ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ Е 101 ЗА ПРИЛОЖИМО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО НА САМОСТОЯТЕЛНО ЗАЕТИ ЛИЦА ПРИ УСЛОВИЯТА НА КОМАНДИРОВАНЕ В ДЪРЖАВИ - ЧЛЕНКИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


НОРМАТИВНА ОСНОВА


Регламент Съвета /ЕИО/ №1408/71г. за прилагане на схеми за социално осигуряване на наети лица и членове на техните семейства, които се движат в рамките на Общността - наричан за кратко в процедурата Регламент 1408/71г.;

Регламент на Съвет /ЕИО/ №574/72г. за определяне на реда за прилагане на Регламент на Съвета /ЕИО/ 1408/71 - наричан за кратко в процедурата Регламент 574/72г.


ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Настоящата процедура е насочена към онези лица в РБ, които обичайно упражняват трудова дейност като самоосигуряващи се лица при условията на чл. 4, ал. 3 от КСО. С издаването на удостоверение Е 101 и при упражняването на дейност като самостоятелно заето лице в друга държава - членка на ЕС, това лице ще може да докаже пред компетентните органи, че по време на упражняване на дейността си ще продължи да се осигурява при условията на българското законодателство. Това удостоверение се изисква от специфичните правила на Регламент 1408 за прилагането на схеми за социална сигурност на наети лица, самостоятелно заети лица и членове на техните семейства, които се движат в рамките на Общността. Задължението за прилагане на тези особени норми произтича от присъедняването ни към ЕС, считано от 01.01.2007 г.


ПРОЦЕДУРА


І. Субекти на процедурата по издаване на удостоверение Е 101 за приложимо законодателство на самостоятелно заети лица при условията на командироване:

1. Лицето, упражняващо дейност като самоосигуряващо се лице /самостоятелно заето лице/ в РБ;

2. Дирекция "Европейска интеграция и международни договори" при НОИ - Централно управление (Дирекция "ЕИМД" при НОИ - ЦУ).

ІІ. Условия за издаване на удостоверение Е 101 за приложимо законодателство на самостоятелно заети лица при условията на командироване в държави - членки на ЕС.

Условията за командироване на самостоятелно заетите лица са посочени в чл. 14а, ал. 1, б. "а" от Регламент на Съвета (ЕИО) 1408/71. Съгласно този текст, лице което обичайно упражнява самостоятелна трудова заетост на територията на държава - членка и извършва работа на територията на друга държава - членка, продължава да бъде подчинено на законодателството на първата държава - членка при условие, че очакваната продължителност на работата не превишава 12 месеца. В този случай, по искане на самостоятелно заетото лице, Дирекция "Европейска интеграция и международни договори" при НОИ - ЦУ издава удостоверение Е 101 за приложимото законодателство, в което се посочва, че до определена дата самостоятелно заетото лице остава подчинено на българското социалноосигурително законодателство.

За да бъде издадено удостоверение Е 101 по искане на самостоятелно заетото лице, трябва да са налице следните условия:

- лицето обичайно да упражнява самостоятелна трудова дейност на територията на РБ преди да извършва работа в държавата на временна заетост и да се е осигурявало по българското законодателство за своя сметка поне четири месеца, предхождащи началната дата на работата в другата държава - членка на ЕС. Дирекция "Европейска интеграция и международни договори" установява това обстоятелство след извършване на проверка в персоналния регистър на НОИ за осигурените лица;

- степента и продължителността на работата в другата държава - членка да са определени предварително;

- периодът на работа в другата държава - членка да не надвишава 12 месеца;

- в периодът, през който лицето извършва временна работа в държава членка на ЕС, то трябва да продължава да изпълнява условията в РБ, които му дават възможност да извършва дейността си, когато се завърне. За тази цел то трябва да поддържа инфраструктурата, която му е необходима, за да осъществява дейността си в РБ. За да бъде установено дали това изискване е спазено, трябва да бъдат представени доказателства, относно няколко обстоятелства:

- ползване на офис;

- плащане на социално - осигурителни вноски;

- плащане на данъци;

- притежаване на разрешително за работа и номер за регистрация по ДДС или

- регистрация в търговски палати и професионални организации;

- извършване на работа на територията на друга държава - членка. Понятието "работа" включва всяко извършване на трудова дейност, независимо от това дали е в качеството на наето или на самостоятелно заето лице

През периода на работа в друга държава - членка, по отношение на самостоятелно заетото лице могат да бъдат извършвани проверки от българските компетентни институции, за да установи дали условията за оставане в българската социалноосигурителна схема все още са налице.


