МЕРКИ ЗА НАСЪРЧАВАНЕ ПОДОБРЯВАНЕТО НА БЕЗОПАСНОСТТА И ЗДРАВЕТО НА РАБОТНИЦИТЕ В ЕС


НОРМАТИВНА ОСНОВА


Договор за създаване на Европейската общност от 25 март 1957, изменен с Амстердамския договор от 2 октомври 1997 г. в сила от 1 май 1999 г.);

Договор за европейски съюз (1992);

Договор за създаване на Европейската икономическа общност (чл. 118а);

Директива на Съвета от 12 юни 1989 г. за въвеждане на мерки за насърчаване подобряването на безопасността и здравето на работниците на работното място(89/391/ЕИО);

Директива на съвета от 25 юни 1991 г. за допълнение на мерките за насърчаване на подобряването на безопасносттта и здравето на работното място на работниците на срочно трудово правоотношение или временно трудово правоотношение (91/383/ЕИО);

Решение на Европейския съд (трети състав) от 14 юни 2007 г. (Комисия на Европейските общности срещу Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия).

Кодекс на труда

Закон за здравословни и безопасни условия на труд.


ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Разпоредбата на чл. 118а от Договора за създаване на Европейската икономическа общност предвижда Съветът на европейските общности да приема с директиви минимални изисквания за насърчаване на подобренията, в частност на работната среда, за да се гарантира по-добро ниво на закрила на безопасността и здравето на работниците, предвид обстоятелството, че работниците могат да бъдат изложени на въздействието на опасни фактори на околната среда на работното им място по време на професионалния им живот. Такива директиви обаче трябва да избягват налагането на административни, финансови и правни ограничения, които биха възпрепятствали създаването и развитието на малките и средни предприятия.

Държавите - членки на Европейската общност са задължени да насърчават подобренията и да хармонизират условията в тази област, като запазват извършените подобрения.


ПРОЦЕДУРА


І. Субекти на процедурата по насърчаване подобряването на безопасността и здравето на работниците:


1. Съветът на европейските общности;

2. Европейския парламент;

3. Еврокомисията;

4. Консултативния комитет по безопасност, хигиена и опазване на здравето на работното място;

5. Икономическия и социален комитет;

6. Държавите - членки на ЕС;

7. Работодателите, като "работодател" е всяко физическо или юридическо лице, което е в трудови отношения с работник и носи отговорност за предприятието и/или ведомството;

8. Представителите на работниците със специфична отговорност по безопасността и здравето на работниците - всяко лице, което е избрано, или определено в съответствие с националното законодателство и/или практика да представлява работниците при възникване на проблеми, свързани с безопасността и опазването на здравето на работниците при работа;

9. Работници в Европейската общност, като "работник" е всяко лице, наето от работодател, включително обучаващите се и чираците.


ІІ. Условия за насърчаване подобряването на безопасността и здравето на работниците на работното място в държави – членки на ЕС.


Програма на Комисията за безопасността, хигиената и здравето на работното място предвижда приемането на директиви, които имат за цел гарантиране на безопасността и здравето на работниците.

През февруари 1988 г. Европейският парламент прие четири резолюции вследствие на дебатите за вътрешния пазар и закрилата на работниците. Тези резолюции приканиха Комисията да изготви рамкова директива, която да служи за основа на по-специфични директиви, обхващащи всички рискове, свързани с безопасните и здравословни условия на труд.

Държавите - членки носят отговорността за насърчаване на подобренията в областта на безопасността и здравето на работниците на тяхната територия; като се има предвид, че предприемането на мерки за опазване на здравето и безопасността на работниците при работа също помага, в някои случаи, и за опазване на здравето и вероятно безопасността на лицата, които живеят с тях.

Подобряването на безопасността, хигиената и здравословните условия на труд на работниците не трябва да бъде подчинено на чисто икономически съображения.

За да се осигури по-добра степен на закрила, работниците и/или техните представители трябва да бъдат информирани относно рисковете за безопасността и здравето им, както и по отношение на необходимите мерки за намаляване или отстраняване на тези рискове.

Да се развива обмен на информация, диалог и балансираното участие в областта на безопасните и здравословни условия на труд между работодателите и работниците и/или техните представители чрез подходящи процедури и инструменти в съответствие с националното законодателство и/или практика.

Работниците също следва да допринесат чрез балансирано участие в съответствие с националното законодателство и/или практика при вземането на необходимите предпазни мерки.


