Литовска национална процедура за предоставяне на ограничени права за въздушен трафик 2008/C 31/08

Обн. C ОВ. бр.31 от 5 Февруари 2008г.

В съответствие с член 6 на Регламент (EO) № 847/2004 за преговорите и прилагането на споразуменията относно въздухоплавателните услуги между държавите-членки и трети страни, Европейската комисия публикува следната национална процедура за разпределение на права на трафик между въздушни превозвачи на Общността, отговарящи на условията за присъждане на права на трафик, когато те са ограничени по силата на споразумения относно въздухоплавателните услуги с трети страни.


„Заповед на министъра на транспорта и съобщенията на Република Литва за одобряване на процедурен график за разглеждане на заявления за назначаване на оператор на въздухоплавателни услуги между Република Литва и страни, които не членуват в Европейската общност или Европейското икономическо пространство, за предоставяне, разпределяне и отмяна на права за въздушни превози и за допитване до заинтересовани трети страни


Вилнюс, 7 септември 2007 г.


Заповед № 3-298


В изпълнение на Регламент (ЕО) № 847/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. за преговорите и прилагането на споразуменията относно въздухоплавателните услуги между държавите-членки и трети страни (ОВ 2004 г., специално издание, глава 7, том 8, стр. 193), с настоящото одобрявам Процедурния график за разглеждане на заявления за назначаване на оператор на въздухоплавателни услуги между Република Литва и страни, които не членуват в Европейската общност или Европейското икономическо пространство, за предоставяне, разпределяне и отмяна на права за въздушни превози и за допитване до заинтересовани трети страни (приложено към настоящото).


Министър на транспорта и съобщенията, Algirdas BUTKEVICIUS


ОДОБРЕНО със Заповед № 3-298 на Министъра на транспорта и съобщенията на Република Литва от 7 септември 2007 г.


ПРОЦЕДУРЕН ГРАФИК ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ОПЕРАТОР НА ВЪЗДУХОПЛАВАТЕЛНИ УСЛУГИ МЕЖДУ РЕПУБЛИКА ЛИТВА И СТРАНИ, КОИТО НЕ ЧЛЕНУВАТ В ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ ИЛИ ЕВРОПЕЙСКОТО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО, ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ, РАЗПРЕДЕЛЯНЕ И ОТМЯНА НА ПРАВА ЗА ВЪЗДУШНИ ПРЕВОЗИ И ЗА ДОПИТВАНЕ ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ТРЕТИ СТРАНИ


I. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ


1. Процедурният график за разглеждане на заявления за назначаване на оператор на въздухоплавателни услуги между Република Литва и страни, които не членуват в Европейската общност или Европейското икономическо пространство, за предоставяне, разпределяне и отмяна на права за въздушни превози и за допитване до заинтересовани трети страни (наричан по-нататък „графикът“) установява процедури за предоставяне, разпределяне, ограничаване и отмяна на права за въздушни превози между въздушни превозвачи на Общността, които изпълняват условията, за да бъдат назначени да ползват правата за въздушни превози по маршрути към/от трета страна или трети страни (наричани по-нататък „права за въздушни превози“). Графикът установява също процедури за допитване до заинтересовани трети страни, както и за участието на въздушни превозвачи от Общността, установили се в Република Литва (наричани по-нататък „въздушни превозвачи от Общността“) в преговори с трети страни.


2. Графикът цели да установи процедури за разпределяне на правата за въздушни превози, които да гарантират лоялна и ефективна конкуренция между въздушните превозвачи от Общността и развитието на гражданското въздухоплаване, като се вземат надлежно предвид интересите на търговията и туризма, както и икономическото развитие на регионите.


