РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1234/2007 НА СЪВЕТА от 22 октомври 2007 година за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти („Общ регламент за ООП“)

Обн. L ОВ. бр.299 от 16 Ноември 2007г.

Текст на документа в сайта на EUR-Lex


Изменен с:


>M1 Регламент (ЕО) № 247/2008 на Съвета от 17 март 2008 година

>M2 Регламент (ЕО) № 248/2008 на Съвета от 17 март 2008 година

>M3 Регламент (ЕО) № 361/2008 на Съвета от 14 април 2008 година

>M4 Регламент (ЕО) № 470/2008 на Съвета от 26 май 2008 година

>M5 Регламент (ЕО) № 510/2008 на Комисията от 6 юни 2008 година

>M6 Регламент (ЕО) № 13/2009 на Съвета от 18 декември 2008 година

>M7 Регламент (ЕО) № 72/2009 на Съвета от 19 януари 2009 г.

>M8 Регламент (ЕО) № 183/2009 на Комисията от 6 март 2009 година

>M9 Регламент (ЕО) № 435/2009 на Комисията от 26 май 2009 година

>M10 Регламент (ЕО) № 491/2009 на Съвета от 25 май 2009 година

>M11 Регламент (ЕО) № 1047/2009 на Съвета от 19 октомври 2009 година

>M12 Регламент (ЕО) № 1140/2009 на Съвета от 20 ноември 2009 година

>M13 Регламент (ЕС) № 513/2010 на Комисията от 15 юни 2010 година


Поправен със:


>C1 Поправка, ОВ L 230, 2.9.2009 г., стр. 6 (72/2009)


СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,


като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално членове 36 и 37 от него,


като взе предвид предложението на Комисията,


като взе предвид становището на Европейския парламент 1,


като има предвид, че:


(1) Функционирането и развитието на общия пазар на земеделски продукти следва да бъде съпътствано от установяване на обща селскостопанска политика (наричана по-долу „ОСП“), включваща в частност обща организация на селскостопанските пазари (наричана по-долу „ООП“), която може, съгласно член 34 от Договора, да приема различни форми в зависимост от продукта.


(2) След въвеждането на ОСП Съветът е приел 21 ООП за всеки продукт или група продукти, като за всяка организация се прилага отделен основен регламент на Съвета:


— Регламент (ЕИО) № 234/68 на Съвета от 27 февруари 1968 година за създаване на обща организация на пазара на живи дървета и други растения, луковици, корени и подобни на тях, рязани цветя и декоративна зеленина2;


— Регламент (ЕИО) № 827/68 на Съвета от 28 юни 1968 година относно общата организация на пазарите на някои продукти, изброени в приложение II към Договора3;


— Регламент (ЕИО) № 2759/75 на Съвета от 29 октомври 1975 година относно общата организация на пазара на свинско месо4;


— Регламент (ЕИО) № 2771/75 на Съвета от 29 октомври 1975 година относно общата организация на пазара на яйца5;


— Регламент (ЕИО) № 2777/75 на Съвета от 29 октомври 1975 година относно общата организация на пазара на птиче месо 6;


— Регламент (ЕИО) № 2075/92 на Съвета от 30 юни 1992 година относно общата организация на пазара на суров тютюн7;


— Регламент (ЕИО) № 404/93 на Съвета от 13 февруари 1993 година относно общата организация на пазара на банани8;


— Регламент (ЕО) № 2200/96 на Съвета от 28 октомври 1996 година относно общата организация на пазара на плодове и зеленчуци 9;


— Регламент (ЕО) № 2201/96 на Съвета от 28 октомври 1996 година относно общата организация на пазарите на продукти от преработени плодове и зеленчуци10;


— Регламент (ЕО) № 1254/1999 на Съвета от 17 май 1999 година относно общата организация на пазара на говеждо и телешко месо 11;


— Регламент (ЕО) № 1255/1999 на Съвета от 17 май 1999 година относно общата организация на пазара на мляко и млечни продукти12;


— Регламент (ЕО) № 1493/1999 на Съвета от 17 май 1999 година относно общата организация на пазара на вино13;


— Регламент (ЕО) № 1673/2000 на Съвета от 27 юли 2000 година относно общата организация на пазарите на лен и на коноп за влакно14;


— Регламент (ЕО) № 2529/2001 на Съвета от 19 декември 2001 година относно общата организация на пазара на овче и козе месо15;


— Регламент (ЕО) № 1784/2003 на Съвета от 29 септември 2003 година относно общата организация на пазара на зърнени култури16;


— Регламент (ЕО) № 1785/2003 на Съвета от 29 септември 2003 година относно общата организация на пазара на ориз17;


— Регламент (ЕО) № 1786/2003 на Съвета от 29 септември 2003 година относно общата организация на пазара на сух фураж18;


— Регламент (ЕО) № 865/2004 на Съвета от 29 април 2004 година относно общата организация на пазара на маслиново масло и трапезни маслини19;


— Регламент (ЕО) № 1947/2005 на Съвета от 23 ноември 2005 година относно общата организация на пазара на семена20;


— Регламент (ЕО) № 1952/2005 на Съвета от 23 ноември 2005 година относно общата организация на пазара на хмел21;


— Регламент (ЕО) № 318/2006 на Съвета от 20 февруари 2006 година относно общата организация на пазарите в сектора на захарта22.


(3) Освен това Съветът е приел три регламента със специфични правила за някои продукти, без обаче да установява ООП за тези продукти:


— Регламент (ЕО) № 670/2003 на Съвета от 8 април 2003 година за установяване на специфични мерки по отношение на пазара на етилов алкохол от земеделски произход23;


— Регламент (ЕО) № 797/2004 на Съвета от 26 април 2004 година относно мерките за подобряване на общите условия за производство и търговия с пчелни продукти24;


— Регламент (ЕО) № 1544/2006 на Съвета от 5 октомври 2006 година за предвиждане на специални мерки за насърчаване отглеждането на копринени буби 25.


(4) Горепосочените регламенти (наричани по-долу „основни регламенти“) често биват съпътствани от паралелен набор от допълнителни регламенти на Съвета. Повечето от основните регламенти се придържат към една и съща структура и съдържат много на брой общи за тях разпоредби. Това в частност се отнася за правилата за търговия с трети страни и общите разпоредби, а също в известна степен и за правилата, свързани с вътрешния пазар. Основните регламенти често съдържат различни решения за едни и същи или сходни проблеми.


(5) От известно време Общността се стреми да опрости регулаторната среда относно ОСП. С тази цел бе създадена хоризонтална законодателна рамка за всички директни плащания, обединяваща съвкупността от системи за подпомагане в схема за единно плащане с приемането на Регламент (ЕО) № 1782/2003 на Съвета от 29 септември 2003 година относно установяване на общи правила за схеми за директно подпомагане в рамките на Общата селскостопанска политика и за установяване на някои схеми за подпомагане на земеделски производители26. Този подход следва да се приложи също и за основните регламенти. В този смисъл, съдържащите се в тях правила следва да бъдат обединени в единна законодателна рамка, а отрасловите подходи да бъдат заменени с хоризонтални, където е възможно.


(6) В светлината на горепосочените съображения, основните регламенти следва да се отменят и заменят с един единствен Регламент.


(7) Опростяването не следва да води до поставяне под въпрос на политическите решения в рамките на ОСП, вземани през годините. Ето защо настоящият регламент следва най-вече да представлява опростяване в технически аспект. Затова той не следва да отменя или изменя съществуващи правни инструменти, освен ако не са остарели или излишни или естеството им не предполага разглеждане на равнище Съвет, нито следва да предвижда нови правни инструменти или мерки.


(8) При тези условия настоящият регламент не следва да включва тези части от ООП-и, които подлежат на политическа реформа. Такъв е случаят с повечето части на секторите на плодовете и зеленчуците, обработените плодове и зеленчуци и виното. По тази причина разпоредбите, които се съдържат в съответните регламенти (ЕО) № 2200/96, (ЕО) № 2201/96 и (ЕО) № 1493/1999, следва да бъдат включени в настоящия регламент само дотолкова, доколкото те не подлежат на политическа реформа. Материалните разпоредби на тези ООП обаче следва да се добавят едва след приемането на съответните реформи.


(9) Общите организации на пазарите на зърнени култури, ориз, захар, сух фураж, семена, маслинено масло и трапезни маслини, лен и коноп, банани, мляко и млечни продукти и копринени буби предвиждат пазарни години, които са съобразени предимно с биологичните производствени цикли на всеки от тези продукти. Поради тази причина пазарните години във вида, в който са били определени за тези сектори, следва да се включат в настоящия регламент.


(10) За да се стабилизират пазарите и да се осигури задоволителен жизнен стандарт на селскостопанската общност, е разработена диференцирана система за ценово подпомагане за различните сектори, успоредно с въвеждането на схеми за директно подпомагане, вземайки предвид от една страна различните потребности във всеки един от тези сектори, и от друга страна взаимната зависимост между тях. Тези мерки са под формата на публична интервенция или изплащане на помощ за частното складиране на продукти в секторите на зърнените култури, ориза, захарта, маслиновото масло и трапезните маслини, говеждото и телешкото месо, млякото и млечните продукти, свинското месо, овчето месо и козето месо. Следователно, предвид целите на настоящия регламент, е необходимо да се запазят мерките за ценово подпомагане, ако са предвидени в разработени преди това правни инструменти, без да се правят значителни промени в сравнение с предишната правна уредба.


(11) За по-голяма яснота и прозрачност разпоредбите, регулиращи тези мерки, следва да се подчинят на обща структура, като същевременно се запази политиката, следвана във всеки отделен сектор. За тази цел е уместно да се прави разлика между референтни цени и интервенционни цени.


(12) Обците организации на селскостопанските пазари на зърнени култури, говеждо и телешко месо и мляко и млечни продукти съдържат разпоредби, според които Съветът, действащ в съответствие с процедурата, определена в член 37, параграф 2 от Договора, може да променя ценовите нива. При съществуващата чувствителност на ценовите системи би следвало да бъде ясно, че възможността съгласно член 37, параграф 2 за промяна на нивата на цените съществува по отношение на всички сектори, предмет на настоящия регламент.


(13) Нещо повече, ООП на захар предвижда възможност за преразглеждане на стандартните качества на захарта, определени в Регламент (ЕО) № 318/2006, за да се отчете, по-специално търговските изисквания и развитията в техническия анализ. В този смисъл регламентът предоставя правомощие на Комисията да изменя съответното приложение. Наложително е тази възможност да се запази, за да може Комисията да предприема бързи действия при необходимост.


(14) За осигуряване на надеждна информация за пазарните цени на захарта в Общността, система за отчитане на цените, както е предвидена в ООП на захарта, следва да бъде включена в настоящия регламент и въз основа на нея да се определят пазарните ценови нива за бяла захар.


(15) За да се предотврати превръщането на системата за интервенция по отношение на зърнените култури, ориза, маслото и обезмасленото мляко на прах в самоцел, следва да се запази възможността за откриване на публична интервенция само в определени периоди от годината. По отношение на продуктите от говеждо и телешко месо, свинско месо и масло, откриването и закриването на публична интервенция следва да зависи от пазарните ценови нива в рамките на определен период. По отношение на царевицата, ориза и захарта следва да се запази ограничението за количествата, до размера на които може да се извършва изкупуване при публична интервенция. По отношение на маслото и обезмасленото мляко на прах следва да се запази правомощието на Комисията за временно преустановяване на обичайното изкупуване след достигане на определено количество или за замяната му с изкупуване чрез тръжна процедура.


(16) Равнището на цената, на която е следвало да се извърши изкупуване при публична интервенция бе в миналото понижавано в ООП на зърнени култури, ориз, говеждо и телешко месо и бе определено заедно с въвеждането на схеми за директно подпомагане в тези сектори. Ето защо помощта съгласно тези схеми, от една страна, и интервенционните цени, от друга страна, са тясно свързани. За продуктите от сектора на млякото и млечните продукти, чието ценово равнище бе определено с цел насърчаване на консумацията на съответните продукти и повишаване на тяхната конкурентоспособност. В секторите на ориза и захарта цените бяха определени с цел подпомагане стабилизирането на пазара в случаите, когато пазарната цена в определена пазарна година е паднала под референтната цена, определена за следващата пазарна година. Тези решения на Съвета относно политиката продължават да са действителни.


(17) Както и при предишните общи организации на пазарите, в настоящия регламент следва да предвиди възможността за предоставяне на продукти, закупени при публична интервенция. Такива мерки следва да бъдат предприети по начин, при който се избягват смущения на пазара и се осигурява равен достъп до стоките и равнопоставеност на купувачите.


(18) Благодарение на интервенционните си запаси от различни земеделски продукти, Общността има потенциална възможност да допринесе значително за благосъстоянието на найнуждаещите се свои граждани. В интерес на Общността е използването на този потенциал на твърда основа до намаляване на запасите до нормално равнище чрез въвеждане на подходящи мерки. Поради тези съображения Регламент (ЕИО) № 3730/87 на Съвета от 10 декември 1987 година относно определянето на общи правила за снабдяването с храна от интервенционни складове на определени организации и за разпределянето й на найнуждаещите се лица в Общността27 досега предвиждаше разпределяне на храните от благотворителни организации. Тази важна социална мярка, която може да е от изключително значение за най-нуждаещите се лица, следва да се запази и включи в рамката на настоящия регламент.


(19) С цел постигане на равновесие на пазара на мляко и стабилизиране на пазарните цени, в ООП на мляко и млечни продукти е предвидено отпускането на помощ за частно складиране на сметана, някои видове масла и някои видове сирена. Освен това, Комисията е упълномощена да взема решения за отпускането на помощ за частно складиране на някои други видове сирена, както и на бяла захар, някои видове маслиново масло и някои продукти от говеждо и телешко месо, обезмаслено мляко на прах, свинско месо, овче месо и козе месо. Предвид целта на настоящия регламент, тези мерки следва да се запазят.


(20) Регламент (EО) № 1183/2006 на Съвета от 24 юли 2006 г. относно скалата на Общността за класифицикация на кланичните трупове на възрастни говеда 28, Регламент (EИО) № 1186/90 на Съвета от 7 май 1990 г. относно разширяване на приложното поле на скалата на Общността за класификация на кланичните трупове на възрастни говеда29, Регламент (EИО) № 3220/84 на Съвета от 13 ноември 1984 г. относно определяне на скалата на Общността за класификация на кланични трупове на свине30 и Регламент (EИО) № 2137/92 на Съвета от 23 юли 1992 г. относно скала на Общността за класифицикация на кланичните трупове на овце и определяне на стандарта на Общността за качеството на пресни и охладени кланични трупове на овце 31 определят скали за класификация на кланични трупове в секторите на говеждото и телешкото месо, свинското месо, овчето месо и козето месо. Тези схеми са от съществено значение за регистрирането на цените и за прилагането на интервенционните правила в тези сектори. Освен това, те целят подобряване на прозрачността на пазара. Тези схеми за класификация на кланичните трупове следва да се запазят. Следователно е уместно основните им елементи да се включат в настоящия регламент, като се предостави правомощие на Комисията за уреждане на някои въпроси от технически характер чрез правилата за прилагане.


(21) Ограниченията на свободното движение, произтичащи от прилагането на мерки за предотвратяване разпространението на болести по животните, могат да доведат до затруднения на пазара на някои продукти в една или повече държави-членки. Опитът показва, че сериозните смущения на пазара, например значителен спад в потреблението или в цените, могат да се дължат на загуба на доверието на потребителите поради рискове за общественото здраве или за здравето на животните.


(22) Ето защо следва извънредните мерки за подпомагане на пазара с цел преодоляване на такива ситуации, предвидени в съответните ООП на говеждо и телешко месо, мляко и млечни продукти, свинско месо, овче месо и козе месо, яйца и птиче месо, да бъдат включени в настоящия регламент при същите условия, при които са прилагани досега. Такива извънредни мерки за подпомагане на пазара следва да се предприемат от Комисията, и следва да са пряко свързани или да са следствие на ветеринарно-санитарни мерки, въведени с цел предотвратяване на разпространението на болести. Те следва да се предприемат по искане на държави-членки, за да се избегнат сериозни нарушения на равновесието на съответните пазари.


(23) Възможността Комисията да въведе специални интервенционни мерки, когато това се окаже необходимо за ефективно и ефикасно реагиране при опасност от смущения на пазара в сектора на зърнените култури и предотвратяване на широкомащабно прилагане на публична интервенция в определени региони на Общността в сектора на ориза, или с цел компенсиране на недостига на неолющен ориз вследствие на природни бедствия, както е предвидено съответно в ООП на зърнени култури и ориз, следва да се запази и в настоящия регламент.


(24) Необходимо е да се определи минимална цена на цвекло за квотата, отговаряща на стандартно качество, което следва да се определи, за да се осигури задоволителен жизнен стандарт на производителите на захарно цвекло и захарна тръстика в Общността.


(25) Необходими са специфични правни инструменти за осигуряване на справедлив баланс на права и задължения между предприятията за захар и производителите на захарно цвекло. По тази причина стандартните разпоредби, уреждащи междупрофесионалните споразумения, които преди се съдържаха в ООП на захар, следва да бъдат запазени.


(26) Разнообразието от природни, икономически и технически условия затруднява въвеждането на еднообразни условия за покупка на захарното цвекло на територията на Общността. В търговските среди понастоящем съществуват споразумения между асоциации на производители на захарно цвекло и предприятия в сектора на захарта. По тази причина рамковите разпоредби следва да определят само минималните гаранции, изисквани както от страна на производителите на захарно цвекло, така и от захарната промишленост, за да се осигури безпрепятствено функциониране на пазара на захар с възможност за дерогации от някои правила в контекста на дадено вътрешнотърговско споразумение. Подетайлни условия преди бяха предвидени в ООП на захар в приложение II към Регламент (EО) No 318/2006. Предвид високо техническия характер на тези условия, е по-уместно тези въпроси да се разгледат на равнище Комисия.


(27) Производствената такса, предвидена в ООП на захар, която да допринесе за финансирането на разходите, възникващи по силата на ООП в сектора на захарта следва да се включи в настоящия регламент.


(28) За да се поддържа структурният баланс на пазарите на захар на ценово равнище, близко до референтната цена, следва да се запази възможността Комисията да взема решения за изтегляне на захарта от пазара за период, необходим за възстановяване на пазарното равновесие.


(29) ООП-и на живи растения, говеждо и телешко месо, свинско месо, овче месо и козе месо, яйца и птиче месо предвиждат възможност за приемане на определени мерки, за улесняване приспособяването на предлагането спрямо изискванията на пазара. Тези мерки могат да допринесат за стабилизиране на пазарите и осигуряване на задоволителен жизнен стандарт на съответната селскостопанска общност. Предвид целите на настоящия регламент, тази възможност следва да се запази. Съгласно тези разпоредби, Съветът може да приеме общите правила за тези мерки в съответствие с процедурата, определена в член 37 от Договора. Целите на тези мерки са ясно дефинирани и ограничават вида на мерките, които могат да бъдат приети. Следователно, приемането на допълнителни общи правила от Съвета в тези сектори и не е необходимо и не следва повече да се предвижда.


(30) В сектора на захарта и в сектора на млякото и млечните продукти количественото ограничаване на производството, предвидено в Регламент (ЕО) № 318/2006 и Регламент (ЕО) 1788/2003 на Съвета от 29 септември 2003 година относно въвеждането на такса в сектора на млякото и млечните продукти32 в продължение на много години е било съществен механизъм в пазарната политика. Причините, накарали в миналото Общността да приеме система за производствени квоти и в двата сектора остават валидни.


(31) Докато квотната система за захарта бе предвидена в ООП на захар, съответната система за млечния сектор досега се уреждаше с правен акт, отделен от ООП на мляко и млечни продукти, а именно Регламент (ЕО) № 1788/2003. Предвид решаващото значение на тези схеми и целите на настоящия регламент е уместно съответните разпоредби за двата сектора да бъдат включени в настоящия регламент, без да се правят съществени промени в схемите и начините на тяхното функциониране в сравнение с предишната правна уредба.


(32) По тази причина квотната схема за захарта съгласно настоящия регламент следва да отразява условията, определени в Регламент (ЕО) № 318/2006, и в частност да запази правния статус на квотите, доколкото, съгласно съдебната практика на Съда на Европейските общности, квотната система представлява механизъм за регулиране на пазара в сектора на захарта, целящ постигането на целите от обществен интерес.


(33) Следователно, настоящият регламент следва също така да даде възможност на Комисията да коригира квотите до устойчиво равнище след закриването през 2010 г. на фонда за преструктуриране, създаден с Регламент (ЕО) № 320/ 2006 на Съвета от 20 февруари 2006 година за установяване на временна схема за преструктуриране на захарната промишленост в Общността 33.


(34) Предвид необходимостта да се предвиди в известна степен гъвкавост на национално равнище по отношение на структурното приспособяване на преработвателната промишленост и при отглеждането на цвекло и тръстика за периода, през който се прилагат квотите, възможността да се позволи на държавите-членки да променят квотите на предприятията в определени граници, без същевременно да ограничават дейността на фонда за преструктуриране като инструмент следва да се запази.


(35) ООП на захар предвижда, че за да се избегне нарушаване равновесието на пазара на захар поради свръхпроизводство, Комисията следва да може да предвиди, съгласно определени критерии, пренасянето на излишъка от захар, изоглюкоза или инулинов сироп да се третира като производство в рамките на квотата за следващата пазарна година. Освен това, ако определени количества не отговарят на приложимите условия, се предвижда също такса върху излишъците, за да се избегне натрупването на такива количества, които застрашават ситуацията на пазара. Тези разпоредби следва да се запазят.


(36) Основната цел на квотната система за млякото за намаляване на дисбаланса между търсене и предлагане на съответния пазар и произтичащите от него структурни излишъци, чрез което постигане на по-добро пазарно равновесие, все още остава в сила. Поради тази причина налагането на такса върху количествата мляко, събрани или продадени за директна консумация над един определен гаранционен праг, следва да бъде запазено. В съответствие с целта на настоящия регламент е необходимо до известна степен да се извърши терминологично уеднаквяване на квотните схеми за захар и за мляко, като изцяло се запази правният им статус. Ето защо изглежда уместно да се уеднакви терминологията в сектора на млякото с тази в сектора на захарта. В този смисъл термините „национално референтно количество“ и „индивидуално референтно количество“ в Регламент (ЕО) № 1788/2003, следва да бъдат заменени с „национална квота“ и „индивидуална квота“, при запазване на определеното правно понятие.


(37) В същност квотната схема за мляко в настоящия регламент следва да се оформи в съответствие с Регламент (ЕО) № 1788/2003. В частност, разликата между доставки и преки продажби следва да се запази и схемата следва да се прилага на базата на индивидуалното представително съдържание на мазнина и националното референтно съдържание на мазнина. Земеделските стопани следва да бъдат упълномощени временно да прехвърлят индивидуалната си квота при определени условия. В допълнение следва да се запази принципът, според който при продажба, отдаване под наем или наследяване на дадено стопанство съответната квота се прехвърля на купувача, наемателя или наследника заедно със съответната земя, при запазване на изключенията от принципа, че квотите са обвързани със земеделските стопанства с цел продължаване на преструктурирането на производството на мляко и подобряване състоянието на околната среда. В съответствие с различните видове прехвърляния на квоти и като използват обективни критерии, разпоредбите упълномощаващи държавитечленки да депозират част от прехвърлените количества в националния резерв следва също да се запазят.


(38) Таксата за свръхпроизводство следва да бъде с респектиращ размер и да е дължима от държавите-членки при превишаване на националната квота. След това държаватачленка трябва да разпредели тежестта на таксата между производителите, които са допринесли за превишаването. Тези производители следва да носят отговорност пред държавата-членка за заплащане на своя дял от дължимата такса по силата на превишаването на определеното им количество. Държавите-членки следва да внесат в Европейския фонд за гарантиране на селското стопанство таксата, съответстваща на превишаването на тяхната национална квота, намалена с определената сума от 1 %, за да се отчетат случаите на несъстоятелност или доказана невъзможност определени производители да платят своя дял от общата сума на дължимата такса.


(39) Регламент (ЕО) № 1290/2005 на Съвета от 21 юни 2005 година относно финансирането на Общата селскостопанска политика 34 определя приходите вследствие на прилагането на допълнителната такса в сектора на млякото като „целеви приходи“, които следва да постъпят в бюджета на Общността и в случай на повторно изразходване трябва да се използват изключително за финансиране на разходите на Европейския фонд за гарантиране на селското стопанство или на Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. По тази причина член 22 на Регламент (ЕО) № 1788/2003, съгласно който приходите от таксите се считат за интервенция за стабилизиране на селскостопанските пазари и се прилагат с цел финансиране на разходите в сектора на млякото, е остарял и не следва да се включва в настоящия регламент.


(40) Различните ООП предвиждат различни схеми за подпомагане.


(41) ООП на сух фураж и на лен и коноп предвиждат помощ за преработката в тези сектори като средство за регулиране на вътрешния пазар по отношение на съответните сектори. Тези разпоредби следва да се запазят.


(42) С оглед на особената ситуация на пазара на зърнени култури и картофено нишесте, ООП на зърнени култури съдържаше разпоредби, позволяващи възстановяване при производство в случай на необходимост. Възстановяването при производство следва да е от такъв характер, че основните продукти, използвани в съответната промишленост, да са достъпни при по-ниска цена от определената вследствие на прилагането на общите цени. ООП на захар предвижда възможност за възстановяване при производство в случаите, когато във връзка с производството на някои промишлени, химически или фармацевтични продукти възниква необходимост да се предприемат мерки с цел осигуряване на някои захарни изделия. Тези разпоредби следва да се запазят.


(43) За да се подпомогне поддържането на равновесие на пазара на мляко и за да се стабилизират пазарните цени на млякото и млечните продукти, са необходими мерки за разширяване на възможностите за предлагане на пазара на млечни продукти. По тази причина ООП на мляко и млечни продукти предвижда отпускането на помощ за търговията с някои млечни продукти с оглед специфични техни приложения и предназначения. Освен това, ООП предвижда, че с цел стимулиране консумацията на мляко от младите хора, Общността следва да поеме част от разходите, направени при отпускането на помощ за предлагане на мляко на ученици в училищата. Тези разпоредби следва да се запазят.


(44) Финансите на Общността, съставени от процента на директна помощ, която държавите-членки имат право да удържат в съответствие с член 110и, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 1782/2003, са необходими за насърчаване на одобрени организации на оператори за изготвяне на работни програми с цел подобряване качеството на производство на маслиново масло и трапезни маслини. В този смисъл ООП на маслиново масло и трапезни маслини предвиждаше разпределяне на подкрепата от Общността в съответствие с приоритетите, отдадени на дейностите, които са предприети в рамките на въпросните програми. Тези разпоредби следва да се запазят.


(45) Фонд „Тютюн“ на Общността, финансиран чрез определени отчисления от схемите за отпускане на помощ в този сектор бе създаден по силата на Регламент (ЕО) № 2075/92 с оглед предприемането на различни мерки по отношение този сектор. Годината 2007 е последната година, през която ще се предоставят отчисления по схемата за отпускане на помощ, предвидена в глава 10в от дял IV от Регламент (ЕО) № 1782/2003 на фонд „Тютюн“ на Общността. Независимо, че финансирането на фонда ще приключи преди влизането в сила на настоящия регламент, член 13 от Регламент (ЕИО) № 2075/92 следва да се запази, за да послужи като правна основа на многогодишните програми, които могат да се финансират от фонд „Тютюн“ на Общността.


(46) Пчеларството като сектор на селското стопанство се характеризира с разнообразие на производствените условия и добив, с разпръснатост и разнообразие на икономическите оператори както на етап производство, така и на етап предлагане на пазара. Освен това, предвид разпространението на вароатозата в няколко държави-членки през последните години и проблемите, които тази болест предизвиква при производството на пчелен мед, все още са необходими действия от страна на Общността, тъй като вароатозата не може да бъде напълно премахната и трябва да се лекува с одобрени продукти. Предвид тези обстоятелства и с цел да се подобри производството и предлагането на пазара на пчелни продукти в Общността, на всеки три години следва да бъдат изготвяни национални програми, включващи техническа помощ, контрол на вароатозата, рационализация на подвижното пчеларство, управление на подновяването на пчелните кошери в Общността и сътрудничество по научно-изследователски програми за пчеларството и пчелните продукти с оглед на подобряване на общите условия за производство и предлагане на пазара на пчелни продукти. Тези национални програми следва да бъдат частично финансирани от Общността.


(47) Регламент (ЕО) № 1544/2006 замени всички национални режими на помощ за отглеждането на копринени буби със схема на Общността за подпомагане на отглеждането на копринени буби чрез определяне на определена сума за използване на кутия яйца от копринени буби.


(48) Тъй като свързаните с политиката съображения, които доведоха до въвеждането на горепосочените схеми, са все още в сила, всички тези схеми за отпускане на помощ за пчеларство и отглеждане на копринени буби следва да бъдат включени в настоящия регламент.


(49) Прилагането на стандартите за търговия със земеделски продукти може да допринесе за подобряване на икономическите условия за производство и търговия, както и на качеството на тези продукти. Затова прилагането на тези стандарти е в интерес на производителите, търговците и потребителите. Съответно, в рамките на ООП на банани, маслиново масло и трапезни маслини, живи растения, яйца и птиче месо бяха въведени пазарни стандарти, които се отнасят в частност за качеството, класифицирането, теглото, оразмеряването, пакетирането, опаковането, съхранението, транспортирането, представянето, произхода и етикетирането. Уместно е този подход да се запази и в настоящия регламент.


(50) В съответствие с ООП на маслиново масло и трапезни маслини и на банани, приемането на разпоредбите за пазарните стандарти засега е възложено на Комисията. С оглед на подробния им техническия характер, необходимостта от постоянно подобряване на тяхната ефективност и адаптирането им спрямо развиващите се търговски практики е уместно този подход да се приложи и за сектора на живите растения, като същевременно се уточнят критериите, които следва да се вземат предвид от Комисията при определяне на съответните правила. Освен това, може да е необходимо да бъдат приети специални мерки, в частност съвременни методи за анализ и други мерки за определяне характеристиките на съответните стандарти, с цел да се избегнат злоупотреби във връзка с качеството и автентичността на продуктите, които се предлагат на потребителите, и сериозните смущения на пазарите, които такива злоупотреби могат да предизвикат.


(51) Въведени са няколко правни инструмента за регулиране предлагането на пазара и наименованията на млякото, млечните продукти и мазнини. Те имат за цел подобряване на позицията на млякото и млечните продукти на пазара, и осигуряване на лоялна конкуренция между мазнините за мазане от млечен и немлечен произход, като и в полза за производителите, така и за потребителите. Правилата, съдържащи се в Регламент (ЕИО) № 1898/87 на Съвета от 2 юли 1987 година относно закрилата на наименованията, използвани в търговията с мляко и млечни продукти35, имат за цел да защитят потребителя и да създадат условия на конкуренция между млечните продукти и конкуриращите ги продукти по отношение на наименованията, етикетирането и рекламирането на продуктите, без да се допуска нарушаване на правилата за конкуренция. Регламент (ЕО) № 2597/97 на Съвета от 18 декември 1997 година относно определянето на допълнителни правила за общата организация на пазара на мляко и млечни продукти по отношение на млякото за пиене36, предвижда правила, чиято цел е да се гарантира високо качество на млякото за пиене и наличие на продукти, задоволяващи потребностите и желанията на потребителите, като по този начин се стабилизират съответните пазари и се осигури висококачествено мляко за пиене на потребителя. Регламент (ЕО) № 2991/94 на Съвета от 5 декември 1994 година за определяне на стандарти за масла за мазане37, задава пазарните стандарти за съответните млечни и немлечни продукти с ясна и отчетлива класификация, съпровождана от правила за наименованията. В съответствие с целите на настоящия регламент, тези правила следва да се запазят.


(52) За сектора на яйцата и птичето месо съществуват разпоредби относно пазарните стандарти и, в някои случаи, относно производството. Тези разпоредби се съдържат в Регламент (ЕО) № 1028/2006 на Съвета от 19 юни 2006 г. относно стандартите за търговия с яйца38, Регламент (EИО) № 1906/90 на Съвета oт 26 юни 1990 г. относно определени стандарти за търговията с птиче месо 39 и Регламент (EИО) № 2782/75 на Съвета oт 29 октомври 1975 г. относно производството и търговията с яйца за люпене и пилета от домашни птици, отглеждани в птицеферми40. Съществените правила, съдържащи се в тези регламенти, следва да се включат в настоящия регламент.


(53) Съгласно регламент (ЕО) № 1028/2006, пазарните стандарти за яйца следва да се прилагат по принцип за всички яйца от кокошки от вида Gallus gallus, търгувани в Общността и, като общо правило, също за предназначените за износ в трети страни. Регламентът установява разграничение между яйцата, подходящи и тези не подходящи за пряка консумация от човека, чрез въвеждането на два класа качество за яйца. Предвидена е разпоредба за осигуряване на подходяща информация за потребителя относно класирането по качество и тегло, както и относно използвания метод на отглеждане. Накрая този регламент определя и специфични правила за яйцата, внасяни от трети страни, съгласно които специални разпоредби, действащи в определени трети страни, могат да оправдаят дерогации от пазарните стандарти, ако равностойността им на Ощностното законодателство е гарантирана.


(54) По отношение на птичето месо, Регламент (ЕИО) № 1906/ 90 определя, че пазарните стандарти следва по принцип да се прилагат за определени видове птиче месо, подходящи за консумация от човека, които се търгуват в Общността, като същевременно птичето месо, предназначено за износ в трети страни, следва да се изключи от прилагането на тези стандарти. Регламентът въвежда категоризиране на птичето месо в два класа в зависимост от структурата и външния вид, както и от условията, при които месото се предлага за продажба.


(55) Съгласно тези регламенти, държавите-членки следва да могат да освободят от прилагането на пазарните стандарти съответно яйца и птиче месо, продавани чрез определени форми на пряка продажба от производител на краен потребител, в случай че се търгуват малки количества.


(56) Регламент (ЕО) № 2782/75 установява специални правила относно търговията и транспортирането на яйца за люпене и пилета от домашни птици, отглеждани в птицеферми, както и относно отглеждането на яйца за люпене в инкубатор. Регламентът предвижда в частност индивидуално маркиране на яйцата за люпене, използвани за производство на пилета, а също и начина на опаковане и вида опаковъчен материал при тяхното транспортиране. Той обаче изключва малки развъдно-подобрителни и други развъдни предприятия от задължителното прилагане на определените в него стандарти.


(57) В съответствие с целите на настоящия регламент, тези правила следва да се запазят, без да се засяга съдържанието им по същество. Други разпоредби от технически характер, съдържащи се в посочените регламенти, следва обаче да бъдат разгледани в правилата за прилагане, които следва да се приемат от Комисията.


(58) Както понастоящем е предвидено в ООП на хмел, на територията на Общността следва да се прилага политика относно качеството посредством изпълнителни разпоредби, касаещи сертифицирането, заедно с такива, които като общо правило забраняват предлагането на пазара на продукти, за които не е издаден сертификат или в случай на вносни продукти, за тези от тях, които не отговарят на равностойни изисквания за качество.


(59) Описанията и определенията за маслиново масло, както и търговското му наименование, са съществен елемент на пазарния ред по отношение на задаването на стандарти за качество и предоставят на потребителя подходяща информация за продукта и следва да бъдат запазени в настоящия регламент.


(60) Една от горепосочените схеми за отпускане на помощ, допринасяща за поддържането на равновесие на пазара на мляко и млечни продукти и за стабилизирането на пазарните цени в този сектор, се състои от схема за отпускане на помощ, която се съдържа в Регламент (ЕО) № 1255/1999, за преработката на обезмаслено мляко в мляко и млечни продукти по отношение на сирената41 предвижда правила за използването на казеин и казеинати при производството на сирене, за да се противодейства на неблагоприятните ефекти, които могат да възникнат вследствие на тази схема за отпускане на помощ, имайки предвид уязвимостта на сиренето по отношение на операциите по заместване с казеин и казеинати, като по този начин се цели стабилизиране на пазара. Тези правила следва да бъдат включени в настоящия регламент.


(61) Преработването на някои земеделски суровини в етилов алкохол е тясно свързано със стопанисването на тези суровини. Това може да допринесе съществено за подобряване стойността им и може да бъде от голямо икономическо и социално значение за икономиката на определени региони на Общността, или може да е съществен източник на приходи за производителите на съответните суровини. То също така позволява пласиране на продукти с неудовлетворително качество и на краткотрайни излишъци, което може да причини временни проблеми в определени сектори.


(62) В секторите на хмела, маслиновото масло и трапезните маслини, тютюна и бубарството законодателството се съсредоточава върху различни видове организации, за да постигне целите на политиката, по-специално с оглед стабилизиране на пазарите на съответните продукти и подобряване и гарантиране на тяхното качество чрез съвместни действия. Разпоредбите, които досега регулираха тази система от организации, се основаваха на организации, признати от държавите-членки, или при определени условия, от Комисията, в съответствие с разпоредби, които следва да бъдат приети от Комисията. Тази система следва да се запази и съществуващите разпоредби следва да бъдат хармонизирани.


(63) В подкрепа на определени дейности на междубраншови организации, които са от особен интерес с оглед на съществуващите правила за ООП на тютюн, следва да се предвидят разпоредби с цел правилата, приети от една междубраншова организация за нейните членове, при определени условия да обхващат всички производители и групи, които не са членове, в рамките на един или повече региони. Същото следва да се прилага и по отношение на други дейности на междубраншови организации, които са от общ икономически и технически интерес за сектора на тютюна, така че да са от полза за всички заети лица във въпросните браншове. Следва да се осъществява тясно сътрудничество между държавите-членки и Комисията. Комисията следва да има правомощия да провежда постоянен контрол, по-специално по отношение на споразуменията и съгласуваните практики, приети от такива организации.


(64) В някои сектори, различни от тези, в които действащите понастоящем правила предвиждат организациите на производителите или междубраншовите организации да бъдат признати, държавите-членки могат да признаят такива организации въз основа на националното законодателство, доколкото то е съвместимо с правото на Общността. Тази възможност следователно трябва да бъде изяснена. Освен това, следва да се приемат правила, според които, ако дадена организация на производители или междубраншова организация е призната в съответствие с действащи понастоящем норми, това да е признаване да е действително и след приемането на настоящия регламент.


(65) Единният пазар на Общността включва търговска система по външните граници на Общността. Тази търговска система следва да включва вносни мита и възстановявания при износ и по правило следва да стабилизира пазара на Общността. Търговската система следва да се основава на ангажиментите, приети съгласно Уругвайския кръг на многостранните търговски преговори.


(66) Контролът на обема на търговията със земеделски продукти с трети страни в ООП на секторите на зърнените култури, ориза, захарта, семената, маслиновото масло и трапезните маслини, лена и конопа, говеждото и телешкото месо, млякото и млечните продукти, свинското месо, овчето и козето месо, яйцата, птичето месо, живите растения и етиловия алкохол от земеделски произход досега е бил подчинен, както за вноса, така и за износа, на системи на задължително лицензиране или на системи, при които Комисията е била овластена да определя лицензионни изисквания.


(67) Контролът на търговските потоци е преди всичко въпрос на управление, който следва да се разглежда по гъвкав начин. Предвид това и въз основа на опита, натрупан в тези ООП, при които управлението на лицензиите вече е възложено на Комисията, изглежда уместно този подход да обхване всички сектори, в които се използват лицензии за внос и износ. Решението за въвеждане на лицензионни изисквания следва да се вземе от Комисията, предвид необходимостта от лицензия за внос с цел управление на съответните пазари и по-специално за контрол на вноса на въпросните продукти.


(68) В по-голямата си част митата за земеделски продукти съгласно споразуменията на Световната търговска организация (СТО) се съдържат в общата митническа тарифа. За някои продукти от секторите на зърнените култури и ориза обаче въвеждането на допълнителни механизми налага да се предвиди възможност за приемане на дерогации.


(69) За да се предотвратят или за да се противодейства на неблагоприятните ефекти върху пазара на Общността, които могат да възникнат вследствие на вноса на определени земеделски продукти, вносът на такива продукти следва да се обвърже с плащане на допълнително мито, ако са изпълнени определени условия.


(70) Уместно е при определени условия на Комисията да се предоставят правомощия за откриване и управляване на вносни тарифни квоти в резултат на международни споразумения, сключени в съответствие с Договора или произтичащи от други актове на Съвета.


(71) Регламент (ЕИО) № 2729/75 на Съвета от 29 октомври 1975 година относно таксите върху вноса на смеси от зърнени култури, ориз и натрошен ориз 42 цели да осигури правилното функциониране на системата от мита при внос на смеси от зърнени култури, ориз и натрошен ориз. Тези правила следва да се включат в настоящия регламент.


(72) Общността е сключила няколко споразумения с трети страни за преференциален достъп до пазара, позволяващи на тези страни да изнасят тръстикова захар в Общността при благоприятни условия. ООП на захар обезпечава развитието на нуждите на рафинериите от захар за рафиниране и при определени условия запазването на лицензиите за внос за специализирани потребители на значителни количества вносна сурова тръстикова захар, считани за рафинерии на пълен работен ден в Общността. Тези разпоредби следва да се запазят.


(73) За да се избегне смущаването на ООП на коноп за влакно вследствие отглеждането на незаконни конопени култури, съответният регламент предвижда проверки на вноса на коноп и конопено семе за да гарантира, че за тези продукти се предоставят известни гаранции по отношение на съдържанието на тетрахидроканабинол. Освен това, вносът на конопено семе, което не е предназначено за посев се подчиняваха на контролна система, предвиждаща предоставяне на разрешения на съответните вносители. Тези разпоредби следва да се запазят.


(74) В цялата Общност се следва система за качество по отношение на продуктите от сектора на хмела. В случай на вносни продукти, в настоящия регламент следва да се включат разпоредби, гарантиращи, че се внасят само продукти, отговарящи на равностойни минимални характеристики на качеството.


(75) Митническата система допуска възможност за премахване на всички други предпазни мерки по външните граници на Общността. При изключителни обстоятелства вътрешният пазар и митническият механизъм могат да се окажат неадекватни. В такива случаи, за да не остане пазарът на Общността незащитен срещу смущенията, които могат да последват, Общността следва да може незабавно да вземе всички необходими мерки. Тези мерки следва да съответстват на международните ангажименти на Общността.


(76) За да се осигури правилното функциониране на ООП, и поспециално за да се избегнат смущения на пазара, ООП на редица продукти традиционно предвиждаше възможността за забрана използването на режим активно или пасивно усъвършенстване. Тази възможност следва да се запази. Освен това опитът показва, че когато има смущения на пазарите или същите са застрашени от смущения вследствие използването на тези режими, се налага да се предприемат действия своевременно. Поради тази причина на Комисията следва да се предоставят съответни правомощия. Уместно е в този смисъл да се даде възможност на Комисията временно да преустанови използването на режим активно или пасивно усъвършенстване в такива ситуации.


(77) Разпоредбите за отпускане на възстановявания при износ в трети страни предвид разликата между цените в Общността и на световния пазар и попадащи в границите, поставени с поетите от Общността задължения по линия на СТО, следва да служат за осигуряване на участието на Общността в международната търговия с определени продукти, попадащи в приложното поле на настоящия регламент. Субсидираният износ следва да се подчинява на ограничения по отношение на стойността и количеството.


(78) Спазването на ограниченията по отношение на стойността следва да се гарантира в момента на определяне на възстановяванията при износ чрез мониторинг на плащанията съгласно правилата, отнасящи се до Европейския фонд за гарантиране на селското стопанство. Мониторингът може да бъде улеснен чрез задължително предварително определяне на възстановяванията при износ, като се допуска възможността, в случай на диференцирани възстановявания при износ, за промяна в посоченото местоназначение в рамките на един географски район, където се прилага единна ставка на възстановяване при износ. В случай на промяна на местоназначението следва да се изплатят възстановяванията при износ, приложими за действителното местоназначение, като горната граница на сумата да е приложима за предварително определеното местоназначение.


(79) Спазването на количествените ограничения следва да се гарантира чрез надеждна и ефективна система за мониторинг. За тази цел отпускането на възстановяванията при износ следва да се обвърже с лицензия за износ. Възстановяванията при износ следва да се отпускат до наличните лимити, в зависимост от конкретното положение на всеки съответен продукт. Изключения от това правило следва да бъдат разрешени само в случай на преработени продукти, които не са изброени в приложение I към Договора и за които не важат ограниченията за обем. Следва да бъде предвидена възможност за дерогация от стриктното спазване на правила за управление за продуктите, за които не съществува вероятност възстановяванията при износ да надвишат определените количества.


(80) В случай на износ на живи животни от рода на едрия рогат добитък следва да бъде предвидена възможност възстановяванията при износ да се предоставят и изплащат само ако са спазени установените в законодателството на Общността разпоредби относно благосъстоянието на животните и поспециално защитата на животните по време на превоз.


(81) Земеделските продукти могат в определени случаи да се ползват от специални преференции при внос в трети страни ако продуктите отговарят на определени спецификации и/или ценови условия. Необходимо е административно сътрудничество между властите в третата страна, в която се извършва вносът, и Общността, за да се осигури правилното прилагане на такава система. За тази цел продуктите следва да бъдат придружени от сертификат, издаден в Общността.


(82) Износът на клубено-луковици в трети страни е от изключително икономическо значение за Общността. Поддържането и развитието на този износ може да се гарантира чрез стабилизиране на цените в този отрасъл. По тази причина следва да бъде предвидена възможност за прилагане на минимални цени за износ на въпросните продукти.


(83) В съответствие с член 36 от Договора, разпоредбите на главата от Договора, която се отнася за правилата на конкуренция, се прилагат за производството и търговията със земеделски продукти само до степен, определена от Съвета в рамките на член 37, параграфи 2 и 3 от Договора и в съответствие с определената в него процедура. В различните ООП разпоредбите относно държавната помощ са обявени за приложими в голяма степен. Прилагането в частност на правилата от Договора, отнасящи се до предприятията, бе допълнително разяснено в Регламент (ЕО) № 1184/2006 на Съвета от 24 юли 2006 година за прилагане на някои правила за конкуренция при производството и търговията със селскостопански продукти43. В съответствие с целта да се създаде пълен набор от правила относно пазарната политика е уместно съответните разпоредби да бъдат включени в настоящия регламент.


(84) Правилата за конкуренция, отнасящи се до споразуменията, решенията и практиките посочени в член 81 от Договора и до злоупотребата с господстващо положение на пазара, следва да се прилагат по отношение на производството и търговията със земеделски продукти до степен, която не възпрепятства функционирането на националните организации на селскостопанските пазари и не застрашава постигането на целите на ОСП.


(85) Специален подход се взема в случай на организациите на земеделските производители, които се занимават най-вече със съвместното производство или реализация на земеделски продукти или използването на обща техническа база, освен ако такива съвместни действия не изключват конкуренцията или не застрашават постигането на целите, залегнали в член 33 от Договора.


(86) С цел да не се компрометира развитието на ОСП и да се гарантира правна сигурност и недискриминационно отношение към съответните предприятия, Комисията следва да има всички правомощия, при контрол от страна на Съда на Европейските общности, да определя дали споразуменията, решенията и практиките, посочени в член 81 от Договора, съответстват на целите на ОСП.


(87) Правилното функциониране на единния пазар на основата на общи цени би било изложено на риск от отпускането на национална помощ. Ето защо разпоредбите на Договора относно държавната помощ следва, като общо правило, да се прилагат за продуктите, включени в настоящия регламент. В определени ситуации следва да се допускат изключения. В случаите, когато са в сила такива изключения, обаче, Комисията следва да е в състояние да изготви списък на съществуващи, нови или предложени национални помощи, да изпрати съответна информация до държавите-членки и да им предложи подходящи мерки.


(88) От момента на присъединяването им Финландия и Швеция могат, поради специфичните икономически условия на производството и предлагането на пазара на месо и продукти от северен елен, да отпускат помощ в тази област. Освен това, Финландия може с разрешение на Комисията да отпуска помощ съответно за определени количества семена и определени количества семена на зърнени култури, произвеждани единствено във Финландия поради нейните специфични климатични условия. Необходимо е тези изключения да се запазят.


(89) В държавите-членки със значително намаление в квотата за захар производителите на захарно цвекло ще се изправят пред особено тежки проблеми, свързани с приспособяването. В такива случаи преходната помощ на Общността за производителите на захарно цвекло, предвидена в глава 10е от дял IV от Регламент (ЕО) № 1782/2003, няма да бъде достатъчна за разрешаване на трудностите пред производителите на захарно цвекло. Поради тази причина следва да се разреши на държавите-членки, които са намалили квотата си с над 50 % от квотата за захар, определена на 20 февруари 2006 г. в приложение III към Регламент (ЕО) № 318/2006 на Съвета, да отпускат държавна помощ на производителите на захарно цвекло през периода на прилагане на преходната помощ от Общността. За да се осигури, че държавите-членки не отпускат държавни помощи, надвишаващи потребностите на местните производители на захарно цвекло, определянето на общия размер на съответната държавна помощ следва да подлежи на одобрение от Комисията, освен по отношение на Италия, където максималната потребност от най-високо продуктивния вид захарно цвекло, необходима за приспособяване към пазарните условия след реформата, може да бъде приблизително оценена на 11 EUR на тон произведено захарно цвекло. Освен това, поради специфичните проблеми, които се очаква да възникнат в Италия, следва да се запази възможността производителите на захарно цвекло да се възползват пряко или косвено от отпусната държавна помощ.


(90) Във Финландия отглеждането на захарно цвекло е обусловено от определени географски и климатични условия, които биха повлияли неблагоприятно сектора извън общото въздействие на реформата на сектора на захарта. По тази причина следва да се запази възможността, предвидена в ООП на захар, разрешаваща на тази държава-членка да отпуска постоянно на своите производители на захарно цвекло държавна помощ в съответния размер.


(91) Предвид конкретната ситуация в Германия, където понастоящем се предоставя национална помощ на голям брой дребни производители на алкохол при специфичните условия на германския алкохолен монопол, е необходимо да се разреши това подпомагане да продължи за ограничен период от време. Необходимо е също в края на този период да се предвиди представяне на доклад от Комисията за действието на тази дерогация, придружен с подходящи предложения.


