Покана за подаване на предложения за непреки действия в рамките на многогодишната общностна програма за по-голяма достъпност, използваемост и експлоатация на цифрово съдържание в Европа (Програма eContentplus)
текст от значение за ЕИП 2008/C 74/13

Обн. C ОВ. бр.74 от 20 Март 2008г.

1. Цели и описание


Европейската комисия прие работна програма и покана за представяне на предложения за 2008 г. за прилагането на програма eContentplus1.


Настоящата покана е отворена за предложения за непреки действия в следните области и дейности:

— Географска информация


3.1. Мрежи на най-добри практики в областта на географската информация

— Образователно съдържание


4.1. Мрежи на най-добри практики в областта на образователното съдържание


4.2. Целеви проекти за образователно съдържание

— Цифрови библиотеки


5.1. Мрежи на най-добри практики в областта на оперативната съвместимост на цифровите библиотеки


5.2. Мрежи на най-добри практики в областта на използването и предоставянето на услуги от Европейската цифрова библиотека


5.3. Целеви проекти за културно съдържание


5.4. Целеви проекти за научно/академично съдържание


5.5. Тематична мрежа за координиране и поддръжка на Европейската цифрова библиотека.


2. Допустими кандидати


Участието в програмата eContentplus е отворено за юридически лица, установени в държавите-членки на ЕС.


То е отворено и за юридически лица, установени в държави на ЕАСТ, които са страни по споразумението за ЕИП (Исландия, Лихтенщайн, Норвегия), в съответствие с разпоредбите от цитираното споразумение2.


Юридически лица, установени в Хърватия, Турция и Бивша югославска република Македония, могат да участват в предложението, но ще получат финансиране, само ако е налице двустранно споразумение в тази връзка със съответната страна.


Юридическите лица, установени в трети държави и международните организации, могат да вземат участие, но без финансовата подкрепа на Общността.


3. Бюджет


Общият бюджет, определен за съвместно финансиране на непреки действия, е 42,5 млн. EUR.


4. Краен срок


Крайният срок за получаване на предложенията от Комисията е 12 юни 2008 г. в 17:00 часа (Люксембургско време). Предложенията неполучени до изтичане на крайния срок няма да бъдат взети под внимание.


5. Допълнителни сведения


Пълният текст на поканата за представяне на предложения и формулярите за кандидатстване ще намерите на следната интернет страница:


http://ec.europa.eu/econtentplus


Всички кандидатури трябва да отговарят на спецификациите и условията, описани в пълния текст на поканата за представяне на предложения, в работната програма и в Наръчника за кандидатстване, които са публикувани на английски на гореспоменатата интернет страница на Комисията. Посочените източници съдържат информация и за това как се изготвят и подават предложенията.


Оценката на предложенията ще се извърши на основата на принципите на прозрачност и равнопоставеност.


Тя ще се проведе от Комисията в сътрудничество с външни експерти. Всяка кандидатура ще бъде оценявана на основата на критерии за оценка, установени в работната програма към eContentplus.


Всички получени от Комисията предложения ще бъдат обработени строго поверително.


_________________________

1 Решение № 456/2005/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2005 г. за създаване на многогодишна общностна програма за по-голяма достъпност, използваемост и експлоатация на цифрово съдържание в Европа (ОВ L 79, 24.3.2005 г., стр. 1).

2 Актуализирана информация за страните-участнички в програмата се публикува в Официален вестник на Европейския съюз. Актуализиран списък се намира и на интернет страницата на програмата: http://ec.europa.eu/econtentplus


2008-C074-13


Untitled Page