3. Правата за въздушни превози следва да се разпределят между въздушни превозвачи от Общността, които отговарят на изискванията, въз основа на недискриминираща и прозрачна процедура. Информацията относно правата за въздушни превози по силата на двустранните споразумения за въздухоплавателни услуги, сключени от Република Литва и решенията относно правата за въздушни превози, приети в съответствие с настоящия график, ще бъдат публикувани на страниците на Министерството на транспорта и съобщенията (www.transp.lt) и на Гражданската въздухоплавателна администрация (www.caa.lt) в интернет.


4. Ако съгласно член 1 от Регламент (ЕО) № 847/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. въздушните превозвачи и други заинтересовани страни трябва да вземат участие в преговори с трети страни по отношение на двустранните споразумения за въздухоплавателни услуги, всички въздушни превозвачи от Общността, установили се на територията на Република Литва, следва да бъдат третирани еднакво. Информацията относно планираните преговори във връзка със споразуменията за въздухоплавателни услуги между Република Литва и трети страни ще бъде публикувана на страниците на Министерството на транспорта и съобщенията и на Гражданската въздухоплавателна администрация в интернет.


5. Въздушни превозвачи от Общността, които желаят да обслужват редовни въздушни линии по маршрут с ограничени права за въздушни превози или по маршрут между Република Литва и страна, която не членува в Европейския съюз (наричана по-нататък „трета страна“), с която Република Литва не е сключила споразумение за въздухоплавателни услуги, следва да уведомят Министерството на транспорта и съобщенията за своите намерения и изисквания. Подобна информация следва да бъде взета предвид при подготовката на преговорите на Република Литва, свързани със споразуменията за въздухоплавателни услуги.


II. ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ПРАВА ЗА ВЪЗДУШНИ ПРЕВОЗИ


6. Всеки въздушен превозвач от Общността, който желае да придобие права за въздушни превози по маршрут от/към Република Литва към/от трета страна или трети страни, трябва да подаде заявление за права за въздушни превози (наричано по-нататък „заявление“) в Министерството на транспорта и съобщенията.


7. Заявлението трябва да съдържа следната информация и документи:


7.1. данни за заявителя: име на дружеството и правен статут, регистрационен номер, адрес по регистрация и телефонен номер;


7.2. данни относно оперативния лиценз: орган, издал лиценза и дата на издаване, номер и вид лиценз (копие от лиценза), както и информация за притежаваните акции/дялове, включително националност на акционерите/съдружниците и вид на притежаваните акции/дялове, устав на дружеството (копие);


7.3. копие от свидетелството за авиационен оператор;


7.4. данни за въздухоплавателното средство, което е планирано да обслужва маршрута: тип и регистрационни знаци;


7.5. описание на планираното обслужване на линии по въпросния маршрут (брой полети седмично, въздухоплавателно оборудване, възможни междинни кацания, регулярност на обслужването (целогодишно или сезонно);


7.6. достъп на клиентите до услугите и обслужване на клиентите (мрежа за продажба на билети, електронна продажба на билети, и т.н.);


7.7. планирана дата за начало на обслужването;


7.8. приложими към маршрута тарифи и условия за тяхното прилагане;


7.9. балансов счетоводен отчет на превозвача, включително отчет за приходите и разходите и отчет за паричните потоци за предходната и настоящата финансова година, както и прогноза за следващите две години;


7.10. данните и документите, изброени в параграф 20 от настоящия график.


8. Заявленията за права за въздушни превози следва да бъдат подавани на литовски език.


9. Заявленията от въздушни превозвачи от Общността ще бъдат разглеждани от комисия, сформирана със заповед на министъра на транспорта и съобщенията и състояща се от петима членове, трима от които са от Министерството на транспорта и съобщенията, а двама — от Гражданската въздухоплавателна администрация. За председател на комисията ще бъде назначен представител на Министерството на транспорта и съобщенията (заместник-министър).


III. ПРОЦЕДУРЕН ПРАВИЛНИК НА КОМИСИЯТА


10. В работата си комисията се ръководи от подписаните от Република Литва международни спогодби, законодателството на Република Литва, решенията на правителството на Република Литва, настоящия график, както и друго законодателство, регулиращо гражданското въздухоплаване.


