Държавна помощ C 60/07 (ex NN 62/07) — Помощ за Fluorite di Silius, SpA Покана за представяне на мнения съгласно член 88, параграф 2 от Договора за ЕО текст от значение за ЕИП 2008/C 30/08

Обн. C ОВ. бр.30 от 2 Февруари 2008г.

С писмо от 11 декември 2007 г. възпроизведено на езика, чийто текст е автентичен, на страниците след това резюме, Комисията уведоми Италия за решението си да започне процедурата, предвидена в член 88, параграф 2 от Договора за ЕО, относно посочената по-горе помощ.


Заинтересованите страни могат да представят мненията си относно помощта, по отношение на която Комисията открива процедурата, в срок от един месец от датата на публикуване на настоящото резюме и на писмото, което следва, на следния адрес:


European Commission

Directorate-General for Competition

State Aid Greffe

B-1049 Brussels

Факс (32-2) 296 12 42


Тези мнения ще бъдат предадени на Италия. Запазването в тайна на самоличността на заинтересованата страна, която представя мнението, може да бъде поискано писмено, като се посочат причините за искането.


РЕЗЮМЕ


ПРОЦЕДУРА


На 22 февруари 2007 г. Комисията изпрати на италианските власти искане за информация за разясняване на обвиненията, отправени от жалбоподателя. Италия отговори с писмо от 9 май 2007 г. В допълнение на 31 май 2007 г. се състоя среща между службите на Комисията и италианските власти. В допълнение на срещата на Италия беше изпратено ново искане за информация от 6 юни 2007 г., на което италианските власти отговориха с писма от 13 юли 2007 г., 12 септември 2007 г. и 3 октомври 2007 г.


ОПИСАНИЕ


Според информацията, получена от Комисията, регионалното правителство на Сардиния (Regione Autonoma Sardegna, „RAS“) е: i) организирало тръжна процедура за възлагане на концесията за мината „Genna Tres Montis“, управлявана преди това от Nuova Mineraria Silius SpA („NMS“) и в момента в ликвидация, на друго дружество; ii) създало с цел участие в този търг новото дружество Fluorite di Silius SpA („FdS“), изцяло собственост на региона; iii) обявило за победител в търга Fluorite di Silius; iv) прехвърлило всички бивши служители на NMS заедно с останалите активи на това дружество към FdS.


Италия твърди, че със създаването на дружество, което да участва в търга за експлоатацията на мината и в последствие обявявайки FdS за победител в този търг, RAS е действало по начин, сравним с този на инвеститор в условията на пазарна икономика.


ОЦЕНКА


Комисията има съмнения, че RAS е действало по начин, сравним с този на инвеститор в условията на пазарна икономика, в такава степен че: i) Комисията счита, че тръжни процедури, които включват непазарни условия като задължението да се наемат всички бивши служители на NMS за период от най-малко 5 години не са в съответствие с изпитване на продавача в условията на пазарна икономика и вероятно ще доведат до предимство най-малко в дейността предмет на продажба; ii) оценката от 3,5 % за вътрешната норма на възвращаемост на проекта изглежда явно по-ниска от средното за отрасъла и пропуснатата полза за инвеститора, ако не направи този избор; iii) интервалът, който проектът заема във времето (9 години) не позволява пълно амортизационно отчисление на изискваните инвестиции (ca 36,76 млн. EUR), като 36 % от общата инвестиция остават непокрити. В допълнение Комисията счита, че на FdS ще бъде предоставена допълнителна държавна помощ като му се разрешава безплатно да използва активите, „наследени“ от NMS.


На този етап Комисията има съмнения, че могат да се приложат изключенията, посочени в член 87, параграф 3 букви а) и в) от Договора за ЕО. По-специално Комисията отбелязва, че: i) италианските власти не са предоставили никакви доказателства, че разглежданите мерки са в съответствие с условията, установени в насоките за регионалната помощ; ii) FdS трябва да се разглежда като новосъздадена фирма и поради това не отговаря на условията за предоставяне на помощ за спасяване и преструктуриране; iii) изглежда, че не може да бъде приложена нито една от другите дерогации, както са установени в Договора за ЕО.


