ПОКАНА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ — EACEA/02/08 ЕС-САЩ сътрудничество в областта на висшето образование и професионалното обучение Програма „Атлантида“: Дейности за трансатлантически връзки и академични мрежи на обучение и интегрирано университетско образование 2008/C 13/06

Обн. C ОВ. бр.13 от 18 Януари 2008г.

1. Цели и описание


Основните цели на поканата са да се поощри взаимното разбирателство между народите на държавите-членки на ЕС и САЩ, включително по-дълбокото познание на техните езици, култури и институции, и да се подобри качеството на развитието на човешките ресурси в ЕС и САЩ.


Настоящата покана обхваща три вида дейности:


Дейност 1 — Проекти за консорциум за трансатлантически академични степени

Тази дейност осигурява подкрепа за консорциуми на висши учебни заведения от ЕС и САЩ (по-нататък наричани „консорциум“) за създаването на двоични/двойни или общи програми за академични степени, назовавани в настоящия документ „трансатлантически академични степени“. Подкрепата може да включва отпускането на парични помощи за мобилност на студенти и членове на академичния и административния персонал („преподавателски състав“).


Дейност 2 — Проекти за мобилност за най-високо качество

Тази дейност осигурява парични средства за развитието на проекти за международна учебна програма, елемент, на които е краткосрочна трансатлантическа мобилност, която не е пряко обвързана с удостояването с обща или двоична/двойна академична степен. Подкрепата включва отпускането на парични помощи за мобилност на студенти и членове на академичния и административния персонал („преподавателски състав“).


Дейност 3 — Мерки със стратегическа насоченост

Тази дейност осигурява подкрепа на многостранни ЕС-САЩ проекти и дейности, замислени за увеличаване на съвместната работа в полето на висшето образование и професионалното обучение.


2. Допустими кандидати

Подаването на молби за получаване на парични помощи по настоящата покана се отнася до висши учебни заведения и учебни заведения за професионално обучение и квалификация. За мерки със стратегическа насоченост, тази покана се отнася и до други организации, като агенции за акредитация, образователни агенции и организации, частни компании, групи на индустрията и бизнеса, неправителствени организации, изследователски институти и професионални сдружения. Допустимите кандидати трябва да са установени в една от страните на Европейския съюз.


3. Бюджет и продължителност на проекта


Наличният бюджет възлиза приблизително на 4,5 млн. EUR. По-голямата част от него ще бъде отпусната за проекти по дейност 1, а именно консорциуми за трансатлантически академични степени. Съизмеримо финансиране ще бъде осигурено за институции от САЩ. Предвижда се да бъдат отпуснати средства с максимален размер от 408 000 EUR/428 000 EUR за осем проекта по дейност 1, с максимален размер от 180 000 EUR за четири проекта по дейност 2 и с максимален размер от 70 000 EUR за седем проекта от дейност 3.

Продължителността на проектите е четири години за проекти по дейност 1 и 2 и две години по дейност 3.


4. Краен срок

Заявленията за кандидатстване трябва да се изпратят до Изпълнителната агенция за образование, аудиовизия и култура не по-късно от 2 април 2008 г.


5. Допълнителна информация


Пълният текст на поканата за представяне на предложения и формулярите за кандидатстване са достъпни на следната интернет страница: http://ec.europa.eu/education/programmes/eu-usa/index_en.html.

Формулярите за кандидатстване следва да съответстват на изискванията, изложени в пълния текст на поканата, и да се подадат, като се използва предоставения формуляр.


2008-C013-06


Untitled Page