ПРАКТИЧЕСКИ УКАЗАНИЯ КЪМ СТРАНИТЕ ОТНОСНО СЪДЕБНОТО ПРОИЗВОДСТВО ПРЕД СЪДА НА ПУБЛИЧНАТА СЛУЖБА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Обн. L ОВ. бр.69 от 13 Март 2008г.

Съдържание


I. ОТНОСНО ПИСМЕНАТА ФАЗА НА ПРОИЗВОДСТВОТО .............................. 14


A. Жалба ..................................................................14


1. Подаване на жалбата ....................................................14


2. Задължителни реквизити и правила за представяне на жалбата ............14


3. Отстраняване на нередовностите на жалбата ...........................15


4. Временни мерки/Обезпечение ............................................16


Б. Писмена защита и други писмени становища и документи, свързани с писмената фаза на производството............................................16


В. Относно използването на технически средства за комуникаци ................17


Г. Относно исканията за поверително третиране ..............................17


Д. Относно молбите за предоставяне на правна помощ .......................18


II. ОТНОСНО УСТНАТА ФАЗА НА ПРОИЗВОДСТВОТО ............................. 18


A. Място на провеждане ................................................ 18


Б. Подготовка на съдебното заседание .................................... 18


В. Протичане на съдебното заседание .................................... 19


Г. Особености на симултанния превод .................................... 19


Д. Уреждане на спора по взаимно съгласие на страните .................... 19


Е. Закриване на съдебното заседание ..................................... 20


III. ВЛИЗАНЕ В СИЛА НА НАСТОЯЩИТЕ ПРАКТИЧЕСКИ УКАЗАНИЯ .................. 20


ПРИЛОЖЕНИЕ: УКАЗАНИЯ КЪМ МОЛИТЕЛИТЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ПРАВНА ПОМОЩ И ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН ФОРМУЛЯР ....................................... 21


СЪДЪТ НА ПУБЛИЧНАТА СЛУЖБА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,


като взе предвид член 120 от своя Процедурен правилник;


като има предвид, че с оглед на правилното протичане на производствата пред Съда на публичната служба и за да се улесни уреждането на споровете при най-добри условия и в най-кратки срокове, е уместно на представителите и адвокатите на страните да се предоставят практически указания относно начина на представяне на техните писмени становища и на материалите, свързани с писмената фаза на производството, за да се гарантира правилното протичане на съдебното заседание;


като има предвид, че спазването на тези указания намалява броя на исканията за отстраняване на нередовности и риска от недопустимост поради неспазване на формалните правила;


като има предвид, че производството пред Съда на публичната служба се характеризира с прилагането на езиков режим, пригоден за многоезична Общност;


като има предвид, че е в интерес на страните в производствата пред Съда на публичната служба същият да дава ясни отговори на въпросите, по които представителите на страните често желаят да бъдат по-добре осведомени, и да им предостави средства, от които да се ръководят за подходящото изготвяне на становищата си;


като има предвид, че електронното управление на процесуалните документи в Съда на публичната служба е неразделно свързано с известни изисквания;


като има предвид, че с оглед на правилното протичане на производствата пред Съда на публичната служба е уместно на заинтересованите лица да се предоставят практически указания относно представянето на молбите за предоставяне на правна помощ и протичането на устната фаза на производството;


реши да приеме настоящите практически указания:


I. ОТНОСНО ПИСМЕНАТА ФАЗА НА ПРОИЗВОДСТВОТО


A. Жалба


1. Подаване на жалбата


1. Жалбата се подава до секретариата на Съда на публичната служба. Тя трябва да е съобразена с разпоредбите на член 34 от Процедурния правилник.


2. Реквизитите на жалбата и документите, които трябва да се приложат към нея, са посочени в член 35, параграфи 1, 2, 3 и 5 от Процедурния правилник.


3. Член 35, параграф 5 и член 39, параграф 1, трета алинея от Процедурния правилниксе отнасят до удостоверението, което трябва да се представи в секретариата от адвоката на жалбоподателя и от адвоката, който евентуално подпомага представителя на ответника. Трябва да се напомни, че принципът на задължителното представителство пред Съда на публичната служба е установен в член 19 от Статута на Съда. С изключение на държавите-членки, другите държави, които са страни по Споразумението за ЕИП, (Норвегия, Исландия и Лихтенщайн) и общностните институции, които се представляват от своите представители, страните трябва да бъдат представлявани от адвокат, който има право да практикува пред съд на държава-членка или на друга държава, която е страна по Споразумението за ЕИП. Освен това изискването за задължително представляване от адвокат не се прилага в производството по молба за предоставяне на безплатна правна помощ (вж. в това отношение дял I, глава Д).


4. В допълнение следва да се уточни, че макар при подаването на жалбата да не се изисква представяне на писмено пълномощно, дадено от жалбоподателя на адвоката, който го представлява, всяка промяна, свързана с броя или самоличността на адвокатите (например заместване на един адвокат с друг, явяване на допълнителен адвокат, оттегляне на пълномощното, дадено на един от подалите жалбата адвокати) трябва да се съобщи на секретариата писмено и незабавно.