ЗАКЛЮЧЕНИЕ


С оглед на съмненията, посочени по-горе, Комисията реши да започне процедурата, установена в член 88, параграф 2 от Договора за ЕО.


ТЕКСТ НА ПИСМОТО


„La Commissione informa l'Italia che dopo aver esaminato le informazioni fornite dalle autorita italiane sulla misura in oggetto, ha deciso di avviare il procedimento di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE.


PROCEDIMENTO


1. Il 21 febbraio 2007 la Commissione ha adottato una decisione negativa1 dichiarando incompatibile con il trattato l'aiuto di Stato cui la Regione autonoma Sardegna (“RAS”) ha dato esecuzione a favore della Nuova Mineraria Silius SpA (“NMS”) per un importo di 98,36 Mio EUR, del quale ha ordinato il recupero. La Commissione ha altresi dichiarato incompatibile e vietato l'aiuto di Stato cui l'Italia intendeva dare esecuzione a favore della Nuova Mineraria Silius SpA per un ulteriore importo di 25,86 Mio EUR. Nell'ambito di quel procedimento, la NMS e stata posta in liquidazione il 28 luglio 2006.


2. Alcuni giorni prima di adottare la succitata decisione, alla Commissione erano pervenuti reclami da un concorrente, confermati peraltro da comunicati stampa, secondo cui la RAS aveva l'intenzione di:


1) indire un bando di gara per l'assegnazione della concessione mineraria a un'altra societa;


2) creare una nuova societa appartenente interamente alla Regione sarda, e che avrebbe partecipato alla gara in questione;


3) trasferire tutti i dipendenti della NMS alla societa aggiudicatrice della gara.


3. Cio premesso, oltre alla decisione negativa concernente la NMS, la Commissione aveva anche inviato alle autorita italiane una richiesta di informazioni al fine di ottenere chiarimenti in merito a dette asserzioni. L'Italia ha risposto con lettera del 9 maggio 2007. Il 31 maggio 2007 si e poi svolta una riunione tra i servizi della Commissione e le autorita italiane. In seguito alla riunione, il 6 giugno 2007 e stata inviata all'Italia una nuova richiesta di informazioni, cui le autorita italiane hanno risposto con lettere del 13 luglio 2007, 12 settembre 2007 e 3 ottobre 2007.


DESCRIZIONE DEL PROGETTO E DELLE MISURE DI AIUTO2


4. La corrispondenza con le autorita italiane ha confermato le asserzioni fatte alla Commissione circa la creazione della nuova societa Fluorite di Silius SpA3 (“FdS”), l'indizione di una gara per l'aggiudicazione della concessione mineraria.


5. In particolare, il progetto predisposto dalla RAS con la FdS concerne la ripresa e il rilancio dell'attivita estrattiva gia gestita dalla NMS nella concessione mineraria di “Genna Tres Montis” (comune di Silius e di San Basilio, in Sardegna). Della concessione fanno parte sia la miniera che l'impianto per il trattamento dei prodotti estratti. Il programma ha una durata di nove anni e comprende investimenti per un totale di circa 36,76 Mio EUR. La maggior parte degli investimenti verrebbero effettuati durante i primi tre anni del progetto, comportando una profonda ristrutturazione dell'attivita della miniera: l'estrazione verrebbe sviluppata per raggiungere giacimenti pi profondi, verrebbe realizzata l'intera infrastruttura necessaria e gran parte del parco macchine sarebbe sostituito da nuovi beni tecnologicamente avanzati4.


6. Il core business della nuova societa continuerebbe quindi ad essere — come per la NMS — la produzione e la commercializzazione di fluorite5. Il piano industriale prevede l'estrazione di circa 2,24 milioni di tonnellate di minerale che, secondo le stime attuali, esaurirebbe le riserve esistenti della miniera. Come per la NMS, la maggior parte della produzione verrebbe venduta a Fluoride SpA, impresa che produce acido fluoridrico nella quale la RAS detiene una partecipazione6.


