Резюме за публикуване на решение на Комисията от 14 септември 2005 година относно производство по член 81 от Договора за ЕО и член 53 от Споразумението за ЕИП(Дело COMP/38.337 - PO/Thread(нотифицирано под номера C(2005) 3452 и C(2005) 3765)

Обн. C ОВ. бр.21 от 26 Януари 2008г.

Eдинствено текстовете на Английски, Френски, Немски и Нидерландски език са автентични - текст от значение за ЕИП 2008/C 21/08

На 14 септември 2005 г. Комисията приема Решение C(2005) 3452 за производство по член 81 от Договора за ЕО и член 53 от Споразумението за ЕИП. Това решение е изменено с Решение C(2005) 3765 на Комисията, прието на 13 октомври 2005 г. В съответствие с разпоредбите на член 30 от Регламент (ЕО) № 1/2003 на Съвета1 с настоящото решение Комисията публикува наименованията на страните и основното съдържание на решението, включително наложените санкции, като отчита законния интерес на предприятията за защита на техните търговски интереси. Неповерителна версия на пълния текст на решението е достъпна на автентичните езици на делото и на работните езици на Комисията на уебсайта на ГД "Конкуренция": http://europa.eu.int/comm/competition/index_en.html


1. ОБОБЩЕНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАРУШЕНИЯТА

1.1. Въведение

(1) Сведенията по това решение са събрани в резултат на проверки, извършени от Комисията в съответствие с член 14, параграф 3 от Регламент № 17, на 7 и 8 ноември 2001 г. в помещенията на няколко производители на галантерийни изделия от Общността2. Благодарение на тези проверки и на последвалото разследване Комисията откри доказателства за участието на предприятията в следните три картелни споразумения и съгласувани практики:

а) картел на пазара на конци за производители в Бенелюкс3 и в скандинавските страни4 (общата стойност на пазара се изчислява на [40-60] млн. EUR през 2000 г., последната пълна година на нарушението);

б) картел на пазара на конци за производители в Обединеното кралство (стойността на пазара се изчислява на [60-100] млн. EUR през 2000 г.);

в) картел на пазара на конци за производители от автомобилната индустрия в Европейското икономическо пространство (ЕИП) (стойността на пазара се изчислява на [15-25] млн. EUR през 2000 г.).

(2) За тези три пазара и за посочените в решението периоди производителите на конци са участвали в редовни срещи и са имали двустранни договори за обмен на чувствителна информация за ценоразписи и/или цени за отделни клиенти, за съгласуване на повишения на цените и/или за целеви цени и за предотвратяване подбиването на цените на основните доставчици с цел разпределение на клиентите.

(3) Тези хоризонтални споразумения и съгласувани практики са в противоречие с член 81, параграф 1 от Договора и член 53, параграф 1 от Споразумението за ЕИП.

1.2. Адресати

(4) Въз основа на участието на предприятията или на техни дъщерни дружества в картелното споразумение и съгласувани практики относно пазара на конци за индустриални клиенти в Бенелюкс и скандинавските страни това решение е адресирано до: Ackermann Nahgarne GmbH & Co, Amann und Sohne GmbH & Co KG, Barbour Threads Ltd, Belgian Sewing Thread NV, Bieze Stork BV, Bisto Holding BV, Coats Holdings Ltd, Gutermann AG, Hicking Pentecost plc и Zwicky & Co AG.

(5) Въз основа на участието на предприятията или на техни дъщерни дружества в картелното споразумение или съгласувани практики относно пазара на конци за индустриални клиенти в Обединеното кралство това решение е адресирано до: Barbour Threads Ltd, Coats UK Ltd, Coats Holdings Ltd, Dollfus, Mieg et Cie SA, Donisthorpe & Company Ltd, Gutermann AG, Hicking Pentecost plc, Oxley Threads Ltd и Perivale Gutermann Ltd.

(6) Въз основа на участието на предприятията или на техни дъщерни дружества в картелното споразумение или съгласувани практики относно пазара на конци за производители от автомобилната индустрия в ЕИП това решение е адресирано до: Amann und Sohne GmbH & Co KG, Barbour Threads Ltd, Coats Holdings Ltd, Cousin Filterie SA, Hicking Pentecost plc и Oxley Threads Ltd.