(92) Ако държава-членка желае да поддържа на своя територия мерки, насърчаващи консумацията на мляко и млечни продукти в Общността, трябва да се предвиди възможност за финансиране на такива мерки чрез такса за промоциране на производителите на мляко на национално равнище.


(93) За да се вземе предвид възможното развитие в производството на сух фураж, Комисията следва, преди 30 септември 2008 г., на базата на оценка на ООП на сух фураж, да представи на Съвета доклад за сектора. Докладът следва да съдържа, ако е необходимо, подходящи предложения. Освен това, с определена периодичност Комисията следва да представя доклади на Европейския парламент и Съвета относно схемата за подпомагане, прилагана по отношение на сектор пчеларство.


(94) Необходимо е адекватно информиране за текущото състояние на пазара на хмел в Общността и за перспективите за неговото развитие. Поради това следва да се предвиди възможност за регистриране на всички договори за доставка на хмел, произведен в Общността.


(95) Уместно е да бъдат предвидени, при определени условия и за определени продукти, мерки, които да се предприемат при възникване или при вероятност за възникване на смущения в резултат на значителни промени на цените във вътрешния пазар или във връзка с котировки или цени на световния пазар.


(96) Необходимо е да се създаде рамка от специални мерки за етиловия алкохол от земеделски произход, за да може да се събират икономически данни и да се анализира статистическата информация с цел наблюдение на пазара. Доколкото пазарът на етилов алкохол от земеделски произход е обвързан с пазара на етилов алкохол като цяло, необходимо е също така да се предоставя информация относно пазара на етилов алкохол от неземеделски произход.


(97) Разходите на държавите-членки в резултат на задълженията, произтичащи от прилагането на настоящия регламент, следва да се финансират от Общността в съответствие с Регламент (ЕО) № 1290/2005.


(98) Комисията следва да бъде упълномощена да приема необходимите мерки с цел решаване на специфични практически проблеми в извънредни случаи.


(99) Тъй като общите селскостопански пазари са в непрекъснато развитие, държавите-членки и Комисията следва постоянно да се информират взаимно за съответните промени.


(100) За да се предотврати злоупотреба с предвидените в настоящия регламент предимства, такива не следва да се предоставят или съответно следва да се отнемат в случаите, когато се установи, че условията, за получаването на които да е от тези предимства са били създадени изкуствено в противоречие с целите на настоящия регламент.


(101) С цел да се гарантира изпълнението на задълженията, предвидени в настоящия регламент, е необходимо прилагане на мерки за контрол, административни мерки и административни наказания в случай на неизпълнение. По тази причина на Комисията следва да се дадат правомощия да приема съответните правила, включително такива касаещи възстановяването на неправомерно изплатени суми и задълженията на държавите-членки за представяне на доклади, които произтичат от прилагането на настоящия регламент.


(102) Мерките, необходими за прилагането на настоящия регламент, следва като общо правило да се приемат в съответствие с Решение 1999/468/EО на Съвета от 28 юни 1999 година относно установяване на условията и реда за упражняване на изпълнителните правомощия, поверени на Комисията44. По отношение, обаче, на някои мерки съгласно настоящия регламент, които са свързани с правомощията на Комисията, които изискват бързи действия или са от чисто административен характер, Комисията следва да бъде овластена да действа самостоятелно.


(103) Поради включването в настоящия регламент на определени елементи от ООП на плодове и зеленчуци, на преработени плодове и зеленчуци и на вино, необходимо е в тези ООП да бъдат направени някои изменения.


(104) Настоящият регламент включва разпоредби относно приложимостта на правилата за конкуренция съгласно Договора. Досега такива разпоредби са били предмет на Регламент (ЕО) № 1184/2006. Необходимо обхвата на този регламент да бъде изменен така, че неговите разпоредби да се прилагат само за продукти, изброени в приложение I към Договора, които не са предмет на настоящия регламент.


(105) Настоящият регламент включва разпоредби, които се съдържат в основните регламенти, изброени в съображения 2 и 3, с изключение на тези, съдържащи се в Регламенти (ЕО) № 2200/96, (ЕО) № 2201/96 и (ЕО) № 1493/1999. Освен това, настоящият регламент включва разпоредби от следните регламенти:


— Регламент (ЕИО) № 2729/75 на Съвета от 29 октомври 1975 година относно таксите върху вноса на смеси от зърнени култури, ориз и натрошен ориз;


— Регламент (EИО) № 2763/75 на Съвета от 29 октомври 1975 година за определяне на общите правила относно предоставяне на помощ за частно складиране на свинско месо45;


— Регламент (ЕИО) № 2782/75 на Съвета от 29 октомври 1975 година относно производството и търговията с яйца за люпене и пилета от домашни птици, отглеждани в птицеферми;


— Регламент (ЕИО) № 707/76 на Съвета от 25 март 1976 година относно признаване на организации на бубари46;


— Регламент (ЕИО) № 1055/77 на Съвета от 17 май 1977 година относно съхранението и движението на продукти, изкупени от интервенционна агенция47;


— Регламент (ЕИО) № 2931/79 на Съвета от 20 декември 1979 година за предоставяне на помощ при износ на селскостопански продукти, които могат да се ползват със специални преференции при внос в трета страна 48;


— Регламент (ЕИО) № 3220/84 на Съвета от 13 ноември 1984 година за определяне на скалата на Общността за класификация на кланични трупове на свине;


— Регламент (ЕИО) № 1898/87 на Съвета от 2 юли 1987 година относно закрилата на наименованията, използвани в търговията с мляко и млечни продукти;


— Регламент (ЕИО) № 3730/87 на Съвета от 10 декември 1987 година за определяне на общи правила за снабдяването с храна от интервенционни складове на определени организации и за разпределянето ? сред най-нуждаещите се лица в Общността;


— Регламент (ЕИО) № 386/90 на Съвета от 12 февруари 1990 година относно контрола върху износа на селскостопански продукти, за които са отпуснати възстановявания или други суми 49;


— Регламент (ЕИО) № 1186/90 на Съвета от 7 май 1990 година относно разширяване на приложното поле на скалата на Общността за класификация на кланичните трупове на възрастни говеда;


— Регламент (ЕИО) № 1906/90 на Съвета от 26 юни 1990 година относно определени стандарти за търговията с птиче месо;


— Регламент (ЕО) № 2204/90 на Съвета от 24 юли 1990 година за определяне на допълнителни общи правила относно общата организация на пазара на мляко и млечни продукти по отношение на сирената;


— Регламент (ЕИО) № 2077/92 на Съвета от 30 юни 1992 година относно междубраншовите организации и споразумения в сектора на тютюна50;


— Регламент (EИО) № 2137/92 на Съвета от 23 юли 1992 година относно скала на Общността за класифицикация на кланичните трупове на овце и определяне на стандарта на Общността за качеството на пресни и охладени кланични трупове на овце;


— Регламент (ЕО) № 2991/94 на Съвета от 5 декември 1994 година за определяне на стандарти за масла за мазане;


— Регламент (ЕО) № 2597/97 на Съвета от 18 декември 1997 година за определяне на допълнителни правила за общата организация на пазара на мляко и млечни продукти по отношение на млякото за пиене;


— Регламент (ЕО) № 2250/1999 на Съвета от 22 октомври 1999 година относно тарифна квота за масло с произход от Нова Зеландия 51;


— Регламент (EO) № 1788/2003 на Съвета от 29 септември 2003 година относно въвеждането на такса в сектора на млякото и млечните продукти;


— Регламент (ЕО) № 1028/2006 на Комисията от 19 юни 2006 година относно стандартите за търговия с яйца;


— Регламент (EО) № 1183/2006 на Съвета от 24 юли 2006 година относно скалата на Общността за класифицикация на кланичните трупове на възрастни говеда.


(106) По тази причина посочените регламенти следва да бъдат отменени. С оглед на правната сигурност и предвид броя на актовете, които се отменят с настоящия регламент, както и броя на актовете, приети съгласно първите актове или изменени от тях, целесъобразно е да се изясни, че отмяната не засяга действителността на законодателни актове, приети по силата на отменен акт, нито действителността на всяко изменение, извършено по този начин, на други законодателни актове.


(107) Настоящият регламент следва да започне да се прилага, като общо правило, от 1 януари 2008 г. За да се гарантира, че новите разпоредби от настоящия регламент не възпрепятстват текущата пазарна 2007/2008 година, следва да се предвиди по-късна дата за прилагане по отношение на тези сектори, за които, са предвидени пазарни години. Настоящият регламент следва да се прилага само от началото на пазарната 2008/2009 година за засегнатите сектори. Като следствие, съответните регламенти, уреждащи тези сектори, следва да продължат да се прилагат до края на съответната пазарна 2007/2008 година.


(108) Освен това, по отношение на някои други сектори, за които не са предвидени пазарни години, следва да се предвиди покъсна дата на прилагане, за да се гарантира плавен преход от съществуващите ООП към настоящия регламент. Вследствие регламентите, уреждащи съществуващите ООП за тези сектори, следва да продължат да се прилагат до покъсната дата на прилагане, предвидена в настоящия регламент.


(109) Що се отнася до Регламент (ЕО) 386/90, правомощията по уреждане на същността, предмет на този регламент, се прехвърлят с настоящия регламент на Комисията. Освен това, регламенти (ЕИО) № 3220/84, (ЕИО) № 1186/90, (ЕИО) № 2137/92 и (ЕО) № 1183/2006 се отменят с настоящия регламент, като само някои части от тях се включват в него. Други подробности, съдържащите се в посочените регламенти, следва да се разгледат в правила за изпълнение, които Комисията следва да приеме. На Комисията следва да се предостави допълнително време за установяването на съответните правила. Ето защо посочените регламенти следва да продължат да се прилагат до 31 декември 2008 г.


(110) Следните актове на Съвета стават ненужни и следва да бъдат отменени:


— Регламент (ЕИО) № 315/68 на Съвета от 12 март 1968 година за определяне на стандарти за качество за клубено-луковици, луковици и клубени на цъфтящи растения52;


— Регламент (ЕИО) № 316/68 на Съвета от 12 март 1968 година за определяне на стандарти за качество за свежи рязани цветя и свежа декоративна зеленина53;


— Регламент (ЕИО) № 2517/69 на Съвета от 9 декември 1969 година за определяне на някои правила за реорганизиране на производството на плодове в Общността54;


— Регламент (ЕИО) № 2728/75 на Съвета от 29 октомври 1975 година относно помощите за производството и за търговията с картофено нишесте и с картофи за производство на нишесте 55;


— Регламент (ЕИО) № 1358/80 на Съвета от 5 юни 1980 година за определяне на индикативната цена и интервенционната цена за възрастни говеда за пазарната 1980/81 година и въвеждане на скала на Общността за класификация на кланичните трупове на възрастни говеда 56;


— Регламент (ЕИО) № 4088/87 на Съвета от 21 декември 1987 година за определяне на условия за прилагане на преференциални мита върху вноса на някои цветя с произход от Кипър, Израел и Йордания57;


— Решение 74/583/ЕИО на Съвета от 20 ноември 1974 година относно наблюдението на движенията на захар58.


(111) Преходът от уредбата, предвидена в разпоредбите и регламентите, които се отменят с настоящия регламент, може да предизвика трудности, които не са предмет на разглеждане в настоящия регламент. За да се справи с тези трудности, Комисията следва да бъде оправомощена да приема преходни мерки,


ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:


СЪДЪРЖАНИЕ


ЧАСТ I


УВОДНИ РАЗПОРЕДБИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20


ЧАСТ II


ВЪТРЕШЕН ПАЗАР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21


ДЯЛ I ИНТЕРВЕНЦИЯ НА ПАЗАРА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 21


ГЛАВА I Публична интервенция и частно складиране . . . . . . . . . . . . 21


Раздел I Общи разпоредби . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21


Раздел II Публична интервенция . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22


Подраздел I Общи разпоредби . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22


Подраздел II Откриване и преустановяване на изкупуването . . . . . . . . .23


Подраздел III Интервенционна цена . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24


Подраздел IV Пласиране на продукти , изкупени при интервенция . . . . . . 24


Раздел III Частно складиране . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25


Подраздел I


Задължителна помощ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25


Подраздел II


Незадължителна помощ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26


Раздел IV Общи разпоредби . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27


ГЛАВА II Специални интервенционни мерки . . . . . . . . . . . . . . . . . 29


Раздел I


Извънредни мерки за подпомагане на пазара . . . . . . . . . . . .29


Раздел II


Мерки в секторите на зърнените култури и ориза . . .30


Раздел III


Мерки в сектора на захарта . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30


Раздел IV


Коригиране на предлагането . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31


ГЛАВА III Системи за ограничаване на производството . . . . . . . . . . .32


Раздел I Общи разпоредби . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32


Раздел II Захар . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32


Подраздел I Разпределение и управление на квотите . . . . . . . . . . .. . . 32Подраздел II Превишаване на квоти . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33


Раздел III Мляко . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34


Подраздел I Общи разпоредби . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34Подраздел II Разпределение и управление на квотите . . . . . . . . . . . . . . .. 35Подраздел III Превишаване на квоти . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Раздел IV Процедурни разпоредби . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39


ГЛАВА IV Схеми за . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40


Раздел I Помощ за преработка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40


Подраздел I


Сух фураж . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40


Подраздел II


Лен , предназначен за производство на влакна . . . . . . . . . . . . .41


Раздел II


Възстановяване при производство . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42


Раздел III


Помощ в сектора на млякото и млечните продукти .. . . . . . . . . . . . . . . .42


Раздел IV


Помощ в сектора на маслиновото масло и трапезнитемаслини . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43


Раздел V


Фонд „ Тютюн “ на Общността . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .44


Раздел VI


Специални разпоредби за сектора на пчеларството . . . . . . . . . . . . . . . . . 44


Раздел VII


Помощ в сектора на бубарството . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .45


ДЯЛ II ПРАВИЛА ЗА ПРЕДЛАГАНЕ НА ПАЗАРА И ПРОИЗВОДСТВО . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45


ГЛАВА I Пазарни стандарти и условия за производството . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45


Раздел I


Пазарни стандарти . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .45


Раздел II


Условия за производство . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46


Раздел III


Процедурни правила . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .47


ГЛАВА II Организации на производители, междубраншови организации, организации на оператори . . . . . . . . 48


Раздел I


Общи принципи . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48


Раздел II


Правила за междубраншови организации в сектора на тютюна . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .49


Раздел III


Процедурни правила . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49


ЧАСТ III ТЪРГОВИЯ С ТРЕТИ СТРАНИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50


ГЛАВА I


Общи разпоредби . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50


ГЛАВА II


Внос . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50

Раздел I


Лицензии за внос . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50


Раздел II


Вносни мита и такси . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51


Раздел III


Управление на квотите за внос . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52


Раздел IV


Специални разпоредби за определени продукти . . . . . . .53


Подраздел I


Специални разпоредби за внос по отношение на секторите на зърнените култури и ориза . . . . . . . 53


Подраздел II


Преференциални схеми за внос на захар . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .54


Подраздел III Специални разпоредби за внос на коноп . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55


Подраздел IV Специални разпоредби за внос на хмел . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55


Раздел V Предпазни мерки и активно усъвършенстване . . . . . . . . . . 55


ГЛАВА III Износ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56


Раздел I


Лицензии за износ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56


Раздел II


Възстановявания при износ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . 56


Раздел III


Управление на квотите за износ в сектора на млякото и млечните продукти . . . . . . . . . 59


Раздел IV


Специални преференции при внос в трети страни . . . . 59


Раздел V


Специални разпоредби за живи растения . . . . . . . . . . . . . . . . . .59


Раздел VI


Пасивно усъвършенстване . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .60


ЧАСТ IV ПРАВИЛА ЗА КОНКУРЕНЦИЯ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60


ГЛАВА I


Правила, приложими по отношение на предприятия . . . . . . . . . . . . . . . . 60


ГЛАВА II


Правила за държавна помощ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61


ЧАСТ V СПЕЦИФИЧНИ РАЗПОРЕДБИ ЗА ОТДЕЛНИ СЕКТОРИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62


ЧАСТ VI ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64


ЧАСТ VII ПРАВИЛА ЗА ПРИЛАГАНЕ, ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ ПРАВИЛА . . . . . . . . . . . . 64


ГЛАВА I Разпоредби за прилагане . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64


ГЛАВА II Преходни и заключителни разпоредби . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65


ПРИЛОЖЕНИЕ I СПИСЪК НА ПРОДУКТИТЕ, ПОСОЧЕНИ В ЧЛЕН 1, ПАРАГРАФ 1 . . . . . . . . . . 67


Част I:


Зърнени култури . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67


Част II:


Ориз . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69


Част III:


Захар . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .69


Част IV:


Сух фураж . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .70


Част V:


Семена . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .70


Част VI:


Хмел . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71


Част VII:


Маслиново масло и трапезни маслини . . . . . . . . . . . . . . . . . . .71


Част VIII:


Лен и коноп, предназначени за производството на влакна . . . . . . . . .72


Част IX:


Плодове и зеленчуци . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .72


Част X:


Продукти от преработени плодове и зеленчуци . . . . . . . . . . . . . . .73


Част XI:


Банани . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .75Част XII:


Вино . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .75


Част XIII:


Живи дървета и други растения, луковици, корени и подобни на тях, рязани цветя и декоративна зеленина . . . . . . . 76


Част XIV:


Суров тютюн . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76


Част XV:


Говеждо и телешко месо . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .76


Част XVI:


Мляко и млечни продукти . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76


Част XVII:


Свинско месо . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .77


Част XVIII:


Овче месо и козе месо . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78


Част XIX:


Яйца . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .78


Част XX:


Птиче месо . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78


Част XXI:


Други продукти . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79


ПРИЛОЖЕНИЕ II СПИСЪК НА ПРОДУКТИТЕ, ПОСОЧЕНИ В ЧЛЕН 1, ПАРАГРАФ 3 . . . . . . . . . . . . . . . 87


Част I:


Етилов алкохол от земеделски произход . . . . . . . . . . . . . . . 87


Част II:


Пчелни продукти . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87


Част III:


Копринени буби . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87


ПРИЛОЖЕНИЕ III ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ПОСОЧЕНИ В ЧЛЕН 2, ПАРАГРАФ 1 . . . . . . . . .. . . . . . . 88


Част I:


Определения, отнасящи се за сектора на ориза . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88


Част II:


Определения, отнасящи се за сектора на захарта . . . . . . . . . . . . . . . . .89


Част III:


Определения, отнасящи се за сектора на хмела . . . . . . . . . . . . . . . . . 90


Част IV:


Определения, отнасящи се за сектор говеждото и телешкото месо . . . . . . . . .90


Част V:


Определения, отнасящи се за сектора на млякото и млечните продукти . . . . .91


Част VI:


Определения, отнасящи се за сектора на яйцата . . . . . . . . . . . . . . . . 91


Част VII:


Определения, отнасящи се за сектора на птичето месо . . . . . . . . . . . . . .91


Част VIII:


Определения, отнасящи се за сектора на пчеларството . . . . . . . . . . . . . 91


ПРИЛОЖЕНИЕ IV СТАНДАРТНО КАЧЕСТВО НА ОРИЗ И ЗАХАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93


A. Стандартно качество за неолющен ориз . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93


Б. Стандартно качество за захар . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93


ПРИЛОЖЕНИЕ V СКАЛИ НА ОБЩНОСТТА ЗА КЛАСИФИКАЦИЯ НА КЛАНИЧНИ ТРУПОВЕ, ПОСОЧЕНИ В ЧЛЕН 42 . .. . . . 95


A. Скала на Общността за класификация на кланични трупове от възрастни животни от рода на едрия рогат добитък . . . . . . 95


Б. Скала на Общността за класификация на кланични трупове от свине . . . . . . . . . . . . . . . 96


В. Скала на Общността за класификация на кланични трупове от овце . . . . . . . . . . . . . . . . 97ПРИЛОЖЕНИЕ VI


НАЦИОНАЛНИ И РЕГИОНАЛНИ КВОТИ, ПОСОЧЕНИ В ЧЛЕНОВЕ 56 И 59 . . . . 99


ПРИЛОЖЕНИЕ VII


ДОПЪЛВАЩИ КВОТИ ЗА ИЗОГЛЮКОЗА, ПОСОЧЕНИ В ЧЛЕН 55, ПАРАГРАФ 2 . . . . .99


ПРИЛОЖЕНИЕ VIII


ПОДРОБНИ ПРАВИЛА ЗА ТРАНСФЕРИ НА КВОТИ ЗА ЗАХАР ИЛИ ИЗОГЛЮКОЗА В СЪОТВЕТСТВИЕ С ЧЛЕН 60 . . . 100


ПРИЛОЖЕНИЕ IX


НАЦИОНАЛНИ КВОТИ И РЕЗЕРВ ЗА ПРЕСТРУКТУРИРАНЕ, ПОСОЧЕНИ ВЧЛЕН 66 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .102


ПРИЛОЖЕНИЕ X


РЕФЕРЕНТНА МАСЛЕНОСТ, ПОСОЧЕНА В ЧЛЕН 70 . . . . . . . . . . 103


ПРИЛОЖЕНИЕ XI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104


A. Разпределение на максималното гарантирано количество между държавите-членки, посочени в член 94, параграф 1 . . . . . 104


Б. Разпределение на максималното гарантирано количество между държавите-членки, посочени в член 89 . . . . . . . . . . . 104


ПРИЛОЖЕНИЕ ХII ОПРЕДЕЛЕНИЯ И НАИМЕНОВАНИЯ ОТНОСНО МЛЯКОТО И МЛЕЧНИТЕ ПРОДУКТИ, ПОСОЧЕНИ В ЧЛЕН 114, ПАРАГРАФ 1 . . . . . 105


ПРИЛОЖЕНИЕ ХIII ПРЕДЛАГАНЕ НА ПАЗАРА НА МЛЯКО, ПРЕДНАЗНАЧЕНО ЗА КОНСУМАЦИЯ ОТ ЧОВЕКА, ПОСОЧЕНО В ЧЛЕН 114, ПАРАГРАФ 2 . 107


ПРИЛОЖЕНИЕ ХIV ПАЗАРНИ СТАНДАРТИ ЗА ПРОДУКТИ ОТ СЕКТОРИТЕ НА ЯЙЦАТА И ПТИЧЕТО МЕСО, ПОСОЧЕНИ В ЧЛЕН 116 . . . . . . . 109


A. Пазарни стандарти за яйца от кокошки от вида Gallus gallus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109


Б. Пазарни стандарти за птиче месо . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110


В. Маркетингови стандарти за производство и предлагане на пазара на яйца за люпене и пилета от домашни птици, отглеждани в птицеферми . . 111


ПРИЛОЖЕНИЕ ХV МАРКЕТИНГОВИ СТАНДАРТИ, КОИТО СЕ ПРИЛАГАТ КЪМ МАЗНИНИ ЗА МАЗАНЕ, ПОСОЧЕНИ В ЧЛЕН 115 . . . . . . . . . 112


Допълнение към приложение XV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114


ПРИЛОЖЕНИЕ ХVI ОПИСАНИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ НА МАСЛИНОВО МАСЛО И МАСЛИНОВО МАСЛО ОТ МАСЛИНОВО КЮСПЕ, ПОСОЧЕНИ В ЧЛЕН 118 . . . 115


ПРИЛОЖЕНИЕ ХVII ВНОСНИ МИТА ЗА ОРИЗ, ПОСОЧЕНИ В ЧЛЕНОВЕ 137 И 139 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116


ПРИЛОЖЕНИЕ ХVIII ОРИЗ ОТ СОРТОВЕТЕ BASMATI, ПОСОЧЕНИ В ЧЛЕН 138 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117


ПРИЛОЖЕНИЕ ХIX ДЪРЖАВИ, ПОСОЧЕНИ В ЧЛЕН 153, ПАРАГРАФ 3 И ЧЛЕН 154, ПАРАГРАФ 1, БУКВА б) И В ЧАСТ II, ТОЧКА 12 ОТ ПРИЛОЖЕНИЕ III . . . . . . 118


ПРИЛОЖЕНИЕ ХX СПИСЪК НА ПРОДУКТИТЕ ОТ СЕКТОРИТЕ НА ЗЪРНЕНИТЕ КУЛТУРИ, ОРИЗА, ЗАХАРТА, МЛЯКОТО И ЯЙЦАТА, ПО СМИСЪЛА НА ЧЛЕН 26, БУКВА А), II), И ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ВЪЗСТАНОВЯВАНИЯ ПРИ ИЗНОС, ПОСОЧЕНИ В ЧАСТ III, ГЛАВА III, РАЗДЕЛ II . 119


Част I:


Зърнени култури . . . . . . . . . . .119


Част II:


Ориз . . . . . . . . . . . . . . . . .122


Част III:


Захар . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .123


Част IV:


Мляко . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125


Част V:.


Яйца . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .127


ПРИЛОЖЕНИЕ ХXI


СПИСЪК НА НЯКОИ ПРОДУКТИ, СЪДЪРЖАЩИ ЗАХАР, ЗА ЦЕЛИТЕ НА ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА ВЪЗСТАНОВЯВАНИЯ ПРИ ИЗНОС, ПОСОЧЕНИ В ЧАСТ III, ГЛАВА III, РАЗДЕЛ II . . . .128


ПРИЛОЖЕНИЕ ХXII


ТАБЛИЦИ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ, ПОСОЧЕНИ В ЧЛЕН 202 . . . . . . . . . .129


ЧАСТ I


УВОДНИ РАЗПОРЕДБИ


Член 1


Обхват


1. Настоящият регламент установява обща организация на пазарите на продуктите от следните сектори, както е предвидено по-нататък в приложение I:


а) зърнени култури, част I от приложение I;

б) ориз, част II от приложение I ;

в) захар, част III от приложение I ;

г) сух фураж, част IV от приложение I;

д) семена, част V от приложение I;

е) хмел, част VI от приложение I;

ж) маслиново масло и трапезни маслини, част VII от приложение I;

з) лен и коноп, част VIII от приложение I;

и) плодове и зеленчуци, част IX от приложение I ;

й) преработени плодове и зеленчуци, част X от приложение I;

к) банани, част XI от приложение I;

л) вино, част XII от приложение I;

м) живи растения и цветарски продукти, част XIII от приложение I (наричани по-долу „сектор на живите растения“);

н) суров тютюн, част XIV от приложение I;

о) говеждо и телешко месо, част XV от приложение I;

п) мляко и млечни продукти, част XVI от приложение I;

р) свинско месо, част XVII от приложение I;

с) овче месо и козе месо, част XVIII от приложение I;

т) яйца, част XIX от приложение I;

у) птиче месо, част XX от приложение I;

ф) други продукти, част XXI от приложение I.

>M10

__________

2. По отношение на секторите на плодовете и зеленчуците, преработените плодове и зеленчуци и виното се прилага само член 195 от настоящия регламент.


3. Настоящият регламент установява специфични мерки за следните сектори, които са изброени или съответно допълнително определени в приложение II:


а) етилов алкохол от земеделски произход, част I от приложение II (наричана по-долу „сектор на земеделския етилов алкохол“);


б) пчелни продукти, част II от приложение II (наричана по-долу „сектор на пчелните продукти“);


в) копринени буби, част III от приложение II.


> M3


4. По отношение на картофи, пресни или охладени, с код по КН 0701 се прилага част IV, глава II.


Член 2


Определения


1. За целите на прилагането на настоящия регламент се използват определенията за определени сектори, формулирани в приложение III.


2. За целите на настоящия регламент:

а) „земеделски стопанин“ означава земеделски стопанин, определен в Регламент (ЕО) № 1782/2003;

б) „разплащателна агенция“ означава органът или органите, определени от държава-членка в съответствие с Регламент (ЕО) № 1290/2005.

в) „интервенционна цена“ означава цената, на която продуктите се изкупуват при публична интервенция.


Член 3


Пазарни години


Установяват се следните пазарни години:

а) от 1 януари до 31 декември на дадена година за сектора на бананите;

б) от 1 април до 31 март на следващата година за:

i) сектора на сухия фураж,

ii) сектора на бубарството;

в) от 1 юли до 30 юни на следващата година за:

i) сектора на зърнените култури,

ii) сектора на семената,

iii) сектора на маслиновото масло и трапезните маслини,

iv) сектора на лена и конопа,

v) сектора на млякото и млечните продукти;


>M10

ва) от 1 август до 31 юли на следващата година за лозаровинарския сектор;


г) от 1 септември до 31 август на следващата година за сектора на ориза;

д) от 1 октомври до 30 септември на следващата година за сектора на захарта.


>M3

За продукти от сектори „Плодове и зеленчуци“ и „Преработени плодове и зеленчуци“ пазарната година се определя, при необходимост, от Комисията.


Член 4


Правомощия на Комисията


Освен ако настоящият регламент не предвижда друго, когато на Комисията се предоставят правомощия, тя действа в съответствие с процедурата по член 195, параграф 2.


Член 5


Правила за прилагане


Комисията може да приеме подробни правила за прилагането на член 2.


Комисията може да промени определенията касаещи ориза, дадени в част I от приложение III и определението за „захар от АКТБ/индийска захар“, дадено в точка 12 от част II от посоченото приложение.


Комисията може също да определи обменните курсове за ориза на различните стадии на обработка, разходите за обработка и стойността на производните продукти.


ЧАСТ II


ВЪТРЕШЕН ПАЗАР


ДЯЛ I


ИНТЕРВЕНЦИЯ НА ПАЗАРА


ГЛАВА I


Публична интервенция и частно складиране


Раздел I


Общи разпоредби


Член 6


Обхват


1. Настоящата глава определя правилата, касаещи, където е приложимо изкупуване на базата на публична интервенция и отпускането на помощ за частно складиране по отношение на следните сектори:

а) зърнени култури,

б) ориз,

в) захар,

г) маслиново масло и трапезни маслини,

д) говеждо и телешко месо,

е) мляко и млечни продукти,

ж) свинско месо,

з) овче месо и козе месо.


2. За целите на настоящата глава:

а) „зърнени култури“ означава зърнени култури, добивани в Общността,

б) „мляко“ означава краве мляко, произведено в Общността,

>M3

__________


г) „сметана“ означава сметана, получена директно и изключително от мляко.


Член 7


Произход от Общността


Без да се засяга член 6, параграф 2, само продукти с произход от Общността отговарят на условията за изкупуване на базата на публична интервенция или за отпускане на помощ за тяхното частно складиране.


Член 8


Референтни цени


1. За продуктите, които са обект на интервенционните мерки, посочени в член 6, параграф 1, се определят следните референтни цени:

>M7

а) по отношение на сектора на зърнените култури, 101,31 EUR на тон;


б) по отношение на цената на неолющения ориз, 150 EUR/тон за стандартно качество, определено в точка А от приложение IV;

в) по отношение на захарта:


i) за бяла захар:

— 541,5 EUR/тон за пазарната година 2008/2009,

— 404,4 EUR/тон, считано от пазарната година 2009/2010;


ii) за сурова захар:

— 448,8 EUR/тон за пазарната година 2008/2009,

— 335,2 EUR/тон, считано от пазарната година 2009/2010.


Референтните цени, установени в подточки i) и ii), се прилагат за непакетирана захар франко предприятие със стандартно качество, определено в точка Б от приложение IV;

г) по отношение на сектора на говеждото и телешкото месо, 2 224 EUR/тон за кланични трупове на мъжки животни от рода на едрия рогат добитък от клас R3 по скалата на Общността за класификация на кланични трупове от възрастни животни от рода на едрия рогат добитък, предвидена в член 42, параграф 1, буква а);

д) по отношение на сектора на млякото и млечните продукти:

i) 246,39 EUR на 100 kg за масло;

>M3

ii) 169,80 EUR на 100 kg за обезмаслено мляко на прах;


е) По отношение на сектора на свинското месо 1 509,39 EUR/ тон за кланични трупове от стандартно качество, определено на база тегло и съдържание на постно месо в съответствие със скалата на Общността за класификация на кланични трупове от свине, предвидена в член 42, параграф 1), буква б), както следва:

i) кланични трупове с тегло от 60 до по-малко от 120 kg: клас Е съгласно точка Б II от приложение V;

ii) кланични трупове с тегло от 120 до 180 kg: клас R съгласно точка Б II от приложение V.


2. Референтните цени за зърнените култури и ориза, посочени съответно в точки а) и б) от параграф 1, се отнасят до етапа на продажба на едро на доставените в склада продукти преди разтоварването им. Тези референтни цени са валидни за всички интервенционни центрове на Общността, определени за такива съгласно член 41.


3. Съветът, действащ в съответствие с процедурата по член 37, параграф 2 от Договора, може да променя референтните цени, определени в параграф 1 от настоящия член, съобразно промените в производството и пазарите.


Член 9


Отчитане на цените на пазара на захар


Комисията следва да въведе информационна система за цените на пазара на захар, включително система за публикуване на ценовите равнища на този пазар.


Системата следва да се основава на информация, предоставена от предприятията, произвеждащи бяла захар, или от други оператори, участващи в търговията със захар. Тази информация се разглежда конфиденциално.


Комисията осигурява публикуваната информация да не позволява разпознаване на цените, използвани от отделните предприятия или оператори.


Раздел II


Публична интервенция


Подраздел I


Общи разпоредби


Член 10


Продукти, отговарящи на условията за публична интервенция


1. Публична интервенция се прилага по отношение на следните продукти при условията, установени в настоящия раздел, и при допълнителни изисквания и условия, които следва да бъдат определени от Комисията в съответствие с член 43:


а) обикновена пшеница, твърда пшеница, ечемик, царевица и сорго;


б) неолющен ориз;


в) бяла или сурова захар, при условие че съответната захар е произведена в рамките на квотата от захарно цвекло или захарна тръстика, добити в Общността;


г) прясно или охладено месо от сектора на говеждото и телешкото месо под кодове по КН 0201 10 00 и от 0201 20 20 до 0201 20 50;


д) масло, произведено директно и изключително от пастьоризирана сметана в одобрено предприятие в Общността, с минимално тегловно съдържание на млечни мазнини от 82 % и максимално тегловно съдържание на вода от 16 %;


>M3

е) обезмаслено мляко на прах от най-високо качество, приготвено от мляко в одобрено предприятие в Общността чрез процес на впръскване, с минимално тегловно съдържание на протеини 34 % от обезмасления сух екстракт.


>M7

__________


Подраздел II


Откриване и преустановяване на изкупуването


Член 11


Периоди на публична интервенция

Публична интервенция е налице:

а) за зърнени култури от 1 ноември до 31 май;

б) за неолющен ориз от 1 април до 31 юли;

в) за захар през целите пазарни години 2008/2009 и 2009/2010;

г) за говеждо и телешко месо през всяка цяла пазарна година;

д) за масло и обезмаслено мляко на прах от 1 март до 31 август


Член 12


Откриване на публична интервенция


1. През периодите, посочени в член 11, публична интервенция:

а) се открива за обикновена пшеница,

б) се открива за твърда пшеница, ечемик, царевица, сорго, неолющен ориз, захар, масло и обезмаслено мляко на прах до равнищата за интервенция, посочени в член 13, параграф 1,

в) се открива за говеждо и телешко месо от Комисията, без съдействието на Комитета, посочен в член 195, параграф 1, ако средната пазарна цена за говеждо и телешко месо в дадена държава-членка или в регион на държава-членка за определен представителен период, регистрирана въз основа на скалата на Общността за класификация на кланични трупове, предвидена в член 42, параграф 1, е била под 1 560 EUR/тон.

2. Публичната интервенция за говеждо и телешко месо, посочена в параграф 1, буква в), се закрива от Комисията без съдействието на Комитета, посочен в член 195, параграф 1, когато през представителен период вече не са изпълнени условията, предвидени в тази буква.


Член 13


Ограничения на интервенцията

1. Изкупуването чрез публична интервенция се извършва в следните граници:

а) за твърда пшеница, ечемик, царевица, сорго и неолющен ориз, 0 тона за периодите, посочени в член 11, съответно букви а) и б); >B 2007R1234 — BG — 19.06.2010 — 007.001 — 38

б) за захар — 600 000 тона, изразени в бяла захар, за всяка пазарна година;

в) за масло — 30 000 тона за всеки период, посочен в член 11, буква д);

г) за обезмаслено мляко на прах — 109 000 тона за всеки период, посочен в член 11, буква д).

2. Захар, складирана в съответствие с параграф 1, буква б) от настоящия член по време на дадена пазарна година, не подлежи на други мерки за складиране, предвидени в членове 32, 52 и 63.

3. Чрез дерогация от параграф 1, за продуктите, посочени в букви a), в) и г) от този параграф, Комисията може да вземе решение да продължи публичната интервенция над количествата, посочени в същия параграф, ако пазарната ситуация, и по- специално развитието на пазарните цени, го изисква.


Подраздел III


Интервенционни цени


Член 18


Интервенционни цени

1. Интервенционната цена:

а) за обикновена пшеница е равна на референтната цена за максимално предложено количество от 3 милиона тона за период на интервенция, установен в член 11, буква а),

б) за масло е равна на 90 % от референтната цена за предложените количества в границите, посочени в член 13, параграф 1, буква в),

в) за обезмаслено мляко на прах е равна на референтната цена за предложените количества в границите, посочени в член 13, параграф 1, буква г).

2. Интервенционните цени и количествата за интервенция за следните продукти, се определят от Комисията чрез тръжни процедури:

а) обикновена пшеница за количества, надхвърлящи максималното предложено количество от 3 милиона тона за период на интервенция, установен в член 11, буква а),

б) твърда пшеница, ечемик, царевица, сорго и неолющен ориз в приложение на член 13, параграф 3,

в) говеждо и телешко месо,

г) масло за предложени количества, надхвърлящи границите, посочени в член 13, параграф 1, буква в), в приложение на член 13, параграф 3, и

д) обезмаслено мляко на прах за предложени количества, надхвърлящи границите, посочени в член 13, параграф 1, буква г), в приложение на член 13, параграф 3.

В специални случаи тръжните процедури могат да бъдат ограничени или интервенционните цени и количествата за интервенция да бъдат фиксирани за държава-членка или за регион от държава- членка въз основа на регистрираните средни пазарни цени. >M7 2007R1234 — BG — 19.06.2010 — 007.001 — 39

3. Максималната цена за изкупуване, определена в съответствие с тръжните процедури съгласно параграф 2, не може да е по- висока:

а) за зърнени култури и неолющен ориз — от съответните референтни цени;

б) за говеждо и телешко месо — от средната пазарна цена, регистрирана в дадена държава-членка или регион на държава- членка, увеличена със сума, която следва да се определи от Комисията въз основа на обективни критерии;

в) за масло — от 90 % от референтната цена;

г) за обезмаслено мляко на прах — от референтната цена.

4. Интервенционните цени, посочени в параграфи 1, 2 и 3 са:

а) за зърнени култури — без да се засягат увеличенията или намаленията на цената по причини, свързани с качеството, и

б) за неолющен ориз — увеличени или намалени съответно, ако качеството на продуктите, предложени на разплащателната агенция, се различава от определеното в точка А от приложение IV стандартно качество. Освен това, увеличенията или намаленията на интервенционната цена могат да се определят от Комисията с оглед да се гарантира, че това производство е ориентирано към определени разновидности.

5. Интервенционната цена за захар е 80 % от референтната цена, определена за пазарната година, непосредствено след пазарната година, през която е представена офертата. Ако обаче качеството на захарта, предложена на разплащателната агенция, се различава от определеното в буква Б от приложение IV стандартно качество, за което е определена референтната цена, интервенционната цена съответно се увеличава или намалява.


Подраздел IV


Пласиране на продукти , изкупени при интервенция


Член 25


Общи принципи


Пласирането на продукти, изкупени на базата на публична интервенция, се осъществява по такъв начин, че да се избегнат всякакви смущения на пазара, да се осигури равен достъп до продуктите и равнопоставеност на купувачите, и в съответствие с ангажиментите, произтичащи от споразуменията, сключени съгласно член 300 от Договора.


Член 26


Пласиране на захар


Що се отнася до захарта, изкупена на базата на публична интервенция, разплащателните агенции могат да продават захар само на цена, която е по-висока от референтната цена, определена за пазарната година, през която се извършва продажбата.


Комисията обаче може да реши, че разплащателните агенции:

а) могат да продават захар на цена, равна или по-ниска от референтната цена, посочена в първия параграф, ако захарта е предназначена:

i) за употреба като храна за животни или

>M3

ii) за износ, или без допълнителна преработка, или след преработка в продуктите, изброени в приложение I към Договора, или в стоките, изброени в част III от приложение XX към настоящия регламент, или


б) трябва да предоставят наличната при тях непреработена захар, предназначена за човешка консумация на вътрешния пазар на Общността, на благотворителни организации – признати от въпросната държава-членка или от Комисията в случаите, когато държавата-членка не е признала нито една такава организация – на цена, по-ниска от текущата референтна цена, или безплатно, за разпределението като част от отделни операции по отпускане на спешна помощ.


Член 27


Разпределение на най-нуждаещите се лица в Общността


1. Продукти, намиращи се в интервенционни складове, се предоставят на определени за целта организации, за да може храната да бъде разпределена на най-нуждаещите се лица в Общността в съответствие с годишен план.


Разпределението е:

а) безплатно или

б) на цена, която в никакъв случай не е по-висока от цената, покриваща разходите, поети от определените организации при извършване на разпределението.


2. Определен продукт може да се мобилизира на пазара на Общността, когато:

а) временно не е наличен в интервенционните складове на Общността по време на изпълнението на годишния план, посочен в параграф 1, доколкото е необходимо за изпълнението на плана в една или повече държави-членки, и при условие че разходите останат в границите, предвидени в бюджета на Общността за тази цел, или

б) изпълнението на плана би довело до прехвърляне между държави-членки на малки количества продукти, които са предмет на интервенция в държава-членка, различна от тази или тези, в които продуктът е необходим.


3. Съответните държави-членки определят организациите, посочени в параграф 1, и нотифицират своевременно Комисията всяка година, ако желаят да приложат тази схема.


4. Посочените в параграфи 1 и 2 продукти се предоставят безплатно на определените организации. Счетоводната стойност на тези продукти е интервенционната им цена, при необходимост коригирана с коефициенти, отчитащи разликата в качеството.


5. Без да се засягат разпоредбите на член 190, продуктите, предоставяни по силата на параграфи 1 и 2 от настоящия член, се финансират чрез бюджетни кредити по съответната бюджетна позиция в рамките на Европейския фонд за гарантиране на селското стопанство от бюджета на Европейските общности. Също така може да се предвиди това финансиране да допринася за покриване на разходите за транспортиране на продукцията от интервенционните центрове, както и на административните разходи на определените организации, свързани с прилагането на установената в настоящия член схема, с изключение на разходите, които могат да бъдат поети от бенефициерите в рамките на прилагането на параграфи 1 и 2.


Раздел III


Частно складиране


Подраздел I


Задължителна помощ


Член 28


Продукти, отговарящи на условията


Помощ за частно складиране се предоставя за следните продукти при условията, предвидени в настоящия раздел и при допълнителните изисквания и условия, които следва да бъдат определени от Комисията в съответствие с член 43:

>M3

а) по отношение на:

i) неосолено масло, произведено от сметана или мляко в одобрено предприятие на Общността, с минимално тегловно съдържание на мазнини 82 %, максимално тегловно съдържание на сухо вещество без мазнини в мляко 2 % и максимално тегловно съдържание на вода 16 %,

ii) осолено масло, произведено от сметана или мляко в одобрено предприятие на Общността, с минимално тегловно съдържание на мазнини 80 %, с максимално тегловно съдържание на млечно безмаслено сухо вещество 2 %, с максимално тегловно съдържание на вода 16 % и максимално тегловно съдържание на сол 2 %.

>M7

__________

>M3


Член 29


Условия и ниво на помощта за масло

Размерът на помощта за масло се определя от Комисията предвид разходите за складиране и вероятните тенденции в цените на прясно масло и масло на склад.

Ако по време на извеждането от склад пазарът е претърпял неблагоприятна промяна, която не е могла да бъде предвидена в момента на внасянето на склад, помощта може да бъде увеличена.

>M7

__________

>B


Член 30


Условия и равнище на помощите за сирене


Условията и размерът на помощта за сирене, се определят от Комисията. Размерът на помощта се определя с оглед на разходите за складиране и вероятното развитие на пазарните цени.


Разплащателната агенция, посочена от държавата-членка, в която съответните сирена са произведени и в която тези сирена отговарят на изискванията да носят наименованието за произход, прилага предприетите от Комисията мерки в съответствие с първия параграф.


Подраздел II


Незадължителна помощ


Член 31


1. Помощ за частно складиране може да бъде отпусната за следните продукти при условията, предвидени в настоящия раздел и при допълнителните изисквания и условия, които следва да бъдат определени от Комисията в съответствие с член 43:

а) бяла захар;

б) маслиново масло;

в) прясно или охладено месо от възрастни животни от рода на едрия рогат добитък под формата на кланични трупове, половинки кланични трупове, компенсирани четвъртини, предни или задни четвъртини, класифицирани в съответствие със скалата на Общността за класификация на кланични трупове от възрастни животни от рода на едрия рогат добитък, предвидена в член 42, параграф 1; >M3

__________

>M7

__________

>B

е) свинско месо;

ж) овче месо и козе месо.

Комисията може да направи промени в списъка на продуктите, предвидени в буква в) от алинея първа, ако пазарната ситуация го изисква. >M3

2. Комисията определя предвидената в параграф 1 помощ за частно складиране предварително или чрез тръжни процедури. >M7

__________

>B


Член 32


Условия за отпускане на помощ за бяла захар


1. Ако регистрираната средна цена в Общността за бялата захар е по-ниска от референтната цена по време на определен представителен период и се очаква да остане на такова равнище, вземайки предвид пазарната обстановка, Комисията може да реши да предостави помощ за частно складиране на бяла захар на предприятия, на които е отпусната квота за захар.


2. Захар, складирана в съответствие с разпоредбите на параграф 1 по време на дадена пазарна година, не може да бъде подложена на други мерки за складиране предвидени в членове 13, 52 или 63.


Член 33


Условия за отпускане на помощ за маслиново масло


Комисията може да реши да упълномощи органи, предлагащи достатъчно гаранции и одобрени от държавите-членки, да сключат договори за складиране на маслиновото масло, което те предлагат на пазара, в случай на сериозни смущения на пазара в определени региони на Общността, inter alia и когато регистрираната средна цена на пазара по време на представителен период е по-ниска от:

а) 1 779 EUR/тон за необработено маслиново масло „extra virgin“ или

б) 1 710 EUR/тон за необработено маслиново масло „virgin“ или

в) 1 524 EUR/тон за маслиново масло за осветление с 2 степени на съдържание на свободни киселини, като тази сума се намалява с 36,70 EUR/тон за всяка допълнителна степен на киселинност.


Член 34


Условия за отпускане на помощ за продукти от сектора на говеждото и телешкото месо


Когато регистрираната средна пазарна цена в Общността, отчетена на базата на скалата на Общността за класификация на кланични трупове от възрастни животни от рода на едрия рогат добитък, предвидена в член 42, параграф 1, е под 103 % от референтната цена и е вероятно да остане на това равнище, Комисията може да реши да предостави помощ за частно складиране.

>M3

__________

>M7

__________


Член 35


Условия за отпускане на помощ за обезмаслено мляко на прах


Комисията може да реши да предостави помощ за частно складиране на обезмаслено мляко на прах, по-специално ако тенденциите в цените и запасите от продуктите показват сериозен дисбаланс на пазара, който може да бъде избегнат или ограничен посредством сезонно складиране.


Член 36


Условия за отпускане на помощ за сирене


1. Ако развоя на цените и положението със запасите от продукти от сирена, посочени в член 31, параграф 1, буква д) показват сериозен дисбаланс на пазара, който може да бъде преодолян или ограничен чрез сезонно складиране, Комисията може да реши да предостави помощ за частно складиране.


2. Ако в момента на изтичане на срока на действие на договора за складиране равнището на пазарните цени за сирена на склад е по-високо от преобладаващото равнище на тези цени по време на подписване на договора, Комисията може да реши да направи съответна корекция на размера на отпусканата помощ.


Член 37


Условия за отпускане на помощ за свинско месо


Когато средната пазарна цена за кланични трупове от свине в Общността, установена въз основа на цените, регистрирани във всяка държава-членка на представителните пазари на Общността и претеглени посредством коефициенти, които отразяват относителния брой на поголовието свине във всяка държава-членка, е под 103 % от референтната цена и е вероятно да остане на това равнище, Комисията може да реши да предостави помощ за частно складиране.


Член 38


Условия за отпускане на помощ за овче месо и козе месо


Комисията може да реши да отпусне помощ за частно складиране, когато е налице особено трудна ситуация на пазара на овче месо и козе месо в една или повече от следните зони на котиране:

а) Великобритания;

б) Северна Ирландия;

в) всяка друга държава-членка, различна от Обединеното кралство, взета отделно.


Раздел IV


Общи разпоредби


Член 39


Правила относно складирането


1. Разплащателните агенции не могат да складират изкупените от тях продукти извън територията на държавата–членка, под чиято юрисдикция попадат, освен ако не са получили предварително разрешение от Комисията.


За целите на настоящия член териториите на Белгия и Люксембург се считат за една държава-членка.


2. Разрешението се дава в случаите, когато складирането е наложително, като се отчитат следните фактори:

а) възможностите и изискванията за складиране на държаватачленка, под чиято юрисдикция се намира разплащателната агенция, и на останалите държави-членки;

б) всякакви допълнителни разходи, произтичащи както от складирането на продуктите в държавата-членка, под чиято юрисдикция се намира разплащателната агенция, така и от транспортирането.


3. Разрешение за складиране в трета страна се дава само когато въз основа на критериите, определени в параграф 2, складирането в друга държава-членка би създало значителни трудности.


4. Данните, посочени в параграф 2, буква а), се установяват след консултации с всички държави-членки.


5. Всякакви мита и други суми, които следва да се предоставят или наложат съгласно общата селскостопанска политика, не се прилагат за продукти:

а) транспортирани след разрешение, дадено по параграфи 1, 2 и 3, или

б) прехвърлени от една разплащателна агенция на друга.


6. Всяка разплащателна агенция, действаща в съответствие с параграфи 1, 2 и 3, остава отговорна за продуктите, складирани извън територията на държавата-членка, под чиято юрисдикция попада.


