РЕГЛАМЕНТ НА КОМИСИЯТА (ЕО) №1367/95 от 16 юни 1995г., за утвърждаване на разпоредби за прилагане на Регламент на Съвета №3295/94, за приемане на мерки за предотвратяване пускането на пазара и свободното циркулиране, износ и внос, и установяване на процедура за задържане на фалшифицирани и пиратски стоки.

Обн. L ОВ. бр.133 от 17 Юни 1995г.

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,


Като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,


Като взе предвид Регламент на Съвета №3295/94, за приемане на мерки за предотвратяване пускането на пазара и свободното циркулиране, износ и внос, и установяване на процедура за задържане на фалшифицирани и пиратски стоки, и по-специално Член 12, 13 и 14 от него,


Като има предвид, че Регламент №3295/94 въведе общи правила за предотвратяване пускането на пазара и свободното циркулиране, износ и внос, и установяване на процедура за задържане на фалшифицирани и пиратски стоки, като се справи ефективно с незаконното предлагане на пазара на такива стоки, без да създава пречки за свободната законна търговия;


Като има предвид, че е необходимо да бъде установен вида на доказване притежаването на права върху обекти на интелектуалната собственост, в соътветствие с изискването на Член 3 ал.2 от Регламент (ЕО) №3295/94;


Като има предвид, че Член 14 от Регламент (ЕО) №3295/94 предвижда държавите-членки да съобщават на Комисията всякаква относима информация за прилагането на Регламента, а комисията да съобщава тази информация на останалите държави-членки; като има предвид, че е необходимо да бъде изработена процедура за обмен на информация;


Като има предвид, че Регламент на Комисията (ЕИО) №3077/87 (2) трябва да бъде отменен,


Като има предвид, че мерките предвидени в този регламент са в съответствие със становището на Комитета за Митнически Кодекс,


ПРИЕ ТОЗИ РЕГЛАМЕНТ


Член 1


За целите на Член 1 ал.2 б “в” от Регламент (ЕО) №3295/94, наричан нататък “основния регламент”, притежателят на правата или всяко лице, получило разрешение на използва тези права, могат да бъдат представлявани от физическо или юридическо лице; това лице може да бъде и сдружение които има за основна и главна цел извършването на мениджмънт и управление на авторски и сродни права.


Член 2


Доказателството, че подателят на молбата е притежател някое от правата, посочени в член 1 ал.2 б. “а” и б.”б” на от основния Регламент, което трябва да бъде представено при подаването на молба за извършването на действията съгласно на Член 3 ал.2 т.1 изречение второ от този Регламент, е както следва:


а)когато притежателят на правата подава молбата лично:


* в случай на регистрирано право или на право за което е подадена заявка за регистрация (право на търговска марка или промишлен образец): доказателство за регистрация или подадена заявка в съответното ведомство,

* в случай на авторско или сродно право, или промишлен образец, които не са регистрирани или за тях не е подадена заявка за регистрация:право на авторство или статут на първичен притежател;


б) когато молбата е подадена от друго лице, получило разрешение да използва някое от правата посочени в б.”а” и б.”б” на Член 1 ал.2 от основния Регламент, освен изискваното по реда на б”а” от този Регламент доказателство: документ по силата на който лицето е упълномощено да използва спорното право;


в) когато молбата се подава от представител на притежателя или от друго лице, упълномощето да използва правата посочени в б.”а” и б.”б” на Член 1 ал.2 от основния Регламент: освен изискваното по реда на б”а” от този Регламент доказателство, доказателство, че е упълномощено да подаден молба.


Член 3


Необходимата информация, предвидена в Член 3 ал.2 т.2 от основния Регламент, трябва да съдържа спецификация на стоките, по-точно стойността и опаковката им, заедно с всякаква информация, която би помогнала те да бъдат отграничени от стоките, за които има защитено право. При условията на втората подточка на Член 3 ал.2 от основния Регламент, тази информация трябва да бъде колкото може по-детайлна, така че да позволи на митническите власти да идентифициран точно стоките за които има подозения без прекалени усилия.


Член 4


Когато е подадена молба съгласно Член 4 от основния Регламент преди да е изтекъл тридневния срок, посочения в Член 7 от основния Регламент срок, срокът се изчислява от деня на получаване на молбата за извършване на действията.


Когато митническите власти спрат пускането на стоките на пазара или ги задържи в съответствие с член 4 от основния Регламент, те следва да информират съответно лицето, което ги декларира.


Член 5


1. всяка държава - членка, при първа възможност следва да изпрати на комисията данни за:


(а)законите, подзаконовите или административни актове , които приемат в съответствие с този Регламент. Тя следва също така да информира Комисията за всякакви норми в националното право които препятстват информирането на притежателя, така както е предвидено във втората подточка на член 6 ал.1 и Член 8 ал.3 от основния Регламент.


б)компетентната митническа администрация, предвидена в Член 8 ал.3 от основния Регламент, отговорна за приемането и обработката на писмени молби от притежателита на правата.


2. За да направи възможно осъществяването от Комисията на наблодение за ефективното прилагане на процедурата, предвидена в Член 15 от основния Регламент, всяка от държавите-членки следва да изпраща на Комисията:


а)в края на всяка календарна година, списък с всички постъпили по реда на Член 3 ал.2 писмени молби, заедно с името и адреса на притежателя, кратко описание на стоките и, когато са относими, търговската марка и предприетите в отговор на молбата действия;


б)в края на всяко четиримесечие, списък на случаите, в които са били задържани стоки или е било спряно пускането им на пазара. Предоставената за всеки отделен случай информация включва:


* името и адреса на притежателя кратко описание на стоките и, когато са относими, търговската марка и предприетите в отговор на молбата действия, както и положението на митницата, страната изпращач на стоките, местоназначението им, описание, количество и декларирана стойност на стоките, които са спрени от разпространение на пазара или са задържани, както и датата на спирането или задържането им.


3. Комисията следва да съобщи по подходящ начин на държавите-членки информацията, която получи по реда на този член. Данни за случаите, посочени в б”б” на ал.2 се изпращат на всяко четиримесечие от комисията до държавите-членки.

4. Данните които се съобщават по реда на ал.1, 2 и 3 могат да се използват само за целите, установени от основния Регламент.


Член 6


Регламент (ЕИО) №3077/87 се отменя, като отмяната влиза в сила от 1 юли 1995г.


Член 7


Този Регламент влиза в сила три дни след публикуването му в Официален Вестник на Европейските общности.


Регламентът се прилага от 1 юли 1995г. Този Регламент е задължителен в своята цялост и пряко приложим на територията на държавите-членки.


Приет в Брюксел на 16 юни 1995г.


За Комисията


Марио МОНТИ


Член на Комисията


Untitled Page