5. На първата страница на жалбата адвокатът на жалбоподателя посочва ясно своя адрес, телефонен номер и номер на факс, както и адреса на електронната си поща. В случай че е посочен съдебен адрес в Люксембург, съгласно член 35, параграф 3 от Процедурния правилник, не се допуска посочване на адреса на самия жалбоподател като адрес за връчване.


6. Адвокатът полага собственоръчно и четливо подписа си под текста на жалбата. Липсата на подпис е нередовност, която не може да бъде отстранена. Не се допуска възпроизвеждането му под каквато и да било форма, като печат, точно копие на подписа, фотокопие и т.н. Когато има няколко представители, е достатъчно жалбата да се подпише само от един от тях. Не се допуска лице, различно от представителя или представителите на жалбоподателя, да се подписва по пълномощие, дори когато лицето е юрист в кантората, към която се числят представителите.


2. Задължителни реквизити и правила за подаване на жалбата


7. Езикът на производството е този, избран за съставяне на жалбата, в съответствие с член 29 от Процедурния правилник, който по отношение на езиковия режим препраща към член 35 от Процедурния правилникна Първоинстанционния съд.


8. В интерес на самите страни и на доброто управление на правосъдието писмените становища следва да бъдат колкото е възможно по-стегнати предвид естеството на фактите и сложността на повдигнатите въпроси. Поради това жалбата по принцип не трябва да е по-дълга от 10—30 страници според особеностите на спора.


9. Исканията по жалбата се формулират прецизно в началото или в края ?, като се номерират.


10. Ако жалбоподателите са 10 или повече, към жалбата се прилага списъкс всички имена и адреси, който се изпраща едновременно с жалбата по електронна поща до секретариата, на електронен адрес @####67108864#mailto:greffe@curia.eu-#tfp.greffe@curia.eu-@ropa.eu, като ясно се посочва делото, за което се отнася списъкът.


11. Всяка жалба се придружава от резюме на спора, за да се улесни изготвянето от секретариата на известието, предвидено в член 37, параграф 2 от Процедурния правилник. Резюмето, не по-дълго от две страници, също трябва да се изпрати по електронна поща на адрес @####67108864#mailto:greffe@curia.eu-#tfp.greffe@curia.eu-@ropa.eu, като ясно посочва делото, за което се отнася. По принцип пълният текст на резюмето ще бъде достъпен на специална страница в сайта www.curia.europa.eu, за да се даде възможност на всяко заинтересовано лице да прави справки. За тази цел резюмето на спора трябва да отговаря на някои стилистични изисквания, посочени на въпросната страница от този сайт.


12. Молбите, с които на основание член 44, параграф 4 от Процедурния правилник се иска в публикациите относно делото да не се посочва името на жалбоподателя (анонимност) или имената на други лица, или определени данни, трябва да бъдат надлежно мотивирани и ясно посочени в придружително писмо към жалбата.


13. Ако жалбата е подадена след отправяне на молба за предоставяне на правна помощ (вж. дял I, глава Д), което спира срока за обжалване съгласно член 97, параграф 4 от Процедурния правилник, това обстоятелство се посочва в началото на жалбата. Ако жалбата е подадена след съобщаване на определението, с което се взема решение по молба за предоставяне на правна помощ, в жалбата се посочва и датата, на която определението е връчено на жалбоподателя.


14. Жалбите се представят по начин, който да позволи електронното управление на документите от Съда на публичната служба, и по-конкретно сканирането на документите и разпознаването на знаци. Трябва да се спазват следните изисквания:

а) текстът да е лесно четлив и разположен само на едната страна на листа („едностранно“, а не „двустранно“);

б) абзаците на текста да са номерирани последователно;

в) документите да не са подвързани, нито прикрепени с други средства като лепило, телбод и т.н.;

г) текстът да е изписан с общоприет шрифт, с достатъчна разрядка и полета, за да се осигури четливостта на сканираната му версия.


15. Освен това страниците на жалбата и приложенията се номерират с последователен номер в горния десен край, включително приложенията и евентуалните разделители. С това се цели да се гарантира, че при сканирането на документите от Съда на публичната служба действително ще бъдат сканирани всички страници.


16. Съгласно член 34, параграф 1, втора алинея от Процедурния правилникжалбата и приложенията към нея, ако има такива, както впрочем и останалите материали по делото, се представят заедно с пет преписа на хартиен носител за Съда на публичната служба и по един препис за всяка друга страна в производството (тоест обикновено седем преписа на хартиен носител). На първата страница на всеки комплект преписи, адвокатът прави отбелязване, удостоверяващо верността на преписите с оригинала, и го подписва или парафира. Следователно при спазване на посоченото в точка 34 от настоящите указания не се допуска изпращане до секретариата на електронните файлове с писмените становища и/или с приложенията към тях.


