85.15 Предавателни  
  апарати за радиотелефония, радиотелеграфия, радиоразпръскване или телевизия, дори с вграден приемателен апарат или апарат за записване или за възпроизвеждане на звук; телевизионни камери; приемници за радионавигация, апарати за радиотелефония и радиотелеграфия  
  A. Предавателни  
  апарати за радиотелефония, радиотелеграфия, радиоразпръскване или телевизия, дори с вграден приемателен апарат или апарат за записване или за възпроизвеждане на звук; телевизионни камери;  
  ex III. Приемници, с  
  или без вградени устройства за записване или възпроизвеждане на звук:  
  - Телевизия. 30 481
    единици
    7 773 000
    ЕИП
    1
  C. Части: 15 000 000
  I. мебели и корпуси: ЕИП
  ex a) от дърво:  
  - за приемателни телевизионни апарати,  
  ex б) от други материали:  
  - за приемателни телевизионни апарати  
  ex III. Други:  
  - подставка за  
  приемателни  
  телевизионни  
  апарати и техните  
  части, монтирани в  
  модули или  
  сглобени в панели;  
  - печатни платки за  
  приемателни  
  телевизионни  
  апарати.  
ex 85.23 Жици, кабели  
  (включително коаксиалните кабели) и други изолирани електрически проводници (дори лакирани или анодно оксидирани), снабдени или не с части за свързване:  
  - кабели за 333 000 ЕИП
  телевизионни антени.  
87.02 Пътнически 516 единици
  автомобили и други 10 160 000
  автомобилни ЕИП1
  превозни средства, предназначени за транспорт на хора, стоки и материали (включително състезателните автомобили, различни от тези от позиция № 87.09):  
  A. Пътнически автомобили и други автомобилни превозни средства, предназначени за транспорт на хора, включително товаропътническите автомобили:  
  I. с бутален двигател със запалване чрез компресия или с бутален двигател с искрово запалване:  
  ex a) автомобили и други автомобилни превозни средства и автобуси с бутален двигател с искрово запалване с работен обем 2 800 cm3 или повече или с бутален двигател със запалване чрез компресия с работен обем 2 500 cm3 или повече:  
  - Автобуси,  
  ex б) Други:  
  - с брой на местата повече от шест  
87.05 Каросерии за 49 000 ЕИП
  автомобилни превозни средства от № 87.01, 87.02 или 87.03, включително кабините:  
  ex A. Каросерии и кабини от метал за промишлено монтиране на:  
  - селскостопански трактори от подпозиция 87.01 A  
  - пътнически автомобили и други автомобилни превозни средства, предназначени за транспорт на хора, включително товаропътническите автомобили с брой на местата повече от шест и по-малко от 15:  
  - автомобили и  
  други автомобилни  
  превозни средства и  
  автобуси,  
  предназначени за  
  превоз на стоки и  
  материали, с  
  бутален двигател с  
  искрово запалване с  
  работен обем 2 800  
  cm3 или повече или  
  с бутален двигател  
  със запалване чрез  
  компресия с работен  
  обем 2 500 cm3 или  
  повече:  
  - камиони и  
  самоходни каравани  
  със специално  
  предназначение от  
  № 87.03  
  (a)  
  ex Б.Други:  
     
  - Каросерии и  
  кабини от метал,  
  различни от  
  пътнически  
  автомобили и други  
  автомобилни  
  превозни средства,  
  предназначени за  
  транспорт на хора, с  
  брой на местата  
  шест или по-малко  
(a) Вписването по тази подпозиция е в
зависимост от условията, които следва да се
определят от компетентните органи.

ПРИЛОЖЕНИЕ IV


Списък, предвиден в член 114 от Акта за присъединяване


1. Директива 72/159/ЕИО на Съвета от 17 април 1972 г. (ОВ L 96, 23. 4.1972),


изменена с:

- Директива 73/210/ ЕИО от 24 юли 1973 г. (ОВ L 207, 28. 7.1973),

- Директива 73/358/ ЕИО от 19 ноември 1973 г. (ОВ L 326, 27.11.1973),

- Директива 76/837/ ЕИО от 25 октомври 1976 г. (ОВ L 302, 4.11.1976),

- Директива 77/390/ ЕИО от 17 май1977 г. (ОВ L 145, 13. 6.1977),

- Регламент (ЕИО) № 1054/78 от 19 май 1978 г. (ОВ L 134, 22. 5.1978).


