Резюме за публикуване на решение на Комисията от 11 октомври 2007 г. относно производство съгласно член 82 от Договора за ЕО (Дело COMP/B-1/37.966 — Distrigaz) само текстът на Английски език е автентичен 2008/C 9/05

Обн. C ОВ. бр.9 от 15 Януари 2008г.

1) На 11 октомври 2007 г. Комисията прие решение съгласно член 9, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1/2003 на Съвета1. Неповерителна версия на пълния текст на решението на автентичния език, както и на работните езици на Комисията, е достъпна на уебсайта на Генерална дирекция „Конкуренция“ на следния адрес: http://ec.europa.eu/comm/competition/antitrust/cases/

2) Делото се отнася до Distrigas, понастоящем член на Suez group, и неговите дългосрочни споразумения за доставка на природен газ в Белгия. В своите предварителни оценки Комисията изрази опасението си съгласно член 82 от Договора за ЕО, че дългосрочните договорите на Distrigas за доставка на природен газ биха попречили на потребителите да сменят доставчика и в този смисъл ограничават възможността на други доставчици на природен газ да сключват договори с потребителите и възпрепятства техния достъп до пазара.

3) Комисията счита, че ангажиментите, предложени от Distrigas след предварителните оценки, и забележките, представени от заинтересовани трети страни, са достатъчни за справяне с възможните ограничения на конкуренцията. Първо, всяка година средно минимум 70 % от обема природен газ, доставен от Distrigas и от свързани предприятия на индустриални потребители и на производители на електричество в Белгия, ще се връща на пазара. В случай че общите продажби на Distrigas намалеят спрямо техните нива от 2007 г., Distrigas ще бъде в състояние да обвърже известен определен обем от продажби на природен газ, който представлява по-малко от 20 % от целия съответен пазар. Второ, договорите с индустриални потребители и производители на електричество не могат да надвишават пет години; но дого- вори, свързани с нови електроцентрали с капацитет над 10 MW, не попадат в обхвата на ангажиментите. Трето, Distrigas поема ангажимента да не сключва с препродавачи каквито и да било споразумения за доставка на природен газ за срок, по-голям от две години. Четвърто, Distrigas потвърждава, че няма да въвежда ограничения на потреблението в своите договори за доставка.

4) Решението установява, че предвид ангажиментите вече не съществуват основания за действия от страна на Комисията. Настоящото решение е задължително до 31 декември 2010 г.

5) Консултативният комитет по ограничителни практики и господстващо положение излезе с положително становище на 17 септември 2007 г.


_________________________

1 ОВ L 1, 4.1.2003 г., стр. 1. Регламент последно изменен с Регламент (ЕО) № 411/2004 (ОВ L 68, 8.3.2004 г., стр. 1).


2008-C009-05


Untitled Page