ПОКАНА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ — EACEA/01/08 Програма за сътрудничество между ЕС и Канада в сферата на висшето образование, обучението и въпросите на младежта Трансатлантически обмен на партньорства 2008/C 13/07

Обн. C ОВ. бр.13 от 18 Януари 2008г.

1. Цели и описание

Като цяло програмата и настоящата покана имат за цел да насърчат взаимното разбирателство между народите на Европейския съюз и Канада, в т.ч. по-добри познания по техните езици, за техните култури и институции, както и да подобрят качеството на човешкия ресурс в Европейския съюз и в Канада.

Настоящата покана обхваща само един вид дейност, а именно Съвместно проучване „ЕС-Канада“ и/или обучителна програма. В рамките на тази дейност се предоставя подкрепа за консорциуми от висши учебни заведения и организации, предоставящи обучение, от ЕС и Канада, „Трансатлантически обмен на партньорства“ (ТОП), за провеждане на съвместни проучвания и обучителни програми и за осъществяване на инициа- тиви за студенти и преподаватели.


2. Допустими кандидати

Подаването на молби за получаване на безвъзмездни средства по настоящата покана се отнася до висши учебни заведения и учебни заведения за професионално обучение и квалификация. Допустимите кандидати трябва да са регистрирани в една от 27-те държави-членки на Европейския съюз.


3. Бюджет и продължителност на проекта

Средствата, заделени за съфинансирането на проекти, се оценяват най-малко на 1,242 млн. EUR. Очаква се през 2008 г. да бъдат финансирани около 9 проекта. Максималният размер на средствата, предоставяни от страна на ЕС, ще възлиза на 138 000 EUR за тригодишен проект, реализиран в консорциум. Стартът на проектните дейности е планиран за м. октомври 2008 г., като продължителността им ще бъде 36 месеца.


4. Краен срок

Заявленията за кандидатстване трябва да бъдат изпратени в Изпълнителната агенция за образование, аудиовизия и култура не по-късно от 11 април 2008 г.


5. Допълнителна информация

Пълният текст на поканата за представяне на предложения и формулярите за кандидатстване са достъпни на следната интернет страница: http://eacea.ec.europa.eu/extcoop/canada/index_en.htm. Формулярите за кандидатстване следва да съответстват на изискванията, изложени в пълния текст, и да се подадат, като се използва предоставения формуляр.


2008-C013-07


Untitled Page