Резюме на решения на Общността относно разрешения за търговия с лекарствени продукти от 1 декември 2007 г. до 31 декември 2007 г. (Решения, приети съгласно член 34 от Директива 2001/83/EО на Европейския парламент и на Съвета или член 38 от Директива 2001/82/ЕО на Европейския парламент и на Съвета

Обн. C ОВ. бр.19 от 25 Януари 2008г.

Резюме на решения на Общността относно разрешения за търговия с лекарствени продукти от 1 декември 2007 г. до 31 декември 2007 г. (Решения, приети съгласно член 34 от Директива 2001/83/EО на Европейския парламент и на Съвета1 или член 38 от Директива 2001/82/ЕО на Европейския парламент и на Съвета2) 2008/C 19/05


— Издаване, продължаване и изменение на национално разрешение за търговия


         
  Наименование(я)      
Дата на налекарствения Титуляр(и) на разрешението за Държава-членка Дата на
решението продукт търговия   нотификация
         
18.12.2007г. Tracleer Actelion Registration Ltd Адресати на 19.12.2007г.
    BSI Building 13th Floor настоящото ре-  
    389 Chiswick High Road шение са държавите  
    London W44 AL United Kingdom    
         
18.12.2007г. Silapo STADA Arzneimittel AG Адресати на 19.12.2007г.
    Stadastrae 2-18 настоящото ре-  
    D-61118 Bad Vilbel шение са държавите  
         
18.12.2007г. Retacrit HOSPIRA Enterprises B.V. Адресати на 19.12.2007г.
    Taurusavenue 19-21b настоящото ре-  
    2132 LS Hoofddorp шение са държавите  
    Nederland    
         
19.12.2007г. Mab Campath Genzyme Europe B.V. Адресати на 20.12.2007г.
    Gooimeer 10 настоящото ре-  
    1411DD Naarden шение са държавите  
    Nederland    


_________________________

1 ОВ L 311, 28.11.2001 г., стр. 67.

2 ОВ L 311, 28.11.2001 г., стр. 1.


2008-C019-05


Untitled Page