ПОДАВАНЕ НА ПЕТИЦИИ ПРЕД ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ


НОРМАТИВНА ОСНОВА


Чл. 194 от Договора за създаване на европейската общност, подписан в Рим на 25 март 1957, изменен от Амстердамския договор

Чл. 191 от Правилника за дейността на Европейския парламент

Чл. 45 от Конституцията на Република България


ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Петицията представлява фомален писмен документ, представящ формулирано искане, подкрепено с подписи, с който един или група граждани изискват реакция или предприемане на определени действия от народните представители.

Петициите изразяват волята на гражданите е в този смисъл представляват израз на гражданското съзнание и показател за настроенията и исканията на избирателите, както и своеобразен механизъм за оказване на влияние върху управляващите.

Правото на българските граждани да подават петиции е регламентирано в чл. 45 от Конституцията на Република България.

В качеството си на гражданин на Европейския съюз, всяко физическо лице с местопребиваване на територията на държава-членка или юридическо лице със седалище в такава може да подава петиция до Европейския парламент с предмет - проблем, който пряко го засяга.


ПРОЦЕДУРА


А. Правоимащи лица


Право да подава сам (или в сдружение с други лица) петиция пред Европейския парламент има всеки гражданин на Европейския съюз, лице, което пребивава постоянно в държава-членка на Европейския съюз, както и лица, което е член на сдружение, дружество, организация (физическо или юридическо лице) със седалище в държава-членка на Европейския съюз.


Б. Компетентен орган


Петициите се адресират до председателя на Европейския парламент, като се разглеждат от специална постоянна комисия към Европейския парламент.


В. Реквизити на петициите и условия за допустимост


Петиции могат да сеподават по пощата или по електронен път. И в двата случая, за да бъдат допустими, те трябва да отговарят на условия от формална страна - тоест да съдържат необходимите реквизити, и от гледна точка на съдържание.

І. Реквизити на петицията

1. Посочване на името, националността и постоянния адрес на лицето, което я подава. В случай, че се подава от повече от едно лице - трябва да се посочат данните на поне едно от лицата - най-малко на първото лице, подписало петицията - така нареченият "основен вносител". При подаване на петиция от юридическо лице - се попълва и неговото наименование и седалище.

2. Петицията трябва да бъде подписана.

3. Петицията трябва да бъде подадена на един от официалните езици на Европейския съюз.


Петициите, написани на друг език, се разглеждат само когато вносителят им е приложил превод или резюме на един от официалните езици на Европейския съюз. Преводът или резюмето служат за основа на работата на Парламента. В кореспонденцията на Парламента с вносителя на петицията се използва официалният език, на който е съставен преводът или резюмето.

Особеност е, че веднъж подадена, петицията става публично достояние. Затова с оглед защитата на личните данни, всеки подател трябва да посочи при подаването й, че не желае името му да бъде огласявано.

Ако подателите желаят петицията им да бъде разглеждана при условия на поверителност, това също трябва ясно да се заяви при подаването й.

Към петицията могат да бъдат изпратени и приложения, включително всякакви документи, с които разполага вносителят.


ІІ. Условия за допустимост


Освен от формална страна, петицията, трябва да отговаря на определени изисквания от

Проблемът, предмет на петицията, трябва да е от компетенцията на европейските институции, като например:

- правата (в смисъла на уредените от учредителните договори) на подателя като гражданин на Европейския съюз;

- въпроси, касаещи проблеми с околната среда;

- въпроси относно защита на потребителите, вътрешен пазар и свободно движение на стоки и услуги;

- въпроси от сферата на трудовата заетост, признаване на професионална квалификация, осигуряване и други аспекти на социалната политика;

- всякакви други проблеми, произтичащи от прилагането на правото на Европейския съюз.


Г. Недопустимост на петициите


Като недопустими се третират петиции, с които се иска единствено информация, както и такива, в които се съдържат общи забележки към политиката на институциите. Ако въпросът попада в компетенцията на държава-членка, и трябва да се разгледа от нейните власти, петицията пред Европейския парламент е недопустима.