17. Относно приложенията Съдът на публичната служба моли страните да правят строг подбор на относимите за целите на спора документи. Този подбор е желателен предвид ограниченията от материален и езиков характер, които срещат Съдът на публичната служба и страните. По-конкретно не трябва да се представят сведения, до които самият Съд на публичната служба има достъп (напр. цитираната в писмените становища съдебна практика на общностните юрисдикции). Спазват се следните формални изисквания:

а) приложенията се номерират, съдържат указание за писменото становище, към което са приложени (напр. за жалбата „A.1, A.2“ и т.н.; за писмената защита „Б.1, Б.2“; за репликата „В.1, В.2“; за дупликата „Г.1, Г.2“) и когато са повече от три, за предпочитане е да се представят с разделители;

б) приложенията трябва да бъдат лесно четливи; не се допускат приложения, чието отпечатване не е с достатъчно добро качество;

в) приложенията трябва да са изготвени на езика на производството или да са придружени с превод; приложения, които не отговарят на тези изисквания, по принцип не могат да бъдат допуснати (вж. член 29 от Процедурния правилник, който във връзка с езиковия режим препраща към член 35, параграф 3 от Процедурния правилникна Първоинстанционния съд); съгласно член 8, параграф 5 от Указанията за секретаря отклонение от това правило е възможно само в надлежно обосновани случаи;

г) приложенията се представят с опис, съдържащ за всяко от тях номера на приложението (напр. A.1), посочване на неговото естество (напр. писмо от (дата) от г н X до г жа Y), посочване на страницата или параграфа от жалбата, в които е упоменато съответното приложение (напр. стр. 7, § 17), броя на страниците и препращане към последователната номерация на страниците, от която започва приложението; пример за опис на приложенията се съдържа в „Образец — Жалба“, достъпен на сайта www.curia.europa.eu


3. Отстраняване на нередовностите на жалбата


18. За да се даде възможност на страните да поправят формални пороци на жалба, в определени случаи се иска отстраняване на нередовностите. Така съгласно член 36 от Процедурния правилники член 8, параграф 1 от Указанията за секретаря секретарят иска отстраняване на нередовностите, когато липсват някои от следните реквизити, което може да доведе до отхвърляне на жалбата поради недопустимост:

— посочване на името и адреса на жалбоподателя (член 35, параграф 1, буква a) от Процедурния правилник),

— посочване на качеството и адреса на адвоката, представляващ жалбоподателя (член 35, параграф 1, буква б) от Процедурния правилник),

— посочване на страната, срещу която е подадена жалбата (член 35, параграф 1, буква в) от Процедурния правилник),

— представяне на акта, чиято отмяна се иска, на жалбата по член 90, параграф 2 от Правилника за длъжностните лица на Европейските общности (наричан по-нататък „Правилника за длъжностните лица“) и на решението, съдържащо отговор на жалбата, с посочване на датите на подаване на жалбата и на съобщаване на решението (член 35, параграф 2 от Процедурния правилник); ако не представи тези документи, жалбоподателят е длъжен да разясни причините за това (напр. обстоятелството, че администрацията не е отговорила по жалбата в предвидения от Правилника за длъжностните лица срок),

— представяне на удостоверението за правото на адвоката да практикува (член 35, параграф 5 от Процедурния правилник).


19. Съгласно член 8, параграф 1 от Указанията за секретаря отстраняване на нередовностите може да се поиска според обстоятелствата в конкретния случай и когато жалбата не е съобразена с настоящите практически указания.


20. Съгласно член 36 от Процедурния правилниксекретарят определя на жалбоподателя срокза отстраняване на нередовностите.


21. В случаите, посочени в точка 18 по-горе, жалбата все още не се връчва на ответника. Когато нередовностите бъдат отстранени в определения срок, производството продължава. При неотстраняването им Съдът на публичната служба се произнася по евентуалната недопустимост на жалбата.


22. В случаите, посочени в точка 19 по-горе, секретарят решава дали е необходимо да отложи връчването. Ако нередовностите не бъдат отстранени или бъдат оспорени, съгласно член 8, параграф 7 от Указанията за секретаря секретарят отнася въпроса до председателя за произнасяне.


4. Временни мерки/Обезпечение


23. Молбите за спиране на изпълнението на обжалвания акт и другите обезпечителни мерки се подават при спазване на предвидените в член 102 от Процедурния правилник условия.


Б. Писмена защита и други писмени становища и документи в писмената фаза


24. Разясненията и съветите, дадени в глава А от настоящия дял относно жалбите, са валидни mutatis mutandis за другите писмени становища и документи, подавани до Съда на публичната служба в писмената фаза.


25. Реквизитите на писмената защита се съдържат в член 39, параграф 1 от Процедурния правилник. Пълномощното/пълномощните, което/които институцията/агенцията ответник предоставя на своя/своите представител(и) и/или евентуално на адвокат, съгласно член 19, първа алинея от Статута на Съда, се представя(т) с писмената защита, но отделно от евентуалните приложения.


26. Броят на страниците на писмената защита трябва да отговаря на предвиденото за жалбата ограничение, а именно 10—30 страници според особеностите на спора. По общо правило останалите писмени становища не трябва да надвишават 15 страници.


27. Институциите и агенциите се приканват да прилагат редовно към писмените защити актовете с общо приложение, които са цитирани в становищата им и не подлежат на публикуване в Официален вестник.


28. Освен това на първата страница на всяко писмено становище се отбелязва следното:

а) наименование на писменото становище (писмена защита, писмена реплика, писмена дуплика, молба за встъпване, писмено становище при встъпване, възражение за недопустимост, становище относно …, отговори на въпросите и т.н.);

б) деловодният номер на делото (F- …/…), когато той вече е бил съобщен от секретариата.


