ПРОЦЕДУРА ПО ИЗДАВАНЕ НА КАРТА ЗА ПРЕБИВАВАНЕ НА ЧЛЕН НА СЕМЕЙСТВОТО НА ГРАЖДАНИН НА EС


НОРМАТИВНА ОСНОВА


1. Договор за създаване на Европейски Съюз (1992);

2. Директива 2004/38/ЕО на европейския парламент и на съвета от 29 април 2004 година относно правото на граждани на Съюза и на членове на техните семейства да се движат и да пребивават свободно на територията на държавите - членки, за изменение на Регламент (ЕИО) № 1612/68;

3. Закон за българските документи за самоличност;

4. Закон за влизането, пребиваването и напускането на Република България на гражданите на европейския съюз и членовете на техните семейства.


ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Правото на всички граждани на Съюза да се движат и пребивават свободно на територията на държавите - членки следва да бъде упражнявано при обективни условия на свобода и зачитане на достойнството. Това право следва да бъде предоставено също така и на членовете на техните семейства, независимо от тяхната националност. В определението "член на семейството" следва също да се включва регистрираният партньор, ако законодателството на приемащата държава - членка третира регистрираното съжителство като равнозначно на брак. "Приемаща държава - членка" е държавата - членка, в която гражданинът на Съюза се движи, за да упражни своето право на свободно движение и пребиваване.

За да се съхрани единството на семейството в по-широк смисъл и без да се засяга забраната на дискриминацията, основана на националност, положението на лица, които съгласно европейските директиви нямат автоматично право на влизане и пребиваване в приемащата държава - членка, следва да бъде разгледано от приемащата държава - членка въз основа на националното й законодателство, за да се реши, дали на тези лица може да се предостави право на влизане и пребиваване, като се отчита тяхното взаимоотношение с гражданина на Съюза или други обстоятелства, като финансова или физическа зависимост от гражданина на Съюза. Членовете на семейството следва да бъдат защитени от правна гледна точка в случай на смърт на гражданина на Съюза, развод, анулиране на брак или прекратяване на регистрирано съжителство. Като се отчитат надлежно семейният живот и човешкото достойнство и с цел да се предотвратят злоупотреби при определени условия, трябва да се вземат мерки, за да се гарантира, че при такива обстоятелства членовете на семейството, които вече пребивават на територията на приемащата държава - членка, запазват правото си на пребиваване изключително на лична основа.

Правото на пребиваване на членове на семейството на гражданин на Съюза, които не са граждани на държава - членка, се доказва чрез издаването на документ, наричан "Карта за пребиваване на член на семейството на гражданин на Съюза".


ПРОЦЕДУРА


І. Субекти на процедурата.

1. Граждани на Съюза и членовете на техните семейства.

2 "Гражданин на Съюза" означава лице, което има гражданство на държава - членка.

3 "Член на семейство" означава:

- съпруга/съпругата;

- партньор, с когото гражданинът на Съюза е сключил регистрирано съжителство въз основа на законодателството на държава - членка, ако законодателството на приемащата държава - членка третира регистрираното съжителство като равносилно на брак и в съответствие с условията, посочени в приложимото за случая законодателство на приемащата държава - членка;

- партньора, с когото гражданинът на Съюза има трайна връзка, което е надлежно удостоверено;

- преки наследници, които са на възраст под 21 години или които са лица на издръжка, както и такива, които са наследници на съпруга/съпругата или партньора;

- преки роднини по възходяща линия на издръжка, както и такива преки роднини на съпруга/съпругата или партньора.


Всякакви други членове на семейството (независимо от тяхната националност), които не отговарят на определението, посочено по-горе, и които в държавата, от която идват, са лица на издръжка или са членове на домакинството на гражданина на Съюза, който има основното право на пребиваване или в случаите, когато сериозни здравословни причини задължително изискват лична грижа за члена на семейството от страна на гражданина на Съюза.

2. Държавите - членки на ЕС.


ІІІ. Условия за процедурата по издаване на карта за пребиваване.


Изискването за карта за пребиваване следва да бъде ограничено до членовете на семейството на гражданина на Съюза, които не са граждани на държава - членка, за периоди на пребиваване по-дълги от три месеца.

