Покана за изразяване на интерес за външни експерти към Научния комитет на Европейския орган за безопасност на храните (Парма, Италия)

Обн. C ОВ. бр.70 от 15 Март 2008г.

ЕВРОПЕЙСКИ ОРГАН ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ

2008/C 70/08


Европейският орган за безопасност на храните (ЕОБХ) е ключовият елемент за оценка на риска от ЕС на безопасността на храните и фуражите; неговите независими научни консултации са в подкрепа на политиките и решенията на управляващите риска в европейските институции и държавите-членки на ЕС.

ЕОБХ започна процедура за подбор, която има за цел да изготви списък с резерви от:

Научни експерти, чиито кандидатури да бъдат разгледани за външни експерти към Научния комитет на ЕОБХ


Реф.: EFSA/S/2008/001


Настоящата покана е насочена към водещи учени с широк кръг познания в научната оценка на риска, които желаят да се кандидатират за външни експерти към Научния комитет на ЕОБХ. Изискваните от външните експерти познания са в сферата на компетентност на ЕОБХ, като например: оценка на риска за човешкото здраве, оценка на консумацията на храни и оценка на излагане, оценка на риска за околната среда, оценка на риска за здравето на животните, токсикология, микробиология, хранене на човека, епидемиология, здравето на животните, хуманно отношение към животните, хуманна медицина, ветеринарна медицина, хигиена на храните, технология на храните, химия, биология, биохимия, науки за живата природа.

Списъкът с резерви ще се ползва за установяване и за подбор на външни експерти за Научния комитет на ЕОБХ. През 2008 г. се очаква от списъка с резерви да бъдат избрани двама експерти, за да подпомогнат работата на членовете на Научния комитет.


Ролята на ЕОБХ

ЕОБХ обединява най-добрите европейски експерти по оценка на риска в сферата на безопасността на храните и фуражите с цел да предоставят на Европейската комисия, на държавите-членки на ЕС и на Европейския парламент научни съвети с най-високи стандарти. Основното задължение на ЕОБХ е да предоставя обективни, прозрачни и независими научни съвети и ясно съобщаване, основаващи се на най-актуалните налични научни методологии, информация и данни. Тъй като съветите на ЕОБХ са в подкрепа на политиките и решенията на управляващите риска, голяма част от дейността му се извършва в отговор на специфични запитвания за научен съвет. Искания за научно обоснована оценка се получават от Европейската комисия, Европейския парламент и от държавите-членки на ЕС. ЕОБХ също така извършва научна дейност и по своя собствена инициатива, т.н. самовъзлагане.


Благодарение на своя Научен комитет, групите от научни експерти и работните групи, Органът успява да реагира бързо и проактивно на спешни въпроси и възникващи рискове.

За повече информация относно ЕОБХ, моля вижте:

http://www.efsa.europa.eu


Ролята на Научния комитет на ЕОБХ

Научният комитет на ЕОБХ предоставя научни становища и препоръки, подкрепя работата на групите от научни експерти на ЕОБХ по научни въпроси с хоризонтален характер. Той отговаря също така и за общата координация за осигуряване на последователност в научни становища, изготвяни от групите от научни експерти. Научният комитет има роля и в разработването на хармонизирани методологии за оценка на риска в сфери, в които още не са изработени общоевропейски подходи.

Научният комитет се състои от Ръководителите на групите от научни експерти и още шест допълнителни независими експерти, които не участват в нито една от групите от научни експерти.

За повече информация относно Научния комитет на ЕОБХ:

http://www.efsa.europa.eu/EFSA/ScientificPanels/efsa_locale-1178620753812_ScientificCommittee.htm


Дейността на външните експерти към Научния комитет

Външните експерти към Научния комитет подпомагат дейността на членовете на Научния комитет и се канят за участие в работата на всички заседания на Научния комитет. Изчислено е, че Научният комитет се събира между пет и шест пъти годишно на двудневни заседания, които обичайно се провеждат в Парма, Италия. Външните експерти също подпомагат работата на членовете на Научния комитет и с участието си в съответни работни групи, което означава участие и в други заседания. Кандидатите трябва да вземат под внимание, че участието в заседания по принцип включва и подготвителна работа, а работният език на срещите и на повечето документи е английски. Външните експерти на Научния комитет получават компенсация, определена от Управителния съвет на ЕОБХ, за всеки пълен ден от заседанието (понастоящем в размер на 300 евро). В допълнение, експертите получават дневна издръжка и покриване на направените от тях пътни разходи.