29. Посочените в глава А от настоящия дял правила, уреждащи случаите, в които е поискано или може да бъде поискано отстраняване на нередовностите, се прилагат mutatis mutandis по отношение на писмената защита и другите писмени становища и документи в писмената фаза.


В. Относно използването на технически средства за комуникация


30. Всички писмени становища и процесуални документи, и изобщо цялата кореспонденция, изпращана до Съда на публичната служба, включително молбите за продължаване на срокове, се подават до секретариата в оригинал.


31. Когато за да се спазят процесуалните срокове, до Съда на публичната служба се изпраща по електронен път копие от документ преди подаването на неговия оригинал (възможност, предоставена от член 34, параграф 6 от Процедурния правилник), изпращането може да се извърши:

— по факс, отправен до секретариата (номер на факс: + 352 4303-4453), или

— по електронна поща (адрес на електронна поща:@####67108864#mailto:greffe@curia.europa.eu#tfp.greffe@curia.europa.eu).@


На първата страница на всеки материал по делото, чието подаване в оригинал е предшествано от изпращане по електронен път, се посочва „изпратен предварително по факс/e-mail на (дата)“, за да могат съответните документи да бъдат лесно установени.


32. Съгласно горепосочената разпоредба от Процедурния правилник, когато материал по делото съдържа приложения, копието, изпратено до Съда на публичната служба по факс или електронна поща, може да съдържа само самия материал и описа на приложенията.


33. При изпращане по електронната поща се приема само сканирано копие на подписания оригинал. Изпращането на обикновен компютърен файл или на файл с електронен подпис или с компютърно създадено точно копие на подпис не отговаря на изискванията на член 34, параграф 6 от Процедурния правилник.


34. Представянето на писмено становище или на материал по делото по факс или по електронна поща се взема предвид с оглед на спазването на процесуалните срокове само ако подписаният оригинал бъде получен в секретариата в срока по член 34, параграф 6 от Процедурния правилник, тоест в десетдневен срокот това представяне. Следва да се напомни, че по отношение на този срокне се прилага десетдневният срокпоради отдалеченост, предвиден в член 100, параграф 3 от Процедурния правилник. Съгласно член 100, параграф 2 от Процедурния правилникобаче, ако предвиденият в член 34, параграф 6 от Процедурния правилникдесетдневен срокизтича в съботен ден, неделен ден или на официален празник (списъкна официалните празници е приложен към Процедурния правилник на Съда), този срокизтича в края на първия следващ работен ден.


35. Подписаният оригинал на всеки материал по делото следва да се изпрати незабавно след предварителното изпращане на копието, без в него да се внасят поправки или промени, макар и незначителни, освен поправянето на печатни грешки, които при това трябва да се посочат в списък на отделен лист, който се изпраща с оригинала. Като се запазва последната възможност, в случай на различие между подписания оригинал и представеното по-рано копие се взема предвид само датата, на която е представен подписаният оригинал, с оглед на спазването на процесуалните срокове.


Г. Относно исканията за поверително третиране


36. При спазване на разпоредбите на член 44, параграфи 2 и 3 от Процедурния правилникСъдът на публичната служба взема предвид само онези документи, с които представителите на страните са могли да се запознаят и по които са имали възможност да изразят своите становища (член 44, параграф 1 от Процедурния правилник).


37. Всяка страна може обаче да направи искане определени части от преписката по делото, които имат поверителен или секретен характер,

— да не се предоставят на разположение на страна по съединено дело (член 46, параграф 3 от Процедурния правилник),

— да не се изпращат на встъпила страна (член 110, параграф 2 от Процедурния правилник).


38. Искането за поверително третиране на основание член 46, параграф 3 или член 110, параграф 2 от Процедурния правилниксе представя с отделен акт.


39. Искането трябва да бъде точно и да се ограничава до това, което е строго необходимо. То не може да има за предмет целия текст на писмено становище, а само по изключение може да се отнася до цяло приложение.


40. В искането за поверително третиране трябва точно да се посочат съответните елементи или части, както и кратка обосновка за секретния или поверителен характер на всеки от тези елементи или всяка от тези части.


41. Към искането за поверително третиране трябва да се приложи неповерителен вариант на съответното писмено становище или доказателство, в което са отстранени елементите или частите, към които препраща искането.


Д. Относно молбите за предоставяне на правна помощ


42. За подаването на молби за предоставяне на правна помощ задължително се използва приложеният към настоящите практически указания формуляр. Не се разглеждат молби за предоставяне на правна помощ, които не са подадени чрез формуляра; ако те са направени по друг начин, секретарят изпраща отговор, с който напомня, че формулярът задължително трябва да бъде използван, и го прилага към отговора си.


43. Формулярът може да бъде изтеглен от сайта www.curia.eu-ropa.eu. Той може да бъде поискан от секретариата и по електронна поща, с писмо или по телефона (вж. посочените по-долу номера на телефон и факс и адрес на електронна поща).