В случаите, когато гражданин на Съюза или член на семейството, който не е гражданин на държава - членка, няма необходимите документи за пътуване или необходимите визи (ако се изискват такива), въпросната държава - членка, преди да ги върне, предоставя на такива лица всички разумни възможности да получат необходимите документи или те да им бъдат донесени в разумен срок от време или да потвърдят или докажат чрез други средства, че те имат право на свободно движение и пребиваване.

Изтичането на срока на валидност на картата за самоличност или на паспорта, въз основа на които въпросното лице е влязло в приемащата държава - членка и въз основа на които му е било издадено удостоверение за регистрация или карта за пребиваване, не представлява основание за експулсиране от приемащата държава - членка.

Гражданите на Съюза следва да имат право на пребиваване в приемащата държава - членка за период не по-дълъг от три месеца, без да зависят от никакви условия или формалности, освен изискването да притежават валидна лична карта или паспорт, без да се засяга по-благоприятното третиране, приложимо по отношение на търсещите работа лица, както се отчита от съдебната практика на Съда на Европейските общности. Лица, които упражняват правото си на пребиваване, не следва да се превръщат в неприемлива тежест за системата за социално подпомагане на приемащата държава - членка по време на първоначалния период на пребиваване. Поради това правото на пребиваване за гражданите на Съюза и членовете на техните семейства за период по-дълъг от три месеца следва да подлежи на определени условия.

Изискваните от компетентните власти оправдателни документи за издаването на удостоверение за регистрация или на карта за пребиваване следва да бъдат указани изчерпателно, за да се избегнат различията между административните практики или тълкувания, които представляват неправомерна пречка пред упражняването на правото на пребиваване от страна на гражданите на Съюза и членовете на техните семейства.


А. Условия за процедурата според българското право


Член на семейството на гражданин на ЕС, който не е гражданин на ЕС, може да пребивава продължително или постоянно в РБ, за което му се издава карта за пребиваване.

Срокът на продължително пребиваване на лицето се определя от срока на продължителното пребиваване на гражданина на ЕС.

Временни отсъствия до шест месеца в рамките на една година, отсъствия с по-голяма продължителност за задължителна военна служба, едно отсъствие поради уважителни причини за срок не повече от дванадесет последователни месеца или командироване в друга държава не засягат срока на продължителното пребиваване на лицето.


ІV. Необходими документи за издаване на карта за пребиваване:

- валиден паспорт;

- документ, удостоверяващ съществуването на семейни взаимоотношения или на регистрирано съжителство;

- удостоверението за регистрация или при липса на система за регистрация, всякакви други доказателства за пребиваването в приемащата държава - членка на гражданина на Съюза, когото те придружават или към когото се присъединяват;

- в случаите, когато става дума за партньор, с когото гражданинът на Съюза има трайна връзка, което е надлежно удостоверено - доказателство за наличието на трайна връзка с гражданина на Съюза.

- в случаите, когато става дума за членове на семейството, които са преки наследници, които са на възраст под 21 години или които са лица на издръжка, както и такива, които са наследници на съпруга/съпругата или партньора; както и когато са преки роднини по възходяща линия на издръжка на гражданина на съюза или на съпруга/съпругата или партньора - трябва да се представят, документи, доказващи, че са изпълнени съответните условия;

- в случаите, когато става дума за членове на семейството, които в държавата, от която идват, са лица на издръжка или са членове на домакинството на гражданина на Съюза, който има основното право на пребиваване или в случаите, когато сериозни здравословни причини задължително изискват лична грижа за члена на семейството от страна на гражданина на Съюза - документ, издаден от съответните власти в страната на произход или страната, от която пристигат, удостоверяващ, че те са лица на издръжка от или членове на домакинството на гражданина на Съюза или доказателство за наличието на сериозни здравословни причини, които задължително изискват лични грижи за члена на семейството от страна на гражданина на Съюза.


V. Вътрешен ход на процедурата по издаване на картата за пребиваване и валидност на картата.


Гражданите на Съюза имат право на пребиваване на територията на друга държава - членка за срок до три месеца без никакви условия или формалности, освен изискването да притежават валидна карта за самоличност или паспорт. Това важи и за членове на семейството, притежаващи валиден паспорт, които не са граждани на държава - членка и които придружават или се присъединяват към гражданина на Съюза.