7. Quanto al contesto globale nel cui ambito e stata costituita la nuova societa, le informazioni fornite dall'Italia hanno ulteriormente chiarito che:


1) la decisione di creare la FdS e intervenuta in seguito a uno studio di fattibilita preparato dalla RAS (giugno 2006) e sottoposto, ai fini della valutazione economica, a un consulente interno, la Banca CIS. Secondo le autorita italiane, lo studio ha dimostrato la redditivita economico-finanziaria del progetto. Nella sua relazione, la Banca CIS (settembre 2006) ha considerato il progetto economicamente redditizio;


2) il bando di gara indetto dalla RAS il 9 marzo 2007 e pubblicato nella stampa regionale e nazionale nonche su Internet menzionava l'obbligo per la societa aggiudicatrice di assumere tutto il personale gia alle dipendenze delle NMS7, inclusi i dipendenti posti in mobilita, per un periodo di almeno 5 anni;


3) la FdS e stata l'unica impresa che ha partecipato alla gara. Il 23 maggio 2007 la commissione istituita dalla RAS per valutare le offerte ha considerato che l'offerta della FdS fosse appropriata e ha aggiudicato all'impresa la concessione.


8. In tale contesto, le autorita italiane sostengono che mediante la creazione di una societa destinate a partecipare alla gara per la concessione mineraria e l'aggiudicazione successiva dell'appalto a detta societa, ossia alla FdS, la RAS avrebbe avuto un comportamento analogo a quello di un investitore operante in economia di mercato.


VALUTAZIONE


1. Esistenza di aiuto di Stato


9. L'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE dichiara incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o dello Stato. Pertanto l'obbligo di mantenere il livello di occupazione garantisce la prosecuzione di un'impresa inefficiente8, a danno di operatori pi? efficienti in altri paesi. A questo riguardo la Commissione fa presente che nell'ambito del procedimento di indagine formale concernente la NMS, la Commissione ha ricevuto osservazioni critiche da parte di tre concorrenti europei.


10. La Commissione osserva che l'attuazione del progetto di cui sopra comporta il conferimento di fondi regionali per finanziare il capitale iniziale e le attivita della FdS. Si tratta quindi di un'attribuzione di risorse statali ad un ente pubblico. Poiche l'intervento pubblico in questione e destinato a una specifica, impresa nella fattispecie e soddisfatto il criterio della selettivita. Inoltre, dato che la FdS opera sul mercato della fluorite, settore nel quale vi sono scambi tra gli Stati membri, e soddisfatto anche il criterio dell'inci- denza sugli scambi intracomunitari.


11. L'Italia sostiene che il comportamento della RAS e analogo attivita nella regione. Tuttavia, argomenti di questo tipo non hanno alcuna pertinenza per un investitore operante in economia di mercato.


12. Innanzi tutto, sia la risoluzione della Giunta regionale di rilanciare l'attivita della miniera9, che il testo del bando, quale pubblicato nei giornali, esplicitamente indicano che la societa aggiudicatrice si impegna ad assumere gli ex dipendenti della NMS per un periodo di almeno 5 anni. Inoltre e precisato che cio avverra salvaguardando l'ordine gerarchico e l'anzianita dei dipendenti.


13. Tuttavia la Commissione ritiene che i bandi che comportano condizioni non di mercato di quel genere non soddisfano il criterio dell'investitore operante in economia di mercato. In particolare, tali condizioni verosimilmente conferiscono un vantaggio perlomeno all'attivita ceduta, dal momento che tale attivita e sottratta alla pressione concorrenziale ed e finanziata attraverso il mancato gettito


14. Inoltre la Commissione osserva che non e nell'interesse di un investitore operante in economia di mercato garantire, senza chiare ragioni economiche, un determinato livello di occupazione quando decide di partecipare a una gara. Senza la condizione in questione, un potenziale partecipante alla gara rafforzerebbe la propria indipendenza imprenditoriale e il valore della concessione quindi aumenterebbe. Su tale base, la condizione in causa e chiaramente intesa, per consiminaccino di falsare la concorrenza. derazioni di ordine politico, a salvaguardare il livello di