44. Надлежно попълненият и подписан формуляр, придружен от подкрепящи материали, се изпраща на следния пощенски адрес: Greffe du Tribunal de la fonction publique, L-2925 Luxembourg (телефонен номер: + 352 4303-1; номер на факс: + 352 4303-4453; адрес на електронна поща: @####67108864#mailto:greffe@curia.europa.eu#tfp.greffe@curia.europa.eu).@


II. ОТНОСНО УСТНАТА ФАЗА НА ПРОИЗВОДСТВОТО


A. Място на провеждане


45. Откритите съдебни заседания на Съда на публичната служба се провеждат,

— когато езикът на производството по делото е френски — в съдебната зала „Allegro“ в седалището на Съда на публичната служба — 35 A, Avenue J.-F. Kennedy, Luxembourg, 1ви етаж,

— когато езикът на производството по делото е различен от френския — в съдебната зала „Dalsgaard“ в сградата „Erasmus“ на Съда на Европейските общности — rue du Fort Niedergr?newald, Luxembourg.


46. В призовката за съдебното заседание винаги се посочва мястото на провеждането му. Зала „Dalsgaard“ разполага с техническо оборудване за симултанен превод към всички официални езици на Европейските общности, за разлика от зала „Allegro“, която не разполага с такова, като съдебните заседания в нея се провеждат единствено на френски език. В такъв случай, ако все пак присъствието на устни преводачи за цялото заседание или за определени нужди се окаже необходимо поради особени съображения (например когато Съдът на публичната служба е разпоредил личното явяване на страна, която не може да се изразява на френски език), при получаване на призовката за съдебното заседание трябва да се направи съответно мотивирано искане пред Съда на публичната служба, за да се организира възможно най-бързо евентуална промяна на залата или присъствие на устни преводачи.


47. План на сградите се намира в интернет сайта на Съда на Европейските общности www.curia.europa.eu. Паркирането около двете сгради е възможно, но се заплаща такса; сграда „Erasmus“ разполага и с подземен паркинг, достъпен за посетители.


48. По съображения за сигурност достъпът до сградите се охранява. Страните и техните представители следва да представят лична карта, паспорт, служебна карта или друг документ за самоличност.


Б. Подготовка на съдебното заседание


49. Секретариатът призовава представителите на страните за съдебното заседание няколко седмици преди провеждането му. Искания за отлагане на съдебното заседание са допустими само при изключителни обстоятелства. Тези искания трябва да бъдат надлежно мотивирани, придружени със съответните доказателства и представени на Съда на публичната служба в най-кратки срокове.


50. С призовката за съдебното заседание страните получават изготвения от съдията докладчик подготвителен доклад за съдебното заседание. В този доклад обикновено са посочени предметът на спора, исканията на страните, аспектите, върху които страните се приканват да съсредоточат устните си изявления, фактическите и правни положения, нуждаещи се от по-задълбочено обсъждане и пр., както и времетраенето на встъпителните устни изявления на представителите на страните; Съдът на публичната служба може да посочи и намерението си да разгледа възможностите за уреждане на спора по взаимно съгласие в съдебното заседание.


51. Ако представителят на някоя от страните не възнамерява да присъства на съдебното заседание, той следва да уведоми за това Съда на публичната служба във възможно най-кратък срок. В този случай съдебното заседание се провежда в негово отсъствие. Това правило се прилага и когато Съдът на публичната служба установи, че някоя от страните не се явява в съдебното заседание, без да е отправила съответно надлежно уведомление.


52. Ако представителят на някоя от страните възнамерява да бъде представляван от пълномощник, който първоначално не е бил упълномощен от неговия доверител, той също следва да уведоми за това Съда на публичната служба във възможно най-кратък срок и да осигури представянето на надлежно пълномощно за това лице преди съдебното заседание и ако е необходимо, удостоверение за вписване на адвоката или заместващия го съветник в съответната колегия.


В. Протичане на съдебното заседание


53. Представителите на страните са длъжни да се явяват в тога. Съдът на публичната служба разполага с няколко резервни тоги в случай на нужда; в тази връзка лицата следва да се обръщат към уредника на залата.


54. Няколко минути преди началото на съдебното заседание уредникът на залата въвежда представителите на страните в съвещателната стая, намираща се зад съдебната зала, за да се срещнат със съдиите от съдебния състав във връзка с подготовката на заседанието.


55. При влизането на членовете на Съда на публичната служба в залата присъстващите следва да се изправят. След това съдебното заседание започва с обявяване на делото от секретаря.


56. Тъй като съдиите са запознати с писмените становища, представителите на страните не следва да възпроизвеждат съдържанието на разменените становища в устните си изявления, а да се съсредоточат върху изложените в подготвителния доклад за съдебното заседание положения и да отговорят на въпросите на съдиите. Същото се отнася и до самите страни, в случай че Съдът на публичната служба ги покани да вземат думата, когато това е необходимо. Доколкото целта на съдебното заседание е да се изяснят фактическите и правните положения, необходими за решаване на делото, протичането на съдебното заседание трябва да е насочено към диалог между съдиите, от една страна, и страните и техните представители, от друга.


57. Във всички случаи представителите на страните могат да направят встъпително устно изявление, чиято приблизителна продължителност е посочена в подготвителния доклад за съдебното заседание (обикновено между 15 минути за всяка страна по делата, разглеждани от тричленни състави или еднолично от съдия, и 30 минути по делата, разглеждани от петчленния състав или от Пленума). Този срокне включва времето за отговор на въпросите на съдиите или за реплика на устното изявление на противната страна.