Всички граждани на Съюза имат право да пребивават на територията на друга държава - членка за срок, по-дълъг от три месеца, при определени условия.

Правото на пребиваване на членове на семейството на гражданин на Съюза, които не са граждани на държава - членка, се доказва чрез издаването на документ, наричан "Карта за пребиваване на член на семейството на гражданин на Съюза".

Държавите - членки издават карта за пребиваване на членове на семейството на гражданин на Съюза, които не са граждани на държава - членка, когато планираният срок на пребиваване е по-дълъг от три месеца.

Крайният срок за внасяне на молбата за издаване на карта за пребиваване не може да бъде по-малък от три месеца от датата на пристигане. Удостоверение за това, че лицето е подало молба за карта за пребиваване се издава незабавно.

Неспазването на изискването за подаване на молба за карта за пребиваване може да доведе до налагане спрямо въпросното лице на съразмерни и недискриминационни санкции.

Картата за пребиваване се издава не по-късно от шест месеца от датата на внасяне на молбата.

Картата за пребиваване е валидна за срок от пет години от датата на издаване или за планирания срок на пребиваване на гражданина на Съюза, ако този срок е по-кратък от пет години.

Валидността на картата за пребиваване не се засяга от временни отсъствия, които не превишават шест месеца на година, нито от отсъствия с по-голяма продължителност за задължителна военна служба, нито от отсъствие от максимум дванадесет последователни месеца поради уважителни причини като бременност и раждане, тежко заболяване, следване или професионално обучение или командироване в друга държава - членка или в трети страни.

С оглед улесняването на свободното движение на членове на семейството, които не са граждани на държава - членка, тези от тях, които вече са получили карта за пребиваване, следва да бъдат освободени от изискването да получат входна виза. по смисъла на Регламент (ЕО) № 539/2001 на Съвета от 15 март 2001 г. относно списъка на третите страни, чиито граждани трябва да притежават визи, когато преминават през външните граници, и на онези, чиито граждани са освободени от това изискване.


А. Специфики на процедурата в Република България.


Според чл. 14, т. 2а и чл. 59, т. 2а от Закона за българските документи за самоличност на продължително пребиваващите в РБ чужденци, които са членове на семейството на гражданин на ЕС, се издава карта за пребиваване на член на семейството на гражданин на ЕС, която представлява документ за самоличност. Картата на продължително пребиваващ член на семейството на гражданин на ЕС се издава от органите на МВР, със срок на валидност до пет години.

Лицето подава заявление до Национална служба "Полиция" за издаване на карта за продължително пребиваване, за което незабавно му се издава временно удостоверение.

Заявлението се подава в срок три месеца от датата на влизането на лицето в РБ.

Към заявлението се прилагат:

1. паспорт;

2. документ, който удостоверява, че лицето е член на семейството на гражданин на Европейския съюз;

3. удостоверение за продължително пребиваване на гражданина на ЕС, чийто член на семейството е, когато това е необходимо;

4. документ за платена държавна такса.


Картата за продължително пребиваване се издава в срок до три месеца от подаване на заявлението.

При непълноти в документите на лицето се определя четиринадесетдневен срок за отстраняването им, до изтичането на който срокът за издаване на картата спира да тече.

Когато в посочения срок лицето не отстрани допуснатите непълноти, органите на Национална служба "Полиция" мотивирано отказват издаването на карта за продължително пребиваване.

При необходимост преди издаването на удостоверение или карта за продължително пребиваване органите на Национална служба "Полиция" могат да поискат от компетентните служби на държавата по произход на лицето извършване на проверка дали то представлява заплаха за националната сигурност или обществения ред.


V. Обжалване.


На засегнатите лица се дава достъп до процедури за обжалване по съдебен и когато е целесъобразно, административен път в приемащата държава - членка или искане за преразглеждане на всички решения, ограничаващи свободното движение на граждани на Съюза и на членове на техните семейства от съображения, различни от тези, свързани с обществения ред, обществената сигурност или общественото здраве.

По българското право отказът на полицията да издаде документ за продължително пребиваване подлежи на оспорване по реда на АПК.


ПРАКТИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ


В резултат на процедурата се реализира основното право на свободно движение и пребиваване на граждани на държавите - членки на ЕС и членовете на техните семейства в границите на Европейската общност.


Untitled Page