1.3. Процедура

(7) През август 2000 г. Комисията получи писмо от производител на шевни игли от Обединеното кралство, който обвинява предприятията Coats и Prym, лидери на европейския галантериен пазар, в поведение, противоречащо на конкуренцията. На 7 и 8 ноември 2001 г. се извършват проверки. В помещенията на Coats проверяващите намират доказателства за няколко картела, включително на пазара на конци. На

26 ноември 2001 г. Coats внася заявление съгласно Известието на Комисията от 1996 г. за освобождаване от санкции или намаляване на техния размер при дела за картели. През април 2003 г. Oxley Threads също подава заявление за намаляване на санкциите.

(8) Комисията изпраща искания за информация през март и август 2003 г.

(9) На 18 март 2004 г. Комисията изпраща възражения до 19 компании 5. На страните се предоставя достъп до документацията в електронен формат чрез CD-ROM, изпратен на 7 април 2004 г. Между 18 май и 21 юни 2004 г. са получени отговори на възраженията. Изслушването се провежда на 19 и 20 юли 2004 г.


1.4. Пазарът

(10) Конците за промишлени нужди се използват в различни производства за шев и бродерия на разнообразни продукти като дрехи, обзавеждане на дома, седалки за автомобили и предпазни колани, кожени изделия, дюшеци и матраци, обувни артикули, въжета и пр. През 2000 г. световният пазар на конци за промишлени нужди възлиза на около 6 млрд. EUR.

(11) Продуктовите пазари, визирани в това решение са:

а) конци за индустриална клиенти извън автомобилната индустрия, наричани "конци за производствени нужди";

б) конци за клиенти от автомобилната индустрия, наричани "автомобилни конци".

(12) Съответният географски пазар за конците за производствени нужди се счита за регионален. Регионът може да обхваща няколко страни по Споразумението за ЕИП (напр. Бенелюкс или скандинавските страни) или само една (напр. Обединеното кралство). Поради по-високите стандарти, заложени в спецификациите (напр. за конците за предпазни колани), които налагат унифициране в ЕИП, пазарът на конци за клиенти от автомобилната индустрия трябва да се обособи от останалия пазар на конци за производствени нужди и да се разглежда като общ за ЕИП.

1.5. Функционирането на картела

1.5.1. Картел при конците за производствени нужди, продавани в Бенелюкс и скандинавските страни

(13) Споразумението и съгласуваните практики между Ackermann Nahgarne GmbH & Co, Amann und Sohne GmbH & Co KG, Barbour Threads Ltd, Belgian Sewing Thread NV, Bieze Storck BV, Coats Viyella plc, Gutermann AG и Zwicky & Co AG са имали за главна цел поддържането на високи цени на пазара за конци за производствени нужди, продавани в Бенелюкс и скандинавските страни. Тези споразумения се състоят в обмен на ценоразписи и обсъждането им; в споразумение за повишения на цените и за датите на тези повишения; в споразумение за максимални отстъпки; споразумение за цените за отделни клиенти, което предотвратява подбиването на наложените цени на доставки и има за цел разпределението на клиенти; оплаквания до доставчици, които подбиват цените и заплахи за репресивни мерки и споразумение за установяване на контакти с доставчици, които не участват в споразумението, за да бъдат убеждавани да се присъединят. Срещите са били много добре организирани и провеждани поне веднъж годишно. Те са били разделени на две части: заседание, на което се обсъждат пазарите в скандинавските страни и заседание за пазарите в Бенелюкс. Освен срещите, конкурентите обикновено са обменяли информация и са се споразумявали за цените си по отношение на конкретни клиенти.


1.5.2. Картел при конците за производствени нужди, продавани в Обединеното кралство

(14) В Обединеното кралство компаниите Barbour Threads Ltd, Coats UK Ltd, Donisthorpe & Company Ltd, Perivale Gutermann Ltd и Oxley Threads Ltd се споразумяват за поддържането на високи цени на пазара на конци за производствени нужди и/или за обмена на информация за цените за отделни клиенти с цел да се предотврати подбиването на цените на основни доставчици. За постигането на тази цел основните производители обикновено са се срещали, поне от 1990 г. до 1996 г., за да се договорят за процентните увеличения в каталожните и нетните цени, графика за въвеждане на тези увеличения и последователността, в която доставчиците ще ги обявят. Срещите обикновено са се провеждали след заседанията на Асоциацията на производителите на конци в Обединеното кралство (UKTMA). Съществували са и двустранни контакти по повод цените за отделни клиенти.


