Покана за представяне на кандидатури 2008 г. Втора програма за действие на Общността в областта на здравето (2008-2013 г.)(текст от значение за ЕИП)

Обн. C ОВ. бр.56 от 29 Февруари 2008г.

2008/C 56/09


В рамките на втората програма за действие на Общността в областта на здравето (2008-2013 г.)1, днес официално се обявява покана за представяне на кандидатури за "Здраве - 2008 г.".

Настоящата покана за представяне на кандидатури се състои от следните части:

- покана за представяне на предложения за предоставяне на финансово участие (в) специфични дейности под формата на проекти,

- покана за представяне на предложения за предоставяне на финансово участие (в) специфични дейности под формата на конференции,

- покана за представяне на предложения за предоставяне на финансово участие (във) функционирането на неправителствени организации и специализирани мрежи (оперативни безвъзмездни средства),

- покана към държавите-членки и участващите страни за представяне на съвместни действия.

Крайният срок за представяне на предложения за всяка покана е 23 май 2008 г.

Цялата информация, включително и Решение 2008/170/EO на Комисията от 27 февруари 2008 г. относно приемането на работен план за 2008 г. за изпълнение на втората програма за действие на Общността в областта на здравето (2008-2013 г.) и критериите за подбор, отпускане на безвъзмездни средства и други критерии за финансово участие в действията по тази програма, могат да бъдат намерени на интернет страницата на Изпълнителната агенция по програмата за обществено здравеопазване на следния адрес:


http://ec.europa.eu/phea


_________________________

1 Решение № 1350/2007/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2007 г. за създаване на втора програма за действие на Общността в областта на здравето (2008-2013 г.) (ОВ L 301, 20.11.2007 г., стр. 3).


2008-C056-09


Untitled Page