ПОКАНА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ — DG EAC/04/08 Темпус IV — Реформа във висшето образование посредством международно университетско сътрудничество 2008/C 31/11

Обн. C ОВ. бр.31 от 5 Февруари 2008г.

1. Цели и описание


Програмата Темпус ще бъде продължена с нова фаза за периода 2007-2013 г.


Общата цел на програмата ще бъде да допринесе за улесняване на сътрудничеството в областта на висшето образование сред държавите-членки на Европейски съюз и съседските страни-партньори. По-специално, програмата ще спомогне за насърчаване на доброволното сближаване с произтичащите от Лисабонската стратегия и Болонския процес достижения на ЕС в областта на висшето образование.


Програмата Темпус насърчава многостранното сътрудничество сред висши образователни институции, органи и организации в държавите-членки на ЕС и в страните-партньори, като набляга на потребността от реформа и модернизация на висшето образование.


Проектите на национално равнище трябва да отговарят на националните приоритети, установени в тесен диалог между делегациите на ЕК и съответните органи в страните-партньори. Проектите, в които участват няколко страни, трябва да са съобразени с цялостните приоритети на програмата, определени в контекста на стратегията на ЕС за модернизация в сферата на висшето образование.


Двата основни инструмента за сътрудничество посредством настоящата покана за представяне на предложения в рамките на програма Темпус са:

— съвместни проекти: проекти, основани на възходящ подход, които целят модернизиране и реформиране на институционално (университетско) равнище. Съвместните проекти имат за цел обмяната на опит между университети, организации и институции от ЕС и от страните-партньори, а така също и между учреждения в страните-партньори, когато е необходимо,

— структурни мерки: проекти, основани на низходящ подход. Структурните мерки са насочени към развитието и реформите на системите за висше образование в страните-партньори, както и за подобряване качеството и значението им и за по-голямо сближаване с достиженията на ЕС. Структурните мерки засягат посреднически дейности в подкрепа на структурните реформи в системите за висше образование, както и разработването на стратегическа рамка на национално равнище.


2. Допустими кандидати


Институциите и организациите, които могат да участват в програмата Темпус, са както висши образователни институции и организации, така и неакадемични институции и организации, като например неправителствени организации, дружества, предприятия и държавни органи.


Тези институции и организации трябва да имат седалище в някоя от следните четири групи страни:

— 27-те държави-членки на Европейския съюз,

— 6-те страни от региона на Западните Балкани: Албания, Босна и Херцеговина, Хърватска, Бивша Югославска република Македония, Сърбия, включително и Косово1, и Черна гора,

— 15-те южни и източни страни-съседки на Европейския съюз: Алжир, Египет, Израел, Йордания, Ливан, Мароко, територията под управлението на Палестинските власти, Сирия, Тунис, Армения, Азербайджан, Беларус, Грузия, Молдова и Украйна,

— Руската федерация,

— 5-те централни азиатски републики: Казахстан, Киргизстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан.


3. Бюджет и продължителност на проекта


Общият бюджет, предназначен за съфинансирането на проекти, е в размер на 50,55 млн. EUR.


Финансовото участие от страна на Комисията не може да надхвърля 95 % от общата сума на допустимите преки разходи.


Минималният размер на помощта, както за съвместните проекти, така и за структурните мерки възлиза на 500 000 EUR. Максималният размер на помощта достига 1 500 000 EUR. За Албания, Черна гора и петте Централни азиатски страни, за които отпуснатата сума е по-малко от 1 млн. EUR на страна, минималният размер на помощта и за двата вида проекти е фиксиран на 300 000 EUR.


Максималната продължителност на проектите е 24 месеца или 36 месеца.


4. Краен срок


Заявленията за съвместни проекти и за структурни мерки трябва да бъдат изпратени не по-късно от 28 април 2008 г.


5. Допълнителна информация


Пълният текст на поканата за представяне на предложения и формулярите за кандидатстване са достъпни на следната интернет страница: http://ec.europa.eu/tempus


Заявленията за кандидатстване трябва да отговарят на условията, изложени в пълния текст и да бъдат подадени чрез предоставените за целта формуляри на интернет страницата.


_________________________

1 Под егидата на Обединените нации, съгласно Резолюция 1244 на Съвета за сигурност на ООН от 10 юни 1999 г.


2008-C031-11


Untitled Page