Резюме за публикуване на решение на Комисията от 24 януари 2007 г. Относно производство по член 81 от Договора за създаване на Европейската общност и член 53 от Споразумението за ЕИП (Дело COMP/38.899 - Комутационни апарати с газова изолация) (нотифицирано под номер C(2006) 6762 окончателен) (само текстовете на Английски, Френски, Немски и Италиански език са автентични)

Обн. C ОВ. бр.5 от 10 Януари 2008г.

(текст от значение за ЕИП)


2008/C 5/07


ОБОБЩЕНИЕ НА НАРУШЕНИЕТО


(1) Адресати на решението са ABB Ltd, Alstom (Societe Anonyme), Areva SA, Areva T&D AG, Areva T&D Holding SA, Areva T&D SA, Fuji Electric Holdings Co., Ltd, Fuji Electric Systems Co., Ltd, Hitachi Ltd, Hitachi Europe Ltd, Japan AE Power Systems Corporation, Mitsubishi Electric Corporation, Nuova Magrini Galileo S.p.A., Schneider Electric SA, Siemens AG, Siemens Aktiengesellschaft Osterreich, Siemens Transmission & Distribution Ltd, Siemens Transmission & Distribution SA, Toshiba Corporation и VA Tech Transmission & Distribution GmbH & Co KEG.


(2) Горепосочените 20 правни субекта (които принадлежат на 10 предприятия, като някои правни субекти бяха отговорни като предприятия майки) са извършили нарушение на член 81 от Договора за ЕО и на член 53 от Споразумението за ЕИП, като са участвали в едно-единствено и непрекъснато нарушение между 15 април 1988 г. и 11 май 2004 г. в сектора на комутационните апарати с газова изолация.


(3) Японски и европейски доставчици на комутационни апарати с газова изолация са съгласували разпределението на проекти за комутационните апарати с газова изолация в световен мащаб, с изключение по-специално на САЩ и Канада. Те са разпределяли проектите съгласно предварително договорени правила, спазвайки квоти и ценови равнища, като в същото време някои територии са били запазени за определени производители.


СЕКТОРЪТ


(4) Комутационните апарати с газова изолация се използват, за да контролират потока на енергия в електрическите мрежи. Те представляват тежко електрическо оборудване, което се използва като основен компонент в електрически подстанции "до ключ". Комутационните апарати с газова изолация се продават като самостоятелен продукт и като част от електрически подстанции "до ключ", които действат на основата на комутационни апарати с газова изолация. Продуктът е специализиран и следователно се изготвя по поръчка. Клиентите обикновено определят своите нужди и поканват потенциалните доставчици да им направят оферта. Годишната световна пазарна стойност на проекти за комутационни апарати с газова изолация (самостоятелни продукти, като част от електрически подстанции "до ключ", които действат на основата на комутационни апарати с газова изолация, и свързаните с тях услуги) е около 1700-2300 милиона EUR за периода 2001-2003 г.


ПРОЦЕДУРА


(5) Делото бе започнато на основата на искане за освобождаване от глоба от страна на швейцарското предприятие ABB на 3 март 2004 г. в съответствие с Известието относно освобождаване от глоби или намаляване на техния размер 1. На ABB бе предоставено условно освобождаване от глоба на 15 април 2004 г.


(6) Изложението на възраженията бе изпратено на 20 април 2006 г., като допълнително изложение на възраженията бе издадено на 21 юни 2006 г. и устното изслушване бе проведено на 18 и 19 юли 2006 г.


(7) Консултативният комитет по ограничителни практики и господстващо положение проведе заседания на 8 декември 2006 г. и на 19 януари 2007 г. и излезе с положително становище.


