АКТОВЕ, ПРИЕТИ ОТ ОРГАНИ, СЪЗДАДЕНИ С МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

Обн. L ОВ. бр.48 от 22 Февруари 2008г.

Само оригиналните текстове на ИКЕ на ООН имат правна сила съгласно международното публично право. Статутът и датата на влизане в сила на настоящото правило следва да бъдат проверени в последната версия на документа на ИКЕ на ООН относно статута TRANS/WP.29/343, който е на разположение на електронен адрес: http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29fdocstts.html


Правило № 24 на Икономическата комисия за Европа на Организацията на обединените нации (ИКЕ на ООН) Единни предписания относно:


I. Одобряване на двигатели с възпламеняване на горивото от сгъстяване (ВГС) по отношение на отделянето на видими замърсители


II. Одобряване на моторни превозни средства по отношение на инсталирането на тяхна двигатели с ВГС, одобрен тип


III. Одобряване на моторни превозни средства, снабдени с двигатели с ВГС, по отношение на отделянето от двигателя на видими замърсители


IV. Измерване на мощността на двигатели с ВГС


Притурка 3 към серия от изменения 03 – дата на влизане в сила: 2 февруари 2007 г.


Изменение на Правило № 24, публикувано в ОВ 326 от 24.11.2006 г.


Точки 1.1.1. 1.1.3. се изменят и гласят, както следва (включване на позоваване на нова бележка под линия (1) и нова бележка под линия (1)):


„1.1.1. Част I: Отделянето на видими замърсители от двигатели с ВГС, които са предназначени за монтиране на превозни средства от категориите L, M и N (1).


1.1.2. Част II: Монтиране върху превозни средства от категориите L, M и N на двигатели с ВГС, които са типово одобрени съгласно Част I на настоящото правило (1).


1.1.3. Част III: Отделяне на видими замърсители от отработили газове от превозно средство от категориите L, M и N (1), чийто двигател не е самостоятелно типово одобрен съгласно Част I на настоящото правило.


(1) Както са дефинирани в Консолидираната резолюция за конструкцията на превозните средства (R.E.3), Приложение 7 (документ TRANS/WP.29/78/Rev.1/Amend.2, последно изменено с Изменение 4).“


Точка 5.4.1., позоваване на бележка под линия (1) и бележка под линия (1) се преномерират като бележка под линия (2) и се изменят и гласят, както следва:


„(2) 1 за Германия, … 10 за Сърбия, … 36 за Литва, 37 за Турция, 38 (не е присвоен), 39 за Азербайджан, … 47 за Южна Африка, 48 за Нова Зеландия, 49 за Кипър, 50 за Малта, 51 за Република Корея, 52 за Малайзия, 53 за Тайланд, 54 и 55 (не са присвоени) и 56 за Черна гора. Следващите номера ще бъдат присвоени …“


2008-L048-09


Untitled Page