15. In secondo luogo, l'Italia sostiene che il piano industriale elaborato dai servizi della RAS ha ricevuto l'approvazione di un consulente esterno, pi esattamente della Banca CIS. A questo riguardo la Commissione osserva che l'analisi pi? recente del progetto effettuata dalla Banca CIS, in seguito all'aggiudicazione provvisoria della concessione alla FdS10, indica un tasso interno di rendimento (TIR) stimato pari al a quello di un investitore operante in economia di mercato, 3,5 %11. La Commissione ritiene che siffatto rendimento sia nettamente inferiore alla media del settore12 nonche dal momento che l'amministrazione regionale e convinta che la produzione della miniera possa essere ripristinata e generare utili e visto che la redditivita economico-finanziaria del progetto e stata confermata da un consulente esterno. A questo riguardo la Commissione osserva che la RAS ha il diritto di rimettere sul mercato la concessione della miniera, purche cio avvenga mediante gara aperta, a condizioni di mercato e a patto che non siano assegnati all'- impresa aggiudicatrice altri aiuti di Stato (segreti). Tuttavia, per una serie di motivi, la Commissione non puo condividere la tesi delle autorita italiane secondo cui ricorrono dette circostanze per la FdS. inferiore al costo dell'opportunita per l'investitore misurato sulla base dei buoni del Tesoro, e quindi non sembra corrispondere alle aspettative di un investitore operante in economia di mercato.


16. In terzo luogo, le relazioni sottoposte alla RAS13, sottolineano inoltre che la durata prevista per il piano di attivita della miniera, pari a 9 anni, non consente l'ammortamento completo e il recupero degli investimenti (circa 36,76 Mio EUR). Anzi, resterebbe scoperto un residuo considerevole di circa 13,5 Mio EUR (pari al 36 % del costo degli investimenti totali)14. L'accorciamento dei tempi di ammortamento (peraltro non consentito dai principi contabili nazionali) avrebbe ovviamente riflessi negativi sul conto economico dell'impresa. Pertanto, alcune delle principali ipotesi del piano industriale non sembrano accettabili per un investitore operante in economia di mercato.


17. Tenuto conto di quanto sopra, la Commissione ritiene che nelle condizioni della gara ne la decisione della RAS di finanziare una nuova societa affinche prosegua la gestione della miniera, ne la decisione della RAS di aggiudicare la concessione a siffatta nuova impresa fossero conformi al comportamento di un ipotetico investitore operante in economia di mercato. Per tale ragione costituiscono aiuti di Stato a favore sia dell'attivita che della societa recentemente creata e denominata FdS. Questo conclusione e confermata dal fatto che nessun'altra impresa ha presentato un'offerta, il che riduce la credibilita della tesi secondo cui gli utili attesi del progetto erano conformi ai livelli di mercato15.


18. La Commissione ritiene peraltro che la FdS beneficera di un ulteriore aiuto di Stato essendole consentito di utilizzare gratuitamente gli “attivi” ereditati dalla NMS16. Infatti, non e chiaro dalle informazioni fornite dall'Italia che la FdS paghera un prezzo o un corrispettivo per detti attivi. La situazione sembra contraria al trattamento normalmente riservato alla proprieta mineraria in Italia17. Pertanto e probabile che l'indebito vantaggio derivante dall'aiuto di Stato illegale e incompatibile concesso in passato alla NMS sia trasferito alla FdS18. In particolare, la relazione della Banca CIS19 evidenzia tuttavia “che la nuova societa di gestione potra beneficiare di tutti gli assets preesistenti facenti parte della concessione mineraria, senza l'aggravio dei relativi ammortamenti”. Pertanto la RAS accordera alla FdS un ulteriore aiuto sgravando l'impresa dal pagamento del corrispettivo che, secondo lo status di proprieta affievolita, dovrebbe versare per l'utilizzazione di detti assets.


19. Cio premesso, le misure in questione devono essere considerate aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE.


2. Deroga prevista all'articolo 87, paragrafi 2 e 3, del trattato


20. L'obiettivo primario delle misure in questione sembra consistere nella continuazione delle attivita minerarie nella regione Sardegna. In tali casi si possono applicare, se risultano soddisfatte le pertinenti condizioni, unicamente la deroga prevista all'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato, che dichiara compatibile con il mercato comune gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia normalmente basso oppure si abbia una grave forma di sottooccupazione e la deroga dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE, che autorizza gli aiuti di Stato destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attivita o di talune regioni economiche, sempreche non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse.