ІІІ. Необходими документи


Работодателят трябва да:

- притежава оценки на рисковете за безопасността и здравето при работа, включително и тези от тях, които касаят групите работници, изложени на особени рискове;

- взема решения относно защитните мерки, които трябва да се предприемат и ако е необходимо относно защитното оборудване, което следва да се използва;

- води списък на трудовите злополуки, в резултат на които работникът е бил нетрудоспособен в продължение на повече от три работни дни;

- изготвя отчети за трудовите злополуки, при които са пострадали негови работници и служители и които са предназначени за отговорните органи и в съответствие с националното законодателство и/или практика.

Държавите - членки, в зависимост от естеството на дейностите и големината на предприятията, определят задълженията, които трябва да се изпълнят от различните категории предприятия по отношение на изготвянето на посочените документи.


ІV. Вътрешен ход на процедурата.


1. Задължения на държавите - членки:

Да подобрят законодателните си системи в областта на здравословните и безопасни условия на труд. Националните разпоредби по въпроса, които често включват технически изисквания и/или стандарти за саморегулиране, могат да доведат до различна степен на опазване на безопасността и здравето и да позволят конкуренция за сметка на безопасността и здравето.

Осигуряват, адекватен контрол и надзор.

Да предвиждат изключване или ограничаване на отговорността на работодателя в случаите на необичайни или непредвидими обстоятелства извън контрола на работодателя или при извънредни събития, последствията от които не могат да бъдат преодолени въпреки полагането на всички възможни грижи.

Забележка: настоящите мерки не оправдават намаляване на вече постигнатото ниво на закрила, постигнато във всяка отделна държава - членка.


2. Задължения на работодателите:

Работодателят е длъжен да осигури безопасни и здравословни условия на работниците във всички аспекти, свързани с работата.

Работодателите са длъжни да се информират за последните постижения в технологиите и научните познания за проектирането на работните места, като се отчитат присъщите за техните предприятия опасности и да информират съответно представителите на работниците, така че да могат да гарантират по-добра степен на опазване на здравето и безопасността на работниците.

Работодателят предприема необходимите мерки за опазване на безопасността и здравето на работниците, включително предотвратяването на професионалните рискове, предоставянето на информация и обучение, както и осигуряването на необходимата организация и средства.

Работодателят следи за адаптирането на тези мерки, за да се отчитат променящите се обстоятелства и има за цел подобряване на съществуващото положение.

Работодателите прилагат мерките на основата на следните общи принципи на превенция:

- избягване на рисковете;

- оценка на рисковете, които не могат да бъдат избегнати;

- борба с рисковете при източника им;

- адаптиране на работата към индивида, особено по отношение на проектирането на работните места, избора на работно оборудване, избора на работни и производствени методи, с оглед, в частност, премахването на монотонната работа и работата с наложен ритъм и за намаляване на въздействието им върху здравето;

- привеждане в съответствие с техническия прогрес;

- замяна на опасното с безопасно или по-малко опасно;

- разработване на последователна цялостна политика за превенция, която да обхваща технологията, организацията на работата, условията на труд, социалните взаимоотношения и въздействието на факторите, свързани с работната среда;

- отдаване на предимство на колективните защитни мерки пред личните защитни мерки;

- даване съответни инструкции на работниците.

Работодателят, предвид естеството на дейностите в предприятието и/или ведомството оценява рисковете за безопасността и здравето на работниците, inter alia, при избора на работно оборудване, използването на химични вещества или препарати и организацията на работните места.

Вследствие на тази оценка и при необходимост, превантивните мерки, както и методите на работа и производство, прилагани от работодателя трябва:

- да осигуряват подобряване нивото на закрила на работниците по отношение на безопасността и здравето им,

- да бъдат интегрирани във всички дейности на предприятието и/или ведомството и на всички нива на йерархията;

Когато възлага задачи на работника, да отчита неговите възможности по отношение на здравето и безопасността.

Гарантира планирането и въвеждането на нови технологии да бъдат предмет на консултации с работниците и/или техните представители по отношение последиците от избора на оборудването, условията на труд и работната среда с оглед безопасността и здравето на работниците;

Предприемат съответни мерки, за да могат само работници, които са получили съответни инструкции, да имат достъп до зоните, където съществува сериозна или специфична опасност.

Когато няколко предприятия използват едно работно място, работодателите трябва да си сътрудничат за прилагане на разпоредбите за безопасност, здраве и хигиена на труда и отчитайки естеството на дейността, да координират своите действия по въпросите на защитата и предотвратяването на професионалните рискове, да се информират взаимно и да информират съответните си работници и/или техните представители по отношение на тези рискове.

Мерките, свързани с безопасността, хигиената и здравословните условия на труд, не трябва в никакъв случай да въвличат работниците във финансови разходи.

