Покана за представяне на предложения 2008 г. — Финансов инструмент в областта на гражданската защита — Проекти за сътрудничество по отношение на готовността и превантивната дейност 2008/C 65/06

Обн. C ОВ. бр.65 от 11 Март 2008г.

1. Отдел „Гражданска защита“ на Генерална дирекция „Околна среда“ на Европейската комисия отправя покана за представяне на предложения с цел определяне на проектите за сътрудничество по отноше ние на готовността и превантивната дейност, които могат да се ползват от финансова подкрепа в съответствие с Решение 2007/162/ЕО, Евратом на Съвета за създаване на финансов инструмент в областта на гражданската защита. Тази финансова подкрепа ще бъде под формата на субсидии.


2. Съответните области, характерът и съдържанието на тези дейности, както и условията за финансиране са изложени в указанията за кандидатстване за субсидии, които съдържат и подробни инструкции относно мястото и времето за подаване на предложенията. Указанията, както и необходимите формуляри за кандидатстване за субсидии могат да бъдат изтеглени от сървъра Europa на следния интернет адрес: http://ec.europa.eu/environment/funding/intro_en.htm


3. Предложенията трябва да бъдат изпратени до Комисията на посочения в указанията адрес най-късно до 30 април 2008 г. Те трябва да бъдат изпратени по пощата или с частна куриерска служба не по-късно от 30 април 2008 г. (за доказателство се взема датата на изпращане по пощата, пощенското клеймо или датата на разписката, издадена от пощенската служба). Те могат да бъдат подадени и на ръка на определения адрес, посочен в указанията, най-късно до 17.00 ч. на 30 април 2008 г. (за доказателство се взема подписаната от отговорното длъжностно лице разписка с посочена дата на приемане).


Предложенията, изпратени преди посочения краен срок, но получени в Комисията след 16 май 2008 г. (крайна дата за получаване), няма да се допускат за разглеждане. Кандидатстващата организация е тази, която трябва да осигури вземането на необходимите мерки за спазване на крайния срок.


Предложенията, подадени по факс или електронна поща, непълните заявления и заявленията, получени на части, няма да бъдат приемани.


4. Процедурата по отпускане на субсидии e планирана по следния начин:

— получаване, вписване и потвърждение за получаване от страна на Комисията,

— оценка на предложенията от Комисията,

— решение за отпускане на субсидии и уведомяване на кандидатите за резултата.


Бенефициерите ще бъдат подбрани на основата на критериите, изложени в точка 2 от гореспоменатите указания, и в рамките на разполагаемите бюджетни средства. В случай на одобрение от Комисията, между нея и страната, подала предложението, ще се сключи споразумение за отпускане на субсидия (в евро).


Процедурата е строго поверителна.


2008-C065-06


Untitled Page