7. Ако продуктите, складирани от разплащателна агенция извън територията на държавата-членка, под чиято юрисдикция попада, не бъдат върнати обратно в същата държава-членка, те се пласират при цени и при условия, които са определени или предстоят да бъдат определени за мястото на складиране.


Член 40


Правила относно тръжни процедури


Тръжните процедури следва да осигуряват равен достъп на всички заинтересовани лица.


При избора на предложенията се отдава предпочитание на тези, които са най-благоприятни за Общността. Във всеки случай не е задължително да последва възлагане на договор.


Член 41


Интервенционни центрове


1. Комисията определя интервенционните центрове в секторите на зърнените култури и ориза и определя приложимите за тях условия.


По отношение на продуктите от сектора на зърнените култури Комисията може да определи интервенционни центрове за всеки вид зърнени култури.


2. При изготвяне на списъка на интервенционните центрове Комисията взема под внимание по-специално следните фактори:

а) разположение на центровете в райони със свръхпроизводство на съответните продукти;

б) наличие на достатъчно помещения и техническо оборудване;

в) благоприятно разположение по отношение на транспортните средства.


Член 42


Класификация на кланични трупове


1. Скалите на общността за класификация на кланични трупове се прилагат в съответствие с правилата, установени в приложение V в следните сектори:

а) говеждо и телешко месо, по отношение на кланични трупове от възрастни животни от рода на едрия рогат добитък;

б) свинско месо по отношение на кланични трупове от свине, различни от използваните за разплод;

В сектора на овчето месо и козето месо държавите-членки могат да прилагат скала на Общността за класификация на кланични трупове по отношение на кланични трупове от овце, в съответствие с правилата, определени в буква В от приложение V.


2. Инспекциите на място във връзка с класификацията на кланични трупове от възрастни животни от рода на едрия рогат добитък и овце се извършват от името на Общността от инспекционен комитет на Общността, съставен от експерти от Комисията и експерти назначени от държавите-членки. Този комитет се отчита пред Комисията и държавите-членки за извършените инспекции.


Общността поема разходите, произтичащи от извършените инспекции.


Член 43


>M7

а) изискванията и условията, на които трябва да отговарят продуктите, които следва да се изкупят чрез публична интервенция, както е посочено в член 10, или за които е разрешена помощ за частно складиране съгласно членове 28 и 31, и по-специално по отношение на качеството, групите качества, класовете на качество, категориите, количествата, опаковката, включително етикетирането, максималната възраст, консервирането, етапа на обработка на продуктите, за които се отнася интервенционната цена, и продължителността на частното складиране;

(аа) спазването на максималните количества и количествени ограничения, посочени в член 13, параграф 1 и член 18, параграф 1, буква а); в този контекст правилата за прилагане може да оправомощят Комисията да прекрати изкупуването на определена цена, да приеме коефициенти за разпределение и, при обикновената пшеница, да премине към тръжната процедура, посочена в член 18, параграф 2, без съдействието на комитета, посочен в член 195, параграф 1;

б) изменения на част Б от приложение IV;

в) където е приложимо, скалата на приложимите увеличения и намаления на цените;

г) процедурите и условията за предприемане на публична интервенция от страна на разплащателните агенции и предоставянето на помощ за частно складиране, поспециално:

i) във връзка със сключването на договори и съдържанието на договорите;

ii) продължителността на периода на частно складиране и условията, при които такива периоди, след като веднъж са определени в договорите, могат да бъдат съкратени или удължени;

iii) условията, при които може да се реши продуктите, които се обхващат от договори за частно складиране, да могат да бъдат повторно предложени на пазара или пласирани;

iv) държавата-членка, където може да поиска частно складиране;

д) приемането на списъка на представителни пазари, посочени в членове 17 и 37;

е) правилата във връзка с условията за пласиране на продукти, изкупени на базата на публична интервенция, по-специално по отношение на продажните цени, условията за изваждане от склад и, когато е приложимо, последващото използване или местоназначението на извадените от склад продукти, и съответно проверките, които следва да бъдат извършени, или според случая, системата от гаранции, която следва да бъде приложена;

ж) изготвянето на годишния план, посочен в член 27, параграф 1;

з) условието за мобилизиране на пазара на Общността, посочено в член 27, параграф 2;

и) правилата по отношение на разрешенията, посочени в член 39, включително, доколкото са абсолютно необходими, дерогациите от правилата за търговия;

й) правилата във връзка с процедурите, които следва да се следват в случаите на използване на тръжни процедури;

к) правилата във връзка с определянето на интервенционните центрове, посочени в член 41;

л) условията, на които трябва да отговарят складовете, където могат да бъдат складирани продуктите;

м) скалите на Общността за класификация на кланични трупове, предвидени в член 42, параграф 1, по-специално относно:

i) определения;

ii) представяне на кланичните трупове с цел отчитане на цените при класификацията на кланичните трупове на възрастни животни от рода на едрия рогат добитък;

iii) мерките, които трябва да вземат кланиците съгласно разпоредбите на подточка III от буква А от приложение V:

— всяка дерогация, посочена в член 5 от Директива 88/409/ЕИО относно кланиците, които желаят да ограничат своята продукция само в рамките на местния пазар;

— всяка дерогация, която би могла да бъде разрешена на държави-членки, поискали това за кланици, в които са заклани малък брой животни от рода на едрия рогат добитък;

iv) даване на разрешение на държавите-членки да не прилагат скалата за класификация на кланични трупове от свине и да използват допълнителни критерии за оценка, освен теглото и съдържанието на крехко месо;

v) правила относно отчитането на цените на някои продукти от държавите-членки.


ГЛАВА II


Специални интервенционни мерки


Раздел I


Извънредни мерки за подпомагане на пазара


Член 44


Болести по животните


1. Комисията може да приеме извънредни мерки за подпомагане на засегнатите пазари, за да отчете ограниченията на Вътреобщностната търговия и търговията с трети страни, които могат да възникнат в резултат от прилагането на мерките за борба с разпространението на болести по животните.


Предвидените в първата алинея мерки се прилагат за следните сектори:

а) говеждо и телешко месо,

б) мляко и млечни продукти,

в) свинско месо,

г) овче месо и козе месо,

д) яйца,

е) птиче месо.


2. Мерките, предвидени в параграф 1, първа алинея се предприемат по искане на съответната държава-членка (съответните държави-членки).


Те могат да бъдат предприети, само ако съответната държавачленка (съответните държави-членки) е приела (са приели) ветеринарно-санитарни мерки за бързо предотвратяване на разпространението на болестта, и само доколкото и докато е строго необходимо да бъде подпомогнат съответният пазар.


Член 45


Загуба на потребителското доверие


По отношение на секторите на птичето месо и яйцата Комисията може да приеме извънредни мерки за подпомагане на пазара, за да реагира на негови сериозни смущения, за които се счита, че произтичат пряко от загуба на потребителско доверие поради рискове за общественото здраве или рискове за здравето на животните.


Тези мерки се предприемат по искане на съответната (съответните) държава-членка (държави-членки).


Член 46


Финансиране


1. За извънредните мерки, посочени в членове 44 и 45, Общността предоставя частично финансиране в размер на 50 % от разходите, поети от държавите-членки.


По отношение на секторите на говеждото и телешкото месо, млякото и млечните продукти, свинското месо, овчето месо и козето месо обаче Общността предоставя частично финансиране в размер на 60 % от тези разходи при борба с разпространението на шап.


2. Държавите-членки гарантират, че когато производителите имат дял в разходите, поети от държавите-членки, това не води до нарушаване на конкуренцията между производители в различните държави-членки.

>M7

__________


Раздел II


Мерки в секторите на зърнените култури и ориза


Член 47


Специални пазарни мерки в сектора на зърнените култури


1. Когато ситуацията на пазара налага това, Комисията може да предприеме специални интервенционни мерки по отношение на сектора на зърнените култури. Тези интервенционни мерки могат в частност да се приемат, ако в един или повече региони на Общността пазарните цени спаднат или има опасност да спаднат по отношение на интервенционната цена.


2. Характерът и приложението на специалните интервенционни мерки и условията и процедурите за продажба или за други начини на пласиране на продуктите, предмет на тези мерки, се приемат от Комисията.


Член 48


Специални пазарни мерки в сектора на ориза


1. Комисията може да предприеме специални мерки за:

а) да се предотврати масовото прилагане на публична интервенция, както е предвидено в раздел II от глава I от настоящата част, в сектора на ориза в определени региони на Общността;

б) да се компенсира недостигът на неоолющен ориз вследствие на природни бедствия.


2. Комисията приема подробни правила за прилагането на настоящия член.


Раздел III


Мерки в сектора на захарта


Член 49


Минимална цена на захарно цвекло


1. Минималната цена за захарно цвекло в рамките на квотата се определя на:

а) 27,83 EUR за тон за пазарната година 2008/2009;

б) 26,29 EUR за тон, считано от пазарната година 2009/2010.


2. Минималната цена, посочена в параграф 1, се прилага за захарно цвекло от стандартно качество, определено в част Б от приложение IV.


3. От предприятията за захар, които изкупуват цвекло в рамките на квотата, подходящо за преработка в захар и предназначено за преработка в захар в рамките на квотата, се изисква да заплащат най-малко минималната цена, коригирана с ценови повишения или намаления, съответстващи на отклонението от стандартното качество.


Споменатите в алинея първа повишения и намаления се прилагат съгласно правилата за прилагане, които следва да бъдат определени от Комисията.


4. За количествата захарно цвекло, съответстващи на количествата индустриална захар или излишък от захар, които се облагат с предвидената в член 64 такса за свръхпроизводство, заинтересованите предприятия за захар коригират изкупната цена така, че да бъде най-малко равна на минималната цена за цвекло в рамките на квотата.


Член 50


Междупрофесионални споразумения


1. Вътрешнотърговските споразумения, както и договорите за доставка, следва да са съобразени с параграф 3 и с условията за продажба, които следва да бъдат определени от Комисията, поспециално що се отнася до условията, регламентиращи покупката, доставката, приемането и заплащането на цвекло.


2. Условията за покупка на захарно цвекло и захарна тръстика се уреждат от вътрешнотърговските споразумения, сключени между производители от Общността, отглеждащи тези суровини, и предприятия за захар от Общността.


3. При договорите за доставка се прави разграничение в зависимост от това, дали количествата захар, които следва да бъдат произведени от захарното цвекло, представляват:

а) захар в рамките на квотата, или

б) захар извън квотата.


4. Всяко предприятие за захар следва да предостави на държавата-членка, в която произвежда захар, следната информация:

а) количествата цвекло, посочени в параграф 3, буква а), за които е сключило преди засяването договори за доставка, и процентното съдържание на захар, на което са основани тези договори;

б) съответния прогнозен добив.


Държавите-членки могат да изискат допълнителна информация.


>M3

5. Предприятията за производство и преработка на захар, които не са подписали договори за доставка преди засяването на минималната цена за цвекло в рамките на квотата за количеството цвекло, равняващо се на отпусната им квота за захар, коригирана, ако случаят е такъв, съответно с коефициента за превантивно изтегляне, определен в съответствие с член 52, параграф 2, първа алинея, се задължават да заплатят най-малко минималната цена за цвекло в рамките на квотата за цялото количество захарно цвекло, което преработват в захар.

6. При одобрение от съответната държава-членка вътрешнотърговските споразумения могат да дерогират от параграфи 3 и 4.


7. Ако не съществуват вътрешнотърговски споразумения, съответната държава-членка предприема необходимите стъпки съгласно настоящия регламент, за да защити интересите на заинтересованите страни.


Член 51


Производствена такса


1. Върху квотите за захар, изоглюкоза и инулинов сироп, притежавани от предприятията за производство на захар, изоглюкоза или инулинов сироп, се налага производствена такса, както е посочено в член 56, параграф 2.


2. Производствената такса се определя в размер на 12,00 EUR за тон захар в рамките на квотата и инулинов сироп в рамките на квотата. За изоглюкозата производствената такса се определя в размер на 50 % от таксата, приложима за захарта.


3. Държавата-членка начислява пълния размер на производствената такса, която се плаща съгласно параграф 1, на предприятията на нейна територия, в съответствие с отпусната им квота през съответната пазарна година.


Предприятията извършват плащанията на тези такси най-късно до края на месец февруари на съответната пазарна година.


4. Предприятията за захар и инулинов сироп в Общността могат да изискват от производителите на захарно цвекло или захарна тръстика или от доставчиците на цикория да поемат до 50 % от съответната производствена такса.


Член 52


Изтегляне на захар


1. За да се запази структурното равновесие на пазара при ценово равнище, близко до референтната цена, като се вземат предвид задълженията, поети от Общността по силата на сключените в съответствие с член 300 от Договора споразумения, Комисията може да реши, за определена пазарна година, да изтегли от пазара произведените в рамките на квоти количества захар или изоглюкоза, които превишават прага, изчислен в съответствие с параграф 2 от настоящия член.

2. Прагът на изтегляне, посочен в параграф 1 от настоящия член, се изчислява за всяко предприятие, притежаващо квота, чрез умножаване на квотата му с коефициент, който се определя от Комисията до 16 март на предходната пазарна година на базата на очакваните пазарни тенденции. За пазарната 2008/2009 година коефициентът се прилага за квотата, отпусната най-късно на 15 март 2008 г. след отказите в съответствие с Регламент (ЕО) № 320/2006.

На базата на актуализираните пазарни тенденции Комисията може да реши до 31 октомври на съответната пазарна година или да коригира коефициента, или, когато такова решение не е взето в съответствие с първа алинея от настоящия параграф, да определи коефициент.

3. Всяко предприятие, което разполага с квота, до началото на следващата пазарна година складира на свои разноски произведената в рамките на квотата захар, която надвишава прага, изчислен в съответствие с параграф 2. Количествата захар или изоглюкоза, изтеглени през дадена пазарна година, се считат за първите количества, произведени в рамките на квотата за следващата пазарна година.

Чрез дерогация от първа алинея от настоящия параграф, вземайки предвид очакваните тенденции на пазара на захарта, Комисията може да реши да счита за текущата и/или следващата пазарна година цялото количество изтеглена захар или изоглюкоза или част от него като:

а) излишък от захар или излишък от изоглюкоза, в наличност за преработка в промишлена захар или промишлена изоглюкоза, или

б) временно производство в рамките на квотата, част от което може да бъде запазено за износ при спазване на задълженията, поети от Общността по силата на споразумения, сключени в съответствие с член 300 от Договора.

4. Ако снабдяването със захар в Общността не е адекватно, Комисията може да реши определено количество от изтеглената захар да бъде продадено на общностния пазар преди края на периода на изтегляне.

5. В случаите, когато изтеглената захар се счита за първото количество захар, произведено през следващата пазарна година, на производителите на захарно цвекло се заплаща минималната цена за същата пазарна година.

В случаите, когато изтеглената захар става промишлена захар или се изнася съгласно параграф 3, букви а) и б) от настоящия член, изискванията по член 49 относно минималната цена не се прилагат.

Когато изтеглената захар се продава на пазара на Общността преди края на периода на изтегляне съгласно параграф 4, на производителите на цвекло се заплаща минималната цена за текущата пазарна година.

>M3


Член 52а


Изтегляне на захар през пазарните 2008/2009 и 2009/2010 години

1. Чрез дерогация от член 52, параграф 2 от настоящия регламент за държавите-членки, чиято национална квота за захар е била намалена вследствие на откази от квота в съответствие с член 3 и член 4а, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 320/2006, приложимият коефициент се определя от Комисията за пазарните 2008/2009 и 2009/2010 години чрез прилагане на разпоредбите на приложение VIIв към настоящия регламент.

2. По отношение на предприятие, което в съответствие с член 3, параграф 1, буква а) или б) от Регламент (ЕО) № 320/2006 откаже, считано от следващата пазарна година, цялата предоставена му квота, по негово искане не се прилагат коефициентите, посочени в член 52, параграф 2 от настоящия регламент. Това искане се представя преди края на пазарната година, за която се отнася изтеглянето.


Член 53


Правила за прилагане


Комисията може да приеме подробни правила за прилагане на настоящия раздел и по-специално:


а) критериите, които да се прилагат от предприятията за захар при разпределяне сред продавачите на цвекло на количествата цвекло, които следва да бъдат включени в договорите за доставка, сключени преди засяването, както е посочено в член 50, параграф 4;


б) процентът на изтегленото количество захар в рамките на квотата, посочен в член 52, параграф 1;


в) условията за плащане на минималната цена, когато изтеглената захар се продава на пазара на Общността съгласно член 52, параграф 4.


Раздел IV

Коригиране на предлагането


Член 54


Мерки за улесняване на корекциите в предлагането спрямо пазарните изисквания

С цел да се насърчат действия, извършвани от браншови и съвместни браншови организации за улесняване на корекциите на предлагането спрямо пазарните изисквания, с изключение на действия, свързани с изтегляне от пазара, Комисията може да предприеме следните мерки по отношение на секторите на живите растения, говеждото и телешкото месо, свинското месо, овчето месо и козето месо, яйцата и птичето месо:

а) мерки за подобряване на качеството;

б) мерки за насърчаване на по-добрата организация на производството, преработката и предлагането на пазара;

в) мерки, които да улесняват отчитането на тенденциите в пазарните цени; >M3 2007R1234 — BG — 19.06.2010 — 007.001 — 53

г) мерки, които да позволяват да се правят краткосрочни и дългосрочни прогнози въз основа на използваните производствени средства.


ГЛАВА III

Системи за ограничаване на производството


Раздел I

Общи разпоредби


Член 55

>M10Квотни системи и производствен потенциал

>M7

1. Квотна система се прилага за следните продукти:

а) мляко и други млечни продукти по смисъла на член 65, букви а) и б);

б) захар, изоглюкоза и инулинов сироп;

в) картофено нишесте, за което може да се получи помощ от Общността.

2. По отношение на квотните системи, посочени в параграф 1, букви а) и б) от настоящия член, ако даден производител превиши съответната квота и не използва излишните количества по отношение на захарта, както е предвидено в член 61, за тези количества се дължи такса за свръхпроизводство, при условията, определени в раздели II и III.

>M10

2а. Във връзка с лозаро-винарския сектор, правилата относно производствения потенциал по отношение на незаконните насаждения, преходните права на засаждане, както и схемата на изкореняване се прилагат в съответствие с разпоредбите, изложени в раздел IVа.


Член 56


Разпределение на квотите


1. Квотите за производството на захар, изоглюкоза и инулинов сироп на национално или регионално равнище са определени в приложение VI.


2. Държавите-членки отпускат квота на всяко предприятие за производство на захар, изоглюкоза или инулинов сироп, което е установено на нейна територия и е одобрено в съответствие с член 57. За всяко предприятие отпуснатата квота е равна на квотата съгласно Регламент (ЕО) № 318/2006, отпусната на предприятието за пазарната 2007/2008 година.


3. В случай на отпускане на квота на предприятие за захар, което притежава повече от една производствена единица, държавите-членки приемат мерките, които считат за необходими, за да бъдат отчетени справедливо интересите на производителите на захарно цвекло и тръстика.


Член 57


Одобрени предприятия


1. При поискване държавите-членки одобряват предприятия за производство на захар, изоглюкоза или инулинов сироп или предприятия, преработващи тези продукти в някой от продуктите включен в списъка, посочен в член 62, параграф 2, при условие че съответното предприятие:

а) докаже капацитета си за професионално производство;

б) се съгласи да предоставя всякаква информация и да бъде обект на контрол съгласно настоящия регламент;

в) не подлежи на временно прекратяване или оттегляне на одобрението.


2. Одобрените предприятия предоставят на държавата-членка, на чиято територия се събира реколтата от цвекло и тръстика или се извършва рафинирането, следната информация:

а) количествата цвекло или тръстика, за които е сключен договор за доставка, както и съответните прогнозни добиви за цвекло или тръстика, и за захар на хектар;

б) данни относно временните и действителните доставки на захарно цвекло, захарна тръстика и сурова захар и относно производството на захар и отчетите за складова наличност на захар;

в) продадени количества бяла захар и съответстващите им цени и условия.


Член 58


Допълнителна и допълваща квота за изоглюкоза


1. През пазарната 2008/2009 година към квотата от предходната пазарна година се прибавя допълнителна квота за изоглюкоза в размер на 100 000 тона. Това увеличение не се отнася за България и Румъния.


През пазарната 2008/2009 година към квотата от предходната пазарна година се прибавя допълнителна квота за изоглюкоза в размер на 11 045 тона за България и 1 966 тона за Румъния.


Държавите-членки отпускат допълнителните квоти на предприятията пропорционално на квотите за изоглюкоза, които са били отпуснати в съответствие с член 56, параграф 2.


2. По молба на всяко предприятие, установено на съответните им територии, Италия, Литва и Швеция могат да отпускат допълваща квота за изоглюкоза през пазарните години 2008/ 2009 и 2009/2010. Максималните размери на допълващите квоти са определени по държави-членки в приложение VII.


3. Върху отпуснатите съгласно параграф 2 квоти на предприятията се удържа еднократна сума в размер на 730 EUR. Тази сума се събира на тон отпусната допълваща квота.


Член 59

>M3Управление на квотите


1. Комисията коригира квотите, определени в приложение VI, до 30 април 2008 г. за пазарната 2008/2009 година и до 28 февруари 2009 г. и 2010 г. съответно за пазарните 2009/2010 и 2010/2011 години. Коригирането на квотите е резултат от прилагането на параграф 2 от настоящия член и на член 58 от настоящия регламент, както и на член 3 и член 4а, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 320/2006.

2. Като вземе предвид резултатите от схемата за преструктуриране, предвидена в Регламент (ЕО) № 320/2006, Комисията взема решение до 28 февруари 2010 г. относно общия процент, необходим за намаляване на съществуващите квоти за захар и изоглюкоза на държава-членка или регион с цел да се избегне неравновесие на пазара през пазарните години от 2010/2011 г. нататък. Държавите-членки коригират съответно квотите за всяко предприятие.

Чрез дерогация от първа алинея от настоящия параграф, за държавите-членки, чиято национална квота е била намалена вследствие на откази от квота в съответствие с член 3 и член 4а, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 320/2006, Комисията определя процента чрез прилагане на разпоредбите на приложение VIIа към настоящия регламент. Такива държави-членки коригират процента в съответствие с приложение VIIб към настоящия регламент за всяко предприятие на територията си, на което е предоставена квота.

Първа и втора алинея от настоящия параграф не се прилагат за най- отдалечените региони, посочени в член 299, параграф 2 от Договора.


Член 60


Преразпределяне на национални квоти и намаляване на квоти

1. Държава-членка може да намали квотата за захар или изоглюкоза, отпусната на установено на нейна територия предприятие, с най-много 10 % за пазарната 2008/2009 година и за следващите години, при зачитане на свободата на предприятията да участват в механизмите, създадени с Регламент (ЕО) № 320/2006. Държавите-членки извършват това, като прилагат обективни и недискриминационни критерии.

>B

2. Държавите-членки могат да прехвърлят квоти между предприятията в съответствие с правилата, установени в приложение VIII и отчитайки интересите на всяка от заинтересованите страни, и по-специално на производителите на захарно цвекло и захарна тръстика.

3. Намалените количества съгласно параграфи 1 и 2 се разпределят от въпросната държава-членка между едно или повече предприятия на нейна територия, независимо дали тези предприятия вече разполагат с определена квота. >M3

4. Чрез дерогация от параграф 3 от настоящия член, когато се прилага член 4а от Регламент (ЕО) № 320/2006, държавите-членки коригират отпуснатата на съответното предприятие квота за захар чрез прилагане на определеното в параграф 4 от този член намаляване в рамките на процента, определен в параграф 1 от настоящия член.


Подраздел II


Превишаване на квоти


Член 61


Обхват


Захарта, изоглюкозата или инулиновият сироп, произведени през дадена пазарна година в превишение на квотата по член 56, могат да бъдат:


а) използвани за преработка на определени продукти, посочени в член 62;


б) пренесени към производствената квота за следващата пазарна година в съответствие с член 63;


в) използвани за режима на специфични доставки за найотдалечените райони в съответствие с дял II от Регламент (ЕО) № 247/2006 на Съвета60; или


г) изнесени в рамките на количествените ограничения, определени от Комисията, при зачитане на ангажиментите, произтичащи от споразуменията, сключени в съответствие с член 300 от Договора.


Останалите количества подлежат на облагане с таксата за свръхпроизводство, посочена в член 64.


Член 62


Индустриална захар


1. Индустриалната захар, индустриалната изоглюкоза или индустриалният инулинов сироп се запазват за производството на един от продуктите, посочени в параграф 2, когато:


а) те са предмет на договор за доставка, сключен преди края на пазарната година между производител и потребител, и двамата от които са получили одобрение по член 57; както и


б) са били доставени на потребителя най-късно до 30 ноември на следващата пазарна година.


2. Комисията съставя списък с продуктите, за производството на които се използват индустриална захар, индустриална изоглюкоза или индустриален инулинов сироп.


Този списък включва по-конкретно:


а) биоетанол, алхокол, ром, жива закваска и количества сиропи за мазане, както и тези, които ще бъдат преработени в „Rinse appelstroop“;


б) определени промишлени продукти без съдържание на захар, но при производството на които се използва захар, изоглюкоза или инулинов сироп;


в) определени продукти на химическата или фармацевтичната промишленост, които съдържат захар, изоглюкоза или инулинов сироп.


Член 63


Пренасяне на излишъци от захар


1. Всяко предприятие може да реши да пренесе към следващата пазарна година в пълен размер или частично производството си в превишение на отпусната му квота за захар, за изоглюкоза или за инулинов сироп, което да бъде смятано за част от производството през следващата пазарна година. Без да се засягат разпоредбите на параграф 3, подобно решение е неотменимо.


2. Предприятия, които вземат решението, посочено в параграф 1:


а) информират за него съответната държава-членка преди дата, която следва да бъде определена от същата държава-членка:


— между 1 февруари и 30 юни на текущата пазарна година за пренесените количества тръстикова захар,


— между 1 февруари и 15 април на текущата пазарна година за другите пренесени количества захар или инулинов сироп;


б) се задължават да държат на склад тези количества на свои разноски до края на текущата пазарна година.


3. Ако реалното производство на дадено предприятие през въпросната пазарна година е било по-малко от прогнозното количество, изчислено при вземането на решението по параграф 1, пренесеното количество може да бъде коригирано с обратно действие най-късно до 31 октомври на следващата пазарна година.


4. Пренесените количества се смятат за първите произведени количества в рамките на квотата за следващата пазарна година.


5. Захарта, складирана в съответствие с настоящия член по време на дадена пазарна година, не може да бъде подложена на други мерки за складиране, предвидени в член 13, 32 или 52.


Член 64


Такса за свръхпроизводство


1. Такса за свръхпроизводство се начислява върху количествата:

а) излишък от захар, изоглюкоза и инулинов сироп, произведени през която и да е пазарна година, с изключение на количествата, пренесени към производствената квота за следващата пазарна година и държани на склад съгласно член 63, или количествата по член 61, букви в) и г);

б) индустриална захар, индустриална изоглюкоза и индустриален инулинов сироп, за които до дадена дата, която следва да бъде определена от Комисията, не е представено доказателство, че са преработени в един от продуктите по член 62, параграф 2;

>M3

в) захар и изоглюкоза, изтеглени от пазара в съответствие с членове 52 и 52а, за които не са изпълнени задълженията по член 52, параграф 3.


2. Таксата за свръхпроизводство се определя от Комисията в достатъчно голям размер, за да се избегне натрупването на количествата, посочени в параграф 1.


3. Посочената в параграф 1 такса за свръхпроизводство се начислява от държавата-членка на предприятията на нейна територия в съответствие с произведените количества, посоченив параграф 1, които са били установени за тези предприятия за съответната пазарна година.


Раздел III


Мляко


Подраздел I


Общи разпоредби


Член 65


Определения


За целите на настоящия раздел:


а) „мляко“ означава добива, получен от доенето на една или повече крави;


б) „други млечни продукти“ е всеки млечен продукт, различен от мляко, в частност обезмаслено мляко, сметана, масло, кисело мляко и сирене; при необходимост, същите се превръщат в „еквиваленти на млякото“, като се прилагат коефициенти, които следва да бъдат определени от Комисията;


в) „производител“ е земеделският производител със стопанство, разположено в рамките на географската територия на държава-членка, който произвежда и предлага на пазара мляко или се готви да започне такава дейност в най-близко бъдеще;


г) „стопанство“ е производствена единица, определена в член 2, буква б) от Регламент (ЕО) № 1782/2003;


д) „изкупвач“ е предприятие или група от предприятия, които купуват мляко от производителите:


— с цел да го събират на едно място, пакетират, съхраняват, охлаждат или преработват, включително и по силата на договор,


— с цел да го продават на едно или повече предприятия, третиращи или преработващи мляко или други млечни продукти.


Същевременно, всяка група от изкупвачи от един географски район, която изпълнява административните и счетоводните операции, необходими за плащането на таксата за свръхпроизводство за сметка на своите членове, се разглежда като един изкупвач. За целите на първото изречение на настоящата алинея, Гърция се приема за един географски район и може да се приеме за официален орган на група от изкупвачи;


е) „доставка“ е всяка доставка на мляко, като се изключват всички други млечни продукти, от производител на изкупвач, независимо дали транспортът се извършва от производителя, изкупвача, предприятие, преработващо или третиращо такива продукти, или от трето лице;


ж) „директна продажба“ е всяка продажба или прехвърляне на мляко от производител директно на потребители, както и всяка продажба или прехвърляне на други млечни продукти от страна на производителя. Комисията може, при спазване на определението за „доставка“, дадено в буква е), да коригира определението за „директна продажба“ с цел да гарантира, в частност, че никакво количество от предлагани на пазара мляко или други млечни продукти не е изключено от режима на квоти;


з) „предлагане на пазара“ означава доставки на мляко или директни продажби на мляко или други млечни продукти;


и) „индивидуална квота“ е квотата на отделен производител към 1 април от всеки дванадесетмесечен период;


й) „национална квота“ е квотата, посочена в член 66, определена за всяка държава-членка;


к) „налична квота“ е квотата на разположение на производителите на 31 март от съответния дванадесетмесечен период, за който е изчислена таксата за свръхпроизводство, като се вземат предвид всички прехвърляния, продажби, превръщания и временни преразпределения, предвидени в настоящия регламент, които са били извършени през съответния дванадесетмесечен период.


Подраздел II


Разпределение и управление на квотите


Член 66


Национални квоти


1. Националните квоти за производство на мляко и други млечни продукти, които се предлагат на пазара по време на седем последователни периода от дванадесет месеца, считано от 1 април 2008 г. (наричани по-нататък „дванадесетмесечни периоди“), са определени в точка 1 от приложение IX.


2. Квотите, посочени в параграф 1, се разпределят между производителите в съответствие с член 67, като се прави разграничение между доставки и директни продажби. Всяко превишаване на националните квоти се определя за всяка държава-членка на национално равнище, в съответствие с настоящия раздел и като се прави разграничение между доставки и директни продажби.


3. Националните квоти, определени в точка 1 от приложение IX, се определят, без да се засяга евентуално преразглеждане с оглед на общата пазарна ситуация и особените условия, които съществуват в определени държави-членки.


4. За България и Румъния се създава специален резерв за преструктуриране, както е посочено в точка 2 от приложение X. Този резерв се освобождава, считано от 1 април 2009 г., до степента, до която консумацията на мляко и млечни продукти в земеделските стопанства във всяка от тези страни е намаляла от 2002 г.


Решението за освобождаване на резерва и неговото разпределение за квотите за доставки и директни продажби се взема от Комисията въз основа на доклад, който следва да бъде представен на Комисията от България и Румъния не по-късно от 31 декември 2008 г. В този доклад се посочват подробно резултатите и тенденциите на извършвания процес на преструктуриране в сектора на млякото и млечните продукти на всяка от тези страни и по-специално преминаването от производство с цел консумация в рамките на земеделските стопанства към производство, предназначено за пазара.


5. За България, Чешката република, Естония, Кипър, Латвия, Литва, Унгария, Малта, Полша, Румъния, Словения и Словакия националните квоти включват цялото количество мляко или еквиваленти на млякото, доставено на изкупвачи или продадено директно, независимо дали е произведено или предлагано на пазара по силата на преходни мерки, които се прилагат в тези страни.


Член 67


Индивидуални квоти


1. Индивидуалната квота или квоти на производителите към 1 април 2008 г. е равна на тяхното индивидуално референтно количество или количества към 31 март 2008 г., без да се засягат прехвърляния, продажби и преобразувания на квоти, които пораждат действие на 1 април 2008 г.


2. Производителите могат да имат една или две индивидуални квоти – една за доставки и една за директни продажби. Количествата на един производител могат да бъдат преобразувани от единия вид квота в другия само от компетентния орган на държавата-членка, при надлежно обосновано искане от страна на производителя.


3. Когато един производител има две квоти, неговата вноска по която и да е дължима такса за свръхпроизводство се изчислява поотделно за всяка квота.


4. Частта от финландската национална квота, отпусната за доставките, посочени в член 66, може да бъде увеличена от Комисията с цел да се компенсират финландските SLOM производители в размер до 200 000 тона. Този резерв, който следва да се разпредели в съответствие със законодателството на Общността, се използва само и единствено за производители, чието право да възобновят производство е било засегнато в резултат на присъединяването.


5. Индивидуалните квоти се променят, при необходимост, за всеки съответен дванадесетмесечен период, така че за всяка държава-членка сумата от индивидуалните квоти за доставки и тези за директни продажби да не надхвърля съответстващата част от националната квота, адаптирана в съответствие с член 69, и като се вземат предвид всички намаления, направени с цел прехвърляне към националния резерв, както е посочено в член 71.


Член 68


Разпределение на квоти от националния резерв


Държавите-членки приемат правила за разпределение между производителите на всички или на част от квотите от националния резерв, предвидени в член 71, въз основа на обективни критерии, които следва да бъдат нотифицирани на Комисията.


Член 69


Управление на квотите


1. Комисията адаптира за всяка държава-членка и за всеки период, преди края на този период, разделението между „доставки“ и „директни продажби“ на националните квоти, с оглед на поисканите от производителите преобразувания на индивидуалните им квоти за доставки и за директни продажби.


2. Всяка година държавите-членки изпращат на Комисията, не по-късно от определена дата и съгласно правила, които следва да бъдат определени от Комисията в съответствие с член 192, параграф 2, необходимата информация, с цел:

а) да се направи адаптацията, посочена в параграф 1 от настоящия член;

б) да се изчисли таксата за свръхпроизводство, която те следва да заплатят.


Член 70


Масленост


1. На всеки производител се определя референтна масленост, която се прилага за индивидуалната квота за доставки, отпусната на този производител.


2. За квотите, отпуснати на производителите на 31 март 2008 г. в съответствие с член 67, параграф 1, референтната масленост, посочена в параграф 1, е същата като референтната масленост за съответната квота към тази дата.


3. Референтната масленост се изменя по време на преобразуването, посочено в член 67, параграф 2, както и при придобиване, прехвърляне или временно прехвърляне на квоти в съответствие с правила, които следва да бъдат установени от Комисията.


4. За новите производители, които имат индивидуална квота за доставки, отпусната изцяло от националния резерв, маслеността се определя в съответствие с правила, които следва да бъдат установени от Комисията.


5. Индивидуалната референтна масленост, посочена в параграф 1, се коригира при необходимост при влизане в сила на настоящия регламент и след това, в началото на всеки дванадесетмесечен период, когато е необходимо, така че за всяка държава-членка средната претеглена стойност на индивидуалните представителни маслености да не превишава с повече от 0,1 грама за килограм референтната масленост, определена в приложение X.


За Румъния референтната масленост се преразглежда въз основа на данните за цялата 2004 г. и при необходимост се коригира от Комисията.


Член 71


Национален резерв


1. Всяка държава-членка създава национален резерв като част от националните квоти, определени в приложение IX, поспециално с оглед на разпределението, предвидено в член 68. Националният резерв се попълва при необходимост, чрез изтегляне на част от количествата, както е предвидено в член 72, като се задържи част от прехвърлените количества, както е предвидено в член 76, или като се направи едновременно намаляване на всички индивидуални квоти. Въпросните квоти запазват първоначалното си предназначение, а именно за доставки или за директни продажби.


2. Всяка допълнителна квота, отпусната на държава-членка, се прехвърля автоматично в националния резерв и се разпределя между доставки и директни продажби, в съответствие с прогнозираните нужди.


3. Квотите, намиращи се в националния резерв, нямат референтна масленост.


Член 72


Случаи на неизвършване на дейност


1. Ако физическо или юридическо лице, което притежава индивидуални квоти, престане да отговаря на условията, посочени в член 65, буква в) през дванадесетмесечен период, съответните количества се връщат в националния резерв не покъсно от 1 април на следващата календарна година, освен ако тези лица не станат отново производители по смисъла на член 65, буква в) преди тази дата.


Ако това лице стане отново производител не по-късно от края на втория дванадесетмесечен период след оттегляне, цялата индивидуална квота или частта от нея, която е била отнета, се връща на това лице не по-късно от 1 април след датата на подаване на заявлението.


2. Ако производителите не предлагат на пазара количество, равно на поне >M7 85 % < от тяхната индивидуална квота, през наймалко един дванадесетмесечен период, държавите-членки могат да решат дали и при какви условия неизползваната квота или част от нея да бъде върната в националния резерв.


Държавите-членки могат да определят при какви условия една квота може да се отпусне обратно на въпросния производител, ако той възобнови предлагането на пазара.


3. Параграфи 1 и 2 не се прилагат при форсмажорни обстоятелства и при надлежно обосновани случаи, които временно засягат производствения капацитет на съответните производители и са признати за такива от компетентните органи.


Член 73


Временни прехвърляния


1. До края на всеки дванадесетмесечен период държавитечленки разрешават за съответния период временното прехвърляне на част от индивидуалните квоти, които няма да бъдат използвани от производителите, имащи право да разполагат с тях.


Държавите-членки могат да регулират операциите по прехвърляне според съответните категории производители или структури за млекопроизводство, могат да ги ограничат до равнището на изкупвача или в рамките на регионите, да разрешават пълно прехвърляне в случаите, посочени в член 72, параграф 3 и да определят до каква степен лицето, което прехвърля количеството, може да повтори операциите по прехвърляне.


2. Всяка държава-членка може да реши да не прилага параграф 1 въз основа на единия или двата следни критерия:

а) необходимостта от подпомагане на структурни промени и корекции;

б) приоритетни административни нужди.


Член 74


Прехвърляне на квоти заедно със земята


1. Индивидуалните квоти се прехвърлят заедно със стопанството на производителите, които го получават при продажба, отдаване под наем, действително или очаквано наследяване или чрез всякакъв друг вид прехвърляне, който има сходни правни последици за производителите, в съответствие с подробните правила, които държавите-членки следва да установят, като се вземат предвид площите, използвани за производство на мляко или други обективни критерии и, когато е приложимо, наличие на споразумение между страните. Частта от квотата, която не е прехвърлена заедно със стопанството, ако има такива случаи, се добавя към националния резерв.


2. Когато квоти са прехвърлени или се прехвърлят в съответствие с параграф 1 чрез селскостопански договори за наем или по друг начин, водещ до сходни правни последици, държавитечленки могат да решат квотата да не се прехвърля заедно със стопанството въз основа на обективни критерии и с цел да се осигури квотите да се предоставят само на производители.


3. Когато се прехвърля земя на публични институции и/или за използване в обществена полза, или когато прехвърлянето се осъществява с неземеделски цели, държавите-членки осигуряват предприемането на необходимите мерки за защита на законните интереси на страните, и по-специално, производителите, които отстъпват такава земя, да имат възможност да продължат производството на мляко, ако желаят.


4. Когато няма съгласие между страните, в случаите на договори за наем, чиито срокове изтичат и за които няма възможност да бъдат продължени при подобни условия, или при ситуации със сходни правни последици, въпросните индивидуални квоти се прехвърлят изцяло или частично на производителя, който ги получава, в съответствие с разпоредби, приети от държавитечленки, като се вземат предвид законните интереси на страните.


Член 75


Специални мерки за прехвърляне


1. С цел успешното преструктуриране на производството на мляко или подобряване на състоянието на околната среда, и в съответствие с подробни правила, които следва да приемат, като вземат предвид законните интереси на засегнатите страни, държавите-членки могат:

а) да предоставят обезщетения чрез една или повече ежегодни вноски, на производители, които решават да спрат за постоянно производството на част или на цялото количество произвеждано от тях мляко и да върнат така освободените индивидуални квоти в националния резерв;

б) да определят на базата на обективни критерии условията, при които производителите в началото на определен дванадесетмесечен период могат да получат срещу заплащане преразпределение от страна на компетентната институция или орган, определен от компетентната институция, на индивидуални квоти, които са окончателно освободени в края на предходния дванадесетмесечен период от други производители срещу обезщетение, изплатено на една или повече ежегодни вноски, равно по размер на посоченото погоре плащане;

в) да централизират и упражняват контрол върху прехвърлянето на квоти без земя;

г) да предвидят в случаите, в които се прехвърля земя с цел подобряване на състоянието на околната среда, отпускането на въпросната индивидуална квота на производител, който се отказва от земята, но би искал да продължи производството на мляко;

д) въз основа на обективни критерии, да определят регионите или областите за събиране, в рамките на които е разрешено постоянното прехвърляне на квоти без прехвърляне на съответната земя, с цел подобряване структурата на производството на мляко;

е) след подаване на заявление от страна на производителя до компетентната институция или орган, определен от тази институция, да разрешават окончателното прехвърляне на квоти без прехвърляне на съответната земя, или обратното, с цел подобряване структурата на производството на мляко на равнище стопанство или създаване на възможност за екстензификация на производството.


2. Параграф 1 може да се прилага на национално равнище, на подходящото териториално равнище или в специфични области за събиране.


Член 76


Задържане на квоти


1. В случаите на прехвърляния, посочени в членове 74 и 75, държавите-членки могат въз основа на обективни критерии да задържат част от индивидуалните квоти за своя национален резерв.


2. Когато квотите са прехвърлени или се прехвърлят в съответствие с членове 74 и 75 със или без съответстващата земя, посредством договори за аренда или по други начини със сходни правни последици, държавите-членки могат въз основа на обективни критерии и с цел да се гарантира, че квотите се разпределят само и единствено на производители да решат дали и при какви условия цялото или част от количеството на прехвърлената квота да се върне в националния резерв.


Член 77


Помощ за придобиване на квоти


Финансова помощ пряко свързана с придобиването на квоти не може да се предоставя от която и да е публична институция за продажба, прехвърляне или разпределение на квоти по силата на настоящия раздел.


Подраздел III


Превишаване на квоти


Член 78


Такса за свръхпроизводство


1. Такса за свръхпроизводство се плаща за мляко и други млечни продукти, които се предлагат на пазара в превишение на националната квота, установена в съответствие с подраздел II.


Установява се такса в размер на 27,83 EUR за 100 килограма мляко.

>M7

Въпреки това, за дванадесетмесечните периоди, които започват на 1 април 2009 г. и на 1 април 2010 г., таксата за свръхпроизводство за доставки на мляко, превишаващи 106 % от националните квоти за доставки, приложими за дванадесетмесечния период с начало 1 април 2008 г., следва да се установи на 150 % от таксата, посочена във втората алинея.

>M12

1а. Чрез дерогация от параграф 1, първа алинея за дванадесетмесечните периоди, които започват на 1 април 2009 г. и на 1 април 2010 г., и по отношение на доставките таксата за свръхпроизводство се заплаща за мляко, предлагано на пазара в превишение на националната квота, установена в съответствие с подраздел II и намалена с индивидуалните квоти за доставки, върнати в националния резерв в съответствие с член 75, параграф 1, буква а), считано от 30 ноември 2009 г. и задържани там до 31 март на съответния дванадесетмесечен период.


2. Държавите-членки са отговорни пред Общността за таксата за свръхпроизводство, дължима в резултат на превишаване на националната квота и определена на национално равнище и поотделно за доставките и директните продажби, и следва да заплатят 99 % от дължимата сума на Европейския фонд за гарантиране на селското стопанство, между 16 октомври и 30 ноември след края на съответния дванадесетмесечен период.

>M12

2а. Разликата между сумата на таксата за свръхпроизводство, получена при прилагането на параграф 1а, и тази, получена при прилагането на параграф 1, първа алинея, се използва от държавата-членка за финансиране на мерките за преструктуриране в млечния сектор.

3. Ако таксата за свръхпроизводство, предвидена в параграф 1, не бъде платена до определената дата и след консултации с Комитета за земеделските фондове, Комисията приспада сума, равна на сумата на неплатената такса за свръхпроизводство, от месечните плащания по смисъла на член 14 и член 15, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1290/2005. Преди да вземе решение, Комисията предупреждава заинтересованата държава-членка, която следва да оповести позицията си в рамките на една седмица. Член 14 от Регламент (ЕО) № 2040/2000 на Съвета 61 не се прилага.


4. Комисията определя условията за прилагане на настоящия член.


Член 79


Вноска на производителите в дължимата такса за свръхпроизводство


Таксата за свръхпроизводство се разпределя изцяло, в съответствие с членове 80 и 83, между производителите, които са допринесли за всеки от случаите на превишаване на националните квоти, посочени в член 66, параграф 2.


Без да се засягат член 80, параграф 3 и член 83, параграф 1, производителите отговарят пред държавата-членка за заплащането на своята вноска в дължимата такса за свръхпроизводство, изчислена в съответствие с членове 69, 70 и 80, поради факта, че са превишили предоставените им квоти.


>M12

За дванадесетмесечните периоди, които започват на 1 април 2009 г. и на 1 април 2010 г. и по отношение на доставките таксата за свръхпроизводство се разпределя изцяло в съответствие с членове 80 и 83 между производителите, допринесли за превишаване на националната квота, установена чрез прилагане на член 78, параграф 1а.


Член 80


Такса за свръхпроизводство върху доставките


1. С цел да се състави окончателен разчет на таксата за свръхпроизводство, количествата, доставени от всеки производител, следва се увеличават или намаляват, за да отразят всяка разлика между фактическата масленост и референтната масленост, като се използват коефициенти и при условия, които следва да бъдат определени от Комисията.


На национално равнище таксата за свръхпроизводство се изчислява въз основа на сумата от доставките, коригирана в съответствие с първата алинея.

__________

Ако сумата на доставките, коригирана в съответствие с параграф 1, е по-голяма от фактически извършените доставки, таксата за свръхпроизводство се изчислява въз основа на сумата на доставките, коригирана на базата на предходните.


3. Вноската на всеки производител в размера на дължимата такса за свръхпроизводство се определя въз основа на решение на държавата-членка, след като всички неизползвани части от националната квота за доставки се преразпределят или не се преразпределят, пропорционално на индивидуалната квота на всеки производител или в съответствие с обективни критерии, които следва да се определят от държавите-членки:

а) или на национално равнище на основата на размера, с който е превишена индивидуалната квота на съответния производител,

б) или първо на равнище изкупвач и впоследствие на национално равнище, ако е приложимо.

>M7

Когато се прилага третата алинея от член 78, параграф 1, държавите-членки, като определят вноската на всеки производител по отношение на сумата, дължима поради прилагането на по- висока ставка, посочена в тази алинея, гарантират, че тази вноска е платена пропорционално от отговорните производители в съответствие с обективни критерии, които следва да се определят от държавата-членка.


Член 81


Роля на изкупвачите


1. Изкупвачите носят отговорността за събиране от производителите на дължимите от тях вноски по силата на таксата за свръхпроизводство и изплащат на компетентния орган на държавата-членка, преди определена дата и при спазване на процедура, която следва да се установи от Комисията, сумата на тези вноски, приспадната от цената на млякото, която се заплаща на производителите, отговорни за превишаването на квотата или, ако това не се изпълни, събрана по какъвто и да е друг подходящ начин.


2. Ако един изкупвач замести изцяло или частично един или повече други изкупвачи, индивидуалните квоти, с които разполагат производителите, се вземат предвид за остатъка от текущия дванадесетмесечен период след приспадане на количествата, които вече са били доставени и като се държи сметка за тяхната масленост. Този параграф се прилага и в случаите, когато един производител смени изкупвача си.


3. Когато през референтния период количествата, доставени от един производител, надхвърлят неговата налична квота, съответната държава-членка може да реши да задължи изкупвача да удържа част от цената на млякото при всяка доставка на този производител в превишение на квотата под формата на авансово плащане на вноската на производителя, в съответствие с подробни правила, установени от държавата-членка. Държавата-членка може да установи специфични условия, за да даде възможност на изкупвачите да удържат това авансово плащане и когато производителите доставят мляко на няколко изкупвачи.


Член 82


Одобрение


Статусът изкупвач подлежи на предварително одобрение от държавата-членка в съответствие с критерии, които следва да бъдат определени от Комисията.


Условията, които следва да бъдат изпълнени и информацията, която трябва да бъде предоставена от производителите в случаите на директни продажби, се определят от Комисията.


Член 83


Такса за свръхпроизводство върху директните продажби


1. В случаите на директна продажба вноската на всеки производител в размера на таксата за свръхпроизводство се определя въз основа на решение на държавата-членка, след като всяка неизползвана част от националната квота, разпределена за директни продажби, е била или не е била преразпределена на подходящото териториално или на национално равнище.


2. Държавите-членки определят базата за изчисляване на вноската на даден производител в размера на дължимата такса за свръхпроизводство върху цялото количество мляко, което е било продадено, прехвърлено или използвано за производството на млечни продукти, продадени или прехвърлени, чрез прилагане на критерии, определени от Комисията.


3. При изготвяне на окончателния разчет на таксата за свръхпроизводство не се вземат предвид никакви корекции във връзка със съдържането на масленост.


4. Комисията определя начина и времето на плащане на таксата за свръхпроизводство на компетентния орган на държаватачленка.


Член 84


Надвнесени или неплатени суми


1. Ако в случаите на доставки или директни продажби се установи, че се дължи такса за свръхпроизводство и сумата на събраните вноски от производителите надхвърля размера на таксата, държавата-членка може:

а) да използва частично или изцяло излишъка, за да финансира мерките по член 75, параграф 1, буква а), и/или

б) да я преразпредели частично или изцяло сред производители, които:


— попадат в приоритетни категории, определени от държавата-членка въз основа на обективни критерии и в рамките на срок, който следва да бъде определен от Комисията, или


— са засегнати от извънредна ситуация в резултат на национално правило, несвързано с квотната система за мляко и други млечни продукти, установена с настоящата глава.


