ИЗДАВАНЕ НА ЕВРОПЕЙСКА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАРТА


НОРМАТИВНА ОСНОВАРегламент (ЕИО) № 1408/71 на Съвета за прилагане на системи за социална сигурност към наети, самостоятелно заети лица и членовете на техните семейства, които се движат в рамките на Общността

Регламент (ЕИО) № 574/72 на Съвета, определящ процедурата за прилагане на Регламент (ЕИО) № 1408/71

Административнопроцесуален кодекс

Закон за здравното осигуряване (ЗЗО)

Наредба № 14 от 19 април 2007 г. за реда за издаване на документи, необходими за упражняване на здравноосигурителни права съгласно правилата за координация на системите за социална сигурност (Наредба № 14 от 19 април 2007 г.)

Решение № 190 от 18 юни 2003 г. на Административната комисия на европейската общност за социална сигурност на работниците-мигранти

Вътрешни правила за издаване от РЗОК на документи, необходими за упражняване на здравноосигурителни права, съгласно правилата за координация на системите за социална сигурност (утвърдени от директора на НЗОК) - чл. 3, ал. 2 и 3; чл. 11, ал. 1 и 3; чл. 15; чл. 16; чл. 17;


ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Целта на настоящата процедура е да укаже условията, предпоставките и реда за издаване на европейска здравноосигурителна карта (ЕЗОК).

За удостоверяване правото на получаване на обезщетения в натура при временно пребиваване в държава членка на Европейския съюз, на задължително здравноосигурените по българското законодателство лица се издава ЕЗОК по образец, утвърден от директора на НЗОК (чл. 9, ал. 1 от Наредба № 14 от 19 април 2007 г.). Взаимоотношенията между държавите се регламентират от правила за координация на системите за социална сигурност.

Обезщетения в натура са непарични обезщетения, изразяващи се в предоставяне на медицинска помощ при болест, майчинство, трудова злополука и професионална болест, покривани от публичната система на здравеопазването (§ 1, т. 2 от Наредба № 14 от 19 април 2007 г.).

Членове на семейство са съпруг, съпруга, деца до 18-годишна възраст, а ако продължават образованието си - до 26-годишна възраст, а ако са поставени под запрещение или трайно намалена работоспособност - независимо от възрастта (§ 1, т. 6 от Наредба № 14 от 19 април 2007 г.).

Правила за координация на системите за социална сигурност са правилата, въведени с Регламент (ЕИО) № 1408/71 на Съвета за прилагане на системи за социална сигурност към наети, самостоятелно заети лица и членовете на техните семейства, които се движат в рамките на Общността и с Регламент (ЕИО) № 574/72 на Съвета, определящ процедурата за прилагане на Регламент (ЕИО) № 1408/71 на Съвета, както и с всички други регламенти, които ги изменят, допълват или заменят (§ 1, т. 1 от Наредба № 14 от 19 април 2007 г.).

Въведена в ЕС от 01.06.2004 г., ЕЗОК замества Е-формулярите, прилагани преди тази дата, а именно: Е 110 - за наетите в международния транспорт; Е 111 - за туристите; Е 119 - за безработните лица; Е 128 - за учащите и работещите лица.

С ЕЗОК бяха отменени формуляри Е 113 - сертификат за влизане и напускане на болница и Е 114 - сертификат за предоставяне на съществени обезщетения в натура.

ПРОЦЕДУРА


І. Субекти на процедурата по издаване на ЕЗОК.

1. Компетентен орган

Компетентният орган за издаване на европейска здравноосигурителна карта е Националната здравноосигурителна каса.

2. Заявител

Заявител за издаване на европейска здравноосигурителна карта е заинтересованото лице, т. е. задължително здравноосигурено лице по българското законодателство, на което предстои пътуване в държава членка на Европейския съюз, страна от Европейското икономическо пространство (Норвегия, Исландия, Лихтенщайн) или Конфедерация Швейцария. Заинтересовани лица са и родителите, респ. настойниците или попечителите, когато предстои пътуване в една или повече от горепосочените държави на техните деца, респ. лица, поставени под тяхно попечителство или настойничество.

Заявител може да бъде и лице, осигурено по законодателството на друга държава-членка на Европейския съюз, което пребивава в Република България.

ІІ. Условия за издаване на ЕЗОК.

ЕЗОК се издава само на здравноосигурено по българското законодателство лица. Този документ не може да се издаде, ако заявителите се окажат:

1. лица по чл. 40а от ЗЗО, т.е български граждани, включително тези с двойно гражданство, длъжни да осигуряват себе си и пребиваващи в чужбина повече от 183 дни през една календарна година, които са се освободили от задължението да заплащат здравноосигурителни вноски до края на съответната календарна година, смятано от датата на напускане на страната, и за всяка следваща календарна година след предварително подадено заявление до НАП.