ФАКТИ


(8) Картелът има сложна структура. На първо място, било е постигнато съгласие между участниците японските предприятия да не продават в Европа и европейските предприятия да не продават в Япония. На второ място, проектите извън определени европейски страни и Япония са били разделяни на основата на световни квоти. Редица страни са били изцяло изключени от споразуменията, по-специално САЩ и Канада. На трето място, на основата на постигнатото общо съгласие европейските предприятия са обсъждали помежду си проекти, свързани с европейските държави. Тези проекти, обаче, са спадали към световните квоти, които са били договаряни с японските предприятия. На четвърто място, някои европейски държави са били посочени като "държави на произход на производителя". Тези "държави на произход на производителя" са били оставени на националните производители и продажбите в "държавите на произход на производителя" не са били включени (приспаднати) в изчисленията на световните квоти.


(9) Страните са провеждали редовни срещи:


- за да разпределят проекти за комутационните апарати с газова изолация в съответствие с определените квоти,


- за да договарят цените, които могат да бъдат таксувани от предприятието, на което е даден проектът,


- за да договарят цените, които членовете на картела, които не е трябвало да спечелят търга, е трябвало да предложат, за да създадат впечатление, че съществува истинска конкуренция, и


- за да договарят ценовите параметри, които е трябвало да бъдат спазвани, когато страните не са можели да постигнат съгласие на кого да бъде даден проекта.


(10) Участниците са предприели обстойни мерки, за да прикрият своето участие в картел. Не само участниците в картела са подготвяли фиктивни оферти, за да създадат впечатление, че съществува истинска конкуренция, но те също така са използвали кодови имена и все по-сложни средства за предаване на съобщения (електронна поща от лични сметки с кодирани съобщения, кодирани мобилни телефони), за да избегнат да бъдат разкрити.


(11) Доказателствата, представени от тъжителя, на когото е даден имунитет, в съчетание с констатациите от проверките на Комисията, позволяват да бъде установено, че нарушението е започнало още през април 1988 г. и е продължило до деня, в който Комисията се е намесила, т.е. до 11 май 2004 г.


1. ПРАВНАТА ОЦЕНКА НА ФАКТИТЕ


(12) Въз основа на гореизложеното е направено заключение, че между 15 април 1988 г. и 11 май 2004 г. е било извършено едно-единствено и непрекъснато нарушение на член 81 от Договора за ЕО и на член 53 от Споразумението за ЕИП.


(13) Всички предприятия майки, които са оказали решаващо влияние върху търговското поведение на своите филиали, замесени в нарушението, са солидарно и неделимо отговорни за нарушението, съвместно със своите филиали. Това се отнася до едноличните предприятия майки (особено тези на изцяло притежаваните филиали), за които презумпцията за контрол не е била опровергана. Освен това, предлага се членовете на картела, които са продължили своето участие в картела чрез участие в смесени дружества, да бъдат обявени за солидарно и неделимо отговорни съвместно със смесените дружества за нарушенията, извършени от тях, доколкото съответните предприятия са оказали решаващо влияние върху смесените дружества.


2. ГЛОБИ


Основна сума


Тежест на нарушението


(14) Заради самото му естество и като се има предвид неговата тежест, отражението му върху пазара и географския му обхват, нарушението трябва да бъде определено като особено сериозно.


Разграничително третиране


(15) Поради значителните различия между тежестта на всяко предприятие по отношение на оборота в сектора, в който е функционирал картелът, бе приложено разграничително третиране (групиране), за да бъде взета предвид тежестта на всяко предприятие. Целта на този подход е да се разграничи начинът, по който всяко предприятие, съобразно с тежестта си на въпросния пазар, е нарушило конкуренцията.


(16) Предприятията бяха разделени на четири категории, съобразно с техния относителен пазарен дял за 2003 г. (2001 г. за предприятията майки на японските смесени дружества).


Достатъчен възпиращ ефект


(17) За да се определи размера на глобата на равнище, което ще осигури достатъчен възпиращ ефект, е уместно да се приложи мултипликационен коефициент към наложените глоби, който коефициент се основава на тежестта на съответното предприятие. На тази основа, проекторешението предлага да бъде увеличена глобата, която ще бъде наложена на особено големите предприятия (с оглед на техния световен оборот), и такъв мултипликационен коефициент да бъде приложен спрямо Siemens, Hitachi, Toshiba, Melco и ABB.