2. Ако се установи, че не се дължи такса за свръхпроизводство, всички авансови плащания, събрани от изкупвачите или държавата-членка, се възстановяват не по-късно от края на следващия дванадесетмесечен период.


3. Когато изкупвач не изпълни задължението си да събира вноските на производителите за таксата за свръхпроизводство в съответствие с член 81, държавата-членка може да събира неплатените суми директно от производителя, без това да засягат възможните санкции, които тя може да наложи на изкупвача, който не е изпълнил задължението си.


4. Ако производител или изкупвач не спази сроковете за плащане, на държавата-членка се плаща лихва за забава, която следва да бъде определена от Комисията.


Раздел III a


Квоти за картофено нишесте


Член 84а


Квоти за картофено нишесте


1. За държавите-членки, които произвеждат картофено нишесте, се определят квоти за пазарната година, през която се прилага квотната система, съгласно член 204, параграф 5 и приложение Xa.

2. Всяка държава-членка производител, посочена в приложение Xa, разпределя своята квота на производителите на картофено нишесте, за да бъде използвана през съответните пазарни години на базата на подквотите, разпределени за всеки отделен производител през 2007/2008 г.

3. Предприятие, което произвежда картофено нишесте, не може да сключва договор за култивиране с производители на картофи за количества картофи, от които би се произвело количество нишесте, превишаващо неговата квота, съгласно посоченото в параграф 2.

4. Всяко картофено нишесте, произведено над квотата по параграф 2, подлежи на износ, като такова, от Общността преди 1 януари след края на съответната пазарна година. На това основание не се плаща възстановяване при износ.

5. Независимо от параграф 4, предприятие, произвеждащо картофено нишесте, може през всяка пазарна година, в допълнение към квотата за тази година, да използва не повече от 5 % от квотата, отнасяща се за следващата пазарна година. В този случай квотата за следващата пазарна година съответно се намалява.

6. Разпоредбите на този раздел не се прилагат за производството на картофено нишесте от предприятия, които не са предмет на разпоредбите на параграф 2 от настоящия член, и които закупуват картофи, за които производителите не се възползват от плащането, предвидено в член 77 от Регламент (ЕО) № 73/2009 от 19 януари 2009 г. за установяване на общи правила за схемите за директно подпомагане съгласно общата селскостопанска политика и за установяване на някои схеми за подпомагане за земеделските стопани (Вж. стр. 16 от този брой на Официален вестник. ).


Раздел IV


Процедурни правила относно квотите за захар , мляко и картофено нишесте


Член 85


Правила за прилагане


>M10 Комисията приема подробни правила за прилагане на раздели I—IIIа, които могат да се отнасят по-специално до: <


а) допълнителна информация, която следва да бъде предоставена от одобрените предприятия, посочени в член 57, както и критерии за административни наказания, временно прекратяване и отнемане на разрешения на предприятията;

б) определянето и оповестяването на количествата, посочени в член 58, и на таксата за свръхпроизводство, посочена в член 64;

в) дерогация от датите, определени в член 63.

г) по отношение на раздел IIIa, сливания, промени на собствеността и започване или прекратяване на търговия от страна на производители на картофено нишесте.>M10

Раздел IV а

Производствен потенциал в лозаро-винарския сектор


Подраздел I


Незаконни насаждения

Член 85а


Незаконни насаждения, засадени след 31 август 1998 г.


1. Производителите следва да изкоренят за своя сметка площите, засадени с лозя без съответното право на засаждане, където е приложимо, след 31 август 1998 г.

2. До извършване на изкореняването в съответствие с параграф 1 гроздето и продуктите, произведени от грозде, от посочени в същия параграф площи, могат да бъдат пускани в обращение само с цел дестилация изключително за сметка на производителя. Продуктите, получени от дестилацията, не могат да се използват за направата на алкохол с действително алкохолно съдържание от 80 об. % или по- малко.

3. Без да се засягат, където са приложими, предходни санкции, наложени от държавите-членки, държавите-членки налагат санкции на онези производители, които не за спазили задължението за изкореняване, като тези санкции са съобразени с тежестта, степента и продължителността на неизпълнението.

4. Изтичането на преходната забрана за нови насаждения на 31 декември 2015 г., предвидено в член 85ж, параграф 1, не засяга задълженията, предвидени в настоящия член. >M10 2007R1234 — BG — 19.06.2010 — 007.001 — 70


Член 85б

Задължително узаконяване на незаконните насаждения, засадени преди 1 септември 1998 г.


1. След заплащане на такса и не по-късно от 31 декември 2009 г. производителите узаконяват площите, засадени с лозя без съответното право на засаждане, когато е приложимо, преди 1 септември 1998 г.

Без да се засягат процедурите по уравняване на сметките, първата алинея не се прилага за площите, узаконени въз основа на член 2, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1493/1999.

2. Посочената в параграф 1 такса се определя от държавата- членка. Тя се равнява най-малко на удвоената средна стойност на правото на засаждане в съответния район.

3. Подлежащите на узаконяване съгласно параграф 1 грозде и продукти, произведени от грозде от посочени в същия параграф площи, могат да бъдат пуснати в обращение само с цел дестилация изключително за сметка на производителя. Продуктите не могат да се използват за направата на алкохол с действително алкохолно съдържание от 80 об. % или по-малко.

4. Посочените в параграф 1 площи с незаконни насаждения, които не са узаконени в съответствие с посочения параграф до 31 декември 2009 г., подлежат на изкореняване от съответните производители за тяхна сметка.

Държавите-членки налагат на производителите, които не изпълняват задължението за изкореняване, санкции, съобразени с тежестта, степента и продължителността на неизпълнението.

До извършване на посоченото в първа алинея изкореняване параграф 3 се прилага mutatis mutandis.

5. Изтичането на 31 декември 2015 г. на преходната забрана за нови насаждения, съгласно посоченото в член 85ж, параграф 1, не засяга задълженията по параграфи 3 и 4.


Член 85в

Проверка във връзка със забраната за пускане в обращение или с дестилацията

1. Във връзка с член 85а, параграф 2 и член 85б, параграфи 3 и 4, държавите-членки изискват доказателство, че съответните продукти не са пуснати в обращение или когато продуктите са дестилирани — представянето на договори за дестилация.

2. Държавите-членки проверяват факта, че продуктите на са пуснати в обращение, както и дестилацията, посочени в параграф 1. Те налагат санкции в случай на неизпълнение.

3. Държавите-членки нотифицират Комисията за площите с лозя, предназначени за дестилация, и за съответните обеми алкохол.


Член 85г

Съпътстващи мерки

Площите, посочени в член 85б, параграф 1, първа алинея, които не са узаконени, и площите, посочени в член 85а, параграф 1, не се ползват от национални или общностни мерки за подпомагане. >M10 2007R1234 — BG — 19.06.2010 — 007.001 — 71


Член 85д

Мерки за прилагане

Комисията приема подробни правила за прилагането на настоящия подраздел.

Тези правила може да включват:

а) подробна информация относно изискванията на държавите- членки за уведомяване, включително възможни намаления на бюджетните плащания, посочени в приложение Хб, в случай на неизпълнение;

б) подробна информация относно санкциите, които следва да се налагат от държавите-членки в случай на неизпълнение на задълженията по членове 85а, 85б и 85в.


Подраздел II

Преходен режим на правата на засаждане


Член 85е


Срок

Настоящият подраздел се прилага до 31 декември 2015 г.


Член 85ж


Преходна забрана на засаждане на лозя


1. Без да засяга член 120а, параграфи 1—6, и по-специално параграф 4 от него, се забранява засаждането на винени сортове лози, които могат да бъдат класифицирани в съответствие с член 120а, параграф 2.

2. Забранява се и повторното присаждане на винени сортове лози, които могат да бъдат класифицирани в съответствие с член 120а, параграф 2, върху сортове, различни от винените сортове лози, посочени в същия член.

3. Независимо от параграфи 1 и 2 се разрешават посочените в същите параграфи засаждане и повторно присаждане, ако за тях има:

а) право на ново засаждане, съгласно предвиденото в член 85з;

б) право на презасаждане, съгласно предвиденото на член 85и;

в) право на засаждане, предоставено от резерва, съгласно предвиденото в членове 85й и 85к.

4. Посочените в параграф 3 права на засаждане се предоставят в хектари.

5. Държавите-членки могат да решат да запазят посочената в параграф 1 забрана на тяхната територия или на част от нея най- късно до 31 декември 2018 г. В такъв случай правилата, уреждащи преходния режим на правата на засаждане, определени в настоящия подраздел, включително настоящия член, се прилагат съответно в такава държава-членка. >M10 2007R1234 — BG — 19.06.2010 — 007.001 — 72


Член 85з

Права на ново засаждане


1. Държавите-членки могат да предоставят на производителите права на ново засаждане по отношение на площи, които:

а) са определени за нови насаждения в рамките на мерки за комасация на земята или на мерки, свързани с отчуждаване на имоти в обществен интерес, приети съгласно националното право;

б) са предназначени за експериментални цели;

в) са определени за лозов посадъчен материал; или

г) чието вино или гроздови продукти са предназначени единствено за консумация в домакинството на производителя на гроздето.

2. Предоставените права на ново засаждане:

а) се упражняват от производителя, на когото са предоставени;

б) се използват преди края на втората винарска година след годината, през която са предоставени;

в) се използват за целите, за които са предоставени.


Член 85и

Право на презасаждане


1. Държавите-членки предоставят права на презасаждане на производители, които са изкоренили площи, засадени с лозя.

Въпреки това не могат да се предоставят права на презасаждане за изкоренени площи, за които в съответствие с подраздел III е дадена премия за изкореняване.

2. Държавите-членки могат да предоставят права на презасаждане на производители, които се задължават да изкоренят определена площ, засадена с лозя. В такива случаи изкореняването на набелязаната площ се извършва най-късно в края на третата година след засаждането на нови лозя, за които са предоставени права на презасаждане.

3. Правата на презасаждане са равностойни на изкоренената площ по отношение на чистата реколта.

4. Правата на презасаждане се упражняват в стопанството, по отношение на което са били предоставени. Държавите-членки може освен това да предвидят, че подобни права на презасаждане може да се упражняват единствено на площта, на която е било извършено изкореняването.

5. Чрез дерогация от параграф 4 държавите-членки може да решат, че правата на презасаждане може да се прехвърлят изцяло или частично на друго стопанство в същата държава-членка в следните случаи:

а) част от съответното стопанство се прехвърля на това друго стопанство;

б) площи от това друго стопанство са предназначени за:

i) производство на вина със защитено наименование за произход или защитено географско указание, или

ii) отглеждането на лозов посадъчен материал.

Държавите-членки гарантират, че прилагането на предвидената в първа алинея дерогация не води до цялостно увеличаване на производствения потенциал на тяхна територия, по-специално в случаите >M10 2007R1234 — BG — 19.06.2010 — 007.001 — 73

когато прехвърлянето става от площи без напоителни съоръжения към площи с такива съоръжения.

6. Параграфи 1—5 се прилагат mutatis mutandis за права, подобни на правата на презасаждане, придобити по предходно общностно или национално законодателство.

7. Правата на презасаждане, предоставени съгласно член 4, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 1493/1999, се използват в рамките на предвидените в него срокове.


Член 85й

Национални и регионални резерви от права на засаждане

1. За да се подобри управлението на производствения потенциал, държавите-членки създават национален резерв или регионален резерв от права на засаждане.

2. Държавите-членки, които са създали национални или регионални резерви от права на засаждане съгласно Регламент (ЕО) № 1493/1999, могат да ги поддържат дотогава, докато прилагат преходния режим на правата на засаждане в съответствие с настоящия подраздел.

3. Ако не са използвани в рамките на предвидения срок, в националните или регионалните резерви се включват следните права на засаждане:

а) права на ново засаждане;

б) права на презасаждане;

в) права на засаждане, предоставени от резерв.

4. Производителите могат да прехвърлят права на презасаждане към националните или регионалните резерви. Условията за подобно прехвърляне, при необходимост — в замяна на плащане от национални фондове, се определят от държавите-членки, като се отчитат законните интереси на страните.

5. Чрез дерогация от параграф 1 държавите-членки могат да решат да не прилагат система от резерви, ако могат да докажат, че на тяхната територия съществува ефективна алтернативна система за управление на правата на засаждане. Алтернативната система при необходимост може да се отклонява от съответните разпоредби на настоящия подраздел.

Първа алинея се прилага и за държави-членки, които преустановяват дейността на националните или регионалните резерви по Регламент (ЕО) № 1493/1999.

Член 85к

Предоставяне на права на засаждане от резерв

1. Държавите-членки могат да предоставят права от резерв:

а) без заплащане, на производители под 40-годишна възраст, притежаващи необходимите професионални умения и компетентност, които се установяват за първи път и ръководят стопанството;

б) срещу заплащане, в национални или по целесъобразност в регионални фондове, на производители, които възнамеряват да използват правата на засаждане на лозя и чиято продукция има осигурен пазар.

Държавите-членки определят критериите за установяване на размера за плащанията по буква б) от първа алинея, които могат >M10 2007R1234 — BG — 19.06.2010 — 007.001 — 74

да варират в зависимост от крайния целеви продукт от съответните винени лозя и от остатъчния преходен период, през който се прилага забраната за нови насаждения, предвидена в член 85ж, параграфи 1 и 2.

2. Когато се използват правата на засаждане, предоставени от резерв, държавите-членки гарантират, че:

а) местонахождението, както и използваните сортове и техники за обработка гарантират, че последващото производство съответства на пазарното търсене;

б) добивите са типични за средната стойност в района, по- специално там, където правата на засаждане, произтичащи от площи без напоителни съоръжения, се използват за площи с напоителни съоръжения.

3. Предоставените от резерв права на засаждане, които не се използват преди края на втората винарска година след годината на предоставяне, се губят и връщат към резерва.

4. Погасяват се правата на засаждане в резерв, които не са разпределени преди края на петата винарска година след годината на включването им в резерва.

5. Ако в определена държава-членка съществуват регионални резерви, тази държава-членка може да установи правила, разрешаващи прехвърлянето на права на засаждане между отделните регионални резерви. Ако в определена държава-членка съществуват и регионални, и национални резерви, тази държава-членка може също така да разреши прехвърляния между тези резерви.

Към прехвърлянията може да се прилага коефициент за намаление.


Член 85л

Правило de minimis

Настоящият подраздел не се прилага в държави-членки, в които режимът на право на засаждане не се е прилагал до 31 декември 2007 г.


Член 85м

По-строги национални правила

Държавите-членки могат да приемат по-строги национални правила по отношение на предоставянето на права на ново засаждане или права на презасаждане. Те могат да изискат съответните заявления и информацията, която те трябва да съдържат, да бъдат допълнени с допълнителна информация, необходима за наблюдение на развитието на производствения потенциал.

Член 85н

Мерки за прилагане

Комисията приема подробни правила за прилагането на настоящия подраздел.

Тези правила може да включват по-специално:

а) разпоредби относно условията за предотвратяване на прекомерните административни такси при прилагане разпоредбите от настоящия подраздел;

б) едновременното съществуване на лозя съгласно член 85и, параграф 2; >M10 2007R1234 — BG — 19.06.2010 — 007.001 — 75

в) прилагането на коефициент на намаление съгласно член 85к, параграф 5.

П о д р а з д е л I I I

С х е м а з а и з к о р е н я в а н е


Член 85o

Срок

Разпоредбите на настоящия подраздел се прилагат до края на винарската 2010/2011 година.

Член 85п

Приложно поле и определение

Настоящият подраздел определя условията, при които лозарите получават премия в замяна на изкореняването на лозя (наричана по-долу „премия за изкореняване“).


Член 85р

Условия за участие в схемата

Премията за изкореняване може да се предоставя само ако за засегнатата площ са спазени следните условия:

а) за нея не е получавано подпомагане от Общността или национално подпомагане за мерки за преструктуриране или конверсия през 10-те винарски години, предхождащи искането за изкореняване;

б) за нея не е получавана помощ от Общността по линия на която и да било друга обща организация на пазара през петте винарски години, предхождащи искането за изкореняване;

в) да е поддържана;

г) не е по-малка от 0,1 хектара. Въпреки това ако държава-членка вземе решение в този смисъл, минималният размер може да бъде 0,3 хектара за определени административни райони на тази държава-членка, в които средната засадена с лозя площ за едно лозарско стопанство надвишава един хектар;

д) не е засадена в нарушение на приложимо общностно или национално законодателство;

е) засадена е с винен сорт лоза, който може да се класифицира в съответствие с член 120а, параграф 2.

Независимо от първа алинея, буква д) узаконените площи в съответствие с член 2, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1493/1999 и член 85б, параграф 1 от настоящия регламент може да получат премия за изкореняване.


Член 85с

Размер на премията за изкореняване

1. Мащабът на предоставяните премии за изкореняване се определя от Комисията.

2. Конкретният размер на премията за изкореняване се установява от държавите-членки в рамките на размерите по параграф 1 въз основа на добивите на съответното стопанство в исторически план. >M10 2007R1234 — BG — 19.06.2010 — 007.001 — 76


Член 85т

Процедура и бюджет

1. Заинтересованите производители подават заявления за премия за изкореняване пред съответните органи в държавите-членки не по-късно от 15 септември всяка година. Държавите-членки могат да определят по-ранна дата от 15 септември, при условие че датата е след 30 юни и че вземат надлежно предвид, когато е приложимо, прилагането на изключенията, предвидени в член 85ф.

2. Държавите-членки провеждат административни проверки относно получените заявления, обработват отговарящите на условията заявления и до 15 октомври всяка година нотифицират Комисията за общата площ и размерите, обхванати от тези заявления, като информацията се обобщава по райони и по размери на добивите.

3. Максималният годишен бюджет за схемата за изкореняване е посочен в приложение Хг.

4. До 15 ноември всяка година Комисията определя единен процент за приемане на нотифицираните суми, ако общата сума, нотифицирана на Комисията от държавите-членки, надхвърля наличните бюджетни средства, като се взема предвид, където е приложимо, прилагането на член 85ф, параграфи 2 и 3.

5. До 1 февруари всяка година държавите-членки приемат заявления:

а) за целите площи, за които са подадени заявления, ако Комисията не е определила процент в съответствие с параграф 4; или

б) за площи, определени в резултат от прилагането на процента по параграф 4, въз основа на обективни и недискриминационни критерии и като се ръководят от следното:

i) държавите-членки дават предимство на заявители, чието заявление за премия за изкореняване обхваща всичките им лозови насаждения;

ii) на второ място държавите-членки дават предимство на заявители на възраст най-малко 55 години или по- възрастни, ако държавите-членки го предвиждат.


Член 85у

Кръстосано спазване

Когато бъде установено, че земеделските стопани не спазват в рамките на своето стопанство законоустановените изисквания за управление и условията за добро селскостопанско и екологично състояние, посочени в членове 3—7 от Регламент (ЕО) № 1782/2003, в течение на период от три години от плащането на премията за изкореняване, размерът на плащането се намалява или плащането се отменя частично или изцяло в зависимост от тежестта, степента, продължителността и системността на неизпълнението, когато то е резултат от действие или пропуск, за който земеделският стопанин е пряко отговорен, като от земеделския стопанин, когато е целесъобразно, се изисква да възстанови изплатената сума в съответствие с условията, определени в тези разпоредби. >M10 2007R1234 — BG — 19.06.2010 — 007.001 — 77


Член 85ф

Освобождавания

1. Дадена държава-членка може да реши да отхвърли всички последващи заявления по член 85т, параграф 1, след като общата изкоренена площ на нейна територия достигне 8 % от площите, засадени с лозя, съгласно посоченото в приложение Хд.

Дадена държава-членка може да реши да отхвърли всички последващи заявления по член 85т, параграф 1 за определен район, след като общата изкоренена площ в него достигне 10 % от площите, засадени с лозя в този район.

2. Комисията може да реши да спре прилагането на схемата за изкореняване в съответната държава-членка, в случай че предвид неразгледаните заявления продължаването на изкореняването би довело до обща изкоренена площ, надхвърляща 15 % от общата засадена с лозя площ в тази държава-членка, посочена в приложение Хд.

3. Комисията може да реши през определена година да спре прилагането на схемата за изкореняване в дадена държава-членка, в случай че предвид неразгледаните заявления продължаването на изкореняването би довело до обща изкоренена площ, надхвърляща 6 % от общата засадена с лозя площ в тази държава-членка, посочена в приложение Хд, през съответната година от прилагането на схемата.

4. Държавите-членки могат да обявят лозята в планински райони и в районите със стръмни склонове за несъответстващи на условията за участие в схемата за изкореняване в съответствие с условия, които се определят от Комисията.

5. Държавите-членки могат да обявяват определени площи за несъответстващи на условията за участие в схемата за изкореняване, когато прилагането на тази схема би било несъвместимо с грижата за околната среда. Обявените за несъответстващи на условията площи не надвишават 3 % от общата площ, засадена с лозя, посочена в приложение Хд.

6. Гърция може да обяви за несъответстващи на условията за участие в схемата на изкореняване площите, засадени с лози на островите в Егейско море и на гръцките острови в Йонийско море, с изключение на островите Крит и Евия.

7. Схемата за изкореняване, предвидена в настоящия подраздел, не се прилага за Азорските острови, Мадейра и Канарските острови.

8. За площите, които са несъответстващи или са обявени за несъответстващи на условията съгласно параграфи 4—7, държавите-членки предоставят на производителите приоритет при ползването на други мерки за подпомагане, предвидени в настоящия регламент по отношение на лозаро-винарския сектор, и по-специално, където е приложимо, на мерките за преструктуриране и конверсия съгласно програмите за подпомагане и мерките за развитие на селските райони.


Член 85х

Правило de minimis

Настоящият подраздел не се прилага в държави-членки, в които производството на вино не надхвърля 50 000 хектолитра за винарска година. Това производство се изчислява въз основа на средното производство през предходните пет винарски години. >M10 2007R1234 — BG — 19.06.2010 — 007.001 — 78


Член 85ц

Допълнителна национална помощ

Държавите-членки могат да предоставят допълнителна национална помощ, която не надхвърля 75 % от приложимата премия за изкореняване, в допълнение към предоставената премия за изкореняване.


Член 85ч

Мерки за прилагане

Комисията приема подробни правила за прилагането на настоящия подраздел.

Тези правила може да включват по-специално:

а) подробна информация относно условията за участие в схемата, посочени в член 85р, по-специално по отношение на доказателство, че площите са били добре поддържани през 2006 и 2007 г.;

б) мащабите и размерите на премията по член 85с;

в) критериите за изключения, посочени в член 85ф;

г) изискванията за представяне на доклади на държавите-членки относно прилагането на схемата за изкореняване, включително санкциите в случай на закъснение на докладите, и информацията, която държавите-членки дават на производителите относно наличието на схемата;

д) изискванията за представяне на доклади относно допълнителната национална помощ;

е) сроковете за плащания.


ГЛАВА IV


Схеми за подпомагане


Раздел I


Помощ за преработка


Подраздел I


Сух фураж


Член 86


Предприятия, отговарящи на условията


1. Помощ за преработка по отношение на продуктите от сектора на сухия фураж се отпускат на предприятия, преработващи продукти на този сектор, които попадат поне в една от следните категории:

а) преработватели, сключили договори с производители на фураж за сушене. В случаите, когато договорът е специална поръчка за преработка на фураж, доставен от производител, той следва да включва клауза, определяща задължение за преработвателните предприятия да платят на производителя помощта, получена за преработеното по договора количество;

б) предприятия, които са преработили свои собствени култури или в случай на група, тези на своите членове;

в) предприятия, получили доставките си от физически или юридически лица, които са сключили договори с производители на фураж за сушене.


2. Помощта, предвидена в параграф 1, се изплаща по отношение на сухия фураж, напуснал преработвателното предприятие и отговарящ на следните изисквания:

а) максималното му съдържание на влага е от 11 % до 14 % което може да варира в зависимост от представянето на продукта;

б) минималното му съдържание на суров протеин в сухото вещество е не по-малко от:

i) 15 % за продуктите, посочени в приложение I, част IV, буква а), и второто тире от буква б);

ii) 45 % за продуктите, посочени в приложение I, част IV, буква б), първо тире;

в) ако е с добро и нормално търговско качество.


Член 87


Авансово плащане


1. Преработвателните предприятия имат право на авансово плащане от 19,80 EUR на тон или 26,40 EUR на тон, ако са внесли гаранция от 6,60 EUR на тон.


Държавите-членки извършват необходимите проверки, за да установят правото на получаване на помощ. Авансовото плащане се извършва след установяване на правото на помощ.


Въпреки това, авансовото плащане може да се извърши преди установяване на правото на помощ при условие, че преработвателят внесе гаранция, равна на сумата на аванса плюс 10 %. Тази гаранция служи също като гаранция за целите на първата алинея. Тя се намалява до равнището, определено в първата алинея, щом се установи правото на помощ, и се освобождава изцяло, когато се плати остатъкът от помощта.


2. Преди авансът да може да бъде изплатен, сухият фураж трябва да е напуснал преработвателното предприятие.


3. Когато е бил платен аванс, остатъкът, възлизащ на разликата между сумата на аванса и общата сума на помощта, дължима на преработвателното предприятие, се плаща след прилагане на член 88, параграф 2.


4. Когато авансът превишава общата сума, на която преработвателното предприятие има право вследствие прилагането на член 88, параграф 2, преработвателят възстановява превишението на компетентните органи на държавата-членка при поискване.


Член 88


Размер на помощта


1. Помощта, предвидена в член 86, се определя в размер на 33 EUR/тон.


2. Чрез дерогация от параграф 1, когато през дадена пазарна година обемът сух фураж, за който се иска помощ, превишава максимално гарантираното количество, определено в член 89, помощта се намалява във всяка държава-членка, в която производството превишава гарантираното национално количество, чрез намаляване на разходите като функция на процентния дял на превишението на тази държава-членка спрямо сумата на превишенията.


Намалението се определя от Комисията на равнище, което гарантира, че бюджетните разходи не превишават тези, които биха били достигнати, ако максимално гарантираното количество не е било превишено.


Член 89


Гарантирано количество


Установява се максимално гарантирано количество за пазарна година от 4 960 723 тона дехидратиран и/или сушен на слънце фураж, за който може да се отпусне помощта, предвидена в член 86. Това количество се разпределя между съответните държави-членки като национални гарантирани количества съгласно буква Б от приложение XI.


Член 90


Правила за прилагане


Комисията приема подробни правила за прилагането на настоящия подраздел, които в частност могат да включват правила относно:

а) декларациите, които следва да бъдат подадени от предприятията, когато кандидатстват за помощ;

б) условията, които следва да бъдат изпълнени, за да се установи дали кандидатът отговаря на изискванията за помощ, по-специално по отношение на воденето на складова документация и други помощни документи;

в) отпускането на помощта, предвидена в настоящия подраздел, авансовото плащане, както и освобождаването на гаранциите, предвидени в член 87, параграф 1;

г) условията и критериите, на които трябва да отговарят предприятията, посочени в член 86, и случаите, когато предприятията получават доставките си от физически или юридически лица, правилата за гаранциите, които следва да бъдат предоставяни от тези лица;

д) условията за одобряване на купувачите на фураж за сушене, които следва да бъдат прилагани от държавите-членки;

е) критериите за определяне на изискванията, установени в член 86, параграф 2;

ж) критериите, които следва да бъдат спазени при сключване на договори и информацията, която те следва да съдържат;

з) прилагането на максималното гарантирано количество, установени в член 89;

и) допълнителни изисквания към установените в член 86, по-специално относно съдържанието на каротин и влакна.


Подраздел II

Лен и коноп, предназначен и запроизводство на влакна


Член 91


Право на получаване на помощ


1. >M7 Помощ за преработка на слама от дълъг лен, предназначен за производство на влакна, и на слама от къс лен и коноп, предназначени за производство на влакна, се отпуска за пазарни години 2009/2010-2011/2012 на лицензирани първични преработватели въз основа на действителното количество влакно, получено от сламата, за която е бил сключен договор за продажба със земеделски стопанин. < В случаите, обаче, когато земеделските производители запазват собствеността върху сламата, която се преработва по договор от лицензиран първичен преработвател, и докажат, че са предложили получените влакна на пазара, помощта се отпуска на земеделските производители.


В случаите, когато лицензираният първичен преработвател и земеделският производител са едно и също лице, договорът за продажба се заменя с поемане на задължение от заинтересованата страна да извършва самостоятелно съответната преработка.


>M1

2. За целите на настоящия подраздел „лицензиран първичен преработвател“ е физическо или юридическо лице или група от физически или юридически лица, независимо от правния ? статус съгласно вътрешното право или този на членовете ?, който е бил лицензиран от компетентния орган на държавата-членка, на чиято територия са разположени неговите съоръжения за производство на ленени и конопени влакна.


Член 92


>M1

1. Размерът на помощта за преработка, предвидена по член 91, се определя:

а) за дълги ленени влакна:

— на 160 EUR за тон през пазарната 2008/2009 година; >M7

— на 200 EUR за тон през пазарна година 2009/2010; както и

— на 160 EUR за тон през пазарни години 2010/2011 и 2011/2012.

б) на 90 EUR за тон през пазарни години 2009/2010, 2010/2011 и 2011/2012 за къси ленени и конопени влакна, които съдържат не повече от 7,5 % примеси и развлакнени отпадъци. >M1

Въпреки това държавата-членка може да реши, позовавайки се на традиционните пазари, да отпусне помощ:

а) за късите ленени влакна, съдържащи между 7,5 % и 15 % примеси и развлакнени отпадъци;

б) за конопени влакна, съдържащи примеси и развлакнени отпадъци между 7,5 % и 25 %. >M1 2007R1234 — BG — 19.06.2010 — 007.001 — 82

В случаите, предвидени във втората алинея, държавата-членка отпуска помощта за количество, което не надвишава количеството, произведено на база 7,5 % примеси и развлакнени отпадъци. >B

2. Количествата влакна, които отговарят на условията за помощ, се ограничават в зависимост от площите, които са били предмет на един от договорите или задълженията, посочени в член 91.

Посочените в първата алинея ограничения се определят от държавите-членки по такъв начин, че да бъдат спазени гарантираните национални количества, посочени в член 91.


Член 93


Авансово плащане


По искане на лицензиран първичен преработвател се изплаща аванс от помощта, посочена в член 91, въз основа на количеството получени влакна.


Член 94


Гарантирано количество>M7

1. За дългите ленени влакна се определя максимално гарантирано количество от 80 878 тона за всяка пазарна година в периода 2009/2010-2011/2012 г., за което може да се отпуска помощ. Това количество трябва да бъде разпределено между определени държави-членки под формата на национални гарантирани количества в съответствие с буква А.I. от приложение ХI.

1а. За късите ленени влакна и конопени влакна се определя максимално гарантирано количество от 147 265 тона за всяка пазарна година в периода 2009/2010-2011/2012 г., за което може да се отпуска помощ. Това количество трябва да бъде разпределено между определени държави-членки под формата на национални гарантирани количества в съответствие с точка А.II. от приложение ХI. >B

2. В случай че влакната, получени в една държава-членка, произхождат от слама, произведена в друга държава-членка, съответните количества влакна се приспадат от гарантираните национални количества на държавата-членка, в която е събрана реколтата слама. Помощта се изплаща от държавата-членка, от чието гарантирано национално количество е било извършено приспадане. >M1

3. Всяка държава-членка може да прехвърли част от своето гарантирано национално количество, посочено в параграф 1, към своето гарантирано национално количество, посочено в параграф 1а, и обратно.

Прехвърлянията, посочени в първата алинея, се извършват въз основа на съотношението един тон дълги ленени влакна към 2,2 тона къси ленени влакна и конопени влакна.

Помощта за преработка се отпуска единствено по отношение на количествата, посочени съответно в параграфи 1 и 1а, коригирани в съответствие с първите две алинеи от настоящия параграф.


Член 94а


Допълнителна помощ


През пазарната 2008/2009 година допълнителна помощ се отпуска на лицензираните първични преработватели в зависимост от засетите с лен площи в зони I и II, описани в буква А.III от приложение XI, произведената слама от които е предмет:

а) на договор за покупко-продажба или на задължения, посочени в член 91, параграф 1; и

б) на помощ за преработка в дълги влакна.

Допълнителната помощ е в размер 120 EUR на хектар в зона I и 50 EUR на хектар в зона II.


Член 95


Правила за прилагане


Комисията приема подробни правила за прилагането на настоящия подраздел, които в частност могат да включват правила относно:

а) условията за лицензиране на първични преработватели, посочени в член 91;

б) условията, които трябва да отговарят одобрените първични преработватели по отношение на договорите за продажба и задълженията, посочени в член 91, параграф 1;

в) изискванията, които трябва да бъдат изпълнени от земеделските производители в случая, посочен в член 91, параграф 1, алинея втора;

г) критериите, на които трябва да отговарят дългите ленени влакна;

д) условията за отпускане на помощ и аванси, и по-специално доказателства за преработка на слама;

е) условията, които трябва да бъдат спазени при определяне на ограниченията, посочени в член 92, параграф 2;


>M7

Подраздел III


Картофено нишесте


Член 95а


Премия за картофено нишесте


1. На производителите на картофено нишесте се изплаща премия от 22,25 EUR на тон произведено нишесте за пазарни години 2009/2010, 2010/2011 и 2011/2012 за количеството картофено нишесте в рамките на квотното ограничение, посочено в член 84а, параграф 2, при условие че те са платили на производителите на картофи минимална цена за всичките картофи, необходими за производството на нишесте до размера на квотното ограничение.

2. Установява се минимална цена за картофите, предназначени за производство на картофено нишесте, в размер на 178,31 EUR на тон за съответните пазарни години.

Тази цена се прилага за количеството картофи, доставени във фабриката, които са нужни за производството на един тон картофено нишесте. >M1 2007R1234 — BG — 19.06.2010 — 007.001 — 84

Минималната цена се коригира в съответствие със съдържанието на скорбяла в картофите.

3. Комисията приема подробни правила за прилагането на настоящия подраздел.Раздел II


Възстановяване при производство

>M7

__________


Член 97


Възстановяване при производство в сектора на захарта


1. Може да се предостави възстановяване при производството на продуктите от сектора на захарта, изброени в приложение I, част III, букви б)—д), ако излишъкът от захар или вносна захар, излишъкът от изоглюкоза или излишъкът от инулинов сироп не се предлага на цена, съответстваща на световната цена за производството на продуктите, посочени в член 62, параграф 2, букви б) и в).


2. Размерът на възстановяването при производство, посочено в параграф 1, се определя, като се вземат предвид по-конкретно разходите, произтичащи от употребата на вносна захар, които захарната промишленост би следвало да понесе, ако се снабдява на световния пазар, и цената на наличния излишък от захар на пазара на Общността или референтната цена, ако няма излишък от захар.


Член 98


Условия за отпускане на помощ


Комисията приема условията за предоставяне на възстановяванията при производство, посочени в настоящия раздел, наред с размера на тези възстановявания, както и допустимите количества по отношение на възстановяването при производство на захар, предвидено в член 97.


Раздел III


Помощ в сектора на млякото и млечните продукти


Член 99


Помощ за обезмаслено мляко и обезмаслено мляко на прах, предназначени за влагане във фуражи

1. Когато излишъци на млечни продукти се натрупват или съществува вероятност да се появят, като предизвикват или е вероятно да предизвикат сериозен дисбаланс на пазара, Комисията може да реши да се отпусне помощ за обезмаслено мляко и обезмаслено мляко на прах, произведени в Общността, предназначени за влагане във фуражи, съгласно условия и стандарти за продуктите, които се определят от Комисията. Помощта може да се определи предварително или чрез тръжни процедури. >M7 2007R1234 — BG — 19.06.2010 — 007.001 — 85

За целите на настоящия член мътеницата и мътеницата на прах се считат за обезмаслено мляко и обезмаслено мляко на прах.

2. Размерът на помощта се определя от Комисията, като се взема предвид референтната цена, определена в член 8, параграф 1, буква д), точка ii), за обезмаслено мляко на прах и развитието на пазарната ситуация по отношение на обезмасленото мляко и обезмасленото мляко на прах.


Член 100Помощ за обезмаслено мляко, преработено в казеин и казеинати

1. Когато излишъците на млечни продукти се натрупват или съществува вероятност да се появят, като предизвикат или е вероятно да предизвикат сериозен дисбаланс на пазара, Комисията може да реши да се отпусне помощ за обезмасленото мляко, произведено в Общността и преработено в казеин и казеинати, съгласно условия и стандарти за продуктите от такова мляко и за казеин или казеинати, произведени от него, които се определят от Комисията. Помощта може да се определи предварително или чрез тръжни процедури.

2. Размерът на помощта се определя от Комисията, като се взема предвид развитието на пазарната ситуация по отношение на обезмасленото мляко на прах и референтната цена за обезмаслено мляко на прах, определена в член 8, параграф 1, буква д), точка ii).

Размерът на помощта може да варира според това дали обезмасленото мляко се преработва в казеин или казеинати, както и според качеството на тези продукти.


Член 102Помощ за доставка на млечни продукти на учениците

1. При условия, които следва да бъдат определени от Комисията, Общността отпуска помощ за доставка на учениците в учебните заведения на определени преработени млечни продукти, които следва да бъдат определени от Комисията, попадащи под кодове по КН 0401, 0403, 0404 90 и 0406 или код по КН 2202 90. >M7

2. В допълнение към помощта от Общността държавите-членки могат да отпускат национална помощ за доставка на продуктите, посочени в параграф 1, за ученици в учебни заведения. Държавите- членки могат да финансират своята национална помощ посредством такса за сектора на млечните продукти или чрез всякакъв друг вид участие от страна на сектора на млечните продукти.

>M3

3. Помощта от Общността е 18,15 EUR/100 kg за всички категории мляко.

Размерът на помощите за други подлежащи на подпомагане млечни продукти се определя според млечните съставки на конкретния продукт.

4. Помощта, посочена в параграф 1, се отпуска за максимално количество от 0,25 литра млечен еквивалент на ученик на ден.


Раздел IV


Помощ в сектора на маслиновото масло и трапезните маслини


Член 103


Помощ за организации на оператори


>M7

1. Общността финансира тригодишни работни програми, които да се изготвят от организациите на оператори, посочени в член 125, в една или повече от следните области.

1а. Годишното финансиране от Общността на работните програми е, както следва:

а) 11 098 000 EUR за Гърция,

б) 576 000 EUR за Франция, и

в) 35 991 000 EUR за Италия.


2. Максималното финансиране от страна на Общността на посочените в параграф 1 работни програми е равна на частта от сумата, която държавите-членки са удържали. Това финансиране засяга допустимите разходи и е с максимална стойност:

а) 100 % за дейности в области, посочени в параграф 1, букви а) и б);

б) 100 % за инвестиции в дълготрайни активи и 75 % за други дейности в областта, посочена в параграф 1, буква в);

в) 75 % за работните програми, провеждани в минимум три трети страни или непроизвеждащи държави-членки от одобрени организации на оператори от минимум две произвеждащи държави-членки в областите, посочени в параграф 1, букви г) и д), и 50 % за другите дейности в тези области.


Държавите-членки осигуряват допълнително финансиране в размер до 50 % от разходите, които не се покриват от финансирането на Общността.


Комисията установява подробни правила за прилагането на настоящия член, както и в частност процедурите за одобряване на работните програми на държавите-членки и видовете дейности, допустими по тези програми.


3. Без да се засягат всякакви специфични разпоредби, които могат да бъдат приети от Комисията в съответствие с член 194, държавите-членки проверяват дали са спазени условията за отпускане на финансиране от Общността. За тази цел те правят одит на работните програми и план за контрол, включващ вземане на проба, определена въз основа на анализ на риска и обхващаща поне 30 % годишно от организациите на производителите и всички други организации на оператори, получаващи финансиране от Общността по настоящия член.


Раздел V


Фонд „ Тютюн “ на Общността


Раздел I V а

Помощи в сектор „ Плодове и зеленчуци “

Подраздел I

Групи производители


Член 103а


Помощ за групи производители

1. По време на преходния период, разрешен съгласно член 125д, държавите-членки могат да отпускат на групите производители в сектор „Плодове и зеленчуци“, които са формирани с цел да бъдат признати за организации на производители:

а) помощ за насърчаване на тяхното формиране и улесняване на административното им функциониране;

б) помощ, предоставяна директно или посредством кредитни институции, предназначена да покрие част от инвестициите, необходими за получаването на признаване и изложени в плана за признаване, посочен в член 125д, параграф 1, трета алинея.

2. Посочената в параграф 1 помощ се възстановява от Общността в съответствие с правилата, които ще бъдат приети от Комисията, относно финансирането на такива мерки, включително праговете, таваните и степента на общностно финансиране.

3. Помощта, посочена в параграф 1, буква а), се определя за всяка група производители въз основа на предлаганата на пазара продукция и възлиза за първата, втората, третата, четвъртата и петата година на:

а) 10 %, 10 %, 8 %, 6 % и 4 % съответно от стойността на предлаганата на пазара продукция в държавите-членки, които са се присъединили към Европейския съюз на 1 май 2004 г. или по- късно, и

б) съответно 5 %, 5 %, 4 %, 3 % и 2 % от стойността на предлаганата на пазара продукция в най-отдалечените региони на Общността, посочени в член 299, параграф 2 от Договора, или на по-малките острови в Егейско море, посочени в член 1, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1405/2006 на Съвета от 18 септември 2006 г. относно приемането на специфични мерки в областта на земеделието по отношение на малките острови в Егейско море ( 1 ).

Тези проценти могат да бъдат намалени във връзка със стойността на предлаганата на пазара продукция, която превишава даден праг. По отношение на помощта, дължима за дадена година на група производители, може да бъде приложен таван. >M3 2007R1234 — BG — 19.06.2010 — 007.001 — 88 ( 1 ) ОВ L 265, 26.9.2006 г., стр. 1.


Подраздел II

Оперативни фондове и оперативни програми


Член 103б

Оперативни фондове

1. Организациите на производители в сектор „Плодове и зеленчуци“ могат да създадат оперативен фонд. Фондът се финансира от:

а) финансовите вноски на членовете или от самата организация на производители;

б) финансова помощ от Общността, която може да бъде предоставена на организации на производители.

2. Оперативните фондове се използват само за финансиране на оперативни програми, одобрени от държавите-членки в съответствие с член 103ж.


Член 103в

Оперативни програми


1. Оперативните програми в сектор „Плодове и зеленчуци“ си поставят две или повече от целите, посочени в член 122, буква в), или от следните цели:

а) планиране на производството;

б) подобряване на качеството на продуктите;

в) увеличаване на търговската стойност на продуктите;

г) рекламиране на продуктите, независимо дали са в пресен или преработен вид;

д) екологични мерки и методи на производство, които опазват околната среда, включително биологично селско стопанство;

е) предотвратяване и управление на кризи.

2. Предотвратяването и управлението на кризи е свързано с избягване на и справяне с кризи на пазарите на плодове и зеленчуци и в този контекст обхваща:

а) изтегляне от пазара;

б) бране на плодове и зеленчуци, докато са още зелени, или небране;

в) рекламиране и комуникация;

г) мерки за обучение;

д) застраховане на реколтата;

е) подкрепа за административните разходи по създаване на взаимоспомагателни фондове.

Предотвратяването и управлението на кризи, включително изплащането на главници и лихви, посочени в трета алинея, не съставляват повече от една трета от разходите по оперативната програма.

С цел да финансират мерките за предотвратяване и управление на кризи, организациите на производители могат да теглят заеми при търговски условия. В този случай изплащането на главниците и лихвите по тези заеми може да представлява част от оперативната програма и по този начин може да отговаря на условията >M3 2007R1234 — BG — 19.06.2010 — 007.001 — 89

за финансова помощ от Общността по член 103г. Всяко конкретно действие по предотвратяване и управление на кризи се финансира или чрез такива заеми, или пряко, но не и по двата начина едновременно.

3. Държавите-членки осигуряват, че:

а) оперативните програми включват две или повече екологични действия, или

б) поне 10 % от разходите по оперативните програми покриват екологични действия.

Екологичните дейности спазват изискванията за плащанията за агроекология, предвидени в член 39, параграф 3, първа алинея от Регламент (ЕО) № 1698/2005 на Съвета от 20 септември 2005 г. относно подпомагане на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) ( 1 ).

Когато поне 80 % от производителите, които са членове на организация на производители, подлежат на поемане на едно или повече идентични агроекологични задължения по тази разпоредба, всяко едно от тези задължения се счита за екологично действие, посочено в буква а) от първа алинея.

Подкрепата за екологичните действия, посочени в първа алинея, покрива допълнителните разходи и пропуснатите приходи в резултат на това действие.

4. Параграф 3 се прилага само в България и Румъния от 1 януари 2011 г.

5. Инвестиции, които увеличават напрежението върху околната среда, се разрешават само в случаите, когато съществуват ефективни предпазни средства за защита на околната среда от това напрежение.


Член 103г

Финансова помощ от Общността

1. Финансовата помощ от Общността е равна на размера на реално платените вноски, посочени в член 103б, параграф 1, буква а), и е ограничена до 50 % от реално извършените разходи.

2. Финансовата помощ от Общността е ограничена до 4,1 % от стойността на предлаганата на пазара продукция на всяка организация на производители.

Същевременно този процент може да бъде увеличен до 4,6 % от стойността на предлаганата на пазара продукция, при условие че количеството, което превишава тези 4,1 % от стойността на предлаганата на пазара продукция, се използва единствено за мерки за предотвратяване и управление на кризи.

3. По искане на организация на производители процентът, предвиден в параграф 1, се определя на 60 % за оперативна програма или за част от оперативна програма, когато е изпълнено поне едно от следните условия:

а) представена е от няколко организации на производители в Общността, работещи в различни държави-членки по транснационални схеми; >M3 2007R1234 — BG — 19.06.2010 — 007.001 — 90 ( 1 ) ОВ L 277, 21.10.2005 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 146/2008 (ОВ L 46, 21.2.2008 г., стр. 1).

б) представена е от една или повече организации на производители, участващи в схеми, управлявани на междубраншова основа;

в) обхваща единствено специфично подпомагане на производството на биологични продукти, обхванати до 31 декември 2008 г. от Регламент (ЕИО) № 2092/91 на Съвета от 24 юни 1991 г. относно биологичното производство на земеделски продукти и неговото означаване върху земеделските продукти и храни ( 1 ) и, считано от 1 януари 2009 г. — от Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета от 28 юни 2007 г. относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти ( 2 );

г) представена е от организация на производители в една от държавите-членки, които са се присъединили към Европейския съюз на 1 май 2004 г. или по-късно, за мерки, действащи не по- късно от края на 2013 г.;

д) представлява първата програма, представена от призната организация на производители, която се е сляла с друга призната организация на производители;

е) представлява първата програма, представена от призната асоциация на организации на производители;

ж) представена е от организации на производители в държави- членки, в които организациите на производители предлагат на пазара по-малко от 20 % от продукцията на плодове и зеленчуци;

з) представена е от организация на производители в някой от най- отдалечените региони на Общността;

и) обхваща единствено специфична помощ за действия, които насърчават консумацията на плодове и зеленчуци и са насочени към децата в учебните заведения.

4. Процентът, предвиден в параграф 1, се определя на 100 % в случаите на изтегляне на плодове и зеленчуци от пазара, които не надхвърлят 5 % от обема на предлаганата на пазара продукция на всяка организация на производители и които след изтеглянето са реализирани чрез:

а) безплатно разпределяне сред благотворителни организации и фондации, които са одобрени за целта от държавите-членки, за да бъдат използвани в тяхната дейност за подпомагане на лица, чието право на обществена помощ е признато по националното законодателство, по-специално по причина на това, че не разполагат с необходимите средства за прехрана;

б) безплатно разпространение в наказателни институции, училища и публични възпитателни институции и детски лагери, както и на болници и старчески домове, посочени от държавите-членки, които предприемат всички необходими мерки, за да гарантират, че така разпределените количества са допълнителни спрямо нормално закупуваните от тези заведения.


Член 103д

Национална финансова помощ

1. В регионите на държавите-членки, където степента на организираност на производителите в сектор „Плодове и зеленчуци“ е особено ниска, на основата на надлежно обосновано искане >M3 2007R1234 — BG — 19.06.2010 — 007.001 — 91 ( 1 ) ОВ L 198, 22.7.1991 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 123/2008 на Комисията (ОВ L 38, 13.2.2008 г., стр. 3). ( 2 ) ОВ L 189, 20.7.2007 г., стр. 1.

държавите-членки могат да получат от Комисията разрешение да изплащат на организациите на производители национална финансова помощ, равна на максимум 80 % от финансовите вноски, посочени в член 103б, параграф 1, буква а). Тази помощ е в допълнение към оперативния фонд. В региони на държавите- членки, където организациите на производители предлагат на пазара по-малко от 15 % от продукцията от плодове и зеленчуци и чиято продукция на плодове и зеленчуци представлява най-малко 15 % от тяхната обща селскостопанска продукция, помощта, посочена в първа алинея, може да бъде възстановена от Общността по искане на съответната държава-членка. >M7

__________ >M3


Член 103е

Национална рамка и национална стратегия за оперативни програми

1. Държавите-членки създават национална рамка за определяне на общите условия, свързани с дейностите по член 103в, параграф 3. Тази рамка предвижда по-специално тези дейности да отговарят на съответните изисквания на Регламент (ЕО) № 1698/2005, включително тези в член 5 за взаимно допълване, съгласуваност и съответствие.

Държавите-членки представят предложената от тях рамка на Комисията, която може да поиска изменения в срок от три месеца, ако счете, че предложението не дава възможност за постигане на целите, заложени в член 174 от Договора и в Шестата програма на Общността за действие в областта на околната среда ( 1 ). Инвестициите в отделни стопанства, подкрепени от оперативни програми, също спазват тези цели.

2. Държавите-членки изготвят национална стратегия за устойчиви оперативни програми в пазара на плодове и зеленчуци. Стратегията предвижда следните елементи:

а) анализ на положението по отношение на силните и слабите страни и потенциала за развитие;

б) обосноваване на избраните приоритети;

в) цели на оперативните програми и инструменти, показатели за постигнатите резултати;

г) оценка на оперативните програми;

д) задължения за отчитане на организациите на производители.