58. Тъй като съдебните зали са оборудвани със система за автоматично усилване на звука, лицата, които вземат думата, следва да натиснат бутона на микрофона, преди да започнат своето изказване. При цитиране на решение на дадена юрисдикция представителите на страните следва да посочат и всички библиографски препратки, включително имената на страните, и когато е възможно, да уточнят номера на страницата, на която е публикуван съответният текст.


59. Следва да се напомни, че документи пред Съда на публичната служба се представят в писмената фаза. Съдът на публичната служба може да допусне документи, представени в съдебното заседание само по изключение. Същото правило се прилага за всички доказателства, представяни в съдебното заседание.


Г. Особености на симултанния превод


60. Във връзка с делата, по които е необходим симултанен превод, на представителите на страните се напомня, че по принцип е желателно да говорят свободно, ползвайки бележки, вместо да четат текста. За предпочитане е също вместо дълго и сложно изложение да се използва поредица от къси изречения.


61. Ако обаче устното изявление е подготвено в писмен вид, при съставянето на текста се препоръчва да се има предвид обстоятелството, че той се представя устно, поради което следва да се доближава, доколкото е възможно, до устно изложение. В този случай, за да се улесни устният превод, представителите на страните се приканват предварително да изпратят евентуалния текст на устното си изявление или писмените помощни материали към него на службата по устни преводи, за да могат устните преводачи да се запознаят с него при предварителното проучване на преписката (дирекция „Устни преводи“, номер на факс + 352 4303-3697, електронна поща: @####67108864#mailto:interpret@curia.europa.eu#interpret@curia.europa.eu).@ Този текст, разбира се, не се изпраща на другите страни или на съдиите от съдебния състав.


Д. Уреждане на спора по взаимно съгласие на страните


62. По искане на представителите на страните или служебно Съдът на публичната служба може да разпореди кратко спиране на съдебното заседание, когато представителите на страните желаят да обсъдят с доверителите си или с представителя на противната страна предложение за уреждане на спора по взаимно съгласие, ако е необходимо, в присъствието на един или няколко съдии. В случай че се поиска обсъждане при закрити врата, е възможно да се предостави на разположение отделна зала. Всички искания в този смисъл следва да се отправят към секретаря или уредника на залата.


Е. Закриване на съдебното заседание


63. Председателят на съдебния състав обявява съдебното заседание за закрито. По-късно страните получават кратък протокол от заседанието. Впоследствие им се изпраща и писмено уведомление за по-нататъшното развитие на производството, и по-конкретно за датата на обявяване на съдебното решение.


III. ВЛИЗАНЕ В СИЛА НА НАСТОЯЩИТЕ ПРАКТИЧЕСКИ УКАЗАНИЯ


64. Настоящите Практически указания отменят „Указанията към страните и техните представители във връзка с устните състезания пред Съда на публичната служба на ЕС“. Те се публикуват в Официален вестник на Европейския съюз. Те влизат в сила в първия ден от втория месец след тяхното публикуване.


65. За да подпомогне страните при извършваните от тях действия, секретариатът на Съда на публичната служба им предоставя на разположение различни „Контролни листове“ и „Образци“, достъпни на сайта www.curia.europa.eu


Съставено в Люксембург на 25 януари 2008 година.


Секретар

W. HAKENBERG


Председател

P.J. MAHONEY


УКАЗАНИЯ КЪМ МОЛИТЕЛИТЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ПРАВНА ПОМОЩ И ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН ФОРМУЛЯРМОЛБА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ПРАВНА ПОМОЩ


УКАЗАНИЯ КЪМ МОЛИТЕЛИТЕ И ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН ФОРМУЛЯР


I. УКАЗАНИЯ КЪМ МОЛИТЕЛИТЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ПРАВНА ПОМОЩ1


А. Правна уредба


1. Правомощия на Съда на публичната служба


Допустимост на жалбите пред Съда на публичната служба


Молителят следва да обърне внимание на разпоредбите на:

— член 236 от Договора за ЕО и член 152 от Договора за Евратом, както и на член 1 от приложение I към Статута на Съда, относно правомощията на Съда на публичната служба,

— членове 90 и 91 от Правилника за длъжностните лица, които предвиждат някои условия за допустимостта на жалбите пред Съда на публичната служба.


2. Правна уредба на правната помощ


Разпоредбите относно правната помощ се съдържат в Процедурния правилник.


От тях по-конкретно произтича следното:


а. Условия за предоставяне на правна помощ

— Всяко физическо лице, което не разполага със средства да заплати изцяло или отчасти разходите, свързани с правното съдействие и с представителството в производство пред Съда на публичната служба, има право да ползва правна помощ (член 95, параграф 2, първа алинея от Процедурния правилник).

— Материалното състояние се преценява, като се вземат предвид обективни фактори като доходите, имуществото и семейното положение (член 95, параграф 2, втора алинея от Процедурния правилник).