Продължителност


(18) Индивидуални увеличения на процентите ще бъдат наложени с оглед на продължителността на нарушението от всяко предприятие, както бе изложено по-горе.


Утежняващи обстоятелства


Повторни нарушения


(19) В момента на извършване на нарушението ABB вече е бил предмет на забранителни решения от страна на Комисията поради участие в картел. Това оправдава увеличаването на основния размер на глобата, която ще му бъде наложена.


Роля на лидер


(20) Siemens, Alstom и Areva са имали функцията на секретариат на европейските членове на картела на по-късен етап. Това оправдава увеличаването на основния размер на глобата, която ще бъде наложена на тези предприятия заради лидерство.


Смекчаващи обстоятелства


(21) Няколко предприятия се позоваха на смекчаващи обстоятелства като ранно прекратяване на нарушението, минимална или пасивна роля и липса на ефективно прилагане на практиките. Всички тези твърдения са отхвърлени като неоснователни.


Прилагане на ограничението: максимум 10 % от оборота


(22) Където това е уместно, към изчислените глоби ще бъде приложено ограничението за 10 % от оборота в световен мащаб съгласно член 23, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1/2003.


Прилагане на Известието от 2002 г. относно освобождаване от глоби или намаляване на техния размер.


Освобождаване


(23) ABB е първото предприятие, което информира Комисията за съществуването на картел, и Комисията даде на ABB условно освобождаване от глоби съгласно точка 15 от Известието относно освобождаване от глоби или намаляване на техния размер. ABB оказа пълно, непрекъснато и своевременно съдействие през целия период на административната процедура на Комисията и предостави на Комисията цялата си налична информация относно предполагаемото нарушение. ABB прекрати участието си в подозираното нарушение в момента, в който представи доказателства по Известието относно освобождаване от глоби или намаляване на техния размер, и не предприе стъпки за принуждаване на други предприятия да участват в нарушението. Следователно ABB отговаря на изискванията за пълно освобождаване от глоби. Точка 23, буква б)


(24) Areva, Siemens, VA Tech, Hitachi и Jaeps, Melco и Fuji направиха искания в съответствие с Известието относно освобождаване от глоби или намаляване на техния размер.


(25) Съгласно Известието относно освобождаване от глоби или намаляване на техния размер, Комисията разгледа другите заявления в реда, в който тези заявления са постъпили, за да прецени дали те представляват съществено допълнение по смисъла на точка 21. Тя стигна до заключение, че тези заявления не представляват съществено допълнение по смисъла на Известието относно освобождаване от глоби или намаляване на техния размер в сравнение с информацията, която Комисията вече е имала по това време от страна на ABB, от проведените проверки на 11 и 12 май 2004 г. и от направеното разследване до момента на подаване на съответните заявления.РЕШЕНИЕ


(26) Адресатите на решението и продължителността на тяхното участие са следните:


а) ABB Ltd от 15 април 1988 г. до 2 март 2004 г.;


б) Alstom (Societe Anonyme) от 15 април 1988 г. До 8 януари 2004 г.;


в) Areva SA от 9 януари 2004 г. до 11 май 2004 г.;


г) Areva T&D AG от 22 декември 2003 г. до 11 май 2004 г.;


д) Areva T&D Holding SA от 9 януари 2004 г. до 11 май 2004 г.;


е) Areva T&D SA от 7 декември 1992 г. до 11 май 2004 г.;


ж) Fuji Electric Holdings Co., Ltd от 15 април 1988 г. До 11 май 2004 г.;


з) Fuji Electric Systems Co., Ltd от 15 април 1988 г. До 11 май 2004 г.;


и) Hitachi Ltd от 15 април 1988 г. до 31 декември 1999 г. и от 2 юли 2002 г. до 11 май 2004 г.;


й) Hitachi Europe Ltd от 15 април 1988 г. до 31 декември 1999 г. и от 2 юли 2002 г. до 30 септември 2002 г.;


