Встъпване в длъжност на нов съдия в Съда

Обн. C ОВ. бр.51 от 23 Февруари 2008г.

2008/C 51/02


Г-н Jean-Jacques Kasel, назначен за съдия в Съда на Европейските общности с Решение от 5 декември 2007 г. на представителите на правителствата на държавите-членки на Европейските общности1, положи клетва пред Съда на 14 януари 2008 г.


_________________________

1 ОВ L 325, 11.12.2007 г., стр. 89.


Untitled Page