Въпроси, които са от компетенцията на Европейския омбудсман като такива, касаещи лошо управление в институциите или органите на Съюза, също не могат да бъдат поставяни за разглеждане от Европейския парламент чрез петиции. Ако бъде получена подобна петиция, тя ще бъде оставена без разглеждане като недопустима, но Комисията към Европейския парламент може да посъветва подателя на петицията да се обърне към компетентния орган.

Предмет на петиция не може да бъде отмяната на решения, взети от компетентните органи на държавата-членка.

Постановяване на решение по съдебен спор също не е от компетенцията на Европейския парламент, както и отмяната на съдебни решения, постановени от съдилищата на държави-членки, поради което, петиции, изискващи предприемане на подобни действия, не са допустими.

При преценка от страна на комисията по петиции към Европейския парламент, че петицията е недопустима, лицето - подател бива уведомявано за това, както и за мотивите на комисията. Евентуално може да бъде пренасочено към компетентен орган, а петицията се оставя без разглеждане.


Д. Ред за разглеждане на петициите


Когато петицията е подадена по електронен път, подателят трябва да посочи електронен адрес, на който да получи потвърждение за приемане на петицията, както и последваща информация. При подаване по пощата потвърждението се получава на хартиен носител.

В създаден за целта електронен регистър се вписват номерата и вносителите на петициите, като това става по реда на тяхното постъпване, ако отговарят на изискванията за допустимост. След това се обявяват на парламентарните заседания на Европейския парламент. Тези съобщения фигурират в протоколите от заседанията, на които са били направени.

Протоколите се публикуват в Официален вестник и следователно някои подробности, включително името на вносителя на петицията и номера на петицията са на разположение в интернет. Ако лицето, което е подало петицията, не поиска тя да бъде разгледана при условията на поверителност, петицията се вписва в публичен регистър. Вписаните в регистъра петиции се изпращат от председателя на Парламента на компетентната комисия, която първо проверява дали регистрираните петиции попадат в сферите на дейност на Европейския съюз.

Петициите, адресирани до Парламента от физически или юридически лица, които не са нито граждани на Европейския съюз, нито имат местопребиваване или седалище в държава-членка, се регистрират отделно и оставят без движение.

Председателят изпраща всеки месец справка за такива петиции, получени през предходния месец, посочваща техния предмет, до комисията компетентна за разглеждане на петициите, която може да поиска да се запознае с онези от тях, които желае да разгледа.

Заседанията на комисията са открити и вносителите на петиции могат да присъстват при разглеждането на петицията им. При разглеждане на петиции или установяване на факти комисията може да организира изслушвания на вносителите на петициите или общи изслушвания, или да командирова членове да установят фактите на място.

При разглеждането на петициите, комисията може да поиска предоставяне на информация от Комисията на Европейския съюз, както и да й се осигури достъп до нейните служби.

Компетентната комисия може да реши да изготви доклад или по друг начин да изрази становището си по петициите, които е обявила за допустими. Когато е необходимо, комисията внася в Парламента предложения за резолюции по разгледаните от нея петиции. Комисията може, особено в случаите на петиции, целящи промяна на действащи нормативни разпоредби, да иска становища от други комисии.

Комисията може също да поиска становищата ? да бъдат изпратени от председателя на Парламента до Комисията или Съвета.

На всеки шест месеца комисията информира Парламента за резултата от нейните разисквания. Председателят уведомява вносителите на петициите за взетите решения и за мотивите за тях.


ПРАКТИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ


Петиции по електронен път се подават на следния адрес чрез електронен формуляр:

https://www.secure.europarl.europa.eu/parliament/public/petition/secured/submit.do?language=BG


Ако се подава на хартиен носител, петицията следва да се изпрати на следния адрес:


European Parliament

The President of the European Parliament

Rue Wiertz

B-1047 BRUSSELS


Ако петицията е изпратена по електронен път, но към нея следва да се приложат допълнителни документи, те се изпращат на адрес:


European Parliament

Committee on Petitions

The Secretariat

Rue Wiertz

B-1047 BRUSSELS


Untitled Page