11. В рамките на 20 работни дни след получаване на заявлението Комисията трябва да разгледа въпросното заявление и да вземе решение дали да бъдат предоставени права за въздушни превози. Комисията ще взема и решения относно отмяна или ограничаване на правата за въздушни превози.


12. Комисията се ръководи от своя председател или, в негово/нейно отсъствие, от друг член на комисията, назначен от министъра на транспорта и съобщенията.


13. Основният работен формат на комисията са заседанията. Заседанията на комисията се свикват по инициатива на нейния председател. Заседанията могат да бъдат свиквани по инициатива на всеки член на комисията със съгласието на председателя.


14. Членовете на комисията се информират за заседанията поне три работни дни предварително. В същия срок получават документацията и дневния ред на заседанието.


15. На заседанията на комисията има кворум, когато присъстват поне трима от нейните членове. Решенията на комисията се приемат с явно гласуване и мнозинство на гласовете на присъстващите на заседанието членове. В случай на равен брой гласове, гласът на председателя е решаващ.


16. Решенията на комисията се записват в протокола от заседанието. Протоколът се подписва от председателя на комисията.


17. Решенията, взети от комисията имат препоръчителен характер. Окончателното решение за предоставяне, отмяна или ограничаване на правата за въздушни превози се взема от министъра на транспорта и съобщенията чрез издаване, ограничаване или отмяна на разрешение за обслужване на въздушна линия.


IV. КРИТЕРИИ ЗА РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА ПРАВАТА ЗА ВЪЗДУШНИ ПРЕВОЗИ


18. Ако по даден маршрут от/към Република Литва към/от трета страна или трети страни правата за въздушни превози са ограничени, а са подадени заявления от повече въздушни превозвачи, отколкото е позволено по въпросния маршрут, се избира въздушен превозвач като се вземат предвид изискванията на пътническия и/или товарен транспорт, насърчаването на конкуренцията и устойчивото развитие на въздушния транспорт в Общността в съответствие с критериите, изброени в параграф 19. Права за въздушни превози се предоставят на кандидати, които се счетат за най-добри въз основа на обща оценка.


19. В течение на процеса на избор се дава предимство на кандидата, който:


19.1. осигурява максимални ползи за потребителите;


19.2. насърчава възможно най-ефективната конкуренция между въздушните превозвачи от Общността;


19.3. предоставя услуги с цел задоволяване на всички обичайни изисквания към транспорта на най-ниската разумна цена;


19.4. насърчава стабилното развитие на въздушния транспорт, търговията и туризма в Общността;


19.5. отговаря на целите на политиката за обществен транспорт, например по отношение на регионалното развитие.


20. Като част от процеса на избор ще бъдат оценявани следните елементи:


20.1. финансовите възможности на въздушния превозвач от Общността;


20.2. техническите възможности на въздушния превозвач от Общността;


20.3. организационните възможности на въздушния превозвач от Общността, оценявани на базата на:


20.3.1. мисията на въздушния превозвач от Общността;


20.3.2. местоназначенията на полетите на въздушния превозвач от Общността, включително членство в алианси на въздушни превозвачи;


20.3.3. мрежата за продажба на билети на въздушния превозвач от Общността;


20.3.4. бизнес плана на въздушния превозвач от Общността за въпросния маршрут;


20.4. обслужване на директни полети;


20.5. сезонно обслужване на полетите (през зимата, лятото или целогодишно);


20.6. ползване на вече разпределени права за въздушни превози (информация за редовни линии, чартъри, споделяне на кодове (code-share) или полети на мокър лизинг (wet-lease) по този или друг маршрут преди подаване на заявлението);


20.7. планирана честота на полетите по този маршрут;


20.8. типа въздухоплавателно средство, което ще бъде експлоатирано по този маршрут;


20.9. услугите, които ще бъдат предлагани по маршрута;


20.10. тарифите, които ще се прилагат към маршрута;


20.11. достъп на потребителя до системата за резервации и продажба на билети;


20.12. начална дата на обслужването на полети по маршрута;


20.13. социално-икономически принос.


