РЕЧНИК НА ФИНАНСОВИТЕ ТЕРМИНИ


ATM cash transaction

Транзакции с пари в брой чрез АТМ е теглене на пари в брой от или паричен депозит по сметка, които се извършват чрез ATM, като се използва карта с операция „Пари в брой“.


Attributes

Атрибутите: са статистически понятия, които предоставят на потребителите допълнителна кодирана (например: единицата) и некодирана (например: методът на съставянето) информация за обменяните данни. „Задължителни“ се отнася за атрибути, които трябва да приемат стойност, тъй като в противен случай съответните наблюдения, за които се отнасят, се считат за незначими. „Условни“ се отнася за атрибути, които са дефинират само ако са известни на отчитащата институция (например идентификатори на местни редове) или ако са релевантни (например: обобщаване, прекъсвания), и могат да приемат празни стойности.


Autonomous pension funds

Автономни пенсионни фондове: са отделни институционални единици, чиято основна дейност е пенсионно финансиране. Те не са застрахователните дружества.


Automated teller machine (ATM)

Терминално устройство АТМ (АТМ) е електромеханично устройство, позволяващо на оправомощени картодържатели, които обикновено използват четими от машини пластмасови карти, да теглят пари в брой от сметките си и/или ползват други услуги, като справка за състоянието на сметка, прехвърляне на средства или приемане на депозити. Устройство, което предлага единствено справка за състоянието на сметка, не се класифицира като ATM. В статистиката се отразяват следните операции: операция „Теглене на пари в брой“, позволяваща на оправомощените потребители да теглят пари в брой от сметките си, като използват карта с операция „Пари в брой“ и операция „Кредитен превод“, позволяваща на оправомощените потребители да прави кредитни преводи, като използва платежна карта. Това определение следва смисъла на Директива 2000/46/EО на Европейския парламент и на Съвета от 18 септември 2000 г. относно предприемането, осъществяването и надзора над дейността на институциите за електронни пари.


Bond funds

Облигационни фондове: са инвестиционни фондове, които инвестират предимно в ценни книжа различни от акции. Критериите за класифициране на инвестиционните фондове като облигационни фондове се извличат от проспекта, правилата на фонда, учредителните документи, действащи устави или правилници, от документи за подписката или от инвестиционни договори, маркетингови документи, или друго изявление с подобно действие.


Internet/PC-linked overnight deposits

Овърнайт депозити свързани чрез интернет/персонални компютри: са сметки на овърнайт депозит, държани от НПФИ, до които титулярът на сметката може да има достъп и да ги използва по електронен път чрез интернет или с персонален компютър с банкови приложения със специален софтуер и специални телекомуникационни линии (например: за извършване на кредитен превод или плащане на сметки). Те често налагат разширяване на предмета на договора между титуляра на сметката и неговата ПФИ, за да обхване тези услуги и могат също да наложат на ПФИ да предостави на титуляра на сметката електронни идентификационни кодове (PIN-, TAN-кодове и други).


Branches

Клонове: са подразделения, без самостоятелен правен статут, които са изцяло собственост на дружеството-майка.


Branch of a credit institution

Клон на кредитна институция: означава място на дейност, различно от главно управление, което се намира в отчитащата държава и е създадено от кредитна институция, правно учредена в друга държава. Всички места на дейност, създадени в отчитащата държава от същата институция, която е правно учредена в друга държава, представляват един единствен клон. Всяко едно място на дейност се счита за отделен офис (вж. офис).


Capital shares issued by limited liability companies

Акции, емитирани от акционерни дружества: са ценни книжа, които дават на притежателите им статут на съвместни собственици и право на дял от общите разпределяеми печалби и от нетните активи в случай на ликвидация.


Card issuer

Издател на карти: при четиристранни системи е кредитна институция (или по-рядко, друго предприятие), която е член на картова система и има договорни отношения с картодържателя, което води до предоставянето и използването на карта от тази картова система. При тристранни системи (примерно American Express, Diners Club International и др.) издателят на карти е самата картовата система.


Cards

Карти: по смисъла на статистиката на плащанията са пластмасови устройства, които могат да се използват от държателите им за заплащане на стоки и услуги или за теглене на пари.


Cash advance at POS terminals

Авансово плащане в брой на терминални устройства ПОС: е транзакция, при която картодържателят получава пари в брой от терминално устройство ПОС, заедно с плащания за стоки и услуги чрез терминално устройство ПОС.


Card payment, except with an e-money function

Картово плащане, с изключение на операция селектронни пари: е платежна транзакция, за която се използва дебитна или кредитна карта, или карта със забавена дебитна операция, на терминално устройство или по друг канал.


Card scheme

Картова система: е техническа и търговска договореност, която е установена, за да обслужва един или повече видове карти и която предвижда организационните, правните и рамковите правила, необходими за осъществяването на услугите, предлагани от съответния вид карта.


