Покана за представяне на предложения - EACEA/06/08 за осъществяване на Действие 4 през 2008 г. от програма "Еразмус Мундус", програма за дейностите на Общността за подобряване на качеството на висшето образование и насърчаване на разбирателството между културите чрез сътрудничество с трети страни

Обн. C ОВ. бр.55 от 28 Февруари 2008г.

2008/C 55/13Да се вземе под внимание, че изпълнението на настоящата покана за представяне на предложения е обвързано с приемането от страна на Комисията на годишния работен план за програма "Еразмус Мундус" през 2008 г.1. Цели и описание


Основната цел на програма "Еразмус Мундус" е да подобри качеството на европейското висше образование чрез насърчаване на сътрудничеството с трети страни, за да се подобри развитието на човешките ресурси и да се поощрят диалогът и разбирателството между народите и културите.

Поканата за представяне на предложения обхваща следните дейности:

- проекти, свързани с популяризирането на европейското висше образование в света,

- проекти, разработени с цел да подобрят достъпността на европейското висше образование, да улеснят мобилността в Европа на студенти от трети страни, и да подобрят услугите, свързани с чуждестранните студенти,

- проекти или проучвания по признаването на звания, степени и квалификации от гледната точка на признаването им за академични цели и на пазара на труда,

- проекти, разработени с цел да анализират тенденциите и развитието на висшето образование в международен план,

- проекти, целящи да създадат връзки между висшето образование и изследователската дейност, както и между висшето образование и бизнеса, и по възможност да развият потенциални синергии,

- международни тематични мрежи: тематичните мрежи "Еразъм" могат да кандидатстват за допълнителни суми за разширяването на своята мрежа и включването в нея на институции от трети страни.


2. Допустими кандидати


- Висши учебни заведения от държавите по цял свят. В член 2 на решението за програмата е дадено определение за "висше учебно заведение", както следва: ""висше учебно заведение" означава всяко учебно заведение, което според националните законодателства или практики, осигурява квалификации или дипломи за висше образование, независимо от названието им".

- Други обществени или частни организации, които работят в сферата на висшето образование от държавите по цял свят.


3. Бюджет и продължителност на проекта


Общият бюджет, определен за финансирането на проектите, възлиза на 3,3 млн. EUR. Финансовата помощ не може да надвишава 75 % от общите допустими разходи.


Отпуснатите суми ще варират в зависимост от мащаба на проекта. Проектите следва да започнат между 1 ноември и 15 декември 2008 г. и ще бъдат с максимална продължителност от 3 години.


4. Краен срок


Заявленията за кандидатстване трябва да се изпратят не по-късно от 15 май 2008 г.


5. Допълнителна информация


Пълният текст на поканата за представяне на предложения и формулярите за кандидатстване са достъпни на следната интернет страница:


http://eacea.ec.europa.eu/static/en/mundus/index.htm


Формулярите за кандидатстване следва да съответстват на изискванията, изложени в пълния текст на поканата, и да се подадат, като се използва предоставения формуляр.


Untitled Page