Признаване на професионалната квалификация на акушерки в страните от ЕС


НОРМАТИВНА ОСНОВА


Директива 2005/36/EО на Европейския парламент и на Съвета от 7 септември 2005 година относно признаването на професионалните квалификацииГражданите на всяка държава-членка имат право да се установят и да упражняват своята професия в друга държава-членка на ЕС. От друга страна, свободата на установяване и правото на предоставяне на услуги изискват лицето, което желае да се възползва от тях да притежава необходимата квалификация, ако такава се изисква в приемащата държава-членка.


Лицата, упражняващи професията акушерка, принадлежат към групата на т.нар. извършващи "регулирани професии" (подобно на лекари, медицински сестри, зъболекари и т.н). За да упражняват свободно професията си в рамките на Общността, те трябва да отговарят на минималните изисквания, установени в Директива 2005/36, регулираща реда за признаване на квалификацията от държава-членка, позволяващ на титуляра на споменатите квалификации да упражнява там същата професия. Разпоредбите й обвързват достъпа до регламентирана професия или нейното упражняване на територията на дадена държава-членка с притежаване на определени професионални квалификации (наричана по-нататък в текста "приемаща държава-членка"), с цел достъп до тази професия и нейното упражняване, на професионални квалификации, придобити в една или повече други държави-членки (наричани по-нататък в текста държави-членки по произход).
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Обучение на акушерки


1. Обучението на акушерки включва като минимум:


a) специално редовно обучение за акушерки, в това число теоретично и практическо обучение с минимална продължителност от три години, или


б) специално редовно обучение за акушерки, включващо обучение с минимална продължителност от осемнадесет месеца (курс II), което не е било предмет на еквивалентно обучение за медицински сестри с общ профил.


Държавите-членки гарантират, че учебните заведения, провеждащи обучение за акушерки, носят отговорност за координиране на теорията и практиката в рамките на цялостната програма за обучение и за нейната актуализация. Такава актуализация не води до изменение на действащите законодателни принципи на която и да е държава-членка, свързани със структурата на професиите, що се отнася до обучението и условията за достъп, приложими към физическите лица.


2. За достъп до обучение за акушерка се изисква да е налице едно от следните условия:


a) завършване най-малко на първите десет години на общото училищно образование за курс I, или


б) притежаване на удостоверения за професионална квалификация "медицинска сестра с общ профил", за курс II.


3. Обучението за акушерки гарантира, че заинтересованото лице е придобило следните знания и умения:


a) достатъчно познаване на науките, на които се основават дейностите на акушерките, по-специално на акушерството и гинекологията;


б) достатъчно познаване на професионалната етика на разглежданата професия и на нормативните актове, които я регламентират;


в) задълбочени познания върху биологичните функции, анатомията и физиологията в сферата на акушерството и на новороденото, както и познания върху отношението между здравното състояние и физическата и социална среда на човешкия индивид, и неговото поведение


г) достатъчен клиничен опит, придобит в акредитирани здравни заведения под контрола на специалисти с квалификация по акушерство;


д) достатъчно разбиране на обучението от здравни работници и опит от работата с такива работници.


Процедури за признаване на удостоверения за професионална квалификация "акушерка"


1. Удостоверенията за професионална квалификация "акушерка", подлежат на автоматично признаване, ако отговарят на един от следните критерии:


a) редовно обучение за акушерка с минимална продължителност от три години:

I) изисква се притежаване на диплома, свидетелство или друго удостоверение за квалификация, даващо право на прием в университети или висши учебни заведения, или удостоверяващи еквивалентно ниво на познания; или

II) да е последвано от двегодишен професионален стаж, за който е издадено свидетелство;


б) редовно обучение за акушерка с минимална продължителност от две години или 3600 часа, за което се изисква притежаване за удостоверения за професионална квалификация "медицинска сестра с общ профил";


в) редовно обучение за акушерка с минимална продължителност от осемнадесет месеца или 3000 часа, за което се изисква притежаване за удостоверения за професионална квалификация "медицинска сестра с общ профил", и последвано от едногодишен професионален стаж, за който е издадено свидетелство.


2. Свидетелството се издава от компетентните органи в държавата-членка по произход. То удостоверява, че титулярът, след като е получил удостоверение за професионална квалификация "акушерка", е упражнявал задоволително всички професионални дейности на акушерка за съответен период в болница или здравно заведение, одобрено за тази цел.