Стратегията включва също така националната рамка, посочена в параграф 1.

3. Параграфи 1 и 2 не се прилагат за държави-членки, които нямат признати организации на производители.


Член 103ж

Одобрение на оперативните програми

1. Проектите за оперативни програми се представят на компетентните национални органи, които ги одобряват или отхвърлят, или изискват изменението им в съответствие с разпоредбите на настоящия подраздел. >M3 2007R1234 — BG — 19.06.2010 — 007.001 — 92 ( 1 ) Решение № 1600/2002/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 22 юли 2002 г. за създаване на Шестата програма на Общността за действие в областта на околната среда (ОВ L 242, 10.9.2002 г., стр. 1).

2. Организациите на производители информират държавата- членка за очаквания размер на оперативния фонд за всяка година, като го обосновават с аргументи въз основа на прогнозите за оперативната програма, разходите за настоящата година и евентуално за предходни години, а при необходимост и въз основа на очаквания обем на продукцията за следващата година.

3. Държавата-членка нотифицира организацията на производители или асоциацията на организации на производители за очаквания размер на финансовата помощ от Общността в съответствие с границите, установени в член 103г.

4. Плащанията на финансовата подкрепа на Общността се извършват въз основа на направените разходи във връзка със схемите, обхванати от оперативната програма. По отношение на същите схеми могат да се извършват авансови плащания, като за това се изисква представяне на гаранция или обезпечение.

5. Организацията на производители нотифицира държавата- членка за окончателния размер на разходите за предходната година, като прилага необходимите подкрепящи документи, което ? дава възможност да получи остатъка от финансовата помощ от Общността.

6. Оперативните програми и тяхното финансиране от производители и организации на производители, от една страна, и от фондове на Общността, от друга страна, са с минимална продължителност от три години и максимална продължителност от пет години. >M6


Подраздел IIa

С х е м а з а п р е д л а г а н е н а п л о д о в е в у ч и л и щ а т а


Член 103жа

Помощ за доставка на плодове и зеленчуци, преработени плодове и зеленчуци и бананови продукти на деца

1. При условия, които Комисията трябва да определи, считано от 2009/2010 учебна година нататък помощта от Общността се отпуска за:

а) предоставяне на децата в учебните заведения, в т.ч. детски градини, други предучилищни заведения, начални и средни училища, на продукти от секторите на плодовете и зеленчуците, преработените плодове и зеленчуци и на бананите; и

б) някои свързани с това разходи за логистика и разпространение, оборудване, комуникация, наблюдение и оценка.

2. Държавите-членки, които желаят да участват в схемата, предварително разработват на национално или на регионално равнище стратегия за нейното прилагане, съдържаща по-специално бюджета на тяхната схема, в т.ч. участие на Общността и национално участие, продължителността, целевата група, допустимите продукти и участието на съответните заинтересовани страни. Те предвиждат също така съпътстващите мерки, необходими за гарантиране на ефективността на схемата.

3. При изготвянето на своите стратегии държавите-членки съставят списък на продукти от секторите на плодовете и зеленчуците, преработените плодове и зеленчуци и на бананите, които са допустими съгласно тяхната съответна схема. Този списък обаче не >M3 2007R1234 — BG — 19.06.2010 — 007.001 — 93

включва продукти, изключени с мярка, приета от Комисията по силата на член 103з, буква е). Те избират продуктите въз основа на обективни критерии, които могат да включват сезон, наличност на продуктите или екологични съображения. В това отношение държавите-членки могат да отдават предпочитание на продукти с произход от Общността.

4. Помощта от Общността, посочена в параграф 1:

а) не превишава 90 милиона евро за една учебна година,

б) не превишава 50 % от разходите за предоставяне и свързаните с това разходи, посочени в параграф 1, или 75 % от тези разходи в регионите, отговарящи на критериите по цел „Сближаване“, в съответствие с член 5, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета от 11 юли 2006 г. за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд и Кохезионния фонд (ОВ L 210, 31.7.2006 г., стр. 25.), и в най-отдалечените региони съгласно член 299, параграф 2 от Договора,

в) не покрива разходи, различни от тези за предоставяне и свързаните с това разходи, посочени в параграф 1.

5. Помощта от Общността, посочена в параграф 1, се отпуска на всяка държава-членка по обективни критерии, основани на дела на децата на възраст от шест до десет години. Същевременно всяка от участващите в схемата държави-членки получава най-малко 175 000 EUR помощ от Общността. Участващите в схемата държави-членки кандидатстват ежегодно за помощ от Общността въз основа на тяхната стратегия. След подаване на заявления от държавите-членки Комисията взема решение по окончателните суми в рамките на наличните в бюджета бюджетни кредити.

6. Помощта от Общността, посочена в параграф 1, не се използва за заместване на финансиране на съществуващи национални схеми за предлагане на плодове в училищата или други включващи плодове схеми за предлагане на продукти в училищата. Въпреки това ако държава-членка вече е създала схема, която би отговаряла на условията за помощ от Общността съгласно настоящия член, и възнамерява да я разшири или да подобри нейната ефективност, в т.ч. по отношение на целевата група на схемата, нейната продължителност или допустими продукти, помощта от Общността може да бъде отпусната, при условие че се спазват предвидените в параграф 4, буква б) граници на съотношението на помощта от Общността към цялостното национално участие. В този случай държавата-членка посочва в стратегията си как възнамерява да разшири схемата си или да подобри нейната ефективност.

7. Държавите-членки могат в допълнение към помощта от Общността да отпускат национална помощ за предоставянето на продукти и за свързаните с това разходи, посочени в параграф 1. Тези разходи могат да се покриват и с участие на частния сектор. Държавите-членки могат също така да отпускат национална помощ за финансиране на съпътстващите мерки, посочени в параграф 2.

8. Схемата на Общността за предлагане на плодове в училищата не засяга никоя отделна национална схема за предлагане на плодове в училищата, която е в съответствие с общностното законодателство.

9. Съгласно член 5 от Регламент (ЕО) № 1290/2005 Общността може да финансира също така мерки за информиране, наблюдение и оценка, свързани със схемата за предлагане на плодове в училищата, включително за повишаване на обществената осведоменост за нея и свързаните с това мерки за изграждане на мрежи.

>M6


Подраздел III

П р о ц е д у р н и р а з п о р е д б и >M3


Член 103з

Правила за изпълнение

Комисията определя подробни правила за прилагането на настоящия раздел, и по-специално:

а) правила относно финансирането на мерките, посочени в член 103а, включително праговете и таваните на помощта и делът на съфинансиране за тази помощ от страна на Общността;

б) дела и правилата относно възстановяването на разходите за мерките, посочени в член 103д, параграф 1;

в) правила относно инвестициите в отделни стопанства;

г) датите за съобщенията и нотификациите, посочени в член 103ж;

д) разпоредба за частични плащания на финансовата помощ от Общността, посочена в член 103ж; >M6

е) разпоредби относно схемата за предлагане на плодове в училищата, посочена в член 103жа, включително списък на продуктите или съставките, които следва да бъдат изключени от схемата за предлагане на плодове в училищата, окончателното разпределение на помощта между държавите-членки, финансовото и бюджетното управление и свързаните с това разходи, стратегиите на държавите-членки, съпътстващите мерки и мерките за информиране, наблюдение и оценка, както и мерките за изграждане на мрежи.

>M10


Раздел I V б

Програми за подпомагане в лозаро-винарския сектор


Подраздел I

Уводни разпоредби


Член 103и

Приложно поле


Настоящият раздел определя правилата, уреждащи предоставянето на средства от Общността на държавите-членки и използването на тези средства от държавите-членки в рамките на национални програми за подпомагане (наричани по-долу „програми за подпомагане“) с цел финансиране на специални мерки за подпомагане в подкрепа на лозаро-винарския сектор.


Член 103й

Съвместимост и съгласуваност

1. Програмите за подпомагане следва да са съвместими с общностното законодателство и да са съгласувани с дейностите, политиките и приоритетите на Общността. >M6 2007R1234 — BG — 19.06.2010 — 007.001 — 95

2. Държавите-членки отговарят за програмите за подпомагане и следят те да са вътрешно последователни, както и да са изготвени и да се прилагат по обективен начин, като се отчита икономическото положение на съответните производители и необходимостта от избягване на необосновано неравенство в третирането на производителите.

Държавите-членки отговарят за предвиждане и провеждане на необходимите проверки и налагането на санкции в случай на неизпълнение на програмите за подпомагане.

3. Не се предоставя подпомагане в следните случаи:

а) за научноизследователски проекти и мерки в подкрепа на научноизследователски проекти;

б) за мерки, съдържащи се в програмите на държавите-членки за развитие на селските райони съгласно Регламент (ЕО) № 1698/2005.

П о д р а з д е л I I

П р е д с т а в я н е и с ъ д ъ р ж а н и е н а п р о г р а м и т е з а п о д п о м а г а н е


Член 103к

Представяне на програмите за подпомагане

1. Всяка посочена в приложение Хб държава-членка производителка представя на Комисията проект на петгодишна програма за подпомагане, включваща мерки в съответствие с разпоредбите на настоящия раздел.

Програмите за подпомагане, които са станали приложими в съответствие с член 5, параграф 1, първа алинея от Регламент (ЕО) № 479/2008, продължават да се прилагат съгласно настоящия регламент.

Мерките за подпомагане в рамките на програмите за подпомагане се изготвят на географското равнище, което държавите-членки считат за най-подходящо. Преди да бъде представена на Комисията, програмата за подпомагане подлежи на съгласуване с компетентните органи и организации на подходящото териториално ниво.

Всяка държава-членка представя само един проект за програма за подпомагане, който може да отчита определени регионални особености.

2. Програмите за подпомагане стават приложими три месеца след представянето им на Комисията.

Ако обаче в представената програма за подпомагане не са спазени условията, установени в настоящия раздел, Комисията уведомява за това държавата-членка. В такъв случай държавата-членка представя на Комисията преразгледана програма за подпомагане. Преразгледаната програма за подпомагане става приложима два месеца след датата на нотификацията, освен ако не бъде установено продължаващо неспазване, в който случай се прилага настоящата алинея.

3. Параграф 2 се прилага mutatis mutandis за промени в представени от държавите-членки програми за подпомагане.

4. Член 103л не се прилага в случаите, когато единствената мярка на държава-членка в съответната програма за подпомагане се състои в прехвърляне към схемата за единно плащане, посочена >M10 2007R1234 — BG — 19.06.2010 — 007.001 — 96

в член 103о. В такъв случай член 188а, параграф 5 се прилага само по отношение на годината, през която става прехвърлянето, а член 188а, параграф 6 не се прилага.


Член 103л

Съдържание на програмите за подпомагане

Програмите за подпомагане се състоят от следните елементи:

а) подробно описание на предложените мерки, както и на техните количествени цели;

б) резултатите от проведените консултации;

в) оценка за очакваното въздействие в технически, икономически, екологичен и социален план;

г) график за прилагане на мерките;

д) обща таблица за финансиране, представяща средствата, които ще се използват и тяхното примерно разпределение за отделните мерки в съответствие с установените в приложение Хб тавани;

е) критериите и количествените показатели, които да се използват при контрола и оценката, както и предприетите мерки за осигуряване на правилното и ефективно прилагане на програмите за подпомагане; и

ж) посочване на компетентните органи и на структурите, които отговарят за изпълнението на програмата за подпомагане.


Член 103м

Мерки, отговарящи на условията за финансиране

1. Програмите за подпомагане включват една или повече от следните мерки:

а) подпомагане по единната схема за плащане съгласно член 103о;

б) популяризиране в съответствие с член 103п;

в) преструктуриране и конверсия на лозя в съответствие с член 103р;

г) събиране на реколтата на зелено в съответствие с член 103с;

д) взаимоспомагателни фондове в съответствие с член 103т;

е) застраховане на реколтата в съответствие с член 103у;

ж) инвестиции в съответствие с член 103ф;

з) дестилация на вторични продукти в съответствие с член 103х;

и) получаване на спиртни напитки чрез дестилация в съответствие с член 103ц;

й) кризисна дестилация в съответствие с член 103ч;

к) използване на концентрирана гроздова мъст в съответствие с член 103ш. >M10 2007R1234 — BG — 19.06.2010 — 007.001 — 97

2. Програмите за подпомагане не съдържат други мерки освен изброените в членове 103о—103ш.


Член 103н

Общи правила относно програмите за подпомагане

1. Разпределението на наличните финансови средства на Общността, както и бюджетните ограничения, са посочени в приложение Хб.

2. Подпомагането на Общността се отнася изключително за онези от разходите, които отговарят на условията за финансиране и са направени след представянето на съответната програма за подпомагане по член 103к, параграф 1.

3. Държавите-членки не участват в покриването на разходите за мерките, финансирани от Общността по линия на програмите за подпомагане.

4. Чрез дерогация от параграф 3 държавите-членки могат да предоставят национална помощ за мерките по членове 103п, 103у и 103ф при спазване на съответните правила на Общността за държавните помощи.

Максималният размер на помощта, определен в съответните правила на Общността за държавните помощи, се прилага по отношение на общото публично финансиране, което включва както средства от Общността, така и национални такива.


П о д р а з д е л I I I

К о н к р е т н и м е р к и з а п о д п о м а г а н е


Член 103о

Схема за единно плащане и подпомагане за лозари

1. Държавите-членки подпомагат лозарите, като им разпределят права за получаване на плащания по смисъла на дял III, глава 3 от Регламент (ЕО) № 1782/2003 в съответствие с приложение VII, буква О от същия регламент.

2. Държавите-членки, които възнамеряват да се възползват от посочената в параграф 1 възможност, предвиждат този вид подпомагане в програмите си за подпомагане, включително — що се отнася до последващото прехвърляне на средства към схемата за единно плащане — чрез промени в тези програми съгласно член 103к, параграф 3.

3. След като бъде отпуснато, посоченото в параграф 1 подпомагане:

а) остава в схемата за единно плащане и вече не е налично или няма да бъде предоставяно по член 103, параграф 3 за мерките, изброени в членове 103п—103ш, през следващите години на прилагане на програмите за подпомагане;

б) пропорционално намалява размера на средствата, предназначени за мерките, изброени в членове 103п—103ш, в програмите за подпомагане. >M10 2007R1234 — BG — 19.06.2010 — 007.001 — 98


Член 103п

Популяризиране на пазарите на трети държави


1. По смисъла на настоящия член подпомагането обхваща мерки за информиране или популяризиране на вината на Общността в трети държави, целящи повишаване на тяхната конкурентоспособност в тези държави.

2. Мерките по параграф 1 се отнасят до вината със защитено наименование за произход или защитено географско указание или вината с означение на винения сорт лоза.

3. Мерките по параграф 1 могат да включват единствено:

а) връзки с обществеността, мерки за популяризиране или реклама, по-специално които изтъкват предимствата на продуктите от Общността, най-вече от гледна точка на качеството, безопасността на храните или грижата за околната среда;

б) участие в мероприятия, панаири или изложения с международна значимост;

в) информационни кампании, по-специално относно режимите на Общността, отнасящи се до наименованията за произход, географските указания и биологичното производство;

г) проучвания на нови пазари, необходими за разширяване на възможностите за реализация на пазара;

д) проучвания с цел оценка на резултатите от действията по мерките за популяризиране и информиране.

4. Делът, с който Общността участва в дейностите за популяризиране, не надвишава 50 % от разходите, които отговарят на условията за финансиране.

Член 103р

Преструктуриране и конверсия на лозя

1. Целта на мерките за преструктуриране и конверсия на лозя е да се повиши конкурентоспособността на винопроизводителите.

2. Преструктурирането и преобразуването на лозовите масиви се подпомага в съответствие с настоящия член, само ако държавите- членки представят опис на своя производствен потенциал в съответствие с член 185а, параграф 3.

3. Подпомагането на преструктурирането и конверсията на лозя може да обхваща единствено една или повече от следните дейности:

а) конверсия на сортовете, включително и чрез повторно присаждане;

б) промяна на местонахождението на лозя;

в) подобряване на техниките за управление на лозята.

Подпомагането не обхваща обичайното обновяване на лозя, които са приключили естествения си жизнен цикъл.

4. Подпомагането на преструктурирането и конверсията на лозя може да се осъществява единствено в следните форми:

а) обезщетение на производителите за загуба на доход вследствие прилагането на мярката;

б) помощ за покриване на разходите по преструктуриране и конверсия. >M10 2007R1234 — BG — 19.06.2010 — 007.001 — 99

5. Посоченото в параграф 4, буква а) обезщетение на производителите за загуба на доход може да покрие до 100 % от съответните загуби и да приеме една от следните форми:

а) независимо от част II, дял I, глава III, раздел IVа, подраздел II, определящи преходния режим за правата на засаждане — разрешение за едновременно отглеждане на стари и нови лозови насаждения за определен период от време, който не надвишава три години, до края на преходния режим за правата на засаждане;

б) парично обезщетение.

6. Участието на Общността в покриването на действителните разходи за преструктуриране и конверсия на лозя не надвишава 50 % от тези разходи. В райони, класифицирани като региони за сближаване в съответствие с Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета от 11 юли 2006 г. за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд и Кохезионния фонд ( 1 ), участието на Общността в покриването на разходите за преструктуриране и конверсия не надвишава 75 %.


Член 103с

Събиране на реколтата на зелено

1. За целите на настоящия член „събиране на реколтата на зелено“ означава пълното унищожаване или отстраняване на гроздовете, докато все още не са узрели, като по този начин добивът от съответната площ се намалява до нула.

2. Подпомагането на събирането на реколтата на зелено допринася за възстановяване на равновесието между търсенето и предлагането на пазара на вино в Общността с оглед предотвратяването на пазарни кризи.

3. Подпомагането на събирането на реколтата на зелено може да се предоставя като обезщетение под формата на плащане с фиксиран размер за хектар, който се определя от съответната държава-членка.

Това плащане не надвишава 50 % от сумата на преките разходи за унищожаване или отстраняване на гроздовете и от загубата на приходи, произтичаща от унищожаването или отстраняването.

4. Заинтересованите държави-членки въвеждат система, почиваща на обективни критерии, за да гарантират, че мярката за събиране на реколтата на зелено не води до обезщетения за отделни винопроизводители над тавана по параграф 3, втора алинея.


Член 103т

Взаимоспомагателни фондове

1. Подпомагането на създаването на взаимоспомагателни фондове представлява помощ за онези производители, които желаят да се застраховат срещу колебанията на пазара.

2. Подпомагането на създаването на взаимоспомагателни фондове може да се предостави под формата на временна и постепенно намаляваща помощ за покриване на административните разходи на тези фондове. >M10 2007R1234 — BG — 19.06.2010 — 007.001 — 100 ( 1 ) ОВ L 210, 31.7.2006 г., стр. 25.


Член 103у

Застраховане на реколтата

1. Подпомагането на застраховането на реколтата съдейства за запазване на доходите на производителите, когато същите са засегнати от природни бедствия, неблагоприятни климатични условия, болести или нашествия от вредители.

2. Подпомагането на застраховането на реколтата може да бъде предоставено под формата на финансов принос на Общността, който не трябва да надвишава:

а) 80 % от разходите за застрахователна премия, заплатена от производителите за застраховане срещу щети, причинени от неблагоприятни климатични условия, които могат да бъдат приравнени към природни бедствия;

б) 50 % от разходите за застрахователни премии, заплатени от производителите за застраховане срещу:

i) щети по буква а) и срещу други щети, причинени от неблагоприятни климатични условия;

ii) щети, причинени от животни, болести по растенията или нашествия от вредители.

3. Подпомагането на застраховането на реколтата може да се предостави само ако съответните застрахователни плащания не обезщетяват производителите в размер, по-висок от 100 % от претърпяната загуба на доход, като се отчитат всички обезщетения, които производителите може да са получили по други схеми за подпомагане, свързани със застрахования риск.

4. Подпомагането на застраховането на реколтата не нарушава по никакъв начин конкуренцията на застрахователния пазар.


Член 103ф

Инвестиции

1. Може да се предоставя подпомагане за инвестиране в материални или нематериални активи под формата на съоръжения за преработка, инфраструктура на лозаро-винарския сектор и предлагане на пазара на вино, които подобряват общите резултати от работата на предприятието и засягат една или повече от следните дейности:

а) производството или предлагането на пазара на продуктите, посочени в приложение ХIб;

б) разработването на нови продукти, процеси и технологии, свързани с продуктите, посочени в приложение ХIб.

2. Помощите по параграф 1 в техния максимален размер се ограничават до микро-, малки и средни предприятия по смисъла на Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията от 6 май 2003 г. относно определението на микро-, малки и средни предприятия ( 1 ). За териториите на Азорските острови, островите Мадейра, Канарските острови, по-малките острови в Егейско море по смисъла на Регламент (ЕО) № 1405/2006 и френските отвъдморски департаменти не се прилагат никакви ограничения за максимален размер. За предприятия, които не са обхванати от дял I, член 2, параграф 1 от приложението към Препоръка 2003/361/ЕО, с по- малко от 750 служители или оборот, по-малък от 200 милиона евро, максималната сума за помощ се съкращава наполовина. >M10 2007R1234 — BG — 19.06.2010 — 007.001 — 101 ( 1 ) ОВ L 124, 20.5.2003 г., стр. 36.

Подпомагане не се предоставя на предприятия в затруднение по смисъла на насоките на Общността за държавни помощи за спасяване и преструктуриране на предприятия в затруднение.

3. Разходите, които отговарят на условията за финансиране, изключват елементите, посочени в член 71, параграф 3, букви а), б) и в) от Регламент (ЕО) № 1698/2005.

4. Към участието на Общността се прилагат следните максимални размери на помощите за разходите, които отговарят на условията за финансиране:

а) 50 % в райони, класифицирани като региони за сближаване в съответствие с Регламент (ЕО) № 1083/2006;

б) 40 % в райони, различни от регионите за сближаване;

в) 75 % в най-отдалечените региони в съответствие с Регламент (ЕО) № 247/2006;

г) 65 % в по-малките острови в Егейско море по смисъла на Регламент (ЕО) № 1405/2006.

5. Член 72 от Регламент (ЕО) № 1698/2005 се прилага mutatis mutandis за подпомагането, посочено в параграф 1 от настоящия член.


Член 103х

Дестилация на вторични продукти

1. Може да се предоставя подпомагане за доброволната или задължителна дестилация на вторични продукти от производството на вино, извършена съгласно условията, посочени в приложение ХVб, буква Г.

Размерът на помощта се определя на обемен процент и на хектолитър произведен алкохол. Не се изплаща помощ за алкохолния обем, съдържащ се в подлежащите на дестилиране вторични продукти, който надвишава 10 % по отношение на алкохолния обем, съдържащ се в произведеното вино.

2. Максимално приложимите равнища на помощите се основават на разходите за събиране и преработване и се определят от Комисията.

3. Алкохолът, получен от посочената в параграф 1 дестилация, за която е предоставено подпомагане, се използва изключително за промишлени или енергийни цели, за да се избегне нарушаване на конкуренцията.


Член 103ц

Дестилация на алкохол за консумация

1. До 31 юли 2012 г. може да се предоставя подпомагане на производители под формата на помощи на хектар за вино, което се дестилира за получаване на алкохол за консумация.

2. Съответните договори за дестилацията на вино, както и доказателства за доставка с цел дестилация, се представят преди отпускането на помощта. >M10 2007R1234 — BG — 19.06.2010 — 007.001 — 102


Член 103ч

Кризисна дестилация

1. До 31 юли 2012 г. може да се предоставя подпомагане за доброволна или задължителна дестилация на излишъците от вино в оправдани кризисни ситуации по преценка на държавите-членки, за да се намали или премахне излишното количество и същевременно се осигури непрекъснатост на предлагането от една реколта до следващата.

2. Максимално приложимите равнища на помощите се определят от Комисията.

3. Алкохолът, получен от посочената в параграф 1 дестилация, за която е предоставено подпомагане, се използва изключително за промишлени или енергийни цели, за да се избегне нарушаване на конкуренцията.

4. Делът от наличния бюджет, използван за кризисна дестилация, не надхвърля следните процентни дялове, изчислени спрямо общите налични средства за всяка държава-членка за съответната бюджетна година, предвидени в приложение Хб:

— 20 % през 2009 г.;

— 15 % през 2010 г.;

— 10 % през 2011 г.;

— 5 % през 2012 г.

5. Държавите-членки може да увеличат наличните средства за кризисна дестилация над предвидените в параграф 4 годишни тавани, като предоставят национални средства в съответствие със следните ограничения (изразени като процент от съответния годишен таван, посочен в параграф 4):

— 5 % за винарската 2010 година;

— 10 % за винарската 2011 година;

— 15 % за винарската 2012 година.

Когато това е целесъобразно, държавите-членки нотифицират Комисията относно добавянето на посочените в първа алинея национални средства, а Комисията одобрява операцията преди предоставянето на такива средства.


Член 103ш

Използване на концентрирана гроздова мъст

1. До 31 юли 2012 г. може да се предоставя подпомагане на винопроизводители, които използват концентрирана гроздова мъст, включително концентрирана ректифицирана гроздова мъст, с цел увеличаване на естественото алкохолно съдържание на продуктите в съответствие с предвидените в приложение ХVа условия.

2. Размерът на помощите се определя на обемен процент потенциално алкохолно съдържание и на хектолитър мъст, използвана за обогатяване.

3. Максимално приложимите равнища на помощите за тази мярка в различните лозарски зони се определят от Комисията. >M10 2007R1234 — BG — 19.06.2010 — 007.001 — 103


Член 103щ

Кръстосано спазване

Когато бъде установено, че земеделските стопани не спазват в рамките на своето стопанство законоустановените изисквания за управление и условията за добро земеделско и екологично състояние, посочени в членове 3—7 от Регламент (ЕО) № 1782/2003, в течение на период от три години от плащането по програмите за подпомагане на преструктурирането и конверсията, или в течение на една година след плащането по програмите за подпомагане на събирането на реколтата на зелено, размерът на плащането се намалява или то се отменя частично или изцяло в зависимост от тежестта, степента, продължителността и системността на неизпълнението, когато то е резултат от действие или пропуск, за който земеделският стопанин е пряко отговорен, като от земеделския стопанин, където е целесъобразно, се изисква да възстанови изплатената сума в съответствие с условията, определени в тези разпоредби.


П о д р а з д е л I V

П р о ц е д у р н и р а з п о р е д б и


Член 103ща

Мерки за прилагане


Комисията приема мерките, необходими за прилагането на настоящия раздел.

Тези мерки могат да включват по-специално:

а) начина на представяне на програмите за подпомагане;

б) правилата за изменение на програмите за подпомагане, след като те станат приложими;

в) подробните правила относно прилагането на мерките по членове 103п—103ш;

г) условията, при които ще се съобщава и публикува информацията относно помощта, финансирана със средства на Общността.


Член 104


Фонд „Тютюн“


1. Създава се фонд „Тютюн“ на Общността (наричана по-долу „Фондът“) за финансиране на мерки в следните области:

а) подобряване на обществената осведоменост за вредните последствия от всички форми на консумация на тютюн, поспециално чрез информиране и образование, подпомагане на събирането на данни за установяване на схемите на консумация на тютюн и за провеждане на епидемиологични проучвания на никотиновата зависимост в Общността, както и на проучване върху предотвратяване на никотиновата зависимост;

б) специфични мерки с цел да се помогне на тютюнопроизводителите да преминат към други култури или други икономически дейности, създаващи трудова заетост, и проучване на възможностите това да бъде направено от тютюнопроизводителите.


2. Фондът се финансира:

а) за реколта 2002 г. чрез удържане на 2 %, а за реколти 2003 г., 2004 г. и 2005 г. – на 3 % от премията, предвидена в дял I от Регламент (ЕИО) № 2075/92, приложим за реколтите до 2005 г. включително за финансиране на всякакъв вид мерки, предвидени в параграф 1;

>M4

б) за календарните години от 2006 до 2009 — в съответствие с член 110м от Регламент (ЕО) № 1782/2003


3. Комисията приема подробни правила за прилагането на настоящия член.


Раздел VI


Специални разпоредби за сектора на пчеларството


Член 105


Обхват

1. С цел подобряване на общите условия за производство и предлагане на пазара на пчелни продукти, всяка държава-членка може да изготви национална програма за период от три години, наричана по-нататък „програма по пчеларство“. >M7

2. Държавите-членки могат да отпускат специфични национални помощи за защита на пчелните стопанства, които са повлияни неблагоприятно от структурни или природни условия, или в рамките на програми за икономическо развитие, с изключение на тези, предоставяни за производство или търговия. Държавите- членки следва да уведомят Комисията за помощите едновременно със съобщаването на техните програми по пчеларство в съответствие с член 109.


Член 106


Мерки, отговарящи на условията за помощ


Мерките, които могат да бъдат включени в програмата в областта на пчеларството, са следните:

а) техническа помощ за пчелари и организации на пчелари;

б) борба срещу вароатозата;

в) рационализиране на подвижното пчеларство;

г) мерки за подкрепа на лаборатории, извършващи анализ на физикохимичните свойства на пчелния мед;

д) мерки за подкрепа на подновяването на пчелните кошери в Общността;

е) сътрудничество със специализирани органи за осъществяването на приложни изследователски програми в областта на пчеларството и пчелните продукти.


От програмите в областта на пчеларството се изключват мерките, финансирани от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) съгласно Регламент (ЕО) № 1698/ 2005 на Съвета62.


Член 107


Проучване на производствената и пазарната структура в сектора на пчеларството


За да отговорят на условията за частично финансиране, предвидено в член 108, параграф 1, държавите-членки извършват проучване на производствената и пазарната структура в сектора на пчеларството на тяхна територия.


1. С цел подобряване на общите условия за производство и предлагане на пазара на пчелни продукти, всяка държава-членка


Член 108


Финансиране


1. Общността осигурява частично финансиране за програмите по пчеларство в размер на 50 % от разходите, които се поемат от държавите-членки.


2. Държавите-членки извършват разходите във връзка с мерките, предприети в рамките на програмите по пчеларство, найкъсно до 15 октомври всяка година.


Член 109


Консултации


Програмата по пчеларство се съставя в тясно сътрудничество с представителните организации и пчеларските кооперативи. Тя се внася в Комисията за одобрение.


Член 110


Правила за прилагане


Комисията установява подробни правила за прилагането на настоящия раздел.


Раздел VII


Помощ в сектора на бубарството


Член 111


Помощ, отпускани на бубари


1. Въвежда се помощ за копринените буби, попадащи под код по КН ex 0106 90 00, както и за яйцата от копринени буби под код по КН ex 0511 99 85, отглеждани в Общността.


2. Помощта се отпуска на бубарите за всяка използвана кутия яйца от копринени буби, при условие че кутиите съдържат минимално количество яйца, което подлежи на уточняване, и при условие, че бубите са били отгледани успешно.


3. Помощта за използвана кутия яйца от копринени буби се определя на 133,26 EUR.


Член 112


Правила за прилагане


Комисията приема подробни правила за прилагането на настоящия раздел, които се отнасят по-специално за минималното количество яйца, посочено в член 110, параграф 2.


ДЯЛ II


ПРАВИЛА ЗА ПРЕДЛАГАНЕ НА ПАЗАРА И ПРОИЗВОДСТВО


>M10


ГЛАВА I


Правила за предлагане на пазара и производство


Раздел I


Правила за предлагане на пазара


Член 113


>M3

1. Комисията може да установи пазарни стандарти за един или повече от продуктите от следните сектори:

а) „Маслиново масло и трапезни маслини“, по отношение на продуктите, посочени в приложение I, част VII, буква а);

б) „Плодове и зеленчуци“;

в) „Преработени плодове и зеленчуци“;

г) „Банани“;

д) „Живи растения“.

2. Посочените в параграф 1 стандарти:

а) се установяват, като се вземат предвид по-конкретно:

i) спецификата на съответните продукти;

ii) необходимостта да се осигурят условия за плавно пласиране на тези продукти на пазара; >M3

iii) интересът на потребителите да получават подходяща и прозрачна информация за продуктите, включително, по- специално за продуктите от сектори „Плодове и зеленчуци“ и „Преработени плодове и зеленчуци“, страната на произход, категорията и при необходимост разновидността (или търговския вид) на продукта;

iv) по отношение на маслиновите масла, посочени в приложение I, част VII, буква а), промените в методите, използвани за определяне на техните физически, химически и органолептични характеристики;

v) по отношение на сектори „Плодове и зеленчуци“ и „Преработени плодове и зеленчуци“ препоръките за стандарти, приети от Икономическата комисия за Европа на ООН (ИКЕ на ООН).

б) могат да се отнасят по-специално до качеството, категоризирането, теглото, оразмеряването, опаковката, пакетирането, съхранението, транспорта, представянето, продажбата, произхода и етикетирането.


3. Освен ако Комисията не е предвидила друго в съответствие с критериите, посочени в параграф 2, буква а), продуктите, за които са установени пазарни стандарти, могат да се предлагат на пазара в Общността само в съответствие с тези стандарти.


Без да се засягат каквито и да е специфични разпоредби, които Комисията може да е приела в съответствие с член 194, държавите-членки проверяват дали продуктите отговарят на тези стандарти и при необходимост налагат санкции.


>M3

Член 113а


Допълнителни изисквания за предлагане на пазара на продукти от сектор „Плодове и зеленчуци“

1. Продуктите от сектор „Плодове и зеленчуци“, които са предназначени за продажба на потребителите в прясно състояние, могат да бъдат предлагани на пазара единствено при положение че са здрави, в добро състояние, с подходящо пазарно качество и е отбелязана страната на произход.

2. Пазарните стандарти, посочени в параграф 1 от настоящия член и в член 113, параграф 1, букви б) и в), се прилагат на всички етапи на предлагане на пазара, включително вноса и износа, освен ако Комисията не е предвидила друго.

3. Притежателят на продукти от сектори „Плодове и зеленчуци“ и „Преработени плодове и зеленчуци“, обхванати от пазарните стандарти, може да излага тези продукти или да ги предлага за продажба, или да ги доставя или да ги предлага на пазара в рамките на Общността по всеки начин, съответстващ на пазарните стандарти, като отговаря за осигуряването на това съответствие.

4. В допълнение към член 113, параграф 3, втора алинея и без да се засягат специфичните разпоредби, които могат да бъдат приети от Комисията съгласно член 194, по-специално относно последователното прилагане в държавите-членки на проверки на съответствието, държавите-членки по отношение на сектори „Плодове и зеленчуци“ и „Преработени плодове и зеленчуци“ проверяват селективно, на базата на анализ на риска, дали тези продукти са в съответствие с приложимите пазарни стандарти. Тези проверки се осъществяват приоритетно на етапа преди транспортиране от производствените райони, когато продуктите се опаковат или товарят. За продукти от трети държави проверките се осъществяват преди допускането на тези продукти в свободно обращение.


Член 113б


Предлагане на пазара на месо от животни от рода на едрия рогат добитък на възраст дванадесет месеца или по-малко

1. Без да се засягат разпоредбите, установени в член 42, параграф 1, буква а) и в член 42, параграф 2 и буква А от приложение V, предвидените в приложение ХIа условия, по- специално търговските наименования, които да се използват, >M3 2007R1234 — BG — 19.06.2010 — 007.001 — 108

установени в точка III от него, се прилагат към месото на животни от рода на едрия рогат добитък на възраст дванадесет месеца или по-малко, заклани на или след 1 юли 2008 г., независимо дали е произведено в Общността или е внесено от трети държави.

Все пак месото от животни на възраст дванадесет месеца или по- малко, заклани преди 1 юли 2008 г., може да продължи да се предлага на пазара, без да отговаря на условията, определени в приложение ХIа.

2. Посочените в параграф 1 условия не се прилагат за месото на животни от рода на едрия рогат добитък, за което преди 29 юни 2007 г. е регистрирано защитено наименование за произход или географско указание съгласно Регламент (ЕО) № 510/2006 на Съвета от 20 март 2006 г. относно закрилата на географски указания и наименования за произход на земеделски продукти и храни ( 1 ).


>M10


Член 113в


Правила за предлагане на пазара с цел подобряване и стабилизиране на работата на общия пазар на вина


1. За да се подобри и стабилизира работата на общия пазар на вина, включително на грозде, гроздова мъст и вината, от които те са произведени, държавите-членки производителки могат да определят правила за предлагане на пазара с оглед регулиране на предлагането, по-специално чрез изпълнение на решенията, взети от междубраншовите организации, посочени в член 123, параграф 3 и член 125о.

Тези правила са пропорционални на преследваната цел и:

а) не са свързани с каквато и да било операция след първото предлагане на пазара на съответния продукт;

б) не позволяват фиксиране на цените, включително когато цените са установени като насока или препоръка;

в) не водят до липса на значително количество от реколтата, което иначе би било налично;

г) не създават възможност за отказ да бъдат издадени на национално и на общностно равнище сертификати, необходими за движението и предлагането на пазара на вина, когато предлагането на пазара е в съответствие с тези правила.

2. Правилата, посочени в параграф 1, трябва да бъдат доведени до знанието на операторите чрез публикуването им без съкращения в официално издание на съответната държава-членка.

3. Задължението за представяне на доклади, посочено в член 125о, параграф 3, се прилага и по отношение на решенията или действията, които държавите-членки са предприели в съответствие с настоящия член.


Член 113г


Специални разпоредби за предлагането на пазара на вино


1. Наименование на категория лозаро-винарски продукти, посочени в приложение ХIб, може да се използва в Общността единствено за предлагане на пазара на продукт, който отговаря на посочените в същото приложение условия. >M3 2007R1234 — BG — 19.06.2010 — 007.001 — 109 ( 1 ) ОВ L 93, 31.3.2006 г., стр. 12. Регламент, изменен с Регламент (ЕО) № 1791/2006 (ОВ L 363, 20.12.2006 г., стр. 1).

Въпреки това, независимо от разпоредбите на член 118ш, параграф 1, буква а), държавите-членки могат да разрешат използването на думата „вино“, ако:

а) тя се придружава от името на плод под формата на съставно наименование с оглед предлагането на пазара на продукти, получени от ферментацията на плодове, различни от гроздето; или

б) тя е част от съставно наименование.


Следва да се избягва всякакво объркване с продукти, съответстващи на посочените в приложение ХIб категории вино.

2. Категориите лозаро-винарски продукти, изброени в приложение ХIб, могат да бъдат променени от Комисията в съответствие с процедурата, посочена в член 195, параграф 4.

3. С изключение на бутилираното вино, за което има доказателства, че бутилирането е извършено преди 1 септември 1971 г., виното, произведено от винени сортове лози, които са включени в изготвените в съответствие с член 120а, параграф 2, първа алинея класификации, но не отговарят на нито една от посочените в приложение ХIб категории, се използва единствено за консумация в домакинствата на отделни винопроизводители, за производството на винен оцет или за дестилация.


Член 114


Пазарни стандарти за млякото и млечните продукти


1. Хранителни продукти, предназначени за консумация от човека, могат да се предлагат на пазара като мляко и млечни продукти, само ако отговарят на определенията и наименованията, установени в приложение XII.


2. Без да се засягат изключенията, предвидени в законодателството на Общността, и мерките за защита на общественото здраве, млякото под код по КН 0401, предназначено за консумация от човека, може да бъде предлагано на пазара на територията на Общността само в съответствие с приложение XIII и в частност съгласно определенията в точка I от него.


Член 115


Пазарни стандарти за мазнините


Без да се засягат член 114, параграф 1 или които и да е разпоредби, приети във ветеринарния сектор и сектора на храните, за да гарантират, че продуктите отговарят на хигиенните и здравни стандарти, както и за защита на здравето на животните и човека, установените в приложение XV стандарти се прилагат за следните продукти, предназначени за консумация от човека, с тегловно съдържание на мазнини най-малко 10 %, но по-малко от 90 %:

а) млечни мазнини под кодове по КН 0405 и ex 2106;

б) мазнини под код по КН ex 1517;

в) мазнини, съставени от растителни и/или животински продукти под кодове по КН ex 1517 и ex 2106.


Съдържанието на мазнини, без солта, следва да е най-малко две трети от сухото вещество.


Тези стандарти обаче се прилагат само за продукти, които остават твърди при температура 20 oC, и са подходящи за мазане.


Член 116


Пазарни стандарти за продуктите от секторите на яйцата и птичето месо


Продуктите от секторите на яйцата и птичето месо се предлагат на пазара съгласно разпоредбите, установени в приложение ХIV.


Член 117


Сертифициране на хмел


1. Продуктите от сектора на хмела, добити или приготвени на територията на Общността, подлежат на процедура по сертифициране.


2. Сертификати могат да се издават само за продукти, които притежават минималните характеристики за качество, съответстващо на конкретната фаза на предлагане на пазара. Когато се касае за хмел на прах, хмел на прах с повишено съдържание на лупулин, екстракти от хмел и смесени продукти от хмел, сертификатът може да бъде издаден, само ако алфа-киселинното съдържание на тези продукти не е по-ниско от това на хмела, от който са получени.


3. В сертификата се посочва най-малко следната информация:


а) мястото (местата) на производство на хмела;

б) годината(ите), в която(ито) е прибрана реколтата;

в) сорта или сортовете.


4. Продукти от сектора на хмела могат да се предлагат на пазара или изнасят, само ако е издаден сертификат, както е посочено в параграфи 1, 2 и 3.


За внесени продукти от сектора на хмела удостоверението, предвидено в член 158, параграф 2, се счита за еквивалентно на сертификат.


5. Мерки за дерогация от параграф 4 могат да бъдат приети от Комисията:

а) за да удовлетворят търговските изисквания на определени трети страни; или

б) за продукти със специално предназначение.


Мерките, посочени в първата алинея:

а) не засягат нормалното предлагане на пазара на продукти, за които е издаден сертификат;

б) се придружават от гаранции, предназначени да предотвратятт евентуалното объркване на тези продукти.


Член 118


Пазарни стандарти за маслинови масла и за маслинови масла от маслиново кюспе


1. Използването на установените в приложение XVI описания и определения за маслиновите масла и за маслиновите масла от маслиново кюспе е задължително по отношение на предлагането на пазара на въпросните продукти в рамките на Общността и, доколкото те съответстват на задължителните международни правила, в търговията с трети страни.


2. При търговия на дребно на пазара могат да бъдат предлагани само маслата, посочени в приложение XVI, параграф 1, букви а) и б) и параграфи 3 и 6.


Раздел II


Условия за производство


>M10

Раздел Iа


Наименования за произход , географски указания и традиционни наименования в лозаро-винарския сектор


Член 118а

Приложно поле


1. Правилата относно наименованията за произход, географските указания и традиционните наименования, предвидени в настоящия раздел, се прилагат за продуктите, посочени в приложение ХIб, точки 1, 3—6, 8, 9, 11, 15 и 16.

2. Посочените в параграф 1 правила се основават на:

а) защитата на законните интереси на:

i) потребителите; и

ii) производителите;

б) осигуряване на правилното функциониране на общия пазар за съответните продукти;

в) насърчаване на производството на качествени продукти, като се допускат и национални мерки, свързани с политиката по качеството.


П о д р а з д е л I

Н а и м е н о в а н и я з а п р о и з х о д и г е о г р а ф с к и у к а з а н и я


Член 118б

Определения

1. За целите на настоящия раздел се прилагат следните определения:

а) „наименование за произход“ означава наименование на район, определена местност или, по изключение, наименование на държава, което се използва за описание на продукт, посочен в член 118а, параграф 1, за който са спазени следните изисквания:

i) неговото качество и характеристики се дължат основно или изключително на специфична географска среда с присъщите ? природни и човешки фактори,

ii) гроздето, от което се произвежда, произхожда изключително от този географски район,

iii) производството му се извършва в този географски район, и

iv) получено е от винени сортове от вида Vitis vinifera;

б) „географско указание“ означава указание, отнасящо се за район, определена местност или, по изключение, държава, което се >B 2007R1234 — BG — 19.06.2010 — 007.001 — 112

използва за описание на продукт, посочен в член 118а, параграф 1, за който са спазени следните изисквания:

i) притежава специфично качество, известност или други характеристики, които може да се отдадат на този географски произход,

ii) най-малко 85 % от гроздето, използвано за неговото производство, произхожда изключително от този географски район,

iii) производството му се извършва в този географски район, и

iv) получено е от винени сортове, принадлежащи към вида Vitis vinifera или произхождащи от кръстоска на вида Vitis vinifera и други видове от рода Vitis.

2. Някои традиционно използвани наименования представляват наименование за произход, когато:

а) обозначават вино;

б) препращат към географско наименование;

в) отговарят на изискванията, посочени в параграф 1, буква а), подточки i)—iv); и

г) за тях се провежда процедурата за предоставяне на правна закрила на наименования за произход и на географски указания, предвидена в настоящия подраздел.

3. Наименованията за произход и географските указания, включително свързаните с географски райони на трети държави, могат да се ползват със закрила в рамките на Общността в съответствие с установените в настоящия подраздел правила.


Член 118в

Съдържание на заявките за предоставяне на правна закрила

1. Заявките за предоставяне на правна закрила на означения като наименования за произход или географски указания включват техническо досие, което съдържа:

а) наименованието, за което се иска закрила;

б) име и адрес на заявителя;

в) спецификация на продукта, посочена в параграф 2; и

г) единен документ, съдържащ обобщение на спецификацията на продукта, посочена в параграф 2.

2. Спецификацията на продукта дава възможност на заинтересованите лица да проверят дали са спазени съответните условия за производство, с които се свързва наименованието за произход или географското указание.

Тя включва най-малко:

а) наименованието, за което се иска закрила;

б) описание на виното(ата):

i) при вина с указание на произхода- неговите(техните) аналитични и органолептични характеристики;

ii) при вина с географско указание- неговите(техните) основни аналитични характеристики, както и оценка или посочване на неговите(техните) органолептични характеристики;

в) където е приложимо — специфичните енологични практики, използвани за производството на виното(ата), както и съответните ограничения върху производството на виното(ата); >M10 2007R1234 — BG — 19.06.2010 — 007.001 — 113

г) очертаване на границите на съответния географски район;

д) максималния добив от хектар;

е) посочване на винения сорт или сортовете лозя, от които е(са) получено(и) виното(ата);

ж) данни за връзката, посочена в член 118б, параграф 1, буква а), подточка i), или в зависимост от случая — в член 118б, параграф 1, буква б), подточка i);

з) приложимите изисквания, установени в общностни или национални разпоредби или когато това е предвидено от държавите-членки, от организация, която управлява защитеното наименование за произход или защитеното географско указание, като се отчита обстоятелството, че тези изисквания следва да бъдат обективни, недискриминационни и съвместими със законодателството на Общността;

и) наименованието и адреса на органите или структурите, които проверяват спазването на разпоредбите за спецификация на продукта, заедно с описание на техните задачи.


Член 118г

Заявка за предоставяне на правна закрила, свързана с географски район в трета държава

1. Когато заявката за предоставяне на правна закрила засяга географски район в трета държава, тя съдържа, освен данните по член 118в, доказателство, че въпросното наименование е защитено в неговата държава на произход.

2. Заявката се изпраща на Комисията или директно от заявителя, или чрез органите на съответната трета държава.

3. Заявката за предоставяне на правна закрила се подава на един от официалните езици на Общността или се придружава от заверен превод на един от тези езици.


Член 118д

Заявители

1. Всяка заинтересована група производители или по изключение, отделен производител, може да подаде заявка за предоставяне на правна закрила на наименование за произход или географско указание. В заявката могат да участват и други заинтересовани лица.

2. Производителите могат да подават заявки за предоставяне на правна закрила само за произвежданите от тях вина.

3. Може да се подаде обща заявка в случаите на наименование, обозначаващо граничен географски район, или на традиционно наименование, свързано с граничен географски район.


Член 118е

Предварителна национална процедура

1. Заявките за предоставяне на правна закрила в съответствие с член 118б на наименование за произход или географско указание на вина с произход от Общността преминават предварителна национална процедура в съответствие с настоящия член.

2. Заявката за предоставяне на правна закрила се подава в държавата-членка, от чиято територия произхожда наименованието за произход или географското указание. >M10 2007R1234 — BG — 19.06.2010 — 007.001 — 114

3. Държавата-членка разглежда заявката за предоставяне на правна закрила, за да установи дали тя отговаря на установените в настоящия подраздел условия.

Държавата-членка провежда национална процедура, която гарантира съответно публикуване на заявката и предвижда срок от не по-малко от два месеца от датата на публикуване, в който всяко физическо или юридическо лице, имащо законен интерес и пребиваващо или установено на нейна територия, може да възрази срещу предложената закрила, като представи на държавата-членка надлежно обосновано изложение.

4. В случай че държавата-членка прецени, че наименованието за произход или географското указания не отговаря на съответните изисквания или е несъвместимо със законодателството на Общността като цяло, държавата-членка отхвърля заявката.

5. Ако държавата-членка прецени, че са спазени съответните изисквания, тя:

а) публикува единния документ и спецификацията на продукта най-малко в интернет; и

б) препраща до Комисията заявката за предоставяне на правна закрила, която съдържа следната информация:

i) име и адрес на заявителя;

ii) единния документ по член 118в, параграф 1, буква г);

iii) декларация от държавата-членка, че според нея заявката, подадена от заявителя, отговаря на необходимите условия; и

iv) данни за публикацията, посочена в буква а).

Тази информация се изпраща на един от официалните езици на Общността или се придружават от заверен превод на един от тези езици.

6. В срок до 1 август 2009 г. държавите-членки въвеждат необходимите законови, подзаконови или административни разпоредби, за да се съобразят с разпоредбите на настоящия член.

7. В случай че държава-членка няма национално законодателство в областта на правната закрила на наименованията за произход и на географските указания, тя може, единствено като преходна мярка, да предостави закрила на наименованието на национално равнище в съответствие с правилата на настоящия подраздел, като закрилата се предоставя от деня на подаване на заявката в Комисията. Тази преходна национална закрила се прекратява в деня, в който бъде взето решение за регистрация или отказ на такава съгласно настоящия подраздел.


Член 118ж

Контрол от страна на Комисията

1. Комисията публично оповестява датата, на която е подадена заявката за предоставяне на правна закрила на наименование за произход или географско указание.

2. Комисията проверява дали заявките за предоставяне на правна закрила по член 118е, параграф 5 отговарят на условията, установени в настоящия подраздел.