2. лица по чл. 109, ал. 1 от ЗЗО, т.е лица, които са осигурени и които са длъжни да внасят осигурителни вноски за своя сметка, и които не са внесли повече от три дължими месечни осигурителни вноски за период от 15 месеца до началото на месеца, предхождащ месеца на оказаната медицинска помощ. Осигурителните права на тези лица се възстановяват от датата на заплащане на дължимите вноски, като сумите, платени за оказаната медицинска помощ, не се възстановяват.

С други думи ЕЗОК не може да се издаде на лица, които са с прекъснати здравноосигурителни права в Република България. На тях може да бъде издадена ЕЗОК (по реда на настоящата процедура) при възстановяване правата им при условията и по реда на ЗЗО.

Условие за издаване на ЕЗОК може да бъде и пребиваването на територията на Република България и на лица, осигурени по законодателството на друга държава членка на ЕС, които са регистрирани в НЗОК по реда на Наредба № 14 (чл. 9, ал. 4 от наредба № 14). Т.е. Това са лица, които обичайно пребивават (имат местоживеене) в България. Ако те получат ЕЗОК и им бъде предоставена спешна и/или неотложна медицинска помощ при престой в държава - членка, НЗОК е длъжна да възстанови стойността на тази помощ на институцията по мястото на престой, оказала помощ на нуждаещото се лице, а в последствие и да си възстанови заплатените средства от компетентната на чуждестранните лица институция, т.е. тази, при която са осигурени.

ІІІ. Необходими документи за издаване на ЕЗОК

1. Заявление за издаване на ЕЗОК;

2. Лична карта или паспорт на заявителя;

3. Акт за раждане или съдебно решение за назначаване на настойник или попечител в случаите, когато заявлението се подава от името на малолетно, непълнолетно лице или от поставено под пълно или ограничено запрещение, което има назначен попечител/настойник;

4. Медицинска епикриза в случаите, когато:

- лицето сменя пребиваването си или се завръща в своята компетентна държава с цел получаване на подходящо лечение;

- лицето е получило разрешение да отиде в друга държава - членка с цел получаване на подходящо за състоянието си лечение

ІV. Вътрешен ход на процедурата.

Заявленито за издаване на ЕЗОК се подава чрез районните здравноосигурителни каси (РЗОК) в посочените от тях пунктове по постоянен или временен адрес на заинтересуваните лица. Необходимо е да се подчертае, че заявлениято за издаване на ЕЗОК се подава лично или от упълномощено лице. За малолетните и непълнолетните лица и за поставените под пълно или ограничено запрещение лица заявленията се подават от техните родители и настойници, съответно със съгласието на техните родители и попечители.

Данните в заявлението е необходимо да бъдат попълнени на пишеща машина, компютър или да се изпишат четливо с печатни букви. Имената на лицето се изписват без съкращения на кирилица и латиница, така както са изписани в съответния документ за самоличност на лицето.

В случаите, когато заявлението за издаване на ЕЗОК е попълнено нечетливо, неправилно или е с поправки, зачертаване или изтриване, РЗОК изпраща на заявителя съобщение за отстраняване на допуснати нередовности в 10 - дневен срок от получаване на съобщението.

При приемане на всяко заявление длъжностното лице:

1. завежда заявлението в регистър;

2. попълва и връчва на заявителя талон за прието заявление с входящ номер;

3. класира заявлението според вида на удостоверителния документ.

За тази цел в НЗОК се създават и поддържат регистри на:

1. издадените ЕЗОК;

2. обявените за невалидни ЕЗОК;

3. издадените удостоверения по видове.

Информация за издадените ЕЗОК се поддържа и на официалната електронна страница на НЗОК.

При необходимост НЗОК има право да получава информация от:

1. НАП - относно здравноосигурителния статус на лицата;

2. институцията, посочена в Анекс № 10 към Регламент (ЕИО) № 574/72 на Съвета, определящ процедурата за прилагане на Регламент (ЕИО) № 1408/71 на Съвета - относно обстоятелството дали спрямо дадено лице е приложимо или е било приложимо българското законодателство, което се удостоверява с "Удостоверение за приложимо законодателство" (формуляр Е 101).

ЕЗОК се издава с цел удостоверяване правото на получаване на обезщетения в натура при временно пребиваване в държава - членка на ЕС, на здравноосигурено по българското законодателство лице. Образецът на ЕЗОК се утвърждава от директора на НЗОК. Европейска здравноосигурителна карта не се издава на лица с прекъснати здравноосигурителни права по чл. 40а, ал. 1 и чл. 109, ал. 1 от ЗЗО. На тези лица може да бъде издадена ЕЗОК при възстановяване на здравноосигурителните им права при условията и по реда на ЗЗО.

Съгласно чл. 9, ал. 4 от Наредбата, ЕЗОК може да бъде издавана и на лица, осигурени по законодателството на друга държава - членка и пребиваващи в Република България, които са регистрирани в НЗОК.