Central government

Централно държавно управление се състои от административни ведомства на държавата и други централни агенции, чиято компетенция се разпростира по цялата икономическа територия, с изключение на администрирането на социалноосигурителни фондове (ESA 95, параграф 2.71).


Central government holdings of instruments issued by euro area MFIs

Притежавани от централно държавно управление инструменти, емитирани от ПФИ от еурозоната са дългови ценни книжа и акции на фондовете на паричния пазар, емитирани от ПФИ от еурозоната, и държани от централното държавно управление.
Cheque


Чек е писмено нареждане от едно лице (издател на чек) до друго лице (платец по чек; обикновено кредитна институция), с което се иска платецът да заплати определена сума на искане на издателя или на определено от издателя трето лице.


Closed-end investment funds

Инвестиционни фондове от затворен тип: са инвестиционни фондове, които имат определен брой издадени акции и чиито акционери трябва да купят или продадат съществуващи акции при включването или излизането от фонда.


Credit transfer

Кредитен превод: е платежен инструмент, който позволява на платеца да нареди на институцията, в която има сметка, да преведе средства на бенефициера. Това е платежно нареждане, или поредица от платежни нареждания, направени с цел предоставяне на средства на разположение на бенефициера. Платежното нареждане и посочените в него средства, се предават от кредитната институция на платеца на кредитната институция на получателя (бенефициера), възможно посредством няколко посреднически кредитни институции и/или една или няколко платежни системи и системи за сетълмент.


Credits to the accounts by simple book entry

Кредитиране на сметка чрез обикновено счетоводно записване: е кредитна транзакция, която е инициирана от ПФИ без конкретно нареждане и е изпълнена чрез обикновено счетоводно записване, т.е. кредитиране на сметката/ите на клиента, т.е. без да се използва традиционен платежен инструмент.


Cross-border transactions sent

Изпратени трансгранични транзакции: са транзакции с платежни инструменти, в които участват НПФИ, които са изпратени от някъде извън отчитащата държава, т.е. страната, която получава транзакцията, се намира извън отчитащата държава.


Cross-border transactions received

Получени трансгранични транзакции: са транзакции с платежни инструменти, в които участват НПФИ, които са получени от някъде извън отчитащата държава, т.е. страната, която изпраща транзакцията, се намира извън отчитащата държава.


Currency in circulation

Валута в обращение: обхващат банкноти и монети в обращение, които се използват обичайно за извършване на плащания.


Currency of issuance

Валута на емисията: се дефинира като валутата, в която е деноминирана ценната книга.


Debits from the account by simple book entry

Дебитиране от сметка чрез обикновено счетоводно записване: е дебитна транзакция, инициирана от ПФИ без конкретно нареждане, и изпълнена чрез обикновено счетоводно записване, т.е. дебитиране на сметката/ите на клиента, т.е. не се използва традиционен платежен инструмент.


Debt assumption

Поемането на дълг: е операция, в която обикновено участва централното държавно управление замествайки публични предприятия (част от другите резидентни сектори) като длъжник по отношение на кредити, които първоначално са отпуснати от банки (сектора на парично-финансовите институции (ПФИ). Тази финансова операция може да се извърши и между други институционални сектори.


Debt securities

Дългови ценни книжа: т.е. ценни книжа, различни от акции, с изключение на финансови деривативи, се състоят от всички финансови активи, които са инструменти на приносител, обикновено са прехвърляеми и търгуеми на вторичните пазари, и не дават на притежателя право на собственост върху институционалната единица, която ги е емитирала. Тази категория обхваща финансови активи, чиито типични представители са документи в обращение, чиято номинална стойност се определя при емитирането. Тя включва емисии на краткосрочни и дългосрочни ценни книжа (bills, bonds, notes, debentures), и подобни инструменти, които обикновено се търгуват на финансовите пазари. Включените в тази категория инструменти се характеризират с това, че дават на държателя безусловно право на фиксиран или договорно определен променлив паричен доход под формата на купонни плащания (лихва) и/или обявена фиксирана сума, платима на конкретна дата или дати, или чието плащане започва от дата, определяна в момента на емисията. Доколкото това е възможно се обхващат частното предлаганите ценни книжа. Включват се глобални облигации (ESA 95, параграфи 5.50—5.55). Това съответства на ESA 95, категория F.33.


Deposits redeemable at notice

Депозити, договорени за ползване след предизвестие: са непрехвърляеми депозити без договорен матуритет, които не могат да бъдат конвертирани във валута без предизвестие, преди изтичането на което конвертирането във валута не е възможно или е възможно само с налагане на санкция. Тук се включват депозити, които макар и да могат да бъдат теглени при поискване, подлежат на санкции и ограничения съгласно националните практики (класифицирани в матуритетния интервал „до и включително три месеца“), и инвестиционни сметки без период на предизвестие или договорен матуритет, но които съдържат ограничителни клаузи за теглене (класифицирани в матуритетния интервал „над три месеца“).