1.5.3. Картел при конците за клиенти от автомобилната индустрия

(15) Главните доставчици в ЕИП на автомобилни конци - Amann und Sohne GmbH & Co KG, Cousin Filterie SA, Coats Viyella plc, Barbour Threads Ltd, Oxley Threads Ltd - са фиксирали целеви цени за основни продукти, продавани на европейски клиенти от автомобилната индустрия, обменяли са информация за цените за отделни клиенти и са се споразумявали помежду си за минимални целеви цени за тези клиенти. Съществувало е и споразумение да не се подбиват цените, което е било изгодно за наложените доставчици. Картелът не е бил строго организиран. Благодарение на малкия брой участници е било възможно да се организират малки и нередовни срещи и чести двустранни контакти.

(16) Споразуменията на трите картела са изпълнявани през целия период на нарушението. Има сведения, че поне някои от договорените увеличения на цените са били осъществени и следени на редовни срещи и в двустранни контакти. Въпреки че някои други цени може да са останали непроменени или да са се понижили, те вероятно биха се понижили по-чувствително, ако конкурентите не се бяха договорили за увеличения на каталожните цени, тъй като спадът на цените в сектора на конците е тенденция в световен мащаб.


2. САНКЦИИ

(17) При определяне на размера на санкциите Комисията взе предвид тежестта и продължителността на нарушението, както и наличието на утежняващи и/или облекчаващи обстоятелства.

(18) Извършените от адресатите нарушения се окачествяват като "много сериозни", защото имат за цел фиксиране на цени, като така ограничават конкуренцията и засягат търговията между държавите-членки. По самата си същност подобни практики представляват най-крайното нарушение на член 81. Все пак, при определянето на изходната сума на глобите, Комисията отчете сравнително ограничения обхват на пазарите.

(19) В това дело бе приложимо Известието на Комисията от 1996 г. за освобождаване от санкции или намаляване на техния размер при дела за картели и особено дял Г, тъй като всички предприятия предприеха действия едва след проверките на Комисията. Санкциите на всички адресати бяха намалени съобразно ползата от сътрудничеството на всеки.

(20) За картела в сектора на конците за промишлени нужди в Бенелюкс и скандинавските страни Комисията наложи следните глоби: Coats Ltd: 15,05 млн. EUR, Amann und Sohne GmbH: 13,09 млн. EUR, Gutermann AG: 4,021 млн. EUR, Barbour Thread Ltd: 2,145 млн. EUR, Belgian Sewing Thread NV: 0,979 млн. EUR, Bieze Stork BV: 0,514 млн. EUR, Zwicky: 0,174 млн. EUR.

(21) За картела в сектора на автомобилните конци в ЕИП Комисията наложи следните санкции:

Cousin/Amann: 4,888 млн. EUR,

Coats: 0,65 млн. EUR,

Oxley: 1,271 млн. EUR,

Barbour: 0,715 млн. EUR.

(22) За картела в сектора на конци за промишлени нужди в Обединеното кралство не бе наложена санкция, тъй като Комисията не разполага с доказателства за участието на предприятията в продължителен картел в рамките на петте години, предхождащи проверките на Комисията през ноември 2001 г.


3. РЕШЕНИЕ

(23) Следните предприятия са нарушили член 81 от Договора и член 53 от Споразумението за ЕИП, като са участвали през посочените периоди в споразумения и съгласувани практики, които са засегнали пазарите на конци за промишлени нужди в Бенелюкс и скандинавските страни:

а) Ackermann Nahgarne GmbH & Co, от януари 1990 г. до януари 1994 г.;

б) Amann und Sohne GmbH & Co KG, от януари 1990 г. до септември 2001 г.;

в) Barbour Threads Ltd и Hicking Pentecost plc, солидарно отговорни, от януари 1990 г. до септември 1999 г.;

г) Belgian Sewing Thread NV, от януари 1991 г. до септември 2001 г.;

д) Bieze Stork BV и Bisto Holding BV, солидарно отговорни, от януари 1990 г. до септември 2001 г.;

е) Coats Holdings Ltd, от януари 1990 г. до септември 2001 г.;

ж) Gutermann AG, от януари 1990 г. до септември 2001 г.;

з) Zwicky & Co AG, от януари 1990 г. до ноември 2000 г.