Република Гърция прилага необходимите мерки за привеждане в съответствие с настоящата директива, не по-късно от 31 декември 1983 г.


2. Директива 72/160/ ЕИО на Съвета от 17 април 1972 г. (ОВ L 96, 23. 4.1972),


изменена с:

- Директива 73/210/ ЕИО от 24 юли 1973 г. (ОВ L 207, 28. 7.1973),

- Директива 73/358/ ЕИО от 19 ноември 1973 г. (ОВ L 326, 27.11.1973).


Република Гърция прилага необходимите мерки за привеждане в съответствие с настоящата директива, не по-късно от 31 декември 1983 г.3. Директива 72/161/ ЕИО на Съвета от 17 април 1972 г. (ОВ L 96, 23. 4.1972),


изменена с:

- Директива 73/210/ ЕИО от 24 юли 1973 г. (ОВ L 207, 28. 7.1973),

- Директива 73/358/ ЕИО от 19 ноември 1973 г. (ОВ L 326, 27.11.1973).


Република Гърция прилага необходимите мерки за привеждане в съответствие с настоящата директива, не по-късно от 31 декември 1983 г.


4. Директива 75/268/ ЕИО на Съвета от 28 април 1975 г. (ОВ L 128, 19. 5.1975), поправена (ОВ L 172, 3.7.1975 и ОВ L 181, 11. 7.1975),


изменена с:

- Директива 76/400/ ЕИО от 6 април 1976 г. (ОВ L 108, 26. 4.1976),

- Регламент (ЕИО) № 1054/78 от 19 май 1978 г. (ОВ L 134, 22. 5.1978).


Република Гърция прилага необходимите мерки за привеждане в съответствие с настоящата директива, не по-късно от 31 декември 1983 г.ПРИЛОЖЕНИЕ V


Списък, предвиден в член 115, параграф 1 от Акта за присъединяване


I. Временни дерогации от Регламент (ЕИО) № 1439/74

№ позиция в ОМТ Описание Общи квоти(1981)
     
04.04 Сирена и извара 265 t
     
  Д. Други:  
  I. Нестрити или на прах с тегловно съдържание на мазнини, непревишаващо 40 % и с тегловно съдържание на вода, без мазнини:  
  б) превишаващо 47%, но непревишаващо 72%:  
  3. Кашкавал (Сирена Kasseri) (a),  
  ex 4. Сирене от овче или биволско мляко, в съдове със саламура или в овчи или кози мехове:  
  - Сирена Feta  
  ex 5 Други:  
  - Сирена Kephalotyrе  
  - Сирена Feta  
07.05 Сушени  
  зеленчуци, без шушулките, дори с обелени люспи или начупени:  
  Б. Други:  
  ex I. Грах  
  (включително нахут) и фасул (от сорта Phaseolus):  
  - нахут и фасул 1 840 t
  (от сорта Phaseolus),  
  II. Леща 2 000 t
     
08.05 Други  
  черупкови плодове, различни от тези от № 08.01, пресни или сушени, дори без черупките им или обелени:  
  ex Ж. Други:  
  - Лешници 8 t
     