Deposits with agreed maturity

Депозити с договорен матуритет: са непрехвърляеми депозити, които не могат да бъдат конвертирани във валута преди договорения фиксиран срок или които могат да бъдат конвертирани във валута преди договорения срок, но титулярът се санкционира. Финансовите продукти с възможности за автоматично предоговаряне („роловър“) трябва да бъдат класифицирани в съответствие с най-ранния им матуритет. Макар че депозитите с договорен матуритет могат да позволят по-ранно изплащане след предизвестие, или могат да бъдат платими при поискване при определени санкции, тези характеристики не се считат за подходящи за целите на класификацията.


Direct debits

Директен дебит: е платежен инструмент разрешаващ дебитиране на банковата сметка на платеца, иницииран от получателя въз основа на дадено от платеца разрешение.


Dividendshares issued by limited liabilitycompanies

Акции с право на дивидент емитирани от акционерни дружества: са ценни книжа, които в зависимост от държавата и обстоятелствата при които са възникнали, имат различни имена, като например акции на учредителите, акции носещи печалба, акции, даващи право на дивидент и пр. Тези ценни книжа:

(i) не са част от акционерния капитал;

(ii) не дават на държателите статут на съвместни собственици в тесен смисъл, и

(iii) не дават на държателите право на пропорционална част от печалбата, останала след изплащане на дивиденти за акционерния капитал, и на дял от всеки излишък останал след ликвидация.


Electronic funds transfer at point ofsale (EFTPOS) terminals

Терминални устройства за електронен превод на средства на мястото на продажбата са терминални устройства ПОС, които съхраняват информация за плащанията чрез електронни средства. Те могат да са предназначени да предават такава информация за плащанията или онлайн (с искане за разрешение в реално време) или офлайн.


E-money

Електронни пари: означава парична стойност, която представлява вземане към издателя, която (i) се съхранява на електронно устройство; (ii) е издадена при получаване на средства на стойност не по-малка от издадената парична стойност; (iii) се приема като платежно средство от предприятия различни от издателя.


E-money card-loading/cardunloading transaction

Транзакция по зареждане/отнемане на парична стойност на карта с електронни пари е транзакция, която позволява превод на електронни пари от издателя на електронни пари към карта с функция за електронни пари и обратно.


E-money card terminals

Терминали устройства за карти за електронни пари позволяват превод на електронни пари от издателя на електронни пари върху карта за електронни пари и обратно (терминали за зареждане/отнемане на парична стойност на карта за електронни пари) или от баланса на картата на баланса на бенефициера (терминални устройства, приемащи карти за електронни пари).


E-money institution

Институция за електронни пари: е институция или друго юридическо лице, различно от кредитна институция, както е определено в член 4, точка 1, буква а) от Директива 2006/48/ЕО, която издава средства за плащане под формата на електронни пари.


E-money purchase transaction

Транзакция по закупуване чрез електронни пари е транзакция, при която държателят на електронни пари извършва превод на електронни пари от своя баланс към баланса на бенефициера, или чрез карта за електронни пари или чрез друго устройство за съхранение на електронни пари.


Equity funds

Фондове, инвестиращи в капиталови инструменти са инвестиционни фондове, които инвестират предимно в акции и други капиталови инструменти. Критериите за класифициране на инвестиционните фондове като фондове, инвестиращи в капиталови инструменти, се получават от проспекта, правилата на фонда, учредителните документи, действащи устави или правилници, от документи за подписката или от инвестиционни договори, маркетингови документи, или друго изявление с подобно.


Eurobanknotes and coins held by the central government

Еуробанкноти и монети, държани от централното държавно управление: са банкноти и монети емитирани от Европейската централна банка, от национални централни банки и централните държавни управления от еурозоната и държани от централното държавно управление.


Eurobonds

Евроблигации: са облигации, които се продават едновременно на пазарите в поне две страни и са деноминирани във валута, за която не е задължително валутата на някоя от страните, обикновено чрез международен консорциум от финансови предприятия от няколко страни.


Financial auxiliaries

Финансови предприятия, ангажирани със спомагателни финансови дейности се състоят от финансови предприятия и квазикорпорации, които са ангажирани главно със спомагателни финансови дейности (ESA 95, параграфи 2.57—2.59).


Financial corporations engaged in lending (FCLs)

Финансови предприятия, занимаващи се с кредитиране, класифицирани като ДФП, са специализирани главно във финансирането на активи за домакинства и нефинансови предприятия. В тази категория се включват предприятия специализирани във финансов лизинг, факторинг, ипотечно кредитиране и потребителско кредитиране. Тези финансови предприятия могат да упражняват дейност под правната форма на жилищно спестовна каса (building society), общинска кредитна институция, дружество със специална инвестиционна цел, създадено за да държи секюритизирани активи и пр.


Financial derivatives

Финансови деривативи са финансови активи базирани или производни на различен базисен инструмент. Базисният инструмент е обикновено друг финансов актив, но може да бъде също стока или индекс (ESA 95, параграф 5.65).


