OТТЕГЛЯНЕ НА ОСТАРЕЛИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА КОМИСИЯТА

Обн. C ОВ. бр.68 от 13 Март 2008г.

2008/C 68/02


Списък на оттеглените предложения


       
  Междуинституционална    
Документ процедура Заглавие Публикуван в ОВ(1)
       
COM(91)328 - Предложение за регламент на Съвета за ОВС263,9.10.1991г.,стр.5
    изменение на Регламент (ЕИО) № 827/68  
    на Съвета относно общата организация на  
    пазарите на някои продукти, изброени в  
    приложение II към Договора  
       
COM(1999)487/2 1999/0205/COD Предложение за регламент на ОВ С 376 E,
    Европейския парламент и на Съвета за 28.12.1999 г., стр.
    изменение на Регламент (ЕО) № 820/97 на 52
    Съвета за създаване на система за  
    идентификация и регистрация на едър  
    рогат добитък и относно етикетирането на говеждо месо и продукти от говеждо месо  
       
COM(2000)868 2000/0349/CNS Предложение за регламент на Съвета за ОВ С 120 E,
    използването на режим активно 24.4.2001 г., стр.
    усъвършенстване при управлението на 193
    определени селскостопански пазари  


Разширяване


       
  Междуинституционална    
Документ процедура Заглавие Публикуван в ОВ(1)
       
COM(1999)677 - Предложение за решение на Съвета за -
    позицията, която да бъде заета от  
    Общността в рамките на Съвета за  
    асоцииране, създаден с Европейското  
    споразумение между Европейските общности и техните държави-членки, от  
    една страна, и Република България, от  
    друга страна, във връзка с приемането на  
    разпоредби за координиране на системите за социална сигурност  
       
COM(1999)683 - Предложение за решение на Съвета за -
    позицията, която да бъде заета от  
    Общността в рамките на Съвета за асоцииране, създаден с Европейското  
    споразумение между Европейските  
    общности и техните държави-членки, от  
    една страна, и Румъния, от друга страна,  
    във връзка с приемането на разпоредби за  
    координиране на системите за социална сигурност  
       
SEC(2002)495/4 2002/0215/CNS Предложение за Решение ЕО/ЕОВС на -
    Съвета и на Комисията за сключването на  
    допълнителен протокол към  
    ЕвропейскотоспоразумениезаасоцииранемеждуЕвропей-  
    скитеобщностиитехнитедържави-членки,отеднастрана,  
    и Румъния, от друга страна, във връзка с  
    удължаване на периода, предвиден в  
    разпоредбите на член 9, параграф 4 от  
    протокол 2 към Европейското споразумение с Румъния  


Околна среда


       
  Междуинституционална    
Документ процедура Заглавие Публикуван в ОВ(1)
       
COM(2001)139 2001/0076/COD Предложение за директива на Европейския парламент и на ОВ С 180 E, 26.6.2001г.,
    Съвета за опазване на околната среда чрез стр. 238
    наказателното право  
       
COM(2004)606 - Предложение за решение на Съвета за -
    изменение на Директива 2002/95/ЕО на  
    Европейския парламент и на Съвета  
    за целите на установяването на максималните стойности на  
    концентрация на определени опасни  
    вещества в електрическото и електронното оборудване  
       
COM(2005) 241 - Предложение за решение на Съвета за -
    изменение за целите на адаптирането към  
    техническия прогрес на приложението  
    към Директива 2002/95/ЕО на Европейския парламент и на  
    Съвета относно ограничението за  
    употребата на определени опасни  
    вещества в електрическото и електронното оборудване  


Рибарство


       
  Междуинституционална    
Документ процедура Заглавие Публикуван в ОВ(1)
       
COM(2005)238 2005/0110/CNS Предложение за регламент на Съвета -
    за изменение на Регламент (ЕО) №  
    3317/94 що се отнася до предаването  
    на заявления за лицензи и за риболов на трети страни  
       
COM(2005)693 2005/0276/CNS Предложение за регламент на Съвета за -
    сключването на споразумение между  
    Европейската общност и Обединена  
    република Танзания за риболова в  
    риболовната зона на Танзания  


Правосъдие, свобода и сигурност


       
  Междуинституционална    
Документ процедура Заглавие Публикуван в ОВ(1)
       
COM(2003)253 - Предложение за Обща позиция на -
    Съвета за уведомяване на Съвета  
    на Европа, съгласно член 28,  
    параграф 3 от Европейската  
    конвенция за екстрадиция от 13 декември  
    1957 г., за прилагането от страна  
    на държавите-членки, между тях, на  
    европейската заповед за арест  


Външни отношения


       
  Междуинституционална    
Документ процедура Заглавие Публикуван в ОВ(1)
       
COM(1994)91 - Предложение за регламент на Съвета -
    относно предотвратяване доставянето на  
    определени стоки и услуги за Либия  
    и ограничаване използването на фондове  
    или други финансови ресурси, притежавани или контролирани от Либия  
       