3. В случай че Комисията прецени, че са изпълнени установените в настоящия подраздел условия, тя публикува в Официален вестник на Европейския съюз единния документ, посочен в член 118в, параграф 1, буква г), както и данните за публикацията на спецификацията на продукта по член 118е, параграф 5. >M10 2007R1234 — BG — 19.06.2010 — 007.001 — 115

В противен случай Комисията взема решение за отхвърляне на заявката в съответствие с процедурата по член 195, параграф 4.


Член 118з

Процедура за предявяване на възражения

В срок от два месеца от датата на публикуване по член 118ж, параграф 3, първа алинея всяка държава-членка или трета държава, или всяко физическо или юридическо лице, имащо законен интерес, пребиваващо или установено в държава-членка, различна от поискалата закрилата, или в трета държава, може да възрази срещу предложената закрила, като подаде до Комисията надлежно обосновано изложение относно условията за предоставяне на закрила, установени в настоящия подраздел.

В случай на физически или юридически лица, пребиваващи или установени в трета държава, това искане се подава директно или чрез органите на съответната трета държава в двумесечния срок по първа алинея.

Член 118и

Решение по заявката за предоставяне на правна закрила

Въз основа на информацията, с която разполага, Комисията взема решение в съответствие с процедурата, посочена в член 195, параграф 4, или за предоставяне на закрила на наименованието за произход или географското указание, което отговаря на установените в настоящия подраздел условия и е съвместимо с правото на Общността, или за отхвърляне на заявката, ако тези условия не са изпълнени.


Член 118й

Омоними

1. Наименование, за което е подадена заявка и което изцяло или частично е омоним с наименование, което вече е регистрирано съгласно настоящия регламент, свързано с лозаро-винарския сектор, се регистрира, като се спазва местното традиционно използване и се отчита възможният риск от въвеждане в заблуждение.

Омонимно наименование, което въвежда в заблуждение потребителя, като му внушава, че продуктите идват от друга територия, не се регистрира, дори ако наименованието е точно по отношение на действителната територия, район или място на произход на съответните продукти.

Използването на регистрирано омонимно наименование зависи от наличието на достатъчно отличия в практиката между омонима, регистриран впоследствие, и вече регистрираното наименование, като се вземат предвид необходимостта от равно третиране на заинтересованите производители и необходимостта потребителите да не се въвеждат в заблуждение.

2. Параграф 1 се прилага mutatis mutandis ако наименование, за което е подадена заявка, е изцяло или частично омоним с географско указание, което е защитено като такова съгласно законодателството на държавите-членки.

Държавите-членки не регистрират неидентични географски указания с оглед правна закрила съгласно съответното им законодателство в областта на географските указания, ако определено наименование за произход или географско указание е обект на >M10 2007R1234 — BG — 19.06.2010 — 007.001 — 116

закрила в Общността съгласно общностното законодателство, приложимо към наименованията за произход и географските указания.

3. Освен ако не е предвидено друго в мерките за прилагане на Комисията, когато наименованието на винен сорт лоза съдържа или се състои от защитено наименование за произход или защитено географско указание, това наименование не се използва за целите на етикетирането на продуктите, обхванати от настоящия регламент.

4. Закрилата на наименованията за произход и географските указания за продуктите, обхванати в член 118б, не засяга защитените географски указания, приложими към спиртните напитки по смисъла на Регламент (ЕО) № 110/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 15 януари 2008 г. относно определението, описанието, представянето, етикетирането и защитата на географските указания на спиртните напитки ( 1 ) и обратно.


Член 118к

Основания за отказ на закрила

1. Наименованията, които са станали родови, не могат да се ползват със закрила като наименования за произход или географски указания.

За целите на настоящия подраздел „наименование, които е станало родово“ означава наименованието на вино, което въпреки че е свързано с местността или района, където този продукт първоначално е бил произвеждан или се е предлагал на пазара, се е превърнало в традиционно наименование на вино в Общността.

За да се установи дали едно наименование е станало родово, се вземат предвид всички фактори от значение, и по-специално:

а) съществуващото положение в Общността, по-специално в сферите на потребление;

б) приложимото национално или общностно законодателство.

2. Определено наименование не може да се ползва със закрила като наименование за произход или географско указание, когато в светлината на репутацията и известността на търговската марка тази закрила може да въведе потребителите в заблуждение по отношение на истинската идентичност на виното.


Член 118л

Връзка с търговските марки

1. Когато наименование за произход или географско указание е защитено съгласно настоящия регламент, регистрацията на търговска марка, съответстваща на една от ситуациите по член 118м, параграф 2 и свързана с продукт, попадащ в една от изброените в приложение ХIб категории, се отказва, ако заявката за регистрация на търговската марка е подадена след датата на представяне в Комисията на заявката за предоставяне на правна закрила на наименованието за произход или географското указание и впоследствие наименованието за произход или географското указание е получило закрила.

Регистрацията на търговски марки, регистрирани в нарушение на първа алинея, се обезсилва. >M10 2007R1234 — BG — 19.06.2010 — 007.001 — 117 ( 1 ) ОВ L 39, 13.2.2008 г., стр. 16.

2. Без да се засяга член 118к, параграф 2, търговска марка, чието използване съответства на една от ситуациите по член 118м, параграф 2, за която има подадена заявка, регистрирана е или е установена в резултат на употреба, ако такава възможност е предвидена в съответното законодателство, на територията на Общността преди датата, на която заявката за предоставяне на правна закрила на наименованието за произход или географското указание е представена в Комисията, може да продължи да се използва и подновява, независимо от закрилата на наименование за произход или географско указание, при условие че не са налице основанията за недействителност или отмяна на търговската марка, предвидени в Първа директива 89/104/ЕИО на Съвета от 21 декември 1988 г. за сближаване на законодателствата на държавите-членки относно марките ( 1 ) или в Регламент (ЕО) № 40/94 на Съвета от 20 декември 1993 г. относно марката на Общността ( 2 ).

В подобни случаи се разрешава използването на наименованието за произход или на географското указание успоредно със съответните търговски марки.


Член 118м

Закрила

1. Защитените наименования за произход и защитените географски указания могат да се използват от всеки оператор, предлагащ на пазара вино, което е било произведено в съответствие със съответната спецификация на продукта.

2. Защитените наименования за произход и защитените географски указания и вината, използващи тези защитени наименования в съответствие със спецификацията на продукта, се ползват със закрила срещу:

а) всяка пряка или непряка търговска употреба на защитено наименование:

i) от сходни продукти, за които не е спазена спецификацията на продукта на защитеното наименование; или

ii) доколкото подобно използване води до използване на репутацията на наименованието за произход или географското указание;

б) всякаква злоупотреба, имитация или позоваване, дори ако е посочен истинският произход на продукта или услугата или ако защитеното наименование е преведено или придружено от израз като „стил“, „тип“, „метод“, „както е произведено в“, „имитация“, „с аромат на“, „като“ или друг подобен израз;

в) всяко друго невярно или въвеждащо в заблуждение означение на мястото, откъдето произхожда продуктът, произхода, естеството или основни свойства на продукта, върху вътрешната или външната опаковка, рекламни материали или документи, свързани със съответния продукт от вино, както и опаковането на продукта в контейнер по начин, който може да създаде невярна представа за неговия произход;

г) всяка друга практика, която би могла да въведе в заблуждение потребителите относно истинския произход на продукта.

3. Защитените наименования за произход или защитените географски указания не стават родови в Общността по смисъла на член 118к, параграф 1. >M10 2007R1234 — BG — 19.06.2010 — 007.001 — 118 ( 1 ) ОВ L 40, 11.2.1989 г., стр. 1. ( 2 ) ОВ L 11, 14.1.1994 г., стр. 1.

4. Държавите-членки вземат необходимите мерки, за да преустановят незаконното използване на защитените наименования за произход и защитените географски указания съгласно посоченото в параграф 2.


Член 118н

Регистър

Комисията създава и поддържа електронен регистър на защитените наименования за произход и защитените географски указания на вина, до който се предоставя публичен достъп.


Член 118o

Посочване на компетентни контролни органи

1. Държавите-членки посочват компетентния(те) орган(и), отговарящ(и) за контрола върху спазването на установените в настоящата глава задължения, в съответствие с критериите, предвидени в член 4 от Регламент (ЕО) № 882/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно официалния контрол, провеждан с цел осигуряване на проверка на спазването на законодателството в областта на фуражите и храните и правилата за опазване здравето на животните и хуманното отношение към животните ( 1 ).

2. Държавите-членки следят за това, всеки оператор, спазващ разпоредбите на настоящия подраздел, да има право да бъде включен в система за контрол.

3. Държавите-членки уведомяват Комисията за компетентния(те) орган(и) по параграф 1. Комисията осигурява публикуването на техните наименования и адреси, както и периодичната им актуализация.

Член 118п

Проверка на спазването на спецификациите

1. По отношение на защитените наименования за произход и защитените географски указания, свързани с географски район в Общността, се осигурява годишна проверка на спазването на спецификацията на продукта по време на производството на вино, както и по време на или след опаковането му, която се извършва от:

а) компетентния(те) орган(и) по член 118о, параграф 1; или

б) един или повече контролни органи по смисъла на член 2, втора алинея, точка 5 от Регламент (ЕО) № 882/2004, действащи като органи по сертифициране на продуктите в съответствие с критериите, предвидени в член 5 от посочения регламент.

Разходите за тези проверки са за сметка на проверяваните оператори.

2. По отношение на защитените наименования за произход и защитените географски указания, свързани с географски район в трета държава, се осигурява годишна проверка на спазването на >M10 2007R1234 — BG — 19.06.2010 — 007.001 — 119 ( 1 ) ОВ L 165, 30.4.2004 г., стр. 1.

спецификацията на продукта по време на производството, както и по време на или след опаковането на виното, която се извършва от:

а) един или повече публични органи, посочени от третата държава; или

б) един или повече органи по сертифицирането.

3. Органите по сертифициране, посочени в параграф 1, буква б) и параграф 2, буква б), спазват европейския стандарт EN 45011 или ISO/IEC Guide 65 (Общи изисквания за органите, които извършват сертифициране на продукти), като от 1 май 2010 г. се акредитират в съответствие с тях.

4. Когато органът или органите, посочени в параграф 1, буква а) и параграф 2, буква а), проверяват спазването на спецификацията на продукта, те предоставят подходящи гаранции за обективност и безпристрастност и разполагат със съответния квалифициран персонал и ресурси, необходими за изпълнението на техните задачи.


Член 118р

Изменение на спецификациите на продуктите

1. Заявител, който отговаря на условията по член 118д, може да подаде заявление за изменение на спецификацията на продукта на защитено наименование за произход или защитено географско указание, за да отчете по-специално развитието на научно-техническите знания или с оглед промяна на очертанията на географския район, посочен в член 118в, параграф 2, втора алинея, буква г). В заявлението се описват исканите изменения и се излагат основанията за тях.

2. В случай че предлаганото изменение предполага едно или повече изменения в единния документ, посочен в член 118в, параграф 1, буква г), членове 118е—118и се прилагат mutatis mutandis по отношение на заявлението за изменение. Ако предложеното изменение обаче е несъществено, Комисията решава в съответствие с процедурата, посочена в член 195, параграф 4, дали заявлението да бъде одобрено, без да следва процедурата, посочена в член 118ж, параграф 2 и член 118з, като в случай че то бъде одобрено, Комисията публикува елементите, посочени в член 118ж, параграф 3.

3. В случай че от предложеното изменение не произтичат промени в единния документ, се прилагат следните правила:

а) когато географският район се намира в определена държава- членка, тази държава-членка изразява становището си по изменението, като в случай че го одобрява, публикува изменената спецификация на продукта и уведомява Комисията за одобрените изменения и за основанията за тях;

б) когато географският район се намира в трета държава, Комисията решава дали да одобри предложеното изменение.


Член 118с

Отмяна

Комисията може да реши в съответствие с процедурата по член 195, параграф 4, по своя инициатива или въз основа на надлежно обосновано искане от държава-членка, трета държава или физическо или юридическо лица с правен интерес, да отмени закрилата на наименование за произход или географско указание, ако повече не може да бъде гарантирано спазването на съответната продуктова спецификация.

Членове 118е—118и се прилагат mutatis mutandis. >M10 2007R1234 — BG — 19.06.2010 — 007.001 — 120


Член 118т

Съществуващи защитени наименования на вино

1. Наименованията на вино, които са защитени в съответствие с членове 51 и 54 от Регламент (ЕО) № 1493/1999 и член 28 от Регламент (ЕО) № 753/2002 на Комисията от 29 април 2002 г. относно определяне на някои правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1493/1999 на Съвета по отношение на описанието, обозначаването, представянето и защитата на определени лозаро-винарски продукти ( 1 ), се ползват автоматично със закрила по настоящия регламент. Комисията ги вписва в регистъра, предвиден в член 118н от настоящия регламент.

2. По отношение на съществуващите защитени наименования на вино, посочени в параграф 1, държавите-членки предават на Комисията:

а) техническите досиета по член 118в, параграф 1;

б) националните решения за одобряване.

3. Наименованията на вино, посочени в параграф 1, за които до 31 декември 2011 г. не е представена информацията по параграф 2, губят закрилата, предоставена съгласно настоящия регламент. Комисията извършва съответните административни формалности по заличаването на такива наименования от регистъра по член 118н.

4. Член 118с не се прилага по отношение на съществуващите защитени наименования на вино, посочени в параграф 1.

До 31 декември 2014 г. Комисията може да реши, по своя инициатива и в съответствие с процедурата, посочена в член 195, параграф 4, да отмени закрилата на съществуващите защитени наименования на вино, посочени в параграф 1, ако те не отговарят на условията, предвидени в член 118б.


Член 118у


Такси

Държавите-членки могат да начисляват такса за покриване на разходите, включително на онези, свързани с разглеждането на заявките за предоставяне на правна закрила, предявените възражения, заявленията за изменение и исканията за отмяна съгласно настоящия подраздел.


П о д р а з д е л I I


Т р а д и ц и о н н и н а и м е н о в а н и я


Член 118ф

Определения

1. „Традиционно наименование“ означава наименование, което е традиционно използвано в държава-членка за продуктите, посочени в член 118а, параграф 1, за да обозначи:

а) че продуктът има защитено наименование за произход или защитено географско указание съгласно общностното или националното законодателство; >M10 2007R1234 — BG — 19.06.2010 — 007.001 — 121 ( 1 ) ОВ L 118, 4.5.2002 г., стр. 1.

б) начина на производство или стареене или качеството, цвета, типа местност или конкретно историческо събитие на продукта със защитено наименование за произход или защитено географско указание.

2. Традиционните наименования се признават, определят и защитават от Комисията.


Член 118х

Закрила

1. Защитено традиционно наименование може да се използва единствено за продукт, произведен в съответствие с определението по член 118ф, параграф 1.

Традиционните наименования са защитени срещу неправомерно използване.

Държавите-членки вземат необходимите мерки, за да спрат неправомерното използване на защитени традиционни наименования.

2. Традиционните наименования не стават родови в Общността.


Р а з д е л I б

Е т и к е т и р а н е и п р е д с т а в я н е в л о з а р о - в и н а р с к и я с е к т о р


Член 118ц

Определение

За целите на настоящия раздел:

а) „етикетиране“ означава всякакви думи, знаци, търговски марки, маркови имена, картинни изображения или символи, поставени върху всякакъв вид опаковка, документ, листовка, етикет, карта или лента, придружаващи или посочващи даден продукт;

б) „представяне“ означава всяка информация, предоставена на потребителите чрез опаковката на съответния продукт, включително формата и вида на бутилките.


Член 118ч

Условия за прилагането на хоризонталните правила

Освен ако не е предвидено друго от настоящия регламент, Директива 89/104/ЕИО, Директива 89/396/ЕИО на Съвета от 14 юни 1989 г. относно означенията или маркировките, идентифициращи партидата, към която принадлежи даден хранителен продукт ( 1 ), Директива 2000/13/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 20 март 2000 г. за сближаване на законодателството на държавите-членки относно етикетирането, представянето и рекламата на храните ( 2 ) и Директива 2007/45/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 5 септември 2007 г. за определяне на правила за номиналните количества за предварително опаковани продукти ( 3 ) се прилагат при етикетирането и представянето на продуктите, попадащи в техните приложни полета. >M10 2007R1234 — BG — 19.06.2010 — 007.001 — 122 ( 1 ) ОВ L 186, 30.6.1989 г., стр. 21. ( 2 ) ОВ L 109, 6.5.2000 г., стр. 29. ( 3 ) ОВ L 247, 21.9.2007 г., стр. 17.


Член 118ш

Задължителни данни

1. Етикетирането и представянето на продуктите, посочени в приложение ХIб, точки 1—11, 13, 15 и 16, които се предлагат на пазара в Общността или са предназначени за износ, съдържат следните задължителни означения:

а) обозначение на категорията лозаро-винарския продукт в съответствие с приложение ХIб;

б) за вина със защитено наименование за произход или защитено географско указание:

i) означението „защитено наименование за произход“ или „защитено географско указание“; и

ii) името на защитеното наименование за произход или на защитеното географско указание;

в) действителното алкохолно съдържание по обем;

г) обозначение на мястото, откъдето идва виното;

д) обозначение на бутилиращото предприятие или — за пенливото вино, газирано пенливо вино, качествено пенливо вино или качествено ароматизирано пенливо вино — наименованието на производителя или търговеца;

е) посочване на вносителя в случай на вина от внос; и

ж) при пенливо вино, газирано пенливо вино, качествено пенливо вино или качествено ароматизирано пенливо вино, посочване на захарното съдържание.

2. Чрез дерогация от параграф 1, буква а) за вина, чиито етикети включват защитеното наименование за произход или защитеното географско указание, може да не се посочва категорията лозаро- винарски продукт.

3. Чрез дерогация от параграф 1, буква б) означенията „защитено наименование за произход“ или „защитено географско указание“ може да не се посочват в следните случаи:

а) когато върху етикета е посочено традиционно наименование съгласно член 118ф, параграф 1, буква а);

б) когато, в изключителни случаи, които подлежат на определяне от Комисията, върху етикета е посочено защитеното наименование за произход или защитеното географско указание.


Член 118щ

Незадължителни данни

1. Етикетите и представянето на продуктите по член 118ш, параграф 1 могат по-специално да съдържат следните незадължителни данни:

а) годината на реколтата;

б) наименованието на един или няколко винени сортове лози;

в) за вина, различни от посочените в член 118ш, параграф 1, буква ж) — посочване на захарното съдържание;

г) за вина със защитено наименование за произход или защитено географско указание — традиционни наименования съгласно посоченото в член 118ф, параграф 1, буква б);

д) символа на Общността, указващ защитеното наименование за произход или защитеното географско указание;

е) изрази, свързани с определени производствени методи; >M10 2007R1234 — BG — 19.06.2010 — 007.001 — 123

ж) за вина със защитено наименование за произход или защитено географско указание — наименованието на друга географска единица, която е по-малка или по-голяма от определения район, даващ наименованието за произход или географското указание.

2. Без да се засяга член 118й, параграф 3, по отношение на използването на посочените в параграф 1, букви а) и б) данни за вина, които не притежават защитено наименование за произход или защитено географско указание:

а) държавите-членки въвеждат законови, подзаконови и административни разпоредби с оглед осигуряването на сертифициране, одобрение и контрол, така че да се гарантира верността на съответната информация;

б) въз основа на недискриминационни и обективни критерии и при отчитане на изискването за лоялна конкуренция, държавите- членки могат — по отношение на вината, произведени от винени сортове лози на тяхна територия — да съставят списъци на изключени винени сортове лози за вина, особено ако:

i) съществува риск от заблуждаване на потребителите по отношение на истинския произход на виното, дължащ се на факта, че съответният винен сорт лоза е неразделна част от съществуващо защитено наименование за произход или защитено географско указание;

ii) необходимият контрол няма да бъде рентабилен от гледна точка на разходите, тъй като съответният винен сорт лозя представлява много малка част от лозята на държавата- членка;

в) смесването на вина от различни държави-членки не води до посочване на етикета на винения(те) сорт(ове) лози, освен ако засегнатата държава-членка не даде съгласие за противното и не осигури възможност за провеждането на съответните процедури по сертифициране, одобрение и контрол.


Член 118ща

Езици

1. Когато са представени с думи, задължителните и незадължителните данни съгласно членове 118ш и 118щ фигурират на един или повече от официалните езици на Общността.

2. Независимо от параграф 1 наименованието на защитеното наименование за произход или защитеното географско указание или традиционно наименование съгласно член 118ф, параграф 1, буква а) фигурира на етикета на езика или езиците, за които се прилага закрилата.

Наименованието може да фигурира и на един или повече от официалните езици на Общността, в случай че защитените наименования за произход или защитените географски указания или специфичните национални наименования са изписани на азбука, различна от латиницата.

Ч

лен 118щб

Привеждане в изпълнение

Компетентните органи на държавите-членки вземат необходимите мерки, за да се гарантира, че на пазара не се пуска продукт, посочен в член 118ш, параграф 1, който не е етикетиран в съответствие с разпоредбите на настоящия раздел, или за да се осигури изтеглянето му от пазара.


Член 119


>M7


Използване на казеин и казеинати при производството на сирене


Когато се отпуска помощ по член 100, Комисията може да предвиди използването на казеин и казеинати при производството на сирене да става след предварително разрешение, което се предоставя само ако това използване е необходимо условие за производството на продуктите.


Член 120

>M10


Раздел IIа

Правила за производство в лозаро-винарския сектор


Подраздел I

Винени сортове лози


Член 120а


Класифициране на винените сортове лози


1. Продуктите, изброени в приложение ХIб и произведени в Общността, се произвеждат от винени сортове лози, които могат да бъдат класифицирани в съответствие с параграф 2.

2. При спазване на параграф 3 държавите-членки изготвят класификация на винените сортове лози, които могат да се засаждат, презасаждат или присаждат на тяхна територия за целите на винопроизводството.

Държавите-членки могат да класифицират единствено винените сортове лози, които отговарят на следните условия:

а) сортът принадлежи към вида Vitis vinifera или произхожда от кръстоска на вида Vitis vinifera и други видове от рода Vitis;

б) сортът не е един от следните: Noah, Othello, Isabelle, Jacquez, Clinton и Herbemont.

При заличаване на винен сорт лоза от класификацията по първа алинея изкореняването му се извършва в срок до 15 години от заличаването.

3. Държави-членки, чието винопроизводство не надвишава 50 000 хектолитра за винарска година, изчислено на база средно производство за петте последни винарски години, се освобождават от посоченото в параграф 2 задължение за класификация. >B 2007R1234 — BG — 19.06.2010 — 007.001 — 125

Въпреки това и в посочените в първа алинея държави-членки може да се засаждат, презасаждат и присаждат за целите на винопроизводството само винените сортове лози, които отговарят на изискванията на параграф 2, букви а) и б).

4. Чрез дерогация от параграф 2, първа и втора алинея и параграф 3, втора алинея се разрешава засаждане, презасаждане или присаждане на следните винени сортове лози за научни изследвания и експериментална дейност:

а) винени сортове лози, които не са класифицирани, когато става въпрос за посочените в параграф 2 държави-членки;

б) винени сортове лози, които не отговарят на изискванията по параграф 2, букви а) и б), когато става въпрос за посочените в параграф 3 държави-членки.

5. Площи, засадени с винени сортове лози за целите на винопроизводството в нарушение на разпоредбите на параграфи 2, 3 и 4, подлежат на изкореняване.

Въпреки това няма задължение за изкореняване на тези площи, когато продукцията е предназначена единствено за консумация в домакинствата на винопроизводителите.

6. Държавите-членки вземат необходимите мерки, за да проверят спазването от страна на производителите на разпоредбите на параграфи 2—5.


Подраздел II


Енологични практики и ограничения


Член 120б


Приложно поле

Настоящият подраздел обхваща разрешените енологични практики и ограничения, приложими спрямо производството и предлагането на пазара на продуктите от лозаро-винарския сектор, обхванати от настоящия регламент, както и процедурата за вземане на решения относно тези практики и ограничения.


Член 120в

Енологични практики и ограничения


1. Само енологичните практики, разрешени съгласно общностното право, които са посочени в приложение ХVа или за които е взето решение в съответствие с членове 120г и 120д, се използват за производство и съхраняване в Общността на продуктите от лозаро-винарския сектор.

Първата алинея не се прилага за:

а) гроздов сок и концентриран гроздов сок;

б) гроздова мъст и концентрирана гроздова мъст, предназначена за приготвяне на гроздов сок.

2. Разрешените енологични практики се използват единствено за осигуряване на правилната винификация, правилното съхраняване или правилното пречистване на продукта.

3. Продуктите от лозаро-винарския сектор, обхванати от настоящия регламент, се произвеждат в Общността в съответствие със съответните ограничения, установени в приложение ХVб.

4. Продуктите, обхванати от настоящия регламент, които са приготвени чрез използване на неразрешени общностни енологични практики или когато това е приложимо, неразрешени национални енологични практики, или които са в нарушение на установените в приложение ХVб ограничения, не могат да бъдат предлагани на пазара в Общността.


Член 120г


По-строги правила, налагани от държавите-членки

Държавите-членки могат да ограничат или изключат използването на определени енологични практики и да предвидят по-строги ограничения за вина, които са разрешени съгласно правото на Общността и които са произведени на тяхна територия, с цел по- добро запазване на основните характеристики на вината със защитено наименование за произход или защитено географско указание и на пенливите вина и ликьорните вина.

Държавите-членки уведомяват Комисията за тези ограничения и изключения, а тя от своя страна съобщава тази информация на останалите държави-членки.


Член 120д


Разрешаване на енологични практики и ограничения

1. Освен в случаите на енологични практики на обогатяване, повишаване на киселинното съдържание и намаляване на киселинното съдържание, предвидени в приложение ХVа по отношение на включените в него конкретни продукти, както и изброените в приложение ХVб ограничения, разрешението за енологични практики и ограничения по отношение на производството и съхраняването на продукти от лозаро-винарския сектор се дава от Комисията в съответствие с процедурата, посочена в член 195, параграф 4.

2. Държавите-членки могат да разрешат експерименталното използване на неразрешени енологични практики при условия, които се определят от Комисията в съответствие с процедурата, посочена в член 195, параграф 4.


Член 120е


Критерии за предоставяне на разрешение


Когато дава разрешение за използване на енологични практики в съответствие с процедурата по член 195, параграф 4, Комисията:

а) се основава на енологичните практики, препоръчани и публикувани от Международната организация по лозарството и винарството (OIV), както и на резултатите от експерименталното използване на все още неразрешени енологични практики;

б) взема под внимание въпроса за защитата на човешкото здраве;

в) взема под внимание възможните рискове от въвеждане в заблуда на потребителите поради техните установени очаквания и възприятия, като отчита наличието и възможностите за използване на информационни средства с цел изключване на подобни рискове;

г) следи за запазването на естествените съществени характеристики на виното и за това в състава на съответния продукт да не бъдат извършвани сериозни промени;

д) осигурява допустимо минимално ниво на грижа за околната среда;

е) спазва общите правила относно енологичните практики и ограниченията, установени съответно в приложения ХVа и ХVб. >M10 2007R1234 — BG — 19.06.2010 — 007.001 — 127


Член 120ж


Методи на анализ


Методите на анализ за определяне на състава на продуктите от лозаро-винарския сектор и правилата, чрез които може да се установи дали тези продукти са преминали през обработки, които противоречат на разрешените енологични практики, са онези, препоръчани и публикувани от OIV.

Когато липсват методи и правила, препоръчани и публикувани от OIV, съответните методи и правила се приемат от Комисията в съответствие с процедурата, посочена в член 195, параграф 4.

До приемането на такива правила се използват методите и правилата, разрешени от съответната държава-членка.


Раздел III


Процедурни правила


Член 121


Приемане на стандарти, правила за прилагане и дерогации


Комисията определя подробните правила за прилагането на настоящата глава, които в частност могат да се отнасят до:

>M3

а) пазарните стандарти, посочени в членове 113 и 113а, включително правилата за:

i) дерогации или освобождавания от прилагане на стандартите;

ii) предоставяне на подробни сведения, изисквани съгласно стандартите, както и за предлагането на пазара и етикетирането;

iii) прилагане на стандартите по отношение на внасяните във или изнасяните от Общността продукти;

iv) по отношение на член 113а, параграф 1, за определяне какво представлява продукт, който е „здрав, в добро състояние и с подходящо пазарно качество“;

б) по отношение на определенията и наименованията, които могат да бъдат използвани при предлагане на пазара на мляко и млечни продукти в съответствие с член 114, параграф 1:

i) съставяне и при необходимост допълване на списъка на продуктите, посочени в приложение XII, точка III, параграф 1, алинея втора, въз основа на списъците, изпратени на Комисията от държавите-членки;

ii) допълване при необходимост на списъка на наименованията в приложение XII, точка II, параграф 2, алинея втора, буква а);

в) по отношение на стандартите за мазнини за мазане, посочени в член 115:

i) списък на продуктите, посочени в от приложение XV, точка I, параграф 2, буква а) от алинея трета въз основа на списъците, изпратени на Комисията от държавитечленки;

ii) методите на анализ, необходими за проверка на състава и производствените характеристики на продуктите, посочени в член 115;

iii) подробни правила за вземането на проби;

iv) подробни правила за получаване на статистическа информация за пазарите на продуктите, посочени в член 115;

г) по отношение на разпоредбите относно предлагането на пазара на яйца, установени в приложение ХIV, част А:

i) определения;

ii) честотата на събиране, доставката, консервирането и обработката на яйцата;

iii) критериите за качество, по-специално външния вид на черупката, консистенцията на белтъка и на жълтъка и височината на въздушното пространство;

iv) класирането по тегло, включително изключения;

v) маркировката на яйцата и означенията на опаковките, включително изключения, както и правилата, които да се прилагат по отношение на пакетиращите центрове;

vi) търговията с трети страни;

vii) методите на отглеждане;

д) по отношение на разпоредбите относно предлагането на пазара на птиче месо, установени в приложение ХIV, част Б:

i) определения;

ii) списък на трупове от домашни птици, части от трупове от домашни птици и вътрешности, включително foie gras, за които се прилага част Б от приложение ХIV;

iii) критериите за класификация по смисъла на приложение XIV, част Б, точка III, параграф 1;

iv) правилата относно допълнителни означения, които да фигурират в придружителни търговски документи, етикетирането, представянето и рекламата на птичето месо, предназначено за крайния потребител, както и търговското наименование, под което да се продава продуктът по смисъла на член 3, параграф 1, точка 1 от Директива 2000/13/ЕО;

v) незадължителни означения относно използвания метод на охлаждане и вида на отглеждане;

vi) дерогации, които могат да се прилагат в случай на доставка на транжорни или преработващи предприятия;

vii) правила относно процентите на абсорбция на вода при подготовката на прясно, замразено и бързо замразено трупно месо и части на трупа, както и означенията, които да се нанасят в това отношение;

е) по отношение на разпоредбите относно стандартите за производство и предлагане на пазара на яйца за люпене и пилета от домашни птици, отглеждани в птицеферми, установени в приложение XIV, част В:

i) определения;

ii) регистрацията на предприятия за производство или търговия с яйца за люпене или пилета от домашни птици, отглеждани в птицеферми;

iii) означения, които се нанасят върху яйцата за люпене, включително яйцата, които се внасят от или се изнасят за трети страни, както и върху опаковките, а също и правилата, които следва да се прилагат по отношение на пилета с произход от трети страни;

iv) регистри, които следва да се водят от люпилните;

v) предназначението на извадените от инкубатора яйца, с изключение на консумация от човека;

vi) информацията, предоставяна от люпилни и други предприятия, на компетентните органи на държавитечленки;

vii) придружителни документи;

ж) минималните характеристики за качеството на продуктите от сектора на хмела, посочени в член 117;

з) методите на анализ, които следва да бъдат използвани при необходимост;

и) по отношение на използването на казеин и казеинати, посочени в член 119:

i) условията, съгласно които държавите-членки дават разрешенията, както и максималните проценти, които следва да бъдат включени, въз основа на обективни критерии, при отчитане на технологичните нужди;

ii) задълженията, които следва да бъдат изпълнявани от предприятията, получили разрешение по подточка i).

>M3

й) по отношение на условията, които се прилагат при предлагането на пазара на месо от животни от рода на едрия рогат добитък на възраст дванадесет месеца или по-малко съгласно член 113б:

i) практическите методи за указване на буквата за обозначаване на категорията в съответствие с точка II от приложение ХIа по отношение на разположението и размера на използваните символи;

ii) вноса на месо от трети държави съгласно точка VIII от приложение ХIа по отношение на методите за удостоверяване на съответствието с изискванията на настоящия регламент.

>M10

к) правилата по отношение на наименованията за произход или географските указания, посочени в раздел Iа, подраздел I, по- специално дерогациите от приложимостта на правилата и изискванията, установени в същия подраздел:

i) доколкото се отнасят до заявки за предоставяне на правна закрила на наименования за произход или на географски указания, които са в процес на разглеждане;

ii) доколкото се отнасят до производството на някои вина със защитено наименование за произход или защитено географско указание в географски район, намиращ се в близост до географския район, от който произхожда гроздето;

iii) доколкото се отнасят до традиционни практики за производство на някои вина със защитено наименование за произход;

л) правилата по отношение на традиционните наименования, посочени в раздел Iа, подраздел II, по-специално относно:

i) процедурата за предоставяне на закрила;

ii) конкретното ниво на закрила;

м) правилата по отношение на етикетиране и представяне, посочени в раздел Iб, по-специално:

i) подробна информация за мястото, откъдето идва съответният продукт;

ii) условията за използване на незадължителните данни, изброени в член 118щ;

iii) специалните изисквания относно означенията за годината на реколтата и винения сорт лоза, отбелязани върху етикета, както е посочено в член 118щ, параграф 2; >B 2007R1234 — BG — 19.06.2010 — 007.001 — 130

iv) нови дерогации в допълнение към посочените в член 118ш, параграф 2, съгласно които може да не се посочва категорията лозаро-винарски продукт;

v) правилата относно закрилата, която следва да бъде предоставена по отношение на представянето на даден продукт.

>M3

Комисията може да измени част Б от таблицата, установена в точка III, параграф 2 от приложение ХIа.

>M10

Мерките, необходими за прилагането на разпоредбите относно енологичните практики и ограниченията, установени в раздел IIа, подраздел II и приложения ХVа и ХVб, се приемат от Комисията в съответствие с процедурата, посочена в член 195, параграф 4, освен ако в тези приложения не е посочено друго.

Мерките, посочени в трета алинея, може да включват по- специално:

а) разпоредби, като последица от които енологичните практики на Общността, изброени в приложение IV към Регламент (ЕО) № 1493/1999, се считат за разрешени енологични практики;

б) разрешени енологични практики и ограничения, в това число обогатяване, повишаване и намаляване на киселинното съдържание на пенливи вина, качествени пенливи вина и качествени пенливи ароматизирани вина;

в) разрешени енологични практики и ограничения относно ликьорните вина;

г) при спазване на разпоредбите на буква В от приложение ХVб — разпоредбите относно смесването и купажирането на гроздова мъст и вина;

д) когато не съществуват правила на Общността по тези въпроси — спецификациите за чистота и идентичност на веществата, използвани в енологичните практики;

е) административни правила за осъществяване на разрешените енологични практики;

ж) условията, на които се подчиняват държането, разпространението и използването на продукти, които не съответстват на разпоредбите на член 120в, и възможните изключения от изискванията на посочения член, както и установяването на критерии с цел избягване на затруднения в отделни случаи;

з) условията, при които държавите-членки могат да разрешат държането, разпространението и използването на продукти, които не съответстват на разпоредбите на раздел IIа, подраздел II, извън тези по член 120в, или на разпоредбите за прилагане на настоящия подраздел.


ГЛАВА II


Организации на производители, междубраншови организации, организации на оператори


Раздел I


Общи принципи


Член 122

Организации на производители

Държавите-членки признават организации на производители, които: >M3

а) се състоят от производители от един от следните сектори: >M10

i) „Хмел“,

ii) „Маслиново масло и трапезни маслини“,

iii) „Плодове и зеленчуци“ по отношение на производителите, които отглеждат един или повече от продуктите от този сектор, и/или по отношение на продуктите, предназначени единствено за преработка,

iv) „Копринени буби“; >B

б) са учредени по инициатива на производителите; >M3

в) имат конкретна цел, която може по-специално по отношение на сектор „Плодове и зеленчуци“ да включва една от следните цели:

i) осигуряване, че продукцията е планирана и приспособена към търсенето, по-специално по отношение на качеството и количеството;

ii) концентриране на предлагането и предлагане на пазара на продуктите на членовете ?;

iii) оптимизиране на производствените разходи и стабилизиране на производствените цени.

>M7

Държавите-членки могат да признаят и организациите на производители, основани от производители във всеки един сектор, посочен в член 1, различен от секторите, посочени в параграф 1, буква a) съгласно условията, определени в букви б) и в) на този параграф.

>M10

По отношение на лозаро-винарския сектор държавите-членки могат да признават организации на производители при същите условия като онези, изложени в първа алинея, букви б) и в), и когато прилагат устав, изискващ от техните членове по-специално:

а) да прилагат приетите от организацията на производители правила, свързани с отчитането на продукцията, производството, предлагането на пазара и опазването на околната среда,

б) да предоставят информация, поискана от организацията на производителите за статистически цели, по-специално относно засадените площи и развитието на пазара,

в) да заплащат санкции при неспазване на задължения, произтичащи от устава.

В лозаро-винарския сектор по-специално може да се цели постигането на следните конкретни цели по смисъла на първа алинея, буква в):

а) насърчаване и осигуряване на техническа помощ за използването на природосъобразни практики за култивация и производствени техники;

б) насърчаване на инициативи за управлението на вторични продукти от производството на вино и за управление на отпадъците, по-специално с цел опазване на качеството на водата, почвите и природата и запазване или насърчаване на биологичното разнообразие,

в) проучване на устойчивите производствени методи и развитието на пазарите,

г) допринасяне за изпълнението на програмите за подпомагане, посочени в част II, дял I, глава IV, раздел IVб.


Член 123

>M3 1. < Държавите-членки признават междубраншови организации, които:

а) се състоят от представители на икономическите дейности, свързани с производството, търговията и/или преработката на продукти в следните сектори:

i) сектор на маслиновото масло и трапезните маслини;

ii) сектор на тютюна;

б) са учредени по инициатива на всички или някои от организациите или асоциациите, от които се състоят;

в) имат специфична цел, която по-специално може да се отнася до:

i) концентриране и координиране на предлагането, както и предлагане на пазара на продуктите на членовете;

ii) съвместно приспособяване на производството и преработвателната дейност към изискванията на пазара и подобряване на продукта;

iii) насърчаване на рационализацията и подобряване на производството и преработвателната дейност;

iv) проучване на устойчивите производствени методи и развитието на пазарите. >M3

__________

2. Когато междубраншовите организации, посочени в параграф 1, осъществяват своята дейност на териториите на няколко държави-членки, признаването се предоставя от Комисията без съдействието на комитета, посочен в член 195, параграф 1.

3. >M10 В допълнение към параграф 1 държавите-членки, във връзка със сектора на плодовете и зеленчуците и евентуално във връзка с лозаро-винарския сектор, признават и междубраншовите организации, които:

а) са съставени от представители на стопанските дейности, свързани с производството, търговията и/или преработката на продуктите от секторите, посочени в уводната част;

б) са учредени по инициатива на всички или някои от представителите, посочени в буква а); <

в) >M10 извършват една, или ако се отнася за сектора на плодовете и зеленчуците — две или повече от следните дейности в един или повече региони на Общността, като вземат предвид интересите на потребителите и, без да се засягат другите сектори, в лозаро-винарския сектор — като вземат предвид общественото здраве и интересите на потребителите: <

i) подобряват познаването и прозрачността на производството и пазара; >M10

ii) помагат за по-добро координиране на пускането на пазара на продукти от секторите на плодовете и зеленчуците и лозаро-винарския сектор, по-специално посредством научни изследвания и пазарни проучвания; >M3

iii) разработват стандартни типове договори, съобразени с правилата на Общността; >B 2007R1234 — BG — 19.06.2010 — 007.001 — 133

iv) използват в пълна степен потенциала на произведените плодове и зеленчуци, както и потенциала на продукцията на лозаро-винарския сектор; >M3

v) предоставят необходимата информация и извършват необходимите научни изследвания за адаптиране на производството към продукти, които съответстват в по-голяма степен на пазарните изисквания и на вкусовете и очакванията на потребителите, по-специално по отношение на качеството на продукта и опазването на околната среда;

vi) търсят начини за ограничаване на използването на фитосанитарни продукти и други материали, като по този начин гарантират качеството на продукта и съхраняването на почвите и водите; >M10

vii) разработва методи и похвати за подобряване качеството на продуктите на всички етапи от производството и предлагането на пазара и, по отношение на лозаро-винарския сектор — и на винификацията;

viii) използват потенциала на биологичното земеделие, опазват и насърчават този тип земеделие, както и наименованията за произход, етикетите за качество и географските указания; >M3

ix) насърчават интегрираното производство или други екологични производствени методи; >M10

x) по отношение на сектора на плодовете и зеленчуците определят правила във връзка с производството и правилата за предлагане на пазара, посочени в приложение ХVIа, точки 2 и 3, които са по-строги от общностните или националните правила.

xi) по отношение на лозаро-винарския сектор:

— предоставяне на информация за специфични характеристики на виното със защитено наименование за произход или защитено географско указание,

— насърчаване на умерената и отговорна консумация на вино и информиране за вредите, свързани с опасни модели на консумация,

— провеждане на дейности за популяризиране на виното, особено в трети държави.


Член 124


Общи разпоредби относно организациите на производители и междубраншовите организации


>M7

1. Член 122 и член 123, параграф 1 се прилагат, без да се засяга признаването, направено от държавите-членки въз основа на националното законодателство и в съответствие с правото на Общността, съответно на организации на производители или междубраншови организации в секторите, посочени в член 1, с изключение на секторите, посочени в член 122, параграф 1, буква а) и в член 123, параграф 1.

2. Организации на производители, признати или одобрени в съответствие с регламенти (ЕО) № 865/2004, (EО) № 1952/2005 и (EО) № 1544/2006, се считат за признати организации на производители по член 122 от настоящия регламент.


Междубраншови организации, признати или одобрени в съответствие с регламенти (ЕИО) 2077/92 и (ЕО) № 865/2004, се считат за признати междубраншови организации по член 123 от настоящия регламент.


Член 125


Организации на оператори


За целите на настоящия регламент, организациите на оператори се състоят от признати организации на производители, признати междубраншови организации или признати организации на други оператори в сектора на маслиновото масло и трапезните маслини, или техни асоциации.>M3

Раздел IА


Правила, отнасящи се до организациите на производители и междубраншовите организации и групите производители в сектор „Плодове и зеленчуци “


Подраздел I

Устави и признаване на организациите на производители


Член 125а


Устави на организациите на производители


1. Уставът на една организация на производители в сектор „Плодове и зеленчуци“ изисква от нейните членове, по-специално:

а) да прилагат приетите от организацията на производители правила, свързани с отчитането на продукцията, производството, предлагането на пазара и опазването на околната среда;

б) да принадлежат само към една организация на производители по отношение на производството на дадено стопанство на който и да е продукт, посочен в член 122, буква а), подточка iii);

в) да предлагат на пазара цялата си съответна продукция посредством организацията на производители;

г) да предоставят информацията, искана от организацията на производители за статистически цели, по-специално информация за засети площи, произведени количества, добиви и директни продажби;

д) да заплащат предвидените в устава на организацията финансови вноски за създаване и попълване на оперативния фонд, предвиден в член 103б.

2. Независимо от параграф 1, буква в) в случаите, когато организацията на производители е разрешила и където това е в съответствие с правилата и условията, установени от организацията на производители, производителите членове могат:

а) да продават не повече от определен процент от своята продукция и/или продукти пряко в своите стопанства и/или извън тях на потребители за техни лични нужди, като тези проценти се определят от държавите-членки не по-ниски от 10 %; >B 2007R1234 — BG — 19.06.2010 — 007.001 — 135

б) да предлагат на пазара сами или чрез друга организация на производители, определена от тяхната собствена организация, количества продукти, които са незначителни спрямо обема на предлаганата на пазара продукция от собствената им организация;

в) да предлагат на пазара сами или чрез друга организация на производители, определена от тяхната собствена организация, продукти, които поради своите характеристики не се включват обичайно в търговската дейност на съответната организация.

3. Уставът на организацията на производители предвижда също така:

а) процедури за определяне, приемане и изменение на правилата, посочени в параграф 1;

б) възлагането на задължение на членовете за финансови вноски, необходими за финансиране на организацията на производители;

в) правила, които позволяват на членуващите производителите да контролират по демократичен начин своята организация и решенията ?;

г) санкции за нарушаване на задълженията, залегнали в устава, по- специално неплащане на финансови вноски или нарушаване на правилата, приети от организацията на производители;

д) правила за приемане на нови членове, по-специално минимален срок за членство;

е) счетоводни и бюджетни правила, необходими за работата на организацията.

4. Счита се, че организациите на производители в сектор „Плодове и зеленчуци“ действат от името и за сметка на членовете си по отношение на икономическите въпроси.


Член 125б


Признаване


1. Държавите-членки признават за организации на производителите в сектор „Плодове и зеленчуци“ всички юридически лица или ясно обособени части от юридически лица, които подадат заявление за това, при условие че:

а) имат за цел използването на екологични практики на култивиране, производствени техники и практики за управление на отпадъците, особено що се отнася до опазването на качеството на водите, почвите и ландшафта и запазването или стимулирането на биологичното разнообразие, и отговарят на изискванията, установени в членове 122 и 125а и представят съответните доказателства за това;

б) имат минимален брой членове и обхващат минимален обем или стойност от пазарната продукция, които се определят от държавите-членки, и представят съответните доказателства за това;

в) са налице достатъчно доказателства, че те могат да осъществяват правилно дейността си, както във времето, така и по отношение на ефективността и концентрацията на доставките, като за постигането на тази цел държавите-членки могат да решат кои от продуктите или групите продукти, посочени в член 122, буква а), подточка iii), следва да бъдат обхванати от организацията на производители;

г) ефективно дават възможност на своите членове да получават техническа помощ при използване на екологични практики на култивиране; >M3 2007R1234 — BG — 19.06.2010 — 007.001 — 136

д) при необходимост ефективно предоставят на членовете си техническите средства за събиране, съхранение, опаковане и предлагане на пазара на продукцията им;

е) гарантират правилното търговско и счетоводно управление на дейността си; и

ж) не заемат господстващо положение на даден пазар, освен когато това е необходимо за изпълнение на целите на член 33 от Договора.

2. Държавите-членки:

а) решават дали да признаят съответната организация на производители в срок от три месеца от подаване на заявлението, придружено от всички съответни доказателства;

б) извършват редовни проверки, за да удостоверят дали организациите на производители спазват изискванията на настоящата глава, налагат санкции на тези организации в случаите на неспазване на изискванията или нередности, свързани с разпоредбите на настоящия регламент, и при необходимост решават да оттеглят признаването на съответната организация;

в) веднъж годишно нотифицират Комисията за всяко решение за предоставяне, отказване или оттегляне на признаването.


Подраздел II

Асоциации на организации на производители и групи производители


Член 125в


Асоциации на организации на производители в сектор „Плодове и зеленчуци“

Асоциация на организации на производители в сектор „Плодове и зеленчуци“ се формира по инициатива на признати организации на производители и може да осъществява всяка от дейностите на организация на производители, посочени в настоящия регламент. За тази цел държавите-членки, при поискване, могат да признаят дадена асоциация на организации на производители, когато:

а) държавата-членка счита, че асоциацията е способна да осъществява ефективно тези дейности; и

б) асоциацията не заема господстващо положение на даден пазар, освен когато това е необходимо за изпълнение на целите на член 33 от Договора.

Член 125а, параграф 4 се прилага mutatis mutandis.


Член 125г


Възлагане на дейности на външни изпълнители


Държавите-членки могат да разрешат на призната организация на производители в сектор „Плодове и зеленчуци“ или на призната асоциация на организации на производители в същия сектор да възлож която и да е от дейностите си на външни изпълнители, включително на свои филиали, стига да предостав на държавата- членка достатъчно доказателства, че това е подходящ начин да се постигнат целите на съответната организация на производители или асоциация на организации на производители. >M3 2007R1234 — BG — 19.06.2010 — 007.001 — 137


Член 125д


Групи производители в сектор „Плодове и зеленчуци“

1. В държавите-членки, които се присъединиха към Европейския съюз на 1 май 2004 г. или след тази дата, или в най-отдалечените райони на Общността, както е посочено в член 299, параграф 2 от Договора, или на по-малките острови в Егейско море, както е посочено в член 1, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1405/2006, групи производители могат да бъдат формирани като юридически лица или ясно обособени части от юридически лица по инициатива на земеделски стопани, които произвеждат един или повече от продуктите от сектор „Плодове и зеленчуци“ и/или от такива продукти, предназначени единствено за преработка, с оглед да бъдат признати за организации на производители.

На такива групи производители може да бъде предоставен преходен период, в рамките на който да изпълнят изискванията за признаване като организация на производители съгласно член 122.

За тази цел групите производители представят на съответната държава-членка поетапен план за признаване, чието приемане е сигнал за началото на посочения във втора алинея преходен период и представлява предварително признаване. Преходният период е не по-дълъг от пет години.

2. Преди да приемат плана за признаване, държавите-членки информират Комисията за своите намерения и за вероятните финансови последици от тях.


Подраздел III


Разширяване на обхвата на правилата спрямо производители от икономическа област


Член 125е


Разширяване на обхвата на правилата


1. В случаите, когато по отношение на определен продукт дадена организация на производители в сектор „Плодове и зеленчуци“, работеща в определена икономическа област, е смятана за представителна за производството и за производителите в тази област, съответната държава-членка може, по искане на организацията на производители, да направи задължителни за производителите, установени в тази икономическа област, които не членуват в организацията, следните правила:

а) правилата, посочени в член 125а, параграф 1, буква а);

б) правилата, необходими за изпълнението на мерките по член 103в, параграф 2, буква в).

Първа алинея се прилага, при условие че тези правила:

а) са били в сила в продължение на поне една пазарна година,

б) са включени в изчерпателния списък в приложение ХVIа;

в) са задължителни за срок, не по-дълъг от три пазарни години.

