ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ Е 101 ЗА ПРИЛОЖИМО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО НА НАЕТИ ЛИЦА ПРИ УСЛОВИЯТА НА КОМАНДИРОВАНЕ НА РАБОТНИЦИ/СЛУЖИТЕЛИ В ДЪРЖАВИ - ЧЛЕНКИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


НОРМАТИВНА ОСНОВА


Регламент Съвета /ЕИО/№1408/71 г. за прилагане на схеми за социално осигуряване на наети лица и членове на техните семейства, които се движат в рамките на Общността - наричан за кратко в процедурата Регламент 1408/71 г.;

Регламент на Съвет /ЕИО/№574/72 г. за определяне на реда за прилагане на Регламент на Съвета /ЕИО/ 1408/71 - наричан за кратко в процедурата Регламент 574/72 г.


ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Настоящата процедура е насочена към онези работодатели, които с цел осъществяване на дейността си командироват свои служители в държави - членки на ЕС. От факта на командироването за работодателя възниква задължение, както за изплащане на полагащото се трудово възнаграждение, така и за начисляване и внасяне на дължимите осигурителни вноски. Тъй като трудът се осъществява в държава-членка на ЕС, то при определяне на реда за внасяне на осигурителните вноски действат специфичните правила на Регламент 1408/71 за прилагането на схеми за социална сигурност на наети лица, самостоятелно заети лица и членове на техните семейства, които се движат в рамките на Общността. Задължение за прилагане на тези особени норми произтича от присъединяването ни към ЕС, считано от 01.01.2007 г.


ПРОЦЕДУРА


І. Субекти на процедурата по издаване на удостоверение Е 101 за приложимо законодателство при командироване на работници/служители в държави - членки на ЕС.


1. Работодателят - осигурител, който командирова свой работник/служител в държава - членка на ЕС;

2. Командированият работникът/служител;

3. Дирекция "Европейска интеграция и международни договори" при НОИ - Централно управление (Дирекция "ЕИМД" при НОИ - ЦУ).


ІІ. Условия за издаване на удостоверение Е 101 за приложимото законодателство при командироване на работници/служители в държави - членки на ЕС.


В Дял ІІ от Регламент на Съвета (ЕИО) 1408/71 са включени разпоредби за определяне на приложимото законодателство по отношение на работника мигрант. Общата норма, формулирана в чл. 13, ал. 2, б. "а" от Регламент 1408/71, посочва, че лицето остава подчинено на законодателството на държавата - членка, на чиято територия е наето на работа, дори ако постоянно пребивава в друга държава.

За командированите наети лица е предвиден отделен режим. Разпоредбите на членове 14, ал. 1 и 14б, ал. 1 от Регламент на Съвета (ЕИО) 1408/71 се прилагат спрямо наето лице, което е подчинено на законодателството на държавата - членка (изпращаща държава) по силата на това, че работи в дадено предприятие, и което е изпратено от това предприятие в друга държава - членка (държава на заетост), за да извършва работа там за въпросното предприятие.

В случай, че български работодател изпраща наети от него лица на работа на територията на държава - членка на ЕС, за да бъде удостоверен факта, че до определена дата (за не повече от 12 месеца) наетото лице остава подчинено на българското законодателство, е необходимо същото да се снабди с удостоверение Е 101 за приложимото законодателство, което се издава от Дирекция "Европейска интеграция и международни договори" при НОИ. Този документ се издава на основание чл. 11, ал. 1, б. "а" от Регламент 574/72 за определяне на реда за прилагане на Регламент 1408/71.