Financial Vehicle Corporations, FVCs

Дружества със специална инвестиционна цел, ДСИЦ, наричани още дружества/образувания със специална цел или специални институции за финансиране,: са създадени за да държат секюритизирани активи (ESA 95, параграфи 2.55, буква е).


Fixed rate issues

Емисии с фиксиран лихвен процент: включват всички емисии, при които няма изменение на купонното плащане, основаващо се на лихвата по основния купон на ценната книга, до падежа на емисиите. Включвани са и ценни книжа, които не са емитирани на определен фиксиран или определен променлив лихвен процент, т.е. емисии със смесени лихвен проценти (напр. емисии първоначално с фиксиран, а след това с променлив лихвен процент, емисии първоначално с променлив, а след това с фиксиран лихвен процент, емисии, които нямат същото купонно плащане до матуритета на ценната книга и ценни книжа, лихвите по които се увеличават или намаляват (step-up securities and step-down securities).


Flows, alsoreferred to as (financial) transactions

Потоци, наричани още (финансови) транзакциисе изчисляват като се взема разликата между салдата в края на месеца и се изключат онези влияния, които не произтичат от транзакциите. Измененията, които не са свързани с транзакциите, се изключват чрез корекции на потоците.


Funds

Средства означава пари в брой, пари по сметки и електронни пари, както са определени в Директива 2000/46/ЕО.


Funds of funds

Фондове на фондове са инвестиционни фондове, които инвестират предимно в акции или дялове на инвестиционни фондове. Критериите за класифициране на инвестиционните фондове като фондове на фондовете се извличат от проспекта, правилата на фонда, учредителните документи, действащи устави или правилници, от документи за подписката или от инвестиционни договори, маркетингови документи, или друго изявление с подобно действие. Те следва да се класифицират в категорията фондове, в която те инвестират предимно.


General government

Сектор „Държавно управление“обхваща резидентни единици, които са ангажирани главно с производството на непазарни стоки и услуги за индивидуално и общо потребление и/или с преразпределението на национален доход и богатство (ESA 95, параграфи 2.68—2.70). Държавното управление обхваща централно държавно управление, федерално държавно управление, местно държавно управление и социалноосигурителни фондове (ESA 95 параграфи 2.71—2.74). За допълнителни указания относно секторната класификация вижте „Секторен наръчник за паричната и банковата статистика: указания за статистическата класификация на клиентите“, Европейска централна банка, второ издание, ноември 1999 г.


General public funds

Общи публични фондове са фондове, чиито дялове/акции се продават на обществеността.


Global bonds

Глобалните облигации: са облигации, които са емитирани едновременно на вътрешния пазар и на еуропазара.


Hardware-based e-money

Хардуерно базирани електронни пари включват продукти на електронни пари, които предоставят на клиента преносимо електронно устройство, обикновено карта с вградена интегрална схема, съдържаща микропроцесорен чип (напр. предплатени карти).


Hedge funds

Хедж фондове по смисъла на настоящите насоки означава колективни инвестиционни схеми, независимо от правната им структура по националното право, които прилагат сравнително неограничени инвестиционни стратегии, за да получат положителни абсолютни резултати, и чиито управители, освен възнаграждение за управление, получават и възнаграждение според резултатите от дейността на фонда. Поради това, хедж фондовете имат малко ограничения по отношение на вида на финансовите инструменти, в които те могат да инвестират и поради това могат да прилагат гъвкаво множество финансови техники, свързани с увеличаване на съотношението дълг/акционерен капитал, къса продажба или друга техника. Това определение също обхваща фондове, които инвестират изцяло или частично в други хедж фондове, ако те иначе отговарят на определението. Тези критерии за идентифициране на хедж фондовете трябва да бъдат оценени въз основа на проспектите, както и правилата на фонда, учредителните документи, действащите устави или правилници, от документи за подписката или от инвестиционни договори, маркетингови документи, или друго изявление с подобно действие.


Households

Домакинствата: са съставени от физически лица или групи от физически лица като потребители и производители на стоки и нефинансови услуги, предназначени изключително за тяхна собствена крайна употреба, и производители на пазарни стоки и нефинансови и финансови услуги, при условие че техните дейности не са тези на квази-корпорации. Тук се включват НТООД и които се занимават главно с производството на непазарни стоки и услуги за конкретна група домакинства (ESA 95, параграфи 2.75—88).


Insurance companies

Застрахователни дружества: се определят като предприятия, които са получили официално разрешитерно в съответствие с член 6 от Първа директива на Съвета 73/239/EИО относно консолидирането на законовите, подзаконовите и административните разпоредби относно достъпа до и упражняването на пряка застрахователна дейност, различна от животозастраховане или член 6 от Първа директива на Съвета 79/267/EИО относно консолидирането на законовите, подзаконовите и административните разпоредби относно достъпа до и упражняването на пряка животозастрахователна дейност. Презастрахователната дейност е изключена.


Issue of bonus shares

Емисии от бонусни акции: е емитиране на нови акции за акционерите, пропорционално на съществуващото им участие в капитала.


Issuers of securities

Емитенти на ценни книжа: са такива предприятия и квазкорпорации, които са ангажирани с емитирането на ценни книжа и поемат правното задължение към приносителите на тези инструменти в съответствие с условията на емисията.


Insurance corporations and pension funds

Застрахователни дружества и пенсионни фондове: се състоят от непарични финансови предприятия и квази-корпорации, които се занимават главно с финансово посредничество, като резултат от групирането на рискове (ЕSA 95, параграфи 2.60—2.67).


Извънредна ревизия (exceptional revision): е ревизия на данни, отнасящи се за периоди преди предходния, референтен период.


Interbankfunds transfer systems, IFTS

Междубанкови системи за прехвърляне на средства (МСПС): са формални договорености, които се основават на частноправни договори или на закони, с множество участници, общи правила и стандартизирани споразумения за прехвърляне и сетълмент на възникващи между членовете парични задължения, в които повечето или всички директни участници са кредитни институции и които се използват главно за обработване на безналични плащания.


International institutions

Международните институции: обхващат наднационални и международни организации, като Европейската инвестиционна банка, МВФ и Световната банка.


Intraday borrowing from the central bank

Кредит в рамките на деня от централната банка: е общата сума на кредитите, които са били отпуснати от централната банка на кредитните институции и изплатени в срок по-кратък от един работен ден.


Investment funds

Инвестиционните фондове: са дефинирани в първо тире на член 1 от Регламент ЕЦБ/2007/8.


Leasing

Лизингът: се дефинира за статистически цели като финансов лизинг, когато лизинговият период обхваща целия или по-голямата част от икономическия живот на стока за дълготрайна употреба. В края на лизинговия период лизингополучателят има опцията да закупи стоката на номинална цена (ESA 95, приложение II).


Leverage

Съотношението дълг/акционерен капитал


Loans

Кредитите: са средства, отпуснати от отчетни единици на кредитополучатели, които не се удостоверяват с документи или са представени от един документ (дори ако той е станал прехвърляем).


Loan transfer

Прехвърляне на кредит е операция, подобна на секюритизацията, при която ПФИ продава кредити на инвеститори в един процес, който не е свързан с емитирането на ценни книжа. Икономическата цел на тази операция и нейното статистическо третиране е обаче в някои отношения доста подобна на секюритизацията.


Long-term debt securities

Дългосрочни ценни книжа: обхваща всички емисии на дългови ценни книжа с дългосрочен първоначален матуритет от повече от една година; дългосрочните ценни книжа обикновено се емитират с купон (ESA 95, приложение 5.60—5.64). Това съответства на ESA 95, категория F.332.


Means of payments, also referred to as settlement media

Платежни средства, наричани още средства за сетълмент са активи или вземания по отношение на активи, които са приети от получателя на плащането, като изпълнение на задължение за плащане от платеца към получателя на плащането.


Merchant

Търговец е професионалист, или орган представляващ група от префесионалисти, който е упълномощен да получи средства срещу получаване на стоки или услуги, и който има споразумение с кредитна институция за получаване на такива средства (платежни средства). Търговецът може да използва сървър (сървър на търговеца), който може да позволи на клиента да избере платежни средства и който съхранява транзакцията за по-късно разплащане.


Mixed funds

Смесени фондове са инвестиционни фондове, инвестиращи както в капиталови, така и в дългови инструменти без преобладаваща политика с превес на единия или другия инструмент. Критериите за класифициране на инвестиционните фондове като смесени фондове, се получават от проспекта, правилата на фонда, учредителните документи, действащи устави или правилници, от документи за подписката или от инвестиционни договори, маркетингови документи, или друго изявление с подобно действие.


Money-holding sector

Сектор на държателите на парични средства включва всички резиденти на eурозоната, които са НПФИ, като се изключи централно държавно управление.


Money Market Funds (MMFs)

Фондове на паричния пазар са дефинирани в приложение I, част 1 (I.6) от Регламент ЕЦБ/2001/13 от 22 ноември 2001 г. относно консолидирания счетоводен баланс на сектор „Парично-финансови институции“.


Money order

Парично нареждане: е инструмент, който е често използван от лица, които нямат разплащателна сметка във финансова институция, която се използва за превеждане на пари на определен получател на плащане, за плащане на сметки, или за превод на пари на друго лице или дружество. Пощенско нареждане е парично нареждане, при което платецът е пощенска институция.


Monetary financial institutions (MFIs) other than central banks

Парично-финансови институции (ПФИ) различни от централни банки: са дефинирани в член 2, параграф 1 Регламент ЕЦБ/2001/13 от 22 ноември 2001 г. относно консолидирания счетоводен баланс на сектор „Парично-финансови институции“ (ЕЦБ/2002/8).


M-payment

M-плащане: е плащане, при което за издаване на платежното нареждане и за възможно прехвърляне на платежните средства се използва мобилен телефон.


Net asset value (NAV)

Нетна стойност на активите: на инвестиционен фонд е стойността на неговите активи минус пасивите, като се изключат акциите на инвестиционните фондове.


Non-financial corporations

Нефинансови предприятия: са предприятия и квази-корпорации, които са основно ангажирани с производството на пазарни стоки и нефинансови услуги, а не с финансово посредничество (ESA 95, параграфи 2.21—2.31).


Non-monetary financial institutions (non-MFIs)

Непарични финансови институции (НПФИ): са дефинирани в приложение I, част 3 от Регламент ЕЦБ/2001/13 от 22 ноември 2001 г. относно консолидирания счетоводен баланс на сектор „Парично-финансови институции“.


Non-resident issuers

Емитентите нерезиденти: се състоят от единици, които: (i) са разположени на икономическата територия на отчитащата страна, но не се занимават и не възнамеряват да се занимават с икономически дейности или транзакции за период от една година или повече на територията на отчитащата страна; или (ii) се намират извън икономическата територия на отчитащата страна.


Notional resident units

Условни резидентни единици са:

(i) нерезидентните единици, които имат център на икономически интерес на икономическата територия на държавата или

(ii) нерезидентни единици в качеството им на собственици на земя или сгради на икономическата територия на държавата, но само по отношение на транзакциите свързани с тази земя или сгради (ESA 95 параграф 2.15).


Office

Офис: е място на стопанска дейност, която представлява правно зависима част от (i) кредитна институция или банки установени извън ЕИП, (ii) централна банка (iii) друга институция, която предлага платежни услуги на НПФИ и изпълнява директно някои или всички от транзакциите, присъщи на дейността на кредитни институции.


Open-end investment funds

Инвестиционни фондове от отворен тип: са инвестиционни фондове, чиито дялове или акции по искане на държателите се изкупуват обратно или изплащат директно или индиректно чрез активите на предприятието.


Ordinary revision

Обикновена ревизия: е ревизия на данни, отнасящи се за периода преди настоящия период.


Other categories of OFIs

Други категории на ДФП: е остатъчна категория, съставена от финансови предприятия, които не са специализирани в някоя от областите на дейности, които се прилагат за другите три категории други финансови посредници (инвестиционни фондове, дилъри на ценни книжа и деривативи и финансови предприятия, занимаващи се с кредитиране). Например в тази категория се включват такива предприятия като финансови холдингови предприятия, дружества за рисково инвестиране или развойни капиталови предприятия.


Other deposits

Други депозити: са всички притежавани депозити, различни от прехвърляеми депозити. Другите депозити не могат да бъдат използвани за извършване на плащания по всяко време и са конвертируеми във валута или в прехвърляеми депозити, подлежащи на някакъв вид значително ограничение или санкция. Тази подкатегория обхваща срочни депозити, спестовни депозити и пр. (ESA 95, параграфи 5.45—5.49).


Other equity

Други капиталови инструменти: обхваща всички транзакции с други капиталови инструменти, които не са обхванати от котираните и некотираните акции (ESA 95, параграфи 5.94—5.95).


Other financial intermediaries (OFI)

Други финансови посредници (ДФП): са непарични финансови предприятия и квази-корпорации (с изключение на застрахователни дружества и пенсионни фондове), които се занимават основно с финансово посредничество чрез поемане на задължения под форма, различна от валута, депозити и/или близки заместители на депозити от институционални единици, различни от ПФИ (ESA 95, параграфи 2.53—2.56).


Other funds

Други фондове: са инвестиционни фондове, различни от облигационни фондове, фондове, инвестиращи в капиталови инструменти, смесени фондове, фондове, инвестиращи в недвижими имоти или хедж фондове.


Overnight deposits

Овърнайт депозити: са депозити, които са конвертируеми във валута и/или прехвърляеми при поискване с чек, банково нареждане, дебитни операции или подобни средства без значителна забава, ограничение или санкция. Тук се включват салда, представляващи предплатени суми за електронните пари или под формата на хардуерно базирани електронни пари (например предплатени карти) или софтуерно базирани електронни пари, издадени от ПФИ. Изключват се непрехвърляеми депозити, които, погледнато технически, могат да се теглят при поискване, но подлежат на значителни санкции.


Over-the-counter (OTC) cash transaction

Транзакции с пари в брой „на гише“е паричен депозит при или теглене на пари в брой от банка, като се използва банков формуляр. Тези транзакции не представляват плащания strictо sensu, тъй като те включват единствено промяна от централнобанкови пари в пари по банкова сметка или обратно.


Payment instrument

Платежен инструмент: е средство или набор от процедури, които позволяват превод на средства от платеца на получателя.


Payment order

Платежно нареждане: е всяка инструкция от платец или получател до неговия доставчик на платежни услуги, с която се иска изпълнение на платежна транзакция.


Payment service

Платежна услуга е стопанска дейност, която се състои от изпълнение на платежни транзакции от името на физически или юридически лица, при което поне един от доставчиците на платежни услуги се намира в Европейската общност. По смисъла на статистиката на плащанията, под платежна услуга се разбира приемането от дадено лице (например: кредитна институция) на платежна транзакция за по-нататъшно изпълнение (което може да е задача на друго лице) чрез безкасов клиринг и/или сетълмент. Платежната услуга не е свързана с предоставянето на техническа инфраструктура (например: телекомуникация или платежни терминали, инсталирани при търговците на дребно) или с предоставянето на сетълмента (например платежна система).


Payment services provider

Доставчик на платежни услуги: е физическо или юридическо лице, чието редовно занятие или стопанска дейност включва предоставяне на платежни услуги на потребителите на платежни услуги.


Payment transaction

Платежна транзакция е действие, инициирано от платеца или получателя, по депозиране, теглене или превод на средства от платеца към получателя, независимо от каквито и да е задължения по основното отношение между потребителите на платежни услуги. Вж. още средства и платежни средства.


Privately issued bones

Частни емисии облигации са облигации ограничени съгласно двустранно споразумение за определени инвеститори, ако облигациите са поне потенциално прехвърляеми.


Private placements

Частните емисии ценни книжа означава продажба на емисия от акции на единствен купувач или ограничен брой купувачи, без да бъдат предлагани публично.


Participant

Участник е лице, което е идентифицирано/разпознато от система за преводи и на което е разрешено да изпраща или което може да получава нареждания за превод за/от системата, директно или индиректно.


Payment service user

Потребител на платежни услуги е физическо или юридическо лице, което използва платежни услуги като платец и/или получател. Платецът е страната в платежната транзакция, която дава платежното нареждане или се съгласява с прехвърлянето на средства от платеца. Получател или бенефициера физическо или юридическо лице, което е целения краен получател на средствата предмет на платежна транзакция.


Point of sale (POS)

Терминални устройства ПОС са устройства, които позволяват използването на платежни карти на физическо, а не на виртуално място на продажба. Място на продажба означава предоставяне на стоки и услуги на обслужвани или необслужвани терминали.


POS transaction

ПОС транзакция е продажба, която се осъществява чрез терминали устройства ПОС, чрез карта с дебитна, кредитна или забавена дебитна операция.


Quoted shares, also referred to as listed shares, excluding investment fund’s shares/units

Котирани акции, наричани още акции, търгувани на фондова борса, с изключение на акции/дялове на инвестиционни фондове: са всички акции с цени, които се котирани на призната фондова борса или друга форма на регулиран пазар (ESA 95, параграфи 5.88—5.93). Котираните акции се оценяват и отчитат по пазарни стойности. Това съответства на ESA 95, категория F.511.


Real estate funds

Фондовете за недвижими имоти са инвестиционни фондове, които инвестират основно в недвижими имоти. Критериите за класифициране на инвестиционните фондове като фондове за недвижими имоти се извличат от проспекта, правилата на фонда, учредителните документи, действащи устави или правилници, от документи за подписката или от инвестиционни договори, маркетингови документи, или друго изявление с подобно действие.


Redeemed shares in limited liability companies

Обратно изкупени акции в акционерни дружества: са акции, чиито капитал е бил обратно изплатен, но които са задържани от държателите, които продължават да бъдат съвместни собственици и имат правото на дял от печалбата след като са изплатени дивидентите по останалия акционерен капитал, а също така и на дял от всякакъв излишък, който може да остане след ликвидацията.


Residencyof issuer

Постоянно пребиваване на емитента: Емитиращата единица се определя като местно лице/резидент на отчитащата държава тогава, когато тя има център на икономически интерес на икономическата територия на отчитащата държава — с други думи, когато се ангажира за продължителен период от време (една година, или повече) с икономическа дейност на тази територия (ESA 95, параграф 1.30).


Security and derivative dealers (SDDs)

Дилъри на ценни книжа и деривати: класифицирани като други финансови посредници, са финансови предприятия, които се занимават предимно със следните дейности за финансово посредничество:

(i) търгуване с ценни книжа за тяхна собствена сметка чрез придобиването и продажбата на тези ценни книжа за сметка и за риск на посредника, с изключителната цел получаване на изгода от маржа между цената на придобиването и продажната цена; и

(ii) търгуване за тяхна собствена сметка чрез финансов посредник, лицензиран да оперира на фондовия пазар, или на други организирани пазари.


Securitisation

Секюритизация е процес, чрез който могат да се наберат средства от външни инвеститори, като им се даде възможност да инвестират в пакети от конкретни финансови активи. Тази операция се състои или от продажбата от ПФИ на кредити на даден посредник и последващото или едновременно емитиране на ценни книжа от този посредник, обезпечени със кредити, или придобиване на ценни книжа, емитирани от длъжника, в замяна на кредита (без участието на посредник). И двата вида операции водят до един и същ резултат в счетоводния баланс на ПФИ.


Settlement media, also referred to as means of payment

Средства за сетълмент, наричани още платежни средствa означава активи или вземания по отношение на активи, които се използват за плащания.