Въпреки това, условието, посочено в буква а) от втора алинея, не се прилага, ако съответните правила са правилата, изброени в точки 1, 3 и 5 от приложение ХVIа. В този случай разширяването на обхвата на правилата не може да се прилага за повече от една пазарна година. >M3 2007R1234 — BG — 19.06.2010 — 007.001 — 138

2. За целите на настоящия подраздел „икономическа област“ означава географска зона, съставена от граничещи или съседни производствени райони, в които условията за производство и търговия са еднородни.

Държавите-членки нотифицират на Комисията списък с икономически области.

В срок от един месец от нотификацията Комисията одобрява списъка или след консултации със съответната държава-членка, взема решение относно измененията, които държавата-членка трябва да направи в него. Комисията прави одобрения списък достъпен за обществеността по начините, които смята за уместни.

3. Организация на производители се смята за представителна по смисъла на параграф 1, когато нейните членове представляват поне 50 % от общия брой на производителите в икономическата област, в която тя работи, и ако обхваща поне 60 % от обема на производството в тази област. Без да се засяга параграф 5, при изчислението на тези проценти не се вземат предвид производителите или производството на биологични продукти, обхванати до 31 декември 2008 г. от Регламент (ЕИО) № 2092/91, и, считано от 1 януари 2009 г. — от Регламент (ЕО) № 834/2007.

4. Правилата, които са станали задължителни за всички производители в определена икономическа област:

а) не причиняват никаква вреда на други производители в съответната държава-членка или в Общността;

б) не се прилагат освен ако те изрично обхващат производителите, по отношение на продукти, доставени за преработка по силата на договор, подписан преди началото на пазарната година, с изключение на правилата за отчитане на производството, посочени в член 125а, параграф 1, буква а);

в) не са несъвместими с действащите общностни и национални правила.

5. Не могат да станат задължителни правилата за производителите на биологични продукти, обхванати до 31 декември 2008 г. от Регламент (ЕИО) № 2092/91 и, считано от 1 януари 2009 г. — от Регламент (ЕО) № 834/2007, освен ако такава мярка не е била договорена от най-малко 50 % от тези производители в икономическата област, в която работи организацията на производители, и тази организация обхваща най-малко 60 % от това производство в областта.


Член 125ж


Нотифициране

Държавите-членки нотифицират незабавно Комисията за правилата, които са обявили за задължителни за всички производители в определена икономическа област съгласно член 125е, параграф 1. Комисията прави тези правила публично достъпни по начините, които смята за подходящи.


Член 125з

Отмяна на разширяването на обхвата на правилата

Комисията взема решение дадена държава-членка да отмени разширяването на обхвата на правилата, прието от същата държава- членка съгласно член 125e, параграф 1:

а) ако установи, че разширяването на обхвата на правилата спрямо други производители изключва конкуренция в значителна част >M3 2007R1234 — BG — 19.06.2010 — 007.001 — 139

от вътрешния пазар или излага на опасност свободната търговия, или застрашава целите на член 33 от Договора;

б) ако установи, че член 81, параграф 1 от Договора се прилага за правилата, в чийто обхват се включват други производители. Решението на Комисията по отношение на тези правила се прилага едва от датата на това установяване;

в) ако след проверки установи, че не е спазен настоящият подраздел.


Член 125и

Финансови вноски на производители, които не са членове

Когато се прилага член 125е, параграф 1, съответната държава- членка може да реши след внимателно разглеждане на представените доказателства, че производителите, които не са членове на организацията, дължат на организацията частта от финансовите вноски, плащана от членуващите производители, доколкото тези средства се използват за покриване на:

а) административните разходи, произтичащи от прилагане на правилата по член 125е, параграф 1;

б) разходите, свързани с изследователска дейност, пазарни проучвания и насърчаване на продажбите, предприети от организацията или асоциацията, от които имат изгода всички производители в съответната област.


Член 125й

Разширяване на обхвата на правилата на асоциации на организации на производители

За целите на настоящия подраздел всяко позоваване на организации на производители се разбира също така и като позоваване на признати асоциации на организации на производители.


Подраздел IV

Междубраншови организации в сектор „Плодове и зеленчуци“


Член 125к

Признаване и оттегляне на признаването


1. Ако структурите на съответната държава-членка дават основание за това, държавите-членки могат да признаят за междубраншови организации в сектор „Плодове и зеленчуци“ всички установени на тяхна територия юридически лица, които са представили необходимото заявление, при условие че:

а) те извършват своята дейност в един или повече региони на съответната държава-членка;

б) те представляват значителен дял от производството на, търговията със и/или преработката на плодове и зеленчуци и продукти от преработени плодове и зеленчуци във въпросния регион или региони, а когато се касае за повече от един регион, те могат да демонстрират минимално ниво на представителност във всеки регион за всеки един от браншовете, които те обединяват;

в) те извършват две или повече от дейностите, посочени в член 123, параграф 3, буква в); >M3 2007R1234 — BG — 19.06.2010 — 007.001 — 140

г) те самите не участват в производството или преработката, или в предлагането на пазара на плодове и зеленчуци или на продукти от преработени плодове и зеленчуци;

д) те не участват в нито едно от споразуменията, решенията или съгласуваните практики, посочени в член 176а, параграф 4.

2. Преди да ги признаят, държавите-членки нотифицират Комисията за междубраншовите организации, които са кандидатствали за признаване, като предоставят цялата съответна информация за тяхната представителност и различните им дейности заедно с цялата останала информация, необходима за оценката.

Комисията може да оспори признаването в срок от два месеца след нотифицирането.

3. Държавите-членки:

а) решават дали да признаят организациите в срок от три месеца след подаване на заявлението с всички необходими подкрепящи документи;

б) извършват редовни проверки, за да се уверят, че междубраншовите организации спазват изискванията за признаване, като при неспазване или нередности, свързани с разпоредбите на настоящия регламент, налагат санкции на тези организации, а при необходимост решават да оттеглят даденото от тях признаване;

в) оттеглят признаването, ако:

i) изискванията и условията за признаване, установени в настоящия подраздел, вече не са спазени;

ii) междубраншовата организация участва в някое от споразуменията, решенията и съгласуваните действия, посочени в член 176а, параграф 4, без да се засягат другите санкции, които могат да бъдат наложени съгласно националното законодателство;

iii) междубраншовата организация не изпълни задължението за нотифициране, предвидено в член 176а, параграф 2;

г) в срок от два месеца нотифицират Комисията относно всяко решение за предоставяне, отказ или оттегляне на признаване.

4. Комисията определя реда и условията и честотата, с която държавите-членки ? докладват относно дейността на междубраншовите организации.

Комисията може в резултат на извършени проверки да поиска от държава-членка да оттегли признаването.

5. Признаването представлява разрешение за осъществяване на дейностите, изброени в член 123, параграф 3, буква в), при спазване на разпоредбите на настоящия регламент.

6. Комисията предоставя публичен достъп до списъка на признатите междубраншови организации чрез методите, които смята за уместни, като посочва икономическата сфера или област на техните дейности и дейностите, извършвани по смисъла на член 125л. Оттеглянията на признаване също са публично достъпни.


Член 125л

Разширяване на обхвата на правилата

1. В случаите, когато междубраншова организация, работеща в конкретен регион или региони на държава-членка, се счита за представителна по отношение на производството или търговията, или >M3 2007R1234 — BG — 19.06.2010 — 007.001 — 141

преработката на даден продукт, съответната държава-членка може, по искане на тази междубраншова организация, да направи някои от споразуменията, решенията или съгласуваните практики, договорени в рамките на тази организация, за задължителни за ограничен период за други оператори, работещи във въпросния регион или региони и които не принадлежат към организацията, независимо дали става въпрос за физически лица или групи.

2. Междубраншова организация се счита за представителна по смисъла на параграф 1, когато тя представлява поне две трети от производството или търговията, или преработката на съответния продукт или продукти в съответния регион или региони на дадена държава-членка. Ако заявлението за разширяване на обхвата на правилата до други оператори обхваща повече от един регион, съответната междубраншова организация трябва да демонстрира минимално равнище на представителност за всеки един от браншовете, които тя обхваща, във всеки един от съответните региони.

3. Правилата, за които може да се иска разширяване на обхвата спрямо други оператори:

а) имат една от следните цели:

i) предоставяне на информация за производството и пазарите;

ii) по-строги правила за производство от тези на Общността или от националните правила;

iii) изготвяне на стандартни договори, съобразени с правилата на Общността;

iv) правила за търговия;

v) правила за опазване на околната среда;

vi) мерки за насърчаване и използване на потенциала на продуктите;

vii) мерки за защита на биологичното земеделие, както и на наименованията за произход, етикетите за качество и географските указания;

б) са били в сила в продължение на поне една пазарна година;

в) могат да бъдат обявени за задължителни за не повече от три пазарни години;

г) не причиняват никаква вреда на другите оператори в съответната държава-членка или в Общността.

Въпреки това, условието, посочено в буква б) от първа алинея, не се прилага, ако съответните правила са правилата, изброени в точки 1, 3 и 5 от приложение ХVIа. В този случай разширяването на обхвата на правилата не може да се прилага за повече от една пазарна година.

4. Правилата, посочени в буква а), подточки ii), iv) и v) от параграф 3, не се различават от правилата, определени в приложение ХVIа. Правилата, посочени в буква а), подточка ii) от параграф 3, не се прилагат за продукти, които са произведени извън конкретния регион или региони, посочени в параграф 1.


Член 125м

Нотифициране и отмяна на разширяването на обхвата на правилата

1. Държавите-членки незабавно нотифицират Комисията за правилата, които са обявили за задължителни за всички оператори в един или повече конкретни региони съгласно >M3 2007R1234 — BG — 19.06.2010 — 007.001 — 142

член 125л, параграф 1. Комисията прави тези правила публично достъпни по начините, които смята за уместни.

2. Преди тези правила да станат публично достъпни, Комисията информира комитета, създаден по член 195, за всяка нотификация относно разширяването на обхвата на междубраншовите споразумения.

3. Комисията взема решение дали дадена държава-членка трябва да отмени разширяването на обхвата на правилата, което същата държава-членка е приела, в случаите, посочени в член 125з.


Член 125н

Финансови вноски на нечленове

В случаите, когато обхватът на правилата за един или повече продукти е разширен и когато една или повече от посочените в член 125л, параграф 3, буква a) дейности се извършват от призната междубраншова организация и са от общ икономически интерес на тези лица, чиято дейност е свързана с един или повече от въпросните продукти, държавата-членка, която е признала организацията, може да вземе решение физическите лица или групите, които не членуват в междубраншовата организация, но се ползват от въпросните дейности, да плащат на организацията пълния размер или част от финансовите вноски, плащани от членовете ?, доколкото тези вноски са предназначени за покриване на разходите, извършени пряко в резултат от упражняването на въпросните дейности.


Раздел Iб

Правила относно организации на производители и междубраншови организации в лозаро-винарския сектор


Член 125о

Признаване


1. Държавите-членки могат да признаят организации на производители и междубраншови организации, които са подали заявление за признаване в съответната държава-членка и заявлението съдържа доказателства, че организацията:

а) относно организациите на производители:

i) отговаря на изискванията, определени в член 122;

ii) има минимален брой членове, който се определя от съответната държава-членка;

iii) в района, в който работи, организацията има минимален обем продукция, годна за предлагане на пазара, който се определя от съответната държава-членка,

iv) може да осъществява правилно своята дейност както по отношение на сроковете, така и на ефективността и концентрацията на доставките;

v) дава реална възможност на своите членове да получават техническа помощ при използване на екологични практики на култивиране;

б) относно междубраншовите организации:

i) отговаря на изискванията, установени в член 123, параграф 3; >M3 2007R1234 — BG — 19.06.2010 — 007.001 — 143

ii) извършва дейности в един или повече райони на съответната територия;

iii) представлява значителен дял от производството или търговията с продукти, обхванати от настоящия регламент;

iv) не участва в производството, преработката или предлагането на пазара на продукти от лозаро-винарския сектор.

2. Организациите на производителите, които са признати в съответствие с Регламент (ЕО) № 1493/1999, се считат за признати организации на производителите съгласно настоящия член.

Организациите, които отговарят на условията, определени в член 123, параграф 3 и параграф 1, буква б) от настоящия член, които са признати от държавите-членки, се считат за междубраншови организации съгласно тези разпоредби.

3. Член 125б, параграф 2 и член 125к, параграф 3 се прилагат mutatis mutandis към организациите на производители и съответно междубраншовите организации в лозаро-винарския сектор. Въпреки това:

а) сроковете, посочени съответно в член 125б, параграф 2, буква а) и член 125к, параграф 3, буква в), са четиримесечни;

б) заявленията за признаване, посочени в член 125б, параграф 2, буква а) и член 125к, параграф 3, буква в), се подават до държавите-членки, в които се намира централното управление на организацията;

в) годишните нотификации, посочени в член 125б, параграф 2, буква в) и съответно член 125к, параграф 3, буква е), се правят към 1 март всяка година.Раздел II


Правила за междубраншови организации в сектора на тютюна


Член 126


Плащане на членски внос от нечленуващи в организацията


1. Когато една или повече от дейностите, посочени в параграф 2, се извършват от призната междубраншова организация в сектора на тютюна и е от общ икономически интерес за тези лица, чиито дейности са свързани с един или повече от въпросните продукти, държавата-членка, която е извършила признаването, или Комисията, без съдействието на Комитета, посочен в член 195, параграф 1, когато признаването е дадено от Комисията, може да реши физическите лица или групите, които не са членове на организацията, но имат изгода от тези дейности, да плащат на организацията целия или част от членския внос, плащан от нейните членове, доколкото този членски внос е предназначен за покриване на разходи, различни от административните разходи от всякакъв вид, директно понесени в резултат от извършването на въпросните дейности.


2. Дейностите, посочени в параграф 1, са свързани с една или повече от следните цели:


а) изследвания за добавяне на стойност към продуктите, поспециално чрез нови приложения, които не представляват заплаха за общественото здраве;


б) проучвания за подобряване на качеството на тютюна на листа или балирания тютюн;


в) изследвания върху методите на отглеждане, които позволяват намалена употреба на продукти за растителна защита и гарантиращи опазване на почвата и околната среда.


3. Съответната държава-членка нотифицира Комисията за решенията, които има намерение да вземе съгласно параграф 1. Тези решения не могат да се прилагат преди изтичането на тримесечен период, започващ от датата на нотифициране на Комисията. В рамките на три месечен срок Комисията може да призове към отхвърляне на цялото проекторешение или на част от него, ако изложеният общ икономически интерес не изглежда достатъчно добре обоснован.


4. Когато дейностите на призната от Комисията междубраншова организация съгласно настоящата глава са от общ икономически интерес, Комисията нотифицира проекторешението си на заинтересованите държави-членки, които след това разполагат с два месеца, за да направят своите коментари.


Раздел III


Процедурни правила


Член 127


Правила за прилагане


Комисията приема подробните правила за прилагане на настоящата глава, по-специално условията и процедурите за признаване на организации на производители, междубраншови организации и организации на оператори в отделните сектори, включително:

а) специфичните цели на тези организации;

б) уставите на тези организации;

в) дейностите на тези организации;

г) дерогации от изискванията, определени в членове 122, 123 и 125;

>M3

га) в зависимост от случая правилата относно транснационални организации на производители и транснационални асоциации на организации на производители, включително административната помощ, която се оказва от съответните компетентни органи при транснационално сътрудничество;

д) в съответния случай, всякакви последици, произтичащи от признаването за междубраншова организация.


ЧАСТ III


ТЪРГОВИЯ С ТРЕТИ СТРАНИ


ГЛАВА I


Общи разпоредби


Член 128


Общи принципи


Освен ако не е предвидено друго в настоящия регламент или в разпоредбите, приети съгласно него, в търговията с трети страни се забранява следното:

а) налагането на каквато и да е такса, имаща равностоен ефект на мито;

б) прилагането на каквито и да било количествени ограничения или мерки, които имат равностоен ефект.


Член 129


Комбинирана номенклатура


Общите правила за тълкуване на Комбинираната номенклатура, предвидена в Регламент (ЕИО) № 2658/87 на Съвета от 23 юли 1987 година относно тарифната и статистическа номенклатура и Общата митническа тарифа ( 1 ) (по-нататък наричана „Комбинираната номенклатура“) и специалните правила за нейното прилагане се прилагат спрямо тарифната класификация на продуктите, обхванати от настоящия регламент. >M10 Тарифната номенклатура, до която води прилагането на настоящия регламент, включително, в съответните случаи, определенията от приложения III и ХIб, се включва в Общата митническа тарифа. <ГЛАВА II


Внос


Раздел I


Лицензии за внос


Член 130


Лицензии за внос


1. Без да се засягат случаите, в които се изискват лицензии за внос в съответствие с настоящия регламент, Комисията може да направи възможен вноса в Общността на един или повече продукти от следните сектор и само срещу представяне на лицензия за внос:

а) зърнени култури,

б) ориз,

в) захар,

г) семена,

д) маслиново масло и трапезни маслини, по отношение на продуктите попадащи под кодове по КН 1509, 1510 00, 0709 90 39, 0711 20 90, 2306 90 19, 1522 00 31 и 1522 00 39,

е) лен и коноп, доколкото това се отнася за конопа,

>M3

еа) плодове и зеленчуци,

еб) преработени плодове и зеленчуци,

ж) банани,

з) живи растения,

и) говеждо и телешко месо,

й) мляко и млечни продукти,

к) свинско месо,

л) овче и козе месо,

м) яйца,

н) птиче месо,

о) етилов алкохол от земеделски произход.


2. Когато се прилага параграф 1, Комисията отчита нуждата от лицензия за внос за управлението на съответните пазари и поспециално за контролиране на вноса на въпросните продукти.


Член 131


Издаване на лицензии


Лицензиите за внос се издават от държавите-членки на всеки заявител, независимо от мястото му на установяване в Общността, освен ако не е предвидено друго в регламент на Съвета или в друг акт на Съвета, и без да се засягат мерките, взети за прилагането на настоящата глава.


Член 132


лидност


Лицензиите за внос са валидни в цялата Общност.


Член 133


Гаранция


1. Освен ако Комисията не е предвидила друго, лицензии се издават след представяне на гаранция, че продуктите се внасят по време на срока на валидност на лицензията.


2. С изключение на форсмажорни обстоятелства, гаранцията се задържа изцяло или частично, ако вносът не е извършен или е извършен само частично в рамките на срока на валидност на лицензията.


Член 133а


Специална гаранция в лозаро-винарския сектор


1. За сокове и мъст с кодове по КН 2009 61, 2009 69 и 2204 30, за които прилагането на Общата митническа тарифа зависи от вносната цена на продукта, реалният размер на тази цена се проверява или чрез проверка на всяка партида, или с използване на фиксирана стойност при вноса, която се изчислява от Комисията въз основа на котировките на тези продукти в държавите на произход.

Когато декларираната входна цена на съответната партида надвишава фиксираната стойност при вноса, увеличена с марж, приет от Комисията, който не може да надвишава фиксираната стойност с повече от 10 %, трябва да бъде учредено обезпечение, което се равнява на вносното мито, определено въз основа на фиксираната стойност при вноса.

Ако входната цена на съответната партида не е декларирана, прилагането на Общата митническа тарифа зависи от фиксираната стойност при вноса или от прилагането на съответните разпоредби на митническото законодателство при условия, които се определят от Комисията.

2. Ако дерогациите, предоставени от Съвета, предвидени в приложение ХVб, буква Б, точка 5 или буква В, се прилагат за вносни продукти, то вносителите представят обезпечение за тези продукти пред съответните митнически органи, определени в момента на допускането за свободно обращение. Обезпечението се освобождава при представяне от страна на вносителя на доказателство, прието от митническите органи на държавата-членка, в която продуктите се пускат в свободно обращение, че мъстта, преобразувана в гроздов сок, е използвана в други продукти извън лозаро-винарския сектор или, ако е употребена за производството на вино, е с подходящ етикет.


Член 134


Правила за прилагане


Комисията приема подробните правила за прилагане на настоящия раздел, включително сроковете на валидност на лицензията и размера на гаранцията.


Раздел II


Вносни мита и такси


Член 135


Вносни мита


Освен ако не е предвидено друго в настоящия регламент, за посочените в член 1 продукти се прилагат ставките на вносните мита от Общата митническа тарифа.


Член 136


Изчисляване на вносните мита за зърнени култури


1. Независимо от член 135, вносното мито за продукти под кодове по КН 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 (висококачествена обикновена пшеница), 1002 00 00, 1005 10 90, 1005 90 00 и 1007 00 90, с изключение на хибриди за посев, е равно на интервенционната цена, валидна за тези продукти при вноса, увеличена с 55 %, минус вносната цена CIF, приложима за въпросната доставка. Посоченото мито, обаче, не може да надхвърля общоприетия размер на митото, определен въз основа на Комбинираната номенклатура.


2. За целите на изчисляването на вносното мито, посочено в параграф 1, редовно се определят представителни цени CIF за упоменатите в същия параграф продукти.


Член 137


Изчисляване на вносните мита за олющен ориз


1. Независимо от член 135, вносното мито за олющен ориз под код по КН 1006 20 се определя от Комисията без съдействието на Комитета, посочен в член 195, параграф 1, в срок от десет дни след края на съответния референтен период, в съответствие с приложение XVII, параграф 1.


Комисията, без съдействието на Комитета, посочен в член 195, параграф 1, определя ново приложимо мито, ако изчисленията, извършени съгласно посоченото приложение, показват необходимост от промяна на митото. До определянето на ново приложимо мито се прилага определеното преди това мито.


2. За да се изчисли вносът, посочен в параграф 1 от приложение XVII, се вземат предвид количествата, за които в съответния референтен период са издадени лицензии за внос на олющен ориз под код по КН 1006 20, с изключение на лицензиите за внос на ориз от сортовете Basmati, посочен в член 138.


3. Годишното референтно количество е 449 678 тона. Частичното референтно количество за всяка пазарна година отговаря на половината от годишното референтно количество.


Член 138


Изчисляване на вносните мита за олющен ориз от сортовете Basmati


Независимо от член 135, олющеният ориз от сортовете Basmati под кодове по КН 1006 20 17 и 1006 20 98, изброени в приложение XVIII, отговаря на изискванията за вносно мито с нулева ставка при условията, определени от Комисията.


Член 139


Изчисляване на вносните мита за бланширан ориз


1. Независимо от член 135, вносното мито за полубланширан или бланширан ориз под код по КН 1006 30, се определя от Комисията без съдействието на Комитета, посочен в член 195, параграф 1, в срок от десет дни след края на съответния референтен период, в съответствие с приложение XVII, параграф 2.


Комисията, без съдействието на Комитета, посочен в член 195, параграф 1, определя ново приложимо мито, ако изчисленията, извършени съгласно посоченото приложение, показват необходимост от промяна. До определянето на ново приложимо мито се прилага определеното преди това мито.


2. За да се изчисли вносът, посочен в параграф 2 от приложение XVII, се вземат предвид количествата, за които през съответния референтен период са издадени лицензии за внос на полубланширан или бланширан ориз под код по КН 1006 30.


Член 140


Изчисляване на вносните мита за натрошен ориз Независимо от член 135, вносното мито за натрошен ориз под код по КН 1006 40 00 е 65 EUR на тон.>M3


Член 140а

Система на входни цени за секторите „Плодове и зеленчуци“ и „Преработени плодове и зеленчуци“

1. Ако прилагането на митническата ставка от Общата митническа тарифа зависи от входната цена на внасяната партида, достоверността на тази цена се проверява, като се използва фиксирана стойност на вноса, изчислена от Комисията по продукти и по произход въз основа на среднопретеглена цена за съответния продукт на представителни вносни пазари на държавите-членки или, ако е подходящо, на други пазари.

Въпреки това Комисията може да приеме специфични разпоредби за проверка на входните цени на продуктите, внасяни основно за преработка.

2. Когато декларираната входна цена на въпросната партида е по-висока от фиксираната стойност при вноса, увеличена с определен от Комисията марж, който не може да надхвърля фиксираната стойност при вноса с повече от 10 %, се изисква предоставянето на обезпечение, равно на вносното мито, определено въз основата на фиксираната стойност при вноса.

3. Когато входната цена на въпросната партида не е декларирана по време на митническия контрол, приложимата ставка от Общата митническа тарифа зависи от фиксираната стойност при вноса или се изчислява посредством прилагане на съответните разпоредби от митническото законодателство при условия, които се определят от Комисията.


Член 141


Допълнителни вносни мита


>M3

1. >M10 Допълнително вносно мито се прилага за вноса, при ставката на митото, определена в членове 135—140а, на един или повече от продуктите от секторите „Зърнени култури“, „Ориз“, „Захар“, „Плодове и зеленчуци“, „Преработени плодове и зеленчуци“, „Говеждо и телешко месо“, „Мляко и млечни продукти“, „Свинско месо“, „Овче и козе месо“, „Яйца“, „Птиче месо“ и „Банани“, както и „Гроздов сок“ и „Гроздова мъст“, за да се предотвратят или отстранят отрицателните последици върху пазара на Общността, които може да бъдат причинени от този внос, ако: <

а) вносът е извършен на цена под равнището, нотифицирано от Общността пред СТО („прагова цена“); или

б) обемът на вноса в някоя година превишава определено равнище („прагов обем“).


Праговият обем се основава на възможностите за достъп до пазара, определени при необходимост като внос в процентно изражение спрямо съответното вътрешно потребление през трите предходни години.


2. Допълнително мито не се налага в случаите, когато е малко вероятно вносът да предизвика смущения на пазара на Общността, или когато последиците от него биха били несъразмерно малки в сравнение с желания резултат.


3. За целите на параграф 1, буква а), вносните цени се определят на базата на CIF вносни цени за въпросната пратка.


CIF вносните цени се проверяват спрямо представителните цени за съответния продукт на световния пазар или на пазара на внос на този продукт в Общността.


Член 142


Временно преустановяване прилагането на вносни мита в сектора на захарта


За да обезпечи необходимото предлагане за производството на продуктите, посочени в член 62, параграф 2, Комисията може временно да преустанови изцяло или частично прилагането на вносните мита по отношение на следните продукти:

а) захар под код по КН 1701;

б) изоглюкоза под кодове по КН 1702 30 10, 1702 40 10, 1702 60 10 и 1702 90 30.


Член 143


Правила за прилагане


Комисията приема подробните правила за прилагане на настоящия раздел, като определя по-специално:

а) по отношение на член 136:

i) минималните изисквания за висококачествена обикновена пшеница;

ii) ценовите котировки, които трябва да се имат предвид;

iii) възможността, когато е уместно в конкретни случаи, да се предостави на операторите възможността да се информират за приложимото мито преди пристигането на съответните пратки.

б) по отношение на член 141, продуктите, за които се прилагат допълнителните вносни мита и другите критерии, необходими за осигуряване прилагането на параграф 1 от посочения член.


Раздел III


Управление на квотите за внос


Член 144


Тарифни квоти


1. Комисията открива и управлява, съгласно приети от нея подробни правила, тарифни квоти за внос на продуктите, посочени в член 1, които произтичат от споразумения, сключени в съответствие с член 300 от Договора, или от друг акт на Съвета.


2. Тарифните квоти се управляват така, че да не се допусне каквато и да е дискриминация между заинтересованите оператори, чрез прилагане на един от следните методи или съчетание от тях, или друг подходящ метод:

а) метод, основан на хронологичния ред на внасяне на заявленията (принципът „пръв пристигнал, пръв обслужен“);

б) метод на пропорционално разпределение на заявените количества след внасяне на заявленията (използване на „метода на едновременно разглеждане“);

в) метод, основан на отчитане на традиционни търговски модели (използване на „метода традиционни/новопристигнали“).


3. Приетият метод на управление отчита в достатъчна степен, когато е приложимо, потребностите от предлагане на пазара на Общността и необходимостта да се запази равновесието на този пазар.


Член 145


Откриване на тарифни квоти


Комисията предвижда годишни тарифни квоти, подходящо разпределени през годината – ако е необходимо, и определя метода на управление, който следва да бъде използван.


Член 146


Специфични правила


1. По отношение на квотата за внос от 54 703 тона замразено говеждо и телешко месо под кодове по КН 0202 20 30, 0202 30 и 0206 29 91, предназначено за преработка, Съветът, в съответствие с процедурата, определена в член 37, параграф 2 от Договора, може да предвиди цялата или част от квотата да обхваща равностойни количества качествено месо, чрез прилагане на коефициент на превръщане 4,375.


2. По отношение на тарифната квота за внос в Испания на 2 000 000 тона царевица и 300 000 тона сорго, и тарифната квота за внос в Португалия на 500 000 тона царевица, посочените в член 148 подробни правила включват също така необходимите разпоредби за осъществяване на вноса по тарифните квоти, както и, когато е приложимо, за публичното складиране на количествата, внесени от разплащателните агенции на съответните държави-членки, и за тяхното пласиране на пазарите на тези държави-членки.


Член 147


Тарифни ставки за банани


Настоящата глава се прилага, без да се засяга Регламент (ЕО) № 1964/2005 на Съвета64.


Член 148


Правила за прилагане


Комисията приема подробни правила за прилагане на настоящия раздел, по-специално относно:

а) гаранциите за естеството, източника и произхода на продукта,

б) признаването на документа, използван за проверка на гаранциите, посочени в буква а),

в) условията, при които се издават лицензиите за внос, и техния срок на валидност.


Раздел IV


Специални разпоредби за определени продукти


Подраздел I


Специални разпоредби за внос по отношение на секторите на зърнените култури и ориза


Член 149


Внос на смеси от различни зърнени култури


Определя се следното вносно мито, приложимо за смеси, съставени от зърнени култури, попадащи в обхвата на букви а) и б) от част I от приложение I:

а) в случаите, когато сместа е съставена от два вида зърнени култури, вносното мито е това, което се прилага:

i) за съставката от зърнени култури, която преобладава в тегловно отношение, когато тази съставка представлява най-малко 90 % от теглото на сместа,

ii) за съставката от зърнени култури, подлежаща на облагане с по-високо мито за внос, когато нито една от двете съставки на сместа от зърнени култури не представлява най-малко 90 % от теглото на сместа;

б) в случаите, когато една смес е съставена от повече от два вида зърнени култури, и когато всеки един от няколко вида зърнени култури от състава на сместа представлява повече от 10 % от теглото на сместа, вносното мито за такава смес е най-високото от вносните мита, които се прилагат за тези видове зърнени култури, дори когато размерът на вносното мито е еднакъв за два или повече от тези видове зърнени култури.


Когато само един вид зърнени култури съставлява повече от 10 % от теглото на сместа, вносното мито, което следва да се прилага, е това, което се прилага за този вид зърнени култури.

в) във всички случаи, които не са обхванати от букви а) и б), вносното мито е най-високото от вносните мита, които се прилагат за зърнените култури, образуващи въпросната смес, дори когато размерът на вносното мито е еднакъв за два или повече от тези видове зърнени култури.


Член 150


Внос на смеси от зърнени култури и ориз


Вносното мито, което се прилага за смеси, съставени от един или повече видове зърнени култури, попадащи в обхвата на букви а) и б) от част I от приложение I, от една страна, и от един или повече от продуктите, попадащи в обхвата на букви а) и б) от част II от приложение I, от друга страна, е това, което се прилага за съставката от зърнени култури или за продукта, подлежащ на облагане с най-високо вносно мито.


Член 151


Внос на оризови смеси


Вносното мито, което се прилага за смеси, съставени от ориз, който може да бъде класифициран в няколко различни групи или етапи на преработка, или от ориз, който може да бъде класифициран в една или повече различни групи на преработка или един или повече различни етапи на преработка, от една страна, и натрошен ориз, от друга страна, е това, което се прилага:

а) за съставката, която преобладава в тегловно отношение, когато тази съставка представлява най-малко 90 % от теглото на сместа,

б) за съставката, подлежаща на облагане с най-високото вносно мито, когато нито една от съставките на сместа не представлява най-малко 90 % от теглото на сместа.


Член 152


Приложимост на тарифната класификация


Когато не може да бъде приложен методът за определяне на размера на вносното мито, посочен в членове от 149 до 151, митото, което следва да се приложи за смесите, посочени в тези членове, е това, което се определя от тарифната класификация на тези смеси.


Подраздел II


Преференциални схеми за внос на захар


Член 153


Традиционни нужди от снабдяване за целите на рафинирането


1. Традиционната потребност от предлагане на захар за рафиниране е определена за Общността в размер на 2 424 735 тона за пазарна година, изразена в бяла захар.


През пазарната година 2008/2009 традиционните нужди от снабдяване със захар се разпределя, както следва:

а) 198 748 тона за България,

б) 296 627 тона за Франция,

в) 100 000 тона за Италия,

г) 291 633 тона за Португалия,

д) 329 636 тона за Румъния,

е) 19 585 тона за Словения,

ж) 59 925 тона за Финландия,

з) 1 128 581 тона за Обединеното кралство.


2. Традиционните нужди от снабдяване, посочена в параграф 1, алинея първа, се увеличава с 65 000 тона. Това количество се отнася за сурова тръстикова захар и се запазва за пазарната година преработвателно предприятие се счита за рафинерия на пълен работен ден.


3. Лицензиите за внос на захар за рафиниране се издават само на рафинерии на пълен работен ден, при условие че въпросните количества не превишават количествата, които могат да бъдат внесени в рамките на традиционните нужди от снабдяване, посочени в параграф 1. Лицензиите могат да бъдат прехвърляни само между рафинерии на пълен работен ден и срокът им на валидност изтича в края на пазарната година, за която са издадени.


Настоящият параграф се прилага за пазарната година 2008/2009, както и за първите три месеца от всяка от следващите пазарни години.


4. Прилагането на вносни мита върху тръстикова захар за рафиниране под код по КН 1701 11 10, с произход от държавите, посочени в приложение XIX, се преустановява временно по отношение на допълнителното количество, необходимо за постигане на съответстващо предлагане на рафинериите на пълен работен ден за пазарната година 2008/2009.


Допълнителното количество се определя от Комисията въз основа на равновесието между посочените в параграф 1 традиционни нужди от снабдяване и предвижданото предлагане на захар за рафиниране за въпросната пазарна година. Това равновесие може да бъде преразгледано от Комисията през пазарната година и може да бъде основано на изчисленията за историческо изравнено мито за сурова захар, предназначена за консумация.


Член 154


Гарантирана цена


1. Гарантираните цени, определени за захар от АКТБ/индийска захар, се прилагат за вноса на сурова и бяла захар със стандартно качество от:


а) най-слабо развитите държави по силата на споразуменията, посочени в членове 12 и 13 от Регламент (ЕО) № 980/2005 на Съвета65;


б) държавите, изброени в приложение XIX, за допълнителното количество, посочено в член 153, параграф 4.


2. Заявленията за издаване на лицензии за внос на захар, ползваща се от гарантирана цена, следва да бъдат придружавани от лицензии за износ, издадени от органите на странатаизносител, удостоверяващи съответствието на захарта с правилата, предвидени във въпросните споразумения.


Член 155


Задължения, произтичащи от Протокола за захарта


Комисията може да приеме мерки, чрез които да се осигури внос на захар от АКТБ/индийска захар в Общността при условията, изложени в протокол 3 към приложение V към Споразумението за партньорство АКТБ–ЕО и Споразумението относно тръстиковата захар между Европейската общност и Република Индия. Тези мерки могат, ако е необходимо, да бъдат в дерогация от разпоредбите на член 153 от настоящия регламент.


Член 156


Правила за прилагане


Подробните правила за прилагането на настоящия подраздел се приемат от Комисията, по-специално, за спазване на международните споразумения. Те могат да включват изменения на приложение XIX.


Подраздел III


Специални разпоредби за внос на коноп


Член 157


Внос на коноп


1. Следните продукти могат да бъдат внасяни в Общността, само ако са спазени следните условия:

а) необработеният коноп под код по КН 5302 10 00 отговаря на изискванията, установени в член 52 от Регламент (ЕО) № 1782/2003;

б) сортовите семена от коноп, предназначени за посев, под код по КН ex 1207 99 15, придружени от доказателства, че съдържанието на тетрахидроканабинол в тях не превишава определеното в съответствие с член 52 от Регламент (ЕО) № 1782/2003;

в) конопено семе, различно от семена за посев, под код по КН 1207 99 91, e внасяно единствено от вносители, лицензирани от държавата-членка, за да се гарантира, че това семе не е предназначено за посев.


2. Без да се засягат специфичните разпоредби, които могат да бъдат приети от Комисията в съответствие с член 194, вносът в Общността на продуктите, посочени в параграф 1, букви а) и б) от настоящия член, подлежи на проверки, за да се установи дали са спазени условията, предвидени в параграф 1 от настоящия член.


3. Настоящият член се прилага, без да се засягат поограничителните разпоредби, приети от държавите-членки в съответствие с Договора и задълженията, произтичащи от Споразумението по селското стопанство на СТО.


Подраздел IV


Специални разпоредби за внос на хмел


Член 158


Внос на хмел


1. Внос на продукти от сектора на хмела от трети страни може


2. Приема се, че продуктите отговарят на стандарта, посочен в параграф 1, ако са придружени от удостоверение, издадено от органите в страната на произход и признато за равностойно на сертификата, посочен в член 117.


По отношение на хмела на прах, хмела на прах с повишено съдържание на лупулин, екстрактите от хмел и смесените продукти от хмел, удостоверението може да бъде признато за равностойно на сертификата само ако алфа-киселинното съдържание на тези продукти не е по-ниско от това на хмела, от който са получени.


Равностойността на тези удостоверения се потвърждава в съответствие с подробните правила, приети от Комисията.


Раздел V


Предпазни мерки и активно усъвършенстване


Подраздел V

Специални разпоредби за внос на вино


Член 158а

Специални изисквания за внос на вино

1. Освен ако не е предвидено друго по-специално в споразумения, сключени в съответствие с член 300 от Договора, условията, свързани с наименованията за произход и географските указания и етикетирането, определени в част II, дял II, глава I, раздел Iа, подраздел I, както и в член 113г, параграф 1 от настоящия регламент, се прилагат само за внесени в Общността продукти с кодове по КН 2009 61, 2009 69 и 2204.

2. Освен ако не е предвидено друго в споразуменията, сключени съгласно член 300 от Договора, продуктите, посочени в параграф 1 от настоящия член, се произвеждат в съответствие с енологичните практики, препоръчани и публикувани от OIV или разрешени от Общността в съответствие с настоящия регламент и мерките за неговото прилагане.

3. За вноса на продуктите, посочени в параграф 1, е необходимо да бъде представен:

а) сертификат, че са спазени условията по параграфи 1 и 2, изготвен от компетентен орган, включен в списък, който ще бъде оповестен публично от Комисията, в държавата на произход на продукта;

б) доклад за извършен анализ, изготвен от орган или отдел, определен от държавата, от която идва продуктът, когато продуктът е предназначен за пряка консумация от човека.

4. Комисията приема подробни правила за прилагането на настоящия член.


Член 159


Предпазни мерки


1. Предпазни мерки срещу внос в Общността се предприемат от Комисията при условията на параграф 3 от настоящия член, в съответствие с регламенти (ЕО) № 519/94 66 и (ЕО) № 3285/9467 на Съвета.


2. Освен ако не е предвидено друго съгласно друг акт на Съвета, предпазните мерки срещу внос в Общността, предвидени в международни споразумения, сключени в съответствие с член 300 от Договора, се предприемат от Комисията в съответствие с параграф 3 от настоящия член.


3. Мерките, посочени в параграфи 1 и 2, могат да се предприемат от Комисията без съдействието на Комитета, посочен в член 195, параграф 1, по искане на държава-членка или по нейна инициатива. Ако Комисията получи искане от държавачленка, тя взема решение по него в срок от пет работни дни след получаването на искането.


Държавите-членки се нотифицират относно тези мерки, които стават приложими незабавно.


Решенията, взети от Комисията съгласно параграфи 1 и 2, могат да бъдат отнесени до Съвета от всяка държава-членка в срок от пет работни дни от датата, на която те са били нотифицирани. Съветът се събира незабавно. Той може с квалифицирано мнозинство да измени или отмени въпроснoто решение в срок от един месец след датата, на която то е било отнесено до Съвета.


4. Когато Комисията прецени, че предпазните мерки, предприети в съответствие с параграфи 1 и 2, трябва да бъдат отменени или изменени, тя процедира, както следва:


а) ако мярката е била постановена от Съвета, Комисията предлага на Съвета тя да бъде отменена или изменена. Съветът взема решение с квалифицирано мнозинство; да се извършва, единствено ако стандартите им за качество са най малко равностойни на тези, приети за същите продукти, отглеждани в Общността или произвеждани от такива продукти.

б) във всички останали случаи предпазните мерки на Общността се отменят или изменят от Комисията без съдействието на Комитета, посочен в член 195, параграф 1.


Член 160


Временно преустановяване на режим активно усъвършенстване


>M3

1. >M10 Когато на пазара на Общността възникнат или е възможно да възникнат смущения, произтичащи от режим на активно усъвършенстване, Комисията може да спре по искане на държава-членка или по своя инициатива изцяло или частично използването на режима на активно усъвършенстване за продуктите от сектори „Зърнени култури“, „Ориз“, „Захар“, „Маслиново масло и трапезни маслини“, „Плодове и зеленчуци“, „Преработени плодове и зеленчуци“, „Вино“, „Говеждо и телешко месо“, „Мляко и млечни продукти“, „Свинско месо“, „Овче и козе месо“, „Яйца“, „Птиче месо“ и „Етилов алкохол от земеделски произход“. Ако Комисията получи искане от държава-членка, тя взема решение по него в срок от пет работни дни след получаване на искането. <


Държавите-членки се нотифицират относно тези мерки, които стават приложими незабавно.


Мерките, решени от Комисията в съответствие с първата алинея, могат да бъдат отнесени до Съвета от всяка държава-членка в срок от пет работни дни след датата на нотифицирането. Съветът се събира незабавно. Той може с квалифицирано мнозинство да измени или отмени въпросните мерки в срок от един месец след датата, на която те са били отнесени до Съвета.


2. В степента, необходима за правилното функциониране на ООП, използването на режим активно усъвършенстване по отношение на продуктите, посочени в параграф 1, може да бъде изцяло или частично забранено от Съвета в съответствие с процедурата, предвидена в член 37, параграф 2 от Договора.


ГЛАВА III


Износ


Раздел I


Лицензии за износ


Член 161


Лицензии за износ


1. Без да се засягат случаите, в които се изискват лицензии за износ в съответствие с настоящия регламент, Комисията може да подчини износа от Общността на един или повече продукти от следните сектори на представянето на лицензия за износ:

а) зърнени култури,

б) ориз,

в) захар,

г) маслиново масло и трапезни маслини, по отношение на маслиновото масло, посочено в приложение I, част VII, буква а),

>M3

га) плодове и зеленчуци,

гб) преработени плодове и зеленчуци,

>M10

гв) вино,

д) говеждо и телешко месо,

е) мляко и млечни продукти,

ж) свинско месо,

з) овче и козе месо,

и) яйца,

й) птиче месо,

к) земеделски етилов алкохол.


При прилагане на първата алинея Комисията отчита необходимостта от лицензии за износ за управлението на съответните пазари и по-специално за наблюдение на износа на въпросните продукти.


2. Членове от 131 до 133 се прилагат mutatis mutandis.


3. Комисията приема подробни правила за прилагане на параграфи 1 и 2, включително сроковете на валидност на лицензиите и размера на гаранцията.


Раздел II


Възстановявания при износ


Член 162


Обхват на възстановяванията при износ


1. В степента, необходима, за да се даде възможност за износ на базата на котировки или цени за тези продукти на световния пазар и в рамките на ограниченията, произтичащи от споразумения, сключени в съответствие с член 300 от Договора, разликата между тези котировки или цени и цените в Общността може да бъде покрита с възстановявания при износ за:


а) продуктите от следните сектори, предназначени за износ без по-нататъшна преработка:

i) зърнени култури,

ii) ориз,

iii) захар, по отношение на продуктите, изброени в приложение I, част III, букви б), в), г) и ж),

iv) говеждо и телешко месо,

v) мляко и млечни продукти,

vi) свинско месо,

vii) яйца,

viii) птиче месо;

б) продуктите, изброени в буква а), i), ii), iii), v) и vii), предназначени за износ под формата на стоки, изброени в приложения XX и ХXI.


За мляко и млечни продукти, изнасяни под формата на продукти, изброени в приложение XX, част IV, възстановявания при износ могат да бъдат предоставяни само за продуктите, изброени в приложение I, част XVI, букви от а) до д) и ж).


2. Възстановяванията при износ за продуктите, изнасяни под формата на преработени продукти, изброени в приложения XX и ХXI, не могат да бъдат по-високи от възстановяванията, приложими за същите продукти, изнасяни без по-нататъшна преработка.


3. Доколкото е необходимо да се отчетат характеристиките на производството, специфични за някои спиртни напитки, получени от зърнени култури, критериите за предоставяне на възстановявания при износ, посочени в параграфи 1 и 2, както и процедурата за проверка, могат да бъдат адаптирани от Комисията с цел да съответстват на конкретната ситуация.


Член 163


Разпределение на възстановяванията при износ


Количествата, които могат да бъдат изнесени с възстановяване при износ, се разпределят по метод, който:

а) е най-подходящ с оглед естеството на продукта и ситуацията на съответния пазар, позволяващ най-ефикасното използване на наличните ресурси, като се вземат предвид ефикасността и структурата на износа от Общността, без да се създава дискриминация между съответните оператори, по-специално между големи и малки оператори;

б) създава най-малко административни затруднения за операторите, предвид административните изисквания;

в) изключва всякаква дискриминация между съответните оператори.


Член 164


Определяне на размера на възстановяванията при износ


1. Възстановяванията при износ са еднакви за цялата Общност. Те могат да варират според местоназначението, особено когато това е необходимо поради състоянието на световния пазар, специфичните изисквания на някои пазари или задължения, произтичащи от споразумения, сключени в съответствие с член 300 от Договора.


2. Възстановяванията се определят от Комисията.


Възстановяванията могат да се определят:

а) на равни интервали;

б) чрез покана за търг на продукти, по отношение на които тази процедура е била предвидена преди датата на прилагането на настоящия регламент в съответствие с член 204, параграф 2.


С изключение на случаите, когато е определен чрез търг, списъкът на продуктите, за които се предоставя възстановяване при износ, както и размерът на възстановяванията при износ, се определят най-малко веднъж на всеки три месеца. Същевременно, размерът на възстановяването може да остане на същото равнище повече от три месеца и при необходимост да бъде преизчислен от Комисията в междинния период без съдействието на Комитета, посочен в член 195, параграф 1, по искане на държава-членка или по нейна инициатива.


3. При определяне на размера на възстановяванията за определен продукт се взема предвид един или повече от следните аспекти:

а) съществуващото състояние и бъдещата тенденция по отношение на:

— цени и наличности на този продукт на пазара на Общността,

— цени за този продукт на световния пазар.

б) целите на общата организация на пазара, които са насочени към гарантиране на равновесие и естествено развитие на цените и търговията на този пазар;

в) необходимостта да бъдат избегнати смущения, които биха могли да предизвикат продължителен дисбаланс между предлагането и търсенето на пазара на Общността;

г) икономическият аспект на предложения износ;

д) лимитите, произтичащи от споразумения, сключени в съответствие с член 300 от Договора;

е) необходимостта да се установи равновесие между използването на основни продукти на Общността при производството на преработени стоки за износ в трети страни и използването на продукти с произход от трети страни, поставени под режим усъвършенстване;

ж) най-благоприятните разходи за пазарна реализация и транспортни разходи от пазарите на Общността до пристанищата на Общността или други места за износ, заедно с разходите за експедиране до страните по местоназначение;

з) търсенето на пазара на Общността;

и) по отношение на секторите на свинското месо, яйцата и птичето месо, разликата между цените в Общността и цените на световния пазар за количеството фуражно зърно, което е необходимо за производството в Общността на продуктите от тези сектори.


4. Комисията може да определи корективна сума, приложима за възстановяванията при износ по отношение на секторите на зърнените култури и ориза. Същевременно, при необходимост Комисията може да изменя корективните суми без съдействието на Комитета, посочен в член 195, параграф 1.


Първата алинея може да се прилага също така за продукти, изнасяни под формата на стоки, изброени в приложение XX.


Член 165


Възстановяване при износ на малц на склад


За първите три месеца на пазарната година, възстановяването, приложимо за износ на малц на склад в края на предишната пазарна година или произведен от ечемик на склад към тази дата, е в размера, който би бил приложим по отношение на въпросната лицензия за износ през последния месец на предходната пазарна година.


Член 166


Коригиране на възстановяванията при износ на зърнени култури


Освен ако не е предвидено друго от Комисията, възстановяването за продукти, изброени в букви а) и б) от част I от приложение I, установено съгласно член 167, параграф 2, се коригира от Комисията съгласно равнището на месечните увеличения, приложими спрямо интервенционната цена и, когато е приложимо, измененията на тази цена.


Първият параграф може да се прилага изцяло или частично за продукти, изброени в приложение I, част I, букви в) и г), както и за продукти, посочени в приложение I, част I и изнасяни под формата на стоки, посочени в приложение XX, част I. В този случай корекцията, посочена в първата алинея, се извършва чрез прилагане към месечното увеличение на коефициент, изразяващ съотношението между количеството на основния продукт и количеството от него, съдържащо се в преработения продукт, изнесен или използван в изнесените стоки.


Член 167


Предоставяне на възстановявания при износ


1. Възстановяванията за продукти, изброени в член 162, параграф 1, буква а), изнасяни като такива без по-нататъшна преработка, се предоставят само след подаване на заявление и представяне на лицензия за износ.


2. Възстановяването, приложимо за продуктите, посочени в параграф 1, е в размера, приложим в деня на подаване на заявлението за лицензия или, според случая, в размера, определен в резултат на съответната тръжна процедура, а при диференцирани възстановявания – в размера, приложим в същия ден:


а) за местоназначението, посочено в лицензията или местоназначение, като в този случай приложимата сума не надвишава сумата, приложима за посоченото в лицензията местоназначение.


Комисията може да предприеме необходимите мерки, за да се предотврати злоупотребата с гъвкавите правила, предвидени в настоящия параграф.