За да бъде издадено удостоверение Е 101 Дирекция "Европейска интеграция и международни договори" трябва да извърши проверка налице ли са условията за командироване, посочени в чл. 14, ал. 1, б. а от Регламент 1408/71, а именно:

- наличие на пряка връзка между българския работодател и наетото лице, от която се допуска, че поради тази причина работникът продължава да бъде подвластен на нея като работодател. За да можем да се установи, дали такава пряка връзка продължава да съществува по време на командироването, работодателят следва да представи заверено копие от сключения между фирмата и съответния работник трудов договор;

- фирмата трябва обичайно да извършва съществени дейности на територията на България. С цел да се извърши проверка дали това изискване е спазено, трябва да бъдат представени доказателства, относно следните обстоятелства:

- размерът на оборота на фирмата в проценти, който е реализиран в България, спрямо общия реализиран оборот;

- мястото, където се намират регистрираните седалище и администрация на фирмата;

- броят на административния персонал на работодателя и каква част от него е заета в България и в съответната държава - членка;

- периодът от време, от датата на съдебната регистрация до началната дата на командироване на работника, през който фирмата осъществява дейност на територията на РБ;

- периодът на командироване не трябва да превишава 12 месеца;

- командированият работник не е изпратен, за да замести друго лице, чийто срок на командироване е изтекъл.


ІІІ. Необходими документи за издаване на удостоверение Е 101 за приложимо законодателство.


1. Искане за издаване на удостоверение Е 101 за приложимото законодателство на наети лица;

2. Заверено копие на трудов/и договор/и, сключен/и между работодателя, който ще командирова и командирования/ните работник/ци или служител/ли;

3. Заверено копие от заповедта/те за командироване;

4. Декларация от работодателя или от ръководителя на предприятието, че командированият не се изпраща в съответната държава, за да замества друго лице, чийто срок на командироването е изтекъл;

5. Справка за размера на оборота на фирмата в проценти, който е реализиран в България, спрямо общия реализиран оборот;

6. Справка за броя на административния персонал на работодателя и каква част от него е заета в България и в съответната държава - членка;

7. Удостоверение за актуално състояние на осигурителя;

8. Копие от (съдебно) решение за регистрация на осигурителя.


ІV. Вътрешен ход на процедурата.


След като подготви документите, посочени в т. ІІІ от настоящата процедура, командироващият работодател - осигурител следва да подаде в Дирекция "ЕИМД" при НОИ - ЦУ искане за издаване на удостоверение Е 101 за приложимо законодателство на наети лица.

Искането се попълва четливо като се посочват следните данни:


1. име/наименование на работодателя - осигурител в държавата - членка на ЕС, в която ще се командироват служителите;

2. адрес за кореспонденция, телефон, факс и електронен адрес на работодателя - осигурител в държавата - членка на ЕС, в която ще се командироват служителите;

3. идентификационен номер на работодателя - осигурител в държавата - членка на ЕС, в която ще се командироват служителите;

4. трите имена по документи за самоличност на командированите лица, изписани на кирилица и латиница;

5. адресите по документ за самоличност на командированите лица в РБ;

6. ЕГН на командированите лица.Компетентната институция на всяка държава - членка има възможност да извършва проверки през целия период на командироване, за да установи, дали не е настъпил краят на този период. Тези проверки могат да бъдат свързани с плащането на вноски и с поддържането на пряка връзка между фирмата и наетия работник. От своя страна командированото наето лице и неговия работодател са длъжни да информират Дирекция "ЕИМД" при НОИ - ЦУ за всяка промяна, настъпваща в периода на командироване.

Отказът да се издаде поисканото удостоверение Е 101 се обективира в уведомително писмо до работодател - осигурител, в което се излагат причините, поради които липсва основание да се издаде удостоверение Е 101. Това писмо не подлежи на обжалване по реда на КСО, тъй като то не е посочено изрично в чл. 117, ал. 1 от КСО.


ПРАКТИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ


Удостоверение Е 101 за приложимо законодателство на наети лица се издава от Дирекция "ЕИМД" при НОИ - ЦУ преди началото на съответния период, за който се отнася. Няма пречка същото да се издаде и по време на този период или дори след неговото изтичане, като в последния случай удостоверение Е 101 може да влезе в сила със задна дата.

В резултат на издаденото удостоверение Е 101 работодателят - осигурител начислява и внася върху полученото от командированото лице трудово възнаграждение осигурителни вноски в размерите и сроковете, определени с българското законодателство.


Untitled Page