Упражняване на професионалните дейности на акушерка1.Държавите-членки гарантират, че акушерките могат да получат достъп до, и да упражняват, като минимум следните дейности:

a) предоставяне на подходяща информация и съвети по въпросите на семейното планиране;


б) установяване на бременност и проследяване на нормалната бременност; извършване на необходимите прегледи за проследяване протичането на нормалната бременност;


в) назначаване или препоръчване на необходимите прегледи за възможно най-ранната диагностика на всяка рискова бременност;


г) изготвяне на програма за подготовка на бъдещите родители за тяхната роля, осигуряване на цялостна подготовка за раждането и съвети по въпросите на хигиената и храненето;


д) подпомагане на родилката по време на раждането и наблюдение на плода in utero чрез съответните клинични и технически средства;


е) извършване на нормално израждане, когато се касае за главично предлежание, включително и на епизиотомия при необходимост, а при спешен случай провеждане на раждане със седалищно предлежание;


ж) откриване при майката или детето на признаци за аномалии, които изискват лекарска намеса и оказване помощ на лекаря в случай на интервенция; предприемане на налагащи се спешни мерки в отсъствие на лекаря, по-специално мануално изваждане на плацентата, последвана евентуално от мануален маточен преглед;


з) преглед на новороденото и полагане на грижи за него; предприемане на всякакви инициативи, които се налагат в случай на необходимост и извършване, при нужда, на незабавна реанимация;


и) полагане на грижи за родилката, наблюдение на майката по време на следродилния период и даване на всякакви полезни съвети за отглеждане на новороденото при най-добри условия;


й) провеждане на назначено от лекар лечение;


к) изготвяне на необходимите писмени доклади.


Придобити права, отнасящи се само до акушерките


1. Всяка държава-членка признава, в случаите на граждани на държави-членки, чиито удостоверения за професионална квалификация "акушерка" отговарят на всички минимални квалификационни изисквания, но не са признати, освен ако са придружени със свидетелства за професионален стаж като достатъчно доказателство за удостоверения за професионални квалификации, издадени от тези държави-членки придружени със свидетелство, в което се посочва, че тези лица са упражнявали действително и законосъобразно съответните дейности в продължение на не по-малко от две последователни години през последните пет години, предшестващи датата на издаване на свидетелството.


2. Условията се прилагат към граждани на държави-членки, чиито удостоверения за професионална квалификация "акушерка" удостоверяват завършване на обучение, получено на територията на бившата Германска демократична република, отговарящо на всички минимални квалификационни изисквания, но които удостоверения за професионална квалификация не се признават, ако не са придружени със свидетелство за професионален стаж, когато този документ удостоверява завършване на курс на обучение, започнал преди 3 октомври 1990 г.


3. По отношение на удостоверенията за професионална квалификация "акушерка", издадени в Полша, се прилагат само следните разпоредби за придобити права.

По отношение на гражданите на държави-членки, чиито удостоверения за професионална квалификация "акушерка" са издадени от Полша или чието обучение е започнало в тази страна преди 1 май 2004 г., и които не отговарят на минималните квалификационни изисквания, държавите-членки признават следните удостоверения за професионална квалификация "акушерка", ако са придружени със свидетелство, в което се посочва, че тези лица са упражнявали действително и законосъобразно дейностите на акушерки за следните периоди:


a) удостоверения за професионална квалификация "акушерка" с образователно-квалификационна степен "бакалавър" (dyplom licencjata poloznictwa): за не по-малко от три последователни години през последните пет години, предшестващи датата на издаване на свидетелството;


б) удостоверения за професионална квалификация "акушерка", удостоверяващи завършването на образование след средното и издадени от медицинско професионално училище (dyplom poloznej): за не по-малко от пет последователни години през последните седем години, предшестващи датата на издаване на свидетелството.


4. Държавите-членки признават удостоверения за професионална квалификация "акушерка", издадени от Полша на акушерки, завършили обучението си преди 1 май 2004 г., които не отговарят на минималните квалификационни изисквания, предвидени в член 40, и притежават диплома за образователно-квалификационна степен "бакалавър", придобита на базата на специална програма за повишаване на квалификацията, предвидена в член 11 на закона от 20 април 2004 г. за изменение на Закона за професиите "медицинска сестра" и "акушерка" и на други законодателни актове (Официален вестник на Република Полша, бр. 92 от 30 април 2004 г., позиция 885) и Наредбата на министъра на здравеопазването от 11 май 2004 г. за условията за провеждане на обучението за медицински сестри и акушерки, които притежават диплома за завършено средно образование (зрелостен изпит - matura) и са завършили медицински лицей или медицински професионални училища, в които се преподават професиите "медицинска сестра" и "акушерка" (Официален вестник на Република Полша, бр. 110 от 13 май 2004 г., позиция 1170), с цел да се удостовери, че заинтересованото лице притежава знания и компетентност, сравними с тези на акушерките, притежаващи квалификациите, изброени за Полша, в точка 5.5.2 от Приложение V на Директива 2005/36


Untitled Page