— Молбата за предоставяне на правна помощ трябва да се придружава от всякакви сведения и подкрепящи материали, които позволяват преценката на материалното състояние на молителя, като например документ, издаден от компетентен национален орган, удостоверяващ неговото материално състояние (член 96, параграф 2, първа алинея от Процедурния правилник).

— Молбата за предоставяне на правна помощ може да се подаде преди или след завеждането на жалбата. Не е задължително молбата да се отправи чрез адвокат (член 96, параграф 1 от Процедурния правилник).

— Ако молбата е представена преди завеждането на жалбата, молителят следва да изложи накратко предмета на жалбата, която възнамерява да предяви, фактите по делото и доводите в подкрепа на жалбата. Молбата трябва да се придружава от подкрепящи документи в този смисъл (член 96, параграф 2, втора алинея от Процедурния правилник).

— Правната помощ се отказва, ако жалбата, за която тя се иска, изглежда явно недопустима или явно неоснователна (член 95, параграф 3 от Процедурния правилник).

— Ако по време на производството се променят обстоятелствата, които са довели до предоставянето на правна помощ, председателят може служебно или въз основа на направено искане да прекрати правото на безплатна правна помощ след изслушване на заинтересованото лице (член 97, параграф 5 от Процедурния правилник).

— Съгласно член 120 от Процедурния правилникСъдът на публичната служба може да предвиди задължителното използване на формуляр при подаване на молба за предоставяне на правна помощ (член 96, параграф 3 от Процедурния правилник). В Практическите указания към страните Съдът на публичната служба се възползва от тази възможност.


б. Производ ство

— Ако заинтересованото лице не е предложило адвокат или ако не е възможно да се утвърди неговият избор, секретарят изпраща определението за предоставяне на правна помощ и копие от молбата на компетентния орган на заинтересованата държава-членка, посочен в приложение II към допълнителния правилник към Процедурния правилникна Съда. Адвокатът, на когото се възлага да представлява молителя, се определя с оглед на изпратените от този орган предложения (член 97, параграф 3, втора алинея от Процедурния правилник).

— Подаването на молба за предоставяне на правна помощ спира срока, определен за завеждането на жалбата, до датата на съобщаване на определението, с което се взема решение по тази молба, или когато в посоченото определение не е определен адвокат, който да представлява заинтересованото лице — до датата на съобщаване на определението за определяне на адвоката, на когото се възлага да представлява молителя (член 97, параграф 4 от Процедурния правилник).


в. Частична правна помощ


С определението за предоставяне на правна помощ може да се определи сума, която да се заплати на адвоката, натоварен да представлява заинтересованото лице, или да се определи максимален предел, който разходите и таксите на адвоката по принцип не трябва да надвишават. С определението може да се предвиди участие на заинтересованото лице в разноските по член 95, параграф 1 от Процедурния правилник, като се има предвид неговото материално състояние (член 97, параграф 3, трета алинея от Процедурния правилник).


г. Поемане на съдебните разноски

— Когато по силата на решението, което слага край на производството, получателят на правната помощ трябва да понесе собствените си съдебни разноски, с мотивирано определение, което не подлежи на обжалване, председателят определя разноските и таксите на адвоката, които трябва да бъдат платени от касата на Съда на публичната служба (член 98, параграф 2 от Процедурния правилник).

— Когато в решението, което слага край на производството, Съдът на публичната служба е осъдил друга страна да заплати съдебните разноски на получателя на правна помощ, тази друга страна е длъжна да възстанови на касата на Съда на публичната служба предварително отпуснатите като помощ средства (член 98, параграф 3 от Процедурния правилник)

— Когато получателят на правна помощ загуби делото, Съдът на публичната служба може, ако справедливостта изисква това, като се произнася по съдебните разноски в решението, което слага край на производството, да разпореди една или повече други страни да понесат направените от тях съдебни разноски или тези съдебни разноски да се поемат изцяло или отчасти от касата на Съда на публичната служба като правна помощ (член 98, параграф 4 от Процедурния правилник).


Б. Условия за подаване на молбата за предоставяне на правна помощ


Съгласно точка 42 от Практическите указания към страните за подаването на молба за предоставяне на правна помощ задължително се използва настоящият формуляр. Не се разглеждат молби за предоставяне на правна помощ, които не са подадени чрез формуляра.


Молбата за предоставяне на правна помощ може да се подаде по факс или по електронна поща. Така подадената молба обаче се взема предвид едва от датата на постъпването на подписания оригинал в Съда на публичната служба.


При изпращане по електронна поща се допуска само сканирано копие на подписания оригинал.


Оригиналът на молбата за предоставяне на правна помощ трябва да е подписан от самия молител или от неговия адвокат. В противен случай молбата не се разглежда и документът се връща на молителя.


Ако молбата за предоставяне на правна помощ е представена от адвоката на молителя преди подаването на жалбата, молбата трябва да се придружава от документи, удостоверяващи, че адвокатът има право да практикува пред юрисдикция на държава-членка или на друга държава — страна по Споразумението за ЕИП.


