ПРОЦЕДУРИ ПРИ ИЗГОТВЯНЕ НА ПРОЕКТИ ЗА УСВОЯВАНЕ НА СТРУКТУРНИТЕ ФОНДОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


НОРМАТИВНА ОСНОВА


ПМС № 6 на МС от 19.01.2007 г. за създаване на Единен информационен портал за обща информация за управлението на структурните фондове и Кохезионния фонд на ЕС в Република България

ПМС № 62 от 21.03.2007 г за приемане на национални правила за допустимост на разходите по оперативни програми, съфинансирани от Структурните фондове и Кохезионния фонд на ЕС

ПМС № 121 от 31.05.2007 г. за определяне реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативни програми, съфинансирани от Структурните фондове и Кохезионния фонд и по програма ФАР на ЕС


Разработката съдържа:


ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


С присъединяването си към ЕС България получи възможност да усвои близо 7 млрд. евро от Европейския фонд за регионално развитие, от Европейския социален фонд и от Кохезионния фонд. Усвояването следва да е съобразено с европейските цели и приоритети и да отговаря на точно определени изисквания. Тяхното непознаване или неправилно прилагане води до резултата, че едва една четвърт от кандидатстващите проекти успяват да покрият общоевропейските критерии.

Целта на настоящата разработка е да представи обща информация за механизма на разработване на проекти за усвояване на средствата от еврофондовете. Той обхваща различни етапи - кандидатстване с проекти, тяхното разглеждане, одобряване и финансиране.

Потенциални бенефициенти по проектите са фирми, общини, неправителствени организации, публични институции и други.


ПРОЦЕДУРИ


Процедури при определяне обекта за кандидатстване

Средствата на Европейския фонд за регионално развитие, на Европейския социален фонд и на Кохезионния фонд са разпределени между седем оперативни програми, по които бенефициентите могат да кандидатстват за финансиране:

- оперативна програма "Транспорт" с пет основни направления, свързани с развитието на пътната инфраструктура, жп - инфраструктурата, подобряване на превозите на пътници и товари, подобряване на условията за корабоплаване в съответните му разновидности;

- оперативна програма "Околна среда" - за изграждане на екологична инфраструктура за питейни и отпадъчни води, за третиране на отпадъци и опазване на околната среда;

- оперативна програма "Регионално развитие" -за създаване на регионални и местни мрежи, за развитие на туризма и други;

- оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" . за насърчаване на заетостта, повишаване на производителността на труда, подобряване на достъпа до образование и обучение и други;

- оперативна програма "Конкурентноспособност"- насочена към малките и средните предприятия ;

- оперативна програма "Административен капацитет" - за подобряване на управлението в държавната администрация, съдебната система и структурите на гражданското общество;

- оперативна програма "Техническа помощ" - за подкрепа на дейностите на Централното координационно звено (това е Дирекция "Управление на средствата от ЕС" в МФ), на Сертифициращия орган (Дирекция "Национален фонд" в МФ, която е отговорна за разплащането с Европейската комисия) и Одитиращия орган (Дирекция "Одит на средствата от ЕС", която контролира процеса по усвояването на парите от ЕС).

Тези програми предстои да бъдат окончателно одобрени от Брюксел. След което, управляващият орган по всяка една от програмите (това е определена дирекция в съответното ресорно министерство) ще публикува покани до потенциалните бенефициенти за изпращане на проекти и с това ще започне процедурата по кандидатстване, одобряване и финансиране на проектите.


Процедури при изготвянето на проектите


1. Определяне на типа проект

Първият тип проекти са по схемата за "Безвъзмездна помощ" и финансирането им е свързано с програмите "Развитие на човешките ресурси", "Конкурентноспособност" и "Административен капацитет".

Вторият тип проекти са Инвестиционите проекти, които ще бъдат финансирани по програмите "Транспорт", "Околна среда" и "Регионално развитие".


2. Разработване на проекта

Концепцията трябва да отговаря на приоритетите на някоя от програмите и да е обоснована финансово, икономически и в социален аспект. Важен момент е доказване на възможността на бенефициента за съфинансиране на проекта.


3. Кандидатстване

Формулярите за кандидатстване вече са разработени. При първият тип проекти формулярът съдържа: резюме на проекта; проектно задание и бюджет на проекта; информация за кандидата. При вторият тип проекти формулярът съдържа: заглавие на проекта; данни за кандидатствуващия; цели; описание на проекта; продължителност и план за действие; бюджет на проекта; анализ на разходите и на риска; механизми за управление, наблюдение, контрол и оценка на проекта.