COM(1999)561 1999/0223/AVC Предложение за регламент на Съвета за ОВС56E,29.2.2000г.,стр.6
    изменение на Регламент (ЕО) №  
    2894/94 относно условията за прилагане  
    на Споразумението за Европейското  
    икономическо пространство  
       
COM(1999)600 - Предложение за решение на Съвета -
    относно позиция на Общността в рамките  
    на Съвета за сътрудничество между ЕС и  
    Меркосур за процедурния правилник на  
    Съвета за сътрудничество  
       
COM(2003)214 - Предложение за регламент на Съвета за -
    изменение за трети път на Регламент (ЕО)  
    № 2465/96 на Съвета относно прекъсването на икономическите и  
    финансови отношения между  
    Европейската общност и Ирак  


Научни изследвания


       
  Междуинституционална    
Документ процедура Заглавие Публикуван в ОВ(1)
       
COM(2003)390 2003/0151/CNS Предложение за решение на Съвета за -
    изменение на Решение 2002/834/EО  
    относно специфичната програма за  
    изследвания, технологично развитие и  
    демонстрации: Интегриране и укрепване  
    на европейското изследователско  
    пространство (2002-2006г.)  Кодифициране


       
  Междуинституционална    
Документ процедура Заглавие Публикуван в ОВ(1)
       
COM(2003)467 2003/0181/COD Предложение за директива на Европейския парламент и на -
    Съвета за сближаване на законодателствата на  
    държавите-членки в областта на  
    екстракционните разтворители, които  
    се използват при производството на храни  
    и хранителни съставки (кодифицирана версия)  
       
COM(2003)352 2003/0129/AVC Изменено предложение за регламент на -
    Съвета относно създаване на Кохезионен  
    фонд (кодифицирана версия)  
       
COM(2004) 290 2004/0090/COD Предложение за директива на Европейския парламент -
    и на Съвета относно храни, предназначени  
    за специфична хранителна употреба  
    (кодифицирана версия)  
       
COM(2004) 32 2004/0009/CNS Предложение за регламент на Съвета -
    относно обменните курсове между еврото  
    и валутите на държавите-членки, които  
    приемат еврото (кодифицирана версия)  
       
COM(2004) 77 2004/0024/CNS Предложение за регламент на Съвета за -
    финансовите и технически мерки, които  
    да съпровождат (MEDA) реформата на  
    икономическите и социални структури в  
    рамките на Евро-средиземноморското  
    партньорство (кодифицирана версия)  
       
COM(2004) 326 2004/0100/CNS Предложение за директива на Съвета -
    относно въвеждане на минимални  
    общностни мерки за контрол на някои  
    болести по двучерупчестите мекотели  
    (кодифицирана версия)  


Търговия


       
  Междуинституционална    
Документ процедура Заглавие Публикуван в ОВ(1)
       
COM(1992)502 - Предложение за решение на Съвета ОВС344,29.12.1992г.,стр.12
    относно процедурите  
    за координиране и информиране по въпроси в областта на  
    официално подкрепяните експортни  
    кредити, кредитно застраховане,  
    кредитни гаранциии финансови кредити  
       
COM(2002)112 2002/0055/ACC Предложение за решение на Съвета ОВ C 151 E, 25.6.2002
    относно одобряване на протокола (2001г.) г., стр. 236
    за изменение на приложението към  
    Споразумението за търговията с граждански самолети  
       
COM(2002)285 2002/0121/ACC Предложение за регламент на Съвета за ОВ С 227 E, 24.9.2002
    установяване на допълнителни мита върху г., стр. 347
    вноса на някои продукти с произход от  
    Съединените американски щати  


Транспорт


       
  Междуинституционална    
Документ процедура Заглавие Публикуван в ОВ(1)
       
COM(2003)833/2 2003/0319/CNS Предложение за решение на Съвета -
    относно сключването на споразумение  
    под формата на размяна на писма между  
    Европейската общност и Република  
    Хърватска за временната точкова система, приложима за тежкотоварните  
    превозни средства, пресичащи транзитно Австрия  
       
COM(2003)835/2 2003/0320/CNS Предложение за решение на Съвета -
    относно сключването на споразумение  
    под формата на размяна на писма между  
    Европейската общност и Република  
    Словения за временната точкова система,  
    приложима за тежкотоварните превозни  
    средства, пресичащи транзитно Австрия  
    от 1 януари 2004г. до 30 април 2004г.  
       
COM(2003)836/2 2003/0322/CNS Предложение за решение на Съвета -
    относно сключването на административна  
    договореност под формата на размяна  
    на писма между Европейската общност и  
    Конфедерация Швейцария за временната  
    точкова система, приложима за  
    тежкотоварните превозни средства, пресичащи транзитно Австрия  
       
COM(2003)837/2 2003/0323/CNS Предложение за решение на Съвета -
    относно сключването на споразумение  
    под формата на размяна на писма между  
    Европейската общност и Бивша югославска република Македония  
    за временната точкова система,  
    приложима за тежкотоварните превозни  
    средства, пресичащи транзитно Австрия  


(1) За някои предложения не са налични данни за публикуване в Официален вестник.


2008-C068-02


Untitled Page