ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПРОТОКОЛ към Споразумението за търговия, развитие и сътрудничество между Европейската общност и нейните държави-членки, от една страна, и Южноафриканската република, от друга страна, за да се вземе предвид присъединяването на Република България и Румъния към Европейския съюз

Обн. L ОВ. бр.22 от 25 Януари 2008г.

КРАЛСТВО БЕЛГИЯ, РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ЧЕШКАТА РЕПУБЛИКА, КРАЛСТВО ДАНИЯ, ФЕДЕРАЛНА РЕПУБЛИКА ГЕРМАНИЯ, РЕПУБЛИКА ЕСТОНИЯ, ИРЛАНДИЯ, РЕПУБЛИКА ГЪРЦИЯ, КРАЛСТВО ИСПАНИЯ, ФРЕНСКАТА РЕПУБЛИКА, ИТАЛИАНСКАТА РЕПУБЛИКА, РЕПУБЛИКА КИПЪР, РЕПУБЛИКА ЛАТВИЯ, РЕПУБЛИКА ЛИТВА, ВЕЛИКОТО ХЕРЦОГСТВО ЛЮКСЕМБУРГ, РЕПУБЛИКА УНГАРИЯ, РЕПУБЛИКА МАЛТА, КРАЛСТВО НИДЕРЛАНДИЯ, РЕПУБЛИКА АВСТРИЯ, РЕПУБЛИКА ПОЛША, ПОРТУГАЛСКАТА РЕПУБЛИКА, РУМЪНИЯ, РЕПУБЛИКА СЛОВЕНИЯ, СЛОВАШКАТА РЕПУБЛИКА, РЕПУБЛИКА ФИНЛАНДИЯ, КРАЛСТВО ШВЕЦИЯ, ОБЕДИНЕНОТО КРАЛСТВО ВЕЛИКОБРИТАНИЯ И СЕВЕРНА ИРЛАНДИЯ,


наричани по-долу „държавите-членки“, представлявани от Съвета на Европейския съюз,


и


ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ,


наричана по-долу „Общността“,


и


ЮЖНОАФРИКАНСКАТА РЕПУБЛИКА,


наричани заеднопо-долу „договарящи страни“,


КАТО ОТЧИТАТ, че Споразумението за търговия, развитие и сътрудничество между Европейската общност и нейните държави-членки, от една страна, и Южноафриканската република, от друга страна („СТРС“), бе подписано в Претория на 11 октомври 1999 г. и влезе в сила на 1 май 2004 г.;


КАТО ОТЧИТАТ, че Договорът относно присъединяването на Република България и Румъния към Европейския съюз бе подписан в Люксембург на 25 април 2005 г. и влезе в сила на 1 януари 2007 г.;


КАТО ОТЧИТАТ, че съгласночлен 6, параграф 2 от Акта за присъединяване от 2005 г. присъединяванетона новите договарящи страни към СТРС се одобрява чрез сключването на протокол към СТРС,


СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:


Член 1


Република България и Румъния (наричани по-долу „новите държави-членки“) стават договарящи страни към СТРС и съответно приемат и вземат предвид, посъщия начин като останалите държави-членки на Общността, текстовете на споразумението, кактои приложенията, протоколите и декларациите към него.


ГЛАВА I


ИЗМЕНЕНИЯ В ТЕКСТА НА СТРС, ВКЛЮЧИТЕЛНО В НЕГОВИТЕ ПРИЛОЖЕНИЯ И ПРОТОКОЛИ


Член 2


Езици и брой на оригиналите


Член 108 от СТРС се заменя със следния текст:


„Член 108


Настоящото споразумение е изготвено в два екземпляра на английски, български, гръцки, датски, естонски, испански, италиански, латвийски, литовски, малтийски, немски, нидерландски, полски, португалски, румънски, словашки, словенски, унгарски, фински, френски, чешки и шведски език и на официалните езици на Южна Африка, различни от английски език, а именносепеди, сесото, сетсуана, сисуати, тшивенда, кситсонга, африкаанс, исиндебеле, исиксхоза и исизулу, като текстовете на всеки от тези езици са еднаквоавтентични“.