4. Оценка на проекта

Преминава се през няколко равнища на одобрение от специално сформирани комисии с представители на междинното звено (ако има такова), управляващия орган и на експерти в съответната област:

- административна проверка - проверява се дали документацията е попълнена коректно; правото на кандидатстване; съответствието на целите на проекта на приоритетите на програмите; допустимостта на разходите (правителството вече е приело общи правила относно това кои разходи по проекта се възстановяват и кои не);

- оценка на финансовата стабилност на кандидата - разглеждат се годишните счетоводни отчети и банковите или други гаранции, ако има такива;

- техническа оценка - включва оценка на различните аспекти на проекта, доказващи неговата стратегическа необходимост, новаторство и съизмеримост на крайните резултати.

Етапът на оценяване на проекта приключва с изготвяне на доклад до договарящия орган (междинното звено или управляващия орган) и бенефициентът се уведомява за това дали проектът му е одобрен или отхвърлен до 15 дни след като договарящият орган е взел решение.


5. Изпълнение на проекта

Преди всичко се подписва договор между бенефициента и управляващия орган. От голямо значение за възстановяване на направените разходи при изпълнението с използване на подизпълнители е стриктното спазване на тръжните процедури по ЗОП, Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки, Наредбата за възлагане на специални обществени поръчки.


6. Финансиране на проекта

Финансирането от ЕС се изразява във възстановяване на разходите. Плащанията са три вида:

- авансови - от бюджета. За всеки проект те са до 20% от стойността му. А на национално ниво те са процент от съответната оперативна програма и ще се получават през 2007, 2008 и 2009 г.;

- междинни - за покриване на извършени разходи, което са утвърдени от Управляващия орган. На национално ниво страната ни декларира извършването на такива разходи, те се проверяват от Сертифициращият орган и в двумесечен срок сумите се получават от Европейската комисия;

- окончателни - за изравняване на платеното със стойността на проекта. Те се осъществяват от Управляващия орган след приключване на проекта. На национално ниво окончателно плащане се извършва от Европейската комисия след депозиране на искане от Сертифициращия орган, окончателен доклад за изпълнението на оперативната програма и окончателна декларация от Одитиращия орган.

Плащанията се извършват чрез Единната сметка на бюджета в левове.


7. Контрол на изпълнението.

При разходването на средствата се осъществява постоянен мониторинг. Всяко следващо плащане се осъществява едва след като се установи липса на нарушения. При сигнали за нарушения има механизми при които се иска връщане на отпуснатите средства.

За текущо проследяване на движението на проектите способства Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Структурните фондове в България, която се захранва с документи от Управляващите органи на оперативните системи. С ПМС № 6 на МС от 19.01.2007 г. е създаден Единен информационен портал за обща информация за управлението на структурните фондове и Кохезионния фонд на ЕС в Република България.

От 2008 г. се предвиждат нови правила за разпределение на Европейските фондове, които изискват страните членки да публикуват получателите на средства от ЕС. А от 2009 г. комисията ще издаде база данни с лица и фирми, което са злоупотребявали с европарите.


Процедури при третиране на данъка върху добавената стойност в проектите

МФ излезе със специално указание № 91-00-502 от 27.08.2007 г. относно третирането на данъка върху добавената стойност като допустим разход при изпълнение на проекти по оперативни програми, съфинансирани от Структурните фондове и Кохезионния фонд на ЕС.

Понятията "възстановим ДДС" и "невъзстановим ДДС" се въвеждат с ПМС № 62 от 21.03.2007 г., като първото се определя като недопустим разход, а второто като допустим разход за съфинансиране.

Какви са условията за да бъде класифициран данъка в една от двете катигории?


При възстановимия данък добавена стойност:

- бенефициентът да е регистрирано по ЗДДС лице (с изключение на регистрираните за вътреобщностно придобиване и регистрираните по избор);

- доставчикът да е регистрирано по ЗДДС лице;

- стоките и услугите да се използват за облагаеми доставки, а ако се използват и за освободени , възстановимият данък се определя до размера на частичния данъчен кредит.


При невъзстановимия данък добавена стойност:

- бенефициентът не е регистрирано по ЗДДС лице, или е регистриран за вътреобщностно придобиване или по избор);

- бенефициентът е регистриран на друго основание и стоките и услугите са предназначени за извършване на освободени доставки, безвъзмездни доставки или за дейности, различни от икономическата дейност на лицето;

- бенефициентът е регистриран, но правото на приспадане на данъчен кредит не е налице на основание чл. 70, ал. 1, т. 4 и 5 от ЗДДС .


Какви действия трябва да се предприемат:

- при упражняване правото за приспадане на данъчен кредит са в сила общите разпоредби на ЗДДС. Следва да се отбележи, че ако правото е налице, но не е упражнено по този ред, данъкът се счита за възстановим, тоест той е недопустим разход;

- невъзстановимия данък се включва като допустим за финансиране разход, като се включва в Искането за средства към Управляващия орган или Междинното звено и се представят доказателства за статута на лицето (регистрирано или нерегистрирано).


Untitled Page