31.02 Минерални или  
  химични азотни торове:  
  A. Естествен натриев нитрат  
  Б. Карбамид с тегловно съдържание на азот, превишаващо 45 % спрямо сух безводен продукт.  
31.03 Минерални или химични фосфорни торове  
  (a) Вписване по тази подпозиция е в зависимост от условията, които следва да се определят от компетентните органи.  
31.05 Други торове; продукти от 10
  настоящата глава, представени 000 t
  под формата на таблетки или други подобни форми или в опаковки с брутно тегло, непревишаващо 10 кг.:  
  A. Други торове:  
  I. съдържащи три от подхранващите елементи: азот, фосфор и калий;  
  II. съдържащи двата подхранващи елемента: азот и фосфор  
  IV. други.  
73.18 Тръби и кухи профили, от желязо  
  (без чугунени отливки) или стомана, с изключение на релси-проводници от електрически ток:  
  ex В. Други:  
  - с кръгъл профил, без резба, 200
  оборудвани в двата края с бързо 000
  сглобяеми връзки, ЕИП
  предназначени за приложение при иригационни съоръжения  
73.37 Котли (и изключение на тези от  
  позиция №84.01) и радиатори за  
  централно отопление с неелектрическо загряване и техните части, от чугун, желязо или стомана; генератори и разпределители на горещ въздух (включително разпределителите, можещи също да функционират като разпределители на свеж или кондициониран въздух), с неелектрическо загряване, съдържащи вентилатор или въздуходувка с мотор, и техните части, от чугун, желязо или стомана:  
  - Котли за централно 170
  управление, 400
    ЕИП
  - Радиатори за централно 183
  отопление. 200
    ЕИП
ex. Парни котли (парни генератори) 256
84.01 (различни от котлите за 800
  централно управление, които са ЕИП
  предназначени за едновременно получаване на гореща вода и пара с ниско налягане); котли с "прегрята вода":  
  - с мощност, непревищаваща 32  
  MW.  
84.10 Помпи (включително 404
  електропомпи и турбо-помпи) за 000
  течности, дори с устройства за ЕИП
  измерване; елеватори за течности с кофи, ленти или ремъци и други подобни:  
  ex A. Помпи за снабдяване, дори с устройства за измерване, с изключение на помпи за подаване на гориво.  
  Б. Други помпи.  
  В. Елеватори за течности с кофи, ленти или ремъци и други подобни  
84.14 Неелектрически индустриални  
  или лабораторни пещи:  
  ex Б. Други:  
  - части от стомана за циментови 24
  пещи. 000
    ЕИП
     
84.15 Хладилници и хладилни  
  съоръжения (електрически и други):  
  ex Б. Други:  
  - шкафове, неснабдени с 235
  апарати за охлаждане. 200
    ЕИП
ex Уреди и инструменти за  
84.20 претегляне, включително кантарите и везните за проверка на изработените изделия, но с изключение на везните с чувствителност 5 сg или по-голяма; теглилки за всякакви уреди за претегляне:  
  - везни за бебета  
     
  - везни с прецизно измерване за  
  домакинска употреба  
  - кантари и теглилки за 40
  всякакви видове 400
    ЕИП
ex Инструментални машини за  
84.46 обработка на камъни, керамични продукти, бетон, азбестоцимент или подобни минерални материали, или за студена обработка на стъкло, различни от машините от № 84.49:  
  - машини и апарати за обработка 62
  на мрамор, различни от машини 100
  и апарати с ръчно обработване и ЕИП
  електрически задвижвани.  
ex Инструментални машини за  
84.47 обработка на дърво, корк, кост, ебонит (вулканит), твърди пластмаси или подобни твърди материали, различни от машините от позиция № 84.49:  
  - Верижни триони за обработка 41
  на дърво. 400
    ЕИП
85.15 Предавателни апарати за 150
  радиотелефония, 400
  радиотелеграфия, ЕИП
  радиоразпръскване или телевизия, дори с вграден приемателен апарат или апарат за записване или за възпроизвеждане на звук; телевизионни камери; приемници за радионавигация, апарати за радиотелефония и радиотелеграфия  
  C. Pri coВ.Части:  
  I. мебели и корпуси:  
  ex a) от дърво:  
  - за приемателни телевизионни  
  апарати,  
  ex б) от други материали:  
  - за приемателни телевизионни  
  апарати  
     