Процедура на подбор

А. Критерии за допустимост

Кандидатите трябва да притежават:

- университетска образователна степен в области, включващи токсикология, микробиология, хранене на човека, епидемиология, здраве на животните, хуманно отношение към животните, хуманна медицина, ветеринарна медицина, хигиена на храните, технология на храните, химия, биология, биохимия, науки за живата природа, за предпочитане магистърска или по-висока степен,

- най-малко десет (10) години професионален опит, свързан с компетенциите на Научния комитет на длъжности, на равнището на изискваните по-горе квалификации,

- добро владеене на английски език,

- кандидатите трябва да попълнят декларацията за интереси, включена в настоящото обявление, достоверно и изцяло. Моля, имайте предвид, ако тази част от формуляра не бъде попълнена достоверно и изцяло, това ще доведе до отхвърляне на изразения от Вас интерес.


Б. Критерии за подбор

- Опит в извършване на научно обоснована оценка на риска и/или научно обосновани препоръки в области, свързани с безопасността на храните и фуражите по принцип, и по-специално в областите на компетенции и експертен опит на Научния комитет,

- доказани научни постижения в една или, за предпочитане, в няколко области, свързани обхвата на Научния комитет,

- доказан опит в експертното оценяване на научен труд и публикации, за предпочитане в сферата на областите, обхванати от Научния комитет,

- способност за анализиране на сложна информация и досиета, често от широк кръг научни дисциплини и източници, както и за участие в изготвянето на научно обосновани становища и доклади,

- професионален опит в мултидисциплинарна среда, за предпочитане в международен контекст,

- опит в управлението на проекти, свързани с научни въпроси,

- доказани комуникационни умения,

- кандидатурите на експерти от неевропейски държави ще бъдат разглеждани само ако сред европейските експерти няма специалист с необходимото равнище на експертни познания.


Процес на подбор, назначаване и срок

Експертите, които отговарят на изискванията за допустимост, ще бъдат допуснати до сравнително оценяване, което ще се извърши от ЕОБХ въз основа на горепосочените критерии за подбор. ЕОБХ си запазва правото да се консултира с трети страни относно професионалния опит на експертите, посочен в заявлението за изразяване на интерес. Избраните външни експерти ще бъдат назначени на първо време за една година, след която участието им може да бъде подновено. Експертите, които отговарят на изискванията да станат външни експерти на Научния комитет, но не бъдат назначени, остават в списъка с резерви. Този списък може да се ползва за подобни дейности и е валиден до 31 декември 2009 г. Валидността на списъка с резерви може да бъде продължена. Експертите в списъка с резерви ще бъдат включени в базата данни на ЕОБХ с външни научни експерти.

Независимост и декларации за ангажираност и интереси

Външните експерти на Научния комитет се назначават на индивидуална основа. От кандидатите се изисква да включат декларация за интереси, които е възможно да бъдат счетени за влияещи на тяхната независимост. Декларациите за интереси на избраните външни експерти ще бъдат публикувани на уебсайта на ЕОБХ.


Равни възможности

ЕОБХ е работодател, предлагащ равни възможности, който полага усилия за избягване на всяка форма на дискриминация.


Подаване на заявления за изразяване на интерес

Кандидатите могат да подават своите заявления за изразяване на интерес, заедно с декларацията за интереси, в електронна форма на уебсайта на ЕОБХ:

http://www.efsa.europa.eu/EFSA/header/efsa_locale-1178620753812_Jobs.htm

Формулярите могат също така да бъдат изтеглени от уебсайта и да бъдат изпратени с препоръчана поща на следния адрес:


Ref.: EFSA/S/2008/001

EFSA - European Food Safety Authority

Human Resource Unit Largo Natale Palli, 5/A I-43100 Parma

Заявления за проява на интерес, изпратени по електронна поща, няма да се приемат. Ще се приемат само заявления, които са надлежно попълнени. Кандидатите се приканват любезно да попълнят формуляра на английски език с цел да се улесни процедурата по подбор.

Моля, имайте предвид, че ЕОБХ няма да връща заявленията за изразяване на интерес на кандидатите. Личната информация, която ЕОБХ изисква от кандидатите, ще бъде обработвана съгласно Регламент (EО) № 45/2001 на Европейския парламент и Съвета от 18 декември 2000 г. относно защитата на лицата по отношение на обработката на лични данни от институции и органи на Общността и за свободното движение на такива данни. Целта на обработката на подадените от кандидатите личните данни е да се обработят заявленията за изразяване на интерес с оглед на възможен предварителен подбор и избор от ЕОБХ.


Краен срок за изпращане на заявленията за изразяване на интерес

Заявленията за изразяване на интерес трябва да бъдат подадени не по-късно от 1 юни 2008 г. в полунощ(местно време, GMT +1). За изпратените с препоръчана поща заявления като доказателство ще служи датата на пощенското клеймо.

Забележка:

При несъответствие или разминаване на текстовете на английски и някой друг език на настоящата публикация, валидна е версията на английски език.


2008-C070-08


Untitled Page