В. Последици от редовното подаване на молба за предоставяне на правна помощ преди внасянето на жалбата


Редовно подадената преди внасянето на жалбата молба за предоставяне на правна помощ спира определения за внасяне на жалбата срокдо датата на съобщаване на определението, с което се взема решение по тази молба, или до датата на съобщаване на определението за определяне на адвоката, който ще представлява молителя. Следователно срокът за обжалване не тече през време на разглеждането на молбата за предоставяне на правна помощ от Съда на публичната служба.


Ако оригиналът на молбата за предоставяне на правна помощ постъпи в секретариата на Съда на публичната служба до десет дни от подаването на молбата по факс или по електронна поща, датата на подаването по факс или по електронна поща се взема предвид във връзка със спирането на срока на обжалване.


Ако оригиналът постъпи в Съда на публичната служба след посочения десетдневен срок, се взема предвид не датата на подаването по факс или по електронна поща, а датата на подаването на оригинала на молбата за предоставяне на правна помощ.


Г. Съдържание на молбата за предоставяне на правна помощ и подкрепящи материали


1. Материално състояние на молителя


Молбата трябва да се придружава от всякакви сведения и подкрепящи материали, които позволяват преценката на материалното състояние на молителя, като например документ, издаден от компетентен национален орган, удостоверяващ неговото материално състояние.


Подкрепящи материали могат да бъдат например:

— удостоверения от служба за социално подпомагане или за осигуряване срещу безработица,

— декларации за доходи или актове за установяване на данъчни задължения,

— фишове за заплата,

— извлечения от банкови сметки.


Клетвени декларации, попълнени и подписани лично от молителя, не са достатъчно доказателство за липсата на средства да се заплатят изцяло или отчасти разходите за съдебното производство.


Целта на посочените във формуляра данни относно материалното състояние на молителя и материалите, представени в подкрепа на тези данни, е да създадат пълна представа за материалното му състояние.


Молителят следва да обърне внимание на обстоятелството, че не трябва да се ограничава да предостави на Съда на публичната служба данни за своите средства, а трябва да предостави и сведения, които да позволят на последния да оцени притежавания от него капитал.


Молба, която не обосновава надлежно липсата на средства на молителя за заплащане на разходите за съдебното производство, се отхвърля.


Молителят е длъжен да съобщи на Съда на публичната служба в най-кратки срокове за всяка промяна в материалното си състояние, която може да обоснове прилагането на член 97, параграф 5 от Процедурния правилник, според който ако по време на производството се променят обстоятелствата, които са довели до предоставянето на правна помощ, председателят може служебно или въз основа на направено искане да прекрати правото на безплатна правна помощ след изслушване на заинтересованото лице.


2. Предмет на планираната жалба, факти по делото и доводи в подкрепа на жалбата


Ако молбата за предоставяне на правна помощ се подава преди внасяне на жалбата, молителят прави кратко изложение на предмета на жалбата, фактите по делото и доводите, които смята да изтъкне в подкрепа на жалбата.


За тази цел във формуляра е предвидена специална рубрика.


Прилага се копие от всички подкрепящи документи, които са относими към преценката на допустимостта и основателността на бъдещата жалба. Такива могат да бъдат например:

— когато е приложимо, актът, чиято отмяна молителят смята да поиска,

— когато е приложимо, жалбата по член 90, параграф 2 от Правилника за длъжностните лица и решението в отговор на жалбата, с посочване на датите на подаване на жалбата и на съобщаване на решението,

— когато е приложимо, искането по член 90, параграф 1 от Правилника за длъжностните лица и решението в отговор на искането, с посочване на датите на подаване на искането и на съобщаване на решението,

— кореспонденцията, разменена с бъдещия ответник.


3. Други необходими пояснения


Оригиналите не се връщат. Ето защо е препоръчително молителят да представи фотокопия на подкрепящите материали.


Молба не може да се допълва с последващо подаване на допълнение към нея. Ако подобни допълнения са представени, без това да е поискано от Съда на публичната служба, те се връщат. Ето защо във формуляра следва да се посочат всички необходими данни и да се приложат копия от всички документи, с които те могат да бъдат доказани. Все пак, по изключение доказателства за липсата на средства да се заплатят изцяло или отчасти разходите за съдебното производство може да бъдат приети впоследствие, ако закъснялото им представяне бъде обосновано.


При липса на достатъчно място в съответната рубрика от формуляра, същата може да се допълни върху отделен лист, приложен към молбата.


Д. Адрес


Формулярът може да бъде изтеглен от интернет сайта www.curia.europa.eu. Той може да бъде поискан и от секретариата по електронна поща, с писмо или по телефона (вж. посочените по-долу номера на телефон и факс и електронна поща).


Надлежно попълненият и подписан формуляр, придружен от подкрепящите го доказателства, се изпраща на следния адрес:


Greffe du Tribunal de la fonction publique

L-2925 Luxembourg

Тел.: (352) 4303-1

Факс: (352) 4303-4453

Електронна поща: @####67108864#mailto:greffe@curia.europa.eu#tfp.greffe@curia.europa.eu@


II. ФОРМУЛЯР НА МОЛБА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ПРАВНА ПОМОЩ


_________________________

1 Настоящите указания са неразделна част от формуляра на молба за предоставяне на правна помощ. Съдържащата се в тях информация произтича от Процедурния правилник на Съда на публичната служба и от Практическите указания към страните.


2008-L069-04


Untitled Page