Работодателят определя един или повече работници, които да извършват дейностите, свързани със защитата и предотвратяването на професионалните рискове в предприятието и/или ведомството. Определените работници не могат да бъдат поставяни в неблагоприятно положение поради техните дейности, свързани със защитата и предотвратяването на професионалните рискове и трябва да разполагат с достатъчно време, за да имат възможност да изпълняват задълженията си. В случай, че такива защитни и превантивни мерки не може да се организират поради липса на компетентни лица в предприятието и/или ведомството, работодателят трябва да привлече компетентни външни служби или лица.


Работодателят трябва да:

- предприеме необходимите мерки за първа помощ, борба с пожарите и евакуация на работниците в съответствие с естеството на дейностите и големината на предприятието и/или ведомството, като взима предвид присъствието на други лица;

- да организира необходимите връзки с външните служби, в частност по отношение на първата помощ, спешната медицинска помощ, спасителни операции и борбата с пожарите.

- да определи работници, които да прилагат мерките за първа помощ, борба с пожарите и евакуация на работниците.


Работодателят трябва:

- да информира във възможно най-кратък срок всички работници, които са изложени или могат да бъдат изложени на сериозна или непосредствена опасност от съществуващите рискове, както и по отношение на мерките, които са предприети или следва да бъдат предприети във връзка със защитата;

- да предприема действия и да дава инструкции, за да даде възможност на работниците, в случай на сериозна, непосредствена и непредотвратима опасност, да прекратят работа и/или да напуснат незабавно работното място и да отидат на местата за защита;

- с изключение на случаите с надлежно обосновани причини, да се въздържа да изисква от работниците да възобновяват работата в работна ситуация, когато все още е налице сериозна и непосредствена опасност.

Работниците, които в случай на сериозна, непосредствена и непредотвратима опасност, напускат индивидуалното си работно място и/или опасна зона, не може да бъдат поставяни в неблагоприятно положение вследствие на тези си действия и трябва да бъдат защитени срещу вредни и необосновани последици в съответствие с националното законодателство и/или практики.

Работодателят гарантира, че всички работници в случай на сериозна и непосредствена опасност за тяхната безопасност и/или за безопасността на други лица, и когато не могат да се свържат с непосредствения си ръководител, предприемат съответните действия в съответствие с техните познания и техническите средства, с които разполагат, за да се избегнат последствията от тази опасност.

Техните действия не трябва да ги поставят в неблагоприятно положение, освен ако те не са действали нехайно или са проявили небрежност.


В съответствие с националното законодателство и/или практика и съобразно големината на предприятието и/или ведомството работодателят предприема необходимите мерки, така че работниците и/или техните представители в предприятието и/или ведомството да получават цялата необходима информация относно:

- рисковете за безопасността и здравето и защитните и превантивни мерки и дейности по отношение както на цялото предприятие и/или ведомство така и за всяко индивидуално работно място и/или длъжност;

- мерките, които са предприети.


Работодателят предприема съответните мерки, така че работниците, които имат специфични функции по отношение на опазване на безопасността и здравето на работниците или представителите на работниците с конкретна отговорност по отношение на безопасността и здравето, с оглед на изпълнението на функциите им и в съответствие с националното законодателство и/или практика да имат достъп до:

- оценката на риска и защитните мерки

- списъците и отчетите;

- информацията, получена от защитните и превантивни мерки, контролните органи и компетентните органите по безопасността и здравето.


Работодателят трябва да осигури в рамките на работното време всеки работник да получи адекватно обучение по безопасност и здраве, особено под формата на информация и инструкции, отнасящи се до индивидуалното му работно място и/или длъжност:

- при постъпване на работа,

- в случай на преместване или промяна на длъжността,

- в случай на въвеждане на ново работно оборудване или промяна на оборудването,

- в случай на въвеждане на нова технология.


Обучението трябва да бъде адаптирано да отчита новите или променени рискове и да се повтаря периодично, ако е необходимо.


Работодателят трябва да гарантира, че работниците от външни предприятия и/или организации, извършващи дейности в неговото предприятие и/или ведомство, получават на практика съответни инструкции по отношение на рисковете за безопасността и здравето по време на работата им в неговото предприятие и/или ведомство.

Представители на работниците, които имат конкретна роля за опазване на безопасността и здравето на работниците, имат право на подходящо обучение в работно време или в съответствие с националното законодателство и/или практика в или извън предприятието и/или ведомството.

Обучението не трябва да бъде за сметка на работниците или на представители на работниците.


3. Задължения и права на работниците и техните представители.

Работодателите се консултират с работниците и/или техните представители и им разрешават да участват в обсъждането на всички въпроси, свързани с безопасните и здравословни условия на труд.


