Покана за представяне на предложения — EACEA/34/07 (Продължаване на срока за изменение на изискванията по състава на партньорствата за Обособена позиция 12 (Азия 1)) Прозорец за външно сътрудничество „Еразмус Мундус“ Изпълнение на действия в областта на мобилността за учебната 2008-2009 година 2008/C 68/09

Обн. C ОВ. бр.68 от 13 Март 2008г.

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 12: Афганистан, Бутан, Непал, Пакистан и факултативни страни (Шри Ланка, Индия, Индонезия, Малайзия, Филипини, Тайланд, Китай, Северна Корея, Мианма/Бирма и Малдиви)


Нов срок


Новият срок за представяне на предложения по Обособена позиция 12 е продължен до 15 април 2008 г.


Състав на партньорството


По отношение на участието на институции от трети страни в състава на партньорството трябва да бъде включен най-малко един университет от една от следните четири страни: Афганистан, Бутан Непал и Пакистан. Ще бъдат разглеждани приоритетно партньорства, които включват два или повече университета от първоначалните целеви четири страни в обособената позиция (Афганистан, Бутан Непал и Пакистан).


Минимален брой индивидуални потоци на мобилност


Общият минимален брой индивидуални потоци на мобилност за Обособена позиция 295 трябва да бъде спазен. Минималният брой индивидуални потоци на мобилност за всяка от целевите страни, посочени в обособената позиция (Афганистан, Бутан Непал и Пакистан) трябва да бъде спазен, в случай че в партньорството е включен по-голям брой висши образователни институции от тези страни.


Всички останали изисквания, определени в Покана за представяне на предложения EACEA/34/07 (OВ C 291, 5.12.2007 г., стp. 12) остават приложими.


       
    Минимален брой индивидуални Прогнозна максимални
Географски обособени позиции Трети страни потоци на мобилност безвъзмездни средства
       
Обособена позиция 12 (Азия 1) Афганистан 50 9 милиона EUR
  Бутан 20  
  Непал 35  
  Пакистан 90  
  Факултативни страни    
   
Заедно с факултативни потоци Общо 295


Факултативни страни (Шри Ланка, Индия, Индонезия, Малайзия, Филипини, Тайланд, Китай, Северна Корея, Мианма/Бирма и Малдиви).


Допълнителна информация


Повече информации относно програмата, Поканата за представяне на предложения EACEA/34/07 и формулярите за кандидатстване са достъпни на следната интернет страница:


http://eacea.ec.europa.eu/extcoop/call/index.htm


Формулярите за кандидатстване следва да съответстват на изискванията, изложени в пълния текст на поканата, и да се подадат, като се използва предоставения формуляр.


2008-C068-09


Untitled Page