Обслужване на полети по редовни въздушни линии Покана за участие в тръжна процедура от страна на Националната агенция за обществен транспорт (Rikstrafiken) съгласно член 4, параграф 1, буква г) от Регламент (ЕИО) № 2408/92 на Съвета относно обслужването на полети по редовни въздушни линии по следните трасета: Arvidsjaur — Stockholm/Arlanda G?llivare — Stockholm/Arlanda Hagfors — Stockholm/Arlanda Hemavan — Stockholm/Arlanda Lycksele — Stockholm/Arlanda Sveg — Stockholm/Arlanda Torsby — Stockholm/Arlanda Vilhelmina — Stockholm/Arlanda Ostersund — Umea, и Pajala — Lulea текст от значение за ЕИП 2008/C 13/05

Обн. C ОВ. бр.13 от 18 Януари 2008г.

1. Въведение


Швеция реши да наложи задължение за обществена услуга по силата на член 4, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕИО) № 2408/92 на Съвета от 23 юли 1992 г. относно достъпа на въздушни превозвачи на Общността до вътрешните въздушни трасета на Общността по отношение на редовни въздушни линии, обслужвани по гореизброените трасета. Подробностите относно това задължение за обществена услуга бяха публикувани в Официален вестник на Европейския съюз C 13, 18 януари 2008 г.


Ако в срок до 60 календарни дни след публикуването на настоящото известие в Официален вестник на Европейския съюз нито един превозвач не е подал заявление, че възнамерява да започне обслужване на редовни въздушни линии по един от гореизброените маршрути от 26 октомври 2008 г. в съответствие с наложеното задължение за обществена услуга и без да изисква финансова компенсация, Швеция реши съгласно процедурата, залегнала в член 4, параграф 1, буква г) от споменатия регламент, да ограничи до един превозвач достъпа до трасето и да предложи правото за обслужване по това трасе от 26 октомври 2008 г. чрез покана за участие в търг.


2. Предмет на поканата за участие в търг:


Обслужване на полети по редовни въздушни линии по гореизброените трасета от 26 октомври 2008 г. в съответствие със задължението за обществена услуга, публикувано в Официален вестник на Европейския съюз C 13, 18 януари 2008 г.

Тръжни оферти могат да се подават за едно или повече от гореизброените трасета. Тръжни оферти могат да се подават и за комбинирано обслужване по следните трасета:

— Arvidsjaur — Lycksele — Stockholm/Arlanda,

— Torsby — Hagfors — Stockholm/Arlanda,

— Hemavan — Vilhelmina — Stockholm/Arlanda.

Междинни кацания по трасетата са позволени само в случаите, описани в тръжната документация.


Няма да бъде разглеждано комбинирано обслужване по трасетата, различно от гореизброеното.


3. Участие

Могат да вземат участие всички въздушни превозвачи, които притежават валиден оперативен лиценз, издаден от държава-членка в съответствие с Регламент (ЕИО) № 2407/92 на Съвета от 23 юли 1992 г.относно лицензирането на въздушни превозвачи.


4. Процедура за кандидатстване

Настоящата покана за участие в търг се подчинява на разпоредбите на член 4, параграф 1, буква г) от Регламент (ЕИО) № 2408\92.

Търгът е задължителен за участниците в търга до 26 октомври 2008 г.


5. Тръжна документация

Пълната тръжна документация, съдържаща конкретните правила, на които се подчинява поканата за участие в търга, договорните условия и описанието на задължението за обществена услуга могат да бъдат получени безплатно от Националната агенция за обществен транспорт на следния адрес:


Rikstrafiken

Box 473

S-851 06 Sundsvall


или от следния електронен адрес: @####67108864#mailto:registrator@rikstrafiken.se#registrator@rikstrafiken.se@


Тел. (46) 60 67 82 50, факс (46) 60 67 82 516. Оценка на офертите

Офертите ще бъдат оценени, за да се определи коя от тях според Националната агенция за обществен транспорт е икономически най-изгодна. Оценката се извършва на два етапа. Първо се правят проверки, за да се установи дали участникът в търга и офертата отговарят на задължителните критерии, залегнали в тръжната документация. На втория етап офертата се разглежда на базата на исканата финансова компенсация и критериите за оценка, посочени в тръжната документация.


7. Финансова компенсация

Цялата компенсация по договора е в шведски крони (SEK). Участващите в търга трябва ясно да обозначат сумата — както и разбивката по години — която изискват, за да обслужват трасето за срок от три години, считано от 26 октомври 2008 г. Уточнената сума на компенсацията трябва да се базира на оценка на разходите и приходите, произтичащи от задължението за обществена услуга, както и задълженията, произтичащи от договора.


8. Продължителност на договора

Продължителността на договора обхваща периода от подписването на договора от двете страни до 1 март 2012 г., дата на която превозвачът трябва да е изпълнил отчетните си задължения по договора.

Обслужването на въздушни линии по гореизброените трасета започва на 26 октомври 2008 г. и приключва на 29 октомври 2011 г.


9. Изменение и прекратяване на договора

Договорът може да бъде променян само ако промените не са в противоречие със задължението за обществена услуга, публикувано в Официален вестник на Европейския съюз C 13, 18 януари 2008 г. Всички промени на договора се правят в писмена форма.

Всяка от страните по договора може да го прекрати, но само ако другата страна носи вина за съществено нарушение на договора и, въпреки писмените уведомления в тази връзка, не е отстранила незабавно нередностите. Срокът на предизвестието за прекратяване на договора в този случай се определя от страната, имаща право да прекрати договора.


10. Санкции при неизпълнение на договора

Превозвачът е отговорен за изпълнението на своите договорни задължения. В случай на неизпълнение или непълно изпълнение на договора от страна на превозвача по причини, независещи от въпросния превозвач, Националната агенция за обществен транспорт има право да намали плащането на компенсации или да задържи сумата до отстраняването на нередностите. Националната агенция за обществен транспорт си запазва правото да търси обезщетение.


11. Подаване на оферти

Офертите трябва да бъдат подадени не по-късно от 60 календарни дни след публикуването на настоящото известие в Официален вестник на Европейския съюз. Офертите трябва да бъдат обозначени с „Оферта за обслужване на въздушни линии, Rt 200750/31“ и да носят името на участващия в търга. Те трябва да се изпратят по пощата или по куриер, или да се донесат лично в Националната агенция за обществен транспорт на следния адрес:


Rikstrafiken

Esplanaden 11

Box 473

S-851 06 Sundsvall


Работното време на Националната агенция за обществен транспорт е от 8,00 ч. до 16,00 ч. от понеделник до петък.


Офертата и цялата документация трябва да са на Шведски или Английски език и трябва да се подадат в оригинал с две копия на магнитен носител (CD).


Няма да бъдат приемани оферти изпратени с факс, телеграма или по електронната поща.


12. Валидност на поканата за участие в търг

По силата на член 4, параграф 1, буква г) от Регламент (ЕИО) № 2408/92 настоящата покана за участие в търг е валидна само ако в срок до 60 календарни дни след публикуването на настоящото известие в Официален вестник на Европейския съюз нито един превозвач от Общността не е подал заявление, че възнамерява да започне обслужване на редовни въздушни линии по един от гореизброените маршрути от 26 октомври 2008 г. в съответствие с наложеното задължение за обществена услуга и без да изисква финансова компенсация.


2008-C013-05


Untitled Page