Информация, която държавите-членки съобщават относно държавна помощ, предоставена в съответствие с Регламент (EО) № 1857/2006 на Комисията за приложението на членове 87 и 88 от Договора към държавните помощи за малки и средни предприятия, които произвеждат селскостопански продукти и с изменения Регламент (EО) № 70/2001 2008/C 31/09

Обн. C ОВ. бр.31 от 5 Февруари 2008г.

Помощ №: XA 117/07


Държава-членка: Обединеното кралство


Регион: England


Наименование на схемата за помощ или име на дружеството, което получава индивидуална помощ: England Catchment Sensitive Farming Delivery Initiative (ECSFDI) 2007-2008


Правно основание: Схемата не е законово установена и участието в нея е доброволно. Раздел 1 от Закона за селското стопанство от 1986 г. (The Agriculture Act 1986, section 1) определя правното основание за осигуряване на консултантски услуги от страна на държавната администрация във връзка с всички селскостопански дейности


Планирани годишни разходи по схемата или общ размер на индивидуална помощ, предоставена на предприятието: 1 юли 2007 г.-31 март 2008 г.: 6,22 млн. GBP


Максимален интензитет на помощта: Интензитетът на помощта е 100 %


Дата на привеждане в действие: Схемата ще започне да се изпълнява от 1 юли 2007 г.


Продължителност на схемата или на индивидуалната помощ: Схемата ще започне да се изпълнява от 1 юли 2007 г. Тя ще приключи на 31 март 2008 г. Крайният срок за подаване на заявления е 31 март 2008 г. Крайният срок за плащанията на басейновите администратори е 31 март 2008 г.


Цел на помощта: Техническа помощ съгласно член 15 от Регламент (EO) № 1857/2006. Целта на England Catchment Sensitive Farming Scheme е да повиши осведомеността относно дифузното замърсяване на водите в селското стопанство (DWPA) като чрез семинари и консултации на място от страна на басейновите администратори предостави консултантска подкрепа. Стремежът е да се осигури и насърчи ранно доброволно действие от страна на земеделските производители за разрешаване на проблемите, свързани с DWPA, в четиридесет приоритетни басейна. Това ще допринесе за постигането на национални и международни цели за опазване на околната среда, и по специално от Рамковата директива за водите

Засегнат(и) сектор(и): Бенефициерите на ECSFDI ще бъдат ангажирани единствено с производството на селскостопански продукти. Приемливи са всички подсектори


Име и адрес органа, предоставящ помощта:

Законов орган, отговарящ за схемата:

Department for Environment Food and Rural Affairs

Water Quality Division

3/8 Whitehall Place

London SW1A 2HH United Kingdom

Организация, ръководеща схемата: Natural England

Land Management & Advisory Services

Eastbrook Shaftesbury Road Cambridge

Cambs CB2 8DR United Kingdom


Интернет адрес:

http://www.defra.gov.uk/farm/environment/water/csf/pdf/state-aid-ecsfdi.pdf


Можете да посетите и главната интернет страница на Обединеното кралство за освободени държавни помощи за селското стопанство на адрес:

http://defraweb/farm/policy/state-aid/setup/exist-exempt.htm


Други сведения: Допълнителна и по-подробна информация относно изискванията за допускане и правилата на схемата можете да намерите на посочените по-горе интернет адреси.


Подпис и дата от името на Министерството на околната среда, храните и въпросите на селските райони (компетентен орган в Обединеното кралство)

Neil Marr

Agricultural State Aid

Department for Environment, Food and Rural Affairs

Area 1B Nobel House

17 Smith Square London SW1P 3JR United Kingdom


2008-C031-09


Untitled Page