3. Чрез дерогация от параграф 1, Комисията може да реши, че по отношение на яйца за люпене и еднодневни пилета лицензиите за износ могат да се издават ex post.


4. Може да се вземе решение, в съответствие с процедурата, посочена в член 16, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 3448/9368 на Съвета, параграфи 1 и 2 да се прилагат за стоките, посочени в член 162, параграф 1, буква б) от настоящия регламент.


5. Комисията може да предостави дерогации от параграфи 1 и 2 по отношение на продукти, за които възстановяванията при износ се изплащат в рамките на операции за предоставяне на хранителни помощи.


6. Възстановяването се изплаща при представяне на доказателства, че:


а) продуктите са изнесени от Общността;

б) при диференцирано възстановяване, продуктите са достигнали посоченото в лицензията местоназначение или друго местоназначение, за което е било определено възстановяване, без да се засяга буква б) от параграф 2.


Същевременно, Комисията може да допусне изключения, при условие че се определят условия, които предлагат равностойни гаранции.


7. За един или повече продукти Комисията може да установи допълнителни условия за предоставяне на възстановяване при износ. Те могат да включват условия, според които:

а) възстановяване се изплаща само за продукти с произход от Общността;

б) размерът на възстановяванията за вносни продукти се ограничава до размера на митото, събрано при вноса, когато това мито е по-малко от приложимия размер на възстановяванията.


Член 168


Възстановявания при износ на живи животни в сектора на говеждото и телешкото месо


По отношение на продуктите от сектора на говеждото и телешкото месо, предоставянето и изплащането на възстановявания при износ на живи животни се извършва само при спазване на разпоредбите, установени в законодателството на Общността във връзка с благосъстоянието на животните и по-специално защитата на животните по време на транспортиране.


б) когато е приложимо, за действителното местоназначение, ако то се различава от посоченото в лицензията.


Член 169


Лимити при износ


Спазването на количествените ограничения, произтичащи от споразуменията, сключени в съответствие с член 300 от Договора, се осигурява на базата на лицензии за износ, издадени за референтните периоди, които се прилагат за съответните продукти. По отношение на спазването на задълженията, произтичащи от Споразумението по селското стопанство на СТО, приключването на референтния период не засяга действителността на лицензиите за износ .


Член 170


Правила за прилагане


Комисията приема подробни правила за прилагането на настоящия раздел, по-конкретно:

а) за преразпределянето на разрешените за износ количества, които не са разпределени или оползотворени;

б) за уреждането на качеството и други специфични изисквания и условия за продуктите, отговарящи на условията за възстановяване при износ;

в) за наблюдение на действителното извършване и правилното изпълнение на действията по предоставянето на право за изплащане на възстановявания и всички други суми във връзка със сделки за износ, включително физически проверки и внимателен преглед на документацията.


Комисията извършва всички необходими изменения на приложение ХX за отчитане на критериите, посочени в член 8, параграф 2, алинея първа от Регламент (ЕО) № 3448/93.


Независимо от това, подробните правила за прилагането на член 167 за продуктите, посочени в член 162, параграф 1, буква б), се приемат съгласно процедурата, посочена в член 16, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 3448/93.


Раздел III


Управление на квотите за износ в сектора на млякото и млечните продукти


Член 171


Управление на тарифните квоти, открити от трети страни


1. По отношение на млякото и млечните продукти в случаите, когато споразумение, сключено в съответствие с член 300 от Договора, предвижда пълно или частично управление на тарифна квота, открита от трета страна, Комисията приема метода на управление, който следва да бъде прилаган, както и подробни правила, свързани с този метод.


2. Тарифните квоти, посочени в параграф 1, се управляват по начин, при който се избягва всякаква дискриминация между съответните оператори и се гарантира пълното използване на възможностите, предоставени в рамките на въпросната квота, чрез прилагането на един от следните методи или съчетание от тях, или друг подходящ метод:

а) метод, основан на хронологичния ред на внасяне на заявленията (принципът „пръв пристигнал, пръв обслужен“);

б) метод на пропорционално разпределение на заявените количества след внасяне на заявленията (използване на „метода на едновременно разглеждане“);

в) метод, основан на отчитане на традиционни търговски модели (използване на „метода традиционни/новопристигнали“).


Раздел IV


Специални преференции при внос в трети страни


Член 172


Сертификати за продукти, ползващи се със специални преференции при внос в трета страна


1. При износ на продукти, които могат, съгласно споразуменията, сключени от Общността в съответствие с член 300 от Договора, да се ползват със специални преференции при внос в трета страна, ако са спазени определени условия, компетентните органи на държавите-членки издават, при поискване и след съответните проверки, документ, удостоверяващ, че условията са спазени.


2. Комисията приема подробни правила за прилагането на настоящия член.


Раздел V


Специални разпоредби за живи растения


Член 173


Минимални износни цени


1. За всеки продукт от сектора на живите растения под код по КН 0601 10, всяка година, в подходящ момент преди пазарния сезон, Комисията може да определи по една или повече минимални цени за износ в трети страни.


Изнасянето на тези продукти се разрешава само на цена, която е равна или по-висока от минималната цена, определена за въпросния продукт.


2. Комисията приема подробни правила за прилагането на параграф 1, като взема предвид задълженията, произтичащи от споразуменията, сключени в съответствие с член 300, параграф 2 от Договора.


Раздел VI


Пасивно усъвършенстване


Член 174


Временно прeустановяване на режим пасивно усъвършенстване


1. >M10 Когато на пазара на Общността възникнат или е възможно да възникнат смущения, произтичащи от режим на пасивно усъвършенстване, Комисията може да спре по искане на държава-членка или по своя инициатива изцяло или частично използването на режима на пасивно усъвършенстване за продуктите от сектори „Зърнени култури“, „Ориз“, „Плодове и зеленчуци“, „Преработени плодове и зеленчуци“, „Говеждо и телешко месо“, „Свинско месо“, „Овче и козе месо“ и „Птиче месо“. Ако Комисията получи искане от държава-членка, тя взема решение по него в срок от пет работни дни след получаване на искането. <

Държавите-членки се нотифицират относно тези мерки, които стават приложими незабавно.


Мерките, решени от Комисията в съответствие с първата алинея, могат да бъдат отнесени до Съвета от всяка държава-членка в срок от пет работни дни след датата на нотифицирането. Съветът се събира незабавно. Той може с квалифицирано мнозинство да измени или отмени въпросните мерки в срок от един месец след датата, на която те са били отнесени до Съвета.


2. В степента, необходима за правилното функциониране на ООП, използването на режим пасивно усъвършенстване по отношение на продуктите, посочени в параграф 1, може да бъде изцяло или частично забранено от Съвета в съответствие с процедурата, предвидена в член 37, параграф 2 от Договора.


ЧАСТ IV


ПРАВИЛА ЗА КОНКУРЕНЦИЯ


ГЛАВА I


Правила, приложими по отношение на предприятия


Член 175


>M10Прилагане на членове 81—86 от Договора

Освен ако в настоящия регламент не е предвидено друго, членове 81—86 от Договора и разпоредбите за тяхното прилагане се прилагат при спазване на членове 176—177 от настоящия регламент за всички споразумения, решения и практики, посочени в член 81, параграф 1 и член 82 от Договора, които се отнасят до производството или търговията с продуктите, обхванати от настоящия регламент.


Член 176


Изключения


1. Член 81, параграф 1 от Договора не се прилага по отношение на споразуменията, решенията и практиките, посочени в член 175 от настоящия регламент, които представляват неразделна част от национална пазарна организация или са необходими за постигане на целите, уредени в член 33 от Договора.


По-специално, член 81, параграф 1 от Договора не се прилага по отношение на споразумения, решения и практики на земеделските производители, асоциациите на земеделски производители или асоциациите на такива асоциации на отделна държавачленка, които се отнасят за производството или продажбата на земеделски продукти или използването на общи съоръжения за съхранение, обработка или преработка на земеделски продукти, и които не пораждат задължението за налагане на идентични цени, освен ако Комисията установи, че по този начин се изключва конкуренцията или се застрашава постигането на целите в член 33 от Договора.


2. След консултации с държавите-членки и изслушване на заинтересованите предприятия или асоциации на заинтересовани предприятия, както и всяко друго физическо или юридическо лице, чието изслушване прецени за уместно, Комисията има изключителна компетентност, при контрол от страна на Съда, да определи с решение, което се публикува, кои споразумения, решения и практики удовлетворяват условията по параграф 1.


Комисията предприема тези действия за определяне по своя инициатива или по искане на компетентен орган на държавачленка или заинтересовано предприятие, или асоциация на предприятия.


3. При публикуване на решението, посочено в параграф 2, алинея първа, се обявяват имената на страните и основното съдържание на решението. То взема предвид законовия интерес на предприятията при защита на търговската им тайна.


Член 176а

Споразумения и съгласувани практики в сектор „Плодове и зеленчуци“

1. Член 81, параграф 1 от Договора не се прилага по отношение на споразумения, решения и съгласувани практики на признати междубраншови организации, имащи за цел осъществяването на дейностите, посочени в член 123, параграф 3, буква в) от настоящия регламент.

2. Параграф 1 се прилага само при условие, че:

а) Комисията е нотифицирана за споразуменията, решенията и съгласуваните практики;

б) в срок от два месеца след получаване на цялата необходима информация Комисията не е установила, че споразуменията, решенията или съгласуваните практики са несъвместими с правилата на Общността.

3. Споразуменията, решенията и съгласуваните практики не могат да бъдат приведени в действие преди изтичането на срока, посочен в параграф 2, буква б).

4. Следните споразумения, решения и съгласувани практики се обявяват за несъвместими с правилата на Общността при всички случаи:

а) споразумения, решения и съгласувани практики, които могат да доведат до разделяне под каквато и да е форма на пазарите в рамките на Общността;

б) споразумения, решения и съгласувани практики, които могат да засегнат стабилното функциониране на организацията на пазара;

в) споразумения, решения и съгласувани практики, които могат да предизвикат нарушения на конкуренцията и не са от съществено значение за постигане на целите на Общата селскостопанска политика, които се преследват с дейността на междубраншовите организации;

г) споразумения, решения и съгласувани практики, които включват определяне на цени, без да се засягат извършваните от междубраншовите организации дейности по прилагане на конкретни правила на Общността;

д) споразумения, решения и съгласувани практики, които могат да породят дискриминация или да премахнат конкуренцията по отношение на значителен дял от съответните продукти.

5. Ако след изтичане на двумесечния срок, посочен в параграф 2, буква б), Комисията установи, че не са изпълнени условията за прилагане на параграф 1, тя взема решение, по силата на което член 81, параграф 1 от Договора се прилага към въпросното споразумение, решение или съгласувана практика. >B 2007R1234 — BG — 19.06.2010 — 007.001 — 167

Това решение на Комисията не се прилага преди датата на неговото нотифициране на съответната междубраншова организация, освен ако тази междубраншова организация не е дала невярна информация или е злоупотребила с предвиденото в параграф 1 освобождаване.

6. В случай на многогодишни споразумения, нотификацията за първата година е валидна и за следващите години на споразумението. Въпреки това, в такъв случай Комисията може по собствена инициатива или по искане на друга държава-членка да издаде по всяко време констатация за несъвместимост.


Член 177


Споразумения и съгласувани практики в сектора на тютюна


1. Член 81, параграф 1 от Договора не се прилага по отношение на споразумения и съгласувани практики на признати междубраншови организации в сектора на тютюна, които целят реализилане на целите, посочени в член 123, буква в) от настоящия регламент, при условие че:

а) Комисията е уведомена за споразуменията и съгласуваните практики;

б) в рамките на три месеца от получаването на всички изисквани данни Комисията не е установила, че тези споразумения или съгласувани практики са несъвместими с правилата за конкуренция на Общността.


Споразуменията и съгласуваните практики не могат да бъдат прилагани по време на този тримесечен срок.


2. Споразуменията и съгласуваните практики се обявяват за противоречащи на правилата за конкуренция на Общността, когато:

а) могат да доведат до разделянето на пазарите в някаква форма в рамките на Общността;

б) могат да въздействат на правилното функциониране на организацията на пазара;

в) могат да доведат до нарушаване на правилата за конкуренцията, които не са съществени за постигане на целите на общата селскостопанска политика, преследвани с мярката за създаването на междубраншовите организации;

г) водят до определянето на цени или квоти, без да се засягат мерките, предприети от междубраншовите организации при прилагане на специфичните разпоредби на правилата на Общността;

д) могат да създадат дискриминация или да премахнат конкуренцията по отношение на значителна част от въпросните продукти.


3. Ако след изтичане на тримесечния срок, посочен в буква б) от параграф 1, Комисията установи, че условията за прилагане на настоящата глава не са спазени, тя взема решение без съдействието на Комитета, посочен в член 195, параграф 1, в което декларира, че член 81, параграф 1 от Договора се прилага по отношение на въпросното споразумение или съгласувана практика.


Това решение не се прилага по-рано от датата на нотифициране на съответната междубраншова организация, освен ако тази междубраншова организация е предоставила невярна информация или е злоупотребила с изключението, предвидено в параграф 1.


Член 178


Обвързващо действие на споразумения и съгласувани практики за нечленуващи в сектора на тютюна


1. Междубраншовите организации в сектора на тютюна могат да поискат някои от техните споразумения или съгласувани практики за ограничен период от време да бъдат обвързващи за лица и групи в съответния икономически сектор, които не са членове на търговските браншове, които те представляват, в областите, в които браншовете действат.


За да бъде разширен обхватът на техните правила, междубраншовите организации трябва да представляват най-малко две трети от съответното производство и/или търговия. Когато предложеното разширение на обхвата на правилата е с междурегионален мащаб, междубраншовите организации трябва да докажат, че във всеки обхванат регион притежават минимална степен на представителност по отношение на всеки от обединените браншове.


2. Правилата, за които се иска разширяване на обхвата, следва да са били в сила най-малко една година и следва да се отнасят към една от следните цели:

а) познаване на производството и пазара;

б) определяне на минимални качества;

в) използване на методи за отглеждане, съвместими с опазването на околната среда;

г) определяне на минимални стандарти за пакетиране и представяне;

д) използване на сертифицирани семена и контрол на качеството на продукта.


3. Разширяването на обхвата на правилата подлежи на одобрение от Комисията.


Член 179


>M3


Правила за изпълнение на споразумения и съгласувани практики в сектори „Плодове и зеленчуци“ и „Тютюн“

Комисията може да приеме подробните правила за прилагането на членове 176а, 177 и 178, включително правилата за нотифициране и публикуване.


ГЛАВА II


Правила за държавна помощ


Член 180

>M10Прилагане на членове 87, 88 и 89 от Договора


Членове 87, 88 и 89 от Договора се прилагат за производството и търговията с продуктите, посочени в член 1.

Въпреки това членове 87, 88 и 89 от Договора не се прилагат за направени от държавите-членки в съответствие с настоящия регламент плащания съгласно членове 44—48, 102, 102a, 103, 103a, 103б, 103д, 103жа, 104, 105, 182 и 182а, част II, дял I, глава III, раздел IVа, подраздел III и част II, дял I, глава IV, раздел IVб. Въпреки това единствено член 88 от Договора не се прилага по отношение на член 103н, параграф 4.

Прилагане на членове 87, 88 и 89 от Договора


Освен ако не е предвидено друго в настоящия регламент, и поспециално с изключение на държавната помощ, посочена в член 182 от настоящия регламент, членове 87, 88 и 89 от Договора се прилагат спрямо производството и търговията с продуктите, посочени в букви а)—з), буква к) и букви м)—ф) от член 1, параграф 1, и в член 1, параграф 3 от настоящия регламент.


Член 181


Специфични разпоредби за сектора на млякото и млечните продукти


При условията на член 87, параграф 2 от Договора се забраняват помощи, чийто размер се определя въз основа на цената или количеството на млечните продукти, изброени в част XVI от приложение I от настоящия регламент.


Забраняват се също така национални мерки, допускащи изравняване на цените на млечните продукти изброени в част XVI от приложение I от настоящия регламент.


Член 182


Специфични национални разпоредби


1. Финландия и Швеция могат, след получаване на разрешение от Комисията, да предоставят помощи за производство и предлагане на пазара на месо от северен елен и продукти от северен елен (КН ex 0208 и ex 0210), дотолкова, доколкото те не водят до увеличение на традиционните нива на производство.


>M3

2. При условие че получи разрешение от Комисията, Финландия може да предоставя помощ за определени количества семена, с изключение на семена на тимотейка (Phleum pratense L.), и за определени количества семена на житни растения, които се произвеждат само във Финландия, до реколтата през 2010 г. включително.

До 31 декември 2008 г. Финландия представя на Комисията подробен доклад за резултатите от разрешената помощ.3. Държавите-членки, които понижат квотата си за захар с повече от 50 % от квотата за захар, определена на 20 февруари 2006 г. в приложение III към Регламент (ЕО) № 318/2006, могат да предоставят временно държавна помоща през периода, за който се изплаща преходната помощ за производителите на захарно цвекло съгласно глава 10е от дял IV от Регламент (ЕО) № 1782/2003. Въз основа на подадено заявление от заинтересована държава-членка, Комисията взема решение относно разполагаемата обща сума на държавната помощ за тази мярка.


За Италия временната помощ, посочена в първата алинея, която следва да бъде предоставена на производителите на захарно цвекло и за транспорта на захарното цвекло, не следва да надвишава общо 11 EUR за пазарна година за тон захарно цвекло. Финландия може да предоставя помощ на производителите на захарно цвекло в размер до 350 EUR на хектар за една пазарна година.


Заинтересованите държави-членки уведомяват Комисията в срок от 30 дни от края на всяка пазарна година за размера на действително предоставената държавна помощ през съответната пазарна година.


4. Без да се засяга прилагането на член 88, параграф 1 и на първото изречение от член 88, параграф 3 от Договора, до 31 декември 2010 г. Германия може да предоставя помощ в рамките на германския алкохолен монопол за продукти, предлагани на пазара от монопола след последваща преработка като етилов алкохол от земеделски произход, изброени в приложение I към Договора. Общият размер на тази помощ не надвишава 110 милиона EUR на година.


До 30 юни на всяка година Германия внася в Комисията доклад относно функционирането на системата.

>M3

5. Държавите-членки могат да продължат да плащат държавни помощи по всички съществуващи схеми, свързани с производството и търговията с картофи, пресни и охладени, с код по КН 0701, до 31 декември 2011 г.

6. По отношение на сектор „Плодове и зеленчуци“ държавите- членки могат да плащат държавна помощ до 31 декември 2010 г. при следните условия:

а) държавната помощ се плаща само на производители на плодове и зеленчуци, които не са членове на призната организация на производители и които подпишат договор с призната организация на производители, в който приемат да прилагат мерките за предотвратяване и управление на кризи на съответната организация на производители;

б) размерът на държавната помощ, плащана на тези производители, не надхвърля 75 % от помощта от Общността, получавана от членовете на съответната организация на производители; и

в) съответната държава-членка представя до 31 декември 2010 г. доклад на Комисията относно ефикасността и ефективността на държавната помощ, като по-специално анализира до каква степен тя е подпомогнала организацията на сектора. Комисията разглежда доклада и решава дали да отправи подходящи предложения.

>M7

7. Държавите-членки могат да отпускат до 31 март 2014 г. държавна помощ на обща годишна сума до 55 % от тавана, посочен в член 69, параграфи 4 и 5 от Регламент (ЕО) № 73/2009 на стопани в сектора на млечните продукти в допълнение към помощта на Общността, отпускана съгласно член 68, параграф 1, буква б) от този регламент. >C1 Въпреки това в никакъв случай общата сума на помощта на Общността в съответствие с мерките, посочени в член 69, параграф 4 от този регламент, и на държавната помощ, не надхвърля тавана, посочен в член 69, параграфи 4 и 5. <


Член 182а

Национална помощ за дестилация на вино в кризисни случаи

1. От 1 август 2012 г. държавите-членки могат да отпускат национални помощи на винопроизводители за доброволна или задължителна дестилация на вино при обосновани кризисни случаи.

2. Помощите, посочени в параграф 1, следва да са съразмерни и да дават възможност за справяне с кризата.

3. Общият размер на наличната помощ в определена държава- членка за такива помощи за определена година не надхвърля 15 % от общо наличните средства за всяка държава-членка за същата година, предвидени в приложение Хб. >B 2007R1234 — BG — 19.06.2010 — 007.001 — 171

4. Държавите-членки, които желаят да използват възможността за предоставяне на посочените в параграф 1 помощи, изпращат надлежно обоснована нотификация на Комисията. Комисията решава дали мярката е одобрена и дали може да бъде отпусната помощ.

5. Алкохолът, получен от посочената в параграф 1 дестилация, се използва изключително за промишлени или енергийни цели, така че да се избегне нарушаване на конкуренцията.

6. Комисията може да приеме подробни правила за прилагането на настоящия член.


ЧАСТ V


СПЕЦИФИЧНИ РАЗПОРЕДБИ ЗА ОТДЕЛНИ СЕКТОРИ


Член 183


Такса за промоции в сектора на млякото и млечните продукти


Без да се засяга прилагането на членове 87, 88 и 89 от Договора, както е предвидено в член 180 от настоящия регламент, отделна държава-членка може да наложи такса за промоции на своите млекопроизводители по отношение на предлаганите на пазара количества мляко или млечен еквивалент с цел финансиране на мерките за насърчаване на потреблението в Общността, разширяване на пазарите на мляко и млечни продукти и подобряване на качеството.


Член 184


Представяне доклади за определени сектори


Комисията представя доклад:


1. на Съвета до 30 септември 2008 г., относно сектора на сухия фураж, на основата на оценка на съдържащите се в настоящия регламент разпоредби, отнасящ се по-специално до развитието на районите с бобови култури и друг зелен фураж, производството на сух фураж и постигнатите икономии на изкопаеми горива. Докладът следва да е придружен при необходимост от подходящи предложения;


2. на всеки три години, за първи път не по-късно от 31 декември 2010 г., на Европейския парламент и на Съвета, относно изпълнението на мерките във връзка със сектора на пчеларството, предвидени в част II, дял I, глава IV, раздел VI.


3. преди 31 декември 2009 г., на Европейския парламент и на Съвета, относно прилагането на дерогацията, предвидена в член 182, параграф 4, по отношение на германския алкохолен монопол, включително оценка на помощите, предоставени в рамките на този монопол, както и всички подходящи предложения.

4. на Европейския парламент и на Съвета до 31 декември 2013 г. относно изпълнението на разпоредбите, предвидени в част II, дял I, глава IV, раздел IVа и в част II, дял II, глава II по отношение на организациите на производители, оперативните фондове и оперативните програми в сектор „Плодове и зеленчуци“.

>M6

5. преди 31 август 2012 г. на Европейския парламент и на Съвета относно прилагането на схемата за предлагане на плодове в училищата, предвидена в член 103жa, като се включат при необходимост подходящи предложения. В доклада се разглеждат >M10 2007R1234 — BG — 19.06.2010 — 007.001 — 172

по-специално въпросите за това, доколко схемата е насърчила въвеждането на добре функциониращи схеми за предлагане на плодове в училищата в държавите-членки, както и нейното въздействие върху подобряването на хранителните навици на децата.

>M7

6. преди 31 декември 2010 г. и 31 декември 2012 г. на Европейския парламент и Съвета относно развитието на ситуацията на пазара и съответните условия за плавно, постепенно премахване на квотната система за мляко, при необходимост заедно с подходящи предложения. Освен това в специален доклад ще бъдат разгледани последиците за производителите на сирене със защитено наименование на произход в съответствие с Регламент (ЕО) № 510/2006.

>M10

7. до Европейският парламент и Съвета към 31 декември 2011 г. относно изпълнението на мерките за популяризиране в лозаро- винарския сектор, посочени в член 103п;

8. до края на 2012 г. относно лозаро-винарския сектор, по- специално като вземе предвид опита, натрупан при прилагането на реформата.


Член 185


Регистриране на договори в сектора на хмела


1. Всеки договор за доставка на хмел, произведен на територията на Общността, сключен между производител или организация на производители, от една страна, и купувач, от друга страна, се регистрира от органите, определени за тази цел от всяка съответна държава-членка производител.


2. Договорите, които се отнасят за доставката на определени количества по договорени цени в продължение на период, който обхваща една или повече реколти, и са сключени преди 1 август на годината на съответната първа реколта, следва да се смятат за „предварително сключени договори“. Те се регистрират отделно.


3. Данните, на които се основава регистрацията, могат да се използват единствено за целите на настоящия регламент.


4. Комисията определя подробни правила за регистрацията на договорите за доставка на хмел.


Член 185а

Лозарски регистър и опис

1. Държавите-членки поддържат лозарски регистър, който съдържа актуализирана информация за производствения потенциал.

2. Държави-членки, в които общата площ, засадена с винени сортове лози, които могат да бъдат класифицирани в съответствие с член 120а, параграф 2, не надхвърля 500 хектара, нямат задължението по параграф 1.

3. Въз основа на лозарския регистър държавите-членки, които предвидят мерки за „преструктуриране и конверсия на лозя“ в своите програми за подпомагане в съответствие с член 103р, преди 1 март всяка година изпращат на Комисията актуализиран опис на своя производствен потенциал.

4. Комисията приема подробни правила за лозарския регистър и описа, по-специално за неговото използване при наблюдението и контрола на производствения потенциал и при измерването на площите. ЎM6 2007R1234 — BG — 19.06.2010 — 007.001 — 173

Комисията може по всяко време след 1 януари 2016 г. да реши, че параграфи 1—3 повече няма да се прилагат.

Член 185б

Задължителни декларации в лозаро-винарския сектор

1. Производителите на грозде за производството на вино и производителите на мъст и вино всяка година декларират пред компетентните национални органи количествата, получени от последната реколта.

2. Държавите-членки могат да задължат търговците на грозде, предназначено за производство на вино, да декларират всяка година предложените на пазара количества от последната реколта.

3. Производителите на мъст и вино и търговците, с изключение на търговците на дребно, декларират всяка година пред компетентните национални органи своите запаси от мъст и вино, били те от реколтата от текущата година или от реколтата от предходни години. Гроздовата мъст и виното, внесени от трети държави, се декларират отделно.

4. Комисията може да приеме подробни правила за прилагането на настоящия член, и по-специално да включи правилата за санкциите, които се налагат в случай на неспазване на изискванията за уведомяване.

Член 185в

Придружителни документи и регистър в лозаро-винарския сектор

1. Продуктите от лозаро-винарския сектор се пускат в обращение в Общността единствено с официално проверен придружаващ документ.

2. Физическите или юридическите лица, или група от такива лица, които държат продукти от лозаро-винарския сектор поради естеството на извършваната от тях търговия, по-специално производители, лица, които извършват бутилиране, и преработватели, както и търговците, които са определени от Комисията, водят входящи и изходящи регистри по отношение на тези продукти.

3. Комисията приема подробни правила за прилагането на настоящия член.

Член 185г

Определяне на отговорни национални органи за лозаро- винарския сектор

1. Без да се засягат другите разпоредби от настоящия регламент относно определянето на компетентни национални органи, държавите-членки определят един или повече органи, които да осигуряват спазването на правилата на Общността в лозаро- винарския сектор. По-специално държавите-членки определят лабораториите, имащи право да провеждат официални анализи в лозаро-винарския сектор. Определените лаборатории следва да отговарят на общите критерии за работа на изпитващи лаборатории, определени в ISO/IEC 17025. ЎM10 2007R1234 — BG — 19.06.2010 — 007.001 — 174

2. Държавите-членки уведомяват Комисията за наименованията и адресите на посочените в параграф 1 органи и лаборатории. Комисията, без съдействието на комитета, посочен в член 195, параграф 1, прави тази информация обществено достояние.


Член 186


Смущения във връзка с цените на вътрешния пазар


Комисията може да предприеме необходимите мерки при следните ситуации, когато има вероятност тези ситуации да продължат да съществуват, като по този начин смущават или заплашват със смущения пазарите: ЎM12

а) по отношение на продуктите от секторите на захарта, хмела, говеждото и телешкото месо, млякото и млечните продукти, овчето и козето месо, когато цените на някой от тези продукти на пазара на Общността нарастват или падат значително; ЎB

б) по отношение на продуктите от секторите на свинското месо, яйцата и птичето месо и, по отношение на маслиново масло, когато цените на някой от тези продукти на пазара на Общността нарастват значително.


Член 187


Смущения, причинени от котировките или цените на световния пазар


Когато по отношение на продуктите от секторите на зърнените култури, ориза, захарта, млякото и млечните продукти, котировките или цените на световния пазар на един или повече от продуктите достигнат равнище, което затруднява или заплашва да затрудни предлагането на пазара на Общността и когато има вероятност това положение да продължи или да се влошава, Комисията може да предприеме необходимите мерки за съответния сектор. Тя може по-специално временно да преустанови изцяло или частично облагането с вносни мита на определени количества.


Член 188


Условия за прилагане на мерки в случай на смущения и правила за прилагане


1. Мерките, предвидени в членове 186 и 187, могат да бъдат приети:


а) при условие че всички други възможни мерки съгласно настоящия регламент се окажат недостатъчни;


б) като се вземат предвид задълженията, произтичащи от споразумения, сключени в съответствие с член 300, параграф 2 от Договора.


2. Комисията може да приеме подробни правила за прилагането на членове 186 и 187.Член 188а

Докладване и оценка в лозаро-винарския сектор

1. По отношение на незаконните насаждения, посадени след 31 август 1998 г., посочени в член 85а, преди 1 март всяка година държавите-членки информират Комисията за засадените с ЎM10 2007R1234 — BG — 19.06.2010 — 007.001 — 175

лозя площи без съответното разрешение след 31 август 1998 г., както и за площите с лозови насаждения, изкоренени съгласно параграф 1 от същия член.

2. По отношение на задължителното регулиране на незаконните насаждения, посадени преди 1 септември 1998 г., посочени в член 85б, държавите-членки информират Комисията преди 1 март на всяка от съответните години за:

а) площите, засадени с лозя без съответното право на засаждане преди 1 септември 1998 г.;

б) площите, които са узаконени в съответствие с параграф 1 от същия член, таксите, предвидени в посочения параграф, както и средната стойност на регионалните права на засаждане, предвидени в параграф 2 от същия член.

Преди 1 март 2010 г. държавите-членки за първи път уведомяват Комисията за площите с лозя, изкоренени в съответствие с член 85б, параграф 4, първа алинея.

Изтичането на преходната забрана за нови насаждения на 31 декември 2015 г. съгласно член 85ж, параграф 1 не засяга задълженията съгласно настоящия параграф.

3. По отношение на заявленията за помощи в контекста на схемата за изкореняване, определена в част II, дял I, глава III, раздел IVа, подраздел III, държавите-членки уведомяват Комисията към 1 март всяка година за приетите заявления, обобщени по региони и по размери на добивите, и за общия размер на изплатените премии за изкореняване по региони.

По отношение на предходната винарска година, преди 1 декември всяка година държавите-членки уведомяват Комисията за:

а) изкоренените площи, обобщени по райони и по размер на добивите;

б) общия размер на изплатените премии за изкореняване по райони.

4. По отношение на изключенията от възможността за участие в схемата за изкореняване в съответствие с член 85ф държавите- членки, които решат да използват възможността, предвидена в параграфи 4—6 от същия член, информират Комисията към 1 август всяка година във връзка с мерките за изкореняване, които ще се прилагат, за:

а) районите, които са определени като несъответстващи на условията за участие в схемата за изкореняване;

б) обосновката за несъответствието с условията за участие съгласно член 85ф, параграфи 4 и 5.

5. Всяка година преди 1 март и за първи път преди 1 март 2010 г. държавите-членки представят на Комисията доклад за изпълнението през предходната финансова година на мерките, предвидени в техните програми за подпомагане, посочени в част II, дял I, глава IV, раздел IVб.

В тези доклади се изброяват и описват мерките, за които е предоставена помощ от Общността по линия на програмите за подпомагане, като по-специално се предоставят подробни данни относно изпълнението на мерките за популяризиране по член 103п. ЎM10 2007R1234 — BG — 19.06.2010 — 007.001 — 176

6. Преди 1 март 2011 г. и за втори път — преди 1 март 2014 г. държавите-членки представят на Комисията оценка на разходите и ползите от програмите за подпомагане, като посочват и начина за подобряване на тяхната ефективност.

7. Комисията приема подробни правила за прилагането на настоящия член.


Член 189


Предоставяне на информация в сектора на етиловия алкохол


1. По отношение на продуктите от сектора на етиловия алкохол държавите-членки предоставят на Комисията следната информация:

а) производство на етилов алкохол от земеделски произход, изразено в хектолитри чист алкохол, разпределено по използван продукт за производство на алкохол;

б) обем на пласирания етилов алкохол от земеделски произход, изразен в хектолитри чист алкохол, разпределен по сектори на местоназначение;

в) запаси от етилов алкохол от земеделски произход, с които държавата-членка разполага в края на предходната година;

г) предвидено производство за текущата година.


Правилата за предоставянето на тази информация, и по-специално честотата на нейното предоставяне и определянето на сектори по местоназначение, се приемат от Комисията.


2. Въз основа на посочената в параграф 1 информация и на всяка друга налична информация, Комисията, без съдействието на Комитета, посочен в член 195, параграф 1, изготвя баланс на Общността за пазара на етилов алкохол от земеделски произход за предходната година и прогнозен баланс за текущата година.


Балансът на Общността съдържа също така информация за етиловия алкохол от неземеделски произход. Точното съдържание и начини за събиране на тази информация се определят от Комисията.


За целите на настоящия параграф, „етилов алкохол от неземеделски произход“ означава продукти под кодове по КН 2207, 2208 90 91 и 2208 90 99, които не са получени от конкретен земеделски продукт, посочен в приложение I към Договора.


3. Комисията нотифицира държавите-членки относно балансите, посочени в параграф 2.


ЧАСТ VI


ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ


Член 190


Финансови разпоредби


Регламент (ЕО) № 1290/2005 и разпоредбите, приети за неговото прилагане, се прилагат по отношение на разходите, направени от държавите-членки при изпълнение на задълженията по настоящия регламент.


Член 190а

Прехвърляне на суми от лозаро-винарския сектор към развитието на селските райони

1. Сумите, определени в параграф 2 въз основа на данните за разходите в исторически план съгласно Регламент (ЕО) № 1493/1999, предназначени за интервенционни мерки с цел регулиране на селскостопанските пазари съгласно посоченото в член 3, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 1290/2005, се отпускат като допълнителни финансови средства от Общността за мерки във винопроизводителни райони по линия на програмите за развитие на селските райони, финансирани по реда на Регламент (ЕО) № 1698/2005.

2. Предоставят се следните суми по календарни години:

— 2009 г.: 40 660 000 EUR,

— 2010 г.: 82 110 000 EUR,

— от 2011 г. нататък: 122 610 000 EUR.

3. Сумите по параграф 2 се разпределят между държавите- членки в съответствие с приложение Хв.


Член 191


Спешни случаи


Комисията приема мерките, които са едновременно необходими и обосновани в случай на спешност, за разрешаване на специфични практически проблеми.


Тези мерки могат да бъдат в дерогация от някои разпоредби на настоящия регламент, но само в степен и за период, за които това е строго необходимо.


Член 192


Обмен на информация между държавите-членки и Комисията


1. Държавите-членки и Комисията си предоставят взаимно всякаква информация, необходима за прилагането на настоящия регламент или за наблюдение и анализ на пазара, както и за спазване на международните задължения във връзка с продуктите, посочени в член 1.


2. Комисията приема подробни правила, за да определи каква информация е необходима за прилагането на параграф 1, както и такива за нейните форма, съдържание, разпределение във времето и срокове, и относно схеми за изпращане или предоставяне на информация и документи.


Член 193


Клауза относно заобикалянето


Без да се засягат специфични разпоредби, не се дава никакво предимство по настоящия регламент в полза на физическо или юридическо лице, за които е установено, че условията, необходими за получаване на тези предимства са създадени изкуствено, в противоречие с целите на настоящия регламент.


Член 194


Мерки за контрол и административни мерки и административни наказания и тяхното отчитане


Комисията определя:

а) правилата във връзка с мерките за административен и физически контрол, които държавите-членки следва да провеждат с оглед на спазването на задълженията, произтичащи от прилагането на настоящия регламент;

б) система за прилагане на административни мерки и административни наказания, в случай че бъде установено неспазване на някое от задълженията, произтичащи от прилагането на настоящия регламент;

в) правилата за възстановяване на неправомерно изплатени суми, произтичащи от прилагането на настоящия регламент;

г) правилата за отчитането на проведения контрол, както и за резултатите от него.


Посочените в буква б) административни наказания се степенуват според установената тежест, обхват, устойчивост и повторяемост на неспазването на задълженията.


Комисията може също да определи правилата за измерване на площите в лозаро-винарския сектор с цел гарантиране на еднаквото прилагане на разпоредбите на Общността, предвидени в настоящия регламент. Такива правила могат по-специално да се отнасят до проверките и правилата, уреждащи специалните финансови процедури за подобряване на проверките.


Член 194а


Съвместимост с интегрираната система за администриране и контрол

За целите на прилагането на настоящия регламент в лозаро- винарския сектор държавите-членки гарантират, че процедурите по управление и контрол, посочени в член 194, параграфи 1 и 3, които се отнасят до площи, са съвместими с интегрираната система за администриране и контрол (IACS) по отношение на следните елементи:

а) компютризираната база данни;

б) системите за идентификация за селскостопанските парцели, посочени в член 20, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1782/2003;

в) административните проверки.

Процедурите позволяват безпроблемно общо функциониране или обмен на данни с IACS.

ЧАСТ VII


ПРАВИЛА ЗА ПРИЛАГАНЕ, ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ ПРАВИЛА


ГЛАВА I


Разпоредби за прилагане


Член 195


Комитет


1. Комисията се подпомага от Управителния комитет за общата организация на селскостопанските пазари (наричан по-долу „Управителния комитет“). ЎB

2. При позоваване на настоящия параграф, се прилагат членове 4 и 7 от Решение 1999/468/ЕО.

Срокът, предвиден в член 4, параграф 3 от Решение 1999/468/ЕО, се определя на един месец. ЎM10

3. Комисията се подпомага и от регулаторен комитет.

4. При позоваване на настоящия параграф се прилагат членове 5 и 7 от Решение 1999/468/ЕО.

Срокът, предвиден в член 5, параграф 6 от Решение 1999/468/ЕО, се определя на три месеца.


Член 196


Член 196

Организация на Управителния комитет

При организацията на заседанията на Управителния комитет, посочен в член 195, параграф 1, се вземат под внимание по- специално обхватът на неговите отговорности, особеностите на разглежданата материя, както и необходимостта от осигуряване на съответните експертни становища.


ГЛАВА II


Преходни и заключителни разпоредби


Член 197


Изменения на Регламент (ЕО) № 1493/1999


Членове 74—76 от Регламент (ЕО) № 1493/1999 се заличават.


Член 198


Изменения на Регламент (ЕО) № 2200/96


Членове 46 и 47 от Регламент (ЕО) № 2200/96 се заличават.


Член 199


Изменения на Регламент (ЕО) № 2201/96


Членове 29 и 30 от Регламент (ЕО) № 2201/96 се заличават.


Член 200


Изменения на Регламент (ЕО) № 1184/2006


Регламент (ЕО) № 1184/2006 се изменя, както следва:


1. Заглавието се заменя със следния текст:


„Регламент (ЕО) № 1184/2006 на Съвета от 24 юли 2006 година за прилагане на определени правила за конкуренция при производството и търговията с определени селскостопански продукти“


2. Член 1 се заменя със следния текст:


„Член 1


Настоящият регламент установява правилата, които следва да бъдат прилагани по отношение на приложимостта на членове 81—86 и определени разпоредби на член 88 от Договора във връзка с производството и търговията с продуктите, изброени в приложение I към Договора, с изключение на продуктите, посочени в член 1, параграф 1, букви а)—з), буква к) и букви м)—ф) и в член 1, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета69.


Член 1a


Членове 81—86 от Договора и разпоредбите, приети за тяхното прилагане, се прилагат, при условията на член 2 от настоящия регламент, по отношение на всички споразумения, решения и практики, посочени в член 81, параграф 1 и член 82 от Договора, които са свързани с производството или търговията с продуктите, посочени в член 1.


3. Алинея първа от член 2, параграф 1 се заменя със следния текст:


„1. Член 81, параграф 1 от Договора не се прилага по отношение на тези споразумения, решения и практики, посочени в член 1а от настоящия регламент, които представляват неразделна част от национална пазарна организация или са необходими за постигане на целите, уредени в член 33 от Договора.“


4. Член 3 се заменя със следния текст:


„Член 3


Член 88, параграф 1 и първото изречение от член 88, параграф 3 от Договора се прилагат по отношение на помощ, предоставяна за производството или търговията с продуктите, посочени в член 1.“


Член 201


Отмяна


1. При спазване на параграф 3 се отменят следните регламенти:

а) регламенти (ЕИО) № 234/68, (ЕИО) № 827/68, (ЕИО) № 2517/69, (ЕИО) № 2728/75, (ЕИО) № 1055/77, (ЕИО) № 2931/79, (ЕИО) № 1358/80, (ЕИО) № 3730/87, (ЕИО) № 4088/87, (ЕИО) № 404/93, (ЕО) № 670/2003 и (EО) № 797/2004, считано от 1 януари 2008 г.;

б) регламенти (ЕИО) № 707/76, (ЕО) № 1786/2003, (ЕО) № 1788/2003 и (ЕО) № 1544/2006, считано от 1 април 2008 г.;

в) регламенти (ЕИО) № 315/68, (ЕИО) № 316/68, (ЕИО) № 2729/75, (ЕИО) № 2759/75, (ЕИО) № 2763/75, (ЕИО) № 2771/75, (ЕИО) № 2777/75, (ЕИО) № 2782/75, (ЕИО) № 1898/87, (ЕИО) № 1906/90, (ЕИО) № 2204/90, (ЕИО) № 2075/92, (ЕИО) № 2077/92, (ЕИО) № 2991/94, (ЕО) № 2597/97, (ЕО) № 1254/1999, (ЕО) № 1255/1999, (ЕО) № 2250/1999, (ЕО) № 1673/2000, (ЕО) № 2529/2001, (ЕО) № 1784/2003, (ЕО) № 865/2004 и (ЕО) № 1947/ 2005 (ЕО) № 1952/2005 и (ЕО) № 1028/2006, считано от 1 юли 2008 г.;

г) Регламент (ЕО) № 1785/2003, считано от 1 септември 2008 г.;

д) Регламент (ЕО) № 318/2006, считано от 1 октомври 2008 г.;

е) регламенти (ЕИО) № 3220/84, (ЕИО) № 386/90, (ЕИО) № 1186/90, (ЕИО) № 2137/92 и (ЕО) № 1183/2006, считано от 1 януари 2009 г.


2. Решение 74/583/ЕИО се отменя, считано от 1 януари 2008 г.


3. Отмяната на посочените в параграф 1 регламенти не засяга:

а) запазването в сила на актове на Общността, приети въз основа на тези регламенти; и

б) действителността на изменения, внесени с тези регламенти в други актове от общностното право, които не се отменят с настоящия регламент.


Член 202


Обяснение на позоваванията


Позоваванията на разпоредбите и регламентите, които се изменят или отменят с членове 197–201, се разглеждат като позовавания на настоящия регламент и се четат съгласно таблиците за съответствие, изложени в приложение XXII.


Член 203


Преходни правила


Комисията може да приеме мерки, необходими за улесняване на прехода от разпоредбите на регламентите, които се изменят или отменят с членове 197–201, към тези, установени с настоящия регламент.


Член 203а


Преходни правила за сектори „Плодове и зеленчуци“ и „Преработени плодове и зеленчуци“

1. Схемите за помощ, установени в регламенти (ЕО) № 2201/96 и (ЕО) № 2202/96 от 28 октомври 1996 г. относно въвеждането на режим за помощ на Общността за производители на определени цитрусови плодове ( 1 ) и отменени с Регламент (ЕО) № 1182/2007, остават приложими за всеки от съответните продукти за пазарната година за този продукт, която приключва през 2008 г. ЎB 2007R1234 — BG — 19.06.2010 — 007.001 — 182 ( 1 ) ОВ L 297, 21.11.1996 г., стр. 49. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1933/2001 на Комисията (ОВ L 262, 2.10.2001 г., стр. 6).

2. Организации на производители и асоциации на организации на производители, които вече са били признати съгласно Регламент (ЕО) № 2200/96 преди датата на влизане в сила на настоящия регламент, продължават да бъдат признавани и по настоящия регламент. При необходимост те се адаптират към изискванията на настоящия регламент до 31 декември 2010 г.

Организациите на производители и асоциациите на организации на производители, които вече са били признати съгласно Регламент (ЕО) № 1182/2007, продължават да бъдат признавани и по настоящия регламент.

3. По искане на организация на производители оперативна програма, одобрена съгласно Регламент (ЕО) № 2200/96 преди датата на прилагане на Регламент (ЕО) № 1182/2007:

а) може да продължи действието си до своя край, или

б) да бъде променена, за да отговаря на изискванията на настоящия регламент, или

в) да бъде заменена от нова оперативна програма, одобрена съгласно настоящия регламент.

Член 103г, параграф 3, букви д) и е) се прилагат към оперативните програми, за които са били подадени заявления през 2007 г., но все още не са одобрени към датата на прилагане на настоящия регламент, но които отговарят на критериите по посочените букви.

4. Групи производители, на които е било предоставено предварително признаване по Регламент (ЕО) № 2200/96, продължават да се ползват от това предварително признаване и по настоящия регламент. Планове за признаване, които са били приети по Регламент (ЕО) № 2200/96, продължават да се ползват от това приемане и по настоящия регламент. Въпреки това, при необходимост плановете се изменят, за да позволят на групата производители да изпълни критериите за признаване като организация на производители, установени в член 125б от настоящия регламент. По отношение на групи производители в държавите-членки, които се присъединиха към Европейския съюз на 1 май 2004 г. или след тази дата, размерът на помощта, определен в член 103а, параграф 3, буква а), се прилага към плановете за признаване от датата на прилагане на настоящия регламент.

5. Договорите, посочени в член 3, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 2202/96, които обхващат повече от една пазарна година от схемата за помощи за преработка на цитрусови плодове, които се отнасят за пазарната година с начало 1 октомври 2008 г. или за следващи пазарни години, могат да бъдат изменени или прекратени със съгласието на двете страни с цел да бъде отчетена отмяната на въпросния регламент с Регламент (ЕО) № 1182/2007 и произтичащото от това премахване на помощта. При такова изменение или прекратяване на засегнатите страни не се налагат санкции съгласно посочения регламент или правилата за изпълнението му.

6. Когато държава-членка се ползва от преходната разпоредба по член 68б или член 143бв от Регламент (ЕО) № 1782/2003, правилата, приети съгласно член 6 от Регламент (ЕО) № 2201/96 или член 6 от Регламент (ЕО) № 2202/96 относно минималните характеристики на суровини, доставени за преработка, и минималните изисквания за качество на готовите продукти, остават приложими по отношение на суровините, добити на нейна територия.

7. До приемане на нови пазарни стандарти по отношение на плодовете и зеленчуците и на преработените плодове и зеленчуци съгласно членове 113 и 113а, продължават да се прилагат пазарните стандарти, разработени в съответствие с регламенти (ЕО) № 2200/96 и (ЕО) № 2201/96. ЎM3 2007R1234 — BG — 19.06.2010 — 007.001 — 183

8. Комисията може да приема мерките, необходими за улесняване на прехода от разпоредбите, предвидени в регламенти (ЕО) № 2200/96, (ЕО) № 2201/96, (ЕО) № 2202/96 и (ЕО) № 1182/2007, към разпоредбите на настоящия регламент, включително тези по параграфи 1—7 от настоящия член.


>M10


Член 203б


Преходни правила в лозаро-винарския сектор

Комисията може да приеме мерките, необходими за улесняване на преминаването от реда и условията, предвидени в регламенти (ЕО) № 1493/1999 и (ЕО) № 479/2008, към тези от настоящия регламент.


Член 204


Влизане в сила


1. Настоящият регламент влиза в сила на седмия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.


2. Той се прилага от 1 януари 2008 г.


Същевременно той се прилага:

а) по отношение на секторите на зърнените култури, семената, хмела, маслиновото масло и трапезните маслини, лена и конопа, суровия тютюн, говеждото и телешкото месо, свинското месо, овчето и козето месо, яйцата и птичето месо – от 1 юли 2008 г.;

б) по отношение на сектора на ориза – от 1 септември 2008 г.;

в) по отношение на сектора на захарта – от 1 октомври 2008 г., с изключение на член 59, който се прилага от 1 януари 2008 г.;

г) по отношение на секторите на сухия фураж и бубарството – от 1 април 2008 г.;

д) по отношение на сектора на виното, както и член 197 – от 1 август 2008 г.;

е) по отношение на сектора на млякото и млечните продукти, с изключение на разпоредбите, предвидени в част II, дял I, глава III – от 1 юли 2008 г.;

ж) по отношение на системата за ограничаване на производството на мляко, установена в част II, дял I, глава III – от 1 април 2008 г.;

з) по отношение на скалите на Общността за класификация на кланични трупове, посочени в член 42, параграф 1 – от 1 януари 2009 г.;


Членове 27, 39 и 172 се прилагат от 1 януари 2008 г., а членове 149–152 — от 1 юли 2008 г. по отношение на всички предвидени продукти.


3. По отношение на сектора на захарта част II, дял I се прилага до края на пазарната година 2014/2015 за захар.


4. Разпоредбите, отнасящи се до системата за ограничаване на производството на мляко, установена в част II, дял I, глава III, се прилагат, в съответствие с член 66, до 31 март 2015 г.5. По отношение на картофеното нишесте част II, дял I, глава III, раздел IIIа прилага до края на пазарна година 2011-2012 за картофено нишесте.Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.


Съставено в Люксембург на 22 октомври 2007 година.


За Съвета Председател J. SILVA


ПРИЛОЖЕНИЕ I


СПИСЪК НА ПРОДУКТИТЕ, ПОСОЧЕНИ В ЧЛЕН 1, ПАРАГРАФ 1


Част I: Зърнени култури


По отношение на зърнените култури настоящият регламент обхваща продуктите, посочени в следната таблица: