ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ВРЕМЕННО ЗАМЕСТВАНЕ НА ЕВРОПЕЙСКА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАРТА


НОРМАТИВНА ОСНОВА


Вътрешни правила за издаване от РЗОК на документи, необходими за упражняване на здравноосигурителни права, съгласно правилата за координация на системите за социална сигурност (утвърдени от директора на НЗОК) - чл. 3, ал. 2 и 3; чл. 11, ал. 1 и 3; чл. 15; чл. 16; чл. 17

Административнопроцесуален кодекс - чл. 145 - чл. 178 и чл. 208 - чл. 228.


ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


За да удостоверят правото на получаване на обезщетения в натура при техния престой извън България в държава членка на ЕС, българските граждани - здравноосигурени лица по смисъла на ЗЗО, е необходимо да представят Европейска здравноосигурителна карта (ЕЗОК) или удостоверение за временно заместване на ЕЗОК. Този документ се отнася до всички категории временно пребиваващи осигурени лица: туристи, студенти, командировани лица, служители в международния транспорт или лица, търсещи работа.


ПРОЦЕДУРА


І. Субекти на процедурата по издаване на удостоверение за временно заместване на ЕЗОК.

В производството по издаване на това удостоверение участват няколко определени от закона субекти, които са:

1. Лицето, което иска издаване на удостоверение за временно заместване на ЕЗОК;

2. Районната здравноосигурителна каса (РЗОК) по постоянен или временен адрес на заявителя за ЕЗОК;

3. Директорът на РЗОК.


ІІ. Условия за издаване на удостоверение за временно заместване на ЕЗОК.


Удостоверението, което замества ЕЗОК се издава само на здравноосигурено по българското законодателство лице. Този документ не може да се издаде, ако заявителите се окаже:

1. български гражданин, включително такъв с двойно гражданство, длъжен да осигурява себе си и пребиваващ в чужбина повече от 183 дни през една календарна година, който е освободен от задължението да заплаща здравноосигурителни вноски до края на съответната календарна година, смятано от датата на напускане на страната, и за всяка следваща календарна година след предварително подадено заявление до НАП.

2. лице, което е осигурено и което е длъжно да внася осигурителни вноски за своя сметка, и което не е внесло повече от три дължими месечни осигурителни вноски за период от 15 месеца до началото на месеца, предхождащ месеца на оказаната медицинска помощ. Осигурителните права на това лице се възстановяват от датата на заплащане на дължимите вноски, като сумите, платени за оказаната медицинска помощ, не се възстановяват.

С други думи, както ЕЗОК, така и удостоверението, което временно я замества не може да се издаде на лица, които са с прекъснати здравноосигурителни права в РБ. На тях може да бъде издадено такова удостоверение (по реда на настоящата процедура) при възстановяване правата им при условията и по реда на 330.

Условие за издаване на удостоверение за временно заместване на ЕЗОК може да бъде и пребиваването на територията на РБ и на лица, осигурени по законодателството на друга държава членка на ЕС, които са регистрирани в НЗОК по реда на Наредба № 14 (чл. 9, ал. 4 от наредба № 14). т.е. това са лица, които обичайно пребивават (имат местоживеене) в България. Ако те получат такова удостоверение за временно заместване на ЕЗОК и им бъде предоставена спешна и/или неотложна медицинска помощ при престой в държава членка, НЗОК е длъжна да възстанови стойността на тази помощ на институцията по мястото на престой, оказала помощ на нуждаещото се лице, а в последствие и да си възстанови заплатените средства от компетентната на чуждестранните лица институция, т.е. тази, при която са осигурени.


ІІІ. Необходими документи за издаване на ЕЗОК


1. Заявление за издаване на удостоверение за временно заместване на ЕЗОК;

2. Лична карта или паспорт на заявителя;

3. Акт за раждане или съдебно решение за назначаване на настойник или попечител в случаите, когато заявлението се подава от името на малолетно, непълнолетно лице или от поставено под пълно или ограничено запрещение, което има назначен попечител/настойник;

4. Медицинска епикриза в случаите, когато:

- лицето сменя пребиваването си или се завръща в своята компетентна държава с цел получаване на подходящо лечение;

- лицето е получило разрешение да отиде в друга държава членка с цел получаване на подходящо за състоянието си лечение


ІV. Вътрешен ход на процедурата.


