ПРОЦЕДУРА ПО ПРЕДАВАНЕ НА МОЛБИ ЗА ПРАВНА ПОМОЩ МЕЖДУ ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


НОРМАТИВНА ОСНОВА

1. Европейското споразумение за предаване на молби за правна помощ, подписано на 27 ноември 1995 г. в Страсбург;

2. Закон за ратифициране на Европейското споразумение

за предаване на молби за правна помощ приет от 37-о Народно

събрание на 5 април 1996 г. - ДВ, бр. 33 от 1996 г., в сила за Република България от 1 юли 1996 г.


ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Целта на Съвета на Европа е да постигне по-здраво единство между държавите-членки. Държавите, подписали Европейското споразумение за предаване на молби за правна помощ, считат, че е желателно да се елиминират икономическите пречки, затрудняващи достъпа до гражданското съдопроизводство, и да се разреши на икономически слабите лица по-лесно да упражняват своите права в страните членки на Съвета на Европа. Процедурата за предаване на молби за правна помощ цели създаването на подходяща система, която ще допринесе за постигането на тази цел.

В резултат от процедурата по предаване на молби за правна помощ се улеснява достъпът до гражданското съдопроизводство и упражняването на права в страните членки на Съвета на Европа.


ПРОЦЕДУРА

І. Субекти на процедурата по предаване на молби за правна помощ:

1. Държавите-членки на Съвета на Европа, подписали

Европейското споразумение за предаване на молби за правна помощ;

2. Лица с постоянно местожителство на някоя от

държавите - членки на ЕС;

2. Централни органи в държавите членки, натоварени

да получват и придвижват молбите за правна помощ.;

4. Предаващи органи, натоварени да изпращат молбата за правна помощ на чуждия орган.

Органите се посочват чрез декларация до генералния секретар на Съвета на Европа, когато заинтересуваната страна се присъедини към конвенцията съгласно изискванията на чл. 9 и 11 от споразумението. Всяка промяна в пълномощията на органите също се декларира пред генералния секретар на Съвета на Европа.

* Република България с декларация, предвидена в Закона за ратификация на споразумението, определя Министерството на правосъдието като централен орган, натоварен да приема и предава молбите за правна помощ.


ІІ. Условия за предаване на молби за правна помощ между държавите - членки на Европейския съюз

1. Присъединяване към Европейското споразумение за предаване на молби за правна помощ.

Държавите - членки на Съвета на Европа могат да се присъединят към споразумението за предаване на молби за правна помощ чрез подписване без условие за последваща ратификация, приемане или утвърждаване или пък чрез подписване при условие на последваща ратификация, приемане или утвърждаване, последвано от ратификация, приемане или утвърждаване. Документите за ратификация, приемане или утвърждаване трябва да се депозират при генералния секретар на Съвета на Европа.

Комитетът на министрите на Съвета на Европа може да покани всяка страна, която не е членка на Съвета на Европа, да се присъедини към споразумението за предаване на молби за правна помощ. Присъединяването ще се осъществи чрез депозиране при генералния секретар на Съвета на Европа на документа за присъединяване, който ще влезе в сила един месец след датата на неговото депозиране.

2. Денонсиране на споразумението.

Всяка договаряща страна в зависимост от нейната заинтересуваност може да денонсира споразумението за предаване на молби за правна помощ чрез известие, адресирано до генералния секретар на Съвета на Европа.

Такова денонсиране влиза в сила шест месеца след датата на получаване на известието от генералния секретар на Съвета на Европа.

3. Уведомителна функция на Генералния секретар на Съвета на Европа.

Генералният секретар на Съвета на Европа уведомява държавите - членки на Съвета на Европа, и всяка държава, присъединила се към споразумението за предаване на молби за правна помощ, за всяко подписване, депозиране на документи за ратификация, приемане, утвърждаване или присъединяване, за всяка декларация, резерва или оттеглянето й, както и за всяко денонсиране и датата, от която то влиза в сила, направени по това споразумение.


ІІІ. Необходими документи.

1. Молба за правна помощ; 1

2. Документи, свързани с молбата за правна помощ,

съобразно естеството на правото, чиято защита се търси.


ІV. Териториален обхват.

Всяка държава по време на подписването или депозирането на документа за ратификация, приемане или утвърждаване на споразумението за предаване на молби за правна помощ, може да определи територията или териториите, за които това споразумение ще се прилага.