След подаване на заявление по реда на чл. 3, ал. 1, чл. 4 и 5 от Наредбата за издаване на ЕЗОК в РЗОК се извършва проверка на здравноосигурителния статус на лицето, подлежащо на задължително здравно осигуряване по българското законодателство или на регистрацията в НЗОК на лицата по чл. 9, ал. 4 от Наредбата. Съгласно чл. 11, ал. 2 от Наредбата, ако се установи, че лицето е с непрекъснати здравноосигурителни права, ЕЗОК се издава със срок на валидност една година. В случай че лицето е непълнолетно, срокът на валидност на ЕЗОК е до навършване на пълнолетие, но не по-малко от една година и не повече от 5 години. Когато лицето получава пенсия за осигурителен стаж и възраст, срокът на валидност на европейската здравноосигурителна карта е 10 години, а ако лицето получава пенсия за инвалидност - за срока на отпуснатата пенсия, но не повече от 10 години.

Компетентните органи следва да издадат ЕЗОК в 30 - дневен срок от датата на подаване на заявлението. Издадената ЕЗОК се получава от заявителя или от упълномощено лице с нотариално заверено пълномощно по място на подаване на заявлението.

Съгласно чл. 13, ал. 2 от Наредбата, при установяване, че лицето е с прекъснати здравноосигурителни права, директорът на РЗОК издава писмен отказ за издаване на ЕЗОК. Отказът се издава в 30 - дневен срок от датата на подаване на заявлението и се връчва по реда на чл. 61 от АПК, който се изразява в следното:

1. Отказът да бъде издадена ЕЗОК следва да бъде съобщен на заинтерисованото лице в тридневен срок от издаването му;

2. Съобщаването може да се извърши чрез устно уведомяване за съдържанието на отказа, което трябва да бъде удостоверено с подпис на извършилото го длъжностно лице, или чрез отправяне на писмено съобщение, включително чрез електронна поща или факс, ако страната е посочила такива;

3. Когато адресът на някое от заинтересованото лица не е известен или то не е намерено на посочения от него адрес, съобщението се поставя на таблото за обявленията, в Интернет страницата на съответния орган или се оповестява по друг обичаен начин.

Съгласно чл. 14, ал. 1 от Наредбата, издадена европейска здравноосигурителна карта може да бъде обявена от директора на РЗОК за невалидна, когато:

1. здравноосигуреното лице заяви, че картата е изгубена, открадната или унищожена;

2. здравноосигуреното лице е починало;

3. лицето е загубило правото НЗОК да заплати за оказаната му медицинска помощ при условията на чл. 109, ал. 1 ЗЗО, освен ако до датата на обявяването на картата за невалидна възстанови здравноосигурителните си права, както и в случаите по чл. 40а, ал. 1 ЗЗО.

При изгубване, кражба или унищожаване на издадена ЕЗОК лицето - неин притежател, е длъжно да подаде уведомление по образец съгласно приложение № 1 до директора на РЗОК - чл. 14, ал. 2 от Наредбата. При смърт на здравноосигуреното лице неговите близки са длъжни да предадат издадената му ЕЗОК в РЗОК.

Обявлението за невалидността на издадена ЕЗОК се публикува на официалната електронна страница на НЗОК. В случаите по чл. 14, ал. 1, т. 1 от Наредбата, както и при възстановяване на здравноосигурителните права на лицето след обявяване на ЕЗОК за невалидна, лицето може да подаде молба за издаване на нова ЕЗОК по описания по-горе ред.

V. Обжалване на отказа за издаване на ЕЗОК.

Отказът да се издаде ЕЗОК може да се обжалва по реда на АПК. Жалбата се подава чрез директора на НЗОК в 14 - дневен срок от съобщаването му до Административен съд - София - град.

Решението на административния съд подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд. В касационното производство се допускат само писмени доказателства.

Върховният административен съд решава спора по същество.

Влезлите в сила решения на административния съд и Върховния административен съд са задължителни за конкретния случай, за който са постановени.

Отказите за издаване на ЕЗОК, които не са били обжалвани в законоустановените срокове, влизат в законна сила.

ПРАКТИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ


В резултат от подаденото заявление за издаване на ЕЗОК, Директорът на НЗОК следва да се произнесе по постъпилото искане като издаде или откаже да издаде поисканият документ.

Ако ЕЗОК бъде издадена, то при нужда здравноосигуреното по българското законодателство лице ще може да получи обезщетения в натура по време на престой в друга държава - членка на ЕС. За целта е необходимо да се представи издадената на негово име ЕЗОК, която сама по себе си удостоверява правото на тези обезщетения. Притежателят на ЕЗОК ще може да получи необходимата му медицинска помощ, която ще му даде възможност да продължи престоя си при безопасни медицински условия От друга страна предоставените обезщетения в натура могат да бъдат заплатени в последствие от НЗОК.


Untitled Page