к) Japan AE Power Systems Corporation от 1 октомври 2002 г. до 11 май 2004 г.;


л) Mitsubishi Electric Corporation от 15 април 1988 г. До 11 май 2004 г.;


м) Nuova Magrini Galileo S.p.A. от 15 април 1988 г. До 13 декември 2000 г. и от 1 април 2002 г. до 11 май 2004 г.;


н) Schneider Electric SA от 15 април 1988 г. До 13 декември 2000 г.;


о) Siemens AG от 15 април 1988 г. до 1 септември 1999 г. и от 26 март 2002 г. до 11 май 2004 г.;


п) Siemens Aktiengesellschaft Osterreich от 20 септември 1998 г. до 13 декември 2000 г. и от 1 април 2002 г. до 11 май 2004 г.;


р) Siemens Transmission & Distribution Ltd от 15 април 1988 г. до 13 декември 2000 г. и от 1 април 2002 г. до 11 май 2004 г.;


с) Siemens Transmission & Distribution SA от 15 април 1988 г. до 13 декември 2000 г. и от 1 април 2002 г. до 11 май 2004 г.;


т) Toshiba Corporation от 15 април 1988 г. до 11 май 2004 г.;


у) VA Tech Transmission & Distribution GmbH & Co KEG от 20 септември 1998 г. до 13 декември 2000 г. и от 1 април 2002 г. до 11 май 2004 г.


(27) Наложените глоби съгласно член 23, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1/2003 са следните:


а) ABB Ltd - 0 EUR;


б) Alstom (Societe Anonyme) - 11 475 000 EUR;


в) Alstom (Societe Anonyme) солидарно и неделимо отговорен съвместно с Areva T&D SA - 53 550 000 EUR. От размера на Areva T&D SA (53 550 000 EUR), Areva SA, Areva T&D Holding SA и Areva T&D AG солидарно и неделимо отговорни съвместно с Areva T&D SA - 25 500 000 EUR;


г) Fuji Electric Holdings Co., Ltd, солидарно и неделимо отговорен съвместно с Fuji Electric Systems Co, Ltd - 2 400 000 EUR;


д) Hitachi Ltd - 50 400 000 EUR от които, солидарно и неделимо отговорен съвместно с Hitachi Europe Ltd - 48 375 000 EUR;


е) Japan AE Power Systems Corporation солидарно и неделимо отговорен съвместно с Fuji Electric Holdings Co., Ltd, Fuji Electric Systems Co, Ltd и Hitachi Ltd -

1 350 000 EUR;


ж) Mitsubishi Electric Corporation - 113 925 000 EUR;


з) Mitsubishi Electric Corporation солидарно и неделимо отговорен съвместно с Toshiba Corporation - 4 650 000 EUR;


и) Toshiba Corporation - 86 250 000 EUR;


й) Schneider Electric SA - 3 600 000 EUR;


к) Schneider Electric SA солидарно и неделимо отговорен съвместно със Siemens Transmission & Distribution SA и Nuova Magrini Galileo S.p.A. - 4 500 000 EUR;


л) Siemens Transmission & Distribution Ltd - 22 050 000 EUR, от които:


i) солидарно и неделимо отговорен съвместно със Siemens Transmission & Distribution SA и Nuova Magrini Galileo S.p.A. - 17 550 000 EUR; и


ii) солидарно и неделимо отговорен съвместно със Siemens Aktiengesellschaft Osterreich и VA Tech Transmission & Distribution GmbH & Co KEG - 12 600 000 EUR;


м) Siemens AG - 396 562 500 EUR.


(28) На изброените предприятия бе наредено да прекратят незабавно нарушенията, посочени в този член, в случай че все още не са го направили. Те трябва да се въздържат от повторно извършване на което и да е от описаните действия или поведение и от всяко действие или поведение със същия или подобен предмет или резултат.


_________________________

1 ОВ C 45, 19.2.2002 г., стр. 3.


2008-C005-07


Untitled Page