21. Tuttavia, in questa fase, le autorita italiane non hanno fornito alcuna giustificazione inerente la compatibilita delle misure in questione con dette deroghe. In particolare la Commissione osserva che:


1) i comuni di Silius e San Basilio sono situati nella regione NUTS3 di Cagliari (Sardegna). Nel periodo 2000-2006 erano entrambi ammissibili ad aiuti di Stato a finalita regionale ex articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato CE. Nel periodo 2007-2013 continuano a essere ammissibili ad aiuti regionali, attualmente in virt dell'- articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE, con un'intensita massima di aiuto del 25 % dal 2007 al 2010 e del 15 % dal 2011 al 2013. Tuttavia le autorita italiane non hanno addotto alcun argomento indicante che le misure in esame sarebbero conformi ai requisiti previsti in materia di costi ammissibili, intensita massima di aiuto e altre condizioni fissate dagli orientamenti in vigore per gli aiuti di Stato a finalita regionale20;


2) ai sensi del punto 12 degli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficolta21, la FdS deve essere considerata come un'impresa di recente costituzione e quindi non e ammissibile ad aiuti al salvataggio e alla ristruttu- razione in base agli orientamenti suddetti;


3) non sembra neppure potersi applicare alcun altra deroga prevista dal trattato CE.


22. Sulla base di quanto sopra e tenuto conto delle informazioni disponibili in questa fase, la Commissione dubita che le misure controverse siano compatibili con il mercato comune.


DECISIONE


23. Alla luce delle considerazioni di cui sopra la Commissione ha deciso di avviare il procedimento ex articolo 88, articolo 2, del trattato CE e invita l'Italia, a fornire entro un mese dalla ricezione della presente, tutti i documenti, informazioni e dati necessari per la valutazione della compatibilita dell'aiuto. La Commissione invita le l'Italia a trasmettere senza indugio copia della presente lettera al potenziale beneficiario dell'aiuto.


24. La Commissione fa presente all'Italia l'effetto sospensivo dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE e richiama l'attenzione del governo italiano sull'articolo 14 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, il quale stabilisce che tutti gli aiuti illegali posso formare oggetto di recupero presso il beneficiario.


25. La Commissione comunica all'Italia che informera gli interessati mediante pubblicazione della presente lettera e di una sintesi della medesima nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Inoltre informera l'Autorita di vigilanza EFTA mediante invio di copia della presente. Gli interessati saranno invitati a presentare eventuali osservazioni entro un mese dalla data di siffatta pubblicazione.“


_________________________

1 C(2007) 473 def., con rettifica C(2007) 2474 dell'11 giugno 2007.

2 N.B. Le misure adottate dalle autorita italiane, quali descritte nella seguente sezione, possono avere avuto come risultato la non osservanza della decisione della Commissione del 21 febbraio 2007. Di conseguenza, la Commissione sta valutando la necessita di adire la Corte di giustizia ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE.

3 Costituita nel dicembre 2006.

4 Durante i primi 3 anni l'attivita estrattiva verrebbe limitata in conseguenza del processo d'investimento. Tuttavia la societa potrebbe continuare a utilizzare i rinnovati fattori di produzione, a pieno, regime durante i successivi sei anni di gestione.

5 La f luorite e principalmente utilizzata per ottenere acido f luoridrico (impiegato in larga misura per la fabbricazione di floruro di alluminio, sfruttato principalmente nel bagno elettrolitico per la produzione di alluminio).

6 Le proiezioni economiche e finanziarie sono state elaborate considerando, per lo specifico livello di produzione, due ipotesi alternative del prezzo di vendita della f luorite: l'ipotesi A, a un prezzo di 190 EUR per tonnellata (sostanzialmente allineato ai livelli attuali); l'ipotesi B, a un prezzo di 210 EUR per tonnellata.

7 Il personale della NMS e stato in parte licenziato (80 dipendenti sono stati posti in mobilita a partire dal settembre 2006) e in parte assegnato ad attivita obbligatorie per legge al fine di garantire la sicurezza della miniera (altri 47 dipendenti). Secondo l'Italia, detti lavoratori, sono stati alla fine licenziati e posti in mobilita nel maggio 2007.