Shares

Акциите (котирани или некотирани) представляват всички финансови активи, които представляват права на собственост върху предприятия или квази-корпорациите. Тези финансови активи основно оправомощават притежателите си на дял в печалбите на предприятията или квази-корпорациите и на дял в нетните им активи в случай на ликвидация.


Shares and other equity, excluding investment fundshares

Акции и другикапиталови инструменти, с изключение на акциите на инвестиционните фондове: означава притежавани ценни книжа, които представляват права на собственост в предприятия или квази-корпорации. Тези ценни книжа по принцип дават право на държателите им на дял от печалбите на предприятията или квази-корпорациите и на дял от техните собствени средства в случай на ликвидация.


Short-selling

Къса продажба


Short-term debt securities

Краткосрочни дългови ценни книжа: се състои от всички емисии ценни книжа с краткосрочен първоначален матуритет от една година или по-малко; краткосрочните ценни книжа обикновено се емитират с отстъпка. Този подпозиция не включва ценни книжа, чиято прехвърляемост, макар и теоретически възможна, е много ограничена на практика (ESA 95, параграфи 5.56—5.59). Това съответства на ESA 95, категория F.331.


Social security funds

Социалноосигурителни фондове се дефинират като централни, регионални и местни институционални единици, чиято основна дейност е да предоставят социални помощи (ESA 95, параграф 2.74).


Software-based e-money

Софтуерно базирани електронни пари са продукти, представляващи електронни пари, които използват специализиран софтуер на персонален компютър и които могат, обикновено, да бъдат използвани за прехвърляне на електронна стойност чрез телекомуникационни мрежи като интернет например.


Special investors funds

Специални инвеститорски фондове са фондове при които дяловете/акциите са запазени за определени видове инвеститори.


Split share issues

Eмисии на нови акции чрез делене: са емисии акции, при които едно предприятие или квазикорпорация увеличава броя на акциите си, като ги умножи с коефициент или мултипликатор.


State and local government

Федерално и местно държавно управление федерално държавно управление обхваща отделни институционални единици, упражняващи някои от функциите на държавното управление на ниво, по-ниско от централното държавно управление и по-високо от местното държавно управление, с изключение на администрирането на социалноосигурителните фондове. Местно държавно управление обхваща публичната администрация, чиято компетентност се простира само върху част от икономическата територия на отчитащата страна, с изключение на местните агенции на социалноосигурителните фондове (ESA 95, параграфи 2.72 и 2.73).


Subsidiaries

Дъщерните дружества: са отделно учредени лица, в които друго лице има мажоритарно или пълно участие.


Sub-funds

Подфондове: определят отделен клас или наименование на единица от фонд, който инвестира в отделен пул или портфолио от инвестиции. „Подфондовете“ са още известни като „отдели“. Всеки подфонд представлява независимо и специализирано образувание. Специализацията може да се отнася до определен финансов инструмент или даден пазар.


Subordinated bonds, often referred to as subordinated debt

Подчинени облигации, често наричани подчинен дълг: предоставят субсидиарно вземане към емитиращата институция, което може да бъде упражнено само след като всички вземания с по-висок статут (например депозити/кредити или дългови ценни книжа от по-висок клас) са били удовлетворени, което им дава някои от характеристиките на „акции и други капиталови инструменти“.


Terminals

Терминали са електромеханични устройства, които позволяват на оправомощени потребители достъп до редица услуги. Потребителят има достъп до услугите на терминала чрез карта, която разполага с една или повече от следните операции: пари в брой, дебитиране, забавено дебитиране, кредитиране и електронни пари. Терминалите са места за физически достъп и могат да бъдат обслужвани терминали (изискват помощта на оператор или касиер) или необслужвани терминали (предназначени да се използват от картодържателя в самостоятелен режим).


Transferable deposits

Прехвърляеми депозити са депозити (в национална или чуждестранна валута), които са незабавно конвертируеми във валута или които са прехвърляеми с чек, банково нареждане, дебитиране или други подобни, без каквото и да е значително ограничение или санкция (ЕSA 95, параграфи 5.42—5.44).


Unquoted shares, excluding investment fund shares

Некотирани акции, с изключение на акции на инвестиционни фондове: са акции, които не се търгуват на фондовата борса (ESA 95, параграфи 5.88—5.93).


Variable rate issues

Емисиите с променлив лихвен процент: включват всички емисии с купонни плащания, при които купонът или главницата се фиксират периодично на ново ниво в съответствие с независим лихвен процент или индекс.


Zero coupon bonds

Облигациите с нулев купон: включват всички емисии без купонни плащания. Обикновено такива облигации се емитират с отстъпка и се изкупуват по номинал. Те включват също и облигации, емитирани по номинал и изкупувани обратно с премия, например облигации, чиято стойност на обратно изкупуване е обвързана с обменен курс или индекс. Повечето отстъпки и премии представляват еквивалентът на лихвата, натрупана до падежа облигацията.


Untitled Page