98.03 Химикалки, флумастери и 105
  маркери с филцов фитил 600
  (включително с други порьозни ЕИП
  връхчета и моливи) и други химикалки, държатели за писалки, държатели за моливи и автоматични моливи и моливи с графити; части от такива, различни от тези от № 98.04 или 98.05:  
  ex Б. Други химикалки,  
  държатели за писалки, моливи с графити и автоматични моливи; държатели за моливи и други подобни:  
  - "моливи" с порьозни връхчета  
  и с филцов фитил, без сменяеми пълнители:  
  В. Части и елементи:  
  ex I. Части от неблагороден  
  метал, получени от пръчки, телове, профили, форми, валцован материал или тел, солидни профили:  
  - "моливи" с порьозни връхчета  
  и с филцов фитил, без сменяеми пълнители, без химикалки с порьозни връхчета  
  ex II. Други:  
  - "моливи" с порьозни връхчета  
  и с филцов фитил, без сменяеми пълнители, без химикалки с порьозни връхчета от изкуствено влакно и филц II. Временни дерогации от Регламент (ЕИО) № 109/70 и (ЕИО) № 2532/78  
    (1)
04.04 Сирена и извара 950 t
  Д. Други:  
  I. Нестрити или на прах с  
  тегловно съдържание на мазнини, непревишаващо 40 % и с тегловно съдържание на вода, без мазнини:  
  б) превишаващо 47%, но  
  непревишаващо 72%:  
  3. Кашкавал (Сирена Kasseri)  
  aa Вписването по тази подпозиция е в зависимост от условията, които следва да се определят от компетентните органи.  
  ex 4. Сирене от овче или  
  биволско мляко, в съдове със саламура или в овчи или кози мехове Error! Bookmark not defined.):  
  - Сирена Feta  
  ex 5 Други:  
  - Сирена Kephalotyrе  
  - Сирена Feta  
     
07.05 Сушени зеленчуци, без  
  шушулките, дори с обелени люспи или начупени:  
  Б. Други:  
  ex I. Грах (включително нахут) и  
  фасул (от сорта Phaseolus):  
  - нахут и фасул (от сорта 460 t
  Phaseolus),  
  II. Леща 100 t
     
08.05 Други черупкови плодове,  
  различни от тези от № 08.01, пресни или сушени, дори без черупките им или обелени:  
  ex Ж. Други:  
  - Лешници 2 t
     
31.02 Минерални или химични азотни 40
  торове: 0002
    t
  A. Естествен натриев нитрат  
     
31.03 Минерални или химични  
  фосфорни торове  
44.01 Дърва за горене под формата на 228
  трупчета, цепеници, клони, 000 t
  снопчета или подобни форми; отпадъци и остатъци, дори агломерирани под формата на трупчета, брикети, топчета или в подобни форми  
8.01 Килими от текстилни материали с 235
  навързан или ненавързан влас, 800
  дори конфекционирани ЕИП
     
69.05 Керемиди, елементи за комини, 83
  конструкции за отвеждане на 800
  дима, архитектурни орнаменти, ЕИП
  от керамика, и други керамични изделия за строителството  
73.37 Котли (и изключение на тези от  
  позиция №84.01) и радиатори за  
  централно отопление с неелектрическо загряване и техните части, от чугун, желязо или стомана; генератори и разпределители на горещ въздух (включително разпределителите, можещи също да функционират като разпределители на свеж или кондициониран въздух), с неелектрическо загряване, съдържащи вентилатор или въздуходувка с мотор, и техните части, от желязо или стомана:  
  - Котли за централно 42
  управление, 600
    ЕИП
  - Радиатори за централно 45
  отопление. 800
    ЕИП
ex. Парни котли (парни генератори)  
84.01 (различни от котлите за централно управление, които са предназначени за едновременно получаване на гореща вода и пара с ниско налягане); котли с "прегрята вода":  
  - с мощност, непревищаваща 32 64
  MW. 200
    ЕИП
  1 Тези квоти ще бъдат предоставяни на отделните страни в съответствие с процедурите на Общността, валидни преди присъединяването. 2 Квотата включва продукти от подпозиция 31.02 Б и В и 31.05 A I, II и IV.За Гърция няма задължение за либерализиране на подпозиция 31.02 Б и В и 31.05А I, IIи IV в края на преходния период, освен ако междувременно не възникне изменение по acquiscommunautaire. Независимо от това цялостната квота следва да бъде увеличавана ежегодно през преходния период.  
  Помпи (включително 101
84.10 електропомпи и турбо-помпи) за 000
  течности, дори с устройства за ЕИП
  измерване; елеватори за  
  течности с кофи, ленти или  
  ремъци и други подобни:  
  ex A. Помпи за снабдяване, дори с устройства за измерване, с изключение на помпи за подаване на гориво.  
  Б. Други помпи.  
  В. Елеватори за течности с кофи, ленти или ремъци и други подобни  
84.14 Неелектрически индустриални  
  или лабораторни пещи, включително пещите за изгаряне на отпадъци:  
  ex Б. Други:  
  - части от стомана, за циментови 6 000
  пещи ЕИП
     