21. Докато трае оценяването на подадените заявления Комисията може да организира открито изслушване, в което могат да вземат участие всички кандидати.


V. ПРЕРАЗГЛЕЖДАНЕ НА ИЗДАДЕНИТЕ РАЗРЕШЕНИЯ ЗА ОБСЛУЖВАНЕ НА ВЪЗДУШНИ ЛИНИИ


22. Комисията следи дали предоставените права за въздушни превози се ползват ефикасно и може да преразгледа своите решения относно предоставяне на права за въздушни превози. Решенията относно предоставяне на права за въздушни превози трябва да бъдат преразглеждани по молба на въздушен превозвач от Общността, желаещ да придобие вече използвани права за въздушни превози, който счита, че въпросните права не се ползват ефикасно и е предоставил доказателства, че обслужването, което той би предложил, би било много по-качествено от предлаганото по силата на вече предоставените права за въздушни превози.


23. Притежателят на разрешение за права за въздушни превози се уведомява относно преразглеждането на взетото решение, а информацията се публикува на страниците на Министерството на транспорта и съобщенията и Гражданската въздухоплавателна администрация в интернет. Публикуваното съобщение уточнява крайната дата за подаване на заявления за предоставяне на права за въздушни превози от въздушни превозвачи от Европейската общност, които желаят да използват правата за въздушни превози, определени в решението.


VI. ВАЛИДНОСТ НА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕТО НА ПРАВАТА ЗА ВЪЗДУШНИ ПРЕВОЗИ, ОТМЯНА И РАЗГЛЕЖДАНЕ НА СПОРОВЕ


24. Правата за въздушни превози се предоставят за неопределен срок.


25. Ако даден въздушен превозвач от Общността, на когото са били предоставени права за въздушни превози по конкретен маршрут, не е започнал да обслужва полети в срок от 12 календарни месеца, или три календарни месеца след уточнената в заявлението дата за начало на обслужването на въздушната линия, той следва да се откаже от правото си да обслужва полети по въпросния маршрут.


26. Правата за въздушни превози, предоставени на въздушен превозвач от Общността, могат да бъдат ограничени за определен период от време, ако въздушният превозвач от Общността вече не изпълнява изискванията по двустранните споразумения за въздухоплавателни услуги или не е изпълнил разпоредбите на подобно споразумение или други задължения на международно равнище, или условията за предоставяне на обслужване по въздушни линии, както и законодателството, регламентиращо подобна дейност, или ако данните на въздушния превозвач от Общността, посочени в параграф 20 от настоящия график и представени пред Министерството на транспорта и съобщенията при подаване на заявлението не съответстват на актуалния статут на въздушния превозвач. Въздушният превозвач от Общността се информира относно наложеното ограничение върху правата за въздушни превози не по-късно от пет работни дни след приемането на подобно решение, като се посочва и краен срок, в който въздушният превозвач от Общността трябва да осъществи необходимите корекции или да излезе от тази ситуация. Ограничението се отменя, ако в рамките на посочения краен срок въздушният превозвач от Общността осъществи необходимите корекции или излезе от въпросната ситуация. В случай че въздушният превозвач от Общността не осъществи необходимите корекции или не излезе от въпросната ситуация в рамките на посочения краен срок, правата за въздушни превози се отменят.


27. Правата за въздушни превози се отменят и когато въздушен превозвач от Общността уведоми писмено Министерството на транспорта и съобщенията, че не възнамерява да продължи да ползва предоставените му права за въздушни превози.


28. Споровете относно предоставянето, отмяната или ограничаването на правата за въздушни превози се разрешават в съответствие с предвидените от законодателството процедури.“


2008-C031-08


Untitled Page