ІІІ. Необходими документи за издаване на удостоверение Е 102 за приложимо законодателство.


1. Искане за издаване на удостоверение Е 101 за приложимото законодателство на самостоятелно заети лица - по образец;

2. Заверено копие на съдебно решение за регистрация/решение за регистрация в Търговския регистър;

3. Удостоверение за актуално състояние в оригинал;

4. Заверени копия от договори за заетост в държавата - членка на ЕС, в която ще се извършва дейността;

5. Легализирани преводи на договорите по т. 3;

6. Копие от нотариален акт, който се показва пред съответното длъжностно лице в НОИ за проверка, след което копието на нотариалния акт се връща на лицето или копие на договор за наема на недвижим имот;

7. Копие от осигурителна книжка;

8. Копие на данъчна декларация за предходната година;

9. Копие на удостоверение за регистрация по чл. 104, ал. 1 от ЗДДС;

10. Копие на документ за регистрация в търговски палати и/или професионални организации.

ІV. Вътрешен ход на процедурата.


След като подготви документите, посочени в т. ІІІ от настоящата процедура, самостоятелно заетото лице, което извършва дейност като самоосигуряващо се лице при условията на българското законодателство, следва да подаде в Дирекция "ЕИМД" при НОИ - ЦУ искане за издаване на удостоверение Е 101 за приложимо законодателство на самостоятелно заети лица при условията на командироване.

Искането се попълва четливо като се посочват следните данни:


1. датата на регистрация като самостоятелно заето лице;

2. трите имена, адрес, телефон, факс, електронен адрес и единен идентификационен номер по регистър БУЛСТАТ/единен идентификационен номер по Търговския регистър;

3. име/наименование на чуждестранното физическо/юридическо лице в държавата - членка на ЕС, с което ще осъществява съвместна дейност самостоятелно заетото лице;

4. адрес за кореспонденция, телефон, факс и електронен адрес на чуждестранното физическо/юридическо лице в държавата - членка на ЕС, с което ще осъществява съвместна дейност самостоятелно заетото лице;

5. идентификационен номер на чуждестранното физическо/юридическо лице в държавата - членка на ЕС;

6. период, през който лицето е упражнявало дейност като самостоятелно заето лице в РБ;

7. адрес на офис, производствени помещения, имена на работници/служители, регистрация в търговска палата/професионална организация на самостоятелното заето лице в РБ.Компетентната институция на всяка държава - членка има възможност да извършва проверки през целия период на командироване, за да установи, дали не е настъпил краят на този период. Тези проверки могат да бъдат свързани с плащането на вноски и с поддържането на пряка връзка между фирмата и наетия работник. От своя страна за самостоятелно заетото лице съществува задължение да информира Дирекция "ЕИМД" при НОИ - ЦУ за всяка промяна, настъпваща в периода на командироване.

Отказът да се издаде поисканото удостоверение Е 101 се обективира в уведомително писмо до самостоятелно заетото лице, в което се излагат причините, поради които липсва основание да се издаде удостоверение Е 101. Това писмо не подлежи на обжалване по реда на КСО, тъй като то не е посочено изрично в чл. 117, ал. 1 от КСО.


ПРАКТИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ


Удостоверение Е 101 за приложимо законодателство на самостоятелно заети лица се издава от Дирекция "ЕИМД" при НОИ - ЦУ преди началото на съответния период, за който се отнася. Няма пречка същото да се издаде и по време на този период или дори след неговото изтичане, като в последния случай удостоверение Е 101 може да влезе в сила със задна дата. В резултат на издаденото удостоверение Е 101 самостоятелно заетото лице начислява и внася върху полученият доход осигурителни вноски в размерите и сроковете, определени с българското законодателство.


Untitled Page