Национална процедура на Италия за разпределение на ограничени права за въздушен трафик 2008/C 19/07

Обн. C ОВ. бр.19 от 25 Януари 2008г.

В съответствие с член 6 от Регламент (EO) № 847/2004 на Европейския парламент и на Съвета за преговорите и прилагането на споразуменията относно въздухоплавателните услуги между държавите-членки и трети страни, Европейската комисия публикува следната национална процедура за разпределение на права за въздушен трафик между заинтересованите превозвачи от Общността дотолкова, доколкото тези права са ограничени по споразуменията за въздухоплавателни услуги, подписани с трети страни.


„Министъра на транспорта


Официални насоки за поверяването на въздухоплавателни услуги за дестинации извън Европейския съюз относно кандидатурите, представени от въздухоплавателни дружества


Като взе предвид Регламент (EO) № 847/2004 от 29 април 2004 г. за преговорите и прилагането на споразуменията относно въздухоплавателните услуги между държавите-членки и трети страни;


Като взе предвид наблюденията на Европейската комисия за необходимостта от изменение на Директивата на Министъра на транспорта от 7 юли 2000 г. относно официалните насоки за поверяването на въздухоплавателни услуги за дестинации извън Европейския съюз относно кандидатурите, представени от въздухоплавателни дружества;


Като има предвид, че изискването за разпределяне на правата за трафик има постоянен характер;


Като има предвид, че правата за трафик за въздухоплавателни връзки, управлявани от споразумения за трафик с трети страни следва да бъдат предоставени съобразно обективни и прозрачни критерии в интерес на потребителите и на индустрията на въздухоплавателния транспорт;


Като има предвид, че цялата съответна информация следва да бъде на разположение на въздушните превозвачи от Общността онлайн,


издава с настоящето


тези официални насоки за поверяването на въздухоплавателни услуги вследствие на подадени от въздухоплавателни дружества кандидатури, които отменят и заместват Директивата от 7 юли 2000 г.


Тези насоки, предвидената програма за консултации, правата за трафик като цяло и съответните процедури за присъждане ще бъдат на разположение онлайн за всички превозвачи от Общността и следва да се прилагат, в съответствие с недискриминационни критерии, въз основа на следните параметри:


1. Общи цели:

а) развитие на търговския и туристически обмен;

б) насърчаване на индустрията на въздухоплавателния транспорт и на гражданската авиация като цяло;

в) плурализъм на въздушните превозвачи;

г) развитие на летищните системи.


2. Референтна рамка:

a) съвместимост със структурата и общото съдържание на услугите, осигурявани от индустрията на въздухоплавателния транспорт;

б) оперативност на маршрутите по отношение на взаимовръзките между различните споразумения за трафик и на действителен потенциал за развитие, предвидим в конкретни и разумни граници;

в) възможност за интегриране на съществуващите връзки с възможни допълнителни маршрути въз основа на очакваните тенденции за развитие на международните пътувания.


3. Общи критерии, приложими към авиолиниите по отношение на кандидатурите им:

a) финансови възможности;

б) технически възможности;

в) организационни възможности, които се оценяват въз основа на:


1. мисия на дружеството;


2. съществуваща или планирана търговска мрежа;


3. бизнес план.


4. Лица, които отговарят на условията


Всички лица, които са законно заинтересовани имат правото да получават информация, да изразяват интереса си и да подават молби, които да бъдат оценявани по справедлив и недискриминационен начин.


5. Специфични критерии за маршрута (качество на обслужването, предложено от кандидатите), които да бъдат оценявани въз основа на следните елементи:

a) ползи за потребителите и насърчаване на конкурентността на пазара;

б) пряко упражняване на дейността от страна на превозвача;

в) продължителност във времето (година — сезон — част от сезон);

г) ниво на използване на съществуващите права за трафик, по отношение на:


1. отправните точки и дестинациите и капацитета;

д) честота и разпределение на полетите;

е) опериране на маршрут, който покрива най-широко и щателно националната територия с въздухоплавателни услуги от/към трети страни;

ж) описание на услугата (начална аерогара и аерогара на дестинация, нонстоп полет, директен полет с междинно/и кацане/ия, друго/и спиране/ия, смяна на въздухоплавателното средство);

з) настояща мрежа и планиране на връзки, изпълнявани директно и/или посредством други превозвачи;

и) видове въздухоплавателни средства;

й) осигурявани категории услуги;

к) разбивка на тарифи според сезона (висок, нисък и среден); системи за продажба, отворени за потребителите;

л) показание за незабавно и действително разположение на въздухоплавателни средства или на постъпки за закупуването/финансирането им;

м) дата на начало на услугите;

н) непряко опериране (оперативни ред и условия, търговски риск, специфични договорни отношения по маршрута);

о) всякакви услуги или операции, които вече са били разработени по маршрута (редовна линия и/или чартър и/или посредством code sharing, франчайзинг, „мокър“ лизинг).


6. Решения


Всички решения се приемат максимум 60 дни след последния ден от периода за подаване на кандидатури.


7. Предпазни клаузи:

а) прилагане на принципа „използвай или губиш“, в случай на незапочване или закъсняло започване на обслужването или временно преустановяване на услугите по причини, различни от тези на непреодолима сила, които са признати от властите, по тяхна собствена инициатива или по молба на други заинтересовани страни;

б) възможност за временно преустановяване или отменяне на решението поради невъзможност да се изпълнят заложените стандарти;

в) забрана за прехвърляне на концесията без предварителното съгласие на разрешаващия орган.


Незапочването или забавянето на услугата, както и прекратяването на услугата за целия сезон на трафик ще окаже отрицателно влияние при оценяването на последващото присъждане на допълнителни маршрути.


Настоящата директива се изпраща на компетентните контролни органи за одобрение и регистрация.


Рим, …“

Алесандро БИАНКИ


2008-C019-07


Untitled Page