Член 3


Правила за произход


Протокол 1 към СТРС се изменя, кактоследва:


1. Член 16, параграф 4 се заменя със следния текст: „4. Сертификатите за движение EUR.1, издадени впоследствие, следва да са парафирани с една от следните фрази:


BG „ИЗДАДЕН ВПОСЛЕДСТВИЕ“

EN „ISSUED RETROSPECTIVELY“


2. Член 17, параграф 2 се заменя със следния текст:


„2. Издаденият потози начин дубликат следва да бъде парафиран с една от следните думи:


BG „ДУБЛИКАТ“


3. Приложение IV се заменя със следния текст:


„ПРИЛОЖЕНИЕ IV


ДЕКЛАРАЦИЯ ВЪРХУ ФАКТУРА


Декларацията върху фактура, текстът на която е даден по-долу, следва да бъде съставена в съответствие с бележките под линия. Независимо от това не е необходимо бележките под линия да бъдат възпроизвеждани.


Версия на български език


Износителят на продуктите, обхванати от този документ (митническо разрешение № … 1) декларира, че освен кьдето е отбелязано друго, тези продукти са с … преференциален произход2.


Версия на английски език


The exporter of the products covered by this document (customs authorisation No …3) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of …4 preferential origin.


ГЛАВА II


ПРЕХОДНИ РАЗПОРЕДБИ


Член 4


Стоки на път или на временно складиране


1. Разпоредбите на споразумението се прилагат за стоки, изнесени или от Южна Африка за една от новите държави-членки, или от една от новите държави-членки за Южна Африка, които отговарят на разпоредбите на протокол 1 към СТРС и които на датата на присъединяването са или на път, или на временнo складиране в митнически склад или в свободна зона в Южна Африка или в тази нова държава-членка.


2. В тези случаи се предоставя преференциално третиране, при условие че на митническите органи на страната вносител в срок четири месеца от датата на присъединяване бъде предоставено доказателство за произхода, издаденосъс задна дата от митническите органи на страната износител.


ГЛАВА III


ОБЩИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ


Член 5


Настоящият протокол е неразделна част от СТРС.


Член 6


1. Настоящият протокол се одобрява от Общността, от Съвета на Европейския съюз от името на държавите-членки и от Южноафриканската република в съответствие с техните процедури.


2. Договарящите страни взаимно се уведомяват за изпълнението на съответните процедури, предвидени в параграф 1. Инструментите за одобрение се внасят в генералния секретариат на Съвета на Европейския съюз.


Член 7


1. Настоящият протокол влиза в сила на първия ден от първия месец след датата на внасяне на последния инструмент за одобрение.


2. Настоящият протокол се прилага временно от 1 януари 2007 година


Член 8


Настоящият протокол е изготвен в два екземпляра на английски, български, гръцки, датски, естонски, испански, италиански, латвийски, литовски, малтийски, немски, нидерландски, полски, португалски, румънски, словашки, словенски, унгарски, фински, френски, чешки и шведски език и на официалните езици на Южна Африка, различни от английски език, а именносепеди, сесото, сетсуана, сисуати, тшивенда, кситсонга, африкаанс, исиндебеле, исиксхоза и исизулу, като текстовете на всеки от тези езици са еднаквоавтентични.


Съставено в Претория на десети октомври две хиляди и седма година.


Done at Pretoria on the tenth day of October in the year two thousand and seven.


За държавите-членки


_________________________

1 Когато декларацията върху фактура е съставена от одобрен износител по смисъла на член 20 от протокола, номерът на разрешението на одобрения износител трябва да бъде изписан на това място. Когато декларацията върху фактура не е съставена от одобрен износител, думите в скоби се пропускат или мястото се оставя празно.

2 Посочва се произходът на продуктите. Когато декларацията върху фактура се отнася изцяло или отчасти за продукти с произход от Сеута и Мелила по смисъла на член 36 от протокола, износителят трябва ясно да ги посочи в документа, на базата на който се съставя декларацията, посредством символа „CM“.

3 Когато декларацията върху фактура е съставена от одобрен износител по смисъла на член 20 от протокола, номерът на разрешението на одобрения износител трябва да бъде изписан на това място. Когато декларацията върху фактура не е съставена от одобрен износител, думите в скоби се пропускат или мястото се оставя празно.

4 Посочва се произходът на продуктите. Когато декларацията върху фактура се отнася изцяло или отчасти за продукти с произход от Сеута и Мелила по смисъла на член 36 от протокола, износителят трябва ясно да ги посочи в документа, на базата на който се съставя декларацията, посредством символа „CM“.


2008-L022-02


Untitled Page