(24) Следните предприятия са нарушили член 81 от Договора, като са участвали през посочените периоди в споразумения и съгласувани практики, които са засегнали пазарите на конци за промишлени нужди в Обединеното кралство:

а) Barbour Threads Ltd и Hicking Pentecost plc, солидарно отговорни, от октомври 1990 г. до септември 1996 г.;

б) Coats UK Ltd и Coats Holdings Ltd, солидарно отговорни, от октомври 1990 г. до септември 1996 г.;

в) Donisthorpe & Company Ltd и Dollfus Mieg et Cie SA, солидарно отговорни, от октомври 1990 г. до септември 1996 г.;

г) Perivale Gutermann Ltd и Gutermann AG, солидарно отговорни, от октомври 1990 г. до септември 1996 г.;

д) Oxley Threads Ltd, от октомври 1990 г. до септември 1996 г.


(25) Следните предприятия са нарушили член 81 от Договора и член 53 от Споразумението за ЕИП, като са участвали през посочените периоди в споразумения и съгласувани практики, които са засегнали пазарите

на автомобилни конци в ЕИП:

а) Amann und Sohne GmbH& Co KG и Cousin Filterie SA, солидарно отговорни, от май/юни 1998 г. до 15 май 2000 г.;

б) Barbour Threads Ltd и Hicking Pentecost plc, солидарно отговорни, от май/юни 1998 г. до септември 1999 г.;

в) Coats Holdings Ltd, от 8 юни 1999 г. до 15 май 2000 г.;

г) Oxley Threads Ltd, от май/юни 1998 г. до 15 май 2000 г.


(26) За посочените по-горе нарушения се налагат следните глоби на изброените предприятия:

а) Картел в сектора на конци за индустриални нужди в Бенелюкс и скандинавските страни:

Coats Holdings Ltd: 15,05 млн. EUR

Amann und Sohne GmbH & Co KG: 13,09 млн. EUR

Belgian sewing thread NV: 0,979 млн. EUR

Gutermann AG: 4,021 млн. EUR

Barbour Threads Ltd и Hicking Pentecost plc, солидарно отговорни: 2,145 млн. EUR Bieze Stork BV и Bisto Holding BV, солидарно отговорни: 0,514 млн. EUR

Zwicky & Co AG: 0,174 млн. EUR

б) Картел в сектора на автомобилни конци в ЕИП:

Cousin Filterie SA и Amann und Sohne GmbH & Co KG, солидарно отговорни: 4,888 млн. EUR

Coats Holdings Ltd: 0,65 млн. EUR

Oxley Threads Ltd: 1,271 млн. EUR

Barbour Threads Ltd и Hicking Pentecost plc, солидарно отговорни: 0,715 млн. EUR


_________________________

1 OВ L 1, 4.1.2003 г., стp. 1.

2 Вж. решение на Комисията от 26 октомври 2004 г., дело 38.338 - PO/Needles.

3 Белгия, Люксембург и Нидерландия

4 Дания, Финландия, Швеция и Норвегия.

5 Ackermann Nahgarne GmbH & Co (D), Amann und Sohne GmbH & Co KG (D), American & Efird Inc. (USA), American & Efird Ltd (UK), Barbour Threads Ltd (UK), Belgian Sewing Thread NV (B), Bieze Stork BV (NL), Bisto Holding BV (NL), Coats Ltd (UK), Coats UK Ltd (UK), Cousin Filterie SA (F), Dollfus Mieg et Cie SA (F), Donisthorpe & Company Ltd (UK), Flovest NV (NL), Gutermann AG (D), Hicking Pentecost plc (UK), Oxley Threads Ltd (UK), Perivale Gutermann Ltd (UK), Zwicky & Co AG (CH).


2008-C021-08


Untitled Page