Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление (Дело COMP/M.4971 — MPC/VIGA-Villacero/MAN/Coutinho & Ferrostaal (JV)) текст от значение за ЕИП 2008/C 61/02

Обн. C ОВ. бр.61 от 6 Март 2008г.

На 20 декември 2007 г. Комисията реши да не се противопоставя на горепосочената концентрация, за която е постъпило уведомление, и да я обяви за съвместима с общия пазар. Решението се основава на член 6, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета. Пълният текст на решението е достъпен само на Английски език и ще се публикува, след като бъдат премахнати всички търговски тайни, които могат да се съдържат в него. Той ще бъде достъпен:

— на страницата, посветена на конкуренцията, на уебсайта Europa (http://ec.europa.eu/comm/competition/ mergers/cases/). Този сайт предоставя различни средства за подпомагане на достъпа до решения за отделни сливания, включително индекси за търсене по предприятие, по номер на делото, по дата и по отрасъл,

— в електронен формат на уебсайта EUR-Lex под номер 32007M4971. EUR-Lex предоставя онлайн достъп до европейското право (http://eur-lex.europa.eu).


2008-C061-02


Untitled Page