84.15 Хладилници и хладилни  
  съоръжения (електрически и  
  други):  
  ex Б. Други:  
  - шкафове, неснабдени с 58
  апарати за охлаждане. 800
    ЕИП
ex Уреди и инструменти за  
84.20 претегляне,  
  включително  
  кантарите и везните за проверка  
  на изработените изделия, но с  
  изключение на везните  
  с чувствителност 5 сg  
  или по-голяма; теглилки  
  за всякакви  
  уреди за претегляне:  
  - везни за бебета  
  - везни с прецизно измерване за  
  домакинска употреба  
  - кантари и теглилки за 10
  всякакви видове 100
    ЕИП
ex Инструментални машини за  
84.46 обработка на камъни, керамични продукти, бетон, азбестоцимент или подобни минерални материали, или за студена обработка на стъкло, различни от машините от № 84.49:  
  - машини и апарати за обработка 15
  на мрамор, различни от машини 500
  и апарати с ръчно обработване и ЕИП
  електрически задвижвани.  
ex Инструментални машини за  
84.47 обработка на дърво, корк, кост, ебонит (вулканит), твърди пластмаси или подобни твърди материали, различни от машините от позиция № 84.49::  
    10
  1 Тези квоти ще бъдат 300
  предоставяни на отделните ЕИП
  страни в съответствие с процедурите на Общността, валидни преди присъединяването.  
     
85.15 Предавателни и 37 600 ЕИП
  приемателни апарати за радиотелеграфия и радиотелефония; радиоразпръскване и телевизионно предаване (включително приемници с вграден апарат за записване или възпроизвеждане на звук) и телевизионни камери; спомагателни радио-навигационни апарати; радари и апарати с дистанционно радиоуправление:  
  C. Pri coC. Части:  
  I. Шкафове и корпуси:  
  ex a) от дърво:  
  - за телевизионни приемници,  
  ex б) от други материали:  
  - за телевизионни приемници,  
98.03 Автоматични писалки 26 400 ЕИП
  с пера и други автоматични писалки (включително химикалки и моливи) и други писалки, държатели за писалки и подобни държатели, автоматични моливи; части и принадлежности към тях, различни от включените в позиции № 98.04 или 98.05:  
  ex Б. Други писалки, държатели за писалки; автоматични моливи; държатели за моливи и подобни държатели:  
  - "Моливи" със сферичен връх и писалки с филцов връх, еднократни:  
  В. Части и принадлежности:  
  ex I. Части от неблагородни метали, произведени от слитъци, прътове, винкели, профили, тел, материали с пълен профил:  
  - Части за "моливи" със сферичен връх и писалки с филцов връх, еднократни, с изключение на химикалките  
  ex II. Други:  
  - Части за "моливи" със сферичен връх и писалки с филцов връх, еднократни, с изключение на химикалките 1 Тези квоти ще бъдат предоставяни на отделните страни в съответствие с процедурите на Общността, валидни преди присъединяването.  
     ПРИЛОЖЕНИЕ VI


Списък към член 115 параграф 3 от Акта за присъединяване

Позиция в ОМТ № Описание Общи квоти за страните, за които се прилага Регламент (ЕИО) № 1439/74 (1981) Общи квоти за страните с държавна търговия, посочени в Регламент (ЕИО) № 109/70 и (ЕИО) № 2532/781(1981)