Заявлението за издаване на удостоверение за временно заместване на ЕЗОК се подава до директора на РЗОК по настоящ адрес на заявителя. Заявлението се подава лично или от упълномощено лице. За малолетните и непълнолетните лица и за поставените под пълно или ограничено запрещение лица заявленията се подават от техните родители и настойници, съответно със съгласието на техните родители и попечители. Заявления за издаване на удостоверение за временно заместване на ЕЗОК се приемат и обработват и в случаите, когато са постъпили чрез факс или електронна поща.

Данните в заявлението е необходимо да бъдат попълнени четливо с печатни букви. Имената на лицето се изписват без съкращения на кирилица или латиница, така както са изписани в съответния документ за самоличност на лицето.


При приемане на всяко заявление длъжностното лице:

1. завежда заявлението в регистър;

2. попълва и връчва на заявителя талон за прието заявление с входящ номер;

3. класира заявлението според вида на удостоверителния документ.

Служителите в РЗОК, където е подадено заявлението за издаване на удостоверение за временно заместване на ЕЗОК, извършват необходимите проверки относно здравоосигурителния статус на заявителя. Проверките са аналогични на тези, които се правят при подадено заявление за издаване на ЕЗОК. При установяване, че заявителят е осигурено в България лице с непрекъснати здравноосигурителни права, директорът на РЗОК издава незабавно поисканото удостоверение за временно заместване на ЕЗОК. Издаването на този документ може да стане и най-късно в деня, следващ датата на подаване на заявлението за издаване на удостоверението. За удобство на заявителите в РЗОК е разработена възможност при необходимост изготвените удостоверения за временно заместване на ЕЗОК да се изпращат на заявителите по факт, електронна поща и др.


Срокът на валидност на удостоверението за временно заместване на ЕЗОК е за срока на едно пребиваване в държава - членка или няколко държави - членки на ЕС, но не по-дълъг от срока за валидност на ЕЗОК


Разглеждайки бланката на удостоверението, което замества временно ЕЗОК е видно, че в полета 8 и 9 от този документ се изисква информация, свързана с ЕЗОК на лицето. Това означава, че лицето трябва да подаде заедно със заявлението за издаване на удостоверението и заявление за издаване на ЕЗОК, ако планира по-дългосрочен престой в държава - членка на Европейския съюз.


При установяване, че лицето е с прекъснати здравноосигурителни права, директорът на РЗОК издава писмен отказ за издаване на удостоверение за временно заместване на ЕЗОК. Отказът се издава в 30 - дневен срок от датата на подаване на заявлението и се връчва по реда на чл. 61 от АПК, който се изразява в следното:

1. Отказът да бъде издадена ЕЗОК следва да бъде съобщен на заинтересованото лице в тридневен срок от издаването му;

2. Съобщаването може да се извърши чрез устно уведомяване за съдържанието на отказа, което трябва да бъде удостоверено с подпис на извършилото го длъжностно лице, или чрез отправяне на писмено съобщение, включително чрез електронна поща или факс, ако страната е посочила такива;

3. Когато адресът на някое от заинтересованото лица не е известен или то не е намерено на посочения от него адрес, съобщението се поставя на таблото за обявленията, в Интернет страницата на съответния орган или се оповестява по друг обичаен начин.

V. Обжалване на отказа за издаване удостоверение за временно заместване на ЕЗОК.

Отказът да се издаде това удостоверение може да се обжалва по реда на АПК. Жалбата се подава чрез директора на НЗОК в 14 - дневен срок от съобщаването му до Административен съд - София - град.

Решението на административния съд подлежи на касационно обжалване пред ВАС. В касационното производство се допускат само писмени доказателства. ВАС решава спора по същество. Влезлите в сила решения на административния съд и ВАС са задължителни за конкретния случай, за който са постановени.

Отказите за издаване на удостоверение за временно заместване на ЕЗОК, които не са били обжалвани в законоустановените срокове, влизат в законна сила.


ПРАКТИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ


В резултат от подаденото заявление за издаване на удостоверение за временно заместване на ЕЗОК, директорът на РЗОК следва да се произнесе по постъпилото искане като издаде или откаже да издаде поисканото удостоверение.

Ако удостоверението за временно заместване на ЕЗОК бъде издадено, лицето ще има възможност при нужда да получи обезщетения в натура по време на престой в друга държава - членка на ЕС.


Untitled Page