Всяка държава може при депозиране на документа за ратификация, приемане или утвърждаване или във всеки следващ момент чрез декларация до генералния секретар на Съвета на Европа да разшири действието на това споразумение за всяка друга територия, посочена в декларацията, за чиито международни отношения отговаря или от името на които е упълномощена да преговаря.

Всяко разширяване влиза в сила до един месец след получаване на декларацията.

Всяка декларация, направена в съответствие с този ред, може да бъде оттеглена чрез известие до генералния секретар на Съвета на Европа по отношение на територията, посочена в тази декларация. Такова оттегляне влиза в сила шест месеца след датата на получаване на известието от генералния секретар на Съвета на Европа.


V. Ход на процедурата.

Всяко лице, което има постоянно местожителство на територията на едната от договарящите страни и желае да потърси безплатно съдействие по граждански, търговски или административни дела на територията на другата договаряща страна, може да представи своята молба в държавата, в която има постоянно местожителство. Тази държава се задължава да изпрати молбата на другата държава.

Всяка страна, присъединила се към споразумението, посочва един или повече предаващи органи, натоварени да изпращат молбата за правна помощ на чуждия орган.

Всяка държава посочва централен орган, натоварен да получи и придвижи молбите за правна помощ, приети от другата договаряща страна. Федералните държави и държавите, които имат повече от една правна система, са свободни да посочат няколко централни органа.

За да улеснят предаването на молби за правна помощ, централните органи на договарящите страни се информират взаимно за правната уредба на правната помощ в техните страни.

Предаващият орган оказва съдействие на молителя да придружи молбата си с всички документи, известни на този орган, необходими за нейното изпълнение. Органът оказва съдействие на молителя за осигуряване на необходимия превод на документите.

Важно е да се знае, че предаващият орган може да откаже да предаде молбата, ако я намери за явно недобросъвестна.

Приемащият централен орган предава молбата на органа, компетентен да я изпълни. Той уведомява предаващия орган за всяка трудност, свързана с разглеждането и изпълнението на молбата от компетентните органи.

Съгласно чл. 6, буква "а" от Европейското споразумение за предаване на молби за правна помощ, молбата за правна помощ и приложените документи, както и всякаква друга информация в тази връзка се съставят на официалния език или на един от официалните езици на приемащия орган или се придружават от превод на този език. В разпоредбата на чл. 6, буква "б" на споразумението е изрично предвидено, че независимо от това всяка договаряща страна трябва да приеме молбата за правна помощ и приложените документи, както и всякаква друга информация, ако са съставени на английски или френски език или са съпроводени от превод на един от тези езици.

Всяка държава може по време на подписването или при депозирането на своя документ за ратификация, приемане или утвърждаване на споразумението да декларира, че изключва изцяло или частично приложението на разпоредбите на чл. 6, буква "б" от споразумението. Други резерви за приемане и предаване на молби за правна помощ по това споразумение не се допускат.

Всяка договаряща страна може изцяло или частично да оттегли своите резерви чрез декларация до генералния секретар на Съвета на Европа. Резервите отпадат от датата на получаване на декларацията.

Важно е да се има предвид, че ако една договаряща страна направи резерва, всяка друга страна може да прилага същата резерва спрямо нея.

Съгласно Закона за ратифициране на Европейското споразумение за предаване на молби за правна помощ Народното събрание на Република България ратифицира Европейското споразумение за предаване на молби за правна помощ със резерва по чл. 6. Република България заявява, че изключва изцяло действието на чл. 6, т. 1, буква "б"."


ПРАКТИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

Всяка договаряща страна, в която има повече от един официален език, с цел прилагане на чл. 6, буква "а" от Европейското споразумение за предаване на молби за правна помощ може да съобщи с декларация езика, на който молбата и приложените документи трябва да се съставят или преведат, за да се изпратят в съответните части от нейната територия. Декларацията се адресира до генералния секретар на Съвета на Европа в момента на подписване на споразумението от заинтересуваната страна или по време на депозиране на документа за ратификация, приемане, утвърждаване или присъединяване. Декларацията може да се измени или оттегли по реда на същата процедура.

Договарящите страни не си дължат възнаграждение за услугите, изпълнени в съответствие с европейското споразумение за предаване на молби за правна помощ.


_________________________

1 Важно е да се знае, че всички документи, изпратени във връзка с молбата за правна помощ в изпълнение на европейското споразумение, се освобождават от легализация и всяка друга подобна формалност.


Untitled Page