Това предполага:

- консултации с работниците;

- правото на работниците и/или техните представители да правят предложения;

- балансирано участие в съответствие с националното законодателство и/или практика.

Работниците или представителите на работниците, които имат конкретна отговорност за безопасността и здравето на работниците, участват по балансиран начин в съответствие с националното законодателство и/или практика, или работодателят провежда с тях предварително и своевременно консултации относно:

- всички мерки, които могат да засегнат в значителна степен безопасността и здравето;

- определянето на работниците, които да извършват дейностите, свързани със защитата и предотвратяването на професионалните рискове в предприятието и работниците, както и работниците, които прилагат мерките за първа помощ, борба с пожарите и евакуация на работниците и при определянето на дейностите, свързани със защитата и предотвратяването на професионалните рискове в предприятието.

- планирането и организацията на обучението по безопасност и здраве

Представителите на работниците, които имат конкретна отговорност за безопасността и здравето, имат право да изискват от работодателя да предприеме съответни мерки и да му представят предложения за тази цел, за да се намалят опасностите за работниците и/или да се отстранят източниците на опасност.

Работниците и представителите на работниците, ангажирани с посочените дейности, не могат да бъдат поставяни в неблагоприятно положение поради това.

Работодателите трябва да осигурят на представителите на работниците, които имат конкретна отговорност за безопасността и здравето на работниците, достатъчно свободно време в рамките на работния ден, без да се губи заплащането им и да им предоставят необходимите средства, за да могат да упражняват техните права и функции, произтичащи от настоящата директива.

На представителите на работниците трябва да се даде възможност да представят своите наблюдения по време на контролните проверки на компетентния орган.

Всеки работник е длъжен, доколкото е възможно, да се грижи за безопасността и здравето си, както и за безопасността и здравето на другите хора, засегнати от неговото действие или бездействие при работа в съответствие с обучението си и инструкциите на работодателя му.

За тази цел работниците трябва, в частност, в съответствие с обучението си и инструкциите на работодателя им:

- да използват правилно машините, апаратите, инструментите, опасните вещества, транспортното оборудване и другите средства за производство;

- да използват правилно личните предпазни средства, които са им предоставени и след употреба да ги връщат на съответното място;

- да не прекъсват, променят или отстраняват произволно предпазните устройства, с които са снабдени, например, машините, апаратите, инструментите, завода и сградите и да ги използват правилно;

- незабавно да информират работодателя и/или работниците, които имат конкретна отговорност за здравето и безопасността на работниците за всяка ситуация, за която имат основателни причини да считат, че представлява сериозна и непосредствена опасност за безопасността и здравето, както и за всеки недостатък на системите за защита;

- в съответствие с националната практика, да сътрудничат на работодателя и/или работниците, които имат конкретна отговорност за здравето и безопасността на работниците, за да се даде възможност на работодателя да осигури работната среда и условията на труд да бъдат безопасни и да не създават риск за безопасността и здравето в тяхната сфера на дейност.


4. Наблюдение на здравето

За да се осигури съответно наблюдение на здравето на работниците в зависимост от рисковете за здравето и безопасността при работа, се въвеждат мерки в съответствие с националното законодателство и/или практика.

Мерките, са такива, че всеки работник, ако желае, може да получи периодично наблюдение на здравето.

Наблюдение на здравето може да се осигури като част от националната здравна система.


5. Рискови групи

Особено чувствителните рискови групи трябва да бъдат защитени от опасностите, които могат конкретно да ги засегнат.

Те могат да бъдат обхванати от по-строги конкретни разпоредби в специални директиви, които са обект на отделни процедури.


6. Отчетност и контрол.

На всеки пет години държавите - членки представят доклад на Комисията за практически предприетите мерки за насърчаване подобряването на безопасността и здравето на работниците на работното място, като отбелязват гледните точки на работодателите и на работниците.

Комисията информира за това Европейския парламент, Съвета, Икономическия и социален комитет и Консултативния комитет по безопасност, хигиена и опазване на здравето на работното място.

Комисията представя периодично на Европейския парламент, Съвета и Икономическия и социален комитет доклад.


V. Обжалване.


Работниците и/или техните представители имат право да подават жалби, в съответствие с националното законодателство и/или практика, до компетентния орган по опазване на безопасността и здравето на работното място, ако считат, че предприетите мерки и използваните от работодателя средства, са недостатъчни са целите на осигуряването на безопасни и здравословни условия на труд.


ПРАКТИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ


В резултат на извършените действия се реализира основното право на безопасни и здравословни условия на труд на работното място на работниците в държавите - членки на ЕС.


Untitled Page