Покана за представяне на предложения 2008 г.-Симулационни учения по гражданска защита

Обн. C ОВ. бр.59 от 4 Март 2008г.

I.1. Отдел "Гражданска защита" на Генерална дирекция "Околна среда" на Европейската комисия отправя покана за представяне на предложения с цел определянето на симулационни учения по гражданска защита, които могат да се ползват от финансова подкрепа в рамките на Решение 2007/162/EO, Евратом на Съвета за създаване на финансов инструмент за гражданска защита (наименование на Английски език:

"Civil Protection Financial Instrument"), прието на 5 март 2007 г., както и съгласно преработено Решение 2007/779/ЕО, Евратом на Съвета от 8 ноември 2007 г. за създаване на механизъм на Общността за гражданска защита. Тази финансова подкрепа ще бъде под формата на отпуснати безвъзмездни средства.

I.2. Съответните области, видът и съдържанието на тези мероприятия, както и условията за финансиране са изложени в ръководството за кандидатстване за отпускане на безвъзмездни средства (наименование на Английски език: "Grant Application Guide"), в което се съдържат и подробни указания относно мястото и времето за представяне на предложенията. Ръководството, както и необходимите формуляри за кандидатстване за отпускане на безвъзмездни средства, могат да бъдат изтеглени от сайта "Europa" на следния адрес:

http://europa.eu.int/comm/environment/funding/intro_en.htm

I.3. Предложенията трябва да бъдат изпратени на Комисията на посочения адрес в ръководството за кандидатстване за отпускане на безвъзмездни средства най-късно до 15 май 2008 г. Предложенията трябва да бъдат подадени по пощата или с частен куриер, не по-късно от 15 май 2008 г. (взима се предвид датата на изпращане по пощата, пощенското клеймо или датата на разписката, издадена от пощенската служба). Те могат да бъдат подадени и на ръка на определения адрес, посочен в ръководството, най-късно до 17.00 ч. на 15 май 2008 г. (взима се предвид датата на подписаната от длъжностното лице обратна разписка). Предложенията, изпратени преди посочения краен срок, но получени в Комисията след 23 май 2008 г. (крайна дата за получаване) няма да бъдат взети под внимание. Кандидатстващата организация е тази, която трябва да осигури необходимите мерки за спазване на крайния срок. Предложенията подадени по факс, електронна поща, както и непълните заявления и тези, получени на части, няма да бъдат приемани.

I.4. Процедурата по отпускане на безвъзмездни средства ще протече по следния начин:

- получаване, вписване и потвърждение от Комисията, че предложението е получено,

- оценка на предложенията от страна на Комисията,

- решение за отпускане на субсидии и уведомяване на кандидатите за резултата.

Бенефициерите ще бъдат подбрани въз основа на критериите, изложени в точка I.2 от посоченото ръководство и в съответствие с разполагаемия бюджет.

В случай на одобрение от страна на Комисията, между нея и страната, представила предложението, ще се сключи споразумение за отпускане на безвъзмездни средства (в евро).

Процедурата е строго поверителна.


2008-C059-07


Untitled Page