8 Un'analisi tecnica del progetto allegata alla relazione della Banca CIS [valutazione del Consorzio Interuniversitario Nazionale per l'Ingegneria delle Georisorse (CINIGEO) — Roma, redatta dal professore ingegner Raimondo Ciccu, “la relazione CINIGEO”, 25 luglio 2007] sottolinea che il piano industriale non spiega come far fronte al problema dell'esubero di personale durante i primi tre anni di esecuzione del piano (durante quella fase d'investimento intensivo la produzione della miniera sara in parziale stand-by). Il costo di questo esubero di personale e stimato pari a 1 Mio EUR. La stessa relazione sottolinea inoltre che sussistono ampi margini per migliorare la struttura e l'organizzazione ricorrendo a dispositivi di automazione.

9 Deliberazione RAS n. 42/17 del 4 ottobre 2006.

10 N.B. La copia presentata alla Commissione di questa versione pi recente della relazione della Banca CIS e senza data. Ciononostante, poiche concerne il progetto elaborato dalla FdS quale presentato in risposta al bando di gara, verosimilmente deve essere stata redatta verso la meta del 2007.

11 N.B. Il comitato responsabile per la giustificazione della gara indica un tasso di rendimento interno del 9,4 %. Tuttavia il Servizio attivita estrattive della Sardegna precisa che tale cifra non tiene conto del capitale iniziale conferito dalla regione (2 Mio EUR), delle imposte, del cash f low negativo al termine del progetto derivante dalla chiu- sura della miniera (messa in sicurezza il recupero ambientale) e alcuni altri pagamenti addizionali. Il calcolo dell'IRR effettuato dal Servizio attivita estrattive e pari del 4,16 %.

12 8 % secondo la versione del settembre 2006 della relazione della Banca CIS.

13 Cfr. la relazione CINIGEO, pag. 19.

14 Secondo la stessa relazione, occorrerebbe estendere l'attivita per altri 3,2 anni per ottenere il pieno recupero di quei beni. Tuttavia non si puo accertare che la miniera contenga le 800 000 tonnellate addizionali che permettono l'estensione di tale attivita (in ogni caso la durata della concessione e limitata a 10 anni).

15 La stampa locale sottolinea l'intensa pressione sociale esercitata sulla Giunta regionale per evitare la chiusura della miniera. Inoltre mostra che fin dall'inizio la gara sarebbe verosimilmente stata aggiudicata alla FdS. Ad esempio, l'Unione Sarda del 5 settembre 2006 alla pag. 9 afferma: “prima del 30 settembre la Regione indira un bando di gara per attribuire la concessione per la gestione della miniera. La Giunta regionale intende costituire una nuova azienda cui affidare la concessione dopo la gara. A tal fine i sindacati hanno proposto il trasferimento diretto dei lavoratori alla nuova societa. Non si puo tuttavia escludere che la Regione decida invece di utilizzare gli ammortizzatori sociali della mobilita e della cassa integrazione”.

16 Dall'ultimo conto economico disponibile della NMS (2005) risulta che il valore delle immobilizzazioni dell'impresa ammontava a 22,7 Mio EUR.

17 Secondo le autorita italiane, la proprieta di attivi nel contesto di concessioni minerarie e soggetta al meccanismo di “proprieta affievolita”. Ne consegue che gli attivi annessi alla miniera appartengono alla societa che gestisce la miniera la quale non puo cederli. Al contrario, i successivi concessionari avranno il diritto di utilizzarli previo opportuno corrispettivo.

18 N.B. Il trasferimento alla FdS del vantaggio derivante dall'aiuto illegale e incompatibile concesso alla NMS puo inoltre tradursi nella elusione della decisione della Commissione del 21 febbraio 2007 che ha ordinato il recupero di detto aiuto. Tale eventualita (elusione dell'ordine di recupero della Commissione) non e comunque oggetto della presente decisione.

19 Cfr. pag. 6.

20 Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalita regionale per il periodo 2007-2013 (GU C 54 del 4.3.2006, pag. 13).

21 GU C 244 dell'1.10.2004, pag. 2.


2008-C030-08


Untitled Page